2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar."

Transkript

1 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag- och nattrafik enligt olika servicekoncept. Trafiksystemets omfattning avgörs, dels av vilket uppdrag SJ får från svenska staten och dels av vilken trafik SJ vinner respektive förlorar när olika trafikhuvudmän upphandlar leverantör för persontransporter på olika sträckor. SJs utbud av persontrafik kan därför variera över tiden. 1.2 För tågresor regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av SJ AB Allmänna villkor för befordran i Järnvägstrafik (SJs Allmänna villkor) som presenteras på 1.3 SJ Prio är ett kundprogram för SJs resenärer. Parter i SJ Prio är medlemmen respektive SJ. Dessa medlemsregler omfattar de villkor som gäller för medlemskap i SJ Prio. 2. Medlemskap & medlemskort 2.1 Medlemskapet i SJ Prio är personligt vilket innebär att endast den medlem som står registrerad för medlemskapet har rätt att använda det. Medlemskapet i SJ Prio är kostnadsfritt. 2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. 2.3 För att bli medlem i SJ Prio måste de uppgifter som är obligatoriska vid anmälan lämnas. Medlemmen måste också godkänna SJ Prio Medlemsregler i sin helhet. Aktuella medlemsregler presenteras på 2.4 De sätt en medlem godkänner medlemsreglerna på är olika beroende på anmälningskanal. Vid anmälan till SJ Prio på sker godkännandet i samband med att anmälan genomförs. Sker anmälan till SJ Prio via telefon till SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center eller vid kontakt med SJ Resebutik accepteras medlemsreglerna genom att medlemmen första gången nyttjar någon del inom SJ Prio (t.ex. samlar och använder poäng eller nyttjar medlemsförmåner). Sker anmälan skriftligen via anmälningsformulär godkänner medlemmen medlemsreglerna genom att underteckna anmälan. 2.5 Medlem i SJ Prio och som fyllt 18 år har även möjlighet att ansöka om ett SJ Prio MasterCard som är ett så kallat kombinerat SJ Prio medlemskort med betal- och kreditfunktion. SJ Prio MasterCard administreras av SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort ansvarar ensamt för de delar som rör betal- och kreditfunktionen i SJ Prio MasterCard. Villkoren för betal- och kreditfunktionen regleras i SJ Prio MasterCard Kontovillkor. Kontovillkoren godkänns i samband med ansökan av SJ Prio MasterCard. För SJ Prio MasterCard tillkommer kostnader och avgifter som vid var tid bestäms av SEB Kort. Mer information om SJ Prio MasterCard och aktuella SJ Prio MasterCard Kontovillkor presenteras på 2.6 Maximalt tre (3) unika medlemskap i SJ Prio per person kan beviljas. Exempelvis

2 kan en medlem ha olika medlemskort för privata resor och för tjänsteresor. Önskar medlemmen av någon anledning slå samman flera medlemskap till ett, flyttas samtliga poäng exklusive eventuella välkomstpoäng (som delas ut i samband med anmälan) över till det kvarvarande medlemskapets poängkonto. Eventuell sammanslagning sker via SJ Prio Medlemsservice. Dock kan en medlem endast beviljas ett (1) SJ Prio MasterCard. 2.7 Medlem i SJ Prio får en unik medlemsidentifikation i form av ett medlemsnummer med tillhörande säkerhetskod. Medlemmen får även ett personligt medlemskort (ett SJ Prio medlemskort eller ett SJ Prio MasterCard) som skickas till medlemmens folkbokföringsadress. 2.8 På medlemskortet finns medlemsnummer, medlemmens namn och kortets giltighetstid angivet. På medlemmens SJ Prio MasterCard återfinns även ett kortnummer som används vid betalning med kortet. För att medlemskortet skall anses vara giltigt måste medlemmen skriva sin namnteckning på kortets baksida. 2.9 Medlemskortet med tillhörande säkerhetskod är en personlig identifikations- och värdehandling som skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar Medlem i SJ Prio skall vid anmodan kunna styrka sitt medlemskap t.ex. genom att ange sin säkerhetskod i samband med ärenden hos SJ Prio Medlemsservice eller vid beställning av poängresor per telefon (SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center) eller i SJ Resebutik. Medlemmen kan även styrka sitt medlemskap genom att uppvisa giltigt SJ Prio medlemskort tillsammans med giltig legitimation t.ex. ombord på tåget Vid borttappat, stulet eller förstört SJ Prio medlemskort skall detta snarast meddelas till SJ Prio Medlemsservice. Är det borttappade, stulna eller förstörda kortet ett SJ Prio MasterCard skall detta snarast anmälas till SEB Kort. Ersättningskort utfärdas då och sänds per post till medlemmens folkbokföringsadress. Ersättningskortet utfärdas med samma giltighetstid, medlemsnummer och medlemsnivå som originalkortet. För SJ Prio MasterCard tillkommer en vid var tid gällande avgift för utställandet av ersättningskort. Innan det nya kortet anlänt kan medlemmen fortsätta samla poäng genom att uppge sitt medlemsnummer och använda poäng genom att ange sitt medlemsnummer och sin säkerhetskod. Om medlemmen behöver ny säkerhetskod kan detta beställas via SJ Prio Medlemservice Om inga poäng intjänats under en 12-månadersperiod förbehåller sig SJ rätten att upphöra med att skicka information till medlemmen. Och om inga poäng samlats under en sammanhängande treårsperiod har SJ rätt att utan föregående avisering avsluta medlemskapet Vid väsentligt avtalsbrott mot gällande medlemsregler äger SJ rätt att avsluta medlemskapet omedelbart. SJ har även rätt att avsluta medlemskapet i de fall medlemmen har obetalda utestående skulder till SJ. Vid uppsägning upphör intjänade outnyttjade poäng att gälla.

3 2.14 Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio (på medlemmens eller SJs begäran) upphör möjligheten att nyttja delarna inom SJ Prio (t.ex. samla och använda outnyttjade poäng eller nyttja medlemsförmåner). Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio sägs även eventuellt SJ Prio MasterCard upp. 3. Medlemsnivåer & medlemsförmåner 3.1 I samband med anmälan till SJ Prio skapas medlemmens medlemsår. Medlemsåret sätts till den dag som medlemskapet registreras och 365 dagar framåt. Därefter påbörjas ett nytt medlemsår osv. 3.2 SJ Prio har tre medlemsnivåer; Vit, Grå och Svart medlemsnivå. Nya medlemmar erhåller medlemskap på Vit medlemsnivå och kvalificerar sig därefter till Grå eller Svart medlemsnivå baserat på det antal Nivåpoäng som samlas in under ett och samma medlemsår. Kunder med SJ Årskort som anmäler sig till SJ Prio får ett medlemskap på den högsta medlemsnivån (Svart) direkt. 3.3 Med Nivåpoäng avses poäng som påverkar medlemsnivån i SJ Prio. Medlemmen kan även samla Övriga poäng. Övriga poäng har ingen påverkan på medlemsnivån i SJ Prio. Övriga poäng kan från tid till annan delas ut vid t.ex. kampanjer eller från SJs samarbetspartners. Nivåpoäng och Övriga poäng är lika mycket värda vid användande av poäng. På finns angivet vilka tjänster som ger nivåpoäng respektive övriga poäng. 3.4 Uppgradering av medlemsnivå sker löpande under medlemsåret. För uppgradering till Grå medlemsnivå eller för att behålla Grå medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. För uppgradering till Svart medlemsnivå eller för att behålla Svart medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. Medlemskort på Grå medlemsnivå och Svart medlemsnivå är giltiga det medlemsår under vilket medlemmen kvalificerar sig samt hela nästkommande medlemsår. 3.5 Vid varje avslutat medlemsår sker en utvärdering av medlemmens medlemsnivå baserat på antal intjänade Nivåpoäng under det gångna medlemsåret. Dessa Nivåpoäng avgör om medlemsnivån skall bibehållas eller om nedgradering skall ske. Eventuell nedgradering sker endast en medlemsnivå i taget, dvs. en medlem på Svart medlemsnivå nedgraderas endast till Grå medlemsnivå även om antalet Nivåpoäng egentligen inte räcker för den Grå medlemsnivån. Medlemsnivån påverkas endast av totalt antal intjänade nivåpoäng under ett medlemsår, inte av att poäng används. För medlemmen resulterar utvärderingen i ett nytt medlemskort på samma eller lägre medlemsnivå. Eventuellt utbyte av medlemskort sker i god tid innan innevarande medlemskorts sista giltighetsdatum. 3.6 Medlemskap på de olika medlemsnivåerna (Vit, Grå och Svart) berättigar till olika medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner är personliga och gäller endast hos SJ eller hos angivna samarbetspartners. De medlemsförmåner som vid var tid är gällande finns angivna på 4. Att samla poäng 4.1 Medlemmar oavsett medlemsnivå har möjlighet att samla poäng vid personliga inköp av SJs produkter och tjänster. Exempel på poänggrundande produkter och

4 tjänster är SJ tågresor (exkl. bokningsavgift), SJ Årskort eller andra mängdköpbiljetter, varor i SJs bistro, tilläggstjänster som Internet ombord samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. Vilka produkter och tjänster som ger Nivåpoäng respektive Övriga poäng samt hur många poäng som utdelas för respektive produkt/tjänst presenteras på 4.2 Med personliga inköp av SJs produkter och tjänster menas att medlemmen endast kan samla poäng på t.ex. egna SJ tågresor (dvs. de tågresor som medlemmen själv nyttjar). En medlem kan inte samla poäng på resor som denne bokar för annan. Medlem i SJ Prio samlar dock poäng oavsett vem som betalar de tjänster som i SJ Prio berättigar till poäng. 4.3 För att samla poäng på SJ tågresor skall medlemsnumret anges vid bokningstillfället. Om medlemsnummer ej har angivits vid bokningstillfället har medlemmen möjlighet att registrera detta för den aktuella resan före tågets avresetid på inloggade sidor på (Medlemssidor under fliken Registrera biljett) eller via SJ Prio Medlemsservice. För att samla poäng på köp av SJ Årskort eller SJ Månadsbiljett skall medlemsnumret anges vid köptillfället. För att samla poäng för SJ Pendlarkort, TiM-kombinationsbiljett, i SJ Regional-automat och genom samarbetspartners finns särskilda rutiner. Läs mer på För att poäng på resor ska kunna samlas måste resan vara köpt via SJs säljsystem. Exempel på köpställen med SJs säljsystem är , SJ Resebutik, SJ Biljettautomat (inklusive SJ Biljettautomat på Kastrup, Köpenhamn H och Oslo S), SJ Regional-automater i Mälardalen och svenska resebyråer med SJ-agentur. Resor med SJs tåg köpta utomlands (med undantag av SJ Biljettautomat enligt ovan) ger inte poäng. För att samla poäng i SJs bistro måste ett giltigt medlemskort uppvisas vid köptillfället. 4.4 Poäng erhålls alltid för de tågsträckor och den serviceklass som t.ex. finns angivna i biljetten (oavsett biljettslag) även om medlemmen erbjuds att uppgraderas till nästa klass. Detta gäller även om SJ är anledningen till att medlemmen måste resa en annan väg än den som finns angiven i den ursprungliga bokningen. 4.5 Om SJ anlitar annat tågföretag eller annat färdmedel för att utföra sina tjänster erhålls poäng endast om detta finns särskilt angivet på 4.6 Medlemmar som innehar ett SJ Prio MasterCard samlar vid betalning med kortet, utöver det som anges ovan, ytterligare SJ Prio-poäng på i stort sett samtliga inköp som görs med kortet såväl inom som utom SJ (eventuella undantag finns specificerade på Nivågrundande poäng delas ut enligt en differentierad skala, där medlemmar på Svart medlemsnivå samlar fler poäng än en medlem på Vit medlemsnivå för samma belopp. Aktuell poängintjäningstabell presenteras på 4.7 Poängen blir tillgängliga för användande på medlemmens poängkonto vid olika tillfällen beroende på vilka tjänster som medlemmen köper. Exempelvis ger enstaka SJ tågresor poäng inom två dagar efter resans genomförande. Poäng intjänade med SJ Prio MasterCard specificeras månadsvis som en total på medlemmens poängkonto inom 14 dagar efter varje månadsskifte. Tidpunkt för poängens

5 tillgänglighet för olika tjänster presenteras på 4.8 Alla poäng som tjänas in är giltiga under det kalenderår de tjänats in samt under ytterligare två hela kalenderår och förfaller därmed den 31 december sistnämnda år om poängen inte har utnyttjats dessförinnan. Poängens giltighetstid beräknas från den dag de blir tillgängliga på medlemmens poängkonto. Vid uttag av poäng används tidigast intjänade poäng först. 4.9 Efterregistrering av poäng (t.ex. efter genomförd resa) sker via SJ Prio Medlemsservice senast tre (3) månader efter avresa eller köp. Efterregistrering av poäng för SJ tågresor kräver att medlemmen kan presentera ett SJ beställningsnummer som innehåller medlemmens namn. Efterregistrering av köp gjorda i SJs bistro är också möjliga i undantagsfall, till exempel om kassasystem i bistron varit ur funktion. För efterregistrering krävs giltigt bistrokvitto med ombordpersonalens påskrift som medlemmen skickar till SJ Prio Medlemsservice. Efterregistrering av andra köp (exempelvis hos SJ samarbetspartners) tillåts endast i undantagsfall, t.ex. när kassa- och betalningssystem är ur funktion. Intyg ska bifogas kvitton. För samtliga efterregistreringar krävs att medlemmen var medlem i SJ Prio vid res- eller köptillfället SJ förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med vissa specialerbjudanden och i vissa avtal med företag och organisationer Poäng ges inte vid användande av poäng, t.ex. vid poängresor, eller vid betalning med SJ Värdebevis. 5. Att använda poäng 5.1 Intjänade poäng kan användas till uttag av fria tågresor (enkelresor), s.k. poängresor, för inköp av utvalda varor i bistron eller för andra poängerbjudanden som är giltiga från tid till annan hos SJ eller SJs samarbetspartners. Aktuell uttagstabell presenteras på 5.2 Poäng är personliga och kan inte överlåtas till annan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter. Två eller flera medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränserna för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i ett erbjudande. Däremot kan medlem välja att överlåta t.ex. en tågresa som har betalats med poäng till annan. 5.3 Poängresor kan beställas på inloggade sidor på eller genom SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik. För att beställa en poängresa via SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik måste den personliga säkerhetskoden uppges. 5.4 Ett begränsat antal tågresor finns tillgängliga för uttag av poängresor. Tillgängligheten är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga platser till normalpris även om antalet tågplatser som avsatts till uttag av poängresor är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga tågresor finns tillgängliga för poängresor.

6 5.5 Poäng för poängresa dras från poängkontot i samband med att beställning genomförs. För att poäng ska återföras till medlemmens poängkonto vid avbokning eller ombokning av poängresa eller annat poänguttag måste avbokning eller ombokning göras före planerad avresetidpunkt. Medlemmen kan avboka poängresor via inloggade sidor på genom att ringa SJ Prio Medlemsservice eller besöka SJ Resebutik. Uthämtade biljetter skickas till SJ Prio Medlemsservice, Box 1028, Östersund eller lämnas in i SJ Resebutik. Endast giltiga poäng kan återföras till medlemmens poängkonto. För poänguttag hos SJs samarbetspartners kan andra regler för avbokning och ombokning komma att gälla. Aktuella regler för respektive samarbetspartner presenteras på 5.6 En poängresa sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att medlemmen har rätt att erhålla restidsgaranti vid försenad resa enligt SJs Allmänna villkor. Ersättning för restidsgaranti för en poängresa delas ut i återbetalning av aktuellt antal poäng i enlighet med nivåer i SJs Restidsgaranti (aktuella regler för restidsgaranti presenteras på De medlemsförmåner som ingår på respektive medlemsnivå gäller även vid poängresa. 5.7 Från tid till annan kan värdecheck/voucher komma att ställas ut t.ex. i samband med att medlemmen använder poäng till erbjudande hos SJs samarbetsparters. Utställd värdecheck/voucher är ett värdedokument som kan användas som hel- eller delbetalning för vald tjänst. Återbetalning i kontanter är ej möjlig. Utställd värdecheck/voucher måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen utnyttjar den. Giltighetstiden och regler för användande framgår på värdechecken/vouchern. Förlorad värdecheck/voucher ersätts ej. 6. Tjänsteresor 6.1 Medlem som avser att använda poäng i SJ Prio, som intjänats i samband med tjänsteresa och som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Är medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk. 6.2 Förmån intjänad på tjänster och produkter inom ramen för SJ Prio som betalas av arbetsgivaren är skattepliktiga. Det åligger medlemmen själv att underrätta berört skattekontor. Uppgifter om förmånens art skall lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften skall ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Att använda poäng där medlemmen själv betalt för den poänggrundande aktiviteten är inte skattepliktigt. För mer information om gällande regler hänvisas till Skatteverket. 7. Behandling av personuppgifter 7.1 SJ avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SJ och som samlas in i samband med användandet av SJ Prio, t.ex. information om köpta och genomförda tågresor samt andra tjänster SJ eller samarbetspartners tillhandahåller i syfte att t.ex. ta hänsyn till säsongsmässiga variationer i medlemmens resande och köpmönster. Exempel på information som samlas in är avresetidpunkt, biljettyp, betalt pris, varukategori etc.

7 7.2 Syftet med SJs behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera medlemskapet i SJ Prio, dels för riktad marknadsföring baserat på medlemmens tidigare köp eller profil, samt lämna information om varor och tjänster från SJ ABkoncernen och utvalda samarbetspartners. Vidare kommer SJ att använda informationen för att kundanpassa varor och tjänster. Uppgifter om inköp samt uppgifter om köp med insamlade poäng sparas av SJ så länge medlemskapet är aktivt. 7.3 Genom anmälan till SJ Prio eller användning av SJ Prio medlemskort samtycker medlemmen till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, SMS/MMS eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till SJ. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med hjälp av folkbokföringsregistret. 7.4 SJ kan komma att överföra personuppgifter till land såväl inom som utom EU eller till land som inte är anslutet till EES. Varje sådan överföring till annan sker enligt avtal med sekretessåtagande. 7.5 SJ äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera medlemmens kommunikation med SJ. 7.6 Medlem har rätt att från SJ få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. SJ kommer på medlems begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Medlemmen har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till SJ Prio Medlemsservice. 7.7 Av säkerhetsskäl måste SJ skriftligen informeras om namnbyte. Detta sker genom att medlemmen anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller själv använder inloggade tjänster på 7.8 Information t.ex. saldo på poängkonto och resestatistik lämnas endast ut till medlem som anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller som själv använder inloggade tjänster på 7.9 Registrering i spärregister kan komma att ske i fall medlemskap sägs upp på grund av väsentligt brott mot medlemsreglerna samt på grund av att medlemskap beviljats under felaktiga förutsättningar. 8. Allmänt 8.1 Från tid till annan kommer medlem i SJ Prio att erhålla förmånliga medlemserbjudanden och bli föremål för olika kampanjer (poängerbjudanden, inbjudningar till evenemang, tävlingar etc.). Dessa kan vara begränsade i tid, vara riktade till vissa marknader eller till särskilda grupper inom medlemsbasen. Specifika villkor för dessa aktiviteter kommer att specificeras i samband med varje erbjudande och kampanj.

8 8.2 Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel e-post, medlemssidor på sj.se, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och medlemssidor. 8.3 Aktuella medlemsregler, kontovillkor för SJ Prio MasterCard, intjänings- och uttagstabell och övrig information om SJ Prio presenteras på SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i SJ Prio och har rätt att ändra i SJ Prio Medlemsregler med 30 dagars varsel. Aktuella medlemsregler och avisering inför kommande förändringar presenteras på (SJ Prio Medlemsregler). 8.4 SJ äger rätt att med sex (6) månaders varsel upphöra med SJ Prio. 9. Tvister 9.1 Medlemmen uppmanas först och främst att framställa krav på ersättning direkt till SJ Prio Medlemsservice. 9.2 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa medlemsregler avgörs av allmän domstol. Har medlemmen i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) begärt prövning av tvist med SJ, skall SJ och medlemmen avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription. 10. Force Majeure 10.1 SJ är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 11. Kontaktinformation SJ Prio Medlemsservice Telefon: (tonval 4) Adress: SJ Prio Medlemsservice Box Östersund E-post: Webb: Öppet: Helgfri vardag, måndag-fredag kl SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB) Telefon: SJ Prio MasterCard Kundtjänst: (för frågor som rör transaktioner, kontoutdrag, ansökan till/ avslut av SJ Prio MasterCard etc) Öppet: Helgfri vardag 1 september 31 maj kl (1 jun 31 aug kl ) Telefon SJ Prio MasterCard Spärrtelefon: Öppet: Varje dag kl

9 Personuppgiftsombud för SJ Prio SJ AB SJ Personuppgiftsombud Box Östersund 12. Ikraftträdande Dessa medlemsregler träder i kraft den 1 november Medlemsreglerna gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare utgåvor.

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs.

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Butiksreklam, ICA AB REKUSN1489 2010.10 Art nr 40 Utg 13 Allmänna villkor ICA Banken

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION AMEX_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Det Finstilta. ICA Banken AB. Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus

Det Finstilta. ICA Banken AB. Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Särskilda villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1154 2015.06 Art nr 40.2 Utg 21 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp!

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Förmånlig delbetalning Med Kia MasterCard kan du få upp till 4 månader ränte- och betalningsfritt vid köp hos Kia i Sverige. Praktiskt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard

Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard Ansökan/Avtal Sörmlands Sparbanks Betal- och Kreditkort MasterCard Sökandes Förnamn Efternamn Personnummer Bostadsadress Postnummer och ort Bostadstelefon inklusive riktnummer Mobiltelefon Sökandes årsinkomst

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer