Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008"

Transkript

1 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har fastställt. Endast ett medlemskonto per person är tillåtet. 1.2 Medlemskortet är utställande kortföretags egendom (SAS eller Diners Clubs/MasterCard SEB-kort). 1.3 EuroBonus-kortet är personligt, dvs. endast en person per medlemsnummer, och endast den medlem vars namn finns på kortet, har rätt att använda det. Medlemskortet är giltigt endast medmedlemmens namnteckning eller dåmålsman för medlem skrivit sin namnteckning på kortets baksida och därmed samtidigt accepterat medlemsvillkoren Kortet kan endast användas fram till sista angivna giltighetsdag. Medlemskapet registreras i medlemmens namn och på uppgiven adress. Adress c/o är inte tillåten. EuroBonus har rätt att kommunicera digitalt till medlemmens e-postadress. Medlem kan avsäga sig sådan kommunikation. E-postadress till medlemmar under 18 år nyttjas av SAS endast för bekräftelse av utnyttjade tjänster/erbjudanden. Övrigt direkt kommunikation till medlemmar under 18 år sker endast per post och adresseras direkt till målsman. Medlemsservice. Vid ändring av namn och/eller födelsedata ska dokument som bekräftar ändringen bifogas, t ex personbevis. 1.6 Normala bokningsregler gäller även EuroBonus -medlemmar, oavsett medlemsnivå. Servicefördelar som är kopplade till medlemsnivå gäller endast medlemmen personligen. 1.7 SAS förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskapet om detta missbrukas. Det innebär att redan intjänade men oanvända poäng och utställda bonusbiljetter/vouchers (värdecheckar), går förlorade. Missbruk kan bestå i olämpligt eller respektlöst beteende gentemot SAS eller dess partners, deras anställda eller passagerare, överträdelse av punkt 3.9, brottsliga handlingar, eller handlingar som allmänt anses som omoraliska eller oetiska. 1.8 Signering av EuroBonus medlemskort innebär att medlemmen/målsman accepterar EuroBonus medlemsvillkor. 1.9 Säkerhetskoden är medlemmens personliga ansvar. Målsman ansvarar för minderårig medlems säkerhetskod samt hur/när den används. Personliga uppgifter om konto lämnas endast ut till den som uppger korrekt säkerhetskod. 1.4 Om kortet tappas bort, stjäls eller förstörs, kontakta EuroBonus Medlemsservice. Om kortet är ett kombinerat EuroBonus-kort med Diners Club/MasterCard, ska Diners Club/SEBkort omedelbart underrättas. Ett ersättningskort utfärdas med samma medlemsnummer och giltighetstid som originalkortet. Kostnadsfritt om det beställs via hemsidan. 1.5 Ändring och/eller komplettering av namn, adress eller födelsedata ska anmälas skriftligt till EuroBonus Sid 1(7)

2 2. Tjänsteresor 2.1 Medlem som tänker samla bonuspoäng på flygresa, hotellvistelse, bilhyra eller annan aktivitet som betalas av arbetsgivaren, ska anmäla detta till sin arbetsgivare i förväg. 2.2 Poäng intjänade på tjänsteresor får inte användas privat utan arbetsgivarens tillstånd. 2.3 Enligt svensk lag får statsanställda inte privat utnyttja poäng på flygresa, hotellvistelse, bilhyra eller annan poänggrundande aktivitet, som betalats av arbetsgivaren. För övriga offentligt anställda gäller i princip samma regler. Sid 2(7)

3 3. Tjäna poäng 3.1 För att poäng ska registreras måste medlemmen uppge sitt EuroBonusnummer både vid bokning och incheckning. 3.2 Registrering i efterhand kan endast ske med giltigt dokument som underlag. Med giltigt dokument menas: - Boardingkort i original samt [kopia av flygbiljett]. Notera att enbart boardingkort inte gäller som giltigt underlag. - Kopia av resplan vid resa med E-ticket. - Hotell- eller biluthyrningsfaktura. Resor och aktiviteter som är äldre än sex månader kan inte registreras i efterhand. Nya medlemmar kan registrera poäng retroaktivt för resor eller aktiviteter som skett upp till en månad före medlemskapets början. 3.3 EuroBonus-medlem tjänar poäng efter den klass man betalat för, vilket framgår av biljetten/bokningsbekräftelse. Den bokade klassen gäller som grund för poängen oavsett upp- eller nedgradering till annan klass. Antalet poäng som tjänas in bestäms av det flygbolag som utför flygningen. Vissa priser och flygningar som utförs av ett bolag som inte deltar I EuroBonusprogrammet kan undantas. Detta gäller även om flygningen utförs för ett bolag som är medlem i EuroBonus-programmet, till exempel genom code-share, charter etc. SAS ansvarar inte för förseningar eller inställda flygningar på grund av orsaker som ligger utanför SAS kontroll, t ex av partnerbolag, väder etc. Speciella regler gäller för intjänade poäng vid extraordinära omständigheter under förutsättning att resan/aktiviteten har avslutats/utnyttjats. Biljetter och vouchers som har köpts men inte utnyttjats ger inte några poäng. 3.4 Poäng ges endast till medlem, oavsett vem som har betalat. 3.5 Poäng ges från och med anmälningsdatum, eller då medlemsnumret första gången registrerats i samband med en aktivitet. 3.6 Poäng är personliga och kan under inga omständigheter säljas, överföras, ärvas, lösas in mot kontanter eller användas i andra syften utanför EuroBonus. Under sådana omständigheter kan poäng, förmåner och dokument konfiskeras. Passageraren kan även nekas ombordstigning eller övernattning. Om en resa har påbörjats kommer resten av resan att ske till fullt pris på passagerarens egen bekostnad. Två eller fler medlemmar kan inte lägga ihop sina poäng för att exempelvis nå antalet poäng som krävs för ett bonuserbjudande. 3.7 Medlemmar kan använda sina poäng och utnyttja erbjudanden så snart tillräckligt med poäng finns på EuroBonuskontot. Poäng är giltiga fyra år utöver den kvalificeringsperiod under vilken de tjänades in. Därefter förfaller poängen. 3.8 Rabatterade biljetter av typ Industry Discount, standbybiljetter, charterbiljetter och bonusbiljetter berättigar inte till bonuspoäng. SAS för-behåller sig rätten att undanta biljettyper, destinationer och bokningsklasser från poäng i EuroBonus. 3.9 Medlemmar som är med i flera olika bonusprogram kan endast samla poäng i ett program per flygsträcka, hotellvistelse eller bilhyra. När poängen är registrerade kan de inte överföras till annat program Om medlemmen inte tjänat in några poäng under 24 månader, har SAS rätt att avsluta medlemskapet under förutsättning att medlemmen då inte har några giltiga, användbara poäng på kontot Poäng kan under en hotellvistelse endast tjänas in för ett rum av en person per gång. Sid 3(7)

4 4. Utnyttja poäng 4.1 Förmåner kan endast utnyttjas av medlemmen personligen. Medlemmen/målsman, måste själv försäkra sig om att ingen obehörig kommer åt säkerhetskoden. SAS ansvarar inte för någon konsekvens av obehörigt utnyttjande av säkerhetskoden. Om inget annat anges kan en förmån även gälla personer som medlemmen har en nära relation till, exempelvis familj, släktingar och vänner. Medlemmen/målsman har fullt ansvar för utnyttjandet av förmånen oavsett om det är medlemmen eller en annan person som utnyttjar den. Missbruk beivras enligt paragraf 1.7. Biljetter och andra dokument utfärdas i det namn som begärs av medlemmen. Biljetterna och dokumenten skickas, som angivet i paragraf 1.3, endast till medlemmens registrerade adress. 4.2 Poäng kan endast användas som betalning för bonusbiljetter/vouchers (värdecheckar) utställda av SAS eller i vissa fall SAS partners i EuroBonus. Resebyråer har inte rätt att ställa ut biljetter eller vouchers i utbyte mot EuroBonus-poäng. Poäng återförs inte efter påbörjad bonusresa och hemresan är inte omboknings- eller återbetalningsbar. - Erbjudanden kan mot en serviceavgift avbokas upp till en (1) arbetsdag innan de skulle ha utnyttjats. Endast giltiga poäng återförs till medlemmens konto (förfallna poäng kan inte återanvändas). - Avbokningar som görs hos EuroBonus Medlemsservice mindre än sju dagar innan erbjudandet ska utnyttjas, måste ske via telefon, inte via e-post eller fax. Endast bokningar som gjorts online kan avbokas online. - Giltiga biljetter/dokument för avbokade erbjudanden måste returneras till SAS för återbetalning. Medlemmen/målsman måste, vid bokning eller ändringar av erbjudanden, själv ta hänsyn till EuroBonus Medlemsservices öppettider och/eller tid för postbefordran av dokument. Dokument som stjäls eller förloras före bonusresa, eller innan erbjudandet hunnit utnyttjas, ersätts om möjligt med nya dokument mot en serviceavgift. 4.3 Antalet erbjudanden för bonusuttag är begränsat och kan utnyttjas i mån av plats. Det kan under vissa perioder och till vissa destinationer förekomma att inga flygstolar/hotellbäddar/hyrbilar finns tillgängliga för EuroBonus-poäng. Vissa serviceförmåner gäller inte vid bonusresa. 4.4 Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden, såvida inte annat anges. 4.5 Om inget annat anges: - Ombokning är, under förutsättning att poängen fortfarande är giltiga, tillåten upp till en (1) arbetsdag innan det aktuella erbjudandet ska utnyttjas (förfallna poäng kan inte återanvändas). Ombokning sker mot en serviceavgift. Sid 4(7)

5 4. Utnyttja poäng forts. 4.6 Om mindre än en (1) arbetsdag återstår innan början av en bonusresa eller ankomst till hotell, återförs inte poäng till medlemmens EuroBonus -konto. Om det krävs ändringar eller nya dokument måste SAS biljettkontor kontaktas. Om medlem, eller annan som utnyttjar medlemmens poäng, blir sjuk före sin bonusresa krävs läkarintyg för ombokning eller för att en ny biljett/voucher ska ställas ut. Detta gäller under förutsättning att poängen är giltig. Förfallna poäng kan inte återanvändas. I händelse av en nära anhörigs bortgång under pågående bonusresa, kommer SAS att boka om hemresan om så är möjligt. SAS förbehåller sig då rätten att exempelvis välja flygbolag och resväg för hemresan. 4.7 Bonusresor bokas alltid tur och retur. Enkelresa kräver samma antal poäng som en resa tur och retur. I de fall utrese- och hemresedestination inte är densamma, gäller poängantalet för den destination som enligt förmånstabellen kräver flest poäng. 4.8 Särskilda regler gäller för beskattning av förmåner inom ramen för flygbolagens bonusprogram. Dessa regler är beslutade av riksdagen och gäller generellt för bonusprogram i alla flygbolag, hotellkedjor etc. Reglerna innebär att en förmån som utnyttjas privat blir skattepliktig om uttagna poäng har tjänats in på resor som betalats av arbetsgivaren. Uppgift om förmånens art och omfattning ska lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren senast månaden efter utnyttjandet. Uppgiften ska ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift. Frågor om detta besvaras av skattemyndigheten. Att utnyttja poäng intjänade på resa man betalat själv är inte skattepliktigt. SAS frånsäger sig ansvar för den enskilde medlemmens skatteansvar i anslutning till dessa regler. Sid 5(7)

6 5. Behandling av personuppgifter 5.1 Genom att signera EuroBonus-kortet samtycker medlemmen/målsman till att EuroBonus registrerar och behandlar personuppgifter om medlemmen och medlemmens aktiviteter inom ramen för medlemskapet i EuroBonus samt gällande lagar och medlemsvillkor. De registrerade personuppgifterna används för att administrera medlemskapet och intjänade EuroBonuspoäng, kontrollera och utföra beställningar samt samordna erbjudanden och aktiviteter med SAS samarbetspartners. För detta ändamål registreras uppgifter om vilka bonusgrundande inköp av flygbiljetter (med angivande av destination och biljettkategori), hotellövernattningar, bilhyra och andra bonusgrundade varor eller tjänster medlemmen gör under en kvalificeringsperiod. För att kunna administrera EuroBonuspoängen registreras också till vad för slags inköp intjänade bonuspoäng använts (t ex flygresa eller hotellövernattning) samt värdet i poäng av sådan uttagen vara eller tjänst. 5.4 Scandinavian Airlines System Denmark -Norwa-Sweden är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter för EuroBonus i enlighet med personuppgiftslagen. Medlemmen har rätt att få information om sina personuppgifter hos EuroBonus. Detta sker genom en skriftlig och egenhändigt eller av målsman undertecknad begäran samt säkerhetskod till lokal EuroBonus Medlemsservice. Medlemmen Målsman har vidare rätt att begära att EuroBonus rättar eller stryker uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Medlemmen/målsman kan också, när som helst, skriftligen till Medlemsservice anmäla ett nej till direktreklam. 5.2 Uppgifter om bonusgrundande inköp samt uppgifter om köp med intjänade poäng sparas av EuroBonus ett år efter det att poäng från aktuell kvalificeringsperiod förfaller. Övriga uppgifter som namn, adress, telefonnummer etc. sparas av EuroBonus ett år efter det att medlemmens sist intjänade poäng förfaller. 5.3 Personuppgifter kan lämnas ut till SAS samarbetspartners för samordning av erbjudanden och aktiviteter. Uppgift om bonusgrundande inköp kan analyseras av SAS och användas för generell eller kundanpassad marknadsföring av SAS produkter och tjänster. För sådana ändamål samt på grund av lagbestämmelser kan personuppgifter överföras till land som inte ingår i Europeiska Unionen eller är med i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Sid 6(7)

7 6. Allmänt 6.1 SAS ansvarar inte för direkta skador som drabbar annan än medlemmen inom ramen för EuroBonus verksamhet. För var och en av de tjänster som utnyttjas genom EuroBonus-poäng gäller tillämpliga villkor om bland annat ansvar. För SAS gäller således regler enligt lag och SAS allmänna transportvillkor. 6.2 SAS ansvar omfattar endast den del som ingår i själva bonusbiljetten. Alla arrangemang utöver bonusresa faller utanför SAS ansvar. 6.3 Tillämpliga avgifter och skatter, som flygplatsavgifter och andra avgifter/skatter, betalas av medlemmen/målsman. Om medlem/målsman inte betalar eller ifrågasätter kravet att betala dylika avgifter/skatter eller annan ersättning som ska tillfalla SAS, kommer poäng inte att kunna utnyttjas förrän betalning skett. 6.4 Då och då får medlemmar i EuroBonus speciella erbjudanden. Dessa kan vara begränsade i tid, till vissa marknader samt till särskilda grupper av medlemmar. Det kan också behövas registrering för att kunna utnyttja dessa erbjudanden. 6.5 För medlem under 18 år gäller att målsman ansvarar för att den underårige följer gällande medlemsvillkor. Målsman ansvarar även för underårigs utnyttjande av bonuserbjudanden och förmåner. Programinnehåll, medlemsvillkor, serviceförmåner, poängregler och poängantal samt andra uppgifter som anges på EuroBonus hemsidor gäller tills vidare. EuroBonus meddelar snarast möjligt förändringar i gällande regler, inklusive regler om intjänande och uttag samt även effekter för redan intjänade poäng. Information sker via minst en av EuroBonus kommunikationskanaler företrädesvis via EuroBonus hemsidor. Medlemmen/målsman ska själv hålla sig informerad om gällande regelverk. SAS lämnar information om förändringar på medlems begäran. SAS har rätt att upphöra med EuroBonus-programmet med en månads varsel. 6.6 Om en EuroBonus-partner går i konkurs, eller på annat sätt inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot EuroBonus och dess medlemmar, återförs giltiga poäng för beställda ej utnyttjade bonusresor. 6.7 Dessa Medlemsvillkor ersätter alla tidigare utgåvor. 7. Tvister och tillämplig lag 7.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa medlemsvillkor ska svensk lag gälla. Tvister avgörs i allmän domstol i Stockholm, eller där medlem har sitt hemvist. Sid 7(7)

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer