Delårsrapport januari mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 om 2,9 Mkr. Efter försäljning av fastigheter har Mengus 2005 genom inlösen av aktier även utbetalat 9,8 Mkr till Varenne Fastigheter AB. Varenne Fastigheter AB har därigenom kunnat dela ut 9,8 Mkr till aktieägarna, varav Varenne erhöll 5,4 Mkr. Varenne har skrivit ned ett av sina innehav och reserverat för omstruktureringskostnader. Den totala resultateffekten under kvartalet är -6,4 Mkr. Varenne har under perioden ingått en borgensförbindelse för Venue Retail Group uppgående till högst 15 Mkr. Varenne har genomfört ett villkorat aktieägartillskott till Quesada Kapitalförvaltning AB om totalt 1,6 Mkr. Viktiga händelser i portföljbolagen Zound Industries fortsätter sin kraftiga organiska tillväxt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till, därtill med en högre rörelsemarginal. Pema fortsätter växa. Omsättningen i kvartalet ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 31 mars 2015 till 359 Mkr (98 kronor per aktie), jämfört med 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december 2014, vilket motsvarar en uppgång med 4 Mkr eller 1 procent. Koncernens resultat, inklusive värdeförändringar, uppgick till 12 Mkr för perioden januari till mars 2015, jämfört med 9 Mkr för samma period Koncernens värdeförändringar i finansiella tillgångar uppgick till 21 Mkr under perioden, jämfört med 11 Mkr samma period Av posten värdeförändringar är 25 Mkr orealiserade positiva värdeförändringar och 4 Mkr realiserad förlust. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 1

2 VD-ord Q Aktiemarknaden har under kvartalet fortsatt att gå mycket starkt, primärt kopplat till det rådande lågränteklimatet. I ett historiskt perspektiv får nu framåtblickande 12-månaders rullande P/E-tal börja betecknas som högre än normalt. Medelvärdet på Stockholmsbörsen är över 17 mot ett 10-årsgenomsnitt på 13,5. Situationen är likartad i både Europa och USA. Första kvartalet för Varenne var en bra start på året. Substansvärdet per 31 mars uppgick till 359 mkr, en ökning med 1 procent från kvartalet innan. Majoriteten av innehaven uppvisar en god utveckling och har en positiv syn på tillväxtmöjligheterna under 2015 i sina respektive affärer. Zound Industries fortsätter att utvecklas starkt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till högre rörelsemarginal. Bolagets planer på att bredda affären med nya produkter och nya affärsområden fortlöper enligt plan. Fastighetsfonden Mengus 2005 har efter kvartalet avyttrat fondens enda kvarvarande fastighet och kommer att stänga fonden och dela ut kapitalet under Pema fortsätter sin expansion med att ta nya kontrakt. Omsättningen ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza för alla Avanza-kunder. Biotage växer både gällande omsättning och resultat under kvartalet. Rörelsemarginalen för kvartalet var rekordhöga 12,5 procent. Aktien har gått upp med 16 procent under kvartalet. VRG är det bolag av vikt i portföljen vilket har större utmaningar och nu genomgår en omstrukturering. Den första leveransen av egenproducerade produkter med ökad designgrad inom Accent kom ut i butik i mars och sålde bättre än övrigt sortiment, vilket är en signal om en begynnande positiv utveckling. Rizzo-delen fortsätter att ta marknadsandelar på skomarknaden. Hope har öppnat en ny butik i Norge samt genomfört införsäljningen av höstens kollektion till återförsäljare med mycket gott resultat jämfört med föregående år, plus 32 procent. Hope har även inlett ett samarbete med MQ som till hösten initieras i ett 15-tal butiker. Bed Factory har tagit större nya ordrar under kvartaalet från befintliga kunder som kommer att ha en betydande effekt på tillväxten under året. Vi ser med tillförsikt fram emot ett år i stark tillväxt under lönsamhet. Sammantaget har vi, allt annat lika, ett bra operativt momentum i merparten av portföljen, vilket skapar möjligheter för en positiv värdeutveckling under Andreas Bladh, VD Varenne VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 2

3 Substansvärdet Under det första kvartalet 2015 ökade substansvärdet med 1 procent till 359 Mkr (98 kronor per aktie) från 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december Utveckling Substansvärdets ökning under första kvartalet 2015 beror främst på värdeuppgångar i Zound Industries, Bed Factory och Pema People. Ökningen beror framför allt på högre omsättningsprognoser i bolagen. De onoterade innehaven i Varenne ökade med totalt 7 Mkr. Ökningen motverkades något av nedskrivning av innehavet i Steve Perryman och värdenedgång i Hope. Den noterade portföljen i Varenne var i princip oförändrad med en värdeuppgång i Biotage som motverkades av en nedgång i Venue Retail Group. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 15 Mkr. 21 Mkr är hänförligt till värdeförändringar, varav 25 Mkr är orealiserade värdeförändringar i portföljbolagen och 4 Mkr är realiserade förluster. Resultatet före skatt uppgick till 15 Mkr, varav -0,6 Mkr var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 5 Mkr. Värdeförändringar uppgick till 5 Mkr, varav 7 Mkr är orealiserade värdeförändringar och -2 Mkr är realiserade. Resultatet före skatt uppgick till 3 Mkr för första kvartalet. Investeringsområdet Fastigheters sammanlagda substansvärde har under det första kvartalet minskat med 1 procent, till följd av den utdelning som gjorts till aktieägarna i Varenne Fastigheter AB. Substansvärdet i investeringsområdet Östeuropa minskade med drygt 5 procent under det första kvartalet. Bakgrunden till nedgången är oroligheterna i Ryssland och det stora rubel-tappet Q Q4 Förändring 2014 Q1 Varenne AB (Mkr) (Mkr) (%) (Mkr) Nordiska bolag ,8% 385 Fastigheter ,1% 107 Östeuropa ,0% 25 Övriga tillgångar ,3% 31 Skulder ,2% -116 Substansvärde ,0% 431 Substansvärde per aktie ,0% 117 VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 3

4 Nordiska tillväxtbolag Verksamhet: Bioteknik Ägarandel: 5,2 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 490 Mkr EBIT-marginal (2014): 10,1 % Verksamhet: Sängtillverkare Ägarandel: 44,0 % Investeringsår: 2009 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): 1,3 % VD: Ordförande: Torben Jörgensen Ove Mattsson VD: Ordförande: Eva Falk Tommy Jacobson Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2015 uppgick till 144,2 MSEK (113,7) vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen 6 procent. För årets första kvartal uppnåddes en EBIT marginal om 12,5 procent och för rullande 12 månader taktar bolaget på 11 procent. USA fortsätter att utvecklas väl och står för den största tillväxten. Det största tillväxtområdet är inom analytisk kemi och Sample Prep produkter. Aktiekursen har stigit med 16 procent under första kvartalet. Bolaget har haft en fortsatt stabil omsättning och positivt kassaflöde, vilket möjliggör en utdelning till aktieägarna under Bolagets försäljning direkt mot hotell fortsätter att utvecklas väl. Bed Factory har nu levererat sängar till Story Hotel, ABBA-museets hotell samt Rosenbergs slott. Bed Factory arbetar fortsatt med att offerera till en ny potentiell storkund samt att offerera för nya projekt med befintliga kunderna Tempur och Drömmeland. Bed Factory har ingått ett tilläggsavtal med Tempur som får positiv effekt på försäljningen under Verksamhet: Generiska läkemedel Ägarandel: 3,9 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 188 Mkr EBIT-marginal( 2014): Neg. Verksamhet: Mode Ägarandel: 22,9 % Investeringsår: 2007 Omsättning (13/14): 92 Mkr EBIT-marginal (13/14): 0,9 % VD: Ordförande: Karl Karlsson Gerald Engström VD: Ordförande: Åsa Sånemyr Tommy Jacobson Omsättningen ökade med 59 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA har utvecklats mycket starkt under perioden och uppgick till 2,8 Mkr (-10,0). Tillväxten har drivits av lanseringen av befintliga produkter på nya marknader, främst i Spanien. Bolagets produkter har dessutom tagit en större marknadsandel på den svenska marknaden. Hope har öppnat sin första butik i Norge. Införsäljning till Wholesalekunder av höstkollektionen ökade med 32 procent mot föregående år. Bolaget skrev avtal med MQ för ett samarbete som startar i augusti. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 4

5 Verksamhet: TV-distributör online Ägarandel: 2,2 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): - EBIT-marginal (2014): - Verksamhet: Kapitalförvaltning Ägarandel: 65,0 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Mattias Hjelmstedt Kamal Bherwani VD: Ordförande: Per Molin Lars Thorén Magine har lanserats sin app till Windows Phone. Med appen kan användare i Sverige få tillgång till 67 kanaler med ett brett utbud inom underhållning, musik och sport. Verksamheten i Tyskland fortsätter att växa i en expansiv takt. Bolaget har ökat upp takten med lanseringen av TV-tjänsten i Tyskland och har idag närmare 100 TV-kanaler som ger tillgång till över timmars TV-innehåll per vecka för användare i Tyskland. Resultatet ligger under första kvartalet i linje med budgeten och tillströmningen av nya kunder löper på i enlighet med plan. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza. Quesada förväntar sig ett fortsatt positivt inflöde av nya kunder under året samt att budgeterade intäkter uppnås. Bolaget är i slutfasen med att säkra nytt expansionskapital. Verksamhet: Bemanning- och rekrytering Ägarandel: 25 % Investeringsår: 2011 Omsättning (2014): 325 Mkr EBIT-marginal (2014): 2,2 % Verksamhet: Researrangör Ägarandel: 42,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 50 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Michael Gozzi Tommy Jacobson VD: Ordförande: Stefan Kärrström Fredrik Tibell Pema fortsätter att växa. Pema Sweden har under perioden tecknat ett ramavtal med PostNord, nordens ledande aktör för logistiklösningar. Därtill har bolaget tecknat ett avtal om bemanningsentreprenad för drift av Stadiums centrallager i Norrköping. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning och är värt ca 300 Mkr under avtalets längd. Bolaget befinner sig i slutfasen av en omstruktureringsprocess som påbörjades sommaren Bolaget har ett nytt fokus i Sverige och Norge och säljer enbart paketarrangemang utan flyg inom främst fotboll och Formel1 med den nya mindre organisationen i Sverige. Event Travel Finland har sålt bra till Hockey-VM i Tjeckien och den finska verksamheten har påbörjat migrationen till ett nytt och mer modernt bokningssystem samt färdigställt sin nya hemsida. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 5

6 Verksamhet: Skor, accessoarer och reseffekter Ägarandel: 16,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (13/14): 902 Mkr EBIT-marginal (13/14): Neg. Verksamhet: Hörlurstillverkare Ägarandel: 16 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 534 Mkr EBIT-marginal (2014): 9,5 % VD: Ordförande: Christel Kinning (tf) Ulf Eklöf VD: Ordförande: Pernilla Ekman Tommy Jacobson Antalet butiker i april 2015 uppgick till 140 jämfört med 150 motsvarande månad året innan. VRG har flyttat sitt centrallager till följd av av störningar i varuförsörjningen vilket påverkade försäljningen negativt under februari och mars. Man har genomfört en förnyad marknadsföring vilken har ökat trafiken till butikerna i april. Venue Retail Group har fått ut sin första leverans av egenproducerade produkter i butik med en ökad designgrad inom Accent. Bolaget arbetar även fortsatt mot en ny konceptplattform med en tydligare sortimentsstruktur och varumärkesstrategi. Aktiekursen har minskat med 6 procent under första kvartalet. Zound Industries fick mycket uppmärksamhet på CES-utställningen i Las Vegas. Flera produktlanseringar genomfördes med specialgjorda events. Produklanseringar har genomförts i Marshall produktserierna inom både högtalare och hörlurar. Utvecklingen för det första kvartalet har väsentligen överträffat budgeten för det första kvartalet. Omsättningen är 104% över samma period föregående år. Bolaget arbetar fortsatt med en kapitalanskaffningsprocess som ett led i finansieringen av breddningen av den befintliga verksamheten. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 6

7 Fastigheter Varenne Fastigheters (2005) substansvärde uppgick till 89,7 Mkr per den 31 mars 2015, en minskning med 7 procent under kvartalet. Mengus har under perioden betalat ut 13 Mkr till Varenne Fastigheter. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East minskade under första kvartalet med 5 procent. Mint ökade marginellt under kvartalet som en följd av positiv valutakurseffekt. 11 Invest och East Capital Financials Fund har istället minskat något. Efter periodens slut har Varenne Fastigheter avyttrat den sista återstående fastigheten, Solna Gate, till börsnoterade fastighetsbolaget Klövern. Varenne Fastigheter 2011:s substansvärde uppgick till 124,5 Mkr per den 31 mars 2015, vilket motsvarar en ökning om 3 procent under första kvartalet. Mengus 2011 arbetar aktivt med ytterligare förvärv samt utveckling av befintliga innehav. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 7

8 Risker och riskstyrning Varennes främsta risker i verksamheten är finansiella risker i form av prisrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt ränte- och finansieringsrisk. Verksamheten är naturligtvis även utsatt för affärsmässiga risker i form av risk relaterad till organisationen, investeringsprocessen, ägande, geografisk exponering, branschexponering och bolagsrisk. Arbete med att analysera bolagets risker sker löpande av ledning och styrelse. Prisrisk Varenne är framförallt exponerad mot prisrisk, det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurs, obligationskurs, valutakurs eller räntor. Risken i de noterade finansiella instrumenten ligger både i de enskilda bolagen och i den generella utvecklingen på finansmarknaderna. Även flera av de onoterade innehaven påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna då värderingsmetoderna påverkas av konjunkturläget samt av värdet på vissa noterade bolag i jämförelsegrupperna. En av de stora riskerna för Varenne är att ha ett rättvisande marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. För att hantera dessa risker tillämpar Varenne någon av de värderingsmetoder som rekommenderas av EVCA (European Venture Capital Association) och Varenne använder ofta flera värderingsmetoder för att styrka värderingen. Trots detta råder det stora risker i flera värderingsmetoder. Vid multipelvärdering kan det i många fall vara svårt att finna jämförelsebolag med liknande verksamhet, storlek, tillväxtmål och lönsamhet. Varenne exponeras indirekt mot de risker de underliggande bolagen till våra finansiella instrument utsätts för, vilket även påverkar priset på det finansiella instrumentet. Detta omfattar bland annat den underliggande tillgångens verksamhetsrisk, omvärldsrisk, politiska risker med mera. Likviditetsrisk Likviditeten på de finansiella marknaderna varierar över tid. Låg likviditet kan innebära svårigheter att avyttra noterade finansiella instrument vilket kan innebära ökad risk för prisförändringar. För att minimera denna risk investerar Varenne inte i värdepapper med för låg likviditet i relation till investeringshorisonten. Valutarisk Varennes investeringar handlas till stor majoritet i svenska kronor vilket innebär att den direkta valutarisken som påverkar Varennes balansräkning är begränsad. Det finns dock investeringar som handlas i andra valutor och denna riskexponering hanteras genom att kontinuerligt utvärdera exponering, valutakursutveckling samt analysera huruvida exponeringen ska valutasäkras. Ränte- och refinasieringsrisk Varenne har ett konvertieblt förlagslån på 6 Mkr. Lånet löper med en fast ränta om sex procent fram till och med den 29 maj Räntan betalas ut årsvis. Konverteringkursen är baserad på substansvärdet per avstämningsdagen den 30 mars 2012 samt en premie om 25 procent. Varenne har även en obligation på 135 Mkr som löper med en fast ränta om 7,5 procent. Då båda dessa finansieringslösningar löper med fast ränte förligger det ingen ränterisk. Kreditrisk Varenne är i sin finansiella verksamhet exponerad för kreditrisk på motparten i samband med placering av överskottslikviditet på bankkonton och i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisken placeras likviditeten i bank eller räntebärande värdepapper med hög likviditet och kort löptid. Affärsmässig risk För att minimera den specifika bolagsrisken hos enskilda investeringar har Varenne en diversifierad portfölj med innehav i ett flertal olika bolag och branscher. Genom att ha tydliga investeringsriktlinjer minimeras även risken för att enskilda investeirngar står för en stor del av den totala portföljen. Varennes portföljbolag verkar inom ett flertal olika branscher och exponeringen mot en enskild bransch anses inte vara speciellt hög. Diversifiering mellan olika branscher är en viktig faktor som berörs i Varennes analys- och investeringsprocess. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 8

9 och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. IASB har publicerat förändringar i IAS 19 Förmånsbestämda planer: Tillskott från anställda, Årliga förbättringar AV IFRS samt Årliga förbättringar av IFRS Desa förändringar trädde i kraft den 1 januari 2015 och har inte haft någon inverkan på Varennes redovisning. I början av januari 2015 publicerade Rådet för finansielll rapportering en uppdaterad version av RFR 2 samt vissa ändringar av Rådets uttalanden. Ingen av dessa förändringar har påverkat Varennes redovisning. Händelser efter kvartalets utgång Varenne har beviljat ett lån om 0,4 Mkr till Steve Perryman Capital AB. Varennes konvertibel om 6 Mkr förfaller den 29 maj Varenne Fastigheter 2011 har mottagit ränta från CEG om 0,9 Mkr. Aktier Varenne hade per 31 mars 2015 totalt 110 aktieägare och utestående aktier. De största aktieägarna var enligt Euroclears aktieägarlistra: Aktieägare Antal Röster (%) JP Morgan Bank ,91% Ermina Förvaltnings AB ,28% Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,24% Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,35% JP Morgan Luxembourg ,93% F. Holmström Private Equity AB ,95% Patrik Andersson ,16% Trading House Scandinavia AB ,37% Nordea Investment Funds ,20% Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 9

10 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den maj 2015 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Andreas Bladh Verkställande direktör VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 10

11 Rapport över totalresultat för koncernen Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 11

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen Tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodw ill Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden Borgensförbindelse VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 12

13 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Aktieägartillskott Lämnade utdelningar Utgående eget kapital Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 0 Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Utgående eget kapital VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 13

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Den löpande verksamheten Kv Kv Jan - dec 2014 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Förvärv av dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Tkr Kv Kv Jan - dec 2014 Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar Orealiserade värdeförändringar Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Reserveringar Summa VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 14

15 Rapport över totalresultat för moderbolaget Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 15

16 Rapport över finansiell ställning för moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Andelar i dotterbolag Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 16 Borgensförbindelse

17 Noter till de finansiella rapporterna, Tkr Not 1 Fordringar/skulder hos koncernbolag, moderbolaget Utöver vad som redovisas i övrigt i denna delårsrapport lämnas nedan ytterligare upplysningar om närstående. Bolag med gemensamma styrelseledamöter Det finns ett flertal företag i vilka Varenne och bolaget har gemensamma styrelseledamöter. Då dessa situationer antingen inte bedöms innebära inflytande av den karaktär som anges i IAS 24, eller då transaktionerna avser immateriella belopp, har upplysningar inte lämnats i denna not. Transaktioner med närstående Varenne har under januari till mars 2015 en upplupen fordran avseende förvaltningsarvode från dotterbolaget Varenne Invest I AB om totalt 0,8 Mkr. Förvaltningsarvodet är enligt avtal och arvodet är marknadsmässigt. Fordringar på koncernbolag, moderbolaget Tkr Quesada kapitalförvaltning Varenne Fastigheter 2011 AB Varenne Invest I AB Varenne Förvaltning I AB Varenne Fastigheter AB 10-4 Redovisat värde vid årets utgång Skulder till koncernbolag, moderbolaget Tkr Varenne East AB MIS AB Quesada kapitalförvaltning Varenne Förvaltning I AB Redovisat värde vid årets utgång VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 17

18 Not 2 Tillgångar och skulder per nivå Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Koncernen Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Moderbolaget Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa I enlighet med IFRS 13 redovisas finansiella tillgångar till verkligt värde utifrån tre olika nivåer. Klassificering till de olika nivåerna sker baserat på de indata som används i värderingen av tillgången. I nivå 1 används priser på en aktiv marknad. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata än noterade priser, till exempel volatilitet. För nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser på observerbar data. För vidare information kring hur Varenne värderar sina finansiella innehav, se årsredovisningen för Varken koncernen eller moderbolaget har några innehav tillhörande nivå 2. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 18

19 Not 3 Räntebärande skulder Koncernen Moderbolaget Tkr Obligation 2014/ Förlagslån Summa långfristiga räntebärande skulder Konvertibelt förlagslån 2012/ Summa kortfristiga räntebärande skulder Obligation 2014/2019 Likvid Transaktionskostnad Nettobelåning Upplupen ränta Lånet redovisas till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektivräntemetoden. Transaktionskostnaderna för obligationen periodiseras under fem år och den upplupna kostnaden minskar lånebeloppet per balansdagen. Konvertibelt förlagslån 2012/2015 Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev Transaktionskostnader Förtidsinlösen av konvertibel Nettobelåning Upplupen ränta Varenne har valt att inte redovisa någon eget kapitalandel då den ej anses väsentlig. Lånet redovisas istället till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektiveräntemetoden. Förfallostruktur upplåning Tkr Upp till 3 mån Koncernen 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ Förlagslån Moderbolaget Tkr Upp till 3 mån 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 19

20 Not 4 Finansiell företagsgrupp och kapitaltäckning Varenne AB och de dotterföretag som bedriver verksamhet under Finansinspektionens tillsyn (Quesada Kapitalförvaltning AB) samt finansiella institut i koncernen (Varenne Invest I AB, Varenne East AB, Varenne Fastigheter AB och Varenne Fastigheter 2011 AB) utgör en finansiell företagsgrupp. Den finansiella företagsgruppen, som således ej inkluderar bolagen Varenne Förvaltning AB och MIS Media Investors Sweden AB, skall följa kapitaltäckningsförordningen CRR. Kapitaltäckningsanalys och information om företagets kapitaltäckning lämnas i denna not i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Vidare ska enligt föreskriften om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) koncernräkenskaper upprättas för den finansiella företagsgruppen. Varenne tillämpar detta krav genom de upplysningar som lämnas i denna not. Vid upprättande av dessa räkenskaper har samma redovisningsprinciper som för koncernen i övrigt tillämpats. I nedanstående tabeller redovisas utdrag ur räkenskaperna för den finansiella företagsgruppen. Rapport över totalresultat för finansiella gruppen Tkr Kv Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto -600 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över finansiell ställning för finansiella gruppen, Tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 20

Delårsrapport Juli September 2014

Delårsrapport Juli September 2014 Delårsrapport Juli September 2014 Viktiga händelser under tredje kvartalet Varenne har deltagit i företrädesemissionen i Venue Retail Group AB. 718 632 st nya aktier tecknades för 8,8 Mkr. Varenne har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne East har påbörjat processen med återbetalning av investerat kapital på 19 Mkr, där Varenne ABs andel uppgår till 10 Mkr

Läs mer

Delårsrapport April juni 2014

Delårsrapport April juni 2014 Delårsrapport April juni 2014 Viktiga händelser under andra kvartalet Varenne har avyttrat sitt innehav i DIBS Payment Services med en IRR om 19 procent motsvarande en vinst om 2,7 Mkr. Varenne East har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Viktiga händelser under kvartalet Varenne genomförde en ny investering i TV-distributionsbolaget TVoli Holding. Aktier i DIBS Payment Services förvärvades under kvartalet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Delårsrapport januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Varenne har genomfört sin andra delinvestering på 2,5 Mkr till Varenne Fastigheter 2011. Totala investeringsåtagandet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer