Delårsrapport januari mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2012"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2012 Viktiga händelser under kvartalet Varenne genomförde en ny investering i TV-distributionsbolaget TVoli Holding. Aktier i DIBS Payment Services förvärvades under kvartalet och Varennes ägarandel uppgår därefter till 3,4 % och tillsammans med Varenne Invest ägs totalt 5,4 %. Ytterligare aktier i Zound Industries köptes och Varenne äger nu 7,5 %, och tillsammans med Varenne Invest ägs totalt 15,0 %. Samtliga aktier i Orc Software avyttrades till Nordic Capital Fund VII, som förvärvade hela bolaget till priset 86 kronor per aktie. Varenne har erbjudit ett nytt konvertibelt förlagslån 2012/2015:1. Under juli 2011 löper det konvertibla förlagslånet 2009/2012:1 om 56 ut. Finansiell information Substansvärdet uppgick den 31 mars 2012 till 451 (123 kronor per aktie), jämfört med 413 (113 kronor per aktie) vid årsskiftet Förändringen på 38 motsvarar en uppgång om 9 % under första kvartalet. Koncernens resultat, inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 64 ( kr per aktie), jämfört med 1 (255 kr per aktie) för samma period Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret Marknadsvärde Q Substansvärde Varenne AB Nordiska bolag Varenne Fastigheter Varenne East Övriga tillgångar 100 Substansvärde per aktie Substansvärde per aktie med återlagd utdelning VARENNE AB KVARTAL SID 1

2 VD:s kommentar Varennes substansvärde ökade med nio procent under första kvartalet, vilket framförallt kan härledas till högre marknadsvärden i de nordiska tillväxtbolagen. Under perioden steg Stockholmsbörsens index SIXRX, som inkluderar utdelning, med knappt tio procent. Börsen återhämtade sig under första kvartalet och så gjorde även Varennes substansvärde. Bland portföljbolagen har vi haft en blandad start på året. Vissa av bolagen ligger kraftigt över budget medan vissa arbetar för att nå sina säljmål. Vi har under perioden träffat flera intressanta bolag och genomfört en ny investering och två tilläggsinvesteringar. I juli löper Varennes konvertibla förlagslån 2009/2012:1 ut och Varenne erbjuder ett nytt konvertibelt förlagslån 2012/2015:1 under våren 2012 med sista teckningsdag 7 maj Nordiska tillväxtbolag Varenne genomförde flera transaktioner under första kvartalet. En ny investering genomfördes i TV-distributionsbolaget TVoli. Tilläggsinvesteringar genomfördes i Zound Industries och ägarandelen uppgår därefter till 7,5 procent och tillsammans med Varenne Invest kontrollerar bolagen 15,0 procent av kapital och röster. En större tilläggsinvestering har genomförts i DIBS Payment Services och Varennebolagen äger tillsammans 5,4 procent. Fastigheter Substansvärdet i Varenne Fastigheter 2005 och 2011 har under första kvartalet varit oförändrat. I Mengus 2005:s fastighet Solna One har ytterligare hyresgäster flyttat in och vissa hyresgästanpassningar pågår i fastigheten. All uthyrningsbar yta är nu uthyrd. För fastigheten Solna Gate är Mengus i slutförhandlingsstadiet gällande en refinansiering. Inga investeringar har genomförts i Mengus 2011, men flertalet intressanta objekt har identifierats och i vissa fall är man längre fram i en eventuell investeringsprocess. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East ökade under första kvartalet med två procent. Störst positiv värdepåverkan har EC Financials Fund haft som ökade med 9 procent under perioden, samtidigt sjönk värdet i Mint Capital och Pera Fund med tre procent vardera. EC Financials Fund har under kvartalet beslutat om förlängning av fondens livstid med ett år till januari 2014 och Mint Capital har även meddelat att de kommer presentera ett förslag om förlängning av fondens livstid till våren VARENNE AB KVARTAL SID 2

3 Substansvärdet Under första kvartalet 2012 ökade substansvärdet med 38 till 451 (123 kronor per aktie) från 413 (113 kronor per aktie). Utveckling Substansvärdets ökning under 2012 beror främst på högre marknadsvärden i Varennes noterade och onoterade nordiska tillväxtbolag. Investeringsområdet nordiska tillväxtbolag hade en positiv värdeutveckling på 40, justerat för investeringar under kvartalet. Venue Retail Groups marknadsvärde steg 19, Zound Industries 8 och HOPE med 5. Resultatets utveckling Koncernen Koncernens rörelseresultat uppgick till 61, varav 61 är hänförligt till orealiserade värdeförändringar i portföljbolagens marknadsvärderingar. Resultatet före skatt uppgick till 64, varav 2 var finansnetto. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till - 2. Resultatet före skatt uppgick till 41, varav 2 var finansnetto. Marknadsvärdet i investeringsområdet Fastigheter var oförändrat under kvartalet medan värdet i investeringsområdet Östeuropa steg med knappt 1. Varennes övriga tillgångar minskade med knappt 7. Ingen utdelning har föreslagits eller lämnats för räkenskapsåret DIFF Q1 Bokslut (%) Nordiska bolag % Fastigheter % Östeuropa % Övriga tillgångar % Skulder % Substansvärde % Substansvärde per aktie % VARENNE AB KVARTAL SID 3

4 Händelser i innehaven Nordiska tillväxtbolag Bed Factory Bed Factory har under första kvartalet haft en försäljning som överträffat bolagets budget. Bolaget har även beslutat att flytta kontor och showroom från Lidingö till Gärdet under maj månad. Biotage Biotage rapporterade en omsättningsökning om tolv procent för det första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period föregående år. De har även en kraftig ökning i lönsamheten. Den främsta orsaken till det positiva utfallet är att de nya produktsatsningarna fallit väl ut. Bolaget har även slutfört sitt återköpsprogram av egna aktier, och äger idag totalt åtta procent av kapital och röster Omsättning Biotage Bluefish Pharmaceuticals Under första kvartalet har Bluefish påbörjat formuleringsutveckling för två nya projekt inom CNS och antibiotika. Sammanlagt har bolaget nu sju utvecklingsprojekt som drivs i egen regi. Lansering av första egna produkten väntas ske tidigast under Bluefish har även beslutat om en riktad nyemission om 81 för att säkerställa likviditeten inför framtida investeringar, samt förbättra soliditeten. 50 är riktat till Bengt Ågerups bolag Nexttobe och 25 till Gerald Engström via Färna Invest Omsättning Bluefish Diamorph Diamorph har under första kvartalet arbetat med konsolideringen av den nya verksamheten i Tjeckien. Storskalig produktion pågår av Diamorphs produkter och inom kort kommer storskalig produktion av ytterligare produkter påbörjas. VARENNE AB KVARTAL SID 4

5 DIBS Payment Services DIBS hade en omsättningstillväxt om 20 procent under första kvartalet, justerat för försäljningen av ChipPay. Bolaget har till Finansinspektionen ansökt om att bli betalningsinstitut, där ambitionen är att göra det enklare för butiker att ta emot betalningar via internet och mobiler. Episurf Episurf har erhållit godkännande från etiska prövningsnämnden gällande sina kliniska studier. Innan studien kan påbörjas krävs godkännande från Läkemedelsverket. Bolagets orderhanteringssystem är nu även färdigutvecklat och projektet om att öka ägarspridningen har resulterat i ytterligare 300 aktieägare, ett positivt resultat för att öka likviditeten och uppmärksamheten kring bolagets aktie Omsättning DIBS HOPE En ny marknadschef har under perioden rekryterats och som börjar i juni I samband med satsningen av HOPE:s flag ship store på Smålandsgatan i Stockholm har bolaget beslutat om att lägga ned butiken på Norrlandsgatan. Beslut har även tagits om att i höst öppna en ny butik på Södermalm i Stockholm. Omsättning HOPE / / / / /11 Magnolia Bostad I höstas färdigställdes byggandet av 13 bostadsrättslägenheter på Lidingö och inflyttning i dessa lägenheter har skett under det gångna kvartalet. Efter periodens slut har Magnolia beslutat om att genomföra en nyemission för att finansiera sin fortsatta expansion. VARENNE AB KVARTAL SID 5

6 Pema Arbetskraft PEMA har under första kvartalet arbetat med förvärvet av Stadspartner, en affär som avslutades efter periodens slut I april. Stadspartner är ett kommunalt konsultbolag med en omsättning på cirka 50 och femtiotalet anställda. Övertagandet sker per den 2 juli Omsättning Pema Quesada Kapitalförvaltning Quesada Kapitalförvaltningen har under första kvartalet arbetat med vidareutvecklingen av förvaltningen för kunderna. Delvis genom integrationen av EFG:s förvaltningsteam och genom nya placeringsmöjligheter. Serviceutbudet mot kunderna har även vidarutvecklats. Rite Internet Ventures Det skedde inga större värdeförändringar i Rites portfölj under första kvartalet. Nebula hade god tillväxt och lönsamhet första kvartalet och Verkkokauppa hade god försäljningstillväxt, men resultatet påverkades negativt till följd av kostnader i och med nya butiken samt dess lager. Christoffer Häggblom tillträdde i mars återigen som VD för Rite efter Maria Åkrans. Steve Perryman Sport Travel Steve Perryman Sport Travel har under första kvartalet nått eller överträffat sina budgetmål i samtliga länder. Under kvartalet lanserades även en direktköpfunktion på bolagets hemsida som ska möjliggöra för kunder att enklare genomföra önskade bokningar. Nuvarande VD Tommy Gustafsson har tidigare meddelat att han avgår och rekryteringen av en ny VD är nu klar. Helena Rex, tillträder i slutet av maj Omsättning Steve Perryman VARENNE AB KVARTAL SID 6

7 TVoli Varenne gjorde en nyinvestering i TV-distributören TVoli under första kvartalet. TVoli planerar att lansera sin tjänst till konsumenter på den svenska marknaden under andra halvåret Tjänsten är att erbjuda internetbaserad TV-distribution där konsumenten inte är i behov av TV-box samt kan titta på TV direkt i exempelvis PC, mobil, läsplatta förutom i sin vanliga TV. VRG VRG rapporterade för sitt första halvår september 2011 februari 2012 en omsättning om 234 (232 fg år) samt en nettovinst om 17 (13). Efter denna rapport har även försäljningen fortsatt vara positiv. Årsstämman i januari beslutade om sammanslagning av aktier där hundra aktier ska läggas samman till en ny aktie. Första dag för handel efter sammanslagningen är den 9 maj Omsättning & EBIT VRG / / / / /11 Omsättning EBIT (till höger) Zound Industries Zound Industries hade en omsättningstillväxt på cirka 15 procent för första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket kraftigt översteg budgeterat utfall. Ett stort arbete har lagts ned för att stärka varumärket och har bland annat resulterat i framtagandet av en ny logotype. En ny VD, Markus Norling, har även tillträtt i början av 2012 för att säkerhetsställa bolagets fortsatta expansion Omsättning Zound Industries VARENNE AB KVARTAL SID 7

8 Fastigheter Substansvärdet i Varenne Fastigheter 2005 och 2011 har varit oförändrat under det första kvartalet. Inga investeringar har gjorts i Mengus 2011, men flera intressanta objekt har identifierats och diskussioner pågår. Fastigheten Solna One i Mengus Fond 2005 är ny fullt uthyrd och refinansieringen av fastigheten Solna Gate är nu i slutskedet. Östeuropa Substansvärdet i Varenne East ökade under första kvartalet med två procent. Störst positiv värdepåverkan har EC Financials Fund haft som ökade med nio procent under perioden, samtidigt sjönk värdet i Mint Capital och Pera Fund med tre procent vardera. EC Financials Fund har under kvartalet beslutat om förlängning av fondens livstid med ett år till januari 2014 och Mint Capital har även meddelat att de kommer presentera ett förslag om förlängning av fondens period d till våren VARENNE AB KVARTAL SID 8

9 Risker och riskstyrning Varenne AB:s verksamhet påverkas av ett antal faktorer, både interna och externa, vilka kan kontrolleras i varierande grad. Dessa faktorer kan väsentligt påverka bolagets verksamhet avseende framtida utveckling och resultat samt dess finansiella ställning. De största riskerna i Varennes verksamhet är den affärsmässiga risken, pris- och värderisk hänförlig till aktier och andelar i onoterade och noterade innehav samt ränte- och refinansieringsrisk. Varenne har vidare en liten organisation och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner inom styrelse och ledning. Varennes investeringsverksamhet möter flera risker genom sin egen verksamhet och genom portföljbolagens verksamheter. En av de stora riskerna för Varenne är att få en rättvisande värdering av de onoterade portföljbolagen. Varenne tillämpar EVCA:s rekommendationer av värderingsmetoder och Varenne ger ofta flera värderingar med olika metoder för att styrka upp värderingen. Trots detta råder det stora osäkerheter i flera värderingar, då t ex diskontering av framtida kassaflöden påverkas av bolagets möjlighet till att uppnå sina prognostiserade mål. Vid multipelvärderingar är det i många fall svårt att finna jämförelsebara bolag som har en liknande verksamhet och samma tillväxtmål som portföljbolagen. Även under investeringsprocessen, ägandeperioden och försäljningsprocessen utsätts Varennes investeringsverksamhet för risker. Under investeringsprocessen arbetar Varenne med att minimera riskerna. Detta har skett genom att anställa fler samt att utöka den juridiska rådgivningen. Redovisningsprinciper Varennes finansiella rapporter upprättats med tillämpning av (International Financial Reporting Standards-IFRS sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU). Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, samt till den del av delårsrapporten som avser moderbolaget har denna upprättats i enlighet med ÅRL kap 9, delårsrapport. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2012 har någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Händelser efter kvartalets utgång Varenne har inte genomfört några nya investeringarna under april. Efter periodens utgång har Varenne arbetat med det nya konvertibla förlagslånet 2012/2015:1 som hade teckningsperiod fram till och med den 7 maj Det tecknades för totalt 104 i det nya konvertibla förlagslånet 2012/15:1. Varennes årsstämma hölls den 9 maj Aktier Varenne hade per 31 mars 2012 totalt 142 aktieägare och utestående aktier. AKTIEÄGARE ANTAL RÖSTER (%) JP Morgan Bank ,38% JP Morgan Luxembourg ,85 % Erminia Förvaltnings AB ,78% Tommy Jacobson Förv. AB ,69% JP Morgan Bank ,40% F. Holmström Private Equity ,95% Andersson, Patrik ,16% Pelam AB ,14 % SIX SIS AG, W8IMY ,14% Hörnell, Lisbeth ,94% Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: Webbsida: Redovisningsprinciperna och värderingsmetoder i denna delårsrapport är de samma som tillämpades vid upprättande av koncernen och moderbolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011, med hänvisning till sidorna i Årsredovisning VARENNE AB KVARTAL SID 9

10 Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 11 maj 2012 Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Josefine Grane Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. VARENNE AB KVARTAL SID 10

11 Rapport över totalresultat för koncernen Tkr Investeringsverksamheten Värdeförändringar Utdelningar Bruttoresultat från investeringsverksamheten Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Resultat per aktie före utspädning (kr) 0, ,03 efter utspädning (kr) 0, ,03 VARENNE AB KVARTAL SID 11

12 Rapport över finansiell ställning koncernen Tkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Kundfordringar Skattefordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar VARENNE AB KVARTAL SID 12

13 Rapport över finansiell ställning koncernen Tkr EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företagsinteckningar Aktier Åtaganden VARENNE AB KVARTAL SID 13

14 Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Summa Utgående eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Summa Utgående eget kapital VARENNE AB KVARTAL SID 14

15 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga investeringar Investeringar övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Förvärv av dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förklaringsposter till kassaflödet, koncernen Tkr Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar Justeringar för resultateffekter av finansiella instrument värderade till verkligt värde Rearesultat från försäljning av finansiella tillgångar Räntor Summa VARENNE AB KVARTAL SID 15

16 Resultaträkning för moderbolaget Tkr Nettoomsättning Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernbolag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat Rapport över totalresultatet för moderbolaget Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat VARENNE AB KVARTAL SID 16

17 Balansräkning för moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar VARENNE AB KVARTAL SID 17

18 Balansräkning för moderbolaget Tkr EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Konvertibel lån Checkräkningskredit Summa långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar Aktier VARENNE AB KVARTAL SID 18

Delårsrapport April juni 2014

Delårsrapport April juni 2014 Delårsrapport April juni 2014 Viktiga händelser under andra kvartalet Varenne har avyttrat sitt innehav i DIBS Payment Services med en IRR om 19 procent motsvarande en vinst om 2,7 Mkr. Varenne East har

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne East har påbörjat processen med återbetalning av investerat kapital på 19 Mkr, där Varenne ABs andel uppgår till 10 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har

Läs mer

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

INNEHÅLL RÄKENSKAPER ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLL Kort om Varenne... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2011... 6 Vision, affärsidé och mål... 7 Investeringsverksamheten... 7 Investeringsstrategi... 8 Investeringsprocessen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 2012 i sammandrag... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2012... 5 Vision, affärsidé och mål... 6 Investeringsstrategi... 7 Investeringsprocessen...

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september VD-KOMMENTAR Tredje kvartalet Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie. Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie

Läs mer

Ny strategisk inriktning

Ny strategisk inriktning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2008 Ny strategisk inriktning Ny strategisk inriktning: fokusering på förvaltning, avyttring av affärsområdet Projektutveckling samt förslag till aktieägarna om

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Delårsrapport 2015 Första kvartalet Almi beviljade totalt 1.169 (970) lån med totalt 720 (565) miljoner kronor Inom rådgivningsverksamheten levererades 5.620

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Q1 2015 Bild. Idéskiss på ny huskropp som kompletterande bebyggelse till befintliga byggnader på Notariebacken för att ge ett tillskott av fler bostäder och fler servicefunktioner på Albyberget DELÅRSRAPPORT

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké VD-KOMMENTAR Fjärde kvartalet Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie. Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB - nytt innehav

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer