Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion"

Transkript

1 Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter från etableringar i grannländerna Tjeckien och Slovakien expanderade Lindex under 2011 till Polen som utgör en stor och potentiell marknad med många modemedvetna kunder. Lindex inledde under 2011 sitt tredje franchise-samarbete och öppnade i november en butik i Reykjavik på Island. Franchise är ett sätt för företaget att växa genom att nå ut till marknader som företaget annars inte haft möjlighet att etablera sig på. Vid årets slut hade Lindex sammanlagt 447 butiker i 14 länder: Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Bosnien-Hercegovina, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ryssland, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Under 2011 lanserades Lindex Online i hela EU vilket gör det möjligt att handla Lindex modekollektioner på nätet i samtliga 27 EU-länder. Lindex närvaro internationellt

2 Lindex produktionsländer Ekonomisk utveckling under 2011 På grund av finansiell oro i världen var 2011 ett svagt år för modebranschen. Men trots en tuff marknad i Sverige har Lindex haft en positiv utveckling på övriga marknader. Lindex har dessutom vunnit marknadsandelar på samtliga marknader. Lindex omsättning uppgick under året till MSEK, vilket innebar en ökning på 2,0 procent jämfört med föregående år. Även omsättningen i lokala valutor ökade under året, med 3,4 procent. Omsättningen har fluktuerat under året mycket beroende på ekonomisk osäkerhet i omvärlden. Trots det har Lindex under året ökat försäljningen kraftigt. Omsättning 2009, 2010, 2011 Bruttomarginalen har under året varit pressad av höjda produktionskostnader i Fjärran Östern, som Lindex inte kunnat kompensera för i konsumentledet. Konkurrensen på den lokala marknaden har dessutom tidvis varit hård med erbjudanden och nedsättningar som ytterligare pressat bruttomarginalen.

3 Omsättning per marknad 2011 Rörelsevinsten uppgick till 391 MSEK, vilket innebar en minskning med 27 procent. Rörelsevinstens utveckling beror främst på den pressade bruttomarginalen och de senaste årens kraftfulla expansion, och därtill en något svagare försäljningsutveckling än planerat. Rörelsevinst 2009, 2010, 2011 Utsikter för år 2012 Lindex följer utvecklingen av konjunkturen för att möta de utmaningar som modebranschen står inför Målet är att öka den jämförbara försäljningen samt att fortsätta ta marknadsandelar på samtliga marknader och affärsområden. Lindex planerar att öppna 15 nya butiker under året, exklusive franchise. Merparten av dem kommer att ligga i Centraleuropa och Ryssland. Modekedjans tydliga affärside och det faktum att efterfrågan på underkläder och barnkläder är relativt okänslig för konjunkturer samt stabiliseringen av leveranssituationen i producentledet under 2011 ger goda utsikter för 2012.

4 Ekonomiska nyckeltal EKONOMISKA NYCKELTAL, MSEK Rörelsevinst Vinst före skatter Direkta skatter Material- och serviceanskaffning Investeringar Löner och arvoden Pensionskostnader* Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda Antal butiker inkl franchisebutiker *) Pensioner styrs av gällande kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal följs gällande regelverk i respektive land. Ekonomiskt mervärde per intressegrupp 2011

5 Resultat inom hållbart mode 2011 Produktsäkerhet Ingen produkt har behövt återkallas från kund under En kundförfrågning gällande REACH Vi har under 2011 fått en fråga med hänvisning till kunders rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor och svarat inom de angivna 45 dagarna enligt artikel 33 i REACH (EUs kemikalielagstiftning). Lindex plagg ger inte upphov till kontaktallergi Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS Malmö och Lunds universitet genomförde under 2011 en studie som gäller textilfärgämnen av dispersionstyp och som kan ge upphov till kontaktallergi och allergiska kontakteksem. En av delundersökningarna gällde förekomst av dispersionsfärgämnen i kläder. Nio plagg från Lindex valdes ut för kemiska analyser med avseende på innehåll av dispersionsfärgämnen. Inget av plaggen innehöll några av de undersökta dispersionsfärgämnen som kan ge upphov till kontaktallergi. Resultat socialt ansvar 2011 Medarbetare över hela världen Lindex medarbetare finns över stora delar av världen, främst i Lindex butiker på idag 14 marknader, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Polen, Tjeckien och franchisebutiker i ytterligare fyra länder; Island, Bosnien-Hercegovina, Dubai och Saudiarabien. Produktionskontor finns i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet. Den 31 december 2011 hade Lindex medarbetare i 14 länder. Cirka hälften av våra medarbetare är anställda i Sverige och resterande på Lindex övriga marknader. Antalet heltidsanställda 2011 var 1 331, vilket motsvarar 29 procent av antalet anställda, och antalet deltidsanställda 3 191, 74 procent av arbetsstyrkan. Den främsta anledningen till deltidsanställningar är att Lindex prioriterar att kunna ge kunderna den bästa servicen under butikens mest attraktiva öppettider.

6 Fördelning heltids och deltidsanställda Sjukfrånvaro Mångfald på arbetsplatsen Lindex är ett internationellt modeföretag som ser kulturell mångfald och jämställdhet som en konkurrensfördel, som bidrar till ökad motivation och trivsel bland anställda. 96 procent av Lindex medarbetare är kvinnor och medelåldern är 31,3 år. Vi värderar och utvecklar våra medarbetares arbetsinsats och kompetens oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och vi värnar om att vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män. Lindex arbetar efter en jämställdhetsoch mångfaldhetsplan som revideras vart tredje år.

7 Fördelning mellan kvinnor och män Fördelning mellan kvinnor och män i ledande positioner Fackligt samarbete 2011 På de marknader där medarbetare har valt att organisera sig har Lindex ett öppet och nära samarbete med facket. I Baltikum och Ryssland tas fackliga frågor upp i så kalladeworking Councilssom Lindex ägare Stockmann arrangerar. Lindex har under året inte haft några konflikter med fackförbunden.

8 Ledarskapsutbildning 2011 Även om arbetsuppgifterna är många och spännande krävs ett bra ledarskap för att nå vår vision - Modeupplevelse i världsklass! Därför läggs stor vikt vid att utveckla och stödja Lindex ledare. Vi har en tydlig ledarsyn som utgår från Lindex värderingar. Under 2011 har samtliga ledare på Lindex genomgått vår ledarskapsutbildning med utgångspunkt från Lindex ledarsyn. Lindex medarbetare är viktiga för företagets framgångar. För att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och aktiviteter. Under 2011 genomfördes ett flertal interna satsningar och utbildningar inom bland annat Service & Sales. Resultat uppförandekoden 2011 Lindex är medveten om riskerna för överträdelser mot uppförandekoden och arbetar aktivt för att koden ska efterlevas av alla våra leverantörer och fabriker. En kombination av inspektioner, utbildningar och avstängningar har under året lett till framsteg. Under 2011 har Lindex totalt genomfört 271 inspektioner, varav 198 är inledande, det vill säga första inspektioner hos en leverantör och 73 återinspektioner. Lindex egna inspektörer genomförde 138 av inspektionerna och 133 genomfördes av externa bolag. Lindex inspektörer är anställda på våra produktionskontor och de övervakar att våra leverantörer efterlever BSCI koden, gör egna inspektioner och fabriksbesök samt håller utbildningar. Som ett komplement tillauditsoch utbildning, har viscorecardsför leverantörerna där varje område poängsätts. Detta utgör grunden för vårt utvecklingsarbete. Alla fabriker där Lindex har produktion har besökts av Lindex personal och bedömts klara våra startkrav för att få lägga första orden. Bestämmer vi oss därefter att fortsätta att producera i den fabriken krävs att enfull auditsgörs. Vid en fabriksinspektion görs bedömning av 13 olika områden. Varje område får ett resultat 0, 1, 2 eller n/a, (nivå 2: inga avvikelser från kraven, nivå 1: förbättringar behövs, nivå 0: avvikelser från kraven) beroende på hur väl kraven är uppfyllda. När varje del i koden fått ett resultat görs en slutbedömning av fabriken. Nedan är nivåer på uppförandekodområde på aktiva leverantörer per den 31 Dec 2011

9 Uppförandekod resultat 2009, 2010, 2011 Uppförandekodresultat per område

10 Lindex stopplista 2011 Under 2011 har fyra fabriker placerats på stopplistan.i två av fallen gällde det barnarbete i Turkiet, där barnen i båda fallen var 14 år. Lindex använde sinchild Labour Action Planoch kom fram till en lösning i samråd med leverantör och föräldrar. Barnen började skolan igen och föräldrarna fick kompensation för inkomstbortfall från leverantören. Det tredje fallet handlade om en icke godkänd underleverantör i Turkiet. Det fjärde fallet som hamnade på Lindex stopplista var en direktleverantör i Kina där fabriken som producerade inte var BCSI-godkänd vi besökstillfället. Efter sex månader gjordes ytterligare en inspektion med godkänt resultat. Efter tillfredsställande uppföljningar är nu samtliga fallen borttagna från Lindex stopplista. Utbildningsaktiviteter Under 2011 deltog 118 leverantörer och fabriker i olika utbildningar. Bland annat fokuserade utbildningarna på brand och säkerhet, ledarskap, worker/management relations, arbetstider och anställningskontrakt. Resultat miljöansvar 2011 Miljöutvärdering i våtprocessfabriker Sedan 2009 görs miljöinspektioner i alla våtprocessfabriker som ägs av Lindex leverantörer. Målet för 2012 är att minst 50 procent av vår leverantörskedja ska nå högsta nivån: Good. Resultat energibesparing inom IT 2011 Lindex har sänkt datacentrets energiförbrukning med 4,5 kwh under 2011 (jmf med 2010) till 50 kwh per månad. Optimeringen består av förändringar i datahall samt avveckling av äldre system.

11 Framtid med ökad virtualisering "Vi arbetar för att fortsätta virtualiseringen av vårt datacenter efter vad som är tekniskt möjligt. Målet är att minska datahallens energiförbrukning med ytterligare 5 procent 2012 (jmf med 2010). Vårtmål är att nå 47 kwh under 2012 med dagens datalagrings - och beräkningskapacitet intakt"säger Florian Westerdahl. Resultat fördelning transportsätt 2011 Fördelning per transportsätt

12 CO2-utsläpp fördelning per transportsätt "Vi har aktivt arbetat med alla delar i vår design- och inköpsprocess för att minimera användandet av flygfrakt. Vår förhoppning är att kunna fortsätta på samma sätt under En utmaning är att förlängda båtfrakter påverkar transportledtider negativt.", säger Lea Rytz Goldman, design- och inköpschef.

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:-

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:- ÅRSREDOVISNINg T-shirt 99:- 149:- Linne innehåll H&M i ord och bild 7 Detta är H&M värderingar, affärsidé och mål 10 Vd har ordet 12 i korthet 16 Våra kollektioner 28 Hållbarhet vårt ansvar 32 Våra medarbetare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer