16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen"

Transkript

1

2 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt fortsätter 13 Lönsamhet som grund för vårt arbetssätt 16 Kundinriktad produktutveckling 18 Personal 19 Värderingar 20 Miljön 22 Förvaltningsprinciper 24 Styrelsen 25 Verkställande direktören och ledningsgruppen 26 Information till investerare 14 Försäljning och marknadsföring

3 vad är en frekvensomriktare? En frekvensomriktare är en kraftelektronikapparat som används för steglös reglering av en kortsluten asynkronmotors varvtal. Den kortslutna asynkronmotorn är typisk för industri och samhällsteknik. Frekvensomriktaren möjliggör även anslutning av motordrifter till automationssystem. Var används en frekvensomriktare? De mest typiska tillämpningsområdena för frekvensomriktare är pumpar och fläktar. Andra tillämpningsområden är bl.a. kranar, hissar, pappersmaskiner, ventilationsanordningar, kompressorer och vinschar. Vad är nyttan med en frekvensomriktare? Med en frekvensomriktare regleras motorns rotationshastighet enligt processens behov. På detta sätt uppnår man betydande energibesparingar. Samtidigt minskar belastningen på elnätet och arbetsmaskinen när motorn startas.

4 Applikationsingenjör Mika Kuronen skickar iväg en Vacon NX, som Heidi Puurunen och Martti Alatalo (i bakgrunden) en stund tidigare förevisat för en kund.

5 driven by drives detta är vacon Under sin tioåriga historia har Vacon vuxit till en global leverantör av frekvensomriktare som erbjuder full service. Till skillnad från nästan alla konkurrenter koncentrerar sig Vacon endast på frekvensomriktare. Storleken på marknaden för frekvensomriktare uppgick år 2003 till ca 5,8 miljarder euro. Vacons marknadsandel är ca 2 %. Vacons tillväxt har fortsatt även under det gångna året. År 2003 uppgick Vacons omsättning till 112,3 miljoner euro och rörelsevinsten till 11,8 miljoner euro. Bolaget hade 436 anställa vid räkenskapsperiodens slut. Vacon verkar antingen direkt eller via samarbetspartners i ca hundra länder. Vacons affärsområden fördelar sig på komponentkunder, kundanpassade lösningar samt OEM 1) - och brand label 2) -kunder. I egenskap av oberoende leverantör säljer Vacon sina produkter förutom under eget varumärke även under OEM- och brand label-kundernas varumärken. Vacons produkter är ofta skräddarsydda för kundspecifika ändamål. Kundorientering är också en av verksamhetens framgångsfaktorer. En annan framgångsfaktor är den kraftiga satsningen på forskning och produktutveckling. En på detta sätt uppnådd ledande ställning som tillverkare av applikationsspecifika frekvensomriktare garanterar fortsatt tillväxt även i framtiden. Vacons affärsmodell är modern. Grundvalen för Vacons produktions- och distributionsprocess är nätverksbildning och masskundanpassning. Vacon står själv endast för de arbetsskeden som hör till företagets kärnkompetensområden. Vacons kostnadseffektivitet bland de bästa i branschen tack vare den avancerade produktionsoch logistikmodellen samt produkternas mjukvarubaserade applikationsmöjligheter. Vacons värden genomsyrar bolagets hela verksamhet. Vacons arbetssätt grundar sig på öppenhet och förtroende, såväl inom företaget som bland kunder. Vacons aktier noteras på Helsingfors Fondbörs. 1) maskin- och anläggningstillverkare 2) kunder som säljer Vacons frekvensomriktare under eget varumärke

6 Vacon firade 10-årsjubileum i november Vacon Abp:s historia sträcker sig tillbaka till år 1993, då tretton nyckelpersoner och Vaasa Engineering Oy grundade Vaasa Control Oy. År 2000 övergick Vaasa Control i Vacon Abp, för att senare samma år introduceras på Helsingfors Fondbörs. Vacons första generation frekvensomriktare, Vacon CX, lanserades på marknaden år Lanseringen av andra generationens frekvensomriktare, Vacon NX, påbörjades i oktober år Verksamhetsmodellen för produktionen har vidareutvecklats Optimeringen av produktionen och logistiken för varje produktgrupp har fortgått. Materialfunktionerna och underleveransprocesserna har effektiviserats genom fortgående granskning tillsammans med utvalda samarbetspartners. Under året har Vacon även satsat på informationssystem, som i fortsättningen kommer att möjliggöra en effektivare styrning av verksamheten i betydligt större utsträckning. Vacon slöt samarbetsavtal med DHL Solutions år 2003 Antalet leveranser av Vacon NX-produkter ökade mot slutet av året År 2003 inledde Vacon fullskalig produktion av Vacons produktfamilj NX. Under slutet av året ökade dess andel av produktionen till 80 procent. Förutom de slutförda förändringarna i produktionslinjerna har även utvidgningen av produktsortimentet NX till nya effektområden bidragit till denna ökning. Under året erhöll Vacon betydande beställningar bl.a. från energi och marinindustrin. Vacon grundar ett nytt dotterbolag i Kina Vacon har beslutat att i samarbete med Scanfil Oyj inleda produktion av lägre effektklassens frekvensomriktare, Vacon NX Light, i Suzhou i Kina under det första halvåret av Vacon grundade också ett eget dotterbolag i Kina. I dotterbolaget finns utöver försäljningsfunktionen ett produktions- och kompetenscentrum som koncentrerar sig på den kinesiska marknaden. Vacon har utvecklat sin logistik genom att utlokalisera funktionen till DHL Solutions. Arrangemanget berör bl.a. leveranser och mottagning av varor samt förpackning av produkter. Arrangemanget möjliggör en effektivering av Vacons globala logistiknätverk. DHL Solutions öppnade ett eget kontor i Vasa Airport Park, i Vacons omedelbara närhet. Övriga nyheter Vacon levererar frekvensomriktare till Kina Vacon Abp och Foster Wheeler Energia Oy sluter samarbetsavtal Vacon levererar drifter till huvudpropellrar för 14 MW till Imtech Marine & Offshore Stororder till Vacon på frekvensomriktare till sågar Vacons vätskekylda frekvensomriktare till M/S Seilis drifter till huvudpropellrar Effektområdet för luftkylda Vacon NXfrekvensomriktare stiger till 800 kw Vacons frekvensomriktare sänds ut i världen bl.a. via DHL. Det här exemplaret tas i bruk redan i morgon, konstaterar Pasi Pihlajamäki. 4 omsättning, MEUR rörelsevinst, MEUR räkenskapsperiodens vinst, MEUR resultat/aktie, EUR affärsverksamhetens kassaflöde, MEUR eget kapital/aktie, EUR avkastning på sysselsatt kapital, % soliditetsgrad, % nettoskuldsättningsgrad, % orderstock, MEUR personal i medeltal ,3 11,8 7,6 0,50 12,3 2,11 31,7 55,8-19,1 12, ,5 9,9 6,5 0,43 10, ,4 51,7-3,0 15,5 426

7 5

8 6

9 vuosi 2003 Det gångna året var det tionde i Vacons historia. Vår affärsverksamhet har under den här tiden vuxit till en sådan nivå, att Vacon idag betraktas som en betydande tillverkare av frekvensomriktare, vars produktserie är en av de mest omfattande. Vacons målsättning är att hjälpa användarna av frekvensomriktare att förbättra sina processer, sin produktivitet och kvalitet, genom att erbjuda överlägsna lösningar. Från att ha varit en leverantör av frekvensomriktare utvidgar vi nu vår verksamhet med sikte på att bli en frekvensomriktarspecialist med full service, som erbjuder ett brett produktsortiment och urval av tjänster samt ett gediget kunnande för att bättre kunna tillfredsställa kundernas behov. År 2003 var ett framgångsrikt år för Vacon med lönsam tillväxt i en föränderlig verksamhetsmiljö. De ekonomiska konjunkturerna, den hårdnande konkurrensen och utvecklingen av produktteknologin bryter alltjämt ner invanda affärsmodeller. Utvecklingen av vår egen affärsverksamhet löpte smidigare än branschens generellt. Konkurrenskraften till en ny nivå Våra kärnkompetensområden är produkt know-how inom frekvensomriktare samt hantering av nyckelkundrelationer och logistik. Denna kombination gör Vacon unikt och ger konkurrensfördelar. Global nätverksbildning med våra samarbetspartners förbättrar flexibiliteten och kostnadseffektiviteten samt skapar en beredskap att betjäna kunderna ännu bättre än förr. Personalens kunnande och välbefinnande är i nyckelställning när vi svarar på utmaningarna på marknaden och utvecklar Vacon till en av de ledande aktörerna i branschen. Målmedvetet arbete för att nå målen De dagliga utmaningarna på marknaden till trots har vi arbetat målmedvetet för att förverkliga bolagets långsiktiga planer och på så vis nå målen. Vi preciserade vår affärsstrategi under år 2003, i synnerhet för affärsmodellens del. Vår affärsverksamhet består i fortsättningen av tre olika kundspecifika affärsområden: komponentkunder, kundanpassade lösningar samt OEM- och brand label-kunder. För varje affärsområde specificeras en egen affärsprocess, specialkompetensområden och konkurrensstrategi. Möjligheter till lönsam tillväxt Vår målsättning för år 2004 är en fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser med tillförsikt på det nya året, även om utvecklingstrenden inom världsekonomin är osäker. Vi har många tillväxtmöjligheter i Nordamerika, Europa och Asien. Vi har satsat på att utveckla vårt eget försäljningsnät. Vi grundade ett eget företag i Kina, vilket hjälper oss att stärka vår position på världens snabbast växande marknad. Vi fick nya betydande kunder under det gångna året. Vi tror att vi har gjort rätt val och att vi även i fortsättningen kommer att stärka vår marknadsposition. verkställande direktörens översikt Tack Jag vill tacka affärspartners, aktieägare och Vacons anställda samt de samfund vi har förbindelser med för gott samarbete. Jag tackar i synnerhet personalen för det stöd jag har fått. Vi alla på Vacon vill vinna. Vi har förbundit oss att arbeta hårt på ett rättvist och respektabelt sätt för att finna nya kunder till våra goda produkter, och för att kunna betjäna våra nuvarande kunder ännu bättre än förr. Vesa Laisi Verkställande direktör VD Vesa Laisi vet att man uppnår resultat då man kommer ihåg att ta det lite lugnare ibland. 7

10 2003 ett år av tillväxt Vacon klarade sig bra i det svåra marknadsläget och ökade omsättningen år 2003 med 15 procent jämfört med föregående år. Eftersom marknadstillväxten för motsvarande tidsperiod uppgick till ca 3 procent, ökade Vacons marknadsandel. Osäkerheten på marknaden fortgick hela året och i åtskilliga fall tog kundernas investeringsbeslut längre tid i anspråk än tidigare. Detta kom till synes i synnerhet i det ringa antalet nya projektleveranser. ledningens resultatöversikt Tillväxten var speciellt kraftig i Europa, där försäljningen ökade med 19 procent tack vare Vacons försäljningsnät. Tillväxten var måttligare i Nordamerika och Asien, där den försvagade dollarn resulterade i sjunkande tillväxttal. Även SARS-epidemin begränsade tillväxten i någon mån i Kina. Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 11,7 miljoner euro: en tillväxt på 19 procent jämfört med år De åtgärder som år 2002 påbörjades för att förbättra lönsamheten utgjorde en bidragande faktor till den positiva utveckling som ägde rum det svåra marknadsläget till trots. Resultatet per aktie steg med 16 procent till 0,50 euro. 8 Det effektiva utnyttjandet av rörelsekapitalet fortgick år Det operativa kassaflödet ökade till 12,3 miljoner euro jämfört med 10,5 miljoner euro föregående år. Tack vare det starka kassaflödet förmådde Vacon själv finansiera sin snabba tillväxt. Viktiga steg för utvecklingen av affärsverksamheten år 2003: Utvidgningen av Vacon NX produktserien till nya marknadsområden och lanseringen av nya produktserier för låg- och högeffektområden. Den nya vätskekylda produktserien för högeffektområden väckte stort intresse bland kunderna. Partiell utlokalisering av logistikfunktionen till DHL Solutions. Syftet med samarbetet är att vidareutveckla logistiken och stärka Vacons logistiska konkurrensfördel. Grundandet av ett nytt dotterbolag i Kina, vilket medför bättre möjligheter för Vacon att stärka sin ställning på världens snabbast växande marknad för frekvensomriktare. År 2003 slöts betydande avtal: -Samarbetsavtal med Foster Wheeler Energia Oy, som ledde till att Vacon erhöll en betydande beställning från Irland. -Betydande beställning från Kina via den tyska motortillverkaren Schorch -Affär med den holländska systemleverantören Imtech Marine & Offshore

11 Att stärka och utvidga distributionskanalerna har varit, och kommer även i fortsättningen att vara, ett viktigt utvecklingsområde för Vacon. Företagets och försäljningskanalernas framgång är nära bundna med varandra, varför satsningen på produktstöd, informationsteknik och marknadsföring fortgår. Genom dessa satsningar påskyndas utvecklingen av försäljningskanalernas effektivitet och kapacitet. Vacons målsättning är att verka som ett enhetligt internationellt företag utan skiljemurar. På så vis blir processerna, verksamhetsprinciperna och arbetsredskapen i fortsättningen allt enhetligare. "Sin pappa upp i dagen", konstaterar Jukka Virtanen och Hannu Koivula, då Seppo Sauhke förevisar "sonen" för Sirpa Tynjälä. En av grundvalarna för Vacons framtida framgång är ett kostnadseffektivt partnernätverk. Det nuvarande nätverket har byggts på långsikt under flera års tid. För att bibehålla företagets konkurrenskraft på de olika marknadsområdena, kräver den hårdnande konkurrensen på den internationella marknaden fortgående utveckling av partnernätverket. 9

12 10

13 Vacons mission Vi hjälper industrin som utnyttjar frekvensomriktardrifter att förbättra sina processer, sin produktivitet och kvalitet genom att erbjuda överlägsna lösningar. Vacons vision Vi stärker vår position som marknadsledande leverantör av kundinriktade och applikationsspecifika frekvensomriktare för lågspänning. Vacons målsättning är en lönsam tillväxt Två betydande faktorer är utmärkande för tillväxten. För det första är användningen av frekvensomriktare ännu föga utbredd. Uppskattningsvis endast fem procent av de kortslutna asynkronmotorerna inom industrin är försedda med frekvensomriktare. Detta garanterar goda tillväxtmöjligheter för hela branschen. För det andra kan Vacon växa snabbare än marknaden tack vare sin fina produktteknologi. Fastän Vacon redan nu är en betydande aktör inom sin bransch, är vår marknadsandel ännu förhållandevis liten. En marknad på ca 5,8 miljarder euro möjliggör den kommande tillväxten. Vacon har ställt upp följande mål för år 2006: en årlig ökning av omsättningen på i medeltal 20 procent en rörelsevinst på 14 procent (EBIT) av omsättningen före utgången av år 2006 styrelsens dividendpolitik har varit att för bolagsstämman föreslå en dividend, som är i linje med bolagets resultatutveckling. Målet är en dividendutdelning som motsvarar åtminstone 1/3 av nettovinsten. LÖNSAM TILLVÄXT BASERAR SIG PÅ STRATEGISKA VAL Försäljningen utnyttjar många kanaler Vacon säljer frekvensomriktare såväl under sitt eget som under kundernas varumärken. Standardiserade gränsytor möjliggör användning av Vacons frekvensomriktare i alla verksamhetsmiljöer. Samarbetet mellan Vacon och ledande tillverkare av frekvensomriktare i världen är ett bra exempel på företagets konkurrenskraftiga teknologi. Vacons självständiga ställning som leverantör med koncentrering på frekvensomriktare skapar möjligheter att växa såväl under eget varumärke som på brand labelmarknaden. vision och strategiska val Effektiva och flexibla arbetssätt Vacon har under hela sin verksamhetstid tillämpat de allra nyaste affärsmodellerna. Företaget tyngs inte av gammal teknologi och föråldrade arbetssätt. På grund av att marknaden för investeringsvaror är cyklisk till sin natur har Vacon fäst speciellt mycket uppmärksamhet vid produktions- och leveranskedjans flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vacons samarbetspartners handhar en betydande del av produkttillverkningen och logistiken. Vacon står själv endast för de kritiska arbetsskedena och för de skeden som hör till företagets kärnkompetensområden. Därför är det av yttersta vikt att utvecklas tillsammans och att välja rätt partners. Koncentrering på frekvensomriktare Vacon har koncentrerat sig på planering, produktion och marknadsföring av frekvensomriktare. Ett noggrant avgränsat verksamhetsområde möjliggör en allokering och optimering av alla resurser i enlighet med den valda branschen. En av Vacons främsta styrkor är den innovativa produktutvecklingen: produktfamiljen Vacon NX är en av de mest avancerade på marknaden. Erkki Talvitie reder ut fluktuationer på marknaden för Hannu Manninen, Leena Pommelin-Andrejeff, Josephine Lee Yoke-Chin och Heidi Hannus. 11

14 Under hela sin tioåriga historia har Vacon varje år betydligt ökat sin omsättning. Den genomsnittliga sökningen av omsättningen har uppgått till 63,6 procent. Vacons än så länge förhållandevis låga marknadsandel och den alltmer utbredda användningen av frekvensomriktare skapar möjligheter för tillväxt även i framtiden. Vacons tillväxt har varit organisk. Miljövärdena talar för frekvensomriktarna Under de fem kommande åren beräknas den genomsnittliga årliga tillväxten av marknaden för frekvensomriktare uppgå till över 5 procent. Frekvensomriktarnas konkurrenskraft som investeringsobjekt förbättras när miljövärdena ökar i betydelse. Likaså gör de stigande energikostnaderna investeringen i frekvensomriktare mera lockande än förr. Regering- Den ekonomiska tillväxten och industriinvesteringarnas flyttning till Asien i allt större utsträckning har banat väg för Vacons beslut att grunda ett monterings- och kompetenscentrum i Kina. Monteringen av frekvensomriktare inleds under år Enheten i Kina ansvarar i huvudsak för försäljningen på sina närmarknader. Grundandet av enheten i Kina är den första produktiva investeringen utanför Vasafabriken. Härtill inleder Vacon tillsammans med Scanfil Oy produktion av små frekvensomriktare i Kina. Kontrollerad tillväxt tillsammans med noggrant utvalda partners Kontroll av tillväxten utgör en kritisk faktor för företaget. Enligt Vacons målsättningar skall även lönsamheten fortgående förbättras. För Vacons del vacons kraftiga tillväxt fortsätter ar i olika länder och bl.a. Europeiska Unionen stöder en effektivare energiförbrukning i produktionsprocesserna genom att bevilja investeringsstöd och skattelättnader. Utvecklingen på olika marknader uppvisar stora skillnader. I de utvecklade västländerna utgörs investeringarna i huvudsak av moderniseringar och ersättningsinvesteringar, då det i Asien i huvudsak är frågan om nyinvesteringar. Nytt monterings- och kompetenscentrum till Kina Vacon har sina rötter i Vasa, där företagets produktionsanläggning samt forsknings- och produktutvecklingsenhet är belägna. Ett fungerande och kostnadseffektivt nätverk av underleverantörer har vuxit fram i Vasas närområden, som tillgodoser Vacons behov av produkter och tjänster. innebär detta i synnerhet vidareutveckling av underleverantörsnätverket och logistikhantering. Flexibel, högklassig och kostnadseffektiv verksamhet i varje produktionsenhet är möjlig endast tillsammans med partners av toppklass. Ett annat område som ständigt utvecklas och som gör tillväxt möjlig är det expanderande distributionsnätverket. För att trygga den globala verksamheten har Vacon slutit avtal med den globala logistikoperatören DHL. I och med tillväxten har Vacon även satsat på att förenhetliga arbetssätten och processerna på de olika verksamhetsställena. I praktiken har detta inneburit bl.a. omfattande lösningar för informationsförvaltningen på verksamhetsstyrningens, kundhanteringens och den interna kommunikationens område. 12

15 Vacon strävar efter att ständigt förbättra lönsamheten. Eftersom produktpriserna årligen har sjunkit en aning, kräver ökad lönsamhet allt effektivare arbetssätt. Vacon är en föregångare inom utnyttjandet av ett flexibelt underleverantörsnätverk. Likaså har det mångsidiga kunnandet och utvecklingen av det interna teamarbetet inneburit betydande kostnadsbesparingar. Med hjälp av den efterfrågebaserade styrmodellen och samarbetet med underleverantörerna har vi lyckats minska rörelsekapitalet betydligt, utan att för den skull äventyra det kontinuerliga materialflöinte uppnåtts, utan en betydande del av åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten skjuts på kommande år. Effektivt underleverantörsnätverk En absolut förutsättning för flexibel, högklassig och kostnadseffektiv verksamhet är samarbetspartners lönsamhet som grund för vårt arbetssätt det. När verksamheten växer, skapar även den storskaliga ekonomin kostnadsfördelar för produktutvecklingens, inköpets, logistikens, marknadsföringens och förvaltningens del. Kostnadseffektivitetstänkande redan på produktplaneringsstadiet Den nya produktfamiljen Vacon NX är ett exempel på utnyttjande av kostnadseffektivitettänkandet redan på planeringsstadiet (Design to Cost). Masskundanpassningen gynnas av produktens modularität. Vacons koncept, enligt vilket flera olika produktvarianter med hjälp av mjukvaran skräddarsys utgående från samma mekaniska sammansättning, innebär betydande kostnadsbesparingar. Å andra sidan ägde övergången till produktfamiljen Vacon NX huvudsakligen rum först under det gångna året. Följaktligen har alla ekonomiska fördelar ännu av hög klass. Med Vacons partnerskapsmodell (Concept for Supplier Partnership) eftersträvas befrämjande av båda parternas möjligheter till framgång. Avsikten är att alltjämt intensifiera partnerskapen med konkurrenskraftiga leverantörer. Samarbetet kräver effektiv logistik och verksamhetsstyrning, som grundar sig på en transparent produktionsoch leveranskedja. Den ekonomiska tillväxten och investeringsprojektens flyttning till Asien i allt högre utsträckning har banat väg även för Vacons beslut att övergå till flera produktionsanläggningar. Vacons beslut att grunda ett dotterbolag i Kina är utöver produktionskapaciteten även ett steg in i global komponentanskaffning och tillverkning (Global Sourcing Network). 13

16 14 Chandrashekhar Kubal är fängslad av sin produkt. Maija Suutarinen (till vänster), Josephine Lee Yoke-Chin och Arto Aho vet att han menar allvar.

17 Vacon är lätt att nå överallt i världen Framgångsrika försäljningskanaler är en kritisk faktor som styr Vacons framgång. Systematisk analys av kundsegmenten och marknadsstyrd produktutveckling utgör hörnstenarna i Vacons framgång. Samtliga försäljningskanaler utvecklas fortgående och målsättningen är att skapa ett eget världsomspännande försäljningskoncept, där nyckelkunderna betjänas av egna försäljningsteam. För att höja försäljningskanalernas effektivitet utvecklar Vacon fortgående sina metoder. Med hjälp av fungerande interna kommunikationskanaler och t.ex. applikationsdatabaser kommer de bästa arbetssätten och processerna hela organisationen, och via den även kundkretsen, till gagn över hela världen. Försäljning via många kanaler Vacon har sedan företaget grundades satsat kraftigt på att skapa ett globalt försäljningsnät med många kanaler. Idag säljs Vacons produkter via fem huvudsakliga försäljningskanaler i ca hundra länder runtom i världen. Den viktigaste försäljningskanalen är den egna globala försäljningsorganisationen, som består av elva försäljningsbolag i Europa och Ryssland. Försäljningsbolagen ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av Vacons produkter och tjänster samt för kundservicen inom det egna marknadsområdet. Kring 40 procent av Vacons försäljning under det gångna året skedde via den egna försäljningsorganisationen. Den näststörsta försäljningskanalen utgörs av internationella maskin- och anläggningstillverkare (OEM, Original Equipment Manufacturer), som använder Vacons frekvensomriktare som en del av sina egna produkter. Vacons breda produktsortiment, högklassiga teknologi och yrkeskunniga personal har fått mången känd anläggningstillverkare, så som Schindler, Rolls-Royce och KCI Konecranes, att övergå till att bli kund hos Vacon. Den tredje försäljningskanalen utgörs av internationella brand label-kunder. Till följd av utvecklingsarbetets utmanande karaktär och investeringskostnaderna kompletterar mången känd tillverkare sitt eget sortiment med konkurrenternas frekvensomriktare, för att sälja Europa 69.7% 67.6% Nordamerika 15.4% 17.8% Asien och Australien 11.4% 12.2% Övriga 3.5% 2.4% Distribution av försäljningen: Ett ringa antal investeringsprojekt präglade den europeiska och nordamerikanska marknaden under det gångna året, i synnerhet de stora investeringsprojekten lyste nästan helt med sin frånvaro. dem vidare under eget varumärke. Eaton Cutler- Hammer är exempel på leverantör av frekvensomriktare som använder Vacons teknologi för att komplettera sitt eget sortiment. I dylika fall blir man ofta tvungen att skräddarsy produkten, eller t.o.m. att dela på utvecklingsfunktionerna, vilket är fallet med t.ex. Rockwell Automation. Den fjärde betydande försäljningskanalen utgörs av systemleverantörer verksamma i olika industribranscher, som erbjuder Vacons frekvensomriktare som en del av sin egen helhetslösning. Vacons självständiga ställning och produktledarskap erbjuder ett sällsynt tillfälle till olika samarbetsformer, i synnerhet med oberoende systemleverantörer. Bland de viktigaste aktörerna i branschen, till vilka Vacon levererar frekvensomriktare, återfinns bl.a. Imtech Marine, Honeywell och Rolls-Royce. försäljning och marknadsföring Den femte försäljningskanalen utgörs av ett vidsträckt världsomspännande nätverk av distributörer. Som stöd för nätverket fungerar Vacons egen försäljningsorganisation, vars uppgift är att utveckla nätet för att uppnå en stor räckvidd och en så hög effektivitet som möjligt. Hos Vacon sköts allting smidigt Förutom marknadens axiom, d.v.s. kvalitet och konkurrenskraftigt pris, vill Vacon vara den kundvänligaste och den teknologiskt mest avancerade leverantören av frekvensomriktare. Den år 2003 förnyade segmentbaserade marknadsföringsorganisationens uppgift är att åstadkomma en mera djupgående förståelse för olika industribranschers marknadskrav. I framtiden kommer Vacon att erbjuda produkter och tjänster som i allt högre utsträckning planerats med tanke på kunden. Samtidigt håller Vacon på att fräscha upp sitt varumärke och sin företagsimage i sin marknadsföringskommunikation. Växande serviceverksamhet Vacon satsar i högre grad än tidigare på att utveckla serviceverksamheten. Det kraftigt växande installeringsbehovet av frekvensomriktare och det faktum att kunderna i allt högre grad utlokaliserar sin underhållsverksamhet skapar en grund för växande efterfråga på tjänsteprodukter. Vid sidan om traditionella serviceoch reservdelstjänster föds nya produktifierade tjänster. Den för kunden mest kritiska faktorn, d.v.s. en fortlöpande och störningsfri process, passar Vacons kundinriktade arbetssätt utmärkt. Den ursprungliga tillverkaren kan optimera kundens processer och är den som bäst kan underhålla och leverera de rätta reservdelarna för ifrågavarande behov. Med tanke på serviceverksamheten utvecklar Vacon fortgående sitt nätverk för att kunna erbjuda snabb och professionell service dygnet runt, under årets alla dagar, runtom i världen. 15

18 Kundinriktad produktutveckling har alltid hört till Vacons starka sidor. Tack vare ingående kännedom om kundens behov har Vacon kunnat skapa sig en ställning som teknologiledare inom branschen. Produktutveckling innebär också i stor utsträckning kundservice. Smidigt samarbete mellan produktionen och försäljningskanalerna är en absolut förutsättning för utvecklandet av teknologin och produkterna. av frekvensomriktare som kan erbjuda nya produkter med ett så vidsträckt effektområde. Grundidén i Vacons produktfamilj NX är en struktur som utgår från mjukvara och modularität. Förutom den patenterade grundlösningen innehåller produktserien också de vätskekylda NX-modellerna, som är betydligt mindre utrymmeskrävande än konkurrerande produkter. Kompakt storlek är synnerligen viktigt t.ex. på fartyg och i den tunga industrins processer. Modularität är kostnadseffektivt kundinriktad produktutveckling Nästan utan undantag skräddarsys produkterna enligt kundens behov. Förutom kundbehoven varierar produktspecifikationerna också regionalt enligt myndighetsbestämmelser och miljöförhållanden. Med hjälp av färdigt installerade All in One applikationspaket kan frekvensomriktarens funktioner skräddarsys utan att förändra frekvensomriktarens mekaniska struktur. Modularitäten minskar antalet produktvariationer i produktionen och sänker på så sätt kostnaderna. Helhetsbetonad kvalitet Vacon har alltid hållit fast vid sina stränga kvalitetskrav genom att endast skaffa komponenter av hög kvalitet och genom att testa alla sina produkter innan de levereras till kunden. Förutom att produktionsprocesserna uppföljs i realtid, har Vacon bildat gemensamma kvalitetsteam tillsammans med sina samarbetspartners för att utveckla kvaliteten med tanke på helheten. Produktsortimentet ökade betydligt under år 2003 Vacons produktsortiment NX ökade betydligt under år Vacon är för tillfället en av de få tillverkarna Det innovativa utvecklingsarbetet fortsätter Hos Vacon är den innovativa produktutvecklingen fortlöpande, både när det gäller produkten och produktionsteknologierna. Vacon vill vara en föregångare inom den här branschen och skapa lösningar för framtiden. Som oberoende leverantör stöder Vacon öppen automation och internationella standarder. I Vacons omfattande produktsortiment representerar produktfamiljen Vacon CX en mer konventionell teknologi, medan NX-produkterna håller på att nå sin fulla omfattning. Produktutvecklingen för nästa generations teknologi pågår. Nya funktioner kommer fortsättningsvis att integreras i frekvensomriktaren. 16 Kunden Wilfred Verhaar från Imtech Marine & Offshore förvånas över de anställdas kunnande. Det gör däremot inte Richard Meier och Jonas Forsberg från Vacon.

19 17

20 personal Vacon-anställda på kaffepaus. Päivi Mustonen, Sami Mäkinen och Sakari Seppelin har egna namnmärkta muggar i kafferummet på Vacon. Det är inte första gången som Ari Syrjämäki sitter vid spakarna i trucken. 18 Vacons personalstrategi baserar sig på företagets värden och strategi Målet för Vacons personalstrategi är en effektiv och flexibel organisation, där de anställda mår bra och arbetsklimatet är öppet. Personalstrategin kan förverkligas i praktiken genom att styra prestationen, leda kompetensen, kommunicera internt samt se till personalens välmående. Via utvecklingssamtalen sammanfogas företagets mål med arbetet på team- och individnivå Till Vacons dagliga ledningsfunktioner hör att ge feedback och att visa uppskattning för utfört arbete. Utöver detta är utvecklingssamtalen det viktigaste enskilda medlet att styra prestationer. Under utvecklingssamtalen granskas det gångna året och målen för det kommande året ställs upp. En individuell utvecklingsplan utarbetas för varje anställd. Kompetensutvecklingen styrs med kompetenseanalyser Som ett led i affärsstrategin görs kompetenseanalyser, med vars hjälp man kartlägger de kunskaper och färdigheter som finns. Med hjälp av analysen bedömer både Vacons ledning och enskilda förmän organisationens utvecklingsbehov och planerar vilka åtgärder som krävs. Behovet att utveckla färdigheterna beaktas i rekryterings- och utbildningsplanerna. De anställda sporras bland annat att delta i arbetscirkulering och på så sätt förbättra sina kunskaper och färdigheter inom olika områden. Förutom praktisk inlärning i arbetet och studier i form av traditionella kurser sporrar och stöder man också de anställda till självständiga studier. Öppenhet skapas genom effektiv intern kommunikation Målet för den interna kommunikationen är förutom

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

För svenska investerare består förändringarna i att:

För svenska investerare består förändringarna i att: Inbjudan till teckning av aktier i Oyj Ahola Transport Abp, inför notering vid Aktietorget Teckningsperiod: 13 april 30 juni 2015 Uppdatering med anledning av tidigare kommunicerade förändrade villkor

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer