Västerås stads revisorer. Årsredovisning Foto: Pia Nordlander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander"

Transkript

1 Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander

2 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås stads revisorer för tiden 1 januari 2011 till 31 december Under 2012 lämnade Johan Liljeqvist (FP) revisionskollegiet. Kommunfullmäktige utsåg Joa Silver (FP) till ny ledamot den 4 oktober Revisionen består av: (M) ordförande Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande Salam Zandi (V) 2:e vice ordförande Peter Westersund (S) Sevim Cicek (S) Jörgen Eklund (S) Mikael Wulff (MP) Ulf Höglund (M) Joakim Widell (KD) Joa Silver (FP) Åke Johansson (C) Revisionens sammanträden under 2013 Under året har revisionen haft nio sammanträden, den 23 januari, 20 februari, 27 mars, 20 maj, vårens sista möte var den 19 juni på Tidö slott, 28 augusti, 25 september, 30 oktober samt den 10 december, som även var planeringsmöte för 2014 på Västerås Slott. Sammanlagt 192 protokollförda paragrafer ( ). Ledamöternas närvaro vid dessa nio sammanträden framgår av nedanstående: 9 av 9 möten, Sevim Cicek, Jörgen Eklund, Joakim Widell 8 av 9 möten Elisabeth Löf, Salam Zandi, Åke Johansson 7 av 9 möten Mikael Wulff, Peter Westersund, Joa Silver 4 av 9 möten Ulf Höglund Vid revisionens sammanträde den 20 februari informerade skoldirektör Jan Lindblom, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden Vasiliki Tsouplaki och ordförande i Ungdoms- och Arbetsmarknadsnämnden Anders Teljebäck om den nya skolorganisationen. En uppföljning kommer göras av skoldirektören vid sammanträdet den 22 januari Utöver sammanträdena har revisonen anordnat: Aktiebolagsdagen den 25 april 43 personer från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala bolag, stadsledningskontoret och revisionen deltog i Aktiebolagsdagen den 25 april. Föredragshållare var; Daniel Stattin, professor i civilrätt, Uppsala universitet, Peter Söderman, auktoriserad revisor, PWC, Gunnar Uhlin, executive director, Ernst & Young, Fredrik Törnqvist, VD Bostads AB Mimer samt Bo Dahllöf, stadsdirektör. Från revisionen deltog åtta personer. Dialogmötet om handelspolicy med Dag Klackenberg den 29 oktober 25 personer deltog i dialogmötet med Dag Klackenberg från Svensk handel. Det var representanter från handeln Citysamverkan och Erikslund, kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrselsen, stadsdirektören, representanter från Fastighetskontoret, Etablering Västerås. Från revisionen deltog sju personer. 2

3 Arbetsfördelning inom revisionen Följande arbetsgrupper har under årets funnits för att revidera stadens styrelser och nämnder: Social inriktning Nämnden för Funktionshindrade Äldrenämnden Individ- och Familjenämnden Miljö- och Konsumentnämnden Överförmyndarnämnden Teknisk inriktning Fastighetsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Pedagogisk inriktning Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden Utförarorganisationer proaros Konsult & Service Tekniska Produktionsstyrelsen Skultuna Kommundelsnämnd Kommunstyrelsen Revisorer Elisabeth Löf Peter Westersund Joa Silver Joakim Widell Mikael Wulff Salam Zandi Åke Johansson Jörgen Eklund Sevim Cicek Ulf Höglund Elisabeth Löf Salam Zandi Arbetsgruppernas löpande granskning har i huvudsak ägt rum genom möten med respektive presidium och förvaltningsledning enligt nedan, samt genom protokoll och årsberättelser. Nämnden för Funktionshindrade Individ- och Familjenämnden Äldrenämnden Miljö- och Kontumentnämnden Överförmyndarnämnden Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden Fastighetsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden proaros Konsult & Service Tekniska Produktionsstyrelsen Skultuna Kommundelsnämnd Kommunstyrelsen 11 april 11 april 11 april 11 april 11 april 29 april 30 april 12 april 23 april 9 april 9 april 12 april 15 april 11 juni 8 april 6 mars, 2 april Deltagit vid kommunfullmäktige Vid kommunfullmäktiges sammanträden har deltagit den 11 april och den 3 oktober och Salam Zandi den 3 maj. 3

4 Möten med kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens presidium och stadsledningskontoret, med flera. Revisionen träffade stadsledningskontoret i samband med årsbokslutet den 6 mars samt den 20 september inför delårsbokslutet. Möte med kommunstyrelsens presidium och stadsledningen den 2 april Möte med kommunfullmäktiges presidium den 2 september angående mobbningsdebatt och handelspolicy. Möte med kommunstyrelsens presidium och stadsledningskontoret angående styrning av stadens majoritetsbolag den 23 oktober. Möte med Fastighetskontoret och stadsledningen den 8 januari 2014 angående processen kring revisionsrapporten om hyressättningen. Ny revisionssekreterare Sven-Erik Ring som har varit revisionens sekreterare från frånträde på egen begäran sitt uppdrag då hans förordnade upphörde. Till ny revisionssekreterare har revisionen vid sitt sammanträde den 23 januari utsett Annette Björnson på ett tvåårsför-ordnade fram till Det beslutades samtidigt att arbets- och ansvarsbeskrivning skulle kompletteras med följande: Vara behjälplig att ta fram underlag för revisions-granskningar samt att benämningen Sekreterare ändras till Revisionssekreterare. Ernst & Young EY Den tidigare revisionen upphandlade, i samarbete med Konsult & Service upphandlingsenhet, sakkunnigbiträde för den nya revisionens mandatperiod. Anbud begärdes in till den 31 augusti 2010 och under hösten gjordes en utvärdering av de inkomna anbuden. Slutligt beslut fattades och Ernst & Young valdes som sakkunnigbiträde. Ny upphandling kommer ske under Kundansvarig på Ernst & Young för revisionen är Lena Joelsson och sakkunnigt biträde för lekmannarevisorerna är Gunnar Uhlin från Ernst & Young. Lekmannarevisorernas arbete När det gäller lekmannarevisorernas uppdrag i stadens helägda aktiebolag har revisionen i samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslagit att suppleanterna för lekmannarevisorerna slopas. Dessa aktiebolag skall således enbart ha två lekmannarevisorer för respektive bolag, alltså 2+0. Det återstår för kommunfullmäktige att ta de formella besluten. För Mälarenergi AB har beslut fattas av kommunfullmäktige den 11 april Aktiebolagens yrkesrevisorer kommer från PWC. Peter Söderman, PWC är samordnare. Bolag Bostads AB Mimer Mälarenergi AB Västerås Flygplats AB Strategiska Fastigheter AB Etablering Västerås AB Mälarhamnar AB Vafab Miljö AB Lekmannarevisorer och Elisabet Löf Peter Westersund och Ulf Höglund Joa Silver Sevim Cicek 4

5 Kommunalförbund Mälardalens Brand- och räddningsförbund Mälarens vattenvårdsförbund Samordningsförbundet Teater Västmanland Västmannamusiken Västmanlands Samtrafikförbund VKL Västmanlands kommuner och landsting Stiftelser Stiftelsen hyresbostäder, Tillberga Tidö Slott Stiftelsen Von Schinkelska stiftelsen Westmannastiftelsen Lekmannarevisorer Åke Johansson Joakim Widell Sevim Cicek Jörgen Eklund Joa Silver Elisabet Löf Granskning av stadens årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 Revisionens yttrande över stadens årsredovisning 2012 fastställdes den 27 mars och behandlades av kommunfullmäktige den 3 april Yttrandet över delårsrapporten fastställdes den 25 september och framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober. Revisionsplan 2013 Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för Den har tagits fram efter att ha granskat stadens budget och nämndernas styrdokument samt efter diskussioner på revisonens planeringskonferens den 27 november 2012 på Hässlö Värdshus. Revisionsplanen kompletterades den 20 februari, 27 mars och 28 augusti. Revisionsrapporter fördjupade granskningar Revisionen har under året fattat beslut om fjorton fördjupade granskningar. 1. Nämndernas och bolagens målstyrning 2. Överförmyndarnämnden 3. Tekniska produktionsstyrelsen 4. Momsredovisning 5. Enheternas målstyrning inom proaros 6. Läsa-skriva-räkna garantin 7. Efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade 8. Daglig verksamhet och dagverksamhet 9. Rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter 10. Kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan 11. Hyressättning av stadens ägda fastigheter 12. Toaletter i stadens fastigheter 13. Stadens upphandling i ett koncernperspektiv 14. Efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter Revisionsrapporterna finns i sin helhet på stadens hemsida under fliken politik & demokrati/politisk organisation/kommunrevisionen. De flesta granskningarna har lett till konkreta förbättringar beslutade av aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 5

6 Uppföljningsgranskningar 2013 Uppföljning av följande fem revisionsgranskningar genomförda år 2011 har gjorts av EY. Resultaten av uppföljningsgranskningarna är goda. Granskning av Bisysslor. Granskning av Institutionskostnader och volymer inom individ- och familjeomsorgen. Granskning av Intern styrning och kontroll i exploateringsprojekt. Granskning av Konsumentjuridisk rådgivning och budget- och skuldrådgivning. Granskning av Vinterväghållning. Förnyelseåtgärder Under verksamhetsåret 2013 har revisionen fortsatt sitt förnyelsearbete inom ett flertal områden för att visa att Västerås stads revisorer vill vara en proaktiv kraft i stadens utveckling. Revisionsnätverket i Stockholm - Mälarregionen har under året haft sitt möte i Huddinge den 28 maj. Revisionen i Västerås är värd för nästa möte, som är planerat till den 25 mars 2014 med Finansdepartementets Johan Höök, särskild utredare om En kommunallag för framtiden och särskilt angående tilläggsdirektivet om En förstärkt kommunal revision. SENASTE NYTT har utkommit med 12 nummer, som även har gått ut som pressmeddelande till media. Revisionen har en stående punkt på kommunfullmäktiges ärendelista. Revisionen genomförde Aktiebolagsdagen på Stadshotellet den 25 april (enligt bifogat program). Aktiebolagsdagen har sedan följts upp med en Vad göra lista som i positiv anda behandlades vid ett möte med representanter från kommunstyrelsen och stadsledningskontoret den 23 oktober. Revision har den 29 oktober i Stadshuset genomfört ett dialogmöte med Dag Klackenberg, Svenska handel, om stadens 13 år gamla handelspolicy. Revisionen tog fram ett frågeformulär som underlag för revisionens gransknings-berättelse gällande delårsbokslutet för de helägda bolagen. På revisionens initiativ är det planerat en debatt i kommunfullmäktige den 6 mars 2014 med anledning av revisionsrapporten Åtgärder för likabehandling och mot kränkande behandling i skolan. Revisionen har den 21 november invigt sina nya utmärkta kanslilokaler i Stadshustornets 12:e våning. I samband med invigningen gjorde intendent Eva Borgegård, Västerås konstmuseum en fördjupad granskning av tio Västerås konstnärer som är representerade med var sin tavla på kansliet. De tio konstnärerna är: Sven Ahlbom, Arthur Enock Andersson, Marion Belin, Elsa Celsing, Erland Cullberg, Hans Hamngren, Erik Idar, Åke V Larsson, Cajsa Müllern-Harwig och David Söderholm. 6

7 Revisionens utbildningsverksamhet Revisionskollegiet har, förutom sitt grundläggande arbete att granska verksamheten i stadens styrelser och nämnder samt stadens hel- och delägda aktiebolag och andra samverkansprojekt, ambitionen att göra studiebesök i dessa verksamheter samt delta i relevanta kurser och konferenser. Följande ledamöter har deltagit i nedanstående kurser, konferenser och bolagsstämmor Vad När och var Vem Budgetseminarium för januari Västerås och Joa Silver Stadsledningskontoret Tekniska nämnden 13 maj Västerås Samrådsmöte om trafikplanen Ernst & Young kunddag 14 maj Stockholm Elisabeth Löf, Joa Silver, Peter Westersund, Annette Björnson Nätverksträff Mälarregionen Huddinge konferensen 28 maj 2013 Huddinge, Elisabeth Löf, Joa Silver och Ulf Höglund Revisionsupphandling SKL 10 juni Stockholm Elisabet Löf Vafab Miljö AB 12 juni Västerås Extra bolagsstämma Länsrevisionskonferens Västmanlands län 5 september Arboga, Åke Johansson, Peter Westersund och Elisabeth 65:e primärkommunala rikskonferensen Mälarens vattenvårdsförbund Mälaren en sjö för miljoner september Linköping 23 oktober Västerås Revisionsdialog 2013 SKL 6 november Stockholm Ernst & Young 2 december Stockholm Joa Silver erfarenhetutbyteskonferens Vafab Miljö AB 5 december Västerås Extra bolagsstämma Fastighetsägarna Mittnord Cityklimatet i Västerås 20 december Västerås Löf Mickael Wulff, Peter Westersund, Joakim Widell, Åke Johansson, Annette Björnson 7

8 Revisionens budget och resultat Enligt revisionens nya reglemente utgör kommunfullmäktiges presidium budgetberedning för revisorernas anslag. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. Som underlag för detta finns revisionens årsredovisning med nedanstående redovisning. Resultat Budget 2013 Utfall 2013 Kostnad för arbetskraft 730 tkr 689 tkr Konsulttjänster tkr 2256 tkr Övriga externa kostnader 225 tkr 167 tkr TOTALT tkr tkr Årets resultat 194 tkr Västerås Ordförande Annette Björnson Revisionssekreterare 8

9 BILAGA Västerås stads revisorer AKTIEBOLAGSDAGEN TORSDAGEN 25 APRIL 2013, ELITE STADSHOTELLET, DJÄKNESALEN 9.30 En ändamålsenlig koncernstyrning, Ordförande, Revisionen 9.45 Principer för styrning av kommunala aktiebolag Daniel Stattin. Professor i civilrätt, Uppsala universitet En samverkande revision AB revisor + Lekmannarevisor + Sakkunnigbiträde Peter Söderman, Auktoriserad revisor, PwC Lunch i Stadshotellet Målstyrning i Västerås stad Gunnar Uhlin, Executive director, Ernst & Young (Revisionsrapporterna: Granskning av målstyrningen maj 2012 och Granskning av nämndernas och bolagens målstyrning januari 2013) Erfarenheter av stadens styrdokument Fredrik Törnqvist, VD Bostads AB Mimer Kaffepaus Stadens ägarstyrning Bo Dahllöf, Stadsdirektör Gemensam diskussion Alla deltagare Slut för idag 9

10 Aktiebolagdagen, april Västerås stadshotell Revisionens junimöte, Tidö slott 65:e primärkommunala rikskonferensen, Linköping Revisionens första möte i nya lokaler, oktober Invigning av nya lokaler, 22 november Stadshustornet våning 12 Foto: J Widell Revisionens decembermöte, Västerås slott Vyer från revisionens kansli, Stadshustornet våning 12 Foto: A Björnson 10

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014 Foto: Pia Nordlander Annette Björnson, Salam Zandi, Gunilla Bergvall, Jörgen Eklund, Ulf Höglund, Joakim, Widell, Elisabeth Löf, Lars Luttropp, Joa Silver, Peter Westersund, Åke Johansson, Lena Joelssson,

Läs mer

Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer

Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer Foto: Pia Norlander Annette Björnson, Börje Hultin, Jörgen Eklund, Ulf Nygren, Tanja Linderborg, Peter Westersund, Ulf Höglund, Elisabeth Löf, Åke Johansson,

Läs mer

Årsredovisning 2017 Västerås stads revisorer

Årsredovisning 2017 Västerås stads revisorer Årsredovisning 2017 Västerås stads revisorer 2018-02-20 Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten. Uppgiften är att granska verksamheten

Läs mer

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 Beslutad 2016-02-16 Revidera 2016-04-19 Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 1. Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2018-10-11 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Sammanträdesdatum 18 oktober 2018 Plats och tid s sessionssal, klockan 16:00 2018-10-11 2 (11) 1 Dnr KS 1810261- Sammanträdets

Läs mer

Registrera förtroendevald

Registrera förtroendevald Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt att skydda t.ex. sitt personnummer, namn och/eller adress. Om det är så att du, eller personen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2017

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2017 Västerås stads revisorer Beslutad 2017-01-17 Reviderad 2017-07-25 Version 4.0 REVISIONSPLAN 2017 1. Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisionsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige , 119 Reviderat av kommunfullmäktige , 102

Revisionsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige , 119 Reviderat av kommunfullmäktige , 102 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11, 119 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-26, 102 Reglemente för Revisionen i Ödeshögs kommun Revisionens roll 1 Den övergripande revisionsuppgiften

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISIONEN

REGLEMENTE FÖR REVISIONEN KOMMUN REGLEMENTE FÖR REVISIONEN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 151 Reglemente för revisionen. Antaget av kf 2006-12-18, 151 REGLEMENTE FÖR REVISIONEN Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Arbetsordning

Arbetsordning Arbetsordning 2015-2018 för Linköpings Kommuns Revisorer Fastställd 14 december 2015 2 ARBETSORDNINGEN OMFATTAR FÖLJANDE AVSNITT INLEDNING... 3 ORDFÖRANDENS ARBETSFORMER... 3 REVISORERNAS ARBETSFORMER...

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Dokumentansvarig Ulf Gustavsson, 0485-471 57 ulf.gustavsson@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 217 2015-12-21 Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare 1(5) Dnr KST 2015/000450-003

Läs mer

Huddinge kommuns revisorer Arbetsordning. Arbetsordningen är fastställd av kommunens revisorer Reviderad

Huddinge kommuns revisorer Arbetsordning. Arbetsordningen är fastställd av kommunens revisorer Reviderad Huddinge kommuns revisorer Arbetsordning Arbetsordningen är fastställd av kommunens revisorer 2017-02-22. Reviderad 2018-06-11 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Ordförande och presidium 3 3 Revisorernas arbetssätt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Kalmar kommun

Reglemente för revisorerna i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kansli- och omvärldsenheten 2017-11-27 1 (5) Reglemente för revisorerna i Kalmar kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen)

Läs mer

Reglemente. Revisorerna. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Revisorerna. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Revisorerna Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för revisorerna Kommunfullmäktiges beslut 32/13. Revisionens formella reglering

Läs mer

Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl Henrik Jonsson Ebba Hamilton Ordförande. Justerande Pål Wetterling

Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl Henrik Jonsson Ebba Hamilton Ordförande. Justerande Pål Wetterling Plats och tid: Kungsmarken tisdagen den 7 maj 2013, kl. 09.00-12.45 Närvarande revisorer Ordförande Vice ordförande Övriga revisorer Ernst & Young Sekreterare Birger Wernersson Sven-Otto Ullnér Lars-Erik

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUNS REVISORER REGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUNS REVISORER Gällande från den 26 februari 2018 Fastställt av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, 34 REGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUNS REVISORER Revisionens formella reglering

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REVISIONSPLAN Beslutad av revisorerna Kommunrevisionen

REVISIONSPLAN Beslutad av revisorerna Kommunrevisionen REVISIONSPLAN 2018 Beslutad av revisorerna 2018-04-18 Kommunrevisionen 1. Uppdrag... 3 2. Mål... 3 3. Arbetssätt... 4 4. Samverkan kommunfullmäktige revisorskollegiet... 4 5. Inriktning... 4 6. Analys

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Regler. Revisionsreglemente

Regler. Revisionsreglemente Regler Revisionsreglemente 1 Styrdokument Handlingstyp: 2006-12-11 Diarienummer: KS/2006:313 Beslutas av: Fastställelsedatum: 2006-12-11 Dokumentansvarig: Revideras: Minst vart 4:e år Följs upp av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/093 003 KFS 2016:12 Reglemente för kommunrevisionen Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Innehåll Allmänt

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Bilaga KF 9/2010:2. Reglemente. Revisionen Gäller fr.o.m Fastställt av Kommunfullmäktige /2010:2

Bilaga KF 9/2010:2. Reglemente. Revisionen Gäller fr.o.m Fastställt av Kommunfullmäktige /2010:2 Bilaga KF 9/2010:2 Reglemente Revisionen Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Fastställt av Kommunfullmäktige 2010-11-29 9/2010:2 Reglemente för revisionen 2010-09-30 Innehållsförteckning Revisionens formella reglering...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Granskningen genomförs i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Granskningen genomförs i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. Karin Andersson revisionschef Tel. 0470-410 62 Revisionsplan 2017 Uppdraget De förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och pröva följande: Verksamheten hos

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Askersunds kommun

Reglemente för revisorerna i Askersunds kommun Reglemente för revisorerna i Askersunds kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN Styrningslogiker ÄGARE BOLAG KoS KDN BESTÄLLARE UTFÖRARE Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Valberedning Stadsdirektör Kommunfullmäktige Valnämnd Stadsledningskontor Krisledningsnämnden Överförmyndarnämnden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

2014-10-21. Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Studiefrämjandet. Lennart Arvidsson. Hans-Christer Jonsson

2014-10-21. Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Studiefrämjandet. Lennart Arvidsson. Hans-Christer Jonsson 2014-10-21 Fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 13:15-16:45 Plats: Studiefrämjandet ande: Lennart Arvidsson (V), ordförande Lennart Johansson (M), vice ordförande Kjell-Arne Jonsson (S)

Läs mer

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2018

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2018 Västerås stads revisorer Förslag 2017-12-12 Beslutad 2018-01-16 Reviderad/kompetterad 21 augusti 2018 REVISIONSPLAN 2018 1. Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - ANSLAG/BEVIS Plats och tid Heby kommunkontor, stora sammanträdesrummet torsdag kl. 15.00-17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Sven Erik Eriksson (KD) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Ulf Fahlstad (LP)

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

HKF 9100 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 9100 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (1) Antagen av kommunfullmäktige 2006 12 11, 237, med ändring 2017 12 11, 17 Reglemente för Huddinge kommuns revisorer 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

1 Revisionens roll Revisionens formella reglering Revisorernas antal och organisation

1 Revisionens roll Revisionens formella reglering Revisorernas antal och organisation Revisionsreglemente 2(7) Innehåll 1 Revisionens roll... 3 2 Revisionens formella reglering... 3 3 Revisorernas antal och organisation... 3 4... 3 5... 3 6... 3 7... 4 8 Revisorernas uppgifter... 4 9...

Läs mer

Reglemente. Revisorer

Reglemente. Revisorer Reglemente Revisorer 1 1.9 1 (4) Revisionsreglemente för revisorerna i Luleå kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers

Läs mer

Revisions- reglemente

Revisions- reglemente Revisions- reglemente Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-21 145 Innehållsförteckning Revisionens roll... 1 Revisionsuppgiften... 1 Formell reglering för revisionsverksamheten... 1 Organisation... 2 Uppdragstid...

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Arbetsordning. Mjölby Kommuns Revisorer

Arbetsordning. Mjölby Kommuns Revisorer Arbetsordning Mjölby Kommuns Revisorer Mars 2012 ARBETSORDNINGEN OMFATTAR FÖLJANDE AVSNITT INLEDNING... 3 ORDFÖRANDENS ARBETSFORMER... 3 REVISORERNAS ARBETSFORMER... 3 SAKKUNNIGA... 3 TIDPLANER OCH FORMER

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun ändring Dnr 2018/6-003

12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun ändring Dnr 2018/6-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (59) 2018-02-26 Kf Ks 27 12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun ändring Dnr 2018/6-003 Gällande reglemente för den samordnade revisionen

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Surahammars kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Surahammars kommun REGLEMENTE 1 (5) Revisionsreglemente för revisorerna i Surahammars kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11 88 Dnr 2006.200.003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Revisionens roll 1 och lekmannarevisorerna

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisorerna , 76 Rev , 71

Revisorerna , 76 Rev , 71 1 ÅNGE KOMMUN Antaget av fullmäktige Revisorerna 2006-11-27, 76 Rev 2010-12-20, 71 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011.

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011. Reglemente 2010-12-20 Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011. Reglementet ersätter det reglemente som beslutades av kommunfullmäktige den 16

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Kumla kommun

Reglemente för revisorerna i Kumla kommun Reglemente för revisorerna i Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 20 november 2006, 114 1 Revisionens roll Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Reglemente för Skurups kommuns revisorer

Reglemente för Skurups kommuns revisorer Reglemente 1 (6) Reglemente för Skurups kommuns revisorer Innehåll Revisionens roll...2 Revisorernas antal och organisation...2 Revisorernas organisation...4 Revisionsberättelse...5 Lekmannarevisorer i

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Arbetsordning Mjölby Kommuns Revisorer. Antagen av revisorerna

Arbetsordning Mjölby Kommuns Revisorer. Antagen av revisorerna Arbetsordning 2019 Mjölby Kommuns Revisorer Antagen av revisorerna 2019-03-05 ARBETSORDNINGEN OMFATTAR FÖLJANDE AVSNITT INLEDNING... 3 ORDFÖRANDENS ARBETSFORMER... 3 REVISORERNAS ARBETSFORMER... 3 SAKKUNNIGA...

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Styrsystemet i koncernen Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad Styrsystemet i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 7 februari 2013 program policy handlingsplan riktlinje Styrsystemet i koncernen program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer