16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen"

Transkript

1

2 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt fortsätter 13 Lönsamhet som grund för vårt arbetssätt 16 Kundinriktad produktutveckling 18 Personal 19 Värderingar 20 Miljön 22 Förvaltningsprinciper 24 Styrelsen 25 Verkställande direktören och ledningsgruppen 26 Information till investerare 14 Försäljning och marknadsföring

3 vad är en frekvensomriktare? En frekvensomriktare är en kraftelektronikapparat som används för steglös reglering av en kortsluten asynkronmotors varvtal. Den kortslutna asynkronmotorn är typisk för industri och samhällsteknik. Frekvensomriktaren möjliggör även anslutning av motordrifter till automationssystem. Var används en frekvensomriktare? De mest typiska tillämpningsområdena för frekvensomriktare är pumpar och fläktar. Andra tillämpningsområden är bl.a. kranar, hissar, pappersmaskiner, ventilationsanordningar, kompressorer och vinschar. Vad är nyttan med en frekvensomriktare? Med en frekvensomriktare regleras motorns rotationshastighet enligt processens behov. På detta sätt uppnår man betydande energibesparingar. Samtidigt minskar belastningen på elnätet och arbetsmaskinen när motorn startas.

4 Applikationsingenjör Mika Kuronen skickar iväg en Vacon NX, som Heidi Puurunen och Martti Alatalo (i bakgrunden) en stund tidigare förevisat för en kund.

5 driven by drives detta är vacon Under sin tioåriga historia har Vacon vuxit till en global leverantör av frekvensomriktare som erbjuder full service. Till skillnad från nästan alla konkurrenter koncentrerar sig Vacon endast på frekvensomriktare. Storleken på marknaden för frekvensomriktare uppgick år 2003 till ca 5,8 miljarder euro. Vacons marknadsandel är ca 2 %. Vacons tillväxt har fortsatt även under det gångna året. År 2003 uppgick Vacons omsättning till 112,3 miljoner euro och rörelsevinsten till 11,8 miljoner euro. Bolaget hade 436 anställa vid räkenskapsperiodens slut. Vacon verkar antingen direkt eller via samarbetspartners i ca hundra länder. Vacons affärsområden fördelar sig på komponentkunder, kundanpassade lösningar samt OEM 1) - och brand label 2) -kunder. I egenskap av oberoende leverantör säljer Vacon sina produkter förutom under eget varumärke även under OEM- och brand label-kundernas varumärken. Vacons produkter är ofta skräddarsydda för kundspecifika ändamål. Kundorientering är också en av verksamhetens framgångsfaktorer. En annan framgångsfaktor är den kraftiga satsningen på forskning och produktutveckling. En på detta sätt uppnådd ledande ställning som tillverkare av applikationsspecifika frekvensomriktare garanterar fortsatt tillväxt även i framtiden. Vacons affärsmodell är modern. Grundvalen för Vacons produktions- och distributionsprocess är nätverksbildning och masskundanpassning. Vacon står själv endast för de arbetsskeden som hör till företagets kärnkompetensområden. Vacons kostnadseffektivitet bland de bästa i branschen tack vare den avancerade produktionsoch logistikmodellen samt produkternas mjukvarubaserade applikationsmöjligheter. Vacons värden genomsyrar bolagets hela verksamhet. Vacons arbetssätt grundar sig på öppenhet och förtroende, såväl inom företaget som bland kunder. Vacons aktier noteras på Helsingfors Fondbörs. 1) maskin- och anläggningstillverkare 2) kunder som säljer Vacons frekvensomriktare under eget varumärke

6 Vacon firade 10-årsjubileum i november Vacon Abp:s historia sträcker sig tillbaka till år 1993, då tretton nyckelpersoner och Vaasa Engineering Oy grundade Vaasa Control Oy. År 2000 övergick Vaasa Control i Vacon Abp, för att senare samma år introduceras på Helsingfors Fondbörs. Vacons första generation frekvensomriktare, Vacon CX, lanserades på marknaden år Lanseringen av andra generationens frekvensomriktare, Vacon NX, påbörjades i oktober år Verksamhetsmodellen för produktionen har vidareutvecklats Optimeringen av produktionen och logistiken för varje produktgrupp har fortgått. Materialfunktionerna och underleveransprocesserna har effektiviserats genom fortgående granskning tillsammans med utvalda samarbetspartners. Under året har Vacon även satsat på informationssystem, som i fortsättningen kommer att möjliggöra en effektivare styrning av verksamheten i betydligt större utsträckning. Vacon slöt samarbetsavtal med DHL Solutions år 2003 Antalet leveranser av Vacon NX-produkter ökade mot slutet av året År 2003 inledde Vacon fullskalig produktion av Vacons produktfamilj NX. Under slutet av året ökade dess andel av produktionen till 80 procent. Förutom de slutförda förändringarna i produktionslinjerna har även utvidgningen av produktsortimentet NX till nya effektområden bidragit till denna ökning. Under året erhöll Vacon betydande beställningar bl.a. från energi och marinindustrin. Vacon grundar ett nytt dotterbolag i Kina Vacon har beslutat att i samarbete med Scanfil Oyj inleda produktion av lägre effektklassens frekvensomriktare, Vacon NX Light, i Suzhou i Kina under det första halvåret av Vacon grundade också ett eget dotterbolag i Kina. I dotterbolaget finns utöver försäljningsfunktionen ett produktions- och kompetenscentrum som koncentrerar sig på den kinesiska marknaden. Vacon har utvecklat sin logistik genom att utlokalisera funktionen till DHL Solutions. Arrangemanget berör bl.a. leveranser och mottagning av varor samt förpackning av produkter. Arrangemanget möjliggör en effektivering av Vacons globala logistiknätverk. DHL Solutions öppnade ett eget kontor i Vasa Airport Park, i Vacons omedelbara närhet. Övriga nyheter Vacon levererar frekvensomriktare till Kina Vacon Abp och Foster Wheeler Energia Oy sluter samarbetsavtal Vacon levererar drifter till huvudpropellrar för 14 MW till Imtech Marine & Offshore Stororder till Vacon på frekvensomriktare till sågar Vacons vätskekylda frekvensomriktare till M/S Seilis drifter till huvudpropellrar Effektområdet för luftkylda Vacon NXfrekvensomriktare stiger till 800 kw Vacons frekvensomriktare sänds ut i världen bl.a. via DHL. Det här exemplaret tas i bruk redan i morgon, konstaterar Pasi Pihlajamäki. 4 omsättning, MEUR rörelsevinst, MEUR räkenskapsperiodens vinst, MEUR resultat/aktie, EUR affärsverksamhetens kassaflöde, MEUR eget kapital/aktie, EUR avkastning på sysselsatt kapital, % soliditetsgrad, % nettoskuldsättningsgrad, % orderstock, MEUR personal i medeltal ,3 11,8 7,6 0,50 12,3 2,11 31,7 55,8-19,1 12, ,5 9,9 6,5 0,43 10, ,4 51,7-3,0 15,5 426

7 5

8 6

9 vuosi 2003 Det gångna året var det tionde i Vacons historia. Vår affärsverksamhet har under den här tiden vuxit till en sådan nivå, att Vacon idag betraktas som en betydande tillverkare av frekvensomriktare, vars produktserie är en av de mest omfattande. Vacons målsättning är att hjälpa användarna av frekvensomriktare att förbättra sina processer, sin produktivitet och kvalitet, genom att erbjuda överlägsna lösningar. Från att ha varit en leverantör av frekvensomriktare utvidgar vi nu vår verksamhet med sikte på att bli en frekvensomriktarspecialist med full service, som erbjuder ett brett produktsortiment och urval av tjänster samt ett gediget kunnande för att bättre kunna tillfredsställa kundernas behov. År 2003 var ett framgångsrikt år för Vacon med lönsam tillväxt i en föränderlig verksamhetsmiljö. De ekonomiska konjunkturerna, den hårdnande konkurrensen och utvecklingen av produktteknologin bryter alltjämt ner invanda affärsmodeller. Utvecklingen av vår egen affärsverksamhet löpte smidigare än branschens generellt. Konkurrenskraften till en ny nivå Våra kärnkompetensområden är produkt know-how inom frekvensomriktare samt hantering av nyckelkundrelationer och logistik. Denna kombination gör Vacon unikt och ger konkurrensfördelar. Global nätverksbildning med våra samarbetspartners förbättrar flexibiliteten och kostnadseffektiviteten samt skapar en beredskap att betjäna kunderna ännu bättre än förr. Personalens kunnande och välbefinnande är i nyckelställning när vi svarar på utmaningarna på marknaden och utvecklar Vacon till en av de ledande aktörerna i branschen. Målmedvetet arbete för att nå målen De dagliga utmaningarna på marknaden till trots har vi arbetat målmedvetet för att förverkliga bolagets långsiktiga planer och på så vis nå målen. Vi preciserade vår affärsstrategi under år 2003, i synnerhet för affärsmodellens del. Vår affärsverksamhet består i fortsättningen av tre olika kundspecifika affärsområden: komponentkunder, kundanpassade lösningar samt OEM- och brand label-kunder. För varje affärsområde specificeras en egen affärsprocess, specialkompetensområden och konkurrensstrategi. Möjligheter till lönsam tillväxt Vår målsättning för år 2004 är en fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser med tillförsikt på det nya året, även om utvecklingstrenden inom världsekonomin är osäker. Vi har många tillväxtmöjligheter i Nordamerika, Europa och Asien. Vi har satsat på att utveckla vårt eget försäljningsnät. Vi grundade ett eget företag i Kina, vilket hjälper oss att stärka vår position på världens snabbast växande marknad. Vi fick nya betydande kunder under det gångna året. Vi tror att vi har gjort rätt val och att vi även i fortsättningen kommer att stärka vår marknadsposition. verkställande direktörens översikt Tack Jag vill tacka affärspartners, aktieägare och Vacons anställda samt de samfund vi har förbindelser med för gott samarbete. Jag tackar i synnerhet personalen för det stöd jag har fått. Vi alla på Vacon vill vinna. Vi har förbundit oss att arbeta hårt på ett rättvist och respektabelt sätt för att finna nya kunder till våra goda produkter, och för att kunna betjäna våra nuvarande kunder ännu bättre än förr. Vesa Laisi Verkställande direktör VD Vesa Laisi vet att man uppnår resultat då man kommer ihåg att ta det lite lugnare ibland. 7

10 2003 ett år av tillväxt Vacon klarade sig bra i det svåra marknadsläget och ökade omsättningen år 2003 med 15 procent jämfört med föregående år. Eftersom marknadstillväxten för motsvarande tidsperiod uppgick till ca 3 procent, ökade Vacons marknadsandel. Osäkerheten på marknaden fortgick hela året och i åtskilliga fall tog kundernas investeringsbeslut längre tid i anspråk än tidigare. Detta kom till synes i synnerhet i det ringa antalet nya projektleveranser. ledningens resultatöversikt Tillväxten var speciellt kraftig i Europa, där försäljningen ökade med 19 procent tack vare Vacons försäljningsnät. Tillväxten var måttligare i Nordamerika och Asien, där den försvagade dollarn resulterade i sjunkande tillväxttal. Även SARS-epidemin begränsade tillväxten i någon mån i Kina. Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 11,7 miljoner euro: en tillväxt på 19 procent jämfört med år De åtgärder som år 2002 påbörjades för att förbättra lönsamheten utgjorde en bidragande faktor till den positiva utveckling som ägde rum det svåra marknadsläget till trots. Resultatet per aktie steg med 16 procent till 0,50 euro. 8 Det effektiva utnyttjandet av rörelsekapitalet fortgick år Det operativa kassaflödet ökade till 12,3 miljoner euro jämfört med 10,5 miljoner euro föregående år. Tack vare det starka kassaflödet förmådde Vacon själv finansiera sin snabba tillväxt. Viktiga steg för utvecklingen av affärsverksamheten år 2003: Utvidgningen av Vacon NX produktserien till nya marknadsområden och lanseringen av nya produktserier för låg- och högeffektområden. Den nya vätskekylda produktserien för högeffektområden väckte stort intresse bland kunderna. Partiell utlokalisering av logistikfunktionen till DHL Solutions. Syftet med samarbetet är att vidareutveckla logistiken och stärka Vacons logistiska konkurrensfördel. Grundandet av ett nytt dotterbolag i Kina, vilket medför bättre möjligheter för Vacon att stärka sin ställning på världens snabbast växande marknad för frekvensomriktare. År 2003 slöts betydande avtal: -Samarbetsavtal med Foster Wheeler Energia Oy, som ledde till att Vacon erhöll en betydande beställning från Irland. -Betydande beställning från Kina via den tyska motortillverkaren Schorch -Affär med den holländska systemleverantören Imtech Marine & Offshore

11 Att stärka och utvidga distributionskanalerna har varit, och kommer även i fortsättningen att vara, ett viktigt utvecklingsområde för Vacon. Företagets och försäljningskanalernas framgång är nära bundna med varandra, varför satsningen på produktstöd, informationsteknik och marknadsföring fortgår. Genom dessa satsningar påskyndas utvecklingen av försäljningskanalernas effektivitet och kapacitet. Vacons målsättning är att verka som ett enhetligt internationellt företag utan skiljemurar. På så vis blir processerna, verksamhetsprinciperna och arbetsredskapen i fortsättningen allt enhetligare. "Sin pappa upp i dagen", konstaterar Jukka Virtanen och Hannu Koivula, då Seppo Sauhke förevisar "sonen" för Sirpa Tynjälä. En av grundvalarna för Vacons framtida framgång är ett kostnadseffektivt partnernätverk. Det nuvarande nätverket har byggts på långsikt under flera års tid. För att bibehålla företagets konkurrenskraft på de olika marknadsområdena, kräver den hårdnande konkurrensen på den internationella marknaden fortgående utveckling av partnernätverket. 9

12 10

13 Vacons mission Vi hjälper industrin som utnyttjar frekvensomriktardrifter att förbättra sina processer, sin produktivitet och kvalitet genom att erbjuda överlägsna lösningar. Vacons vision Vi stärker vår position som marknadsledande leverantör av kundinriktade och applikationsspecifika frekvensomriktare för lågspänning. Vacons målsättning är en lönsam tillväxt Två betydande faktorer är utmärkande för tillväxten. För det första är användningen av frekvensomriktare ännu föga utbredd. Uppskattningsvis endast fem procent av de kortslutna asynkronmotorerna inom industrin är försedda med frekvensomriktare. Detta garanterar goda tillväxtmöjligheter för hela branschen. För det andra kan Vacon växa snabbare än marknaden tack vare sin fina produktteknologi. Fastän Vacon redan nu är en betydande aktör inom sin bransch, är vår marknadsandel ännu förhållandevis liten. En marknad på ca 5,8 miljarder euro möjliggör den kommande tillväxten. Vacon har ställt upp följande mål för år 2006: en årlig ökning av omsättningen på i medeltal 20 procent en rörelsevinst på 14 procent (EBIT) av omsättningen före utgången av år 2006 styrelsens dividendpolitik har varit att för bolagsstämman föreslå en dividend, som är i linje med bolagets resultatutveckling. Målet är en dividendutdelning som motsvarar åtminstone 1/3 av nettovinsten. LÖNSAM TILLVÄXT BASERAR SIG PÅ STRATEGISKA VAL Försäljningen utnyttjar många kanaler Vacon säljer frekvensomriktare såväl under sitt eget som under kundernas varumärken. Standardiserade gränsytor möjliggör användning av Vacons frekvensomriktare i alla verksamhetsmiljöer. Samarbetet mellan Vacon och ledande tillverkare av frekvensomriktare i världen är ett bra exempel på företagets konkurrenskraftiga teknologi. Vacons självständiga ställning som leverantör med koncentrering på frekvensomriktare skapar möjligheter att växa såväl under eget varumärke som på brand labelmarknaden. vision och strategiska val Effektiva och flexibla arbetssätt Vacon har under hela sin verksamhetstid tillämpat de allra nyaste affärsmodellerna. Företaget tyngs inte av gammal teknologi och föråldrade arbetssätt. På grund av att marknaden för investeringsvaror är cyklisk till sin natur har Vacon fäst speciellt mycket uppmärksamhet vid produktions- och leveranskedjans flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vacons samarbetspartners handhar en betydande del av produkttillverkningen och logistiken. Vacon står själv endast för de kritiska arbetsskedena och för de skeden som hör till företagets kärnkompetensområden. Därför är det av yttersta vikt att utvecklas tillsammans och att välja rätt partners. Koncentrering på frekvensomriktare Vacon har koncentrerat sig på planering, produktion och marknadsföring av frekvensomriktare. Ett noggrant avgränsat verksamhetsområde möjliggör en allokering och optimering av alla resurser i enlighet med den valda branschen. En av Vacons främsta styrkor är den innovativa produktutvecklingen: produktfamiljen Vacon NX är en av de mest avancerade på marknaden. Erkki Talvitie reder ut fluktuationer på marknaden för Hannu Manninen, Leena Pommelin-Andrejeff, Josephine Lee Yoke-Chin och Heidi Hannus. 11

14 Under hela sin tioåriga historia har Vacon varje år betydligt ökat sin omsättning. Den genomsnittliga sökningen av omsättningen har uppgått till 63,6 procent. Vacons än så länge förhållandevis låga marknadsandel och den alltmer utbredda användningen av frekvensomriktare skapar möjligheter för tillväxt även i framtiden. Vacons tillväxt har varit organisk. Miljövärdena talar för frekvensomriktarna Under de fem kommande åren beräknas den genomsnittliga årliga tillväxten av marknaden för frekvensomriktare uppgå till över 5 procent. Frekvensomriktarnas konkurrenskraft som investeringsobjekt förbättras när miljövärdena ökar i betydelse. Likaså gör de stigande energikostnaderna investeringen i frekvensomriktare mera lockande än förr. Regering- Den ekonomiska tillväxten och industriinvesteringarnas flyttning till Asien i allt större utsträckning har banat väg för Vacons beslut att grunda ett monterings- och kompetenscentrum i Kina. Monteringen av frekvensomriktare inleds under år Enheten i Kina ansvarar i huvudsak för försäljningen på sina närmarknader. Grundandet av enheten i Kina är den första produktiva investeringen utanför Vasafabriken. Härtill inleder Vacon tillsammans med Scanfil Oy produktion av små frekvensomriktare i Kina. Kontrollerad tillväxt tillsammans med noggrant utvalda partners Kontroll av tillväxten utgör en kritisk faktor för företaget. Enligt Vacons målsättningar skall även lönsamheten fortgående förbättras. För Vacons del vacons kraftiga tillväxt fortsätter ar i olika länder och bl.a. Europeiska Unionen stöder en effektivare energiförbrukning i produktionsprocesserna genom att bevilja investeringsstöd och skattelättnader. Utvecklingen på olika marknader uppvisar stora skillnader. I de utvecklade västländerna utgörs investeringarna i huvudsak av moderniseringar och ersättningsinvesteringar, då det i Asien i huvudsak är frågan om nyinvesteringar. Nytt monterings- och kompetenscentrum till Kina Vacon har sina rötter i Vasa, där företagets produktionsanläggning samt forsknings- och produktutvecklingsenhet är belägna. Ett fungerande och kostnadseffektivt nätverk av underleverantörer har vuxit fram i Vasas närområden, som tillgodoser Vacons behov av produkter och tjänster. innebär detta i synnerhet vidareutveckling av underleverantörsnätverket och logistikhantering. Flexibel, högklassig och kostnadseffektiv verksamhet i varje produktionsenhet är möjlig endast tillsammans med partners av toppklass. Ett annat område som ständigt utvecklas och som gör tillväxt möjlig är det expanderande distributionsnätverket. För att trygga den globala verksamheten har Vacon slutit avtal med den globala logistikoperatören DHL. I och med tillväxten har Vacon även satsat på att förenhetliga arbetssätten och processerna på de olika verksamhetsställena. I praktiken har detta inneburit bl.a. omfattande lösningar för informationsförvaltningen på verksamhetsstyrningens, kundhanteringens och den interna kommunikationens område. 12

15 Vacon strävar efter att ständigt förbättra lönsamheten. Eftersom produktpriserna årligen har sjunkit en aning, kräver ökad lönsamhet allt effektivare arbetssätt. Vacon är en föregångare inom utnyttjandet av ett flexibelt underleverantörsnätverk. Likaså har det mångsidiga kunnandet och utvecklingen av det interna teamarbetet inneburit betydande kostnadsbesparingar. Med hjälp av den efterfrågebaserade styrmodellen och samarbetet med underleverantörerna har vi lyckats minska rörelsekapitalet betydligt, utan att för den skull äventyra det kontinuerliga materialflöinte uppnåtts, utan en betydande del av åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten skjuts på kommande år. Effektivt underleverantörsnätverk En absolut förutsättning för flexibel, högklassig och kostnadseffektiv verksamhet är samarbetspartners lönsamhet som grund för vårt arbetssätt det. När verksamheten växer, skapar även den storskaliga ekonomin kostnadsfördelar för produktutvecklingens, inköpets, logistikens, marknadsföringens och förvaltningens del. Kostnadseffektivitetstänkande redan på produktplaneringsstadiet Den nya produktfamiljen Vacon NX är ett exempel på utnyttjande av kostnadseffektivitettänkandet redan på planeringsstadiet (Design to Cost). Masskundanpassningen gynnas av produktens modularität. Vacons koncept, enligt vilket flera olika produktvarianter med hjälp av mjukvaran skräddarsys utgående från samma mekaniska sammansättning, innebär betydande kostnadsbesparingar. Å andra sidan ägde övergången till produktfamiljen Vacon NX huvudsakligen rum först under det gångna året. Följaktligen har alla ekonomiska fördelar ännu av hög klass. Med Vacons partnerskapsmodell (Concept for Supplier Partnership) eftersträvas befrämjande av båda parternas möjligheter till framgång. Avsikten är att alltjämt intensifiera partnerskapen med konkurrenskraftiga leverantörer. Samarbetet kräver effektiv logistik och verksamhetsstyrning, som grundar sig på en transparent produktionsoch leveranskedja. Den ekonomiska tillväxten och investeringsprojektens flyttning till Asien i allt högre utsträckning har banat väg även för Vacons beslut att övergå till flera produktionsanläggningar. Vacons beslut att grunda ett dotterbolag i Kina är utöver produktionskapaciteten även ett steg in i global komponentanskaffning och tillverkning (Global Sourcing Network). 13

16 14 Chandrashekhar Kubal är fängslad av sin produkt. Maija Suutarinen (till vänster), Josephine Lee Yoke-Chin och Arto Aho vet att han menar allvar.

17 Vacon är lätt att nå överallt i världen Framgångsrika försäljningskanaler är en kritisk faktor som styr Vacons framgång. Systematisk analys av kundsegmenten och marknadsstyrd produktutveckling utgör hörnstenarna i Vacons framgång. Samtliga försäljningskanaler utvecklas fortgående och målsättningen är att skapa ett eget världsomspännande försäljningskoncept, där nyckelkunderna betjänas av egna försäljningsteam. För att höja försäljningskanalernas effektivitet utvecklar Vacon fortgående sina metoder. Med hjälp av fungerande interna kommunikationskanaler och t.ex. applikationsdatabaser kommer de bästa arbetssätten och processerna hela organisationen, och via den även kundkretsen, till gagn över hela världen. Försäljning via många kanaler Vacon har sedan företaget grundades satsat kraftigt på att skapa ett globalt försäljningsnät med många kanaler. Idag säljs Vacons produkter via fem huvudsakliga försäljningskanaler i ca hundra länder runtom i världen. Den viktigaste försäljningskanalen är den egna globala försäljningsorganisationen, som består av elva försäljningsbolag i Europa och Ryssland. Försäljningsbolagen ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av Vacons produkter och tjänster samt för kundservicen inom det egna marknadsområdet. Kring 40 procent av Vacons försäljning under det gångna året skedde via den egna försäljningsorganisationen. Den näststörsta försäljningskanalen utgörs av internationella maskin- och anläggningstillverkare (OEM, Original Equipment Manufacturer), som använder Vacons frekvensomriktare som en del av sina egna produkter. Vacons breda produktsortiment, högklassiga teknologi och yrkeskunniga personal har fått mången känd anläggningstillverkare, så som Schindler, Rolls-Royce och KCI Konecranes, att övergå till att bli kund hos Vacon. Den tredje försäljningskanalen utgörs av internationella brand label-kunder. Till följd av utvecklingsarbetets utmanande karaktär och investeringskostnaderna kompletterar mången känd tillverkare sitt eget sortiment med konkurrenternas frekvensomriktare, för att sälja Europa 69.7% 67.6% Nordamerika 15.4% 17.8% Asien och Australien 11.4% 12.2% Övriga 3.5% 2.4% Distribution av försäljningen: Ett ringa antal investeringsprojekt präglade den europeiska och nordamerikanska marknaden under det gångna året, i synnerhet de stora investeringsprojekten lyste nästan helt med sin frånvaro. dem vidare under eget varumärke. Eaton Cutler- Hammer är exempel på leverantör av frekvensomriktare som använder Vacons teknologi för att komplettera sitt eget sortiment. I dylika fall blir man ofta tvungen att skräddarsy produkten, eller t.o.m. att dela på utvecklingsfunktionerna, vilket är fallet med t.ex. Rockwell Automation. Den fjärde betydande försäljningskanalen utgörs av systemleverantörer verksamma i olika industribranscher, som erbjuder Vacons frekvensomriktare som en del av sin egen helhetslösning. Vacons självständiga ställning och produktledarskap erbjuder ett sällsynt tillfälle till olika samarbetsformer, i synnerhet med oberoende systemleverantörer. Bland de viktigaste aktörerna i branschen, till vilka Vacon levererar frekvensomriktare, återfinns bl.a. Imtech Marine, Honeywell och Rolls-Royce. försäljning och marknadsföring Den femte försäljningskanalen utgörs av ett vidsträckt världsomspännande nätverk av distributörer. Som stöd för nätverket fungerar Vacons egen försäljningsorganisation, vars uppgift är att utveckla nätet för att uppnå en stor räckvidd och en så hög effektivitet som möjligt. Hos Vacon sköts allting smidigt Förutom marknadens axiom, d.v.s. kvalitet och konkurrenskraftigt pris, vill Vacon vara den kundvänligaste och den teknologiskt mest avancerade leverantören av frekvensomriktare. Den år 2003 förnyade segmentbaserade marknadsföringsorganisationens uppgift är att åstadkomma en mera djupgående förståelse för olika industribranschers marknadskrav. I framtiden kommer Vacon att erbjuda produkter och tjänster som i allt högre utsträckning planerats med tanke på kunden. Samtidigt håller Vacon på att fräscha upp sitt varumärke och sin företagsimage i sin marknadsföringskommunikation. Växande serviceverksamhet Vacon satsar i högre grad än tidigare på att utveckla serviceverksamheten. Det kraftigt växande installeringsbehovet av frekvensomriktare och det faktum att kunderna i allt högre grad utlokaliserar sin underhållsverksamhet skapar en grund för växande efterfråga på tjänsteprodukter. Vid sidan om traditionella serviceoch reservdelstjänster föds nya produktifierade tjänster. Den för kunden mest kritiska faktorn, d.v.s. en fortlöpande och störningsfri process, passar Vacons kundinriktade arbetssätt utmärkt. Den ursprungliga tillverkaren kan optimera kundens processer och är den som bäst kan underhålla och leverera de rätta reservdelarna för ifrågavarande behov. Med tanke på serviceverksamheten utvecklar Vacon fortgående sitt nätverk för att kunna erbjuda snabb och professionell service dygnet runt, under årets alla dagar, runtom i världen. 15

18 Kundinriktad produktutveckling har alltid hört till Vacons starka sidor. Tack vare ingående kännedom om kundens behov har Vacon kunnat skapa sig en ställning som teknologiledare inom branschen. Produktutveckling innebär också i stor utsträckning kundservice. Smidigt samarbete mellan produktionen och försäljningskanalerna är en absolut förutsättning för utvecklandet av teknologin och produkterna. av frekvensomriktare som kan erbjuda nya produkter med ett så vidsträckt effektområde. Grundidén i Vacons produktfamilj NX är en struktur som utgår från mjukvara och modularität. Förutom den patenterade grundlösningen innehåller produktserien också de vätskekylda NX-modellerna, som är betydligt mindre utrymmeskrävande än konkurrerande produkter. Kompakt storlek är synnerligen viktigt t.ex. på fartyg och i den tunga industrins processer. Modularität är kostnadseffektivt kundinriktad produktutveckling Nästan utan undantag skräddarsys produkterna enligt kundens behov. Förutom kundbehoven varierar produktspecifikationerna också regionalt enligt myndighetsbestämmelser och miljöförhållanden. Med hjälp av färdigt installerade All in One applikationspaket kan frekvensomriktarens funktioner skräddarsys utan att förändra frekvensomriktarens mekaniska struktur. Modularitäten minskar antalet produktvariationer i produktionen och sänker på så sätt kostnaderna. Helhetsbetonad kvalitet Vacon har alltid hållit fast vid sina stränga kvalitetskrav genom att endast skaffa komponenter av hög kvalitet och genom att testa alla sina produkter innan de levereras till kunden. Förutom att produktionsprocesserna uppföljs i realtid, har Vacon bildat gemensamma kvalitetsteam tillsammans med sina samarbetspartners för att utveckla kvaliteten med tanke på helheten. Produktsortimentet ökade betydligt under år 2003 Vacons produktsortiment NX ökade betydligt under år Vacon är för tillfället en av de få tillverkarna Det innovativa utvecklingsarbetet fortsätter Hos Vacon är den innovativa produktutvecklingen fortlöpande, både när det gäller produkten och produktionsteknologierna. Vacon vill vara en föregångare inom den här branschen och skapa lösningar för framtiden. Som oberoende leverantör stöder Vacon öppen automation och internationella standarder. I Vacons omfattande produktsortiment representerar produktfamiljen Vacon CX en mer konventionell teknologi, medan NX-produkterna håller på att nå sin fulla omfattning. Produktutvecklingen för nästa generations teknologi pågår. Nya funktioner kommer fortsättningsvis att integreras i frekvensomriktaren. 16 Kunden Wilfred Verhaar från Imtech Marine & Offshore förvånas över de anställdas kunnande. Det gör däremot inte Richard Meier och Jonas Forsberg från Vacon.

19 17

20 personal Vacon-anställda på kaffepaus. Päivi Mustonen, Sami Mäkinen och Sakari Seppelin har egna namnmärkta muggar i kafferummet på Vacon. Det är inte första gången som Ari Syrjämäki sitter vid spakarna i trucken. 18 Vacons personalstrategi baserar sig på företagets värden och strategi Målet för Vacons personalstrategi är en effektiv och flexibel organisation, där de anställda mår bra och arbetsklimatet är öppet. Personalstrategin kan förverkligas i praktiken genom att styra prestationen, leda kompetensen, kommunicera internt samt se till personalens välmående. Via utvecklingssamtalen sammanfogas företagets mål med arbetet på team- och individnivå Till Vacons dagliga ledningsfunktioner hör att ge feedback och att visa uppskattning för utfört arbete. Utöver detta är utvecklingssamtalen det viktigaste enskilda medlet att styra prestationer. Under utvecklingssamtalen granskas det gångna året och målen för det kommande året ställs upp. En individuell utvecklingsplan utarbetas för varje anställd. Kompetensutvecklingen styrs med kompetenseanalyser Som ett led i affärsstrategin görs kompetenseanalyser, med vars hjälp man kartlägger de kunskaper och färdigheter som finns. Med hjälp av analysen bedömer både Vacons ledning och enskilda förmän organisationens utvecklingsbehov och planerar vilka åtgärder som krävs. Behovet att utveckla färdigheterna beaktas i rekryterings- och utbildningsplanerna. De anställda sporras bland annat att delta i arbetscirkulering och på så sätt förbättra sina kunskaper och färdigheter inom olika områden. Förutom praktisk inlärning i arbetet och studier i form av traditionella kurser sporrar och stöder man också de anställda till självständiga studier. Öppenhet skapas genom effektiv intern kommunikation Målet för den interna kommunikationen är förutom

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Wärtsiläs informationsgivningspolicy

Wärtsiläs informationsgivningspolicy Wärtsiläs informationsgivningspolicy 1. Introduktion Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2015 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer