Delårsrapport januari mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 om 2,9 Mkr. Efter försäljning av fastigheter har Mengus 2005 genom inlösen av aktier även utbetalat 9,8 Mkr till Varenne Fastigheter AB. Varenne Fastigheter AB har därigenom kunnat dela ut 9,8 Mkr till aktieägarna, varav Varenne erhöll 5,4 Mkr. Varenne har skrivit ned ett av sina innehav och reserverat för omstruktureringskostnader. Den totala resultateffekten under kvartalet är -6,4 Mkr. Varenne har under perioden ingått en borgensförbindelse för Venue Retail Group uppgående till högst 15 Mkr. Varenne har genomfört ett villkorat aktieägartillskott till Quesada Kapitalförvaltning AB om totalt 1,6 Mkr. Viktiga händelser i portföljbolagen Zound Industries fortsätter sin kraftiga organiska tillväxt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till, därtill med en högre rörelsemarginal. Pema fortsätter växa. Omsättningen i kvartalet ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 31 mars 2015 till 359 Mkr (98 kronor per aktie), jämfört med 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december 2014, vilket motsvarar en uppgång med 4 Mkr eller 1 procent. Koncernens resultat, inklusive värdeförändringar, uppgick till 12 Mkr för perioden januari till mars 2015, jämfört med 9 Mkr för samma period Koncernens värdeförändringar i finansiella tillgångar uppgick till 21 Mkr under perioden, jämfört med 11 Mkr samma period Av posten värdeförändringar är 25 Mkr orealiserade positiva värdeförändringar och 4 Mkr realiserad förlust. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 1

2 VD-ord Q Aktiemarknaden har under kvartalet fortsatt att gå mycket starkt, primärt kopplat till det rådande lågränteklimatet. I ett historiskt perspektiv får nu framåtblickande 12-månaders rullande P/E-tal börja betecknas som högre än normalt. Medelvärdet på Stockholmsbörsen är över 17 mot ett 10-årsgenomsnitt på 13,5. Situationen är likartad i både Europa och USA. Första kvartalet för Varenne var en bra start på året. Substansvärdet per 31 mars uppgick till 359 mkr, en ökning med 1 procent från kvartalet innan. Majoriteten av innehaven uppvisar en god utveckling och har en positiv syn på tillväxtmöjligheterna under 2015 i sina respektive affärer. Zound Industries fortsätter att utvecklas starkt. Omsättningen under kvartalet visavi föregående år ökade med 104 procent till högre rörelsemarginal. Bolagets planer på att bredda affären med nya produkter och nya affärsområden fortlöper enligt plan. Fastighetsfonden Mengus 2005 har efter kvartalet avyttrat fondens enda kvarvarande fastighet och kommer att stänga fonden och dela ut kapitalet under Pema fortsätter sin expansion med att ta nya kontrakt. Omsättningen ökade med 27 procent mot samma period föregående år. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza för alla Avanza-kunder. Biotage växer både gällande omsättning och resultat under kvartalet. Rörelsemarginalen för kvartalet var rekordhöga 12,5 procent. Aktien har gått upp med 16 procent under kvartalet. VRG är det bolag av vikt i portföljen vilket har större utmaningar och nu genomgår en omstrukturering. Den första leveransen av egenproducerade produkter med ökad designgrad inom Accent kom ut i butik i mars och sålde bättre än övrigt sortiment, vilket är en signal om en begynnande positiv utveckling. Rizzo-delen fortsätter att ta marknadsandelar på skomarknaden. Hope har öppnat en ny butik i Norge samt genomfört införsäljningen av höstens kollektion till återförsäljare med mycket gott resultat jämfört med föregående år, plus 32 procent. Hope har även inlett ett samarbete med MQ som till hösten initieras i ett 15-tal butiker. Bed Factory har tagit större nya ordrar under kvartaalet från befintliga kunder som kommer att ha en betydande effekt på tillväxten under året. Vi ser med tillförsikt fram emot ett år i stark tillväxt under lönsamhet. Sammantaget har vi, allt annat lika, ett bra operativt momentum i merparten av portföljen, vilket skapar möjligheter för en positiv värdeutveckling under Andreas Bladh, VD Varenne VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 2

3 Substansvärdet Under det första kvartalet 2015 ökade substansvärdet med 1 procent till 359 Mkr (98 kronor per aktie) från 355 Mkr (97 kronor per aktie) den 31 december Utveckling Substansvärdets ökning under första kvartalet 2015 beror främst på värdeuppgångar i Zound Industries, Bed Factory och Pema People. Ökningen beror framför allt på högre omsättningsprognoser i bolagen. De onoterade innehaven i Varenne ökade med totalt 7 Mkr. Ökningen motverkades något av nedskrivning av innehavet i Steve Perryman och värdenedgång i Hope. Den noterade portföljen i Varenne var i princip oförändrad med en värdeuppgång i Biotage som motverkades av en nedgång i Venue Retail Group. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 15 Mkr. 21 Mkr är hänförligt till värdeförändringar, varav 25 Mkr är orealiserade värdeförändringar i portföljbolagen och 4 Mkr är realiserade förluster. Resultatet före skatt uppgick till 15 Mkr, varav -0,6 Mkr var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 5 Mkr. Värdeförändringar uppgick till 5 Mkr, varav 7 Mkr är orealiserade värdeförändringar och -2 Mkr är realiserade. Resultatet före skatt uppgick till 3 Mkr för första kvartalet. Investeringsområdet Fastigheters sammanlagda substansvärde har under det första kvartalet minskat med 1 procent, till följd av den utdelning som gjorts till aktieägarna i Varenne Fastigheter AB. Substansvärdet i investeringsområdet Östeuropa minskade med drygt 5 procent under det första kvartalet. Bakgrunden till nedgången är oroligheterna i Ryssland och det stora rubel-tappet Q Q4 Förändring 2014 Q1 Varenne AB (Mkr) (Mkr) (%) (Mkr) Nordiska bolag ,8% 385 Fastigheter ,1% 107 Östeuropa ,0% 25 Övriga tillgångar ,3% 31 Skulder ,2% -116 Substansvärde ,0% 431 Substansvärde per aktie ,0% 117 VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 3

4 Nordiska tillväxtbolag Verksamhet: Bioteknik Ägarandel: 5,2 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 490 Mkr EBIT-marginal (2014): 10,1 % Verksamhet: Sängtillverkare Ägarandel: 44,0 % Investeringsår: 2009 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): 1,3 % VD: Ordförande: Torben Jörgensen Ove Mattsson VD: Ordförande: Eva Falk Tommy Jacobson Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2015 uppgick till 144,2 MSEK (113,7) vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen 6 procent. För årets första kvartal uppnåddes en EBIT marginal om 12,5 procent och för rullande 12 månader taktar bolaget på 11 procent. USA fortsätter att utvecklas väl och står för den största tillväxten. Det största tillväxtområdet är inom analytisk kemi och Sample Prep produkter. Aktiekursen har stigit med 16 procent under första kvartalet. Bolaget har haft en fortsatt stabil omsättning och positivt kassaflöde, vilket möjliggör en utdelning till aktieägarna under Bolagets försäljning direkt mot hotell fortsätter att utvecklas väl. Bed Factory har nu levererat sängar till Story Hotel, ABBA-museets hotell samt Rosenbergs slott. Bed Factory arbetar fortsatt med att offerera till en ny potentiell storkund samt att offerera för nya projekt med befintliga kunderna Tempur och Drömmeland. Bed Factory har ingått ett tilläggsavtal med Tempur som får positiv effekt på försäljningen under Verksamhet: Generiska läkemedel Ägarandel: 3,9 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 188 Mkr EBIT-marginal( 2014): Neg. Verksamhet: Mode Ägarandel: 22,9 % Investeringsår: 2007 Omsättning (13/14): 92 Mkr EBIT-marginal (13/14): 0,9 % VD: Ordförande: Karl Karlsson Gerald Engström VD: Ordförande: Åsa Sånemyr Tommy Jacobson Omsättningen ökade med 59 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA har utvecklats mycket starkt under perioden och uppgick till 2,8 Mkr (-10,0). Tillväxten har drivits av lanseringen av befintliga produkter på nya marknader, främst i Spanien. Bolagets produkter har dessutom tagit en större marknadsandel på den svenska marknaden. Hope har öppnat sin första butik i Norge. Införsäljning till Wholesalekunder av höstkollektionen ökade med 32 procent mot föregående år. Bolaget skrev avtal med MQ för ett samarbete som startar i augusti. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 4

5 Verksamhet: TV-distributör online Ägarandel: 2,2 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): - EBIT-marginal (2014): - Verksamhet: Kapitalförvaltning Ägarandel: 65,0 % Investeringsår: 2012 Omsättning (2014): 61 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Mattias Hjelmstedt Kamal Bherwani VD: Ordförande: Per Molin Lars Thorén Magine har lanserats sin app till Windows Phone. Med appen kan användare i Sverige få tillgång till 67 kanaler med ett brett utbud inom underhållning, musik och sport. Verksamheten i Tyskland fortsätter att växa i en expansiv takt. Bolaget har ökat upp takten med lanseringen av TV-tjänsten i Tyskland och har idag närmare 100 TV-kanaler som ger tillgång till över timmars TV-innehåll per vecka för användare i Tyskland. Resultatet ligger under första kvartalet i linje med budgeten och tillströmningen av nya kunder löper på i enlighet med plan. Quesadas tre allokeringsfonder Försiktig, Balanserad och Offensiv har under kvartalet lanserats för handel hos Avanza. Quesada förväntar sig ett fortsatt positivt inflöde av nya kunder under året samt att budgeterade intäkter uppnås. Bolaget är i slutfasen med att säkra nytt expansionskapital. Verksamhet: Bemanning- och rekrytering Ägarandel: 25 % Investeringsår: 2011 Omsättning (2014): 325 Mkr EBIT-marginal (2014): 2,2 % Verksamhet: Researrangör Ägarandel: 42,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (2014): 50 Mkr EBIT-marginal (2014): Neg. VD: Ordförande: Michael Gozzi Tommy Jacobson VD: Ordförande: Stefan Kärrström Fredrik Tibell Pema fortsätter att växa. Pema Sweden har under perioden tecknat ett ramavtal med PostNord, nordens ledande aktör för logistiklösningar. Därtill har bolaget tecknat ett avtal om bemanningsentreprenad för drift av Stadiums centrallager i Norrköping. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning och är värt ca 300 Mkr under avtalets längd. Bolaget befinner sig i slutfasen av en omstruktureringsprocess som påbörjades sommaren Bolaget har ett nytt fokus i Sverige och Norge och säljer enbart paketarrangemang utan flyg inom främst fotboll och Formel1 med den nya mindre organisationen i Sverige. Event Travel Finland har sålt bra till Hockey-VM i Tjeckien och den finska verksamheten har påbörjat migrationen till ett nytt och mer modernt bokningssystem samt färdigställt sin nya hemsida. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 5

6 Verksamhet: Skor, accessoarer och reseffekter Ägarandel: 16,5 % Investeringsår: 2006 Omsättning (13/14): 902 Mkr EBIT-marginal (13/14): Neg. Verksamhet: Hörlurstillverkare Ägarandel: 16 % Investeringsår: 2010 Omsättning (2014): 534 Mkr EBIT-marginal (2014): 9,5 % VD: Ordförande: Christel Kinning (tf) Ulf Eklöf VD: Ordförande: Pernilla Ekman Tommy Jacobson Antalet butiker i april 2015 uppgick till 140 jämfört med 150 motsvarande månad året innan. VRG har flyttat sitt centrallager till följd av av störningar i varuförsörjningen vilket påverkade försäljningen negativt under februari och mars. Man har genomfört en förnyad marknadsföring vilken har ökat trafiken till butikerna i april. Venue Retail Group har fått ut sin första leverans av egenproducerade produkter i butik med en ökad designgrad inom Accent. Bolaget arbetar även fortsatt mot en ny konceptplattform med en tydligare sortimentsstruktur och varumärkesstrategi. Aktiekursen har minskat med 6 procent under första kvartalet. Zound Industries fick mycket uppmärksamhet på CES-utställningen i Las Vegas. Flera produktlanseringar genomfördes med specialgjorda events. Produklanseringar har genomförts i Marshall produktserierna inom både högtalare och hörlurar. Utvecklingen för det första kvartalet har väsentligen överträffat budgeten för det första kvartalet. Omsättningen är 104% över samma period föregående år. Bolaget arbetar fortsatt med en kapitalanskaffningsprocess som ett led i finansieringen av breddningen av den befintliga verksamheten. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 6

7 Fastigheter Varenne Fastigheters (2005) substansvärde uppgick till 89,7 Mkr per den 31 mars 2015, en minskning med 7 procent under kvartalet. Mengus har under perioden betalat ut 13 Mkr till Varenne Fastigheter. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East minskade under första kvartalet med 5 procent. Mint ökade marginellt under kvartalet som en följd av positiv valutakurseffekt. 11 Invest och East Capital Financials Fund har istället minskat något. Efter periodens slut har Varenne Fastigheter avyttrat den sista återstående fastigheten, Solna Gate, till börsnoterade fastighetsbolaget Klövern. Varenne Fastigheter 2011:s substansvärde uppgick till 124,5 Mkr per den 31 mars 2015, vilket motsvarar en ökning om 3 procent under första kvartalet. Mengus 2011 arbetar aktivt med ytterligare förvärv samt utveckling av befintliga innehav. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 7

8 Risker och riskstyrning Varennes främsta risker i verksamheten är finansiella risker i form av prisrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt ränte- och finansieringsrisk. Verksamheten är naturligtvis även utsatt för affärsmässiga risker i form av risk relaterad till organisationen, investeringsprocessen, ägande, geografisk exponering, branschexponering och bolagsrisk. Arbete med att analysera bolagets risker sker löpande av ledning och styrelse. Prisrisk Varenne är framförallt exponerad mot prisrisk, det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurs, obligationskurs, valutakurs eller räntor. Risken i de noterade finansiella instrumenten ligger både i de enskilda bolagen och i den generella utvecklingen på finansmarknaderna. Även flera av de onoterade innehaven påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna då värderingsmetoderna påverkas av konjunkturläget samt av värdet på vissa noterade bolag i jämförelsegrupperna. En av de stora riskerna för Varenne är att ha ett rättvisande marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. För att hantera dessa risker tillämpar Varenne någon av de värderingsmetoder som rekommenderas av EVCA (European Venture Capital Association) och Varenne använder ofta flera värderingsmetoder för att styrka värderingen. Trots detta råder det stora risker i flera värderingsmetoder. Vid multipelvärdering kan det i många fall vara svårt att finna jämförelsebolag med liknande verksamhet, storlek, tillväxtmål och lönsamhet. Varenne exponeras indirekt mot de risker de underliggande bolagen till våra finansiella instrument utsätts för, vilket även påverkar priset på det finansiella instrumentet. Detta omfattar bland annat den underliggande tillgångens verksamhetsrisk, omvärldsrisk, politiska risker med mera. Likviditetsrisk Likviditeten på de finansiella marknaderna varierar över tid. Låg likviditet kan innebära svårigheter att avyttra noterade finansiella instrument vilket kan innebära ökad risk för prisförändringar. För att minimera denna risk investerar Varenne inte i värdepapper med för låg likviditet i relation till investeringshorisonten. Valutarisk Varennes investeringar handlas till stor majoritet i svenska kronor vilket innebär att den direkta valutarisken som påverkar Varennes balansräkning är begränsad. Det finns dock investeringar som handlas i andra valutor och denna riskexponering hanteras genom att kontinuerligt utvärdera exponering, valutakursutveckling samt analysera huruvida exponeringen ska valutasäkras. Ränte- och refinasieringsrisk Varenne har ett konvertieblt förlagslån på 6 Mkr. Lånet löper med en fast ränta om sex procent fram till och med den 29 maj Räntan betalas ut årsvis. Konverteringkursen är baserad på substansvärdet per avstämningsdagen den 30 mars 2012 samt en premie om 25 procent. Varenne har även en obligation på 135 Mkr som löper med en fast ränta om 7,5 procent. Då båda dessa finansieringslösningar löper med fast ränte förligger det ingen ränterisk. Kreditrisk Varenne är i sin finansiella verksamhet exponerad för kreditrisk på motparten i samband med placering av överskottslikviditet på bankkonton och i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisken placeras likviditeten i bank eller räntebärande värdepapper med hög likviditet och kort löptid. Affärsmässig risk För att minimera den specifika bolagsrisken hos enskilda investeringar har Varenne en diversifierad portfölj med innehav i ett flertal olika bolag och branscher. Genom att ha tydliga investeringsriktlinjer minimeras även risken för att enskilda investeirngar står för en stor del av den totala portföljen. Varennes portföljbolag verkar inom ett flertal olika branscher och exponeringen mot en enskild bransch anses inte vara speciellt hög. Diversifiering mellan olika branscher är en viktig faktor som berörs i Varennes analys- och investeringsprocess. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 8

9 och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. IASB har publicerat förändringar i IAS 19 Förmånsbestämda planer: Tillskott från anställda, Årliga förbättringar AV IFRS samt Årliga förbättringar av IFRS Desa förändringar trädde i kraft den 1 januari 2015 och har inte haft någon inverkan på Varennes redovisning. I början av januari 2015 publicerade Rådet för finansielll rapportering en uppdaterad version av RFR 2 samt vissa ändringar av Rådets uttalanden. Ingen av dessa förändringar har påverkat Varennes redovisning. Händelser efter kvartalets utgång Varenne har beviljat ett lån om 0,4 Mkr till Steve Perryman Capital AB. Varennes konvertibel om 6 Mkr förfaller den 29 maj Varenne Fastigheter 2011 har mottagit ränta från CEG om 0,9 Mkr. Aktier Varenne hade per 31 mars 2015 totalt 110 aktieägare och utestående aktier. De största aktieägarna var enligt Euroclears aktieägarlistra: Aktieägare Antal Röster (%) JP Morgan Bank ,91% Ermina Förvaltnings AB ,28% Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,24% Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,35% JP Morgan Luxembourg ,93% F. Holmström Private Equity AB ,95% Patrik Andersson ,16% Trading House Scandinavia AB ,37% Nordea Investment Funds ,20% Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 9

10 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den maj 2015 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Andreas Bladh Verkställande direktör VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 10

11 Rapport över totalresultat för koncernen Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 11

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen Tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodw ill Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden Borgensförbindelse VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 12

13 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Aktieägartillskott Lämnade utdelningar Utgående eget kapital Tkr Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 0 Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Övrig justering Utgående eget kapital VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 13

14 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Den löpande verksamheten Kv Kv Jan - dec 2014 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Förvärv av dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Tkr Kv Kv Jan - dec 2014 Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar Orealiserade värdeförändringar Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Reserveringar Summa VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 14

15 Rapport över totalresultat för moderbolaget Tkr Investeringsverksamheten Not Kv Kv Jan - dec 2014 Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 15

16 Rapport över finansiell ställning för moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Andelar i dotterbolag Andelar i intressebolag Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Investeringsåtaganden VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 16 Borgensförbindelse

17 Noter till de finansiella rapporterna, Tkr Not 1 Fordringar/skulder hos koncernbolag, moderbolaget Utöver vad som redovisas i övrigt i denna delårsrapport lämnas nedan ytterligare upplysningar om närstående. Bolag med gemensamma styrelseledamöter Det finns ett flertal företag i vilka Varenne och bolaget har gemensamma styrelseledamöter. Då dessa situationer antingen inte bedöms innebära inflytande av den karaktär som anges i IAS 24, eller då transaktionerna avser immateriella belopp, har upplysningar inte lämnats i denna not. Transaktioner med närstående Varenne har under januari till mars 2015 en upplupen fordran avseende förvaltningsarvode från dotterbolaget Varenne Invest I AB om totalt 0,8 Mkr. Förvaltningsarvodet är enligt avtal och arvodet är marknadsmässigt. Fordringar på koncernbolag, moderbolaget Tkr Quesada kapitalförvaltning Varenne Fastigheter 2011 AB Varenne Invest I AB Varenne Förvaltning I AB Varenne Fastigheter AB 10-4 Redovisat värde vid årets utgång Skulder till koncernbolag, moderbolaget Tkr Varenne East AB MIS AB Quesada kapitalförvaltning Varenne Förvaltning I AB Redovisat värde vid årets utgång VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 17

18 Not 2 Tillgångar och skulder per nivå Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Koncernen Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa Tkr Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Moderbolaget Nivå 1 Nivå 3 Totalt Aktier och andelar Andelar i intressebolag Långfristiga fordringar Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde Summa I enlighet med IFRS 13 redovisas finansiella tillgångar till verkligt värde utifrån tre olika nivåer. Klassificering till de olika nivåerna sker baserat på de indata som används i värderingen av tillgången. I nivå 1 används priser på en aktiv marknad. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata än noterade priser, till exempel volatilitet. För nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser på observerbar data. För vidare information kring hur Varenne värderar sina finansiella innehav, se årsredovisningen för Varken koncernen eller moderbolaget har några innehav tillhörande nivå 2. VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 18

19 Not 3 Räntebärande skulder Koncernen Moderbolaget Tkr Obligation 2014/ Förlagslån Summa långfristiga räntebärande skulder Konvertibelt förlagslån 2012/ Summa kortfristiga räntebärande skulder Obligation 2014/2019 Likvid Transaktionskostnad Nettobelåning Upplupen ränta Lånet redovisas till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektivräntemetoden. Transaktionskostnaderna för obligationen periodiseras under fem år och den upplupna kostnaden minskar lånebeloppet per balansdagen. Konvertibelt förlagslån 2012/2015 Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev Transaktionskostnader Förtidsinlösen av konvertibel Nettobelåning Upplupen ränta Varenne har valt att inte redovisa någon eget kapitalandel då den ej anses väsentlig. Lånet redovisas istället till anskaffningsvärde. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas enligt effektiveräntemetoden. Förfallostruktur upplåning Tkr Upp till 3 mån Koncernen 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ Förlagslån Moderbolaget Tkr Upp till 3 mån 3-12 mån 1-5 år Summa Obligation 2014/ Ränta obligation 2014/ Konvertibelt förlagslån 2012/ Ränta konvertibelt förlagslån 2012/ VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 19

20 Not 4 Finansiell företagsgrupp och kapitaltäckning Varenne AB och de dotterföretag som bedriver verksamhet under Finansinspektionens tillsyn (Quesada Kapitalförvaltning AB) samt finansiella institut i koncernen (Varenne Invest I AB, Varenne East AB, Varenne Fastigheter AB och Varenne Fastigheter 2011 AB) utgör en finansiell företagsgrupp. Den finansiella företagsgruppen, som således ej inkluderar bolagen Varenne Förvaltning AB och MIS Media Investors Sweden AB, skall följa kapitaltäckningsförordningen CRR. Kapitaltäckningsanalys och information om företagets kapitaltäckning lämnas i denna not i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Vidare ska enligt föreskriften om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) koncernräkenskaper upprättas för den finansiella företagsgruppen. Varenne tillämpar detta krav genom de upplysningar som lämnas i denna not. Vid upprättande av dessa räkenskaper har samma redovisningsprinciper som för koncernen i övrigt tillämpats. I nedanstående tabeller redovisas utdrag ur räkenskaperna för den finansiella företagsgruppen. Rapport över totalresultat för finansiella gruppen Tkr Kv Nettoomsättning Värdeförändringar Utdelningar Rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto -600 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Rapport över finansiell ställning för finansiella gruppen, Tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder VARENNE AB JAN MARS 2015 SID 20

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7)

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7) Delårsrapport januari mars 2015 Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer