2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar."

Transkript

1 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag- och nattrafik enligt olika servicekoncept. Trafiksystemets omfattning avgörs, dels av vilket uppdrag SJ får från svenska staten och dels av vilken trafik SJ vinner respektive förlorar när olika trafikhuvudmän upphandlar leverantör för persontransporter på olika sträckor. SJs utbud av persontrafik kan därför variera över tiden. 1.2 För tågresor regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av SJ AB Allmänna villkor för befordran i Järnvägstrafik (SJs Allmänna villkor) som presenteras på 1.3 SJ Prio är ett kundprogram för SJs resenärer. Parter i SJ Prio är medlemmen respektive SJ. Dessa medlemsregler omfattar de villkor som gäller för medlemskap i SJ Prio. 2. Medlemskap & medlemskort 2.1 Medlemskapet i SJ Prio är personligt vilket innebär att endast den medlem som står registrerad för medlemskapet har rätt att använda det. Medlemskapet i SJ Prio är kostnadsfritt. 2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. 2.3 För att bli medlem i SJ Prio måste de uppgifter som är obligatoriska vid anmälan lämnas. Medlemmen måste också godkänna SJ Prio Medlemsregler i sin helhet. Aktuella medlemsregler presenteras på 2.4 De sätt en medlem godkänner medlemsreglerna på är olika beroende på anmälningskanal. Vid anmälan till SJ Prio på sker godkännandet i samband med att anmälan genomförs. Sker anmälan till SJ Prio via telefon till SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center eller vid kontakt med SJ Resebutik accepteras medlemsreglerna genom att medlemmen första gången nyttjar någon del inom SJ Prio (t.ex. samlar och använder poäng eller nyttjar medlemsförmåner). Sker anmälan skriftligen via anmälningsformulär godkänner medlemmen medlemsreglerna genom att underteckna anmälan. 2.5 Medlem i SJ Prio och som fyllt 18 år har även möjlighet att ansöka om ett SJ Prio MasterCard som är ett så kallat kombinerat SJ Prio medlemskort med betal- och kreditfunktion. SJ Prio MasterCard administreras av SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort ansvarar ensamt för de delar som rör betal- och kreditfunktionen i SJ Prio MasterCard. Villkoren för betal- och kreditfunktionen regleras i SJ Prio MasterCard Kontovillkor. Kontovillkoren godkänns i samband med ansökan av SJ Prio MasterCard. För SJ Prio MasterCard tillkommer kostnader och avgifter som vid var tid bestäms av SEB Kort. Mer information om SJ Prio MasterCard och aktuella SJ Prio MasterCard Kontovillkor presenteras på 2.6 Maximalt tre (3) unika medlemskap i SJ Prio per person kan beviljas. Exempelvis

2 kan en medlem ha olika medlemskort för privata resor och för tjänsteresor. Önskar medlemmen av någon anledning slå samman flera medlemskap till ett, flyttas samtliga poäng exklusive eventuella välkomstpoäng (som delas ut i samband med anmälan) över till det kvarvarande medlemskapets poängkonto. Eventuell sammanslagning sker via SJ Prio Medlemsservice. Dock kan en medlem endast beviljas ett (1) SJ Prio MasterCard. 2.7 Medlem i SJ Prio får en unik medlemsidentifikation i form av ett medlemsnummer med tillhörande säkerhetskod. Medlemmen får även ett personligt medlemskort (ett SJ Prio medlemskort eller ett SJ Prio MasterCard) som skickas till medlemmens folkbokföringsadress. 2.8 På medlemskortet finns medlemsnummer, medlemmens namn och kortets giltighetstid angivet. På medlemmens SJ Prio MasterCard återfinns även ett kortnummer som används vid betalning med kortet. För att medlemskortet skall anses vara giltigt måste medlemmen skriva sin namnteckning på kortets baksida. 2.9 Medlemskortet med tillhörande säkerhetskod är en personlig identifikations- och värdehandling som skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar Medlem i SJ Prio skall vid anmodan kunna styrka sitt medlemskap t.ex. genom att ange sin säkerhetskod i samband med ärenden hos SJ Prio Medlemsservice eller vid beställning av poängresor per telefon (SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center) eller i SJ Resebutik. Medlemmen kan även styrka sitt medlemskap genom att uppvisa giltigt SJ Prio medlemskort tillsammans med giltig legitimation t.ex. ombord på tåget Vid borttappat, stulet eller förstört SJ Prio medlemskort skall detta snarast meddelas till SJ Prio Medlemsservice. Är det borttappade, stulna eller förstörda kortet ett SJ Prio MasterCard skall detta snarast anmälas till SEB Kort. Ersättningskort utfärdas då och sänds per post till medlemmens folkbokföringsadress. Ersättningskortet utfärdas med samma giltighetstid, medlemsnummer och medlemsnivå som originalkortet. För SJ Prio MasterCard tillkommer en vid var tid gällande avgift för utställandet av ersättningskort. Innan det nya kortet anlänt kan medlemmen fortsätta samla poäng genom att uppge sitt medlemsnummer och använda poäng genom att ange sitt medlemsnummer och sin säkerhetskod. Om medlemmen behöver ny säkerhetskod kan detta beställas via SJ Prio Medlemservice Om inga poäng intjänats under en 12-månadersperiod förbehåller sig SJ rätten att upphöra med att skicka information till medlemmen. Och om inga poäng samlats under en sammanhängande treårsperiod har SJ rätt att utan föregående avisering avsluta medlemskapet Vid väsentligt avtalsbrott mot gällande medlemsregler äger SJ rätt att avsluta medlemskapet omedelbart. SJ har även rätt att avsluta medlemskapet i de fall medlemmen har obetalda utestående skulder till SJ. Vid uppsägning upphör intjänade outnyttjade poäng att gälla.

3 2.14 Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio (på medlemmens eller SJs begäran) upphör möjligheten att nyttja delarna inom SJ Prio (t.ex. samla och använda outnyttjade poäng eller nyttja medlemsförmåner). Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio sägs även eventuellt SJ Prio MasterCard upp. 3. Medlemsnivåer & medlemsförmåner 3.1 I samband med anmälan till SJ Prio skapas medlemmens medlemsår. Medlemsåret sätts till den dag som medlemskapet registreras och 365 dagar framåt. Därefter påbörjas ett nytt medlemsår osv. 3.2 SJ Prio har tre medlemsnivåer; Vit, Grå och Svart medlemsnivå. Nya medlemmar erhåller medlemskap på Vit medlemsnivå och kvalificerar sig därefter till Grå eller Svart medlemsnivå baserat på det antal Nivåpoäng som samlas in under ett och samma medlemsår. Kunder med SJ Årskort som anmäler sig till SJ Prio får ett medlemskap på den högsta medlemsnivån (Svart) direkt. 3.3 Med Nivåpoäng avses poäng som påverkar medlemsnivån i SJ Prio. Medlemmen kan även samla Övriga poäng. Övriga poäng har ingen påverkan på medlemsnivån i SJ Prio. Övriga poäng kan från tid till annan delas ut vid t.ex. kampanjer eller från SJs samarbetspartners. Nivåpoäng och Övriga poäng är lika mycket värda vid användande av poäng. På finns angivet vilka tjänster som ger nivåpoäng respektive övriga poäng. 3.4 Uppgradering av medlemsnivå sker löpande under medlemsåret. För uppgradering till Grå medlemsnivå eller för att behålla Grå medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. För uppgradering till Svart medlemsnivå eller för att behålla Svart medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. Medlemskort på Grå medlemsnivå och Svart medlemsnivå är giltiga det medlemsår under vilket medlemmen kvalificerar sig samt hela nästkommande medlemsår. 3.5 Vid varje avslutat medlemsår sker en utvärdering av medlemmens medlemsnivå baserat på antal intjänade Nivåpoäng under det gångna medlemsåret. Dessa Nivåpoäng avgör om medlemsnivån skall bibehållas eller om nedgradering skall ske. Eventuell nedgradering sker endast en medlemsnivå i taget, dvs. en medlem på Svart medlemsnivå nedgraderas endast till Grå medlemsnivå även om antalet Nivåpoäng egentligen inte räcker för den Grå medlemsnivån. Medlemsnivån påverkas endast av totalt antal intjänade nivåpoäng under ett medlemsår, inte av att poäng används. För medlemmen resulterar utvärderingen i ett nytt medlemskort på samma eller lägre medlemsnivå. Eventuellt utbyte av medlemskort sker i god tid innan innevarande medlemskorts sista giltighetsdatum. 3.6 Medlemskap på de olika medlemsnivåerna (Vit, Grå och Svart) berättigar till olika medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner är personliga och gäller endast hos SJ eller hos angivna samarbetspartners. De medlemsförmåner som vid var tid är gällande finns angivna på 4. Att samla poäng 4.1 Medlemmar oavsett medlemsnivå har möjlighet att samla poäng vid personliga inköp av SJs produkter och tjänster. Exempel på poänggrundande produkter och

4 tjänster är SJ tågresor (exkl. bokningsavgift), SJ Årskort eller andra mängdköpbiljetter, varor i SJs bistro, tilläggstjänster som Internet ombord samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. Vilka produkter och tjänster som ger Nivåpoäng respektive Övriga poäng samt hur många poäng som utdelas för respektive produkt/tjänst presenteras på 4.2 Med personliga inköp av SJs produkter och tjänster menas att medlemmen endast kan samla poäng på t.ex. egna SJ tågresor (dvs. de tågresor som medlemmen själv nyttjar). En medlem kan inte samla poäng på resor som denne bokar för annan. Medlem i SJ Prio samlar dock poäng oavsett vem som betalar de tjänster som i SJ Prio berättigar till poäng. 4.3 För att samla poäng på SJ tågresor skall medlemsnumret anges vid bokningstillfället. Om medlemsnummer ej har angivits vid bokningstillfället har medlemmen möjlighet att registrera detta för den aktuella resan före tågets avresetid på inloggade sidor på (Medlemssidor under fliken Registrera biljett) eller via SJ Prio Medlemsservice. För att samla poäng på köp av SJ Årskort eller SJ Månadsbiljett skall medlemsnumret anges vid köptillfället. För att samla poäng för SJ Pendlarkort, TiM-kombinationsbiljett, i SJ Regional-automat och genom samarbetspartners finns särskilda rutiner. Läs mer på För att poäng på resor ska kunna samlas måste resan vara köpt via SJs säljsystem. Exempel på köpställen med SJs säljsystem är , SJ Resebutik, SJ Biljettautomat (inklusive SJ Biljettautomat på Kastrup, Köpenhamn H och Oslo S), SJ Regional-automater i Mälardalen och svenska resebyråer med SJ-agentur. Resor med SJs tåg köpta utomlands (med undantag av SJ Biljettautomat enligt ovan) ger inte poäng. För att samla poäng i SJs bistro måste ett giltigt medlemskort uppvisas vid köptillfället. 4.4 Poäng erhålls alltid för de tågsträckor och den serviceklass som t.ex. finns angivna i biljetten (oavsett biljettslag) även om medlemmen erbjuds att uppgraderas till nästa klass. Detta gäller även om SJ är anledningen till att medlemmen måste resa en annan väg än den som finns angiven i den ursprungliga bokningen. 4.5 Om SJ anlitar annat tågföretag eller annat färdmedel för att utföra sina tjänster erhålls poäng endast om detta finns särskilt angivet på 4.6 Medlemmar som innehar ett SJ Prio MasterCard samlar vid betalning med kortet, utöver det som anges ovan, ytterligare SJ Prio-poäng på i stort sett samtliga inköp som görs med kortet såväl inom som utom SJ (eventuella undantag finns specificerade på Nivågrundande poäng delas ut enligt en differentierad skala, där medlemmar på Svart medlemsnivå samlar fler poäng än en medlem på Vit medlemsnivå för samma belopp. Aktuell poängintjäningstabell presenteras på 4.7 Poängen blir tillgängliga för användande på medlemmens poängkonto vid olika tillfällen beroende på vilka tjänster som medlemmen köper. Exempelvis ger enstaka SJ tågresor poäng inom två dagar efter resans genomförande. Poäng intjänade med SJ Prio MasterCard specificeras månadsvis som en total på medlemmens poängkonto inom 14 dagar efter varje månadsskifte. Tidpunkt för poängens

5 tillgänglighet för olika tjänster presenteras på 4.8 Alla poäng som tjänas in är giltiga under det kalenderår de tjänats in samt under ytterligare två hela kalenderår och förfaller därmed den 31 december sistnämnda år om poängen inte har utnyttjats dessförinnan. Poängens giltighetstid beräknas från den dag de blir tillgängliga på medlemmens poängkonto. Vid uttag av poäng används tidigast intjänade poäng först. 4.9 Efterregistrering av poäng (t.ex. efter genomförd resa) sker via SJ Prio Medlemsservice senast tre (3) månader efter avresa eller köp. Efterregistrering av poäng för SJ tågresor kräver att medlemmen kan presentera ett SJ beställningsnummer som innehåller medlemmens namn. Efterregistrering av köp gjorda i SJs bistro är också möjliga i undantagsfall, till exempel om kassasystem i bistron varit ur funktion. För efterregistrering krävs giltigt bistrokvitto med ombordpersonalens påskrift som medlemmen skickar till SJ Prio Medlemsservice. Efterregistrering av andra köp (exempelvis hos SJ samarbetspartners) tillåts endast i undantagsfall, t.ex. när kassa- och betalningssystem är ur funktion. Intyg ska bifogas kvitton. För samtliga efterregistreringar krävs att medlemmen var medlem i SJ Prio vid res- eller köptillfället SJ förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med vissa specialerbjudanden och i vissa avtal med företag och organisationer Poäng ges inte vid användande av poäng, t.ex. vid poängresor, eller vid betalning med SJ Värdebevis. 5. Att använda poäng 5.1 Intjänade poäng kan användas till uttag av fria tågresor (enkelresor), s.k. poängresor, för inköp av utvalda varor i bistron eller för andra poängerbjudanden som är giltiga från tid till annan hos SJ eller SJs samarbetspartners. Aktuell uttagstabell presenteras på 5.2 Poäng är personliga och kan inte överlåtas till annan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter. Två eller flera medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränserna för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i ett erbjudande. Däremot kan medlem välja att överlåta t.ex. en tågresa som har betalats med poäng till annan. 5.3 Poängresor kan beställas på inloggade sidor på eller genom SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik. För att beställa en poängresa via SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik måste den personliga säkerhetskoden uppges. 5.4 Ett begränsat antal tågresor finns tillgängliga för uttag av poängresor. Tillgängligheten är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga platser till normalpris även om antalet tågplatser som avsatts till uttag av poängresor är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga tågresor finns tillgängliga för poängresor.

6 5.5 Poäng för poängresa dras från poängkontot i samband med att beställning genomförs. För att poäng ska återföras till medlemmens poängkonto vid avbokning eller ombokning av poängresa eller annat poänguttag måste avbokning eller ombokning göras före planerad avresetidpunkt. Medlemmen kan avboka poängresor via inloggade sidor på genom att ringa SJ Prio Medlemsservice eller besöka SJ Resebutik. Uthämtade biljetter skickas till SJ Prio Medlemsservice, Box 1028, Östersund eller lämnas in i SJ Resebutik. Endast giltiga poäng kan återföras till medlemmens poängkonto. För poänguttag hos SJs samarbetspartners kan andra regler för avbokning och ombokning komma att gälla. Aktuella regler för respektive samarbetspartner presenteras på 5.6 En poängresa sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att medlemmen har rätt att erhålla restidsgaranti vid försenad resa enligt SJs Allmänna villkor. Ersättning för restidsgaranti för en poängresa delas ut i återbetalning av aktuellt antal poäng i enlighet med nivåer i SJs Restidsgaranti (aktuella regler för restidsgaranti presenteras på De medlemsförmåner som ingår på respektive medlemsnivå gäller även vid poängresa. 5.7 Från tid till annan kan värdecheck/voucher komma att ställas ut t.ex. i samband med att medlemmen använder poäng till erbjudande hos SJs samarbetsparters. Utställd värdecheck/voucher är ett värdedokument som kan användas som hel- eller delbetalning för vald tjänst. Återbetalning i kontanter är ej möjlig. Utställd värdecheck/voucher måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen utnyttjar den. Giltighetstiden och regler för användande framgår på värdechecken/vouchern. Förlorad värdecheck/voucher ersätts ej. 6. Tjänsteresor 6.1 Medlem som avser att använda poäng i SJ Prio, som intjänats i samband med tjänsteresa och som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Är medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk. 6.2 Förmån intjänad på tjänster och produkter inom ramen för SJ Prio som betalas av arbetsgivaren är skattepliktiga. Det åligger medlemmen själv att underrätta berört skattekontor. Uppgifter om förmånens art skall lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften skall ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Att använda poäng där medlemmen själv betalt för den poänggrundande aktiviteten är inte skattepliktigt. För mer information om gällande regler hänvisas till Skatteverket. 7. Behandling av personuppgifter 7.1 SJ avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SJ och som samlas in i samband med användandet av SJ Prio, t.ex. information om köpta och genomförda tågresor samt andra tjänster SJ eller samarbetspartners tillhandahåller i syfte att t.ex. ta hänsyn till säsongsmässiga variationer i medlemmens resande och köpmönster. Exempel på information som samlas in är avresetidpunkt, biljettyp, betalt pris, varukategori etc.

7 7.2 Syftet med SJs behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera medlemskapet i SJ Prio, dels för riktad marknadsföring baserat på medlemmens tidigare köp eller profil, samt lämna information om varor och tjänster från SJ ABkoncernen och utvalda samarbetspartners. Vidare kommer SJ att använda informationen för att kundanpassa varor och tjänster. Uppgifter om inköp samt uppgifter om köp med insamlade poäng sparas av SJ så länge medlemskapet är aktivt. 7.3 Genom anmälan till SJ Prio eller användning av SJ Prio medlemskort samtycker medlemmen till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, SMS/MMS eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till SJ. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med hjälp av folkbokföringsregistret. 7.4 SJ kan komma att överföra personuppgifter till land såväl inom som utom EU eller till land som inte är anslutet till EES. Varje sådan överföring till annan sker enligt avtal med sekretessåtagande. 7.5 SJ äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera medlemmens kommunikation med SJ. 7.6 Medlem har rätt att från SJ få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. SJ kommer på medlems begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Medlemmen har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till SJ Prio Medlemsservice. 7.7 Av säkerhetsskäl måste SJ skriftligen informeras om namnbyte. Detta sker genom att medlemmen anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller själv använder inloggade tjänster på 7.8 Information t.ex. saldo på poängkonto och resestatistik lämnas endast ut till medlem som anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller som själv använder inloggade tjänster på 7.9 Registrering i spärregister kan komma att ske i fall medlemskap sägs upp på grund av väsentligt brott mot medlemsreglerna samt på grund av att medlemskap beviljats under felaktiga förutsättningar. 8. Allmänt 8.1 Från tid till annan kommer medlem i SJ Prio att erhålla förmånliga medlemserbjudanden och bli föremål för olika kampanjer (poängerbjudanden, inbjudningar till evenemang, tävlingar etc.). Dessa kan vara begränsade i tid, vara riktade till vissa marknader eller till särskilda grupper inom medlemsbasen. Specifika villkor för dessa aktiviteter kommer att specificeras i samband med varje erbjudande och kampanj.

8 8.2 Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel e-post, medlemssidor på sj.se, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och medlemssidor. 8.3 Aktuella medlemsregler, kontovillkor för SJ Prio MasterCard, intjänings- och uttagstabell och övrig information om SJ Prio presenteras på SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i SJ Prio och har rätt att ändra i SJ Prio Medlemsregler med 30 dagars varsel. Aktuella medlemsregler och avisering inför kommande förändringar presenteras på (SJ Prio Medlemsregler). 8.4 SJ äger rätt att med sex (6) månaders varsel upphöra med SJ Prio. 9. Tvister 9.1 Medlemmen uppmanas först och främst att framställa krav på ersättning direkt till SJ Prio Medlemsservice. 9.2 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa medlemsregler avgörs av allmän domstol. Har medlemmen i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) begärt prövning av tvist med SJ, skall SJ och medlemmen avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription. 10. Force Majeure 10.1 SJ är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 11. Kontaktinformation SJ Prio Medlemsservice Telefon: (tonval 4) Adress: SJ Prio Medlemsservice Box Östersund E-post: Webb: Öppet: Helgfri vardag, måndag-fredag kl SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB) Telefon: SJ Prio MasterCard Kundtjänst: (för frågor som rör transaktioner, kontoutdrag, ansökan till/ avslut av SJ Prio MasterCard etc) Öppet: Helgfri vardag 1 september 31 maj kl (1 jun 31 aug kl ) Telefon SJ Prio MasterCard Spärrtelefon: Öppet: Varje dag kl

9 Personuppgiftsombud för SJ Prio SJ AB SJ Personuppgiftsombud Box Östersund 12. Ikraftträdande Dessa medlemsregler träder i kraft den 1 november Medlemsreglerna gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare utgåvor.

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett SJ Elektronisk 10-biljett Med SJs Elektroniska 10-biljett (E10-biljett) resor du tio gånger i valfri riktning mellan två orter med SJ-tåg. Här kan du köpa din

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se SJ:s mobilanpassade hemsida på internet mobil.sj.se Det första som är man noterar är att om man via sin mobil går till www.sj.se så blir man inte omdirigerade

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Helt poänglöst bara billigare!

Helt poänglöst bara billigare! Förm å nskort Helt poänglöst bara billigare! Läs mer om kortets alla funktioner och användningsområden. Och nu ingår självscanning! Bra mat som alla har råd med Samla inte poäng. Handla billigare istället.

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Koppla upp dig ombord Numera har vi trådlöst nätverk på alla våra X 2000 och dubbeldäckare. Det gör att du kan utnyttja restiden maximalt, vare sig du behöver arbeta effektivt

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen.

3. Normalvillkoren gäller även då SJ AB använder vägfordon, i stället för tåg, för att utföra den avtalade befordringen. SJ AB NORMALVILLKOR I JÄRNVÄGSTRAFIK Inledande bestämmelser 1. SJ ABs och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag i järnvägstrafiklagen (se bilaga 1) och därutöver

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer