Delårsrapport januari mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 om 2,9 Mkr. Efter försäljning av fastigheter har Mengus 2005 genom inlösen av aktier även utbetalat 9,8 Mkr till Varenne Fastigheter AB. Varenne Fastigheter AB har därigenom kunnat dela ut 9,8 Mkr till aktieägarna, varav Varenne erhöll 5,4 Mkr. Varenne har skrivit ned ett av sina innehav och reserverat för omstruktureringskostnader. Den totala resultateffekten under kvartalet är -6,4 Mkr. Varenne har under perioden ingått en borgensförbindelse för Venue Retail Group uppgående till högst 15 Mkr. Varenne har genomfört ett villkorat aktieägartillskott till Quesada Kapitalförvaltning AB om totalt 1,6 Mkr. Viktiga händelser i portföljbolagen Zound Industries fortsätter sin kraftiga organiska tillväxt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till, därtill med en högre rörelsemarginal. Pema fortsätter växa. Omsättningen i kvartalet ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 31 mars 2015 till 359 Mkr (98 kronor per aktie), jämfört med 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december 2014, vilket motsvarar en uppgång med 4 Mkr eller 1 procent. Koncernens resultat, inklusive värdeförändringar, uppgick till 12 Mkr för perioden januari till mars 2015, jämfört med 9 Mkr för samma period Koncernens värdeförändringar i finansiella tillgångar uppgick till 21 Mkr under perioden, jämfört med 11 Mkr samma period Av posten värdeförändringar är 25 Mkr orealiserade positiva värdeförändringar och 4 Mkr realiserad förlust. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 1

2 VD-ord Q Aktiemarknaden har under kvartalet fortsatt att gå mycket starkt, primärt kopplat till det rådande lågränteklimatet. I ett historiskt perspektiv får nu framåtblickande 12-månaders rullande P/E-tal börja betecknas som högre än normalt. Medelvärdet på Stockholmsbörsen är över 17 mot ett 10-årsgenomsnitt på 13,5. Situationen är likartad i både Europa och USA. Första kvartalet för Varenne var en bra start på året. Substansvärdet per 31 mars uppgick till 359 mkr, en ökning med 1 procent från kvartalet innan. Majoriteten av innehaven uppvisar en god utveckling och har en positiv syn på tillväxtmöjligheterna under 2015 i sina respektive affärer. Zound Industries fortsätter att utvecklas starkt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till högre rörelsemarginal. Bolagets planer på att bredda affären med nya produkter och nya affärsområden fortlöper enligt plan. Fastighetsfonden Mengus 2005 har efter kvartalet avyttrat fondens enda kvarvarande fastighet och kommer att stänga fonden och dela ut kapitalet under Pema fortsätter sin expansion med att ta nya kontrakt. Omsättningen ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza för alla Avanza-kunder. Biotage växer både gällande omsättning och resultat under kvartalet. Rörelsemarginalen för kvartalet var rekordhöga 12,5 procent. Aktien har gått upp med 16 procent under kvartalet. VRG är det bolag av vikt i portföljen vilket har större utmaningar och nu genomgår en omstrukturering. Den första leveransen av egenproducerade produkter med ökad designgrad inom Accent kom ut i butik i mars och sålde bättre än övrigt sortiment, vilket är en signal om en begynnande positiv utveckling. Rizzo-delen fortsätter att ta marknadsandelar på skomarknaden. Hope har öppnat en ny butik i Norge samt genomfört införsäljningen av höstens kollektion till återförsäljare med mycket gott resultat jämfört med föregående år, plus 32 procent. Hope har även inlett ett samarbete med MQ som till hösten initieras i ett 15-tal butiker. Bed Factory har tagit större nya ordrar under kvartaalet från befintliga kunder som kommer att ha en betydande effekt på tillväxten under året. Vi ser med tillförsikt fram emot ett år i stark tillväxt under lönsamhet. Sammantaget har vi, allt annat lika, ett bra operativt momentum i merparten av portföljen, vilket skapar möjligheter för en positiv värdeutveckling under Andreas Bladh, VD Varenne VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 2

3 Substansvärdet Under det första kvartalet 2015 ökade substansvärdet med 1 procent till 359 Mkr (98 kronor per aktie) från 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december Utveckling Substansvärdets ökning under första kvartalet 2015 beror främst på värdeuppgångar i Zound Industries, Bed Factory och Pema People. Ökningen beror framför allt på högre omsättningsprognoser i bolagen. De onoterade innehaven i Varenne ökade med totalt 7 Mkr. Ökningen motverkades något av nedskrivning av innehavet i Steve Perryman och värdenedgång i Hope. Den noterade portföljen i Varenne var i princip oförändrad med en värdeuppgång i Biotage som motverkades av en nedgång i Venue Retail Group. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 15 Mkr. 21 Mkr är hänförligt till värdeförändringar, varav 25 Mkr är orealiserade värdeförändringar i portföljbolagen och 4 Mkr är realiserade förluster. Resultatet före skatt uppgick till 15 Mkr, varav -0,6 Mkr var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 5 Mkr. Värdeförändringar uppgick till 5 Mkr, varav 7 Mkr är orealiserade värdeförändringar och -2 Mkr är realiserade. Resultatet före skatt uppgick till 3 Mkr för första kvartalet. Investeringsområdet Fastigheters sammanlagda substansvärde har under det första kvartalet minskat med 1 procent, till följd av den utdelning som gjorts till aktieägarna i Varenne Fastigheter AB. Substansvärdet i investeringsområdet Östeuropa minskade med drygt 5 procent under det första kvartalet. Bakgrunden till nedgången är oroligheterna i Ryssland och det stora rubel-tappet Q Q4 Förändring 2014 Q1 Varenne AB (Mkr) (Mkr) (%) (Mkr) Nordiska bolag ,8% 385 Fastigheter ,1% 107 Östeuropa ,0% 25 Övriga tillgångar ,3% 31 Skulder ,2% -116 Substansvärde ,0% 431 Substansvärde per aktie ,0% 117 VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 3

4 Nordiska tillväxtbolag Verksamhet: Bioteknik Ägarandel: 5,2 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 490 Mkr EBIT-marginal (2014): 10,1 % Verksamhet: Sängtillverkare Ägarandel: 44,0 % Investeringsår: 2009 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): 1,3 % VD: Ordförande: Torben Jörgensen Ove Mattsson VD: Ordförande: Eva Falk Tommy Jacobson Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2015 uppgick till 144,2 MSEK (113,7) vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen 6 procent. För årets första kvartal uppnåddes en EBIT marginal om 12,5 procent och för rullande 12 månader taktar bolaget på 11 procent. USA fortsätter att utvecklas väl och står för den största tillväxten. Det största tillväxtområdet är inom analytisk kemi och Sample Prep produkter. Aktiekursen har stigit med 16 procent under första kvartalet. Bolaget har haft en fortsatt stabil omsättning och positivt kassaflöde, vilket möjliggör en utdelning till aktieägarna under Bolagets försäljning direkt mot hotell fortsätter att utvecklas väl. Bed Factory har nu levererat sängar till Story Hotel, ABBA-museets hotell samt Rosenbergs slott. Bed Factory arbetar fortsatt med att offerera till en ny potentiell storkund samt att offerera för nya projekt med befintliga kunderna Tempur och Drömmeland. Bed Factory har ingått ett tilläggsavtal med Tempur som får positiv effekt på försäljningen under Verksamhet: Generiska läkemedel Ägarandel: 3,9 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 188 Mkr EBIT-marginal( 2014): Neg. Verksamhet: Mode Ägarandel: 22,9 % Investeringsår: 2007 Omsättning (13/14): 92 Mkr EBIT-marginal (13/14): 0,9 % VD: Ordförande: Karl Karlsson Gerald Engström VD: Ordförande: Åsa Sånemyr Tommy Jacobson Omsättningen ökade med 59 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA har utvecklats mycket starkt under perioden och uppgick till 2,8 Mkr (-10,0). Tillväxten har drivits av lanseringen av befintliga produkter på nya marknader, främst i Spanien. Bolagets produkter har dessutom tagit en större marknadsandel på den svenska marknaden. Hope har öppnat sin första butik i Norge. Införsäljning till Wholesalekunder av höstkollektionen ökade med 32 procent mot föregående år. Bolaget skrev avtal med MQ för ett samarbete som startar i augusti. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 4

5 Verksamhet: TV-distributör online Ägarandel: 2,2 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): - EBIT-marginal (2014): - Verksamhet: Kapitalförvaltning Ägarandel: 65,0 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Mattias Hjelmstedt Kamal Bherwani VD: Ordförande: Per Molin Lars Thorén Magine har lanserats sin app till Windows Phone. Med appen kan användare i Sverige få tillgång till 67 kanaler med ett brett utbud inom underhållning, musik och sport. Verksamheten i Tyskland fortsätter att växa i en expansiv takt. Bolaget har ökat upp takten med lanseringen av TV-tjänsten i Tyskland och har idag närmare 100 TV-kanaler som ger tillgång till över timmars TV-innehåll per vecka för användare i Tyskland. Resultatet ligger under första kvartalet i linje med budgeten och tillströmningen av nya kunder löper på i enlighet med plan. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza. Quesada förväntar sig ett fortsatt positivt inflöde av nya kunder under året samt att budgeterade intäkter uppnås. Bolaget är i slutfasen med att säkra nytt expansionskapital. Verksamhet: Bemanning- och rekrytering Ägarandel: 25 % Investeringsår: 2011 Omsättning (2014): 325 Mkr EBIT-marginal (2014): 2,2 % Verksamhet: Researrangör Ägarandel: 42,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 50 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Michael Gozzi Tommy Jacobson VD: Ordförande: Stefan Kärrström Fredrik Tibell Pema fortsätter att växa. Pema Sweden har under perioden tecknat ett ramavtal med PostNord, nordens ledande aktör för logistiklösningar. Därtill har bolaget tecknat ett avtal om bemanningsentreprenad för drift av Stadiums centrallager i Norrköping. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning och är värt ca 300 Mkr under avtalets längd. Bolaget befinner sig i slutfasen av en omstruktureringsprocess som påbörjades sommaren Bolaget har ett nytt fokus i Sverige och Norge och säljer enbart paketarrangemang utan flyg inom främst fotboll och Formel1 med den nya mindre organisationen i Sverige. Event Travel Finland har sålt bra till Hockey-VM i Tjeckien och den finska verksamheten har påbörjat migrationen till ett nytt och mer modernt bokningssystem samt färdigställt sin nya hemsida. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 5

6 Verksamhet: Skor, accessoarer och reseffekter Ägarandel: 16,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (13/14): 902 Mkr EBIT-marginal (13/14): Neg. Verksamhet: Hörlurstillverkare Ägarandel: 16 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 534 Mkr EBIT-marginal (2014): 9,5 % VD: Ordförande: Christel Kinning (tf) Ulf Eklöf VD: Ordförande: Pernilla Ekman Tommy Jacobson Antalet butiker i april 2015 uppgick till 140 jämfört med 150 motsvarande månad året innan. VRG har flyttat sitt centrallager till följd av av störningar i varuförsörjningen vilket påverkade försäljningen negativt under februari och mars. Man har genomfört en förnyad marknadsföring vilken har ökat trafiken till butikerna i april. Venue Retail Group har fått ut sin första leverans av egenproducerade produkter i butik med en ökad designgrad inom Accent. Bolaget arbetar även fortsatt mot en ny konceptplattform med en tydligare sortimentsstruktur och varumärkesstrategi. Aktiekursen har minskat med 6 procent under första kvartalet. Zound Industries fick mycket uppmärksamhet på CES-utställningen i Las Vegas. Flera produktlanseringar genomfördes med specialgjorda events. Produklanseringar har genomförts i Marshall produktserierna inom både högtalare och hörlurar. Utvecklingen för det första kvartalet har väsentligen överträffat budgeten för det första kvartalet. Omsättningen är 104% över samma period föregående år. Bolaget arbetar fortsatt med en kapitalanskaffningsprocess som ett led i finansieringen av breddningen av den befintliga verksamheten. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 6

7 Fastigheter Varenne Fastigheters (2005) substansvärde uppgick till 89,7 Mkr per den 31 mars 2015, en minskning med 7 procent under kvartalet. Mengus har under perioden betalat ut 13 Mkr till Varenne Fastigheter. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East minskade under första kvartalet med 5 procent. Mint ökade marginellt under kvartalet som en följd av positiv valutakurseffekt. 11 Invest och East Capital Financials Fund har istället minskat något. Efter periodens slut har Varenne Fastigheter avyttrat den sista återstående fastigheten, Solna Gate, till börsnoterade fastighetsbolaget Klövern. Varenne Fastigheter 2011:s substansvärde uppgick till 124,5 Mkr per den 31 mars 2015, vilket motsvarar en ökning om 3 procent under första kvartalet. Mengus 2011 arbetar aktivt med ytterligare förvärv samt utveckling av befintliga innehav. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 7

8 Risker och riskstyrning Varennes främsta risker i verksamheten är finansiella risker i form av prisrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt ränte- och finansieringsrisk. Verksamheten är naturligtvis även utsatt för affärsmässiga risker i form av risk relaterad till organisationen, investeringsprocessen, ägande, geografisk exponering, branschexponering och bolagsrisk. Arbete med att analysera bolagets risker sker löpande av ledning och styrelse. Prisrisk Varenne är framförallt exponerad mot prisrisk, det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurs, obligationskurs, valutakurs eller räntor. Risken i de noterade finansiella instrumenten ligger både i de enskilda bolagen och i den generella utvecklingen på finansmarknaderna. Även flera av de onoterade innehaven påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna då värderingsmetoderna påverkas av konjunkturläget samt av värdet på vissa noterade bolag i jämförelsegrupperna. En av de stora riskerna för Varenne är att ha ett rättvisande marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. För att hantera dessa risker tillämpar Varenne någon av de värderingsmetoder som rekommenderas av EVCA (European Venture Capital Association) och Varenne använder ofta flera värderingsmetoder för att styrka värderingen. Trots detta råder det stora risker i flera värderingsmetoder. Vid multipelvärdering kan det i många fall vara svårt att finna jämförelsebolag med liknande verksamhet, storlek, tillväxtmål och lönsamhet. Varenne exponeras indirekt mot de risker de underliggande bolagen till våra finansiella instrument utsätts för, vilket även påverkar priset på det finansiella instrumentet. Detta omfattar bland annat den underliggande tillgångens verksamhetsrisk, omvärldsrisk, politiska risker med mera. Likviditetsrisk Likviditeten på de finansiella marknaderna varierar över tid. Låg likviditet kan innebära svårigheter att avyttra noterade finansiella instrument vilket kan innebära ökad risk för prisförändringar. För att minimera denna risk investerar Varenne inte i värdepapper med för låg likviditet i relation till investeringshorisonten. Valutarisk Varennes investeringar handlas till stor majoritet i svenska kronor vilket innebär att den direkta valutarisken som påverkar Varennes balansräkning är begränsad. Det finns dock investeringar som handlas i andra valutor och denna riskexponering hanteras genom att kontinuerligt utvärdera exponering, valutakursutveckling samt analysera huruvida exponeringen ska valutasäkras. Ränte- och refinasieringsrisk Varenne har ett konvertieblt förlagslån på 6 Mkr. Lånet löper med en fast ränta om sex procent fram till och med den 29 maj Räntan betalas ut årsvis. Konverteringkursen är baserad på substansvärdet per avstämningsdagen den 30 mars 2012 samt en premie om 25 procent. Varenne har även en obligation på 135 Mkr som löper med en fast ränta om 7,5 procent. Då båda dessa finansieringslösningar löper med fast ränte förligger det ingen ränterisk. Kreditrisk Varenne är i sin finansiella verksamhet exponerad för kreditrisk på motparten i samband med placering av överskottslikviditet på bankkonton och i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisken placeras likviditeten i bank eller räntebärande värdepapper med hög likviditet och kort löptid. Affärsmässig risk För att minimera den specifika bolagsrisken hos enskilda investeringar har Varenne en diversifierad portfölj med innehav i ett flertal olika bolag och branscher. Genom att ha tydliga investeringsriktlinjer minimeras även risken för att enskilda investeirngar står för en stor del av den totala portföljen. Varennes portföljbolag verkar inom ett flertal olika branscher och exponeringen mot en enskild bransch anses inte vara speciellt hög. Diversifiering mellan olika branscher är en viktig faktor som berörs i Varennes analys- och investeringsprocess. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 8

9 och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. IASB har publicerat förändringar i IAS 19 Förmånsbestämda planer: Tillskott från anställda, Årliga förbättringar AV IFRS samt Årliga förbättringar av IFRS Desa förändringar trädde i kraft den 1 januari 2015 och har inte haft någon inverkan på Varennes redovisning. I början av januari 2015 publicerade Rådet för finansielll rapportering en uppdaterad version av RFR 2 samt vissa ändringar av Rådets uttalanden. Ingen av dessa förändringar har påverkat Varennes redovisning. Händelser efter kvartalets utgång Varenne har beviljat ett lån om 0,4 Mkr till Steve Perryman Capital AB. Varennes konvertibel om 6 Mkr förfaller den 29 maj Varenne Fastigheter 2011 har mottagit ränta från CEG om 0,9 Mkr. Aktier Varenne hade per 31 mars 2015 totalt 110 aktieägare och utestående aktier. De största aktieägarna var enligt Euroclears aktieägarlistra: Aktieägare Antal Röster (%) JP Morgan Bank ,91% Ermina Förvaltnings AB ,28% Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,24% Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,35% JP Morgan Luxembourg ,93% F. Holmström Private Equity AB ,95% Patrik Andersson ,16% Trading House Scandinavia AB ,37% Nordea Investment Funds ,20% Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 9

10 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den maj 2015 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Andreas Bladh Verkställande direktör VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 10

11 Rapport över totalresultat för koncernen Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 11

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen Tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodw ill Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden Borgensförbindelse VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 12

13 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Aktieägartillskott Lämnade utdelningar Utgående eget kapital Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 0 Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Utgående eget kapital VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 13

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Den löpande verksamheten Kv Kv Jan - dec 2014 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Förvärv av dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Tkr Kv Kv Jan - dec 2014 Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar Orealiserade värdeförändringar Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Reserveringar Summa VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 14

15 Rapport över totalresultat för moderbolaget Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 15

16 Rapport över finansiell ställning för moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Andelar i dotterbolag Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 16 Borgensförbindelse

17 Noter till de finansiella rapporterna, Tkr Not 1 Fordringar/skulder hos koncernbolag, moderbolaget Utöver vad som redovisas i övrigt i denna delårsrapport lämnas nedan ytterligare upplysningar om närstående. Bolag med gemensamma styrelseledamöter Det finns ett flertal företag i vilka Varenne och bolaget har gemensamma styrelseledamöter. Då dessa situationer antingen inte bedöms innebära inflytande av den karaktär som anges i IAS 24, eller då transaktionerna avser immateriella belopp, har upplysningar inte lämnats i denna not. Transaktioner med närstående Varenne har under januari till mars 2015 en upplupen fordran avseende förvaltningsarvode från dotterbolaget Varenne Invest I AB om totalt 0,8 Mkr. Förvaltningsarvodet är enligt avtal och arvodet är marknadsmässigt. Fordringar på koncernbolag, moderbolaget Tkr Quesada kapitalförvaltning Varenne Fastigheter 2011 AB Varenne Invest I AB Varenne Förvaltning I AB Varenne Fastigheter AB 10-4 Redovisat värde vid årets utgång Skulder till koncernbolag, moderbolaget Tkr Varenne East AB MIS AB Quesada kapitalförvaltning Varenne Förvaltning I AB Redovisat värde vid årets utgång VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 17

18 Not 2 Tillgångar och skulder per nivå Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Koncernen Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Moderbolaget Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa I enlighet med IFRS 13 redovisas finansiella tillgångar till verkligt värde utifrån tre olika nivåer. Klassificering till de olika nivåerna sker baserat på de indata som används i värderingen av tillgången. I nivå 1 används priser på en aktiv marknad. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata än noterade priser, till exempel volatilitet. För nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser på observerbar data. För vidare information kring hur Varenne värderar sina finansiella innehav, se årsredovisningen för Varken koncernen eller moderbolaget har några innehav tillhörande nivå 2. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 18

19 Not 3 Räntebärande skulder Koncernen Moderbolaget Tkr Obligation 2014/ Förlagslån Summa långfristiga räntebärande skulder Konvertibelt förlagslån 2012/ Summa kortfristiga räntebärande skulder Obligation 2014/2019 Likvid Transaktionskostnad Nettobelåning Upplupen ränta Lånet redovisas till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektivräntemetoden. Transaktionskostnaderna för obligationen periodiseras under fem år och den upplupna kostnaden minskar lånebeloppet per balansdagen. Konvertibelt förlagslån 2012/2015 Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev Transaktionskostnader Förtidsinlösen av konvertibel Nettobelåning Upplupen ränta Varenne har valt att inte redovisa någon eget kapitalandel då den ej anses väsentlig. Lånet redovisas istället till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektiveräntemetoden. Förfallostruktur upplåning Tkr Upp till 3 mån Koncernen 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ Förlagslån Moderbolaget Tkr Upp till 3 mån 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 19

20 Not 4 Finansiell företagsgrupp och kapitaltäckning Varenne AB och de dotterföretag som bedriver verksamhet under Finansinspektionens tillsyn (Quesada Kapitalförvaltning AB) samt finansiella institut i koncernen (Varenne Invest I AB, Varenne East AB, Varenne Fastigheter AB och Varenne Fastigheter 2011 AB) utgör en finansiell företagsgrupp. Den finansiella företagsgruppen, som således ej inkluderar bolagen Varenne Förvaltning AB och MIS Media Investors Sweden AB, skall följa kapitaltäckningsförordningen CRR. Kapitaltäckningsanalys och information om företagets kapitaltäckning lämnas i denna not i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Vidare ska enligt föreskriften om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) koncernräkenskaper upprättas för den finansiella företagsgruppen. Varenne tillämpar detta krav genom de upplysningar som lämnas i denna not. Vid upprättande av dessa räkenskaper har samma redovisningsprinciper som för koncernen i övrigt tillämpats. I nedanstående tabeller redovisas utdrag ur räkenskaperna för den finansiella företagsgruppen. Rapport över totalresultat för finansiella gruppen Tkr Kv Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto -600 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över finansiell ställning för finansiella gruppen, Tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 20

Delårsrapport Juli September 2014

Delårsrapport Juli September 2014 Delårsrapport Juli September 2014 Viktiga händelser under tredje kvartalet Varenne har deltagit i företrädesemissionen i Venue Retail Group AB. 718 632 st nya aktier tecknades för 8,8 Mkr. Varenne har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne East har påbörjat processen med återbetalning av investerat kapital på 19 Mkr, där Varenne ABs andel uppgår till 10 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport April juni 2014

Delårsrapport April juni 2014 Delårsrapport April juni 2014 Viktiga händelser under andra kvartalet Varenne har avyttrat sitt innehav i DIBS Payment Services med en IRR om 19 procent motsvarande en vinst om 2,7 Mkr. Varenne East har

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Viktiga händelser under kvartalet Varenne genomförde en ny investering i TV-distributionsbolaget TVoli Holding. Aktier i DIBS Payment Services förvärvades under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport juli september 2015

Delårsrapport juli september 2015 Delårsrapport juli september 2015 Väsentliga händelser under tredje kvartalet Varenne har tecknat borgen om 20 Mkr samt ingått en konvertibelgaranti om 10 Mkr för Venue Retail Groups (VRG) räkning. Vidare

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013

Delårsrapport januari september 2013 Delårsrapport januari september 2013 Viktiga händelser under tredje kvartalet Under juli månad har en betalning om 13,4 Mkr gjorts till Varenne Fastigheter 2011 i enlighet med investeringsåtagandet. Varenne

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars STOCKHOLM 2013-04-19 DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2013. Händelser under januari-mars Rörelseresultatet

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Melker Schörling AB (Publ.) org nr (MSAB)

Melker Schörling AB (Publ.) org nr (MSAB) Melker Schörling AB (Publ.) org nr 556560-5309 (MSAB) Delårsrapport januari - september 2010 Substansvärdet per aktie den 30 september var 147 kr, vilket är en uppgång med 29 % sedan årsskiftet (börsen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer