GRM-EXAMEN (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)"

Transkript

1 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inget annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inget annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med den aktuella boken Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, som har publicerats av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i den aktuella boken Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som också utges av KHT-yhdistys-Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgiften är fiktiva. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna, men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen anges avrundade. Det saknar också betydelse för lösningen av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Vid bedömningen ges ingen poäng för faktorer av typ teknisk summering av resultaträkningen, balansräkningen eller noterna. När du besvarar uppgifterna kan du förlita dig på att den bakgrundsinformation som ges i uppgiften (s. 2-4) är korrekt. Vid bedömningen av svaren kan plus- och minuspoäng ges. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnen: 2-osa Tehtävä 1_ osa Tehtävä 2_ osv. Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras.

2 2 (19) Bakgrundsinformation Huipputuote Oy är ett företag inom plastbranschen med verksamhet i västra Finland. Företaget har ett eget varumärke och produkter som har fått starkt fotfäste på marknaden. Innehavet i företaget fördelar sig så att grundaren Jaakko Yrittäjä efter en partiell generationsväxling, som gjordes för ett par år sedan, äger 50 % av aktierna och hans barn Matti och Maarit Yrittäjä vardera äger 25 % av aktierna. De bildar även tillsammans bolagets styrelse där Jaakko Yrittäjä är ordförande. Företagets produkter marknadsförs till konsumenterna via centralaffärer och representanter. Bolaget har på nytt lyckats åstadkomma en höjning av omsättningen efter recessionen som började i slutet av år 2008, men har fortfarande ett svagt eget kapital och alla tänkbara åtgärder har vidtagits för stärkning av detta. Verkställande direktören Matti Yrittäjä tror att centralaffärerna på grund av inbesparingskraven håller på att inleda ett utslagningsspel bland varuleverantörerna där ett starkt eget kapital är nödvändigt för att stärka bolagets trovärdighet. Jaakko Yrittäjä äger ensam bolaget Business Oy, som har flera patent i sin ägo. Huipputuote Oy och även vissa andra företag i branschen utnyttjar dessa patent i sin affärsverksamhet. Huipputuote Oy betalar normal provision, som grundar sig på bolagets försäljning, till systerbolaget. Under den värsta recessionen, då affärerna tillfälligt stod helt stilla, var bolaget även tvunget att ty sig till extern finansiering av driftskapitalet. Villkoren för denna finansiering var ytterst strama. För upprättandet av den prognos som presenterades för finansiärerna stod Maarit Yrittäjä, som är ekonomichef, tillsammans med konsulten Antti Neuvokas från Numeroniekka Oy. Det var nödvändigt med extern konsultation eftersom styrelsens egna idéer började tryta samtidigt som man först började kunna ana sig till ett kommande uppsving. Bolaget fick De minis-stöd 50 % för konsultationskostnaderna från Närings-, trafik- och miljöcentralen, vilket betydde att kostnaden inte var orimlig. Prognosen för den räkenskapsperiod som slutade den 31 juli 2011 gjordes utgående från antagandet att bolagets soliditet förbättras till 10 % under den nyss avslutade räkenskapsperioden. Banken godkände prognosen och bakgrundsantagandena till denna då finansiering beviljades. Ett villkor om att banken har rätt att säga upp lånet att förfalla omedelbart och/eller om den så önskar ändra lånevillkoren, om eget kapital och kapitallånen inte tillsammans utgör minst 9,5 % av balansomslutningen i bokslutet per den 31 juli 2011 inkluderades dock i lånevillkoren. Delägarna har inte några ytterligare tilläggssäkerheter att ge för bolagets del om banken skulle kräva sådana. Under räkenskapsperioden har bolaget avhållit sig från så gott som alla investeringar till följd av den åtstramade likviditeten, men då affärsverksamheten hos en konkurrent blev till salu ansåg Jaakko Yrittäjä att man var tvungen att köpa den för att höja sin marknadsandel. Köpeskillingen fastställdes utgående från en avkastningsvärdesberäkning gjord av en konsult. Som avkastningskrav användes 15 %. Affären inkluderade rätterna till produkterna, anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna. Bolaget betalade euro för goodwill. Bolaget sålde omgående anläggningstillgångarna till flera olika instanser och använde omsättningstillgångarna i sin produktion och fortsatte alltså inte med tillverkning av den aktuella produkten. Trots detta aktiverades goodwill, som avskrivs på fem år, i balansräkningen. För den avslutade räkenskapsperioden har avskrivningar endast gjorts på en andel som motsvarar 6 månader eftersom affären ingicks vid halva räkenskapsperioden. Konsulten försäkrade att goodwill kan aktiveras eftersom grunderna för avkastningsvärdesberäkningen inte har ändrats då bolaget i motsvarande grad kan sälja mera av sina egna produkter. Han sade också att han har hört sig för hos en bekant chef på företagsskattebyrån, som konstaterade att en bokföring av hela kostnaden på en gång även kan utgöra en beskattningsrisk, trots att bolaget inte fortsatte med den köpta affärsverksamheten eftersom den nytta som man eftersträvade genom affären nu fås indirekt via de egna produkterna. Maarit Yrittäjä har dock kraftigt motsatt sig konsultens

3 3 (19) tanke eftersom bolaget de facto inte fortsatte med affärsverksamheten och allt annat enligt henne är rena spekulationer. Enligt henne kan beskattningen inte heller styra de lösningar som görs i bokföringen. Matti och Jaakko Yrittäjä var dock överens med konsulten och goodwill aktiverades i bokslutet. Konsulten gjorde även upp en förteckning över åtgärder genom vilka bolagets eget kapital skulle stärkas före bokslutet. Under räkenskapsperioden har Huipputuote Oy vidtagit följande av dessa åtgärder: - Huipputuote Oy placerade den tomt som bolaget ägde som apport i ett av bolaget nygrundat fastighetsbolag. Flera år tidigare var anskaffningspriset för tomten euro och enligt en lokal fastighetsförmedlare (AFF) har tomtens verkliga värde stigit till euro. I samband med överlåtelsen av apporten bokförde bolaget euro i överlåtelsevinst, vilket i avgörande grad justerade det underskott i eget kapital som uppstod till följd av recessionen. Jaakko Yrittäjä ansåg förfarandet vara något slags bedrägeri eftersom ingenting i verkligheten har ändrats. Samma tomt ägs nu, men i stället genom ett fastighetsbolag. Konsulten försäkrade dock att allt var i sin ordning. - En latent skattefordran på euro enligt skattesatsen 26 % bokfördes på den förlust ( euro) som hade fastställts för Huipputuote Oy för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 juli Bolagets bokföringsmässiga resultat för den aktuella räkenskapsperioden visade endast en knapp förlust eftersom finansiärerna hade efterskänkt skulder på grund av insolvens. Den inkomst som uppkom från nedskrivningen av skulderna var dock skattefri inkomst och påverkade inte mängden fastställda förluster. Enligt konsulten finns det goda grunder för den latenta skattefordran eftersom den avslutade räkenskapsperioden redan just och just visade ett positivt resultat och man enligt de långsiktiga prognoserna kommer att kunna utnyttja minst hälften av förlusterna inom de närmaste tre åren. Samtliga fastställda förluster kommer dessutom uppenbarligen att kunna utnyttjas inom de följande åtta åren, vilket betyder att det inte är sannolikt att de hinner föråldras. - Den 28 juli 2011 beslöt styrelsen för Business Oy att bevilja ett kapitallån på euro till Huipputuote Oy. Låneperioden är 5 år, varav två år är amorteringsfria, och räntan är 10 %. I övrigt regleras lånet av bestämmelserna i 12 kapitlet i aktiebolagslagen. Business Oy betalade lånet från sitt konto till Huipputuote Oy:s konto först måndagen den 1 augusti I bokslutet har hela lånet behandlats som långfristigt lån och fordran. Ingen ränta har periodiserats på lånet. Styrelsen för Business Oy ansåg det finnas affärsekonomiska grunder för lånet eftersom majoriteten av de provisioner som bolaget får kommer från Huipputuote Oy. - Den 30 juni 2011 genomförde Huipputuote Oy en aktieemission där aktieägarna placerade totalt euro i samma förhållande som de äger aktier i bolaget för att trygga en tillräcklig soliditet. Vid emissionen tecknade ägarna nya aktier för ett belopp som motsvarar 10 % av deras tidigare innehav, det vill säga att antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget ökar med 10 % genom emissionen. De tecknade aktierna har betalats senast den 31 juli Bolaget har för avsikt att anmäla aktieemissionen och de nya aktierna för registrering genast efter revisionen eftersom betalningen av teckningspriset på aktierna samtidigt granskas och bolaget får revisorns intyg över utförd betalning. - En försäljningschef som var anställd vid bolaget hade genom att bryta mot anvisningarna lyckats orsaka bolaget en kreditförlust. Anställningsförhållandet hävdes och i samband med skadeersättningsförhandlingarna kom man överens om att försäljningschefen säljer aktierna till en investeringslägenhet (1 rum och kokvrå med bastu) som han äger i ett höghus med 30 lägenheter i Vanda till bolaget för 1 euro. En

4 4 (19) fastighetsmäklare (AFF) hade värderat dessa till euro. Bolaget har avtalat med försäljningschefen att bolaget efter affären avstår från alla skadeståndskrav på honom. I köpebrevet är köpeskillingen upptagen till 1 euro, och det innehåller ett omnämnande om att köparen efter affären inte har några krav på säljaren. Enligt de anvisningar som konsulten gav har bolaget utgående från avtalet bokfört euro som erhållen skadeersättning (som rättelsepost till kreditförlusterna under övriga rörelsekostnader), betalning av köpeskillingen 1 euro och som aktier euro I övrigt har grunderna för bokslutet behandlats i det bifogade protokollet från styrelsemötet. Bolagsstämman, som hölls i december 2010 har valt den GRM-sammanslutning Pilkuntarkka Oy som du representerar till revisor. GRM Tapio Terävä är ansvarig revisor. Du är GRM Teräväs assistent. Uppgift 1 Vilka fel och/eller brister förekommer i bokföringen, verksamhetsberättelsen, bokslutet för och/eller förvaltningen av Huipputuote Oy? Ange penningbeloppet för och typen av fel/brist samt detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Ange även hur felen och/eller bristerna kan rättas till. I ditt svar ska du ta ställning till hur varje sådant fel som du har observerat påverkar revisorns rapportering om felet eller bristen inte rättas till. Upprätta ditt svar som ett arbetspapper enligt modellen så att följande framgår av arbetspappret: vad som har granskats, granskningsobservation och en motiverad bedömning av denna samt hur felet och/eller bristen ska rättas till. Ange dessutom om observationen ska tas upp i revisorns rapportering eller inte, om det är en fråga som ska upptas i revisionsberättelsen enligt 15 i revisionslagen eller om frågan ska presenteras i revisorns övriga rapportering förutsatt att felet eller bristen inte rättas till. MODELLSVAR Revision av Huipputuote Oy, räkenskapsperiod Datum: Granskat av: Granskad fråga Svarsexempel Granskningsobservation, motiverad bedömning och rättelseförfarande Svarsexempel 1. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen har inte nyckeltalen om affärsverksamheten samt den ekonomiska ställningen upptagits på det sätt som bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse förutsätter. Verksamhetsberättelsen Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen ska ske, om felet eller bristen inte rättas till) Svarsexempel Om felet inte korrigeras ska frågan presenteras i det protokoll som sänds till företaget.

5 5 (19) ska korrigeras så att de nyckeltal som krävs i den allmänna anvisningen läggs till. Uppgift 2 Du ska upprätta följande fullständiga dokument, som har daterats med dagens datum, åt revisorn för Huipputuote Oy för underskrift: a) revisionsberättelse och b) revisionsanteckning under förutsättning att bolagets bokföring, förvaltning och bokslutsdokument inte ändras på någon punkt. Bilagor - BILAGA 1 Huipputuote Oy:s balansbok - BILAGA 2 Huipputuote Oy:s styrelsemötesprotokoll

6 6 (19) Huipputuote Oy BILAGA 1 Teollisuustie Jokikylä HUIPPUTUOTE OY BALANSBOK Innehåll sida Pärmblad 6 Verksamhetsberättelse 7 Resultaträkning 9 Balansräkning Noter Underskrifter 16

7 7 (19) Huipputuote Oy VERKSAMHETSBERÄTTELSE Huipputuote Oy tillverkar högklassiga plastprodukter med reaktionsformsprutningsmetoden. Det primära marknadsområdet är Finland och produkterna marknadsförs huvudsakligen genom centralaffärerna till både konsumenter och företag. Under den nu avslutade räkenskapsperioden har volymerna i bolagets affärsverksamhet börjat öka efter den minskning som skedde under föregående räkenskapsperiod. Bolaget har lyckats övertyga sina kunder om att produkterna har hög kvalitet samtidigt som prisnivån har stannat på en skälig nivå. En aktieemission och ett konjunkturlån har använts för att underlätta likviditetsläget. Två amorteringsfria år har avtalats för lånet. Under räkenskapsperioden förbättrades bolagets lönsamhet och soliditet klart i och med att omsättningen ökade. Följande nyckeltal beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat Omsättning (1 000 e) Rörelsevinst (1 000 e) Rörelseresultat % 1,0 0,6 Soliditet % (inkl. kapitallån) 10,4 8,4 Genomsnittligt antal anställda Löner/arvoden (1 000 e) Uppskattning av den sannolika, framtida utvecklingen Bolagets ledning uppskattar att omsättningen fortsätter att öka under den pågående räkenskapsperioden, men samtidigt har priserna på råämnen börjat stiga. Därför har mängden lagerförda omsättningstillgångar avsiktligt utökats. Under den nya, inledda räkenskapsperioden förutser bolaget en fortsatt ökning av omsättningen, men lönsamheten torde endast förbättras lite. Ledning och revisorer Jaakko, Matti och Maarit Yrittäjä var styrelsemedlemmar i bolaget. Jaakko Yrittäjä var styrelseordförande och Matti Yrittäjä verkställande direktör. GRM-sammanslutningen Pilkuntarkka Oy med GRM Tapio Terävä som huvudansvarig revisor var ordinarie revisor i bolaget. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten På de primära marknaderna försvåras anpassningen till kostnadsökningarna om det rådande uppsvinget inte längre fortsätter.

8 8 (19) Styrelsens förslag till disposition av vinsten Styrelsen föreslår att euro delas ut i dividend ur räkenskapsperiodens vinst och resten överförs till kontot för balanserade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder. Bolagets aktier Bolaget har aktier av vilka varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

9 9 (19) Huipputuote Oy RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,00 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning +/ , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,00 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,00 Förändring av lager / , ,00 Köpta tjänster , ,00 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,00 Övriga lönebikostnader , ,00 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,00 Övriga rörelsekostnader , ,00 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , ,00 Finansiella intäkter och -kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 550,00 200,00 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , ,00 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,00 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,00 Direkta skatter ,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,00

10 10 (19) Huipputuote Oy BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Goodwill ,00 0,00 Materiella tillgångar Markområden , ,00 Byggnader , ,00 Maskiner och inventarier , ,00 Materiella tillgångar sammanlagt , ,00 Placeringar Aktier ,00 0,00 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT , ,00 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,00 Varor under tillverkning , ,00 Färdiga produkter/varor , ,00 Omsättningstillgångar sammanlagt , ,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,00 Övriga fordringar , ,00 Aktiva resultatregleringar 5 500, ,00 Kortfristiga fordringar sammanlagt , ,00 Kassa och bank , ,00 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT , ,00 AKTIVA SAMMANLAGT , ,00

11 11 (19) Huipputuote Oy BALANSRÄKNING PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Aktieemission ,00 0,00 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 2 500, ,00 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,00 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,00 Kapitallån ,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut , ,00 Långfristigt främmande kapital sammanlagt , ,00 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut , ,00 Leverantörsskulder , ,00 Övriga skulder , ,00 Passiva resultatregleringar , ,00 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , ,00 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,00 PASSIVA SAMMANLAGT , ,00

12 12 (19) Huipputuote Oy Uppgifter om upprättande av bokslutet Immateriella och materiella tillgångar Avskrivningar enligt plan har avdragits från anskaffningsutgiften på de immateriella och materiella tillgångarna i balansräkningen. De rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning har inkluderats i anskaffningsutgiften. Erhållna understöd har bokförts som en minskning av anskaffningsutgiften. Avskrivningarna enligt plan har uträknats som lineära avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar under sin ekonomiska livslängd. Avskrivningarna har gjorts från och med den månad då tillgången togs i bruk. Avskrivningsperioderna är: Goodwill Byggnader Produktionsmaskiner Transportinventarier Övriga inventarier 5 år 40 år 15 år 7 år 5 år Anskaffningsutgifterna för tillgångar bland bestående aktiva vars sannolika ekonomiska livslängd är under tre år samt små anskaffningar (under 850 euro) har i sin helhet bokförts som kostnad för den räkenskapsperiod under vilken de köptes. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt fifo-principen till sin rörliga anskaffningsutgift eller ett lägre återanskaffningspris än anskaffningsutgiften eller sannolikt försäljningspris.

13 13 (19) Huipputuote Oy Noter gällande resultaträkningen 1. Omsättning Centralaffärer , ,00 Försäljning till representanter , ,00 2. Övriga rörelseintäkter Överlåtelsevinst markområde ,00 0,00 Övriga intäkter 2 000, ,00 Sammanlagt , ,00 3. Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt följande antal anställda Tjänstemän Arbetare Sammanlagt Personalkostnader Löner , ,00 Pensionskostnader , ,00 Övriga lönebikostnader , ,00 Sammanlagt , ,00 4. Avskrivningar enligt plan Goodwill ,00 0,00 Byggnader , ,00 Maskiner och inventarier , ,00 Sammanlagt , ,00 5. Inkomstskatter Inkomstskatter på ordinarie verksamhet 0,00 0,00 Förändring av den latenta skatteskulden ,00 0,00 Sammanlagt ,00 0,00

14 14 (19) Huipputuote Oy 6. Bestående aktiva Immateriella och materiella tillgångar Goodwill Anskaffningsutgift 1.8 0,00 0,00 Ökningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 Bokföringsvärde ,00 0,00 Markområden Anskaffningsutgift , ,00 Minskningar 5 000,00 0,00 Bokföringsvärde , ,00 Byggnader Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,00 0,00 Minskningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar , ,00 Minskningar , ,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00 Aktier och andelar Anskaffningsutgift 1.8 0,00 0,00 Ökning ,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0,00 7. Väsentliga poster bland aktiva resultatregleringar Försäkringspremier 3 100, ,00 Utjämning av ArPL-försäkringspremien 1 400,00 0,00 Övriga 1 000, , , ,00

15 15 (19) 8. Eget kapital Aktiekapital , ,00 Aktiekapital , ,00 Aktiekapital sammanlagt , ,00 Aktieemission 1.8 0,00 0,00 Ökning ,00 0,00 Aktieemission ,00 0,00 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,00 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,00 Vinstmedel sammanlagt , ,00 Eget kapital sammanlagt , ,00 Uträkning av utdelningsbart eget kapital per 31.7 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 500, ,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,00 Fritt eget kapital sammanlagt , ,00 9. Väsentliga poster bland passiva resultatregleringar Semesterlöner , ,00 Periodiserad ränta , ,00 Övriga 5 000, , , ,00 Säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder för vilka fastighetsinteckningar har getts som säkerhet Skulder till kreditinstitut , ,00 Givna inteckningar , ,00

16 16 (19) Huipputuote Oy Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt förvaringssätten Huvudbok Dagbok på CD-rom på CD-rom Bankverifikationer verifikationsslag 1 och 2 som pappersutskrift och på CD-rom Inköpsfakturor verifikationsslag 4 som pappersutskrift och på CD-rom Försäljningsfakturor verifikationsslag 5 på CD-rom Memorialverifikationer verifikationsslag 9 som pappersutskrift och på CD-rom Lönebokföring inklusive verifikationer verifikationsslag 8 som pappersutskrift och på CD-rom Specifikation av leverantörsreskontran Specifikation av kundreskontran Specifikation av anläggningstillgångsbokföringen som pappersutskrift och på CD-rom som pappersutskrift och på CD-rom som pappersutskrift och på CD-rom Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Jokikylä Jaakko Yrittäjä Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä Jaakko Yrittäjä Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä styrelseordförande styrelsemedlem styrelsemedlem verkställande direktör Revisionsanteckning (Revisorns revisionsanteckning ska upprättas på ett separat svarspapper eller i en separat svarsfil.)

17 17 (19) BILAGA 2 Huipputuote Oy PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Tid: kl Plats: Närvarande: Huipputuote Oy:s kontor, Jokikylä Jaakko Yrittäjä, ordförande Matti Yrittäjä Maarit Yrittäjä, sekreterare 1 Mötet öppnades Jaakko Yrittäjä öppnade mötet. 2 Lagenlighet och beslutsförhet 3 Justering av protokoll Mötet konstaterades vara lagenligt och beslutsfört. Beslut fattades att ordförande och sekreteraren justerar och undertecknar protokollet. 4 Effekterna av en kunds konkurs Matti Yrittäjä redogjorde för Pyroboat Oy:s situation. Huipputuote Oy hade tagit en båt som betalning av en kund som hade råkat i betalningssvårigheter. En köpare hittades för båten då bolaget gav en ifyllnadsborgen till ett lån som kunden hade lyft. Den gick köparen dock i konkurs. Den primära säkerheten för lånet är fartygsinteckningar i den sålda båten. Båtens försäljningspris var euro och den egenfinansieringsandel som finansieringsbolaget krävde var euro. Enligt uppgifter som Matti Yrittäjä har fått hade köparen inte alls hunnit amortera lånet. Till följd av den egenfinansieringsandel som krävdes vid affären uppskattade Matti Yrittäjä att man med 60 % säkerhet lyckas täcka krediten med medel från försäljningen av båten och inte behöver betala någonting utgående från borgensförbindelsen. I värsta fall kan man till och med köpa tillbaka båten till bolaget till ett pris som motsvarar kreditbeloppet. Det går med 70 % säkerhet att hitta en köpare om man sänker priset med 30 % från det ursprungliga priset Ett beslut fattades att ingen avsättning bokförs i bokslutet eftersom det inte är sannolikt att bolaget tvingas betala något på borgensförbindelsen.

18 18 (19) 5 Skadeersättning från den som byggt lokalerna Bolaget lät för tre år sedan bygga en ny fastighet med verksamhetslokaler. Jaakko Yrittäjä konstaterade att byggaren med hovrättens beslut dömdes att betala euro i skadeersättning för byggnadsfel, men att rättegångskostnaderna på euro däremot ska betalas av bolaget. Beslöts använda skadeersättningen för minskning av balansvärdet på byggnaden och att rättegångskostnaderna på motsvarande sätt höjer balansvärdet eftersom båda posterna ansågs höra till anskaffningen av byggnaden. 6 Bokföring av slutresultatet av skattegranskningen Maarit Yrittäjä berättade att den skattegranskning som gjordes av förskottsinnehållningen för åren 2009 och 2010 är slutförd och att den slutliga granskningsberättelsen har erhållits. Vid granskningen konstaterade man att det finns inexaktheter i reseräkningarna för tre tidigare representanter utgående från vilka sammanlagt euro i till dem utbetalda kilometerersättningar och reseräkningar ansågs vara lön. För dessa löners del ålades bolaget att betala euro i förskottsinnehållning, euro i socialskyddsavgifter samt euro i räntor och förhöjningar. Majoriteten av reseräkningarna gällde den nyss avslutade räkenskapsperioden. Skatteverket hade fått respons från de aktuella personerna, men hade vägrat lämna den till bolaget eftersom responsen enligt beskattaren anknyter till beskattningen av de aktuella personerna. Enligt Maarit Yrittäjä är det omöjligt att överklaga beslutet om responsen inte fås. Responsen fås inte heller av de aktuella personerna eftersom de lämnade bolaget efter att ha kommit ihop sig med Matti Yrittäjä och har vägrat samarbeta på något som helst sätt. De hade också gjort en brottsanmälan till polisen där de påstod att bolaget hade fixat till deras reseräkningar. Den bokförare som hade ansvarat för betalning av reseräkningarna och Maarit Yrittäjä hade förhörts av polisen med anledning av detta, men det ledde inte till några fortsatta åtgärder eftersom det inte fanns några bevis för att reseräkningarna skulle ha fixats till. Ett beslut fattades att de nämnda posterna, sammanlagt euro bokförs som kostnad för räkenskapsperioden under Övriga rörelsekostnader. Möjligheten att överklaga skatteverkets beslut kommer att diskuteras med revisorn. 7 Lån till aktieägare och dividend Den hade Matti Yrittäjä tillfälligt lyft ett kortfristigt lån på euro från bolagets konto för byte av hans frus bil. Lånet har återbetalats med 4 % ränta den Matti Yrittäjä föreslog att delägarna också annars skulle kunna låna små belopp av bolaget eftersom man har kommit överens med finansiärerna att den maximala dividenden är euro årligen så länge soliditeten är under 30 % och konjunkturlånet är obetalt. Bolagets finansieringssituation har förbättrats då man har lyckats köpa in råämnen i lager med längre betalningsfrist än tidigare, vilket betyder att lånen inte har någon betydelse för bolagets likviditet.

19 19 (19) Ett beslut fattades att godkänna Matti Yrittäjäs förslag om att beloppet för ett tillfälligt lån är högst euro/delägare. Låneräntan är densamma som för konjunkturlånet. 8 Avslutande av mötet Jaakko Yrittäjä avslutade mötet kl Jaakko Yrittäjä Jaakko Yrittäjä Maarit Yrittäjä Maarit Yrittäjä

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer