GRM-EXAMEN (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)"

Transkript

1 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inget annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inget annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med den aktuella boken Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, som har publicerats av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i den aktuella boken Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som också utges av KHT-yhdistys-Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgiften är fiktiva. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna, men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen anges avrundade. Det saknar också betydelse för lösningen av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Vid bedömningen ges ingen poäng för faktorer av typ teknisk summering av resultaträkningen, balansräkningen eller noterna. När du besvarar uppgifterna kan du förlita dig på att den bakgrundsinformation som ges i uppgiften (s. 2-4) är korrekt. Vid bedömningen av svaren kan plus- och minuspoäng ges. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnen: 2-osa Tehtävä 1_ osa Tehtävä 2_ osv. Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras.

2 2 (19) Bakgrundsinformation Huipputuote Oy är ett företag inom plastbranschen med verksamhet i västra Finland. Företaget har ett eget varumärke och produkter som har fått starkt fotfäste på marknaden. Innehavet i företaget fördelar sig så att grundaren Jaakko Yrittäjä efter en partiell generationsväxling, som gjordes för ett par år sedan, äger 50 % av aktierna och hans barn Matti och Maarit Yrittäjä vardera äger 25 % av aktierna. De bildar även tillsammans bolagets styrelse där Jaakko Yrittäjä är ordförande. Företagets produkter marknadsförs till konsumenterna via centralaffärer och representanter. Bolaget har på nytt lyckats åstadkomma en höjning av omsättningen efter recessionen som började i slutet av år 2008, men har fortfarande ett svagt eget kapital och alla tänkbara åtgärder har vidtagits för stärkning av detta. Verkställande direktören Matti Yrittäjä tror att centralaffärerna på grund av inbesparingskraven håller på att inleda ett utslagningsspel bland varuleverantörerna där ett starkt eget kapital är nödvändigt för att stärka bolagets trovärdighet. Jaakko Yrittäjä äger ensam bolaget Business Oy, som har flera patent i sin ägo. Huipputuote Oy och även vissa andra företag i branschen utnyttjar dessa patent i sin affärsverksamhet. Huipputuote Oy betalar normal provision, som grundar sig på bolagets försäljning, till systerbolaget. Under den värsta recessionen, då affärerna tillfälligt stod helt stilla, var bolaget även tvunget att ty sig till extern finansiering av driftskapitalet. Villkoren för denna finansiering var ytterst strama. För upprättandet av den prognos som presenterades för finansiärerna stod Maarit Yrittäjä, som är ekonomichef, tillsammans med konsulten Antti Neuvokas från Numeroniekka Oy. Det var nödvändigt med extern konsultation eftersom styrelsens egna idéer började tryta samtidigt som man först började kunna ana sig till ett kommande uppsving. Bolaget fick De minis-stöd 50 % för konsultationskostnaderna från Närings-, trafik- och miljöcentralen, vilket betydde att kostnaden inte var orimlig. Prognosen för den räkenskapsperiod som slutade den 31 juli 2011 gjordes utgående från antagandet att bolagets soliditet förbättras till 10 % under den nyss avslutade räkenskapsperioden. Banken godkände prognosen och bakgrundsantagandena till denna då finansiering beviljades. Ett villkor om att banken har rätt att säga upp lånet att förfalla omedelbart och/eller om den så önskar ändra lånevillkoren, om eget kapital och kapitallånen inte tillsammans utgör minst 9,5 % av balansomslutningen i bokslutet per den 31 juli 2011 inkluderades dock i lånevillkoren. Delägarna har inte några ytterligare tilläggssäkerheter att ge för bolagets del om banken skulle kräva sådana. Under räkenskapsperioden har bolaget avhållit sig från så gott som alla investeringar till följd av den åtstramade likviditeten, men då affärsverksamheten hos en konkurrent blev till salu ansåg Jaakko Yrittäjä att man var tvungen att köpa den för att höja sin marknadsandel. Köpeskillingen fastställdes utgående från en avkastningsvärdesberäkning gjord av en konsult. Som avkastningskrav användes 15 %. Affären inkluderade rätterna till produkterna, anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna. Bolaget betalade euro för goodwill. Bolaget sålde omgående anläggningstillgångarna till flera olika instanser och använde omsättningstillgångarna i sin produktion och fortsatte alltså inte med tillverkning av den aktuella produkten. Trots detta aktiverades goodwill, som avskrivs på fem år, i balansräkningen. För den avslutade räkenskapsperioden har avskrivningar endast gjorts på en andel som motsvarar 6 månader eftersom affären ingicks vid halva räkenskapsperioden. Konsulten försäkrade att goodwill kan aktiveras eftersom grunderna för avkastningsvärdesberäkningen inte har ändrats då bolaget i motsvarande grad kan sälja mera av sina egna produkter. Han sade också att han har hört sig för hos en bekant chef på företagsskattebyrån, som konstaterade att en bokföring av hela kostnaden på en gång även kan utgöra en beskattningsrisk, trots att bolaget inte fortsatte med den köpta affärsverksamheten eftersom den nytta som man eftersträvade genom affären nu fås indirekt via de egna produkterna. Maarit Yrittäjä har dock kraftigt motsatt sig konsultens

3 3 (19) tanke eftersom bolaget de facto inte fortsatte med affärsverksamheten och allt annat enligt henne är rena spekulationer. Enligt henne kan beskattningen inte heller styra de lösningar som görs i bokföringen. Matti och Jaakko Yrittäjä var dock överens med konsulten och goodwill aktiverades i bokslutet. Konsulten gjorde även upp en förteckning över åtgärder genom vilka bolagets eget kapital skulle stärkas före bokslutet. Under räkenskapsperioden har Huipputuote Oy vidtagit följande av dessa åtgärder: - Huipputuote Oy placerade den tomt som bolaget ägde som apport i ett av bolaget nygrundat fastighetsbolag. Flera år tidigare var anskaffningspriset för tomten euro och enligt en lokal fastighetsförmedlare (AFF) har tomtens verkliga värde stigit till euro. I samband med överlåtelsen av apporten bokförde bolaget euro i överlåtelsevinst, vilket i avgörande grad justerade det underskott i eget kapital som uppstod till följd av recessionen. Jaakko Yrittäjä ansåg förfarandet vara något slags bedrägeri eftersom ingenting i verkligheten har ändrats. Samma tomt ägs nu, men i stället genom ett fastighetsbolag. Konsulten försäkrade dock att allt var i sin ordning. - En latent skattefordran på euro enligt skattesatsen 26 % bokfördes på den förlust ( euro) som hade fastställts för Huipputuote Oy för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 juli Bolagets bokföringsmässiga resultat för den aktuella räkenskapsperioden visade endast en knapp förlust eftersom finansiärerna hade efterskänkt skulder på grund av insolvens. Den inkomst som uppkom från nedskrivningen av skulderna var dock skattefri inkomst och påverkade inte mängden fastställda förluster. Enligt konsulten finns det goda grunder för den latenta skattefordran eftersom den avslutade räkenskapsperioden redan just och just visade ett positivt resultat och man enligt de långsiktiga prognoserna kommer att kunna utnyttja minst hälften av förlusterna inom de närmaste tre åren. Samtliga fastställda förluster kommer dessutom uppenbarligen att kunna utnyttjas inom de följande åtta åren, vilket betyder att det inte är sannolikt att de hinner föråldras. - Den 28 juli 2011 beslöt styrelsen för Business Oy att bevilja ett kapitallån på euro till Huipputuote Oy. Låneperioden är 5 år, varav två år är amorteringsfria, och räntan är 10 %. I övrigt regleras lånet av bestämmelserna i 12 kapitlet i aktiebolagslagen. Business Oy betalade lånet från sitt konto till Huipputuote Oy:s konto först måndagen den 1 augusti I bokslutet har hela lånet behandlats som långfristigt lån och fordran. Ingen ränta har periodiserats på lånet. Styrelsen för Business Oy ansåg det finnas affärsekonomiska grunder för lånet eftersom majoriteten av de provisioner som bolaget får kommer från Huipputuote Oy. - Den 30 juni 2011 genomförde Huipputuote Oy en aktieemission där aktieägarna placerade totalt euro i samma förhållande som de äger aktier i bolaget för att trygga en tillräcklig soliditet. Vid emissionen tecknade ägarna nya aktier för ett belopp som motsvarar 10 % av deras tidigare innehav, det vill säga att antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget ökar med 10 % genom emissionen. De tecknade aktierna har betalats senast den 31 juli Bolaget har för avsikt att anmäla aktieemissionen och de nya aktierna för registrering genast efter revisionen eftersom betalningen av teckningspriset på aktierna samtidigt granskas och bolaget får revisorns intyg över utförd betalning. - En försäljningschef som var anställd vid bolaget hade genom att bryta mot anvisningarna lyckats orsaka bolaget en kreditförlust. Anställningsförhållandet hävdes och i samband med skadeersättningsförhandlingarna kom man överens om att försäljningschefen säljer aktierna till en investeringslägenhet (1 rum och kokvrå med bastu) som han äger i ett höghus med 30 lägenheter i Vanda till bolaget för 1 euro. En

4 4 (19) fastighetsmäklare (AFF) hade värderat dessa till euro. Bolaget har avtalat med försäljningschefen att bolaget efter affären avstår från alla skadeståndskrav på honom. I köpebrevet är köpeskillingen upptagen till 1 euro, och det innehåller ett omnämnande om att köparen efter affären inte har några krav på säljaren. Enligt de anvisningar som konsulten gav har bolaget utgående från avtalet bokfört euro som erhållen skadeersättning (som rättelsepost till kreditförlusterna under övriga rörelsekostnader), betalning av köpeskillingen 1 euro och som aktier euro I övrigt har grunderna för bokslutet behandlats i det bifogade protokollet från styrelsemötet. Bolagsstämman, som hölls i december 2010 har valt den GRM-sammanslutning Pilkuntarkka Oy som du representerar till revisor. GRM Tapio Terävä är ansvarig revisor. Du är GRM Teräväs assistent. Uppgift 1 Vilka fel och/eller brister förekommer i bokföringen, verksamhetsberättelsen, bokslutet för och/eller förvaltningen av Huipputuote Oy? Ange penningbeloppet för och typen av fel/brist samt detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Ange även hur felen och/eller bristerna kan rättas till. I ditt svar ska du ta ställning till hur varje sådant fel som du har observerat påverkar revisorns rapportering om felet eller bristen inte rättas till. Upprätta ditt svar som ett arbetspapper enligt modellen så att följande framgår av arbetspappret: vad som har granskats, granskningsobservation och en motiverad bedömning av denna samt hur felet och/eller bristen ska rättas till. Ange dessutom om observationen ska tas upp i revisorns rapportering eller inte, om det är en fråga som ska upptas i revisionsberättelsen enligt 15 i revisionslagen eller om frågan ska presenteras i revisorns övriga rapportering förutsatt att felet eller bristen inte rättas till. MODELLSVAR Revision av Huipputuote Oy, räkenskapsperiod Datum: Granskat av: Granskad fråga Svarsexempel Granskningsobservation, motiverad bedömning och rättelseförfarande Svarsexempel 1. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen har inte nyckeltalen om affärsverksamheten samt den ekonomiska ställningen upptagits på det sätt som bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse förutsätter. Verksamhetsberättelsen Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen ska ske, om felet eller bristen inte rättas till) Svarsexempel Om felet inte korrigeras ska frågan presenteras i det protokoll som sänds till företaget.

5 5 (19) ska korrigeras så att de nyckeltal som krävs i den allmänna anvisningen läggs till. Uppgift 2 Du ska upprätta följande fullständiga dokument, som har daterats med dagens datum, åt revisorn för Huipputuote Oy för underskrift: a) revisionsberättelse och b) revisionsanteckning under förutsättning att bolagets bokföring, förvaltning och bokslutsdokument inte ändras på någon punkt. Bilagor - BILAGA 1 Huipputuote Oy:s balansbok - BILAGA 2 Huipputuote Oy:s styrelsemötesprotokoll

6 6 (19) Huipputuote Oy BILAGA 1 Teollisuustie Jokikylä HUIPPUTUOTE OY BALANSBOK Innehåll sida Pärmblad 6 Verksamhetsberättelse 7 Resultaträkning 9 Balansräkning Noter Underskrifter 16

7 7 (19) Huipputuote Oy VERKSAMHETSBERÄTTELSE Huipputuote Oy tillverkar högklassiga plastprodukter med reaktionsformsprutningsmetoden. Det primära marknadsområdet är Finland och produkterna marknadsförs huvudsakligen genom centralaffärerna till både konsumenter och företag. Under den nu avslutade räkenskapsperioden har volymerna i bolagets affärsverksamhet börjat öka efter den minskning som skedde under föregående räkenskapsperiod. Bolaget har lyckats övertyga sina kunder om att produkterna har hög kvalitet samtidigt som prisnivån har stannat på en skälig nivå. En aktieemission och ett konjunkturlån har använts för att underlätta likviditetsläget. Två amorteringsfria år har avtalats för lånet. Under räkenskapsperioden förbättrades bolagets lönsamhet och soliditet klart i och med att omsättningen ökade. Följande nyckeltal beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat Omsättning (1 000 e) Rörelsevinst (1 000 e) Rörelseresultat % 1,0 0,6 Soliditet % (inkl. kapitallån) 10,4 8,4 Genomsnittligt antal anställda Löner/arvoden (1 000 e) Uppskattning av den sannolika, framtida utvecklingen Bolagets ledning uppskattar att omsättningen fortsätter att öka under den pågående räkenskapsperioden, men samtidigt har priserna på råämnen börjat stiga. Därför har mängden lagerförda omsättningstillgångar avsiktligt utökats. Under den nya, inledda räkenskapsperioden förutser bolaget en fortsatt ökning av omsättningen, men lönsamheten torde endast förbättras lite. Ledning och revisorer Jaakko, Matti och Maarit Yrittäjä var styrelsemedlemmar i bolaget. Jaakko Yrittäjä var styrelseordförande och Matti Yrittäjä verkställande direktör. GRM-sammanslutningen Pilkuntarkka Oy med GRM Tapio Terävä som huvudansvarig revisor var ordinarie revisor i bolaget. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten På de primära marknaderna försvåras anpassningen till kostnadsökningarna om det rådande uppsvinget inte längre fortsätter.

8 8 (19) Styrelsens förslag till disposition av vinsten Styrelsen föreslår att euro delas ut i dividend ur räkenskapsperiodens vinst och resten överförs till kontot för balanserade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder. Bolagets aktier Bolaget har aktier av vilka varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

9 9 (19) Huipputuote Oy RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,00 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning +/ , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,00 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,00 Förändring av lager / , ,00 Köpta tjänster , ,00 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,00 Övriga lönebikostnader , ,00 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,00 Övriga rörelsekostnader , ,00 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , ,00 Finansiella intäkter och -kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 550,00 200,00 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , ,00 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,00 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,00 Direkta skatter ,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,00

10 10 (19) Huipputuote Oy BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Goodwill ,00 0,00 Materiella tillgångar Markområden , ,00 Byggnader , ,00 Maskiner och inventarier , ,00 Materiella tillgångar sammanlagt , ,00 Placeringar Aktier ,00 0,00 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT , ,00 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,00 Varor under tillverkning , ,00 Färdiga produkter/varor , ,00 Omsättningstillgångar sammanlagt , ,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,00 Övriga fordringar , ,00 Aktiva resultatregleringar 5 500, ,00 Kortfristiga fordringar sammanlagt , ,00 Kassa och bank , ,00 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT , ,00 AKTIVA SAMMANLAGT , ,00

11 11 (19) Huipputuote Oy BALANSRÄKNING PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Aktieemission ,00 0,00 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 2 500, ,00 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,00 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,00 Kapitallån ,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut , ,00 Långfristigt främmande kapital sammanlagt , ,00 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut , ,00 Leverantörsskulder , ,00 Övriga skulder , ,00 Passiva resultatregleringar , ,00 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , ,00 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,00 PASSIVA SAMMANLAGT , ,00

12 12 (19) Huipputuote Oy Uppgifter om upprättande av bokslutet Immateriella och materiella tillgångar Avskrivningar enligt plan har avdragits från anskaffningsutgiften på de immateriella och materiella tillgångarna i balansräkningen. De rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning har inkluderats i anskaffningsutgiften. Erhållna understöd har bokförts som en minskning av anskaffningsutgiften. Avskrivningarna enligt plan har uträknats som lineära avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar under sin ekonomiska livslängd. Avskrivningarna har gjorts från och med den månad då tillgången togs i bruk. Avskrivningsperioderna är: Goodwill Byggnader Produktionsmaskiner Transportinventarier Övriga inventarier 5 år 40 år 15 år 7 år 5 år Anskaffningsutgifterna för tillgångar bland bestående aktiva vars sannolika ekonomiska livslängd är under tre år samt små anskaffningar (under 850 euro) har i sin helhet bokförts som kostnad för den räkenskapsperiod under vilken de köptes. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt fifo-principen till sin rörliga anskaffningsutgift eller ett lägre återanskaffningspris än anskaffningsutgiften eller sannolikt försäljningspris.

13 13 (19) Huipputuote Oy Noter gällande resultaträkningen 1. Omsättning Centralaffärer , ,00 Försäljning till representanter , ,00 2. Övriga rörelseintäkter Överlåtelsevinst markområde ,00 0,00 Övriga intäkter 2 000, ,00 Sammanlagt , ,00 3. Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt följande antal anställda Tjänstemän Arbetare Sammanlagt Personalkostnader Löner , ,00 Pensionskostnader , ,00 Övriga lönebikostnader , ,00 Sammanlagt , ,00 4. Avskrivningar enligt plan Goodwill ,00 0,00 Byggnader , ,00 Maskiner och inventarier , ,00 Sammanlagt , ,00 5. Inkomstskatter Inkomstskatter på ordinarie verksamhet 0,00 0,00 Förändring av den latenta skatteskulden ,00 0,00 Sammanlagt ,00 0,00

14 14 (19) Huipputuote Oy 6. Bestående aktiva Immateriella och materiella tillgångar Goodwill Anskaffningsutgift 1.8 0,00 0,00 Ökningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 Bokföringsvärde ,00 0,00 Markområden Anskaffningsutgift , ,00 Minskningar 5 000,00 0,00 Bokföringsvärde , ,00 Byggnader Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,00 0,00 Minskningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar , ,00 Minskningar , ,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00 Aktier och andelar Anskaffningsutgift 1.8 0,00 0,00 Ökning ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0,00 7. Väsentliga poster bland aktiva resultatregleringar Försäkringspremier 3 100, ,00 Utjämning av ArPL-försäkringspremien 1 400,00 0,00 Övriga 1 000, , , ,00

15 15 (19) 8. Eget kapital Aktiekapital , ,00 Aktiekapital , ,00 Aktiekapital sammanlagt , ,00 Aktieemission 1.8 0,00 0,00 Ökning ,00 0,00 Aktieemission ,00 0,00 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,00 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,00 Vinstmedel sammanlagt , ,00 Eget kapital sammanlagt , ,00 Uträkning av utdelningsbart eget kapital per 31.7 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 500, ,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,00 Fritt eget kapital sammanlagt , ,00 9. Väsentliga poster bland passiva resultatregleringar Semesterlöner , ,00 Periodiserad ränta , ,00 Övriga 5 000, , , ,00 Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder för vilka fastighetsinteckningar har getts som säkerhet Skulder till kreditinstitut , ,00 Givna inteckningar , ,00

16 16 (19) Huipputuote Oy Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt förvaringssätten Huvudbok Dagbok på CD-rom på CD-rom Bankverifikationer verifikationsslag 1 och 2 som pappersutskrift och på CD-rom Inköpsfakturor verifikationsslag 4 som pappersutskrift och på CD-rom Försäljningsfakturor verifikationsslag 5 på CD-rom Memorialverifikationer verifikationsslag 9 som pappersutskrift och på CD-rom Lönebokföring inklusive verifikationer verifikationsslag 8 som pappersutskrift och på CD-rom Specifikation av leverantörsreskontran Specifikation av kundreskontran Specifikation av anläggningstillgångsbokföringen som pappersutskrift och på CD-rom som pappersutskrift och på CD-rom som pappersutskrift och på CD-rom Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Jokikylä Jaakko Yrittäjä Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä Jaakko Yrittäjä Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä styrelseordförande styrelsemedlem styrelsemedlem verkställande direktör Revisionsanteckning (Revisorns revisionsanteckning ska upprättas på ett separat svarspapper eller i en separat svarsfil.)

17 17 (19) BILAGA 2 Huipputuote Oy PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Tid: kl Plats: Närvarande: Huipputuote Oy:s kontor, Jokikylä Jaakko Yrittäjä, ordförande Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä, sekreterare 1 Mötet öppnades Jaakko Yrittäjä öppnade mötet. 2 Lagenlighet och beslutsförhet 3 Justering av protokoll Mötet konstaterades vara lagenligt och beslutsfört. Beslut fattades att ordförande och sekreteraren justerar och undertecknar protokollet. 4 Effekterna av en kunds konkurs Matti Yrittäjä redogjorde för Pyroboat Oy:s situation. Huipputuote Oy hade tagit en båt som betalning av en kund som hade råkat i betalningssvårigheter. En köpare hittades för båten då bolaget gav en ifyllnadsborgen till ett lån som kunden hade lyft. Den gick köparen dock i konkurs. Den primära säkerheten för lånet är fartygsinteckningar i den sålda båten. Båtens försäljningspris var euro och den egenfinansieringsandel som finansieringsbolaget krävde var euro. Enligt uppgifter som Matti Yrittäjä har fått hade köparen inte alls hunnit amortera lånet. Till följd av den egenfinansieringsandel som krävdes vid affären uppskattade Matti Yrittäjä att man med 60 % säkerhet lyckas täcka krediten med medel från försäljningen av båten och inte behöver betala någonting utgående från borgensförbindelsen. I värsta fall kan man till och med köpa tillbaka båten till bolaget till ett pris som motsvarar kreditbeloppet. Det går med 70 % säkerhet att hitta en köpare om man sänker priset med 30 % från det ursprungliga priset Ett beslut fattades att ingen avsättning bokförs i bokslutet eftersom det inte är sannolikt att bolaget tvingas betala något på borgensförbindelsen.

18 18 (19) 5 Skadeersättning från den som byggt lokalerna Bolaget lät för tre år sedan bygga en ny fastighet med verksamhetslokaler. Jaakko Yrittäjä konstaterade att byggaren med hovrättens beslut dömdes att betala euro i skadeersättning för byggnadsfel, men att rättegångskostnaderna på euro däremot ska betalas av bolaget. Beslöts använda skadeersättningen för minskning av balansvärdet på byggnaden och att rättegångskostnaderna på motsvarande sätt höjer balansvärdet eftersom båda posterna ansågs höra till anskaffningen av byggnaden. 6 Bokföring av slutresultatet av skattegranskningen Maarit Yrittäjä berättade att den skattegranskning som gjordes av förskottsinnehållningen för åren 2009 och 2010 är slutförd och att den slutliga granskningsberättelsen har erhållits. Vid granskningen konstaterade man att det finns inexaktheter i reseräkningarna för tre tidigare representanter utgående från vilka sammanlagt euro i till dem utbetalda kilometerersättningar och reseräkningar ansågs vara lön. För dessa löners del ålades bolaget att betala euro i förskottsinnehållning, euro i socialskyddsavgifter samt euro i räntor och förhöjningar. Majoriteten av reseräkningarna gällde den nyss avslutade räkenskapsperioden. Skatteverket hade fått respons från de aktuella personerna, men hade vägrat lämna den till bolaget eftersom responsen enligt beskattaren anknyter till beskattningen av de aktuella personerna. Enligt Maarit Yrittäjä är det omöjligt att överklaga beslutet om responsen inte fås. Responsen fås inte heller av de aktuella personerna eftersom de lämnade bolaget efter att ha kommit ihop sig med Matti Yrittäjä och har vägrat samarbeta på något som helst sätt. De hade också gjort en brottsanmälan till polisen där de påstod att bolaget hade fixat till deras reseräkningar. Den bokförare som hade ansvarat för betalning av reseräkningarna och Maarit Yrittäjä hade förhörts av polisen med anledning av detta, men det ledde inte till några fortsatta åtgärder eftersom det inte fanns några bevis för att reseräkningarna skulle ha fixats till. Ett beslut fattades att de nämnda posterna, sammanlagt euro bokförs som kostnad för räkenskapsperioden under Övriga rörelsekostnader. Möjligheten att överklaga skatteverkets beslut kommer att diskuteras med revisorn. 7 Lån till aktieägare och dividend Den hade Matti Yrittäjä tillfälligt lyft ett kortfristigt lån på euro från bolagets konto för byte av hans frus bil. Lånet har återbetalats med 4 % ränta den Matti Yrittäjä föreslog att delägarna också annars skulle kunna låna små belopp av bolaget eftersom man har kommit överens med finansiärerna att den maximala dividenden är euro årligen så länge soliditeten är under 30 % och konjunkturlånet är obetalt. Bolagets finansieringssituation har förbättrats då man har lyckats köpa in råämnen i lager med längre betalningsfrist än tidigare, vilket betyder att lånen inte har någon betydelse för bolagets likviditet.

19 19 (19) Ett beslut fattades att godkänna Matti Yrittäjäs förslag om att beloppet för ett tillfälligt lån är högst euro/delägare. Låneräntan är densamma som för konjunkturlånet. 8 Avslutande av mötet Jaakko Yrittäjä avslutade mötet kl Jaakko Yrittäjä Jaakko Yrittäjä Maarit Yrittäjä Maarit Yrittäjä

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer