UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER"

Transkript

1 KULTURRÅDET Dnr KUR 2007/1271 UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSPROJEKT MED STÖD FRÅN KULTURRÅDET 1

2 UTVECKLINGSARBETE INOM KULTURRÅDETS ANSVARSOMRÅDE Kulturrådet ska enligt sin instruktion (SFS 1988:676, ändrad senast 2001:1036) i anslutning till sitt förslag till budgetunderlag göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen inom de delar av kulturområdet som avses i 1. Rådet skall även lämna förslag till sådana åtgärder som kan föranledas av bedömningen. Kulturrådet har nyligen i sin Omvärldsanalys och i rapporten Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv redovisat kulturens finansiering och utbud i ett regionalt perspektiv samt hur tillgängligheten till kulturutbudet ser ut genom en beskrivning av aktuell kunskap om kulturvanorna. Därför begränsar rådet redovisningen i budgetunderlaget till frågan om vilka processer som har satts igång genom utvecklingsbidragen till regionala kulturinstitutioner och vilka effekter som dessa har haft. Utvecklingsbidrag till regionala kulturinstitutioner Bakgrund och omfattning 1997 infördes systemet med utvecklingsbidrag (riktade bidrag) till de regionala kulturinstitutionerna. Enligt förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet får utvecklingsbidragen lämnas under högst tre år. Enligt 13 ska utvecklingsbidragen till teater-, dans- och musikinstitutioner ges för arbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer. Till regionala museer ska utvecklingsbidragen ges för arbete med att nå nya publikgrupper och att granska museernas samlingar och till länsbiblioteken för arbete med att utveckla den regionala biblioteksverksamheten. För budgetåret 1997 uppgick utvecklingsbidragen enligt regleringsbrevet till 8 mnkr för regionala teater-, dans- och musikinstitutioner, till 1,7 mnkr för regionala museer och till 2,6 mnkr till länsbibliotek. Budgetåret 2001 avsatte regeringen 4,7 mnkr till utvecklingsbidrag till de regionala museerna för att sedan öka till 6,7 mnkr Dessutom fick de regionala museerna under åren sammanlagt 30 mnkr att söka för museipedagogiskt utvecklingsarbete. Sedan budgetåret 2006 är det Kulturrådet som avgör hur stor del av anslagen till de regionala institutionerna som ska användas för utvecklingsverksamhet. För budgetåret 2006 uppgick utvecklingsbidragen till kronor till utvecklingsprojekt inom ramen för anslaget till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner och regional musikverksamhet. Bidrag lämnades till 52 projekt. För regionala museers utvecklingsverksamhet disponerades 6,8 mnkr till 26 projekt och till regional biblioteksverksamhet 2,9 mnkr till 18 projekt. 2

3 Utöver de riktlinjer som finns i förordningen har regeringen i regleringsbreven för vissa år angett särskilda områden som de riktade insatserna till de regionala museerna i första hand skulle gälla. Utpekade områden har varit industrisamhällets kulturarv, icke-fiktiv film samt fotografi som kulturarv och konstnärligt uttryck. För budgetåren 2006 och 2007 har inga prioriterade områden angetts i regleringsbreven. Som komplettering till riktlinjerna i förordningen och regleringsbreven har Kulturrådets styrelse årligen preciserat inriktningen på utvecklingsbidragen. Stor vikt har lagts vid utvecklingsprojekt av långsiktig och strategisk karaktär samt metodutveckling och ökad samverkan. Under senare år har också bedömts om insatserna syftat till etnisk och kulturell mångfald, barns och ungas tillgång till kultur och jämställdhet mellan kvinnor och män i kulturlivet. För varje projekt har också hänsyn tagits till förankring hos och satsning av de regionala och lokala huvudmännen. För teater-, dans- och musikinstitutioner samt regional musikverksamhet har projekt prioriterats som syftar till utveckling och utbildning av arrangörer/arrangörsnät, insatser för att stärka dansens etablering utanför storstadsregionerna, insatser för att öppna institutionerna för influenser från andra kulturer och samverkan över länsgränserna. Inom den regionala biblioteksverksamheten har strategiskt utvecklingsarbete i syfte att stärka och utveckla folkbibliotekens ställning prioriterats. År 2006 beslutade Kulturrådet att särskilt beakta projekt som syftar till att stimulera en ökad samverkan mellan scenkonstinstitutionerna och det fria danslivet. Inom museiområdet har beaktats utvecklingen av ett internationellt perspektiv i verksamheten. Inom biblioteksområdet har Kulturrådet valt att särskilt stödja större, länsövergripande projekt som uppmuntrar till nya samarbetsformer och syftar till att utveckla tjänster av betydelse på både regional och nationell nivå. I det följande presenteras ett urval projekt med avsedd långsiktig verkan inom scenkonst-, musei- och biblioteksområdet. Utvecklingsarbete inom scenkonstområdet Länsteatrarna i Sverige, genom Östergötlands Länsteater, har beviljats utvecklingsbidrag för att i samverkan mellan de 17 länsteatrarna i landet och Riksteatern arbeta med arrangörsutveckling. Grunden i projektet är lokala samarbeten mellan de producerande teatrarna och de lokala arrangörerna. Ett mål med projektet är också att öka antalet nya kulturarrangörer och stimulera ungt kulturutövande och arrangörsskap. Detta sker genom coach-program, seminarier, produktionssamarbeten etc. Under 2006 har projektet bland annat arbetat med att bygga nätverk för arrangörsskap med Kulturskolan i Västernorrland, med repertoardiskussioner i Västra Götaland, turnéer till mindre scener i Halland och till turnésamarbete mellan länsteatrar och Riksteatern. Projektet har beviljats 3,2 mnkr de första två åren. Dessutom fördelades utvecklingsbidrag till ett nationellt dramaturgiat, där Riksteatern och Länsteatrarna i Sverige samverkar. Ett av projektets 3

4 huvudsyften är att få fram ny barndramatik med tematisk bredd. Dramaturgiatet kommer också att möjliggöra beställningsverk, vilket i dag är omöjligt för de mindre teatrarna. Vidare kommer dramaturgiatet att täcka in språkområden som i dag inte är representerade på scenerna. Norrscen är ett samverkansprojekt mellan Norrbottensteatern, Västerbottensteatern och Teater Västernorrland. Syftet med projektet har varit att genom samarbete kring produktion och turné av stora scenföreställningar öka antalet speltillfällen och genom ökad marknadsföring nå nya publikgrupper och arrangörer. Samarbetet har också inneburit tätare kontakter mellan teatrarnas olika personalgrupper och utbyte av erfarenheter. Det har också inneburit gemensam utbildning för personalen. Samma teatrar inleder ett nytt samarbete, Norrscen för barn, som erhöll utvecklingsbidrag hösten Inom ramen för utvecklingsbidrag till scenkonstinstitutionerna beviljades 2006 stöd till sju projekt som riktade sig till barn och unga. Förutom till Norrscens barn- och ungdomsprojekt beviljades medel till Teater Västmanland för att tillsammans med New York State Theatre Institute utveckla pedagogiska modeller för Teater Västmanlands arbete i länets skolor. Teater Västmanland har även fått ett utvecklingsbidrag för att implementera det pedagogiska arbetet i skolorna. Backa Teater/Göteborgs stadsteater har fått medel för att utveckla Barnteaterakademin vars arbete har förutsättningar att stärka barnteaterns ställning, genom att i ett utvecklingsarbete med unga dramatiker få fram nya pjäser för barn och ungdom. Nordiska kammarorkestern har beviljats bidrag för ett planerat samarbete med lärarutbildningen och är enligt Kulturrådet ett bra exempel på hur institutioner kan bidra till att säkra den framtida tillgången till kultur i skolan. Botnia Musiks musikalskaparprojekt Mosaik riktar sig bl.a. till ungdomar i särskolan och till flykting- och invandrarelever och stämmer väl in på Kulturrådets prioriteringar. Även Sörmlands Musik och Teaters projekt Text Direkt är ett bra exempel på hur barns och ungas eget skapande kan stärkas genom samverkan med institutioner. Medel för detta beviljades med 1,4 mnkr. Dessutom riktar sig det stora arrangörsutvecklingsprojekt som länsteatrarna driver tillsammans med Riksteatern i stor utsträckning till barn och ungdom. Flera scenkonstinstitutioner har projekt med inriktning på kulturell mångfald. Exempel på sådana är Spjutspets Mångkultur/Borlängeprojektet vid Dalateatern, som är ett treårigt projekt, som började Det är ett långsiktigt arbete med att förankra teaterkonsten och Dalateatern hos nya grupper samt att bredda rekryteringsbasen för alla yrkesfunktioner på teatern. I arbetet skapas ett nätverk med kontakter inom invandrarföreningar, ungdomsorganisationer, skolor, amatörteaterföreningar m.fl. Andra exempel på skapandet av mångkulturella nätverk är samarbetet mellan Musik Gävleborg och Folkmusikens Hus i Rättvik, samt projektet Folkmusik i en mångkulturell värld vid Kalmar läns musikstiftelse. 4

5 Ett sätt att bredda teaterintresset är också att etablera samverkan mellan amatörer och professionella. Som ett exempel av flera har Västerbottensteatern fått stöd för att samverka med amatörer i uppsättningen En midsommarnattsdröm. För att belysa jämställdhetsproblematiken har Kulturrådet gett medel till projektet Genusperspektiv i den konstnärliga processen som bedrivs av Västsvenska Teater och Dans. Dessutom har Västra Götalandsregionen fått bidrag för projektet 50 50, ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen samt Teater Halland för projekt Donna dell Arte. Kulturrådet har även stött organisatoriska utvecklingsprojekt. Ett sådant exempel är GöteborgsOperans samgående med Länsteatern i Skaraborg. Målet var att stärka och utveckla den regionala musikteaterverksamheten och samtidigt behålla den lokala förankringen som byggts upp av länsteatern. Kulturrådet stödde detta arbete med sammanlagt 7 mnkr under fyra år och Västra Götalandsregionen ökade sitt årliga bidrag till operan med 4 mnkr. Inom musikområdet har flera insatser gjorts för nutida konstmusik. Under 2006 etablerades en fast ensemble för nutida konstmusik i Norrbotten (Neo) genom en samverkan mellan Norrbottens läns landsting samt Luleå och Piteå kommuner. Kulturrådets bidrag på 2 mnkr motsvaras av en regional och lokal insats på 3 mnkr. Andra exempel rörande nutida konstmusik är de insatser som gjorts i Kronobergs län (CoMA) och i Västra Götalandsregionen (OPEN). Genom utvecklingsbidrag från Kulturrådet och regionala bidrag har särskilda centra byggts upp som samverkar med varandra, med det fria kulturlivet och med andra institutioner inom musikområdet, t.ex. Visby Tonsättarcentrum. I Skåne pågår projektet TonSatt, som är ett samverkansprojekt mellan Musik i Syd, Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Musica Vitae. I projektet ingår också samverkan med körer och kammarmusikensembler i regionen för att föra ut den nutida musiken. Projektet fokuserar kring tre tonsättare, Sven-David Sandström, Reine Jönsson och Catharina Palmaer, som under tre år har engagerats för att komponera nya verk till orkestrarna och andra ensembler. Utvecklingsbidragen har även använts för att stärka strukturerna inom dansområdet i syfte att öka tillgängligheten inom detta område. Exempel på institutioner som har fått detta stöd är Värmlandsoperan, Folkteatern i Göteborg, Gotlands länsteater, Vara konserthus och Musik i Gävleborg. Scen för dans är namnet på den långsiktiga satsning på danskonst som NorrlandsOperan har påbörjat fick NorrlandsOperan 1 mnkr i utvecklingsbidrag till denna danssatsning, som skedde i samverkan med Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. 5

6 Anslaget till de regionala institutionerna kan även användas för institutionernas internationella kultursamarbete. Kulturrådet har exempelvis under 2006 bidragit till GöteborgsOperans balettgästspel i Tyskland, Teater Västmanlands samarbete med New York State Theatre Institute och Nordiska Kammarorkestern Sundsvalls Japanturné. Utvecklingsarbete inom museiområdet Genom utvecklingsbidragen kan Kulturrådet stödja projekt som syftar till långsiktig utveckling av de regionala museernas verksamhet. Förankring och satsning av den regionala huvudmannen liksom institutionens egenfinansieringsgrad har varit av särskilt intresse, inte minst som mått på engagemang och långsiktighet. Ett exempel på ett långsiktigt projekt startade i Västernorrland 2003 med syfte att öka samarbetet mellan länsarkivet, länsbiblioteket och länsmuseet (Arkiv, Bibliotek, Museer) för att få bredare kunskap inom hela området samt kunna nå ut till nya grupper. Som resultat av ABMprojektet har i Västernorrland etablerats ett eget sekretariat och ABM-samarbetet fortsätter ute i länet. Västernorrlands ABM-samarbete fungerar också som förebild för många andra ABM-projekt i landet. Projektet har erhållit utvecklingsbidrag med sammanlagt kronor under åren Även Västerbottens museum har med utvecklingsbidrag från Kulturrådet byggt upp en bestående ABM-verksamhet. Det har skett i samarbete med länsbiblioteket och de kommunala biblioteken. På de senare har man placerat länsmuseiöar att användas av medborgarna och skolorna för dialog med länsmuseet. Projektet har lett till en ökad närvaro av länsmuseet i regionen. Länsmuseerna i Sörmland, Värmland och Örebro fick utvecklingsbidrag med kronor för ett projekt med syfte att i bred samverkan med andra aktörer öka kompetensen för museiarbete i det mångkulturella samtida samhället. Inom ramen för projektet arbetade man med att utveckla dels olika gruppers delaktighet i museiverksamhet och historieskrivning, dels museipersonalens kompetens rörande samtidshistoria och mångkulturellt arbete. Vidare var syftet att utveckla dokumentationsverksamheten och skapa långsiktiga samarbeten mellan museerna. Örebro länsmuseum har i sitt pågående mångkulturarbete under 2006 initierat projektet Vivalla en hembygd, 30 språk, människor och kulturmöten över tusen år. Det treåriga projektets övergripande syfte är att etablera en permanent museipedagogisk verksamhet i ett av länets mest segregerade, mångkulturella områden, Vivalla. Den främsta målgruppen är grundskolans klass 1 9 och arbetet ska genomföras i samverkan med lärare, elever, föräldrar och andra intressenter i kommunen. Med projektet Glasklart en pedagogisk resa i glasets värld har Smålands museum riktat närmare fokus på barns möjligheter och förmåga att tillägna sig kunskap om glas och glashantering. För barns och ungdomars regionala identitet bedöms projektet som angeläget av museet. Projektet 6

7 planeras pågå under och har för 2006 fått kronor i utvecklingsbidrag. Upplandsmuseet fick 2006 utvecklingsbidrag med kronor för framtagande av genusanalysverktyg för museiverksamhet och implementering av ett genusmedvetet arbetssätt. Under 2006 har museet bl.a. bjudit in andra museer till seminarium om det utförda arbetet. Enligt uppgift från Upplandsmuseet har flera museer visat intresse för projektet med önskan om att ta del av projektresultatet. I det museipedagogiska arbetet intar länsmuseerna i Kalmar och Jämtland en särställning genom det utvecklingsarbete, som genomförts där. Länsmuseet i Kalmar har utvecklat en kulturmiljöpedagogik där museet arbetar tillsammans med skolklasser. Klasserna får arbeta med sin historia genom rollspel där utgångspunkten oftast är en plats i skolans närområde. I Jämtland är det friluftsmuseet vid Jamtli som bildar basen i det pedagogiska arbetet, också här är det rollspelet som är basen i pedagogiken. Ett annat exempel på museipedagogiskt projekt är Nordiska akvarellmuseets projekt De unga och samtidskonsten som syftar till att göra unga människor delaktiga i museernas verksamhet. På motsvarande sätt har Stockholms stadsmuseum fått bidrag till etableringen av en museilägenhet i Tensta. Lägenheten som ligger i ett miljonprogramområde med etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald utgör basen för tillgängliggörande av områdets historia i dialog med invånarna. Utvecklingsarbete inom biblioteksområdet Kulturrådet har under de senaste åren valt att prioritera strategiskt utvecklingsarbete och samverkan mellan flera län, bl.a. genom uppdraget om folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Ett ökat antal högskolestuderande och allt fler personer i formellt och informellt lärande har aktualiserat en rad frågor som rör informationsförsörjningen och som ställer stora krav på folkbiblioteken och deras personal. De studerande kräver både väl utvecklad teknik och anpassade digitala tjänster. Regionbibliotek Västra Götaland har sedan 2001 fått drygt 3 mnkr i bidrag för att driva verksamheten KULDA. KULDA bistår folkbibliotek i landet med att öka utbudet av och kunskapen om nätbaserade tjänster. Utan denna möjlighet hade de mindre kommunbiblioteken inte kunnat erbjuda samma tillgång till nättjänster som de gör idag. Ökat antal distansstuderande avspeglas i ökad efterfrågan på kurslitteratur och databaser på folkbiblioteken. Den studerande väljer det bibliotek som ligger närmast och har ett öppethållande som passar den enskildes behov. Det är många gånger det lokala folkbiblioteket men dessa bibliotek har inte alltid den kompetens och de som resurser de studerande efterfrågar. För att kunna ge god service krävs ett mer strukturerat samarbete mellan högskolebibliotek och folkbibliotek kring studerandes informationsförsörjning. 7

8 Idag upphandlar Kungl. biblioteket e-resurser för universitets- och högskolebiblioteken. Tillsammans ser KB och Kulturrådet över hur ett samarbete skulle kunna se ut i denna fråga. Fråga biblioteket är en webbaserad referenstjänst som tar emot frågor av skilda slag. Ett stort antal folkbibliotek svarar kontinuerligt på frågor via e-post och chatt. Från början bedrevs tjänsten som en egen verksamhet av ett antal intresserade bibliotek erhöll Örebro stadsbibliotek knappt 2 mnkr i utvecklingsbidrag för att samordna en nationell tjänst och skapa möjligheter även för mindre kommuner att delta i tjänsten. Fr.o.m. den 1 juli 2006 drivs Fråga biblioteket vidare av Lånecentralen i Malmö tillsammans med övriga lånecentraler. Ordbron kallas den flerspråkiga versionen av Fråga biblioteket som erbjuder service på tolv olika språk. Regionbibliotek Skåne har under fått drygt kr i utvecklingsbidrag för den flerspråkiga tjänsten. Tanken är att Ordbron fr.o.m ska integreras i Fråga biblioteket. Diskussioner förs även mellan Kungl. biblioteket, Kulturrådet och lånecentralerna i syfte att även integrera högskolebibliotekens nättjänst Jourhavande bibliotekarie i Fråga biblioteket. Ett samgående skulle öka graden av service till medborgaren. Landets 20 länsbibliotek och tre lånecentraler har alla under 2000-talet varit delaktiga i flera Kulturrådsstödda projekt, där uppbyggnad av infrastruktur för informations- och mediaförsörjning stått i fokus. Målsättningen har varit att öka tillgängligheten till information för alla, från barn och unga till vuxenstuderande. I den norra regionen har fem länsbibliotek och lånecentralen i Umeå satsat på att öka medvetenheten hos kommunbiblioteken när det gäller en aktiv inköpspolitik. Syftet har varit att få kommuner att kontinuerligt analysera kommunens sammansättning och göra inköp som stämmer med respektive kommun. Tack vare projektet ingår numera även databaser och andra nättjänster i bibliotekens inköp. Länsbiblioteket Västernorrland har varit projektägare och projektet fick knappt 1,5 mnkr i utvecklingsbidrag. Sex länsbibliotek och lånecentralen i Malmö har i södra Sverige tillsammans satsat på en avancerad samsökningsfunktion i den s.k. SESIM-portalen. Det är en tjänst som inte bara söker i bibliotekens kataloger utan även integrerar databaser, webbsidor och andra elektroniska tjänster. Projektet fick under ,5 mnkr i utvecklingsbidrag och samordnades av Länsbibliotek Sydost. Nio länsbibliotek i Mellansverige fortsätter året ut arbetet med att hjälpa kommunbiblioteken att göra mer brukarvänliga webbplatser. Dessa ska vara innehållsmässigt relevanta och lokalt anpassade men samtidigt vara pedagogiska verktyg för personalen. Sedan 2005 har projektet fått drygt 1,8 mnkr i utvecklingsbidrag. 8

9 De tre rikstäckande regionala projekten ovan planerar ett samgående i ett nationellt projekt i syfte att utveckla en gemensam samsökningsportal och elektronisk miljö för hela folkbibliotekssektorn. Utvecklingen av en för folkbiblioteken i Sverige gemensam samsökningsportal innebär att erfarenheter från hela Sverige kan tas tillvara och kopplas till en plattform för nationella bibliotekstjänster på webben. Den utveckling som förväntas av projektet kommer att bidra till en utjämning av standardskillnader mellan landets kommunbibliotek samt främja vuxenstuderandes och distansstuderandes tillgång till folkbiblioteksservice. Små och resurssvaga bibliotek kan tillgodogöra sig de större bibliotekens kompetens och för de deltagande biblioteken kan arbetet med samsökningsportal och elektronisk plattform innebära en kompetenshöjning. Tjänsten som kan anpassas efter varje användares önskemål och behov, kommer att ge service till alla medborgare utifrån ett jämlikt perspektiv, oavsett etniska, ekonomiska och geografiska förutsättningar eftersom tillgången till information är en demokratisk rättighet och en fråga om välfärd och likaberättigande. Länsbiblioteket Västernorrland samordnar sedan 2006 elva av länsbiblioteken i detta projekt och tanken är att även resterande nio mellansvenska länsbibliotek blir del av projektet fr.o.m. nästa år. Projektet har hittills fått 1,3 mnkr i bidrag. Kulturrådet stödjer flera större samverkansprojekt som avser att utveckla biblioteksverksamhet för barn och unga. Länsbibliotek Jönköping samarbetar med länsbiblioteken i Skåne och Västra Götaland i projektet 2020 Mars Express för att tillsammans med högskolor och universitet utveckla biblioteksrummet på ett sätt som gör barn och ungdomar delaktiga. Projektet har sammanlagt fått kr i utvecklingsbidrag. Fem län i Mellansverige samverkar sedan 2005 i ett projekt som dels försöker ta fram ett symbolsystem för vägledning bland bokhyllor, dels en forskningsöversikt inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet. Projektägare är Regionbibliotek Stockholm och projektet har sammanlagt fått kr i utvecklingsbidrag. Länsbibliotek Sydost driver sedan 2005 ett projekt som tillgängliggör ungdomars egna alster via biblioteken. Ca 60 kommuner deltar i projektet som ständigt växer. Projektet har hittills fått kr i bidrag. Kulturrådets sammanfattande bedömning Under den 10-årsperiod som Kulturrådet har fördelat utvecklingsbidrag till de regionala kulturinstitutionerna har många angelägna utvecklingsprojekt inom olika områden kunnat genomföras. De särskilda utvecklingsbidragen har gett institutionerna möjlighet att pröva nya metoder och arbetssätt, som annars troligen inte hade kommit till stånd. Inte minst har många samverkansprojekt kunnat genomföras både mellan institutioner i ett län och mellan institutioner i flera län. Olika konst- och kulturområden har genom utvecklingsstöden getts möjlighet att samverka på nya sätt. Det finns också exempel på 9

10 viktiga nationella samordningsprojekt, inte minst inom biblioteksområdet. Utvecklingsbidragen har vidare gett scenkonstinstitutionerna möjlighet att bredda sin verksamhet t.ex. genom att införa dans eller att satsa på nutida konstmusikensembler. På museiområdet kan märkas en tydlig lyhördhet för de särskilt prioriterade områden som regeringen pekat ut i regleringsbreven. Märkbara insatser har t.ex. gjorts för att dokumentera och bevara industrisamhällets kulturarv samt för att inventera och samla in icke-fiktiv film. Många institutioner har genom utvecklingsbidragen kunnat göra särskilda insatser för att bredda sin publik. Särskilt fokus har på flera håll lagts på satsningar på barn och ungdom samt på att nå alla medborgare oavsett etniska och geografiska förutsättningar. Särskilt tydliga har de långsiktiga effekterna av utvecklingsarbetet gällande museipedagogik varit. Många skolor har genom satsningen fått möjlighet att samverka mer långsiktigt med ett regionalt museum och integrera museernas resurser i undervisningen. Som ett resultat av den statliga treåriga satsningen beslöt regeringen att fr.o.m. andra halvan av budgetåret 2005 förstärka de regionala museernas verksamhetsstöd med 7,5 mnkr. Kulturrådets sammanfattande bedömning är att de särskilda utvecklingsbidragen har medverkat till förnyelse i de regionala kulturinstitutionernas verksamhet. Projekten har stimulerat till nytänkande och långsiktiga processer har satts igång. Det kan handla om att utveckla nya modeller för samarbetet med skolan, nå en ny publik, skapa nya nätverk, pröva nya metoder och involvera nya kompetenser. Av särskild vikt i detta sammanhang är den regionala och lokala förankringen av utvecklingsarbetet hos institutionernas huvudmän. Samverkan mellan statlig, regional och lokal nivå ökar möjligheterna att få genomslag för den nationella kulturpolitikens mål att ge alla möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. 10

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Remissammanställning avseende de avsnitt som berör KB:s utvidgade uppdrag Inledning Avsikten med remissammanställningen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 (5) Bilaga till styrelsens beslut -02-16 AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 10 978 000 1 104 000 0 285 000 285 000 0 10 693 000 AB Upsala Stadsteater 14 794 000 0 0 0 0 0 14 794 000 Borås Stadsteater

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal PROTOKOLLSBILAGA 1 Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal 1 Omfattning Detta avtal omfattar anställda inom angivna konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern

DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern Ansökan fortsättningsstöd ur Allmänna arvsfonden DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern Bakgrund DIG/scenråd är ett initiativ vars syfte är att utveckla elevers inflytande över den

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET Beviljade ansökningar, belopp i kr. 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. Folke Bernadotteakademin Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Uppdrag, mål och verksamhet

Uppdrag, mål och verksamhet Uppdrag, mål och verksamhet Innehåll: Inledning sid 4, Kulturrådets uppdrag sid 6, Kulturrådets prioriteringar sid 9, Kulturrådets verksamhetsområden sid 10, Kulturrådets övriga uppdrag sid 16, De kulturpolitiska

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG FÖRORD I regleringsbrevet för 2013 fick Statens kulturråd i uppgift att följa upp och redovisa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer