Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation"

Transkript

1 Kommunplan med Årsbudget och Utblick

2 Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

3 Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter att växa 8 FÖRVALTNINGSPLAN 9 Omvärld 10 Vision Vår värdegrund 16 Balanserad styrning 17 Medborgare och brukare 18 Medarbetare 19 Hållbart samhälle 21 Ekonomi 25 Generella uppdrag till kommunens nämnder och bolag 27 Specifika uppdrag till kommunens nämnder 27 Finansiell analys, kommunkoncernen 28 Finansiell analys, kommunen 30 KOMMUNENS NÄMNDER 36 Kommunstyrelsens kommentarer och förslag 37 Nämndöversikt 45 Revisorskollegiet 46 Kommunstyrelsen 49 Valnämnden 57 Överförmyndarnämnden 59 Tekniska nämnden samt Byggnads- och miljönämnden 61 Kultur- och fritidsnämnden 72 Barn- och ungdomsnämnden 76 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 81 Socialnämnden 87 Omvårdnadsnämnden 93 3

4 KOMMUNENS BOLAG 97 Ägardirektiv för de kommunala bolagen 98 Bolagsöversikt 101 Gävle Stadshus AB 103 Gävle Energi AB 107 AB Gavlegårdarna 112 Gavlefastigheter Gävle kommun AB 117 Gävle Hamnkoncernen 122 ÖVRIGA BOLAG 127 Gävle Vatten AB 129 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 135 Resultatbudget 136 Balansbudget 137 Kassaflödesbudget 138 Notförteckning till resultatbudget 139 Notförteckning till balansbudget 144 Driftbudget år 147 Investeringsbudget 149 Försäljning av anläggningstillgångar 151 Exploateringsbudget 152 Finansiering av verksamheterna 153 BILAGA Investeringsbudget i detalj 155 Exploateringsbudget i detalj 167 Legal struktur 171 4

5 Beslutsförslag 1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år till 21:51 per skattekrona. 2. att för finansiering av års och tidigare investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst miljoner kr. 3. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån. 4. att bemyndiga Kommunstyrelsen att inom en beloppsram på miljoner kr utlämna lån till eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekre diter. 9. att bemyndiga Kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga Kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning. 10. att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt överstigande 60 basbelopp inte får igångsättas utan Kommunstyrelsens medgivande. 11. att godkänna förslag till budget åren - med verksamhetsplan för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB. 5. att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån inom en beloppsram på miljoner kr. 6. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med årsbudget och utblick att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret. 7. att nämnderna har skyldighet att inrymma verksam heten inom de tilldelade budgetramarna. 8. att bemyndiga Kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm. Carina Blank Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Kommunfullmäktiges beslut UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 164 Kommunplan med årsbudget och utblick Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år till 21;51 per skattekrona 2. att för finansiering av års och tidigare investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst miljoner kr. 3. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån. 4. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på miljoner kr utlämna lån till eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter. 5. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån inom en beloppsram på miljoner kr. 6. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med årsbudget och utblick. 7. att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna 8. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm. 9. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning. 10. att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt överstigande 60 basbelopp inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande. 11. att godkänna förslag till budget åren - med verksamhetsplan för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB. 12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Ärendebeskrivning Från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) föreligger förslag till Kommunplan med årsbudget och utblick. Från alliansen (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokratern) har eget förslag på Kommunplan med årsbudget inlämnats. Från Sverigedemokraterna har inget förslag inlämnats. Beslutsunderlag I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober Fastställande av Gävle kommuns skattesats. Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreligger förslag till Kommunplan med årsbudget och utblick samt utdelas majoritetens politiska huvudskrivelse Ett tryggs och hållbart Gävle som låg som underlag till mål och ramar i juni. Bihang 3 Vi sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november ut. Bilaga Vi sammanträdet delas Centrala samverkansgruppens protokollsutdrag från den 22 oktober ut. Bilaga Vid sammanträdet delas den korrigerade Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen, dnr 12KS250 ut. I den version av Kommunplan som är utskickad inför Kommunfullmäktige sammanträdet fattas ett mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Den korrekta kommer att lyftas in i Kommunplanen innan tryckning. Bilaga Vid sammanträdet delas Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till kommunplan med årsbudget ut. Bilaga

7 Debattregler vid budgetdebatten Ordföranden inleder med att redogöra för de debattregler som överenskommits på tidigare presidiemöte. Debatten omfattar högst 3 timmar 1 minut fördelat mellan partierna. Respektive parti får fördela tiden mellan talare. S 53 minuter, M 33 minuter, FP, 19 minuter, MP 21 minuter, SD 13 minuter, V 17 minuter, C 14 minuter och KD 11 minuter. Debattreglerna har delats ut under mötet. Inlägg i debatten CCarina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson (MP), Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD), Urban Sjölander (C), Maritha Johansson (V), Roland Ericsson (C), Inger Schörling (MP), Lennart Ahlenius (KD), Måns Montell (M), AnitaWalther (V), Eva Stenberg- Jäderberg (M), Åsa Wilkund Lång (S), Peter Bergström (S), Micael Dahlberg (M), Lena Lundgren (S), Kiki Larsson (MP), Per Johansson (S), Björn Frankson (M), Anea Elfving (S), Tomas Fransson (MP), Gin Akgul Hajo (V), Lars Beckman (M), Lars-Göran Ståhl (S), Kenth Lövgren (FP), Hans Wahlström (S), Evelyn Klöverstedt (FP), Eva Stenberg Jäderberg (M), Ann Lidman (S), Jörgen Edsvik (S), Håkan Alenius (S). Yrkande Carina Blank (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Åsa Wiklund Lång (S), Peter Bergström (S), Lena lundgren (S), Kiki Larsson (MP), Anea Elfving (S), Gin Akgyl Hajo (V), Lars Göran Ståhl (S), Ann Lidman (S) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD), Lennart Ahlenius (KD), Måns Montell (M), Eva Stenberg Jäderberg (M), Kenth Lövgren (FP) Evelyn Klöverstedt (FP), Roland Ericsson (C) yrkar bifall till alliansens förslag. Roger Hedlund (SD) yrkar återremiss med hänvisning till Sverigedemokraternas skriftliga reservation. Vid sammanträdet delas Sverigedemokratrenas Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget och utblick - ut. Bilaga Propositionsordning Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Gävle kommuns utdebitering år till 21;51 per skattekrona finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Vid proposition på att avgöra kommunplanen idag respektive att återemittera kommunplanen finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive alliansens förslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och Kristdemokraternas ledamöter) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för deras yrkande. Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. 7

8 Gävle fortsätter att växa Under 2012 kunde vi igen se ett år där Gävle fortsätter att växa befolkningsmässigt med, för Gävle, höga siffror. Det här är naturligtvis en bra, välkommen och nödvändig utveckling för en stad och region. Vi har en demografisk utveckling med åldrande befolkning som vi nu kan möta med en tillväxt av arbetskraft för att även i framtiden klara vårt åtagande som kommun gentemot invånare och företag. Fortsatt hög investeringstakt Att växa ställer naturligtvis stora krav. Vi kan se en bostadsbrist som kan hämma en utveckling, en växande befolkning som fordrar ytterligare satsningar på skolor, äldreboenden, infrastruktur och anläggningar för sport, fritid och kulturutövande. I vår plan ligger fortsatt stora investeringar över hela perioden. Men behovet är inte bara nyinvesteringar. Arbetet med reinvesteringar i våra stora bostadsområden fortsätter i hög takt, skolorna förnyas efterhand där hänsyn i ännu större utsträckning tas till nya krav för hur utbildning kan bedrivas på bästa sätt och lokalerna kunna utnyttjas för flera ändamål i en stadsdel Ett antal större anläggningar för sport och fritid påbörjas och färdigställs under året. Bland annat en stor ridanläggning och sporthallar. Arbetet med den stora multisportarenan kommer också igång under året. För att klara företagens behov krävs också stora investeringar. Mark iordningsställd för etableringar och bostadsändamål skall ständigt finnas. Detta behov ökar under perioden. Vi kan också se två av våra största enskilda investeringar färdigställas respektive gå in i en ny fas. Kraftvärmeverket i Bomhus Energi AB som kommunen äger tillsammans med Korsnäs AB går i drift och hamnutbyggnaden tar fart med muddring av ny farled. Ekonomiska utmaningar Samtidigt som en växande stad kräver stora investeringar kan vi också se att volymen av våra tjänster ökar. Demografisk utveckling ställer stora krav på skolans utveckling och på utbyggnad av tjänster och lokaler inom äldreomsorgen. Att matcha behoven är naturligtvis nödvändigt men samtidigt som behoven accelererar så ska vi under verksamhetsåret och möjligen de närmaste två tre åren möta en ekonomisk utveckling och ett resursutnyttjande i landet som inte är gynnsam. Detta hanterar vi i verksamhetsplanen genom prioriteringar mellan verksamheterna. Hur möter vi utmaningarna För att möta utvecklingen ställs verksamheterna inför ett antal prioriteringar, kommunövergripande mål. Dessa riktar sig mot fyra olika områden; medborgare och brukare, medarbetare, hållbart samhälle och ekonomiska mål. Målet att medborgarna ska ha ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och att Gävle upplevs som trygg, tillgänglig och välskött får under året ett särskilt fokus, genom att Kommunstyrelsen tillsätter en beredning med Trygghet och Folkhälsa som ansvarsområde. Detta ska under verksamhetsåret utvecklas till en ökad dialog i stadsdelarna mellan kommunen och invånarna. Trygghet är en av de mest avgörande faktorerna vid val av bostadsort. Ett arbete med Gävle Kommuns arbets givarvarumärke är påbörjat. Det syftar till att säkerställa rekrytering av medarbetare inför de stora pensionsavgångar Gävle och offentlig sektor i stort ser de närmaste åren. Arbetet riktar sig mot de kommunövergripande målen, framgångsrika medarbetare som är en förutsättning för ett gemensamt ansvar, och mot ett gott ledarskap. De närmaste 10 åren ska kommunen rekrytera i snitt tre medarbetare per dag vilket ställer stora krav på kommunen som god arbetsgivare och våra medarbetare som ambassadörer. För att klara ett hållbart samhälle är bland annat kompetensnivån hos kommunens befolkning ett utpekat mål. För att ytterligare sätta fokus på detta område tillsätter Kommunstyrelsen en beredning, Skolan Först, vars ansvar är en utökad samordning mellan kommunens verksamheter för att stötta skolan. Inom området hållbart samhälle målsätts också arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. En viktig del i detta arbete är kontaktvägar, bemötande och en enkel arbetsmetodik. Ett stort projekt, Helt Enkelt Gävle, för att utveckla våra verksamheter påbörjades under förra året och arbetssättet implementeras nu. Projektet och utbildningen har riktats mot de områden där företagen har flest kontakter med kommunen och de områden företagen själva pekar ut som de viktigaste. Ett annat spännande arbete tillsammans med företagen i kommunen och andra aktörer är arbetet med Gävles varumärke. Under verksamhetsåret ska underlaget i förarbetet implementeras och spridas för att gagna Gävles utveckling. Gemensam målbild För att en verksamhet så diversifierad och stor som en kommun av Gävles storlek ska kunna få full effekt krävs många saker. Ekonomisk hållbarhet över tiden, goda system för styrning men framförallt engagerade medarbetare. För detta arbete krävs att vi har en gemensam bild av var kommunen ska på kort och lång sikt och arbetar mot dessa mål i alla våra verksamheter. Vi står väl rustade inför de närmaste åren. Göran Arnell Kommundirektör 8

9 Förvaltningsplan 9

10 Omvärld Samhällsekonomisk utveckling Trots starkare krona och svagare internationella konjunkturer har svensk export i inledningen av år 2012 utvecklats snabbare än importen. Det förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi har gått bra under det första halvåret 2012 och då utvecklats bättre än vad som beräknades i våras. Samtidigt märks nu allt fler varningssignaler i omvärlden i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer som pekar mot svag eller ingen tillväxt. Den svaga internationella konjunkturen börjar nu få genomslag även för Sverige. Vi bedöms nu få liten draghjälp från vår exportindustri. Tillväxten kommer därför i hög grad att drivas av inhemsk efterfrågan. Konjunkturinstitutet rapporterar att nästan samtliga indikatorer för konjunkturbarometern sjönk under september månad, i synnerhet för tillverkningsindustrin och byggsektorn, men även för de privata tjänstenäringarna. Detta indikerar att tillväxten i svensk ekonomi nu är svagare än normalt. BNP tillväxten i Sverige under andra kvartalet 2012 uppgick till 1,4 procent. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att BNP för helår 2012 kommer att öka med måttliga 1,3 procent och med 1,8 procent år. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning som utgör grunden för vår skatteprognos är en tillväxt i BNP med 1,8 procent i år och 2,0 procent år, samt att ekonomin tar bättre fart från och med med en tillväxt på 3,5 procent till 3,8 procent, vilket ligger över en genomsnittstillväxt. Regeringen har dock en något mer optimistisk syn på den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren. Tillväxten 2012 och är för svag för att arbetsmarknadsläget ska förbättras. Bedömningen är att arbetslösheten i riket närmar sig 8 procent i slutet av år för att sjunka tillbaka till ca 6,5 procent år. En successiv tidsförskjutning kan därmed konstateras för prognoserna till ett jämviktsläge för arbetsmarknaden. Detta har också betydelse för kommunernas kostnadssituation för försörjningsstöd mm. Avgörande för den skissade ekonomiska utvecklingen är att skuldkrisen i Europa kan lösas under ordnade former. Tillväxten i främst Sydeuropa kommer dock att förbli begränsad under flera år framåt, vilket hämmar utvecklingen i övriga Europa och då också i den svenska ekonomin. Sverige har visat sig ha större motståndskraft än de flesta övriga länder i Europa, inte minst till följd av att statens och kommunernas finanser är i relativt gott skick. I den offentliga sektorn finns inga behov av större budgetsaneringar som i många andra länder. Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är därmed ljusare än för de flesta andra länder i vår region. Den privata sektorns finansiella sparande är högt, vilket innebär att det finns en potential för privat konsumtion och företagsinvesteringar. Förutsättningarna finns därmed för relativ snabb tillväxt när utvecklingen i euro-området väl börjar stabiliseras. Osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen är dock fortfarande mycket stor. Genom konjunkturförsämringen sjunker trycket på höjda räntor, löner och priser. Sammantaget får situationen till effekt att våra skatteintäkter inte ökar lika snabbt de närmaste åren som vi bedömde inför Kommunfullmäktiges mål- och rambeslut i juni månad. I den senaste skatteprognosen från SKL är tillväxten av skatteunderlaget 0,4 och 0,1 procentenheter lägre år respektive jämfört med våra skattekalkyler i rambeslutet. Det finns också en uppenbar risk att den kommande skatteunderlagsprognosen senare i höst kommer att försämras ytterligare något. Den beskrivna utvecklingen påverkar inflationsförväntningarna och utvecklingen av styrräntan. SKL bedömer att kostnadsprisindex (KPIX) stiger med 1,2 procent år 2012 och med 1,2 procent år för att den därefter successivt ökar till 1,7 procent år. Arbetsmarknaden har träffat nya löneavtal under år Avtalen är ettåriga kring riktmärke 2,6 procent. För lärarna har ett fyraårigt avtal träffats med uppsägningsrätt år fyra. Avtalet ger en löneökning med 4,2 procent år 2012 och där åren och är sifferlösa. SKL gör bedömningen att timlönerna enligt konjunkturlönestatistiken kommer att öka med 2,8 procent för hela arbetsmarknaden under år respektive och därefter årligen mellan 3,4 3,9 procent fram till år. Riksbanken har under september månad 2012 sänkt reproräntan från 1,50 procent till 1,25 procent. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att räntan kommer att sänkas med ytterligare 0,25 procentenheter i slutet av året för att år höjas till 1,50 procent och därefter successivt till 2,75 procent år. Även regeringen gör i budgetpropositionen bedömningen att reproräntan kommer att sänkas till 1,0 procent i slutet av år 2012, men att stiga till 1,50 procent redan år för att därefter successivt höjas till 3,5 procent år. Statliga beslut och åtgärder Regeringen presenterade den 20 september sin budgetproposition för år. I budgetpropositionen föreslår regeringen inga generella tillskott till anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär en oförändrad nivå på anslaget med undantag för enstaka regleringar enligt finansieringsprincipen. Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen för kommunernas verksamhet: Under år läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 mnkr som sparbetinget var för detta år. Nå- 10

11 got besked om och finns inte. 40 miljoner avsätts för stärkt stöd och skydd för barn och unga. Skattesänkning till pensionärerna kompenseras med 717 mnkr. Sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshus från 1 januari kompenseras med 550 mnkr. För att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger avser regeringen att införa ett riktat statsbidrag om sammanlagt 108,5 mnkr under åren. Som ett led i arbetet för att stärka nyanlända elevers resultat avser regeringen att genom riktat statsbidrag möjliggöra en försöksverksamhet med utökad undervisningstid, en satsning på kompetensutveckling för lärare och rektorer, samt bland annat ökad informationsspridning. Sammantaget uppgår dessa riktade statsbidrag för integration i skolväsendet till 233 mnkr under perioden. För rätten till utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd avsätter regeringen 175 mnkr under åren för kommunernas kostnad för reformen. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan och planerar att avsätta 650 mnkr för uppdraget som pågår under perioden. För att öka andelen yrkeslärare med lärarexamen avser regeringen genomföra en satsning som syftar till att underlätta en kombination av arbete och studier för yrkeslärare. Totalt avsätts 151 mnkr under åren. Huvudmännen erbjuds stimulansmedel för att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen i gymnasieskolan. Sammantaget avsätts 120 mnkr under åren. För att vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet inom ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen införs stimulansmedel till skolhuvudmännen. Satsningen omfattar 175 mnkr under åren. För förlängning och höjning av bidraget för att anordna lärlingsutbildning av hög kvalitet avsätts mnkr åren. För att möta en svag konjunkturutveckling avser regeringen att skapa fler tillfälliga utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Totalt för åren beräknas mnkr för ca årsplatser. För år avsätts 395 mnkr för årsplatser inom kommunernas gymnasiala vuxenutbildning och för år avsätts 270 mnkr för årsplatser. För att stimulera kommunerna att bedriva arbetsplatsförlagt lärande har regeringen inrättat ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen inkl personer som tillhör särskolans personkrets. Regeringen föreslås att 160 mnkr avsätts år motsvarande årsplatser. En satsning av motsvarande storlek beräknas årligen för. Ett tillfälligt statsbidrag införs för kvalitetshöjande insatser inom sfi. Satsningen föreslås omfatta 50 mnkr per år. Regeringen kommer att avsätta 863 mnkr för psykiatrisatsningen under år och beräknas hålla samma nivå till. Insatserna kommer i huvudsak att bestå av en bred överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Regeringen satsar 100 mnkr per år under mandatperioden i prestationsersättning för kommuner som förbereder och utvecklar värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Satsningen på de mest sjuka äldre beräknas uppgå till mnkr under mandatperioden. Dessa fördelas i huvudsak enligt en prestationsbaserad modell. Ersättningen utformas som ett erbjudande till kommuner och landsting att stärka arbetet med att gemensamt ta ansvar för de mest sjuka äldre. Regeringen avser att avsätta ca 100 mnkr per år till en ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen. Kommunsektorn förväntas ta huvudansvaret för utbildningen. Investeringsstödet för trygghetsboende och särskilda boenden för äldre är förlängt till 31 december. Sammantaget beräknas satsningarna uppgå till mnkr under mandat perioden. För att förstärka inkomsterna bland ekonomiskt utsatta föreslås riktade insatser: Barntillägget för studerande med barn höjs med 10 procent. Höjd grundnivå i föräldrapenningen från 180 till 225 kr per dag. Höjning av bostadstillägget för ogifta ålderspensionärer med 170 kr/månad. Regeringen avser att föreslå förändringar i beräkningen av försörjningsstödet, så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätt till bistånd. Förändringen bedöms kosta kommunerna 100 mnkr år och 200 mnkr från och med år. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reformens närmare utformning och om kompensation till kommunerna. Under hösten 2012 kommer en proposition om utvidgning av målgruppen i etableringslagen. Regeringen avser också att återkomma med en proposition under våren om permanent förändring av den så kallade tvåårsregeln för anhöriga inom flyktingmottagandet. Förändring kommer också att föreslås för kommunersättningarna. Regeringen avser att se över reglerna för grundersättningen 11

12 till kommunerna som sluter avtal med staten om flyktingmottagande. 120 mnkr fördelas under en treårsperiod, inom ramen för tidigare anslag om uthållig energianvändning. Ett statligt stöd införs om totalt 50 mnkr under åren för innovativt byggande av bostäder för unga. Anslaget till väg och järnväg ökar med mnkr år. Pengarna ska framför allt gå till drift, underhåll och trimning av det befintliga systemet. För att stimulera arbetsgivare att anställa unga som varit arbetslösa en längre tid, kommer nystartjobb för ungdomar att förstärkas genom att stödet till arbetsgivare som anställer en person under 26 år som varit utan arbete i minst tolv månader fördubblas. Stödet motsvarar därmed två gånger arbetsgivaravgiften och ska kunna utgå i högst ett år. För att öka möjligheten för dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete föreslås en utökning av platserna med särskilt introduktionsoch uppföljningsstöd. Ser vi ytterligare några år framåt i tiden kommer kommunernas kostnader för äldrevård att öka väsentligt. Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2010 = 100 Index 2010= Grundskola Förskola mm Äldreomsorg Funktionsh Totalt Övrigt Gymnasieskola Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Kommunsektorns utveckling Efter två rekordår i kommunerna, bland annat till följd av konjunkturstöd och andra engångsposter, sjönk kommunernas resultat till plus 9 miljarder år av Sveriges kommuner redovisade underskott, vilket är en fördubbling jämfört med året innan. Landstingens samlade resultat uppgick till minus 2,5 miljarder. En bidragande orsak till resultatförsämringen var omvärdering av pensionsskulden genom sänkning av diskonteringsräntan. Sveriges kommuner och Landsting räknar med att även 2012 års resultat räddas av engångsposter, då återbetalning kommer att göras av tidigare inbetalda avtalsförsäkringar från AFA. Resultatet förväntas bli ca plus 15 miljarder för kommunerna, varav 8 miljarder utgör engångspost i form av återbetalning. De ekonomiska utsikterna för de följande åren är dock dystrare. Resultaten kommer att sjunka om inte kraftiga åtgärder vidtas i form av åtstramningar eller skattehöjningar, alternativt att statsbidragen som är nominellt oförändrade höjs. Regeringen har i sin budgetproposition inte aviserat om några ytterligare tillskott till kommunsektorn. Generellt är landstingens ekonomiska utsikter dystrare än kommunernas. Prognosen baseras på en bedömning att kommunernas även fortsättningsvis kommer att öka i samma takt som de gjort historiskt. Det innebär att volymerna kommer att öka med i snitt 1,5 procent per år under perioden fram till år. Det finns heller inget som talar i motsatt riktning, snarare tvärtom till följd av demografin. Förskjutningar i befolkningens ålderssammansättning medför ett ökat kostnadstryck för landstingen i början av perioden och för kommunerna i slutet. Det finns även stora kommande investeringsbehov inom sektorn. Stora delar av vår välfärd byggdes upp under 60- och 70-talen. Stora reinvesteringar måste nu göras i infrastruktur och lokaler, inte minst i våra skolor. Dessutom måste lokalerna anpassas till nya metoder som utvecklats för att bedriva verksamheten effektivt. Kostnaderna ökar därför successivt till följd av ökade avskrivnings- och räntekostnader med en ökad lånevolym. Den höga investeringstakten leder i många fall också till ökade driftkostnader. Kommunernas nettoinvesteringar har varit självfinansierade till drygt 90 procent under perioden Under åren 2011 beräknas denna andel sjunka till cirka 70 procent. SKL:s bedömning är att kommunsektorns resultat kan komma att sjunka till ca minus 6 miljarder år vid oförändrad skattesats och utan en uppräkning av statsbidragen. Förutsättningar för Gävle kommun Befolkningsutveckling/åldersstruktur Folkmängden i Gävle kommun uppgick till invånare den 31 december 2011, vilket innebar en folkökning med 373 personer jämfört med föregående år. Under år 2011 flyttade personer till Gävle och personer från Gävle, vilket innebar ett flyttningsnetto på Utvecklingen av flyttningsnettot förklarades framför allt av flyttningsrörelserna inom det egna länet samt av en minskad inflyttning från utlandet samtidigt som utflyttningen till utlandet ökade. Totalt föddes barn under året, vilket endast är 4 färre 12

13 än under år Antalet dödsfall under året uppgick till 956, en ökning med 13 jämfört med år Födelseöverskottet uppgick därmed till +128 för år Under första halvåret 2012 har befolkningen ökat med ytterligare 288 (153) personer jämfört med årsskiftet. Flyttningsnettot uppgick till +229 jämfört med +81 under motsvarande period förra året. Födelsenettot uppgick till +51 (+74). Kommunstyrelsen har fastställt att planeringsfolkmängden för Gävle kommun skall vara personer år Detta innebär en folkökning med i genomsnitt ca 600 personer per år. eringsfolkmängden är den folkmängd som kommun ska ha beredskap för i all planering som är beroende av befolkningsutvecklingen. För år har invånarantalet i budgeten beräknats till som ökar till vid utgången av år. Utvecklingen i åldersgrupperna 1 19 år respektive 80 år och äldre kommer att vara betydelsefull för kommunen. Ökningen i gruppen 1 15 och minskningen i gruppen år under åren innebär att resurser måste överföras från gymnasieskolan till förskola och grundskola. Befolkningsprognos inv år 6 15 år år 80 år Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivsstrukturen i Gävle kommun bygger på en lång, framgångsrik industritradition. Skogsindustrin liksom företag och elektronikområdena utgör utöver logistik och handel den viktiga basen i kommunens näringslivsstruktur. Som residensstad har den offentliga sektorn också varit omfattande under åren, en sektor som tappar allt fler arbetstillfällen beroende på att allt fler tidigare länsbaserade funktioner numera omgrupperats i större regionala indelningar. Näringslivet kommer även framöver att ha sin stabila grund i de verksamheter som hittills präglat Gävle samtidigt som nya marknader inom besöksnäringen växer sig större och blir viktigare. Växtkraften finns i småföretagen och dessa är därför påtagligt viktiga för näringslivsutvecklingen i Gävle kommun. Gävle kommun måste vara lyhörd för de förutsättningar som krävs för god tillväxt i de befintliga företagen, liksom skapa förutsättningar för att vara ett starkt alternativ för nya företags val av etableringsort. Gävle leder utvecklingen inom främst Geografiska Informationssystem, radio, förnyelsebar energi och logistik. Gävle har god tillgänglighet genom snabba och enkla kommunikationer och har dessutom närheten till Stockholm- Mälardalen, Västmanland, Dalarna och Hälsingland. En intressant satsning är projektet MellanSveriges Logistiknav som pågår nu och som är ett samarbete mellan Gävle och Borlänge. Ett stort arbete som påbörjats i dialog med näringslivet är att ta fram ett näringslivsprogram för att tydliggöra vilken näringslivspolitik Gävle kommun ska bedriva de kommande åren och hur det strategiska arbetet med näringslivsfrågor ska fortgå. I näringslivsprogrammet kommer en tydlig målbild för framtiden presenteras och det ska även beskrivas hur kommunen skapar rätt förutsättningar för tillväxt och utveckling av företagsklimatet. Det ska också bidra till att tydliggöra kommunens ansvar och ambitioner i arbetet med att stärka näringslivet. Under 2012 har projektet Helt Enkelt Gävle pågått, ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialtjänsten och räddningstjänsten i Gävle Kommun. Projektets syfte är att förbättra företagsklimatet och att stärka servicen mot företag. I projektet ingår utbildningen Förenkla Helt Enkelt. Inom ramen för den har en handlingsplan tagits fram med åtgärder som ska genomföras de kommande åren. Handlingsplanen har sin grund i genomförda Nöjd Kund Index-mätningar (NKI) som Stockholm Business Alliance genomfört. Arbetslösheten i Gävle uppgick i augusti månad 2012 till personer, en ökning med 247 personer från motsvarande tid föregående år. Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till personer, en ökning med 213 personer. Antalet nyanmälda platser har under perioden sjunkit från 482 till 455 och antalet sökande som fått arbete har stigit från 566 till 586. Kommunens ekonomi i senaste bokslut/prognos Kommunens resultat i bokslut för 2011 uppgick till +258,7 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 120,4 mnkr jämfört med föregående år. Om jämförelsestörande poster i form av bland annat realisationsvinster/förluster frånräknas redovisades en resultatförsämring med 10,0 mnkr. Resultatavvikelsen 2011 jämfört med den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten uppgick till +133,3 mnkr och till +44,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. 13

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer