Delårsrapport januari mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2014 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne East har påbörjat processen med återbetalning av investerat kapital på 19 Mkr, där Varenne ABs andel uppgår till 10 Mkr och utbetalningen sker i juni Varenne East har i början av kvartalet avyttrat hela sitt innehav i Turkietfonden och erhållit ca 1,5 Mkr. Varenne AB har under kvartalet fått utdelningar från Mengus 1,5 Mkr och Venue Retail Group 0,3 Mkr. Varenne AB har under kvartalet påbörjat en strukturerad process för att sälja ett av våra onoterade innehav. Varennes styrelse har föreslagit årsstämman en utdelning om 8 kr per aktie, totalt 29,4 Mkr. Viktiga händelser i portföljbolagen Q Lifestyle Holding har beviljats ett lån om 4 Mkr från Almi företagspartner vilket har utbetalats efter periodens slut. Styrelsen i Steve Perryman Holding har föreslagit att en nyemission görs genom kvittningsemission tillsammans med en apportemission av bolaget Holiday Wheels, detta kommer att genomföras efter periodens slut. Zound Industries har påbörjat en kapitalanskaffningsprocess om att ta in 30 Mkr i en riktad nyemission. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 31 mars 2014 till 431 Mkr (117 kronor per aktie), jämfört med 427 Mkr (116 kronor per aktie) den 31 december 2013 vilket motsvarar en uppgång på 4 Mkr eller 1 procent. Koncernens resultat, inklusive värdeförändringar, uppgick till 10 Mkr för perioden januari till mars 2014, jämfört med 33 Mkr för samma period Koncernens värdeförändringar under kvartalet i finansiella tillgångar uppgick till 12 Mkr, jämfört med 34 Mkr samma period Av posten värdeförändringar är 12 Mkr orealiserade värdeförändringar och -0,4 Mkr realiserad förlust. VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 1

2 Substansvärdet Under första kvartalet 2014 steg substansvärdet med 1 procent till 431 Mkr (117 kronor per aktie) från 427 Mkr (116 kronor per aktie) den 31 december Utveckling Substansvärdets ökning under första kvartalet 2014 beror främst på värdeuppgångar i Bed Factory, Zound Industries och Varenne Fastigheter. De onoterade innhaven i Varenne ökade med totalt 11 Mkr. Ökningen beror på en kombination av högre omsättningsprognoser i bolagen samt värdeökningar i de noterade jämförelsebolagen. Den noterade portföljen i Varenne AB sjönk med totalt 8 Mkr under kvartalet, framförallt pga av nedgång i Venue Retail Group. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 9 Mkr. 12 Mkr är hänförligt till värdeförändringar, varav 12,4 Mkr är orealiserade värdeförändringar i portföljbolagen och -0,4 Mkr är realiserade. Resultatet före skatt uppgick till 9 Mkr, varav 0,01 Mkr var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -4 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 0,1 Mkr för första kvartalet, varav värdeförändringar uppgick till 3 Mkr. Mkr 600 Marknadsvärde Investeringsområdet Fastigheters totala substansvärde har under det första kvartalet ökat med 1 procent. Substansvärdet i investeringsområdet Östeuropa minskade med drygt 2 procent under det första kvartalet Nordiska bolag Fastigheter Östeuropa Övriga tillgångar Förändring 2014 Mkr Q1 Q1 Q4 (%) Nordiska bolag % Fastigheter % Östeuropa % Övriga tillgångar % Skulder % Substansvärde % Substansvärde per aktie % VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 2

3 Händelser i innehaven Nordiska tillväxtbolag Verksamhet: Sängtillverkare Ägarandel: 44,0 % Investeringsår: 2009 Verksamhet: Generiska läkemedel Ägarandel: 7,7 % av röst / 4,1 % av kap Investeringsår: 2006 Eva Falk Tommy Jacobson Karl Karlsson Gerald Engström Bolaget har lanserat en höj- och sänkbar säng med fokus på seniorboenden och funktionshindrade. Förhoppningen är att på sikt kunna delta i offentliga upphandlingar inom området. Bed Factory hst arbetat med att offerera till en potentiell ny storkund, samt att offerera för nya projekt med befintliga kunden Tempur. Hotellkonceptet fortsätter att gå bra och man har nu levererat sängar till Story Hotell, ABBA-museets hotell samt Rosenbergs slott. Under det första kvartalet har bolaget fortsatt sitt arbete med att skapa lönsamhet och nå målet om tvåsiffrig tillväxt för nettoomsättningen. För att nå en högre lönsam omsättning pågår förhandlingar för partnerskap på utvalda marknader där de hittills haft svårt med volym och lönsamhet. Efter första kvartalet så har bolaget offentliggjort ett förslag om en riktad nyemission om 50 Mkr villkorat av årsstämman. Verksamhet: Bioteknik Ägarandel: 1,3 % Investeringsår: 2010 Verksamhet: Betalningslösningar Ägarandel: 3,4 % Investeringsår: 2009 Torben Jörgensen Ove Mattsson Eric Wallin Staffan Persson Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2014 uppgick till 113,7 MSEK (103,2) vilket är en ökning med 10,2 procent. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 10,4 procent jämfört med motsvarande kvartal Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (6,1). Under kvartalet har egna aktier förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman Den 31 mars 2014 hade Biotage ett innehav om totalt egna aktier förvärvade för 46,7 MSEK till ett genomsnittligt anskaffningspris om 9,07 SEK per aktie. Styrelsen har föreslagit årsstämman indragning av de återköpta aktierna. Biotages aktiekurs har stigit med 7 procent under det första kvartalet. I januari skrev DIBS avtal med Storstockholms Lokaltrafik om en betalningslösning för försäljning av biljetter och påfyllning av reskassan via internet. Under kvartalet har faktura införts som nytt betalsätt på DIBS Account. Det finansiella målet för omsättningstillväxt har justerats och skall överstiga 10 procent årligen. Styrelsen föreslås utökas med två nya ledamöter, Johan Tjärnberg och Anna Settman. Johan har en gedigen branschkunskap från betalningssektorn efter att ha varit VD i Point Group. Anna har lång erfarenhet från olika ledande positioner i mediabranschen, de senaste åren främst inom digitala tillväxtmedier, i kombination med hennes kunskap inom konsumtionsbeteenden och online. Aktiekursen har per den 31 mars stigit med 11 procent sedan årsskiftet. VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 3

4 Verksamhet: Mode Ägarandel: 22,9 % Investeringsår: 2007 Åsa Sånemyr Tommy Jacobson Bolaget har under kvartalet ökat i omsättning och fått högre marginaler i jämförelse med motsvarande kvartal ett år tidigare. Hopes omsättningsprognos för helåret 2013/2014, som avslutads i juni, ligger 7,5% över föregående års omsättning och uppgår till 93 Mkr. Hope har åtta butiker och de senaste öppningarna är i Täby och Göteborg. Hope har under kvartalet fortsatt sitt arbete inför etableringen i Amsterdam och letar aktivit efter den rätta lokalen. Verksamhet: Bemanning- och rekrytering Ägarandel: 12,5 % Investeringsår: 2011 Michael Gozzi Robert Ahlqvist Pema har avyttrat sin minoritetsandel i Arbetskraft Öresund och därmed erhållit en mindre försäljningslikvid. Pema har även överlåtit sitt 50%- iga ägande i det Jönköpingsbaserade bemanningsbolaget Tranpenad. Företaget arbetar aktivt med att teckna upp nya större kontrakt under ledning av Michael Gozzi som tillrädde som VD i december Pema är inne i flera större processer och ramavtal. Pema har förstärkt organisationen med Gun Karlsson som har tillträtt rollen som CFO. Verksamhet: TV-distributör online Ägarandel: 1,1 % Investeringsår: 2012 Verksamhet: Kapitalförvaltning / Private Banking Ägarandel: 65,0 % Investeringsår: 2012 Mattias Hjelmstedt Kamal Bherwani Lars Thorén Tommy Jacobson Bolaget har gjort klart med de största aktörerna på den tyska marknaden såsom Prosieben och RTL. Magine har etablerat ett kontor i Berlin för att stödja den tyska lanseringen. I slutet av april lanserade Magine i Tyskland med sjuttio av de största kanalerna i utbudet. På den svenska marknaden uppgår antalet kanaler till 36 st. Under första kvartalet avböjde TV 4- Gruppen att förlänga sitt samarbetsavtal. Quesada arbetar fortsatt aktivt med ett tydligt kostnads- och intäktsfokus i linje med målsättningen att bli en ledande kapitalförvaltare i mellansegmentet. Quesada har även tydligare positionerat sig mot entreprenörskap och företagare med flera olika partnerskapssamarbeten, exempelvis med E&Y. Magine fortsätter beta-testningen på den spanska marknaden där 13 av de större kanalerna har kontrakterats. VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 4

5 Verksamhet: Kameratillverkare Ägarandel: 18,4 % Investeringsår: 2012 Andrea Arcari Tommy Jacobson Q Lifestyle har under kvartalet förhandlat fram ett nytt produktionsavtal med ett Taiwanesiskt bolag. Det nya avtalet innebär snabbare ledtider och lägre produktionskostnader. Bolaget har även förhandlat med en rad telekomleverantörer om leverans av simkort och dataroaming, de är i slutskedet av förhandlingarna med en större leverantör. Kameran ska under början på andra kvartalet lanseras i Skandinavien och arbetet har under första kvartalet fokuserat på att finjustera produkten, arbeta med lansering och marknadsföring och försäljning. Verksamhet: Skolverksamhet Ägarandel: 22,5 % Investeringsår: 2012 Stefan Burman Tommy Jacobson Almaskolan har under det första kvartalet fått in många ansökningar inför höstens terminstart och samtliga klasser är nu fyllda till hösten. Totalt är 192 st elever inskrivna på Stockholms Idrottsgymnasium vilket börjar sig maxkapacitet i befintliga lokaler. En aktiv process har startats för att utvärdera tillbyggnationer av befintliga lokaler och finna större lokaler. Genomgång av förvärvskandidater sker löpande och flera aktiva dialoger har upprättats. Efter periodens slut har bolaget beviljats ett lån från Almi företagspartner om totalt 4 Mkr. Verksamhet: Researrangör Ägarandel: 49,9 % av röst / 55,7 % av kap Investeringsår: 2004 Stefan Kärrström Fredrik Tibell Steve Perryman har under kvartalet fått en ny VD i Stefan Kärrström och en ny styrelseordförande Fredrik Tibell. Stefan har tillsammans med styrelsen för bolaget valt att starta en ny verksamhetsgren, nämligen hyrbilsförmedlning. Det första kvartalet 2014 har ägnats åt att strukturera nuvarande affärsidé samt lansera den nya hyrbilsverskamheten. Det finns stora förhoppningar att med ny VD och ny affärsplan kunna öka omsättning och lönsamhet under året. I början av det andra kvartalet 2014 har bolaget genomfört en nyemission och en apportemission. Genom det tillfördes ca 10 mkr och bolaget Holiday Wheels Nordic AB. Verksamhet: Skor, accessoarer och reseeffekter Ägarandel: 16,5 % Investeringsår: 2006 Susanne Börjesson Mats Persson Det milda klimatet under årets första tre månader har påverkat både försäljning och bruttovinst negativt. Därutöver har den norska valutan och en svag generell utveckling i Norge bidragit till den negativa trenden. Försäljningen i jämförbara enheter minskade i koncernen med 8 procent under kvartalet. På den svenska marknaden var minskningen 5 procent. Arbetet med att konsolidera den förvärvade verksamheten av Deco Bags har fortsatt under kvartalet. Under april planerar VRG att lansera e-handel för första gången i bolagets historia. Aktiekursen har per den 31 mars sjunkit 19 procent sedan årsskiftet. En stor förklaring till nedgången härrör från den minskade försäljningen. VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 5

6 Verksamhet: Hörlurstillverkare Ägarandel: 8,6 % Investeringsår: 2010 Pernilla Ekman Christel Kinning Zound Industries arbetar intensivt vidare med att etablera sina produkter på den konkurrensutsatta marknaden i USA. Marshall Hanwell, den mindre versionen av Marshallhögtalaren, har haft en fortsatt god försäljningsutveckling under första kvartalet. Zound har ingått ett sjuårigt licensavtal med Marshall om fortsatt tillverkning av både hörlurar och högtalare. Bolaget är inne i en process om att ta in 30 Mkr genom en riktad nyemission och samtidigt inleda ett partnerskap om distribution av Zounds produkter. VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 6

7 Fastigheter Varenne Fastigheters (2005) substansvärde uppgick till 101,5 Mkr per den 31 mars 2014, motsvarande en ökning om 2 procent under första kvartalet. Värdeökningen i substansvärdet beror dels på en nettovinst i Mengus 2005 under tredje kvartalet samt lägre kostnader. Mengus har efter periodens slut tecknat en avsiktsförklaring om att sälja fastigheten Solna One. Mengus arbetar fortsatt med att avyttra Solna Gate vilket väntas ske under Varenne Fastigheter 2011:s substansvärde uppgick till 86,0 Mkr per den 31 mars 2014, vilket motsvarar en ökning om 0,5 procent under första kvartalet. CEG har inte genomfört några förvärv under Arbete pågår för att effektivisera ytanvändningen samt öka uthyrningsgraden i befintliga fastighetsinnehav. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East minskade under första kvartalet med knappt två procent. Samtliga innehav förutom 11 Invest har under kvartalet haft värdenedgångar vilket bidragit till den totala minskningen. Under kvartalet har Varenne East avyttrat hela sitt återstående innehav i Turkietfonden till ett värde om 1,5 Mkr. East Capital Financials fond har genomfört ytterligare återbetalning i form av utdelning om 1,3 Mkr till Varenne East. Efter periodens slut har Varenne East påbörjat sin första återbetalning av kapital till sina aktieägare. Totalt ska ca 19 Mkr återbetalas. Utbetalningen förväntas ske i juni VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 7

8 Risker och riskstyrning Prisrisk Varenne är framförallt exponerad mot prisrisk, det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurs, obligationskurs, valutakurs eller räntor. Risken i de noterade finansiella instrumenten ligger både i de enskilda bolagen och i den generella utvecklingen på finansmarknaderna. Även flera av de onoterade innehaven påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna då värderingsmetoderna påverkas av konjunkturläget samt vissa noterade bolag. En av de stora riskerna för Varenne är att ha ett rättvisande marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. För att hantera dessa risker tillämpar Varenne International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines ( IPEV Guidelines ) för värderingsmetoder och Varenne använder ofta flera värderingsmetoder för att styrka värderingen. Trots detta råder det stora risker i flera värderingsmetoder. Vid multipelvärdering kan det i många fall vara svårt att finna jämförsbolag med liknande verksamhet, storlek, tillväxtmål och lönsamhet. Varenne exponeras indirekt mot de risker de underliggande bolagen till de finansiella instrument utsätts för, vilket även påverkar priset på det finansiella instrumentet. Detta omfattar bland annat den underliggande tillgångens verksamhetsrisk, omvärldsrisk, politiska risker med mera. Likviditetsrisk Likviditeten på de finansiella marknaderna varierar över tid. Låg likviditet kan innebära svårigheter att avyttra noterade finansiella instrument vilket kan innebära ökad risk för prisförändringar. För att minimera denna risk investerar inte Varenne i värdepapper med för låg likviditet i relation till investeringshorisonten. En längre investeringshorisont minskar risken att behöva avyttra värdepappret vid ett tillfälle med låg likviditet. Valutarisk Varennes investeringar handlas till stor majoritet i svenska kronor vilket innebär att den direkta valutarisken som påverkar Varennes balansräkning är begränsad. Det finns dock investeringar som handlas i andra valutor och denna riskexponering hanteras genom att kontinuerligt utvärdera exponering, valutakursutveckling samt analysera huruvida exponeringen ska valutasäkras. Kreditrisk Varenne är i sin finansiella verksamhet exponerad för kreditrisk på motparten i samband med palcering av överskottslikviditet på bankkonton och i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisken placeras likviditenen i bank eller räntebärande värdepapper med hög likviditet och kort löptid. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unio-nen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovsiningen. Inga nya eller omarbetade IFRSregler som trätt i kraft 2013 har haft någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Händelser efter kvartalets utgång Varennes ABs styrelse har föreslagit en utdelning om 8 kr per aktie. Q Lifestyle Holding har beviljats ett lån från Almi företagspartner om 4 mkr Steve Perryman har genomfört en kvittningsemission och en apportemission. Aktier Varenne hade per 31 mars 2014 totalt 116 aktieägare och utestående aktier. AKTIEÄGARE ANTAL RÖSTER (%) JP Morgan Bank ,59 Erminia Förvaltnings AB ,02 Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,98 Ulf och Bo Eklöf Invest AB ,35 JP Morgan Luxembourg ,93 F. Holmström Private Equity AB ,95 Andersson Patrik ,16 JP Morgan Bank ,21 SIX SIS AG, W8IMY ,19 Pelam AB ,14 Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 8

9 Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 8 maj 2014 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Josefine Grane Verkställande direktör VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 9

10 Rapport över totalresultat för koncernen Tkr Investeringsverksamheten, Värdeförändringar Utdelningar Övriga intäkter Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 10

11 Rapport över finansiell ställning koncernen Tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 4 VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 11

12 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Summa Övrig justering Utgående eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Summa Aktieägartillskott Övrig justering Utgående eget kapital VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 12

13 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Tkr Av-och nedskrivningar av materiella tillgångar Justeringar för resultateffekter av finansiella instrument värderade till verkligt värde Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Räntor Summa VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 13

14 Resultaträkning för moderbolaget Tkr Investeringsverksamheten, Nettoomsättning Administrationskostnader Övriga intäkter Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Utdelningar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Rapport över totalresultat för moderbolaget Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 14

15 Balansräkning för moderbolaget Tkr Tillgångar Materiella tillgångar Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Tkr EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Konvertibel lån Summa långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 5 VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 15

16 Noter till de finansiella rapporterna, Tkr 1. Fordringar/skulder hos koncernbolag, moderbolaget Utöver vad som redovisas i övrigt i denna delårsrapport lämnas nedan ytterligare upplysningar om närstående. Bolag med gemensamma styrelseledamöter Det finns ett flertal företag i vilka Varenne och bolaget har gemensamma styrelseledamöter. Då dessa situationer antingen inte bedöms innebära inflytande av den karaktär som anges i IAS 24, eller då transaktionerna avser immateriella belopp, har upplysningar inte lämnats i denna not. Transaktioner med närstående Varenne har under januari till mars 2014 upplupen ej fakturerat förvaltningsarvode från dotterbolagen Varenne Invest I AB om totalt 798 Tkr. Förvaltningsarvodet sker enligt avtal och arvodet är marknadsmässigt. Fordringar hos koncernbolag, moderbolaget Tkr Varenne Fastigheter 2011 AB Quesada Kapitalförvaltning AB Varenne Invest AB Redovisat värde vid periodens utgång Skulder hos koncernbolag, moderbolaget Tkr Varenne Förvaltning Varenne Fastigheter Quesada Kapitalförvaltning MIS AB Redovisat värde vid periodens utgång VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 16

17 Not 2. Bedömning av verkligt värde på finansiella instrument, koncernen I enlighet med IFRS 7 redovisas finansiella instrument utifrån verkligt värde hierkiskt med tre olika nivåer. Klassificering sker baserat på de indata som används i värderingen av instrumenten. I nivå 1 används noterade priser på en aktiv marknad. I nivå 2 används andra observerbara marknadsdata för tillgången eller skulder än noterade priser, till expempel volatilitet. För nivå 3 bestäms det verkliga värder utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser på observerbar data. Nivå 1 Nivå 3 Totalt Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde uppdelade per nivå Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Aktier och andelar Varav Varenne AB Finansiella skulder värderade till verkligt värde Derivatskulder Summa Varenne hade varken 2012 eller 2013 några finansiella instrument som var hänförliga till nivå 2. Not 3. Konvertibelt skuldebrev Konvertibelt skuldebrev Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev Transaktionskostnader Nettobelåning Belopp klassificerat som eget kapital* - - Upplupen ränta * Konverteringskursen är baserad på substansvärdet vid utfärdandet samt en ökning på 25 procent. Utvecklingen av substansvärdet sedan utfärdandet är i linje för att konverteringskurs kan komma att uppnås, om den genomsnittliga utvecklingen fortsätter på samma vis. Under löptiden erhåller innehavare av konvertibeln en årlig ränta på sex procent. Förfallostruktur upplåning 2013 Upp till 3 mån 3-12 mån 1-5 år Summa Konvertibla förlagslånet 2012/ Ränta konvertibla företagslånet 2012/ VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 17

18 Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, koncernen Tkr Företagsinteckningar Ställda säkerheter - - Åtaganden Summa Not 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget Tkr Företagsinteckningar Ställda säkerheter - - Åtaganden Summa VARENNE AB JAN MARS 2014 SID 18

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 2012 i sammandrag... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2012... 5 Vision, affärsidé och mål... 6 Investeringsstrategi... 7 Investeringsprocessen...

Läs mer

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLL Kort om Varenne... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2011... 6 Vision, affärsidé och mål... 7 Investeringsverksamheten... 7 Investeringsstrategi... 8 Investeringsprocessen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer