Delårsrapport. januari - juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari - juni 2011"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier till ett värde av 1,6 Mkr och Varennes ägarandel uppgår därefter till 7,2 %. Tillsammans med Varenne Invest äger Varennebolagen 14,4 % av kapitalet och rösterna i Zound Industries. Rite Ventures har under kvartalet genomfört en överlåtelse av samtliga aktier i Dibs Payment Services och DGC One till aktieägarna. Varenne erhöll Dibs Payment Services aktier till ett värde av 2,9 Mkr och DGC One aktier till ett värde av 2,8 Mkr under juni. Varennes nya dotterbolag, Varenne Fastigheter 2011 har åtagit sig att investera 50 Mkr i Mengus Fond Första delinbetalningen genomfördes under andra kvartalet Investeringsprocessen av projekt Emmy som fortlöpte under andra kvartalet avslutades och Varenne beslutade att ej fullfölja investeringen. Flera intressanta investeringsförslag har för Varenne presenterats under perioden med fortsatt analys och due diligenceprocess under tredje kvartalet. FINANSIELL UTVECKLING Substansvärdet uppgick den 30 juni 2011 till 493 Mkr, motsvarande 134 kronor per aktie. Vid årsskiftet uppgick substansvärdet till 543 Mkr, motsvarande 148 kronor per aktie. Under andra kvartalet sjönk substansvärdet med 11 procent och under halvåret med minus 9 procent. Totalavkastningen för första halvåret 2011 var minus 3 procent. Koncernens resultat för perioden blev -20,3 Mkr, och för moderbolaget blev resultatet -24,5 Mkr. Koncernens resultat belastades negativt av värdeförändringar av portföljbolagen. En utdelning om totalt 37 Mkr, motsvarande 10 kronor per aktie delades ut den 20 april. Direktavkastningen uppgick till 7 procent Substansvärdeutveckling Mkr Fördelning av tillgångar Övriga tillgångar Varenne East Varenne Fastigheter Quesada Substansvärde per aktie Substansvärde per aktie inkl utd 2010 & / / / Nordiska bolag

2 VD:s kommentar Våren har präglats av osäkerhet inför långsiktiga lösningar för PIIGS-ländernas ekonomiska framtid. Nasdaq OMX Stockholm gick ned tre procent under andra kvartalet och ned fyra procent för första halvåret Den sjunkande börsen påverkar såväl värderingarna av våra noterade bolag som våra onoterade bolag. Flertalet av våra onoterade portföljbolag värderas utifrån multiplar med börsnoterade jämförelsebolag, samtidigt som konkurrensen om kapitalet ökar och framtidsutsikterna är osäkra minskar värderingarna överlag. De lägre värderingarna av våra portföljbolag påverkar även Varennes resultat negativt. Tilläggsinvestering i Zound Industries Under andra kvartalet valde Varenne att nyttja vår option om en tilläggsinvestering i Zound Industries på 5,4 Mkr och i samband med konverteringen köpte Varenne aktier för 1,6 Mkr. Varenne äger därefter 7,2 procent av Zound Industries och tillsammans med Varenne Invest 14,4 procent. Överlåtelse från Rite Internet Ventures Under juni överlät Rite Internet Ventures samtliga aktier i Dibs Payment Services och DGC One till aktieägarna. Beslutet om överlåtelsen av de noterade aktierna är ett strategiskt beslut som fattades på Rite Ventures bolagsstämma i juni. Varenne erhöll Dibs Payment Services aktier till ett värde av 2,9 Mkr och DGC One aktier till ett värde av 2,8 Mkr. Händelser efter rapportperiodens utgång Med Greklands problem i framkant och efter att Standard & Poor s nedgraderat USA från AAA till AA+ i augusti har volatiliteten och osäkerheten ökat på finansmarknaderna. Från första juli till 19 augusti har Nasdaq OMX Stockholm gått ned med 21,6 procent. Den oroliga marknaden har påverkat Varennes substansvärde negativt och flera portföljbolag har sänkt sina prognoser för resterande månader Det råder en förväntan på att konsumenternas efterfrågan kommer att dämpas under hösten, och frågetecken finns kring var räntorna är på väg. Varenne anser att det är realistiskt med sänkta prognoser för flera av våra innehav för helåret 2011, men att de på sikt kommer att uppfylla sina prognoser med viss tidsfördröjning. Dagens osäkra marknad skapar även möjligheter för att genomföra nya investeringar till attraktiva bolagsvärderingar. Under augusti har vi undertecknat två avsiktsförklaringar om att investera i två onoterade företag. Vi kommer att genomföra en finansiell och legal due diligence under augusti och september månad av respektive bolag. Josefine Grane VD Varenne Fördelning marknadsvärde Nordiska Bolag SvFA 2% VRG 22% Steve Perryman 9% Zound Industries 6% Rite 14% Bed Factory 6% Biotage 2% Bluefish 10% Diamorph 4% Dibs 7% DIF Invest 4% Episurf 1% HOPE 8% Magnolia Bostad 5% Delårsrapport Q

3 Substansvärdet April juni Substansvärdet uppgick den 30 juni 2011 till 493 Mkr, motsvarande 134 kronor per aktie. Den 31 mars uppgick substansvärdet till 549 Mkr, motsvarande 150 kronor per aktie. Det motsvarar ett minskat substansvärde för andra kvartalet med elva procent. Den negativa utvecklingen av substansvärdet kommer framförallt ifrån utdelningen till aktieägarna under april på 37 Mkr. Med återlagd utdelning hade vi ett minskat substansvärde på 19 Mkr motsvarande en totalavkastning för perioden på minus 3 procent. Denna nedgång har påverkats av lägre kurser för våra noterade portföljbolag samt verksamhetskostnader. Januari juni Substansvärdet vid årsskiftet uppgick till 543 Mkr, motsvarande 148 kronor per aktie. Det motsvarar ett minskat substansvärde för första halvåret med nio procent. Med återlagd utdelning hade vi ett minskat substansvärde på 13 Mkr motsvarande en totalavkastning på minus tre procent. Denna rapport är Varennes andra kvartalsrapport enligt IFRS. I och med övergången till IFRS kommer Varennes substansvärde att överensstämma med redovisat eget kapital. Varennes substansvärde beräknas på de noterade värdepappernas sista angivna köpkurs på balansdagen, och för de onoterade värdepapperna enligt EVCA:s (European Private Equity & Venture Capital Association) rekommendationer. Quesada Kapitalförvaltning värderas enligt en nuvärdesberäkning av de uppskattade framtida intäkterna för de återstående fyra åren avtalet löper med EFG Bank. Varenne Fastigheter värderas enligt det substansvärde som Mengus lämnar kvartalsvis. Mengus baserar sin värdering på den externa värdering av fastigheterna som årligen utförs av NAI Svefa. Varenne redovisar substansvärdet månadsvis, vilket ses i Quesada Kapitalförvaltnings innehavsrapporter i mitten av kommande månad, med undantag för december och juni vars substansvärde lämnas senare. Resultatet April juni Koncernens resultat för andra kvartalet uppgick till -21,3 Mkr och moderbolagets resultat till -20,2 Mkr. Koncernens resultat kan delvis härledas till negativa värdeförändringar av portföljbolag. Moderbolagets resultat belastades negativt med -12 Mkr av portföljbolagens värdeförändringar. Koncernen erhöll under perioden utdelningar för 2,8 Mkr. Januari juni Koncernens resultat för första halvåret uppgick till -20,3 Mkr och moderbolagets resultat till -24,5 Mkr. Totala utdelningar för koncernen under perioden uppgick till 4,6 Mkr. BOLAG VERKSAMHET INVESTERINGSÅR ÄGARANDEL OMSÄTTNING 2010 (Mkr) Bed Factory Sängtillverkning % 38 Biotage Bioteknik % 429 Bluefish Generikaläkemedel % 93 Diamorph Utveckling av material % 3 DIBS Betalningslösningar % 145 DIF Invest Fotboll % - Episurf Medicinteknikbolag % 2 HOPE Klädeskedja % 52* Magnolia Bostad Fastighetsutveckling % 129 Rite Internet Vent. Riskkapitalbolag % - Steve Perryman Rese- och tjänstebolag % ** 110 SvFA Idrottsutbildning Venue Retail Group Accessoarer och skor % 824 Zound Industries Tillverkare av hörlurar % 120 * Avser räkenskapsåret 2010/2011 ** Varenne AB äger 49,9% av rösterna och 51% av kapitalet Delårsrapport Q

4 Rite Internet Ventures har i juni 2011 genomfört en utdelning av sina två noterade innehav DIBS Payment Services och DGC One till aktieägarna i Rite. Detta är ett led i att fokusera Rites verksamhet på onoterade innehav. Portföljbolaget 24 Media Network har tillsammans med CLS Holdings Plc förvärvat Wyatt Media Group vilket innebär att Nyheter24-gruppen numera är Sveriges största digitala mediehus mot målgruppen 15 till 39-åringar. Wyatt Media Group har 2010 en koncernkonsoliderad omsättning på 54 Mkr och är ägare, helt eller delvis, av sajterna Dayviews.com (f d Bilddagboken), Tyda.se, Blogg.se och Bloglovin.com. Venue Retail Groups totala försäljning för perioden april till och med juni 2011 uppgick till 184 Mkr, en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. Förändringen i jämförbara butiker var dock elva procent, fyra procentenheter bättre än marknadstillväxten under motsvarande period. Under april 2011 påkallade innehavare av konvertibler i VRG:s konvertibla förlagslån 2010/2012 till konvertering till nya B-aktier. Genom konverteringen har totalt 52,2 miljoner nya B-aktier tillkommit och Varennes ägarandel är numera 17,2 procent. Hope har per 30 juni 2011 avslutat sitt räkenskapsår och utvecklingen av både omsättning och resultat blev mycket positiv. Omsättningen för räkenskapsåret 2010/2011 blev 52 Mkr, en ökning på 68 procent jämfört med föregående år, samt ett resultat före skatt på 7 Mkr. Till räkenskapsåret 2011/2012 prognosticerar Hope med en omsättningsökning på över 44 procent. Bolagets sjätte fristående butik öppnades i Malmö under det andra kvartalet och samtidigt påbörjades byggnationen av en flag ship store på Norrmalmstorg i Stockholm som öppnades i slutet av augusti HOPE har även under kvartalet börjat säljas på det prestigefyllda varuhuset Barneys i New York. I juni genomförde Episurf en nyemission som tillförde bolaget totalt 49 Mkr. Kapitalet ska användas till finansiering av vidare studier och utveckling av bolagets produkter samt finansiering av noteringen på Nasdaq OMX First North. Varenne valde att ej delta i nyemissionen och ägarandelen minskades således till 1,1 procent. Efter periodens slut har en omvänd split genomförts där sex gamla aktier omvandlades till en ny aktie och den 15 augusti är Episurfs första handelsdag på börslistan Nasdaq OMX First North. Den sista juni avslutades den prekliniska studie som då pågått ett år. De första analyserna av resultaten är positiva, men mer ingående och slutgiltiga resultat kommer att lämnas i september. Zound Industries arbetar för närvarande med att förbereda lanseringen av deras nya hörlursvarumärke Molami, en premiumhörlur med hög modegrad som lanseras under hösten Det tidigare samarbetet med Apple har utökats och omfattar nu flera hundra Apple-butiker i Nordamerika har försäljningen börjat väldigt bra och enligt bolagets prognoser kommer Zound Industries uppnå en omsättningsökning på över 100 procent jämfört med Delårsrapport Q

5 Quesada Kapitalförvaltning Quesada Kapitalförvaltning har under andra kvartalet påbörjat arbetet med att överföra förvaltningen till den nya administrationsstrukturen för kundernas portföljer. Det nya systemet innebär en ökad transparens och ger en effektivare möjlighet till reallokeringar mellan tillgångsslag. Resultatet för första halvåret ligger under budget för perioden men resultatprognosen för helåret förväntas uppnås. Varenne Fastigheter Varenne Fastigheters substansvärde sjönk under andra kvartalet med en procent och två procent för det första halvåret Utvecklingen av substansvärdet beror framförallt på utvecklingskostnader för fastigheter, vakanser och räntor. Varenne East Varenne Easts substansvärde har minskat med fyra procent under det andra kvartalet och med fem procent under det första halvåret Under det gångna halvåret har marknadsvärdet på samtliga innehav förutom East Capital Financials Fund sjunkit. Marknadsvärdet för Innehavet i 11 Real Asset Fund har gått ned med två procent sedan årsskiftet men är upp en procent under andra kvartalet. Marknadsvärdet i Pera Fund har sjunkit på grund av växlingen till svenska kronor, men stigit i US dollar. Störst procentuell nedgång har Mint Capital, EC Explorer och EC Turkietfonden haft med mellan tolv och 14 procent. Flera av Varenne Easts portföljbolag berörs direkt eller indirekt av valutakursförändringar i euro och US dollar. Under det första halvåret 2011 har kronan stärkts med sex procent mot US dollarn och försvagats med en procent mot euron. Detta innebär orealiserade valutakursförändringar under perioden. Under det andra kvartalet har flera viktiga hyresavtal tecknats i Solna Gate och Solna One vilket medfört högre uthyrningsgrader i båda fastigheterna. I Solna Gate har ett treårigt hyresavtal tecknats med Travellink om kvm och uthyrningsgraden är nu 81 procent. I Solna One har femåriga hyresavtal tecknats med Canon om kvm, Midroc om kvm och Lindt om 500 kvm. Uthyrningsgraden i Solna One är nu 71 procent. I fastigheten Core Stockholm pågår för närvarande bland annat byggnationen av en ny entré och uthyrningsgraden är för närvarande 86 procent. Delårsrapport Q

6 Aktieägare Varenne AB hade per 30 juni 2011 totalt 149 aktieägare och utestående aktier. De största aktieägarna var enligt Euroclears (VPC) aktieägarlista: AKTIEÄGARE ANTAL RÖSTER (%) JP Morgan Bank ,06 Erminia Förvaltnings AB ,78 Tommy Jacobson Förvaltnings AB ,69 Ulf & Bo Eklöf Invest AB ,01 Vidinge Invest AB ,16 F. Holmström Private Equity AB ,3 Avacado AB ,05 Patrik Andersson ,16 SIX SIS AG, W8IMY ,79 JP Morgan Bank ,13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Varennekoncernens och moderbolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer påverkas av omvärldens ekonomiska utveckling. Det är framförallt de noterade kurserna som på kort sikt kan påverkas kraftigt av en generell nedgång av börsnoterade aktier. Även de onoterade bolagens marknadsvärden kan påverkas av den globala ekonomins utveckling, och värderingarna av de onoterade bolagen baseras i många fall på jämförbara noterade bolags aktiekurser. Det är inte bara portföljbolagens värderingar som påverkas av rådande och framtida marknadsläge, utan även företagens verksamheter, såsom efterfrågan på bolagens tjänster och produkter samt produktionskostnader. Finansiell kalender Oktober 2011 Delårsrapport jan sep 2011 Adress Varenne AB (org. nr ) Jakobsbergsgatan 16 SE Stockholm Telefon: +46(8) Mail: Webbsida: Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Denna delårsrapport är Bolagets andra rapport med tillämpning av redovisningsprinciper enligt IFRS. Delårsrapport Q

7 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 1 september 2011 Josefine Grane Verkställande direktör Tommy Jacobson Styrelseordförande Gunnar Österberg Styrelseledamot Risto Silander Styrelseledamot Delårsrapport Q

8 Rapport över totalresultat för koncernen (Omräknad) (Omräknad) Tkr 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/ Utdelningar Värdeförändringar 1) Intäkter från investeringsverksamheten Administrationskostnader Avskrivningar Resultat från investeringsverksamheten Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivningar Resultat från den operativa verksamheten Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat ) Omräkning hänförlig till ändrad redovisningsprincip, för vidare information se redovisningsprinciper sid 6. Delårsrapport Q

9 Rapport över finansiell ställning för koncernen Omräknad Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och joint ventures 1) Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar - - Summa anläggningstillgångar Kundfordringar - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1) Övriga fordringar Skattefordringar - - Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder - - Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder 1) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder ) Omräkning hänförlig till ändrad redovisningsprincip, för vidare information se redovisningsprinciper sid 6. Delårsrapport Q

10 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Tkr Ingående eget kapital Justering för övergång till IFRS Justerat eget kapital Årets totalresultat Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Lämnade utdelningar Aktieägartillskott Nyemission Utgående eget kapital Tkr Ingående eget kapital Årets totalresultat Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Lämnade utdelningar Utgående eget kapital Delårsrapport Q

11 Rapport kassaflöde över koncernen 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av övriga finansiella tillgångar Avyttring av övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Emission Tillskott från minoritet Kortfristiga placeringar Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Nuvärdesberäknad ränta Värdeförändringar Finansiella placeringar Avskrivning/Nedskrivning Omräkningsdifferens Delårsrapport Q

12 Resultaträkning för moderbolaget (Omräknad) (Omräknad) 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivning av dotterbolagsaktier Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Delårsrapport Q

13 Balansräkning för moderbolaget (Omräknad) Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag och joint ventures Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Delårsrapport Q

14 Balansräkning för moderbolaget (Omräknad) Tkr Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån - - Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Tkr Företagsinteckningar Aktier Delårsrapport Q

15 Effekter av ändrade redovisningsprinciper - Koncernen Effekter på eget kapital av övergången till nya redovisningsprinciper, Tkr Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt vid tillämpning av IAS Effekt vid tillämpning av IFRS Total effekt på eget kapital hänförlig från övergången till Eget kapital enligt ny redovisningsprincip Effekter på Periodens resultat av övergången till ny redovisningsprincip, Tkr 1/4-30/6 1/1-30/6 Periodens resultat enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt vid tillämpning av IAS Effekt vid tillämpning av IFRS Periodens resultat Effekt vid omräkning utländska verksamheter Periodens totalresultat till full IFRS i koncernredovisningen Delårsrapport Q

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Viktiga händelser under första kvartalet Varenne har under perioden mottagit utdelning från Mengus 2005 och Mengus 2011 om totalt 1,2 Mkr och Varenne Fastigheter AB har

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer