Fåmansföretagsbeskattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fåmansföretagsbeskattning"

Transkript

1 Fåmansföretagsbeskattning Bakgrund Stora skillnader i beskattningen av tjänsteinkomster och kapitalinkomster Fåmansföretag skiljer sig från andra företag då samma personer ofta kan agera som både ägare och anställda Kan bestämma om företag ska betala utdelningar i stället för löner Kan bestämma om företag ska gynna närstående i stället för dem själva 1

2 Syften med reglerna Förhindra att fåmansföretagare utnyttjar sina dubbla roller till att uppnå skattemässiga fördelar Gynna entreprenörskap? Bedriva arbetsmarknadspolitik? Inte bara småföretagare Ägare till svenska företag som omsätter mer än 1 mkr/år omfattas av reglerna av dessa företag omsätter mer än 10 mkr/år Stora företag som träffas av reglerna är t.ex. Revisionsbyråer (PwC, EY, KPMG, Deloitte) Spotify Trelleborg m.fl. FÅAB (95 %) EJ FÅAB (5 %) 2

3 Regelstruktur Kapitel 56 och 57 Reglerna är uppdelade i två kapitel med olika definitioner och funktioner I kapitel 56 återfinns definitioner av flera begrepp som sedan används i andra kapitel I kapitel 57 har lagstiftaren sökt dela upp kapital- och tjänsteinkomster 3

4 Kapitel 56 Syfte Kapitel 56 Begränsar tillsammans med regler i andra kapitel möjligheterna för delägare att undvika den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster Se t.ex. familjebeskattningsreglern a i 60:12 IL 4

5 Metod Definierar begrepp Delägare Fåmansföretag Företagsledare Hänvisar till andra kapitel där begreppen används Delägare (56:6 st. 1 IL) Fysisk person som, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget 5

6 Fåmansföretag (56:2 IL) Huvuddefinitionen Fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent.....av det totala rösteantalet Fåmansföretag (56:2 st. 1 IL) 49 % 51 % 6

7 Fåmansföretag (56:2 st. 1 IL) Alltid ett fåmansföretag om sju eller färre delägare FÅAB Fåmansföretag (56:2 IL) Kompletterande definition Näringsverksamheten är uppdelad på oberoende verksamheter En fysisk person har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och kan förfoga över dess resultat 7

8 Fåmansföretag (56:2 st. 2 IL) Skrevs med anledning av Praktikertjänst, men är mycket sällan tillämplig. Fåmansföretag Noterade bolag är undantagna från definitionen (56:3 IL) Handelsbolag omfattas av definitionen (56:4 IL) 8

9 Fåmansföretag (56:5 IL) Alla närstående räknas som en delägare En delägare 25% 25% 25% 25% FÅAB Närstående (2:20-22 IL) Vilka som är närstående framgår av 2:20-22 IL Tämligen stor krets Exempel Mor- och farföräldrar Mamma och pappa Make och maka Syskon och syskons make/maka Avkomlingar och deras make/make 9

10 56:5 och 2:22 IL 1 delägare 1 delägare 1 delägare FÅAB Företagsledare (56:6 st. 2 IL) Den eller de personer som genom eget eller närståendes innehav och sin ställning har ett väsentligt inflytande i företaget Ägarinflytandet behöver normalt överstiga 20 procent Inflytandebedömningen utgår ifrån position och arbetsuppgifter Flera personer kan vara företagsledare i samma företag Det måste inte finnas en företagsledare 10

11 Repetition Fåmansföretag Företag där mer än 50 procent av rösterna ägs av fyra eller färre delägare Delägare Fysisk person som direkt eller indirekt äger eller på liknande sätt innehar andelar i fåmansföretag Närstående räknas som en delägare Företagsledare Fysisk person som har ett inflytande i företaget som baseras både på ägande och ställning Hänvisning (56:8 IL) Familjebeskattning i 60:12-14 IL Om en make är företagsledare i ett fåmansföretag och den andra maken inte är det, ska den make som inte är företagsledare ta upp ersättning för arbete som den maken utför i företaget till den del den är marknadsmässig. Överskjutande del ska tas upp av företagsledaren (60:13 IL) 11

12 Hänvisning (56:8 IL) Familjebeskattning i 60:12-14 IL Om ett fåmansföretag betalar ersättning för arbete som utförs av företagsledarens barn under 16 år ska ersättningen tas upp av den av makarna som har den högsta inkomsten från företaget (60:12 IL, Ej citat) 1000 LÖN Arb avg - skatt =

13 1000 LÖN Arb avg - skatt = LÖN 333 LÖN 333 LÖN 1000 LÖN Arb avg - skatt = Arb avg - skatt = Arb avg - skatt = Arb avg - skatt =

14 333 LÖN 333 LÖN 333 LÖN 1000 LÖN Arb avg - skatt = Arb avg - skatt = Arb avg - skatt = Arb avg - skatt = Kapitel 57 Kvalificerade andelar 14

15 Syfte Fördela inkomster mellan inkomstslagen tjänst och kapital LÖN Arb avg - Skatt i tjänst = Utdelning Bolagsskatt - Skatt i kapital = LÖN Arb avg - Skatt i tjänst = Utdelning Bolagsskatt - Skatt i kapital = 585 Fördela inkomster Syfte mellan inkomstslagen tjänst och kapital LÖN Arb avg - Skatt i tjänst = Utdelning Bolagsskatt - Skatt i kapital = LÖN Arb avg - Skatt i tjänst = Utdelning Bolagsskatt - Skatt i kapital =

16 Metod Definition av begrepp Utvidgning av definitionen av fåmansföretag Kvalificerade andelar Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar delas upp mellan inkomstslagen tjänst och kapital Fåmansföretag enligt kap. 57 Bredare definierat än i kapitel 56 Alla delägare som själva eller genom närstående är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget räknas som en delägare Endast verksamhet de senaste fem åren beaktas Ordet varit läses som varit något av de senaste fem åren 16

17 Verksam i betydande omfattning En anställd som bara har en mindre betydelse för vinstgenereringen i företaget anses inte vara verksam i betydande omfattning trots att den denne arbetar heltid En styrelseordförande är normalt inte verksam i en sådan omfattning att hans eller hennes andelar ska anses kvalificerade av den anledningen Det är däremot en VD En juridisk bedömning Fåmansföretag Äger andelar och är eventuellt närstående med någon som också äger andelar Äger andelar och närstående är eller har varit verksam i företaget Äger andelar och är eller har själva varit verksamma i företaget Om fyra eller färre delägare kontrollerar mer än 50 procent av rösterna är det ett fåmansföretag enligt kapitel 57 (57:3 IL) 1 delägare per närståendegrupp (56:5 IL) 1 delägare (57:3 st. 2 IL) 51%? 17

18 Kvalificerad andel Kvalificerad andel Andel i ett fåmansföretag om andelsägaren själv eller genom någon närstående är eller varit verksam i betydande omfattning något av de fem föregående beskattningsåren Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar beskattas i vissa fall i tjänst i stället för kapital Ej en uttömmande definition en avgör Äger andelar och är eventuellt närstående med någon som också äger andelar Ej verksamma = Ej kvalificerade andelar Äger andelar och är/har själva (varit) verksamma i företaget Äger andelar och närstående är/har varit verksamma i företaget Äger andelar och är/har själva eller genom närstående (varit) verksamma i samma eller likartad verksamhet Själva eller närstående är eller har varit verksamma = Kvalificerade andelar 18

19 Undantag Alla andelar i ett fåmansföretag behöver inte vara kvalificerade Noterade bolag omfattas fortfarande inte av definitionen Undantag Utomståenderegeln (57:5 IL) Om utomstående äger cirka 30 procent av företaget kan det innebära att inga andelar i bolaget ska anses vara kvalificerade Vem som är utomstående definieras i 57:5 st. 3 IL 19

20 Karensregel (57:6 IL) Karensregel Om ett företag upphör att vara fåmansföretag ska en andel anses vara kvalificerad under fem beskattningsår därefter Vissa förutsättningar specificeras i paragrafen Repetition Definitionen av fåmansföretag är bredare i kapitel 57 än i kapitel 56 Utdelning och kapitalvinst beskattas i vissa fall i inkomstslaget tjänst i stället för i kapital Det är om delägaren eller närstående varit verksam som är avgörande för bedömningen om kvalificerade andelar Utomståenderegeln kan medföra att inga andelar anses kvalificerade Nästan alla bedömningar utgår från förhållanden de föregående fem åren 20

21 Själva beräkningen Vad ska tas upp i kapital och vad ska tas upp i tjänst? Metod Utdelning (förenklat) Man beräknar vad som är en rimlig avkastning av kapital. Det kallas gränsbelopp. Utdelning upp till gränsbeloppet tas till två tredjedelar upp i kapital (20 procents beskattning). Utdelning över gränsbeloppet ska tas upp i tjänst, dock max 90 IBB. Överskjutande utdelning tas upp i kapital (30 procents beskattning). 21

22 Metod Kapitalvinst (förenklat) Kapitalvinst upp till gränsbeloppet tas upp i kapital kvoterat med 2/3 (20 procents beskattning). Kapitalvinst över gränsbeloppet beskattas i tjänst, dock max 100 IBB. Överskjutande kapitalvinst tas upp i kapitali kapital (30 procents beskattning). Gränsbeloppets beståndsdelar (förenklat) Gränsbelopp Def.: Vad som får tas upp i kapital Ber.: +Årets gränsbelopp +Sparat utdelningsutrymme uppräknat m. SLR + 3 procentenheter Lagrum: 57:10 IL Årets gränsbelopp Def.: Hur gränsbeloppet påverkas av årets omständigheter. Ber.: Det kan antingen beräknas enligt schablonmetoden: Två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp (IBB) fördelat lika på andelarna i företaget, eller som: summan av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med SLR ökad med nio procentenheter och det lönebaserade utrymmet. Lagrum: 57:11 IL Underlaget för årets gränsbelopp Def.: I regel delägarens omkostnadsbelopp Ber.: Ungefär anskaffningskostnaden som brukar utgöras av köpekilling och eventuella aktieägartillskott. Lagrum: 57:12 IL Sparat utdelningsutrymme Def: Tidigare outnyttjade gränsbelopp Ber.: Gränsbelopp Utdelningar Lagrum: 57:13 IL Endast om andel är 4 procent eller större och om delägaren eller närstående till delägaren fått löneunderlag om minst det lägsta av sex IBB + 5% av löneunderlaget, eller 9,6 IBB Lagrum: 57:19 IL Lönebaserat utrymme Def.: Ökning av årets gränsbelopp till följd av att företaget eller dess dotterbolag har betalat löner. Se 57:16 IL. Ber.: 50 % av löneunderlaget (max 50 ggr kontant ersättning) Lagrum: 57:16 IL Löneunderlag Def.: Den kontanta ersättningen som företaget och dess dotterbolag inom EU betalat ut till anställda. Lagrum: 57:17 IL. 22

23 Lönebaserat utrymme Denna del av beräkningen syftar inte till att på ett rättvisande sätt skilja på avkastning av kapital och tjänsteinkomster. Denna del av beräkningen är ett uttryck för arbetsmarknadspolitik. Poängen kan formuleras ungefär så här: Ta ut en någorlunda lön så får du en bonus för att öka dina lönekostnader (anställa folk). Endast om andel är 4 procent eller större och om delägaren eller närstående till delägaren fått löneunderlag om minst det lägsta av sex IBB + 5% av löneunderlaget, eller 9,6 IBB Lagrum: 57:19 IL Lönebaserat utrymme Def.: Ökning av årets gränsbelopp till följd av att företaget eller dess dotterbolag har betalat löner. Se 57:16 IL. Ber.: 50 % av löneunderlaget (max 50 ggr kontant ersättning) Lagrum: 57:16 IL Löneunderlag Def.: Den kontanta ersättningen som företaget och dess dotterbolag inom EU betalat ut till anställda. Lagrum: 57:17 IL. Årets gränsbelopp Årets gränsbelopp Def.: Hur gränsbeloppet påverkas av årets omständigheter. Ber.: Det kan antingen beräknas enligt schablonmetoden: Två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp (IBB) fördelat lika på andelarna i företaget, eller som: summan av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med SLR ökad med nio procentenheter och det lönebaserade utrymmet. Lagrum: 57:11 IL Underlaget för årets gränsbelopp Def.: I regel delägarens omkostnadsbelopp Ber.: Ungefär anskaffningskostnaden som brukar utgöras av köpekilling och eventuella aktieägartillskott. Lagrum: 57:12 IL Denna del av beräkningen syftar till att fördela inkomsterna mellan kapital och tjänst (om man bortser från att det påverkas av det lönebaserade utrymmet). Årets gränsbelopp utgörs antingen av en förenklad schablon, eller så antas en rimlig avkastning på satsat kapital vara SLR+9 procentenheter. Underlaget för årets gränsbelopp är ungefär vad andelsägaren satsat i bolaget. 23

24 Sparat utdelningsutrymme Sparat utdelningsutrymme Def: Tidigare outnyttjade gränsbelopp Ber.: Gränsbelopp Utdelningar Lagrum: 57:13 IL Det sparade utdelningsutrymmet syftar till att andelsägaren inte ska behöva göra utdelningar varje år. Det ska gå bra att rulla avkastningen av kapital fram till dess att den används. Gränsbelopp Gränsbelopp Def.: Vad som får tas upp i kapital Ber.: +Årets gränsbelopp +Sparat utdelningsutrymme ökat med SLR + 3 procentenheter Lagrum: 57:10 IL I gränsbeloppet sammanförs de olika komponenterna: 1) Årets gränsbelopp (som innehöll arbetsmarknadspolitik och rimlig avkastning på kapital) 2) Det sparade utdelningsutrymmet (den rullade rimliga avkastningen på kapital) Det sparade utdelningsutrymmet räknas upp med SLR + 3 procentenheter för att kompensera inflation och liknande. Resultatet, gränsbeloppet, är basen för vilken utdelning som får tas upp i kapital. 24

25 Gränsbeloppets beståndsdelar (förenklat) Gränsbelopp Def.: Vad som får tas upp i kapital Ber.: +Årets gränsbelopp +Sparat utdelningsutrymme uppräknat m. SLR + 3 procentenheter Lagrum: 57:10 IL Årets gränsbelopp Def.: Hur gränsbeloppet påverkas av årets omständigheter. Ber.: Det kan antingen beräknas enligt schablonmetoden: Två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp (IBB) fördelat lika på andelarna i företaget, eller som: summan av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med SLR ökad med nio procentenheter och det lönebaserade utrymmet. Lagrum: 57:11 IL Underlaget för årets gränsbelopp Def.: I regel delägarens omkostnadsbelopp Ber.: Ungefär anskaffningskostnaden som brukar utgöras av köpekilling och eventuella aktieägartillskott. Lagrum: 57:12 IL Sparat utdelningsutrymme Def: Tidigare outnyttjade gränsbelopp Ber.: Gränsbelopp Utdelningar Lagrum: 57:13 IL Endast om andel är 4 procent eller större och om delägaren eller närstående till delägaren fått löneunderlag om minst det lägsta av sex IBB + 5% av löneunderlaget, eller 9,6 IBB Lagrum: 57:19 IL Lönebaserat utrymme Def.: Ökning av årets gränsbelopp till följd av att företaget eller dess dotterbolag har betalat löner. Se 57:16 IL. Ber.: 50 % av löneunderlaget (max 50 ggr kontant ersättning) Lagrum: 57:16 IL Löneunderlag Def.: Den kontanta ersättningen som företaget och dess dotterbolag inom EU betalat ut till anställda. Lagrum: 57:17 IL. Så fördelas inkomsterna mellan inkomstslagen Beräkning av gränsbelopp 2/3 delar av utdelning under gränsbeloppet tas upp i kapital. (57:20 IL). 2/3 delar av kapitalvinst under gränsbelopp skattas i kapital. (57:21 IL) Utdelning över gränsbeloppet tas upp i tjänst. (57:20 IL), dock max 90 IBB (57:20 a IL). Överskjutande utdelning tas upp i kapital. Outnyttjat gränsbelopp utgör sparat utdelningsutrymme vid nästa gränsbeloppsberäkning. (57:13 IL). Kapitalvinst över gränsbeloppet tas upp i tjänst. (57:21 IL), dock max 100 IBB ( 57:22 IL). Kapitalvinst över 100 IBB tas upp i kapital Beräkning av gränsbelopp 25

26 Värt att observera Presentationen är en sammanfattning i syfte att återge en schematisk bild Utgå från lagtext när du besvarar frågor Värt att observera Skilj på gränsbelopp och årets gränsbelopp Gränsbelopp är slutet på uträkningen av vad som ska tas upp i kapital Årets gränsbelopp är en del av beräkningen, årets del av gränsbeloppet 26

27 Värt att observera Skilj på utdelning och kapitalvinst Liknande beskattning, men inte identisk Kontrollera om delägaren eller en närstående till delägaren verkligen har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda det lönebaserade utrymmet innan du beräknar det Indirekt ägande Samma eller likartad verksamhet 27

28 Direkt och indirekt ägande X AB är ett fåmansföretag enligt kapitel 56 och kapitel 57 IL till följd av indirekt ägande Om delägaren är verksam i X AB så är delägarens samtliga andelar i samtliga moderbolag kvalificerade Endast ett gränsbelopp som baserar sig på schablonmetoden (57:11 a IL) FÅAB FÅAB FÅAB FÅAB FÅAB X AB Samma eller likartad verksamhet Förfarandekedja X AB har verksamhet 1 X AB säljer den till Y AB Delägaren slutar arbeta i X AB Efter sju år är delägaren andelar i X AB fortfarande kvalificerade, eftersom denne varit verksam i ett företag med samma eller likartad verksamhet X AB X AB Y AB X AB Y AB Verk 1 Verk 1 Verk 1 Verk 1 28

29 Samma eller likartad verksamhet Ett språkligt problem Det är inte vad verksamheten är (t. ex. revision) som är viktigt, utan om det är samma verksamhet Revision behöver alltså inte vara samma verksamhet som revision Revision med samma kundregister är dock samma eller likartad verksamhet Förtäck utdelning och förtäckt lön 29

30 Utdelning och lön Utdelning: Beskattning: Intäkt i kapital (till gränsbelopp på kvalificerade andelar) Över gränsbeloppet i tjänst Ej sociala avgifter Ingen APA Ej särskild löneskatt Ingen rätt till grundavdrag Ingen rätt till jobbskatteavdrag Ej avdrag för företaget AB Ägare / anställd Lön: Intäkt i tjänst Sociala avgifter APA Grundavdrag Avdrag för bolaget som lönekostnad Gäller även förtäckt lön och utdelning Inledning Om en delägare tillgodogör sig ett värde från ett bolag så medför det beskattningskonsekvenser för både delägaren och bolaget. Delägaren kan beskattas som om denne erhållit utdelning eller lön X AB Värde Bolagets beskattning är beroende av om värdet anses ha utgjort utdelning eller lön hos delägaren 30

31 Utdelning Om delägaren inte har ett anställningsförhållande med bolaget Värdeöverföringen förutsätts utgöra utdelning Delägaren beskattas såsom för utdelning Inkomstslaget kapital Om andelarna är kvalificerade kan utdelningen träffas av kap. 57 IL Om närstående är anställd kan värdet emellertid även anses vara ett utflöde av den närståendes anställning Ej anställd, ej lön X AB Värde Lön Om delägaren har ett anställningsförhållande med bolaget Värdeöverföringen presumeras utgöra lön (förmån) Delägaren tar upp värdet i inkomstslaget tjänst Anställd, därmed lön X AB Värde 31

32 Värdet Delägaren beskattas för marknadsvärdet på tillgången eller tjänsten som denne erhållit 61:2 IL Vissa förmåners värde är särskilt reglerade i kap. 61 IL Äganderätt, dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande Normalt beskattas värdet av en överförd tillgång (ex. en TV) För dyra tillgångar (ex. en fjällstuga eller segelbåt) beskattas i stället normalt dispositionsrätten eller det faktiska nyttjandet Rådigheten ofta avgörande för om dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande Kr? X AB Värde Bolaget Bolaget uttagsbeskattas för det värde som överförts till delägaren (22:3 IL) Utdelning Lön Bolaget erhåller inte avdrag för utdelningen (16:1 IL e.c.) Bolaget erhåller avdrag för det överförda värdet som lönekostnad (16:1 IL) Värdet beläggs med arbetsgivaravgifter (2:1 och 10 SAL) X AB Värde? 32

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 Målnummer: 469-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-11-30 Rubrik: Lagrum: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014.

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014. Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 SFL 4 27 mars 2014 Bertil Wiman 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av individer eller juridiska personer

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson.

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson. TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson Dualt skattesystem Fysisk person Inkomst Tjänst/Näringsverksamhet Kapital 0 430 200 besk ink (443 300) förvärvsinkomst 32 % 30 % 430 200 616 100 besk ink (629

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 1499 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL prop. 1989/90:110, SkU30 prop. 1996/97:150, FiU20 prop. 1998/99:15, SkU5 prop. 1999/2000:2, SkU2, 5 och 8 prop.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Aktuella frågor för tillväxtföretag Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 3:12-reglerna, vad gäller framöver? Förslaget till förändrade regler för delägare i fåmansföretag drogs tillbaka i augusti

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Med fokus på 3:12 reglerna Kandidauppsats inom affärsjuridik [Skatterätt] Författare: Magnus Eriksson Handledare: Björn Westerberg Framläggningsdatum

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

De nya löneunderlagsreglerna

De nya löneunderlagsreglerna Institutionen för ekonomi Handledare: Stefan Aldén Datum: 2006-05-31 Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt De nya löneunderlagsreglerna vad blir effekterna? Författare: Erik Antonsson Erik

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 17 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2008 taxeringsår 2009 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

Förtäckt förmån - lön eller utdelning?

Förtäckt förmån - lön eller utdelning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Varverud Förtäckt förmån - lön eller utdelning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Mats Tjernberg Skatterätt VT 2001 Innehåll FÖRKORTNINGAR 3 1 INLEDNING

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2016:887 Utkom från trycket den 11 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar SKV 292 utgåva 25 2017 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2016 deklaration 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och

Läs mer

10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 1507 10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 57 kap. IL prop.1989/90:110, SkU30 prop. 1990/91:5, SkU32 prop. 1990/91:54, SkU10 prop.

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand samt justitierådet Margit Knutsson. Investeraravdrag Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Utkast till Lagrådsremiss

Utkast till Lagrådsremiss Utkast till Lagrådsremiss Fi2016/03965/S1 Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag [Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.] Stockholm NN NN (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75

Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016 EXAMENSARBETE Kvalificerade andelar En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen Ghazwan Shaia 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna Emma Hein Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna The same or similar activities A study of the close company rules Skatterätt och ekonomi D-uppsats Termin: Handledare: HT-11 Stefan

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson

Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT 2014 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning 24 Familjebeskattning Familjebeskattning 1183 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 24.1 Enskild näringsverksamhet RSV S 1995:24 Barn och barns

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. 3:12-reglerna Tillämpning av löneunderlagsregeln

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. 3:12-reglerna Tillämpning av löneunderlagsregeln I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 3:12-reglerna Tillämpning av löneunderlagsregeln Filosofie Magisteruppsats inom skatterätt Författare: Elin Olsson Lärare:

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag Promemoria 2001-02-01 Fi2001/438 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S 3 Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:40

Regeringens proposition 2005/06:40 Regeringens proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag Prop. 2005/06:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL?

Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL? Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL? Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Handledare: Andreas Karlsson Peter Krohn Framläggningsdatum

Läs mer

Skattedagarna Sven Johannesson Jacob Hellsten Hake Feka.

Skattedagarna Sven Johannesson Jacob Hellsten Hake Feka. Skattedagarna 2015 Sven Johannesson Jacob Hellsten Hake Feka 075 246 36 27 075 246 36 24 075 246 36 05 sjohannesson@deloitte.se jhellsten@deloitte.se hfeka@deloitte.se Innehåll Individbeskattning Företagsbeskattning

Läs mer

Remissyttrande Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Remissyttrande Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA c/o KG10, Kungsgatan 8 111 43 Stockholm +46 (0)8 678 30 90 www.svca.se Finansdepartementet Fi2016/03965/S1 Skatte- och tullavdelningen 2017-02-10

Läs mer

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över regeringens omarbetade förslag - Översyn för skatteregler för delägare i fåmansföretag - SOU2016:75

Yttrande över regeringens omarbetade förslag - Översyn för skatteregler för delägare i fåmansföretag - SOU2016:75 2:a Yttrande Founders Alliance 2017-04-24 Vår ref: 2017/01 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Vår Ref: Niclas Carlsson Dnr: Fi2016/03965/S1 Yttrande över regeringens omarbetade förslag - Översyn för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer