Granskning av Intern kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Uppdrag och bakgrund Revisionsfråga Metod Intern kontroll Resultatet av granskningen av den interna kontrollen Revisorernas synpunkter Intern kontroll i Vingåkers kommun Styrande dokument Organisation Utvecklingsarbetet Nämndernas arbete med intern kontroll Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utvecklingsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsens uppföljningsarbete Bilaga Vingåkers kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Fullmäktige reviderade under 2010 reglementet för intern kontroll. Vi bedömer att reglementet är ändamålsenligt. Under 2011 beslutade fullmäktige om en ny styrmodell för kommunen. I styrmodellen tydliggörs den interna kontrollen i ett särskilt avsnitt. Vår bedömning är att kommunens rutiner, som framgår av reglemente och kommunens styrmodell, för den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräckliga. En bättre uppföljning och efterlevnad av beslutade internkontrollplaner bör dock eftersträvas. Resultatet utifrån insamlade dokument och de svar vi erhållit från förvaltningarna redovisas nedan: Har kommunstyrelsen och nämnderna fattat beslut om internkontrollplaner för år 2012? Samtliga 4 nämnder och kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplaner för Det är endast kommunstyrelsen som har beslutat om en plan senast under januari månad som framgår av anvisningarna till reglementet. Övriga nämnder i februari eller mars månad. Har nämnderna valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Delvis, enligt styrmodellen ska internkontrollplanen ingå som en del i nämndplanen och som bilagor till nämndplanen ska riskbedömningen samt en förteckning över inbyggda kontroller finnas. Det är endast socialnämnden som angett en förteckning av inbyggda kontroller. Ingen nämnd inkl. kommunstyrelsen, med undantag av utvecklingsnämnden, har uppvisat några dokumenterade riskbedömningar. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Genomförda aktiviteter/kontroller har helt alternativt delvis utförts i nämnderna. I flera av nämnderna har inte kontrollerna utförts enligt den tidplan som framgår av beslutad internkontrollplan. Genomförda aktiviteter har redovisats till berörd nämnd. Har nämnderna fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Nämnderna har vid behov fattat beslut om åtgärder och i flera fall även att fortsatta kontroller ska ske nästkommande år. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? Vingåkers kommun 1 av 17

4 Nämnderna har i allt väsentligt rapporterat resultatet av genomförda kontroller till kommunstyrelsen och revisorerna. Det är positivt att samtliga nämnder har beslutat om en internkontrollplan för Samtliga nämnder har skapat bra förutsättningar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. I kommunens årsredovisning har i år en översiktlig redovisning skett av nämndernas genomförda internkontroller. Kommunstyrelsen har inte med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, vidtagit åtgärder. Det framgår även av reglementet att kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. Någon återrapportering av hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen har inte skett. Dokumentationen av genomförda kontroller uppvisar fortfarande brister. Flera nämnder har inte redovisat dokumentation av genomförda kontroller. Kommunstyrelsen har inte redovisat underlag för hur den interna kontrollen har utförts under Våra förslag till åtgärder är. Samtliga nämnder ska utföra de aktiviteter/kontroller som beslutats av nämnden och på ett tydligare sätt dokumentera genomförda kontroller Samtliga nämnder ska dokumentera sina riskbedömningar inför val av internkontroller samt upprätta förteckningar över inbyggda kontroller Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Vår sammanfattande bedömning är att samma brister kvarstår 2012 som tidigare år. Vingåkers kommun 2 av 17

5 2. Inledning 2.1. Uppdrag och bakgrund Revisorerna i Vingåkers kommun har uppdragit till att granska kommunens nämnder och styrelsens arbete med upprättade handlingsplaner för intern kontroll. För år 2011 bedömde vi att kommunens rutiner för den interna kontrollen i allt väsentligt var tillräckliga, men att efterlevnaden av upprättade regler bör förbättras. En bättre uppföljning och efterlevnad av beslutade internkontrollplaner bör eftersträvas. Dokumentationen av genomförda kontroller visade fortfarande på brister. Flera nämnder hade inte redovisat dokumentation av genomförda kontroller. Vår sammanfattande bedömning var att samma brister kvarstod 2011 som tidigare år. Av kommunallagens 9 kap 9 framgår bl.a. att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 7 i vilken det stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om en ny styrmodell för där det anges hur kommunen ska styras. I styrmodellen beskrivs även hur den interna kontrollen ska utövas av kommunstyrelsen och nämnderna, se bilaga Revisionsfråga Granskningen syftar till att utifrån i huvudsak dokumentstudier översiktligt bedöma styrningen av den interna kontrollen samt ge underlag för eventuellt fortsatta granskningsinsatser avseende den interna kontrollen. Granskningen ska ge svar på följande kontrollmål: Har nämnden fattat beslut om internkontrollplaner för år 2012? Har nämnderna valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen? Vingåkers kommun 3 av 17

6 2.3. Metod Insamling av nämndernas internkontrollplaner för 2012, samt nämndernas utvärdering av internkontrollplanerna för Avstämning av innehåll, omfattning och rapportering av kontrollinsatser enligt planerna och tillförlitligheten i rutinerna för rapportering till kommunstyrelsen. Genomgång av nämndernas protokoll för studium av nämndernas handläggning av den interna kontrollen. Kontakter har tagits med ansvariga inom respektive förvaltning. Granskningen har kompletterats med en enkel enkätundersökning till berörda förvaltningar. Vingåkers kommun 4 av 17

7 3. Intern kontroll Som nämndes ovan ställer kommunallagen krav på att nämnderna har en tillräcklig intern kontroll. Denna skrivning tillkom vid den revidering av kommunallagen som trädde ikraft år Skälen till denna skärpning av lagstiftningen var att de ändrade styrformerna som under åren införts ställer krav på ett större ansvarstagande hos nämnderna och ökade krav på kommunfullmäktiges uppföljning av verksamheterna. Kommunallagen har kompletterats med ytterligare några bestämmelser som började gälla De handlar i hög grad om att skapa goda förutsättningar för styrning och därmed intern kontroll. Ett viktigt syfte för den interna kontrollen är att säkerställa att ambitionen om en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Syftet med det interna kontrollarbetet blir, mot bakgrund av ovanstående, att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. En väl fungerande intern kontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. Vidare syftar det interna kontrollarbetet till att skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner, att säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning, att säkerställa att lagar och policys m.m. följs, att kommunens tillgångar skyddas och att allvarliga fel kan upptäckas och elimineras. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på korrekta underlag. De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Intern kontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrning utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande, och rapportering i form av uppföljning/utvärdering. Dessa processer består i sin tur av en mängd delprocesser. Intern kontroll innebär ytterst att dessa processer fungerar på ett sådant sätt att förutsättningar ges för en ändamålsenlig verksamhet. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Med styrning vill man påverka organisationen så att verksamheten bedrivs effektivt. Styrning kan ske på många olika sätt. Vanligtvis sker styrning via olika dokument/policys (IT-policy, inköpspolicy etc.), reglementen, riktlinjer, ekonomistyrningsprinciper och via styrdialog. Om ingen kontroll sker av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. 1 Proposition 2003/04:1059, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Vingåkers kommun 5 av 17

8 4. Resultatet av granskningen av den interna kontrollen Revisorernas synpunkter Fullmäktige reviderade under 2010 reglementet för intern kontroll. Vi bedömer att reglementet är ändamålsenligt. Vår bedömning är att kommunens rutiner för den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräckliga. En bättre uppföljning och efterlevnad av beslutade internkontrollplaner bör dock eftersträvas. Resultatet utifrån insamlade dokument och de svar vi erhållit från förvaltningarna redovisas nedan: Har kommunstyrelsen och nämnderna fattat beslut om internkontrollplaner för år 2011? Samtliga 5 nämnder har upprättat internkontrollplaner för Det är endast kommunstyrelsen som har beslutat om en plan senast under januari månad som framgår av anvisningarna till reglementet. Övriga nämnder i februari eller mars månad. Har nämnderna valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Ja, nämnderna har i allt väsentligt valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk. Dock kan både dokumentationen av riskbedömningen förtydligas och en nämnd anser även att riskbedömningen bör omprövas och utgå från hur medborgare kan drabbas genom brister i de administrativa systemen. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Genomförda aktiviteter/kontroller har helt alternativt delvis utförts i nämnderna. I flera av nämnderna har inte kontrollerna utförts enligt den tidplan som framgår av beslutad internkontrollplan. Genomförda aktiviteter har redovisats till berörd nämnd. Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Nämnderna har vid behov fattat beslut om åtgärder och i flera fall även att fortsatta kontroller ska ske nästkommande år. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? Nämnderna har i allt väsentligt rapporterat resultatet av genomförda kontroller till kommunstyrelsen och revisorerna. Vingåkers kommun 6 av 17

9 Det är positivt att samtliga nämnder har beslutat om en internkontrollplan för Samtliga nämnder har skapat bra förutsättningar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. I år har ingen sammanställning av den interna kontrollen redovisats i kommunens årsredovisning. Någon rapportering av hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen har inte heller skett. Dokumentationen av genomförda kontroller uppvisar fortfarande brister. Flera nämnder har inte redovisat dokumentation av genomförda kontroller. Kontroller genomförda under kommunstyrelsens förvaltning ska ske via intranätet, vilket endast förekommer i mindre omfattning. Våra förslag till åtgärder är. Samtliga nämnder ska utföra de aktiviteter/kontroller som beslutats av nämnden och på ett tydligare sätt dokumentera genomförda kontroller Samtliga nämnder ska senast i januari månad besluta om en internkontrollplan Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Vår sammanfattande bedömning är att samma brister kvarstår 2011 som föregående år. Vingåkers kommun 7 av 17

10 5. Intern kontroll i Vingåkers kommun 5.1. Styrande dokument Kommunfullmäktige antog , 13, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. Fullmäktige beslutade om ett reviderat reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår följande: - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. - Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. - Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. - Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd, kommunstyrelsen och revisorerna. - Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda interna kontrollplanen. - Nämnden skall varje år, senast under januari månad, antaga en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Under 2011 beslutade fullmäktige om en ny styrmodell för kommunen. I styrmodellen tydliggörs den interna kontrollen i ett särskilt avsnitt Organisation Kommunstyrelsen ansvarar för att det upprättas en organisation kring intern kontroll med regler och anvisningar inom kommunen. Den enskilde nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Respektive förvaltningschef och verksamhetschefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar Utvecklingsarbetet Under de senaste åren har kommunledningen skapat nya rutiner för att få igång arbetet med den interna kontrollen. Genomförda kontroller ska redovisas på särskild rapportmall och rapportering skall ske via intranätet. I november 2010 arrangerades en utbildning om intern kontroll för att tydliggöra syftet med den interna kontrollen och hur den ska fungera i praktiken. I kommunens reviderade styrmodell ingår även information om hur den interna kontrollen ska utövas. Se bilaga. Vingåkers kommun 8 av 17

11 6. Nämndernas arbete med intern kontroll 2012 Vi har skickat 5 frågor till samtliga förvaltningschefer och begärt att få ta del av den dokumentation som upprättats för den interna kontrollen för resp. nämnd för Avser upprättad internkontrollplan, val av kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk, genomförda kontroller, beslut om eventuella åtgärder med anledning av resultatet, samt rapportering till nämnd, kommunstyrelsen och revisionen. I styrmodellen framgår bl. a. följande om den interna kontrollen: För att säkerställa en god intern kontroll ansvarar respektive nämnd för att årligen genomföra riskkartläggningar och riskbedömningar. Internkontrollplanen ska innehålla Vilka rutiner som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske Hur rapportering ska ske Internkontrollplanen ingår som en del i nämndplanen och som bilagor till nämndplanen ska riskbedömningen samt en förteckning över inbyggda kontroller finnas. Nämnden ska sedan i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Kommunstyrelsen ska även, i samband med årsbokslut, informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen Kommunstyrelsen Begärda uppgifter har inte lämnats till revisorerna. Efter granskningen av den interna kontrollen 2011 fattade kommunstyrelsen följande beslut (KS ). Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att formulera förslag på åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter och önskemål om åtgärder. Inga förslag på åtgärder har delgetts revisorerna. Har kommunstyrelsen fattat beslut om granskningsplaner för 2012? Vingåkers kommun 9 av 17

12 Ja, kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2012 den Har styrelsen valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till kommunstyrelsen? Har kommunstyrelsen fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? När och på vilket sätt har kommunstyrelsen rapporterat till revisionen? Bedömning och iakttagelser Vi kan inte bedöma kommunstyrelsens arbete med den interna kontrollen då vi inte erhållit efterfrågat underlag Barn- och utbildningsnämnden Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för 2012? Ja, nämnden beslutade om en internkontrollplan (ingår i nämndplanen för 2012) och de ytterligare kompletteringar som gjordes den Har nämnden valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighets och risk? Går ej att utläsa utifrån beslutat internkontrollplan. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Aktiviteterna enligt internkontrollplanen är genomförda och rapporterade till nämnden Se verksamhetsberättelsen för Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Nämnden beslutade om fortsatta kontroller under 2013 inom flera områden där årets resultat visade på brister. Avser ekonomikedjan, handlingsplaner och kvalitetssäkring, samt lärarnas tid för undervisning. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? Barn- och utbildningsnämnden beslutade att årets resultat av gjorda kontroller ska delges kommunstyrelsen. Bedömning och iakttagelser Vår bedömning är att nämnden har bra rutiner för den interna kontrollen. Vingåkers kommun 10 av 17

13 6.3. Kultur- och fritidsnämnden Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för 2012? Ja, nämnden beslutade om en internkontrollplan för 2012 den Har nämnden valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Ja, nämnden har valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Samtliga aktiviteter är genomförda och har rapporterats till nämnden löpande under året. Genomförda kontroller framgår även i nämndens verksamhetsberättelse för Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Vid rapporteringen framkom inga förslag till åtgärder. Rapporten godkändes. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? Kommunstyrelsen och revisorerna har delgivits nämndens protokoll efter att rapportering skett av genomförda kontroller. Bedömning och iakttagelser Vår bedömning är att nämnden har bra rutiner för den interna kontrollen Utvecklingsnämnden Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för 2012? Ja, nämnden beslutade om en internkontrollplan för 2012 (ingår i nämndplanen) den Har nämnden valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Ja, nämnden har valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Samtliga aktiviteter är genomförda och har rapporterats till nämnden löpande under året. Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Ja i de fall det varit tillämpligt. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? Vingåkers kommun 11 av 17

14 Kommunstyrelsen och revisorerna har delgivits nämndens protokoll efter att rapportering skett av genomförda kontroller. Bedömning och iakttagelser Vår bedömning är att nämnden har bra rutiner för den interna kontrollen Socialnämnden Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för 2012? Ja, nämnden beslutade om en internkontrollplan för 2012 den Internkontrollplanen är mycket omfattande och ingår i nämndens verksamhetsplan. Har nämnden valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? Någon systematisk riskinventering har inte gjorts innan internkontrollplanen fastställdes. Däremot utgår aktiviteterna delvis från bedömningar om vad som är väsentligt och riskabelt, dock utan att vara dokumenterat. Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? I verksamhetsberättelsen för 2012, som behandlades av nämnden , redovisas vilka kontroller som genomförts utifrån internkontrollplanen. Resultatet av genomförda kontroller och vilka åtgärder som vidtagits framgår inte av verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen för 2012 framgår att av internkontrollplanens 19 riktade kontroller är 6 genomförda. Av 41 inbyggda kontroller är ca hälften genomförda och redovisade. En övergripande återrapportering av de kontroller som genomförts har redovisats i nämndens verksamhetsberättelse. Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? Av de redovisade kontrollerna har vi valt att göra några särskilda stickprov för att se resultatet av dessa. Resultatet av våra stickprov visar att gjorda kontroller redovisas löpande till nämnden under året och då redovisas även resultatet av kontrollen och vid behov lämnas förslag på åtgärder. Nämnden har efter revisorernas granskning av nämndens hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet utökat internkontrollplanen för 2013 med att kontrollera om rätt ersättning erhålls från migrationsverket. När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisionen? De kontroller som genomförs under året delges löpande kommunstyrelsen och revisorerna, gäller även verksamhetsberättelsen för Bedömning och iakttagelser Flera av de kontroller som skulle genomföras 2012 har inte genomförts. Vingåkers kommun 12 av 17

15 Vår bedömning är att rutinerna för den interna kontrollen uppvisar brister, då internkontrollplanen inte följs och vid val av kontroller har ingen riskbedömning skett. Vi noterar dock att nämndens arbete med den interna kontrollen har förbättrats i jämförelser med tidigare år. Vingåkers kommun 13 av 17

16 7. Kommunstyrelsens uppföljningsarbete Enligt reglementet och styrmodellen skall nämnd, inför varje nytt verksamhetsår, upprätta en plan för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. I kommunens årsredovisning har i år en översiktlig redovisning skett av nämndernas genomförda internkontroller. Kommunstyrelsen har inte med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, vidtagit åtgärder. Det framgår även av reglementet för den interna kontrollen att kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. Någon återrapportering av hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen har inte skett. Vingåkers kommun 14 av 17

17 Lars Wigström Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare Vingåkers kommun 15 av 17

18 Bilaga Utdrag ur styrmodellen om intern kontroll Intern kontroll Ansvaret för den interna kontrollen ligger enligt kommunallagen på kommunstyrelsen samt på övriga nämnder. Intern kontroll är rutiner och system för att med en rimlig grad av säkerhet minimera risker och säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Den interna kontrollen skall också se till att beslut, bestämmelser och rutiner efterlevs. I området ingår allt från övergripande system för styrning av den kommunala verksamheten till att säkra rutiner för till exempel hantering av nycklar på ett äldreboende. Intern kontroll syftar till att med rimlig grad av säkerhet: Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Säkerställa att lagar, bestämmelser samt interna styrdokument och policys efterlevs Säkra system, rutiner och minimera risker Säkra en rättvis och tillförlitlig redovisning samt information om verksamheten Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar För att säkerställa en god intern kontroll ansvarar respektive nämnd för att årligen genomföra riskkartläggningar och riskbedömningar. Vid riskbedömningen kan den så kallade väsentlighets- och riskmatrisen (VOR-matrisen) användas: Om nämnden väljer att använda en annan modell för riskbedömningen ska den valda riskbedömningen dokumenteras. I riskbedömningen ska även anges hur respektive risk ska hanteras: Finns tillräckliga inbyggda kontroller som minskar risken? Kan risken accepteras och hållas under uppsikt? Kan en kontrollaktivitet tas med i internkontrollplanen för att kontrollera hur väl befintliga rutiner fungerar? Kan någon åtgärd vidtas (exempelvis utbildning av personal, upprättande av riktlinjer, skapande av nya inbyggda kontroller) för att minska risken? Internkontrollplanen ska sedan innehålla: Vilka rutiner som ska följas upp Omfattningen på uppföljningen Vingåkers kommun 16 av 17

19 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen Till vem uppföljningen ska rapporteras När rapportering ska ske Hur rapportering ska ske Internkontrollplanen ingår som en del i nämndplanen och som bilagor till nämndplanen ska riskbedömningen samt en förteckning över inbyggda kontroller finnas. Nämnden ska sedan i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Kommunstyrelsen ska även, i samband med årsbokslut, informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. Vingåkers kommun 17 av 17

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 119-136 Tid: 2016-09-20 kl. 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal A 125 Reglemente för intern styrning och kontroll Diarienummer: RJL 2016/2847 Vid protokollet Beslut Regionfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller. INTERNKONTROLLREGLEMENTE Kf 127/2004, Gäller fr o m 2004-12-01 Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7. Styrelsen har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut. Vingåker kommun

Verkställighet och återrapportering av beslut. Vingåker kommun www.pwc.se Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Kerstin Svensson Pontus Hagman December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben Intern kontroll - Stadsbacken Bilaga 1, 189 2010-04-20 Maud Viklander Controller, koncernstaben Disposition Vad är intern kontroll och varför behövs det? Regelverk och vem ansvarar? Utformning av intern

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll SID 1(5) Reglemente för intern kontroll Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Innehållsförteckning 1 Organisation av intern

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer