Delårsrapport. januari - juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari - juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier till ett värde av 1,6 Mkr och Varennes ägarandel uppgår därefter till 7,2 %. Tillsammans med Varenne Invest äger Varennebolagen 14,4 % av kapitalet och rösterna i Zound Industries. Rite Ventures har under kvartalet genomfört en överlåtelse av samtliga aktier i Dibs Payment Services och DGC One till aktieägarna. Varenne erhöll Dibs Payment Services aktier till ett värde av 2,9 Mkr och DGC One aktier till ett värde av 2,8 Mkr under juni. Varennes nya dotterbolag, Varenne Fastigheter 2011 har åtagit sig att investera 50 Mkr i Mengus Fond Första delinbetalningen genomfördes under andra kvartalet Investeringsprocessen av projekt Emmy som fortlöpte under andra kvartalet avslutades och Varenne beslutade att ej fullfölja investeringen. Flera intressanta investeringsförslag har för Varenne presenterats under perioden med fortsatt analys och due diligenceprocess under tredje kvartalet. FINANSIELL UTVECKLING Substansvärdet uppgick den 30 juni 2011 till 493 Mkr, motsvarande 134 kronor per aktie. Vid årsskiftet uppgick substansvärdet till 543 Mkr, motsvarande 148 kronor per aktie. Under andra kvartalet sjönk substansvärdet med 11 procent och under halvåret med minus 9 procent. Totalavkastningen för första halvåret 2011 var minus 3 procent. Koncernens resultat för perioden blev -20,3 Mkr, och för moderbolaget blev resultatet -24,5 Mkr. Koncernens resultat belastades negativt av värdeförändringar av portföljbolagen. En utdelning om totalt 37 Mkr, motsvarande 10 kronor per aktie delades ut den 20 april. Direktavkastningen uppgick till 7 procent Substansvärdeutveckling Mkr Fördelning av tillgångar Övriga tillgångar Varenne East Varenne Fastigheter Quesada Substansvärde per aktie Substansvärde per aktie inkl utd 2010 & / / / Nordiska bolag

2 VD:s kommentar Våren har präglats av osäkerhet inför långsiktiga lösningar för PIIGS-ländernas ekonomiska framtid. Nasdaq OMX Stockholm gick ned tre procent under andra kvartalet och ned fyra procent för första halvåret Den sjunkande börsen påverkar såväl värderingarna av våra noterade bolag som våra onoterade bolag. Flertalet av våra onoterade portföljbolag värderas utifrån multiplar med börsnoterade jämförelsebolag, samtidigt som konkurrensen om kapitalet ökar och framtidsutsikterna är osäkra minskar värderingarna överlag. De lägre värderingarna av våra portföljbolag påverkar även Varennes resultat negativt. Tilläggsinvestering i Zound Industries Under andra kvartalet valde Varenne att nyttja vår option om en tilläggsinvestering i Zound Industries på 5,4 Mkr och i samband med konverteringen köpte Varenne aktier för 1,6 Mkr. Varenne äger därefter 7,2 procent av Zound Industries och tillsammans med Varenne Invest 14,4 procent. Överlåtelse från Rite Internet Ventures Under juni överlät Rite Internet Ventures samtliga aktier i Dibs Payment Services och DGC One till aktieägarna. Beslutet om överlåtelsen av de noterade aktierna är ett strategiskt beslut som fattades på Rite Ventures bolagsstämma i juni. Varenne erhöll Dibs Payment Services aktier till ett värde av 2,9 Mkr och DGC One aktier till ett värde av 2,8 Mkr. Händelser efter rapportperiodens utgång Med Greklands problem i framkant och efter att Standard & Poor s nedgraderat USA från AAA till AA+ i augusti har volatiliteten och osäkerheten ökat på finansmarknaderna. Från första juli till 19 augusti har Nasdaq OMX Stockholm gått ned med 21,6 procent. Den oroliga marknaden har påverkat Varennes substansvärde negativt och flera portföljbolag har sänkt sina prognoser för resterande månader Det råder en förväntan på att konsumenternas efterfrågan kommer att dämpas under hösten, och frågetecken finns kring var räntorna är på väg. Varenne anser att det är realistiskt med sänkta prognoser för flera av våra innehav för helåret 2011, men att de på sikt kommer att uppfylla sina prognoser med viss tidsfördröjning. Dagens osäkra marknad skapar även möjligheter för att genomföra nya investeringar till attraktiva bolagsvärderingar. Under augusti har vi undertecknat två avsiktsförklaringar om att investera i två onoterade företag. Vi kommer att genomföra en finansiell och legal due diligence under augusti och september månad av respektive bolag. Josefine Grane VD Varenne Fördelning marknadsvärde Nordiska Bolag SvFA 2% VRG 22% Steve Perryman 9% Zound Industries 6% Rite 14% Bed Factory 6% Biotage 2% Bluefish 10% Diamorph 4% Dibs 7% DIF Invest 4% Episurf 1% HOPE 8% Magnolia Bostad 5% Delårsrapport Q

3 Substansvärdet April juni Substansvärdet uppgick den 30 juni 2011 till 493 Mkr, motsvarande 134 kronor per aktie. Den 31 mars uppgick substansvärdet till 549 Mkr, motsvarande 150 kronor per aktie. Det motsvarar ett minskat substansvärde för andra kvartalet med elva procent. Den negativa utvecklingen av substansvärdet kommer framförallt ifrån utdelningen till aktieägarna under april på 37 Mkr. Med återlagd utdelning hade vi ett minskat substansvärde på 19 Mkr motsvarande en totalavkastning för perioden på minus 3 procent. Denna nedgång har påverkats av lägre kurser för våra noterade portföljbolag samt verksamhetskostnader. Januari juni Substansvärdet vid årsskiftet uppgick till 543 Mkr, motsvarande 148 kronor per aktie. Det motsvarar ett minskat substansvärde för första halvåret med nio procent. Med återlagd utdelning hade vi ett minskat substansvärde på 13 Mkr motsvarande en totalavkastning på minus tre procent. Denna rapport är Varennes andra kvartalsrapport enligt IFRS. I och med övergången till IFRS kommer Varennes substansvärde att överensstämma med redovisat eget kapital. Varennes substansvärde beräknas på de noterade värdepappernas sista angivna köpkurs på balansdagen, och för de onoterade värdepapperna enligt EVCA:s (European Private Equity & Venture Capital Association) rekommendationer. Quesada Kapitalförvaltning värderas enligt en nuvärdesberäkning av de uppskattade framtida intäkterna för de återstående fyra åren avtalet löper med EFG Bank. Varenne Fastigheter värderas enligt det substansvärde som Mengus lämnar kvartalsvis. Mengus baserar sin värdering på den externa värdering av fastigheterna som årligen utförs av NAI Svefa. Varenne redovisar substansvärdet månadsvis, vilket ses i Quesada Kapitalförvaltnings innehavsrapporter i mitten av kommande månad, med undantag för december och juni vars substansvärde lämnas senare. Resultatet April juni Koncernens resultat för andra kvartalet uppgick till -21,3 Mkr och moderbolagets resultat till -20,2 Mkr. Koncernens resultat kan delvis härledas till negativa värdeförändringar av portföljbolag. Moderbolagets resultat belastades negativt med -12 Mkr av portföljbolagens värdeförändringar. Koncernen erhöll under perioden utdelningar för 2,8 Mkr. Januari juni Koncernens resultat för första halvåret uppgick till -20,3 Mkr och moderbolagets resultat till -24,5 Mkr. Totala utdelningar för koncernen under perioden uppgick till 4,6 Mkr. BOLAG VERKSAMHET INVESTERINGSÅR ÄGARANDEL OMSÄTTNING 2010 (Mkr) Bed Factory Sängtillverkning % 38 Biotage Bioteknik % 429 Bluefish Generikaläkemedel % 93 Diamorph Utveckling av material % 3 DIBS Betalningslösningar % 145 DIF Invest Fotboll % - Episurf Medicinteknikbolag % 2 HOPE Klädeskedja % 52* Magnolia Bostad Fastighetsutveckling % 129 Rite Internet Vent. Riskkapitalbolag % - Steve Perryman Rese- och tjänstebolag % ** 110 SvFA Idrottsutbildning Venue Retail Group Accessoarer och skor % 824 Zound Industries Tillverkare av hörlurar % 120 * Avser räkenskapsåret 2010/2011 ** Varenne AB äger 49,9% av rösterna och 51% av kapitalet Delårsrapport Q

4 Rite Internet Ventures har i juni 2011 genomfört en utdelning av sina två noterade innehav DIBS Payment Services och DGC One till aktieägarna i Rite. Detta är ett led i att fokusera Rites verksamhet på onoterade innehav. Portföljbolaget 24 Media Network har tillsammans med CLS Holdings Plc förvärvat Wyatt Media Group vilket innebär att Nyheter24-gruppen numera är Sveriges största digitala mediehus mot målgruppen 15 till 39-åringar. Wyatt Media Group har 2010 en koncernkonsoliderad omsättning på 54 Mkr och är ägare, helt eller delvis, av sajterna Dayviews.com (f d Bilddagboken), Tyda.se, Blogg.se och Bloglovin.com. Venue Retail Groups totala försäljning för perioden april till och med juni 2011 uppgick till 184 Mkr, en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. Förändringen i jämförbara butiker var dock elva procent, fyra procentenheter bättre än marknadstillväxten under motsvarande period. Under april 2011 påkallade innehavare av konvertibler i VRG:s konvertibla förlagslån 2010/2012 till konvertering till nya B-aktier. Genom konverteringen har totalt 52,2 miljoner nya B-aktier tillkommit och Varennes ägarandel är numera 17,2 procent. Hope har per 30 juni 2011 avslutat sitt räkenskapsår och utvecklingen av både omsättning och resultat blev mycket positiv. Omsättningen för räkenskapsåret 2010/2011 blev 52 Mkr, en ökning på 68 procent jämfört med föregående år, samt ett resultat före skatt på 7 Mkr. Till räkenskapsåret 2011/2012 prognosticerar Hope med en omsättningsökning på över 44 procent. Bolagets sjätte fristående butik öppnades i Malmö under det andra kvartalet och samtidigt påbörjades byggnationen av en flag ship store på Norrmalmstorg i Stockholm som öppnades i slutet av augusti HOPE har även under kvartalet börjat säljas på det prestigefyllda varuhuset Barneys i New York. I juni genomförde Episurf en nyemission som tillförde bolaget totalt 49 Mkr. Kapitalet ska användas till finansiering av vidare studier och utveckling av bolagets produkter samt finansiering av noteringen på Nasdaq OMX First North. Varenne valde att ej delta i nyemissionen och ägarandelen minskades således till 1,1 procent. Efter periodens slut har en omvänd split genomförts där sex gamla aktier omvandlades till en ny aktie och den 15 augusti är Episurfs första handelsdag på börslistan Nasdaq OMX First North. Den sista juni avslutades den prekliniska studie som då pågått ett år. De första analyserna av resultaten är positiva, men mer ingående och slutgiltiga resultat kommer att lämnas i september. Zound Industries arbetar för närvarande med att förbereda lanseringen av deras nya hörlursvarumärke Molami, en premiumhörlur med hög modegrad som lanseras under hösten Det tidigare samarbetet med Apple har utökats och omfattar nu flera hundra Apple-butiker i Nordamerika har försäljningen börjat väldigt bra och enligt bolagets prognoser kommer Zound Industries uppnå en omsättningsökning på över 100 procent jämfört med Delårsrapport Q

5 Quesada Kapitalförvaltning Quesada Kapitalförvaltning har under andra kvartalet påbörjat arbetet med att överföra förvaltningen till den nya administrationsstrukturen för kundernas portföljer. Det nya systemet innebär en ökad transparens och ger en effektivare möjlighet till reallokeringar mellan tillgångsslag. Resultatet för första halvåret ligger under budget för perioden men resultatprognosen för helåret förväntas uppnås. Varenne Fastigheter Varenne Fastigheters substansvärde sjönk under andra kvartalet med en procent och två procent för det första halvåret Utvecklingen av substansvärdet beror framförallt på utvecklingskostnader för fastigheter, vakanser och räntor. Varenne East Varenne Easts substansvärde har minskat med fyra procent under det andra kvartalet och med fem procent under det första halvåret Under det gångna halvåret har marknadsvärdet på samtliga innehav förutom East Capital Financials Fund sjunkit. Marknadsvärdet för Innehavet i 11 Real Asset Fund har gått ned med två procent sedan årsskiftet men är upp en procent under andra kvartalet. Marknadsvärdet i Pera Fund har sjunkit på grund av växlingen till svenska kronor, men stigit i US dollar. Störst procentuell nedgång har Mint Capital, EC Explorer och EC Turkietfonden haft med mellan tolv och 14 procent. Flera av Varenne Easts portföljbolag berörs direkt eller indirekt av valutakursförändringar i euro och US dollar. Under det första halvåret 2011 har kronan stärkts med sex procent mot US dollarn och försvagats med en procent mot euron. Detta innebär orealiserade valutakursförändringar under perioden. Under det andra kvartalet har flera viktiga hyresavtal tecknats i Solna Gate och Solna One vilket medfört högre uthyrningsgrader i båda fastigheterna. I Solna Gate har ett treårigt hyresavtal tecknats med Travellink om kvm och uthyrningsgraden är nu 81 procent. I Solna One har femåriga hyresavtal tecknats med Canon om kvm, Midroc om kvm och Lindt om 500 kvm. Uthyrningsgraden i Solna One är nu 71 procent. I fastigheten Core Stockholm pågår för närvarande bland annat byggnationen av en ny entré och uthyrningsgraden är för närvarande 86 procent. Delårsrapport Q

6 Aktieägare Varenne AB hade per 30 juni 2011 totalt 149 aktieägare och utestående aktier. De största aktieägarna var enligt Euroclears (VPC) aktieägarlista: AKTIEÄGARE ANTAL RÖSTER (%) JP Morgan Bank ,06 Erminia Förvaltnings AB ,78 Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,69 Ulf & Bo Eklöf Invest AB ,01 Vidinge Invest AB ,16 F. Holmström Private Equity AB ,3 Avacado AB ,05 Patrik Andersson ,16 SIX SIS AG, W8IMY ,79 JP Morgan Bank ,13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Varennekoncernens och moderbolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer påverkas av omvärldens ekonomiska utveckling. Det är framförallt de noterade kurserna som på kort sikt kan påverkas kraftigt av en generell nedgång av börsnoterade aktier. Även de onoterade bolagens marknadsvärden kan påverkas av den globala ekonomins utveckling, och värderingarna av de onoterade bolagen baseras i många fall på jämförbara noterade bolags aktiekurser. Det är inte bara portföljbolagens värderingar som påverkas av rådande och framtida marknadsläge, utan även företagens verksamheter, såsom efterfrågan på bolagens tjänster och produkter samt produktionskostnader. Finansiell kalender Oktober 2011 Delårsrapport jan sep 2011 Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: Webbsida: Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Denna delårsrapport är Bolagets andra rapport med tillämpning av redovisningsprinciper enligt IFRS. Delårsrapport Q

7 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 1 september 2011 Josefine Grane Verkställande direktör Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Delårsrapport Q

8 Rapport över totalresultat för koncernen (Omräknad) (Omräknad) Tkr 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/ Utdelningar Värdeförändringar 1) Intäkter från investeringsverksamheten Administrationskostnader Avskrivningar Resultat från investeringsverksamheten Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivningar Resultat från den operativa verksamheten Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat ) Omräkning hänförlig till ändrad redovisningsprincip, för vidare information se redovisningsprinciper sid 6. Delårsrapport Q

9 Rapport över finansiell ställning för koncernen Omräknad Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och joint ventures 1) Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar - - Summa anläggningstillgångar Kundfordringar - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1) Övriga fordringar Skattefordringar - - Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder - - Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder 1) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder ) Omräkning hänförlig till ändrad redovisningsprincip, för vidare information se redovisningsprinciper sid 6. Delårsrapport Q

10 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Tkr Ingående eget kapital Justering för övergång till IFRS Justerat eget kapital Årets totalresultat Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Lämnade utdelningar Aktieägartillskott Nyemission Utgående eget kapital Tkr Ingående eget kapital Årets totalresultat Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Lämnade utdelningar Utgående eget kapital Delårsrapport Q

11 Rapport kassaflöde över koncernen 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Emission Tillskott från minoritet Kortfristiga placeringar Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Nuvärdesberäknad ränta Värdeförändringar Finansiella placeringar Avskrivning/Nedskrivning Omräkningsdifferens Delårsrapport Q

12 Resultaträkning för moderbolaget (Omräknad) (Omräknad) 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivning av dotterbolagsaktier Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Delårsrapport Q

13 Balansräkning för moderbolaget (Omräknad) Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag och joint ventures Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Delårsrapport Q

14 Balansräkning för moderbolaget (Omräknad) Tkr Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån - - Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Tkr Företagsinteckningar Aktier Delårsrapport Q

15 Effekter av ändrade redovisningsprinciper - Koncernen Effekter på eget kapital av övergången till nya redovisningsprinciper, Tkr Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt vid tillämpning av IAS Effekt vid tillämpning av IFRS Total effekt på eget kapital hänförlig från övergången till Eget kapital enligt ny redovisningsprincip Effekter på Periodens resultat av övergången till ny redovisningsprincip, Tkr 1/4-30/6 1/1-30/6 Periodens resultat enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt vid tillämpning av IAS Effekt vid tillämpning av IFRS Periodens resultat Effekt vid omräkning utländska verksamheter Periodens totalresultat till full IFRS i koncernredovisningen Delårsrapport Q

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Delårsrapport. januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Delårsrapport januari - september 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Varenne har genomfört sin andra delinvestering på 2,5 Mkr till Varenne Fastigheter 2011. Totala investeringsåtagandet

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Från och med första kvartalet 2011 har Varenne övergått till att tillämpa IFRS. Innebörden är bland annat att Varenne marknadsvärderar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Viktiga händelser under kvartalet Varenne genomförde en ny investering i TV-distributionsbolaget TVoli Holding. Aktier i DIBS Payment Services förvärvades under kvartalet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer