Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com"

Transkript

1 Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström

2 Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande den 16 februari 2015, dnr /111 Ränta är en ersättning för en kredit beräknad utifrån kreditens storlek och lånetidens längd Om en kund får betala för att ha ett inlåningskonto anser Skatteverket att det inte kan ses som en ränteutgift, utan att det utgör en avgift En avgift ses inte som en förvaltningsutgift och är inte heller avdragsgill på någon annan grund

3 Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto (forts.) Tillgångar på ett investeringssparkonto beskattas utifrån att en schablonintäkt beräknas utifrån kapitalunderlag Schablonintäkten är statslåneräntan den 30 nov året innan beskattningsåret multiplicerat med kapitalunderlaget Schablonintäkten beskattas sedan som en kapitalinkomst med 30 procent En intäkt kan aldrig bli lägre en noll och en eventuell negativ statslåneränta kan inte leda till en negativ intäkt som kan vändas till ett avdrag

4 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus Skatteverkets ställningstagande den 1 december 2014, dnr /111 Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet En bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten, Skatteverket har tagit fram tabeller för hyrespriset per kvadratmeter (kvm) och år för bostäder i flerfamiljshus i olika områden inför inkomstbeskattningen 2015 Tabellerna gäller hyresvärdet inkl. uppvärmning för en bostad om 70 kvm, värdet får justeras om bostadsytan överstiger 70 kvm

5 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus (forts.) Notera att förmånsvärdet vid inkomstbeskattningen skiljer sig från de värden som används för att fastställa skatteavdrag och underlag för sociala avgifter, en skattemässig justering måste nästan alltid göras i inkomstdeklarationen Om det finns en fungerande hyresmarknad för villor på en ort kan dessa hyresnivåer vara till ledning vid värderingen, annars bör utgångspunkten för värderingen vara hyresnivån för flerfamiljshus på orten

6 Ingen förmånsbeskattning av delägarna i PwC Nya delägare i PwC fick köpa andelar för 10 kr per aktie, aktieägandet är förknippat med olika restriktioner och villkor för förvärv, ägande och avyttring PwC ansåg att priset är marknadsmässigt, men Skatteverket menade att restriktionerna normalt inte ska påverka värdet och har uppskattat värdet till kr per aktie Kammarrätten slår fast att det är ett värdepapper som överlåts och en marknadsmässig värdering av aktierna ska göras och att det är Skatteverket som har bevisbördan för att köpeskillingen inte är marknadsmässig

7 Ingen förmånsbeskattning av delägarna i PwC (forts.) Skatteverket har inte låtit göra en oberoende marknadsvärdering, värderingsmodellen har kritiserats både det anlitade konsultföretaget och av PwC:s experter Värderingen har inte tagit hänsyn till bolagets tillväxtprofil, risknivå eller kapitalstruktur, inte heller de restriktioner och skyldigheter som innebär en risk i avkastningen har beaktats Kammarrätten anser att det finns en stor osäkerhet i det uppskattade värdet och att Skatteverket inte gjort det sannolikt att marknadsvärdet överstigit 10 kr

8 Slopade skattereduktion för gåvor 2012 infördes skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet med 25 procent av gåvobeloppet, dock max kr per person och år Varje enskild gåva måste minst uppgå till 200 kr och sammanlagt minst kr per beskattningsår En gåvomottagare måste vara godkänd och ska lämna kontrolluppgifter på erhålla gåvor under året Regeringen föreslår att möjligheten till skattereduktion slopas från och med den 1 jan 2016 då privata levnadskostnader inte är avdragsgilla

9 Självständighet vid fakturering mellan bolag Kammarrätten i Göteborg den 15 dec 2014, mål nr IW MG Är ersättningen för konsulttjänster som Drift AB betalar till IW Ltd inkomst av näringsverksamhet för IW Ltd eller lön för IW? En samlad bedömning av vad som talar för en självständig verksamhet och vad som talar emot IW Ltd Fakturering för konsulttjänster utförda av IW 100 % 100 % IW AB 50 % 50 % Drift AB

10 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp Skatteverkets ställningstagande den 11 december 2008, dnr /111 Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt Vid bedömningen av självständigheten lyfter lagtexten särskilt fram - Vad som avtalats med uppdragsgivaren - I vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren - I vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet En F-skattsedel utgör endast en preliminär bedömning, en slutlig prövning görs i samband med inkomstdeklarationen

11 Optioner indelning Optioner till personalen kan delas in i tre kategorier: - Optioner som kvalificerar sig som värdepapper - Optioner som inte är värdepapper men ger rätt att i framtiden förvärva värdepapper (=personaloptioner) - Övriga optioner Det som främst skiljer kategorierna åt är beskattningstidpunkten, d.v.s. när en anställd ska beskattas för en eventuell förmån

12 Optioner vilka utgör ett värdepapper? Definition på värdepapper - Finns ingen särskild skatterättslig definition, så den civilrättsliga tjänar som vägledning - En handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som vanligen kan omvandlas till pengar (=överlåtbart), se RÅ 1994 not Förutsätter normalt att det inte finns någon koppling till fortsatt anställning, se RÅ 2004 ref. 35 I - Hembudsskyldighet som innebär inlösen till marknadsvärde förtar inte dess karaktär som värdepapper, se RÅ 1997 ref. 71

13 Optioner som är värdepapper Optioner som är värdepapper - En eventuell förmån beskattas det år förvärvet sker som lön - Förmånen = optionens marknadsvärde optionspremie - Beskattad förmån läggs till anskaffningskostnaden - Värdeökning beskattas som kapitalvinst - Utgivaren skyldig att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift Vanligtvis är det frågan om teckningsoptioner emitterade av aktiebolaget i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen eller köpoptioner utfärdade av aktieinnehavaren

14 Optioner marknadsmässig premie Beräkning sker enligt Black & Scholes-metod Godtas av Skatteverket trots att den egentligen avser noterade standardiserade optioner Premien beräknas utifrån följande parameterar: - Aktiens marknadsvärde - Teckningskurs - Löptid - Riskfri ränta - Volatilitet - Utdelning

15 Personaloptioner Optioner som inte är värdepapper men ger rätt till förvärv av värdepapper i framtiden, se 10 kap. 11 IL Optionsplanernas utformning varierar från företag till företag men utmärkande drag är vanligtvis att: - de anställda förvärvar optionerna utan kostnad, - optionerna har lång löptid (tio år är inte ovanligt), - optionen förfaller om anställningen upphör, - optionerna får inte överlåtas, och - optionerna kan inte utnyttjas omedelbart utan måste intjänas under en viss bestämd kvalifikationstid. Intjänandet sker ofta etappvis

16 Personaloptioner (forts.) Beskattningskonsekvenser för personaloption: - En eventuell förmån tas upp till beskattning det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts - Förmånen = snittkurs på aktien på utnyttjandedagen lösenpriset för aktien - Beskattad förmån läggs till anskaffningskostnaden för aktien - Värdeökning på aktien beskattas som kapitalvinst - Arbetsgivaren (kan vara någon annan än utgivaren) skyldig att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift Teckningsoptioner med krav på fortsatt anställning till teckningsperioden inleds beskattades för förmånen när teckningen av aktierna först kunde ske då ett värdepapper uppstod, se RÅ 2004 ref. 35 II 16

17 Anställdas förvärv av teckningsoptioner - SRN 29 jan 2015, dnr 93-14/D Ett aktiebolag X AB ska emittera teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag som sedan i sin tur ska överlåta dem till nyckelpersoner i X AB för en marknadsmässig premie För innehavet av teckningsoptioner gäller olika förfoganderättsinskränkningar: - Optionerna tjänas in etappvis under fyra år från det att optionsavtalet undertecknas - Ännu inte intjänade optioner är fritt överlåtbara, men dotterbolag har förköpsrätt till lågt värde - Intjänande optioner är fritt överlåtbara, men majoritetsaktieägarna har rätt att förvärva dem först till samma pris - Majoritetsaktieägarna har rätt att kräva att optionsinnehavaran säljer sina optioner under vissa villkor SRN anser att optionerna utgör värdepapper och att beskattningstidpunkten är avtalstidpunkten, ingen förmån om erlagd premie är marknadsmässig

18 Försäljning av privatägd näringsfastighet Vid en direkt försäljning uppgår skattebelastning till mellan procent Försäljning av fastigheten via ett aktiebolag utlöser en beskattning i bolaget om 22 procent och för delägaren med 25 procent vid rätt planering => kvar i fickan 58,5 procent Om fastigheten kan överlåtas indirekt via en försäljning av aktierna kan beskattningen minskas till 25 procent effektiv skatt Förutsätter att fastigheten överlåts för skattemässigt värde till aktiebolaget i båda fallen => ingen återläggning av värdeminskningsavdragen i NRV Stämpelskatt tillkommer dock om 4,25 procent

19 Försäljning av privatägd näringsfastighet Marknadsvärde Direktförsäljning Via bolag Sälja bolag 27 % 22 % + 25 % 25 % Anskaffningskostnad Skattemässigt värde % 22 % + 25 % 25 % 0 % 0 % 0 % Stämpelskatt = 4,25 % x det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet vid underpris-överlåtelsen av fastigheten

20 Gåva av fastighet till aktiebolag kattrumpa En gåva av en fastighet från en privat fastighetsägare till ett aktiebolag kan ske mot en ersättning som understiger fastighetens taxeringsvärde utan fastighetsägaren inkomstbeskattas under vissa förutsättningar Metoden kan användas för att paketera en fastighet inför: - Ett långsiktigt fastighetsinnehav i bolag (t.ex. för att hantera skattesituationen) - Ett generationsskifte (underlätta ett samägande) - En extern försäljning

21 Gåva av fastighet till aktiebolag RÅ 2001 ref. 2 Fastighetsägare Närstående 100 % 60 % 40 % Revers Gåva Holding AB 100 % Fastighets AB

22 Gåva av fastighet till aktiebolag realisera övervärdet FÖRUTSÄTTNINGAR BALANSRÄKNING FASTIGHETS AB Marknadsvärde Taxeringsvärde Anskaffningskostn ad Skattemässigt värde Lån kr < kr kr kr kr Kassa kr Aktiekapital kr Fastighet kr Lån kr Revers Latent skatt * Fritt EK kr kr kr Summa kr Summa kr * 22 % x (40 mkr 6 mkr), får ej bokas upp enligt K2

23 Försäljning av privatägd näringsfastighet Direktförsäljning Kattrumpa Marknadsvärde kr 27 % 25 % Taxeringsvärde < kr Anskaffn. kost Skattem. värde Lån kr kr kr % 0 % 0 % Stämpelskatt = 4,25 % x taxeringsvärdet

24 Stämpelskatt vid gåva av fastighet NJA 2013 s. 886 Fastigheten hade överlåtits till ett bolag mot en ersättning om 68,8 procent av taxeringsvärdet Det förvärvande bolaget ägdes till 51,5 procent av fastighetsägaren medan resterande aktier ägdes av hans hustru och barn Avsikten med överlåtelsen var att underlätta ett generationsskifte i bolaget och HD ansåg därför att det inte kan ha förelegat en gåvoavsikt i förhållande till bolaget => förvärvet skulle därmed betraktas som ett stämpelskattepliktigt tillskott

25 Gåva av fastighet SRN 16 okt 2014, dnr 15-14/D A ska överlåta 40 % av aktier i Holding AB till sin tidigare maka och Holding AB bildar härefter Fastighets AB A överlåter fastigheten till Fastighets AB mot att det övertar befintliga lån samt utfärdar en revers så att ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret men överstiger det skattemässiga värdet Skatteverket menar att överlåtelsen sker utan gåvoavsikt utan av skattemässiga skäl alternativt att skatteflyktslagen är tillämplig SRN finner att överlåtelsen uppfyller de krav som ställts i tidigare praxis och att HD:s dom inte leder till någon annan slutsats samt att skatteflyktslagen inte är tillämplig

26 Gåva av fastighet SRN 2 okt 2014, dnr /D A och B äger fastigheten till hälften var och ska överlåta andelar av fastigheten till sina tre barn indirekt genom att överlåta fastigheten till ett aktiebolag som de samäger A och B äger 27,5 procent vardera av Fastighets AB och respektive barn äger 15 procent Fastighets AB ska överta befintliga lån samt utfärda reverser som tillsammans understiger 85 procent av taxeringsvärdet men överstiger det skattemässiga värdet SRN finner att överlåtelsen uppfyller de krav som ställts i tidigare praxis och att HD:s dom inte leder till någon annan slutsats samt att skatteflyktslagen inte är tillämplig

27 Gåva av lagerfastighet SRN 30 dec 2014, dnr 18-14/D A och B äger lagerfastigheter gemensamt, men A äger även vissa lagerfastigheter själv A och B äger 37,5 procent respektive 12,5 procent i Byggnads AB som bedriver byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning, resterande aktier ägs av A:s och B:s barn A och B ska överlåta samtliga fastigheter till Byggnads AB mot att bolaget övertar befintliga lån samt utfärda reverser som understiger summan av taxeringsvärdena SRN finner att överlåtelsen uppfyller de krav som ställts i tidigare praxis och att HD:s dom inte leder till någon annan slutsats samt att skatteflyktslagen inte är tillämplig Då det är frågan om lagerfastigheterna måste även kraven för en underprisöverlåtelse vara uppfyllda

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Redovisning och beskattning av personaloptioner

Redovisning och beskattning av personaloptioner 442 SKATTENYTT 2008 Claes Norberg och Per Thorell Redovisning och beskattning av personaloptioner Av två domar i Regeringsrätten följer att företagens kostnader för personaloptioner numera är avdragsgilla

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer