Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015"

Transkript

1 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer Närvarande : Protokoll från styrelsmötet den19 januari 2015 Protokoll från möte No 2014/ Stockholm den 19 januari 2015, från till 22.25, sal 210 på LFSL Mme S. Maraux, Mr. L. Clavel, Mme A. Lebas, Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mr. Håkan Jerlström, Mr. B. Montoriol, Mr. P. Cailluet, Mme F. Guionneau, Mme E. Rodriguez, Mme N. Lillo, Mme V. Hansson. Frånvarande : Mr. L Grundberg, Ordförande, Mme H. Bernhard. Då Mr. Lars Grundberg är frånvarande, föreslår Mme M. Goubaud, Mr. T. Loyau-Kahn, Mr. B. Montoriol, Mr. P. Cailluet et Mme F. Guionneau att Mr. Thomas Loyau-Kahn ska vara ordförande detta möte. Denna accepterar uppdraget. 1. Mötets öppnande Mötets ordförande, Mr. T. Loyau-Kahn, förklarar mötet öppnat kl Val av mötessekreterare Styrelsen väljer Mme F. Guionneau som mötessekreterare. 3. Kallelse och deltagarlista 3.1 Närvarande ordinarie medlemmar: Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden Amandine Lebas, Fransk konsul Sophie Maraux, Rektor Påminnelse : sedan maj 2013 har dessa medlemmar inte rösträtt (Se protokoll från 31 maj 2013). Malin Goubaud, föräldrarepresentant Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant

2 Håkan Jerlström, suppleant för föräldrarepresentant Philippe Cailluet, personalrepresentant Bertrand Montoriol, personalrepresentant Françoise Guionneau, personalrepresentant 3.2 Frånvarande ordinarie medlemmar: Lars Grundberg, Styrelseordförande, extern medlem Hind Bernhard, föräldrarepresentant, tillfälligt ersatt av suppleanten Håkan Jerlström Clara Tronêt-Guillon, extern medlem, har avgått från styrelsen (7 december 2014) Caroline Devaux-Scaramoni, extern medlem, har avgått från (12 janvier 2015) 3.3 Personer med konsultativ roll : Elsa Rodriguez, Biträdande rektor låg- och mellanstadium, LFSL Nina Lillo, Förskolechef Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef 4 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med med tillägg på punkt 17 (övriga frågor) enligt följande : - Upplägg för godkännande av dagordning och protokoll före offentliggörandet. - Administrationen : inkassering av skulder - Skriva om ett kontrakt från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning - Göra om en tjänst från résident till lokalanställning. - Skolresor och Skolverkets ställning i fråga om dessa. - IT-säkerhet 5 Godkännande av styrelseprotokollet från 9 december 2014 Protokollet från 9 december 2014 godkänns, men måste signeras av styrelseordföranden, Mr. Lars Grundberg. 6 Administration : godkännande av betalning av skatter och moms

3 Allt är betalt. Dock begick revisorfirman, Ernst & young, ett allvarligt fel i skattedeklarationen rörande pensioner och preliminära skatter Malin Goubaud ska be om gottgörelse. Firman skulle t.ex. kunna sänka räkningen. 7 Förskola/Maternelle Nina Lillo, Förskolechef, och Malin Goubaud, styrelsens representant för förskolan gentemot de svenska myndigheterna (Utbildningsförvaltningen, kallad UF), går igenom rapporten från inspektionen som ägde rum 10, 12 november samt 3 december 2014, tillika Förskolans svar på de 13 ålägganden som denna innehåller. Ålägganden 1 och 13 berör lokalerna som fortsatt är otillräckliga för de 73 elever som finns på förskolan idag. Stiftelsen har förklarat att en byggnad ska byggas på skolgården och att ett av våningsplanen är reserverat för förskolan. UF kräver att få se planerna tillsammans med tillhörande dokument. Det visar sig att projektet har komplicerats med tiden p.g.a. följande: - Skolan har anhållit om ett möte med SISAB, men svar kom endast efter en längre tid. - Projektet med en byggnad som skulle rymma förskola, gymnastiksal, och matsal har komplicerats då kommunen idag vill vara en del av matsalsprojektet för Essingeskolans del, vilket tidigare inte har intresserat dem. - Det finns också tveksamheter kring byggnadens tre våningar då det är möjligt att det nu bara är fråga om en byggnad på två våningar, vilket endast skulle tillåta följande två valmöjligheter: matsal och gymnastiksal ELLER matsal och förskola. - Datumen för byggstart och byggslut har även de ifrågasatts. Från början skulle planeringen göras under 2014; godkännande från alla parter under 2015; byggstart 2016 och överlämning av nycklar T. Loyau-Khan ber Sophie Maraux att hitta all information som finns rörande förhandlingarna med SISAB och alla tillhörande dokument för att kunna sätta samman en komplett akt samt skicka de efterfrågade dokumenten till UF. Åläggande 5 berör förskolans undervisande personal, vilka inte är tillräckligt många, och inte har tillräcklig utbildning. Nina Lillo förklarar att en legitimerad lärares lön bör vara mer attraktiv än den Stiftelsen erbjuder. Detsamma gäller arbetsvillkoren, bl.a. gällande semestern. Elsa Rodriguez berättar att de svenska myndigheterna vill ha mer av det svenska språket, men att vi också behöver mer franska för att barnen ska kunna börja på LFLS:s lågstadium utan stress. En tydlig fråga uppstår hos styrelsemedlemmarna: Vi vet vad vi vill och hur vi vill göra det, men är det möjligt inom ramen för det som UF kräver? Åläggande 9 och 11 förklarar nödvändigheten av en professionell fortbildning för att kunna säkerställa löpande uppdatering av Förskolan gentemot den svenska läroplanen. Denna fortbildning bör också möjliggöra en dokumentation av barnens språkutveckling samt kvaliten på stimulansen av det svenska språket.

4 För detta ändamål frågar Nina Lillo styrelsen om tillstånd att stänga igen under två skoldagar. Dessa två dagar skulle då vara utan barn så att man kan bjuda in en specialist på den svenska läroplanen. Fortbildningen skulle äga rum 16 februari och 30 april Kostnaden skulle vara kr per dag, d.v.s kr totalt och tas från Förskolans budgetpost fortbildning. Nina Lillo ska försöka förhandla fram ett bättre pris. Fem beslut rörande Förskolan fattas : Beslut 7.1 : Svar till ålaäggande 9 rörande förskolepersonalens fortbildning. Tillåts förskolans att stänga för personalfortbildning, 16 februari samt 30 april?. Beslut 7.2 : Godkänns den professionella fortbildningens genomförande 16 februari samt 30 april, och dess kostnad? Décision 7.3 : Utkastet till det övergripande svaret till UF ska skickas till styrelsemedlammarna för godkännande, sedan ska det slutgiltiliga dokumentet signeras av Malin Goubaud och Françoise Guionneau, båda tillhörande «Maternelle»- kommissionen. Medlemmarna måste ge sitt godkännande inom 24 timmar, då UF :s tidsgräns är mycket brådskande. Décision 7. 4 : Malin Goubaud, styrelsens representant för förskolan, kan hon signera Förskolechefens semester? Det beslutas att det ska bes om tillstånd för detta hos styrelsens ordförande, medlemmarna är för detta. Décision 7.5 : Utifrån ett önskmål från Laurent Clavel - kommer en övergripande reflektion som inbegriper de ekonomiska aspekterna att behandlas i diskussionerna kring Förskolans framtid?

5 Skolan har bett om ett möte med UF. Delegationen består av Nina Lillo, Malin Goubaud och Håkan Jerlström, denne sistnämnde såsom vittne till de förhandlingar som har gjort tidigare. 8 Införande av suppelanter i maillistan Omröstning : JA: 3 NEJ: 2 Nedlagda röster : 1 Inget beslut fattas och frågan bordlägges. Håkan Jerlströms argument : Införandet är viktigt för att suppleanten effektivt ska kunna sätta sig in i möten där hen ska vara supplenant. Argument från de som röstade NEJ : Erfarenheten har visat att detta inte är nödvändigt då ersättningarna är enstaka och suppleanten därmed kan informeras inför varje enskilt tillfälle om punkterna på dagordningen, av den person som den ska vara suppleant för. 9 Skapande av posten skattmästare för styrelsen I avsaknad av kandidater, bordlägges denna fråga till ett senare styrelsemöte. Valérie Hansson får i uppdrag att faställa vad vi förväntar oss av en skattmästare. Inget beslut fattas och frågan bordlägges. 10 Skapande av en kommitté för rekrytering av externa personer Styrelsen söker alltjämt en extern medlem och yrkar på en rekryteringspool. Bertrand Montoriol föreslår Handelskammaren och före detta Lycéeelever. Styrelsemedlemmarna beslutar att skapa en sådan kommitté, som kan, men inte behöver vara extern från styrelsen. Tre personer skulle kunna ingå, varav en med ständig rätt att ingå i styrelsen i.o.m. sitt uppdrag som Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden. Två beslut fattas. Beslut 10.1 : Behöver vi skapa en kommitté för rekrytering av externa personer, vars funktion skulle vara att föreslå dessa för styrelsen, vid val av externa medlemmar? Décision 10.2 : Ska Kultur- och vetenskapsrådet vid Franska Ambassaden vara en av medlemmarna i denna kommission?

6 11 Organisation och bevarande av Stiftelsens arkiv I avsaknad av arkiv, beslutas det om att bygga upp sådana. Dessa ska finnas på Lfsl (annexet och huvudbyggnaden) samt på Franska Konsulatet. För att få ett mer permanent bevarande föreslår F. Guionneau att Stiftelens arkiv ska skickas till La Courneuve och ingå i ambassadens och konsulatets övriga arkiv. Två beslut fattas : Beslut 11.1 : Bör vi bygga upp Stiftelsens arkiv och förvara dem på LFSL (annexet - huvudbyggnaden) samt på Franska Konsulatet? Décision 11.2 : Kan vi utnämna Françoise Guionneau till arkivarie med uppdraget att bygga upp, organisera och katalogisera stiftelsens arkiv? 12 Fritids Enligt ett beslut som fattades av styrelsen den 27 augusti 2014 inleddes en undersökning av möjligheten att integrera Fritids i Stiftelsen av advokatbyrån «Holmgrenhansson». Ett kostnadsförslag på en summa av kr inklusive moms godkändes av styrelsen. 50% av kostnaden skulle betalas av stiftelsen, och den resterande summan av Fritids. Då den sittande styrelsen inte har varit informerad om detta ber ordföranden styrelsemedlemmarna att stoppa processen för att få tid att tänka igenom vilken ställning som ska tas i frågan. Beslut12.1 : Bör vi dra tillbaka beställningen? Valérie Hansson ombes kontrollera om en bon de commande har upprättats och om det finns fakturor. Hon ombes också kontakta firman «Holmgrenhansson» för att dra tillbaka beställningen fram till nya direktiv ges. 13 Arbete utfört av «kommissionen för stadgar och uppförandekod»

7 Förändringarnan i Stiftelsens stadgar är redan uppmärksammade och ska diskuteras av medlemmarna i «kommissionen för stadgar och uppförandekod» fredagen den 23 januari Det slutgiltiga dokumentet kommer att presenteras för styrelsemedlemmarna för godkännande under nästkommande möte. Lars Grundberg har fått ett nytt slutdatum för inlämnandet av de nya förändringarna i Kammarkollegiet. Tidsgränsen är nu 31 mars Arbetet med att aktualisera «uppförandekoden» ska snart inledas. 14 Byte av revisorfirma Till följd av ett flertal misstag begångna av de anställda på revisorfirman E&Y, föreslår, Sophie Maraux, rektor, ett byte, trots att Stiftelsen har arbetat med firman i väldigt många år (1973). Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef, håller med henne. Medlemmarna ber Valérie Hansson att upprätta en lista med möjliga firmor. Beslut 14.1 : Ska frågan tas upp på ett kommande styrelsemöte med utgångspunkt i förberedd lista? 15 Rekrytering av en halvtidstjänst på Administrationsavdelningen Valérie Hansson ber om att ett kontrakt ska skrivas om från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning för en av de anställda på administrationsavdelningen. Omröstning : JA : 4 NEJ : 1 NEDLAGDA RÖSTER : 1 P.g.a. ett problem med proceduren kommer denna punkt att tas upp i ett särskilt protokoll. Décision 15.2 : Ska vi göra en kartläggning för att undersöka möjligheterna att fastställa Stiftelsens lönepolitik? 16 Godkännande av kostnadsförslag för att införa elektroniska omröstningar Sophie Maraux föreslår att elektroniska omröstningar för val till Conseil d école, Conseil d Etablissement samt för val av föräldrarepresentantater till styrelsen ska införas, till en kostnad av 1500 euros exklusive moms.

8 Syftet är att förenkla valen genom att göra omröstningen mer smidig, lättläst och demokratisk. Det skulle även behöva göras en ekonomisk beräkning, för att se om vinsterna i kvalitet och tid kompenserar den ekonomiska kostnaden. P.g.a. tidsbrist bordlägges frågan till ett kommande styrelsemöte. 17 Övriga frågor Styrelsens ställningstagande gällande godkännande av dagordning och protokoll: Eftersom dagordningen ska skickas till föräldrar och personal åtta dagar före mötet, beslutas följande: Beslut 17.1 : Utkastet till dagordningen ska godkännas inom 48 timmar efter att den har skickats ut till styrelsemedlemmarna. Den som inte svarar accepterar innehållet. Eftersom protokollen ska skickas till föräldrar och personal så snart som möjligt, beslutas följande: Beslut 17.2 : Utkastet till protokollet ska skickas till styrelsemedlemmarna inom sju dagar. All korrigering ska ske inom de följande fem dagarna. Den som inte svarar inom tidsbegränsingen accepterar innehållet. Indrivningsföretag : en elevs förälder är skyldig Stiftelsen kronor. För att verkställa indrivningen behövs två signaturer, desssvärre är ordföranden frånvarande. Följande rekommenderas: Skanna och skicka dokumentet till ordföranden för påskrift som skickar tillbaka det signerade dokumentet via internet. ELLER Dokumentet signeras av alla styrelesemedelmmarna. Skriva om ett kontrakt från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning En anställd som anlände till skolan för nio månader sedan önskar få sitt kontrakt omskrivet från en tidsbegränsad anställning till en visstidsanställning. Den allmänna regeln att skriva om kontrakt är efter två år. Beslut 17.3 : Kan vi godkänna denna omskrivning av kontrakt?

9 NEJ : 6/6 Begäran avslås. Göra om en tjänst från Résident till lokalanställning. Denna förändring skulle innebära en ökad kostnad för Stiftelsen. Två beslut fattas i frågan: Beslut 17.4: Ska vi rösta ikväll i frågan? JA : 5 NEJ : 1 Beslut 17.5 : Ska vi göra om den här tjänsten från Résident till en lokalanställning? NEJ : 5 NEDLAGDA RÖSTER : 1 Begäran avslås. Om personen hittar nya argument har hen rätt att åter ta upp sin förfrågan och ansöka om en lokalanställning när en tredje CP-klass öppnas. Skolresor och Skolverkets skriftliga ställningstagande Ett skriftligt ställningstagande från Skolverket tillåter skolor att be föräldrar om ett ekonomiskt bidrag, för specifika aktiviteter, under villkoret att det är en frivillig gåva och att den insamlade summan kommer alla deltagande elever tillgodo. Rebecca Lemberger, Svensk biträdande rektor, kontrollerade med Skolverket att detta var korrekt, vilket hon fick bekräftat. Beslut 17.3 : Kan vi i praktiken omsätta detta ställningstagande för LFSL:s skolresor, med villkoret att godkännandet av beslutet inte går emot den svenska skollagen? Malin Goubaud, jurist och styrelsemedlem tar på sig att kontrollera detta. 18 Nästa möte Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 16 februari 2015, kl i sal 201 på LFSL. 19 Mötet avslutas Mötet avslutades kl

10 Bordlagda punkter, p.g.a. tidsbrist : IT-säkerhet Thomas Loyau-Kahn Sophie Maraux Françoise Guionneau Mötesordförande Rektor Mötessekreterare

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852. Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsmötet den 30 mars 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-5 Stockholm den 30 mars 2015,

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4

Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015. Protokoll från möte No 2014/2015-4 1 Fondation Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Närvarande : Protokoll från styrelsemötet den 16 februari 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-4 Stockholm 16 februari

Läs mer

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852

Sidan 1/6. Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Sidan 1/6 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Protokoll från det extrainsatta styrelsmötet den 4 juni 2015 Protokoll från möte No 2014/2015-8 Stockholm den

Läs mer

Protokoll från möte 2014/15-02

Protokoll från möte 2014/15-02 Protokoll från möte 2014/15-02 Stiftelsen Lycée Français Saint- Louis (LFSL) Registreringsnummer 902004-1852 Stockholm, 9 december 2014 1 Mötets öppnande kl.17.30 Lars Grundberg, Ordförande, hälsade styrelsens

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6

Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6 Sida 1 / 7 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm (LFSL) - Registreringsnummer 9020041852 Protokoll från styrelsemötet den 4 Maj 2015 Mötesprotokoll nr 2014/2015-6 Stockholm, den 4 maj 2015,

Läs mer

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm registreringsnummer 9020041852 Protokoll från det Administrativa Rådets speciella möte 22 maj 2015 Protokoll möte nr 2014/2015 7 Stockholm 22 maj 2015,

Läs mer

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval

Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Förskolan Lycée Francais Saint Louis ett vägval Se bakåt för att konstruera framtiden några tankar Françoise Guionneau Innehållsförteckning: Introduktion I Historia II Analys och kommentarer III Slutsatser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 FIRMA 2 2 ÄNDAMÅL 2 3 STYRELSEN SÄTE 2 4 MEDLEMSKAP/INTRÄDE 2 5 UPPSÄGNING, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 2 6 SKOLLEDARE 2 7 FÖRENINGSSTÄMMA 3

1 FIRMA 2 2 ÄNDAMÅL 2 3 STYRELSEN SÄTE 2 4 MEDLEMSKAP/INTRÄDE 2 5 UPPSÄGNING, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 2 6 SKOLLEDARE 2 7 FÖRENINGSSTÄMMA 3 FRÅN 2017-10-24 1 FIRMA 2 2 ÄNDAMÅL 2 3 STYRELSEN SÄTE 2 4 MEDLEMSKAP/INTRÄDE 2 5 UPPSÄGNING, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 2 6 SKOLLEDARE 2 7 FÖRENINGSSTÄMMA 3 8 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 3 9 STYRELSEN

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN KATTEN,

STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN KATTEN, STADGAR FÖR MONTESSORIFÖRENINGEN KATTEN, 849201-4041 1 Firma Föreningens namn är Montessoriföreningen Katten. Föreningen är en ideell förening med organisationsnummer 849201-4041. 2 Säte Styrelsen har

Läs mer

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2 1 Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 Skuldjouren är en allmännyttig ideell förening öppen för alla som är engagerade i frågor om överskuldsättning, fattigdom och dess konsekvenser. Föreningen är tvärpolitisk

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Blodstenens Hyresgästförening Proposition

Stadgar Blodstenens Hyresgästförening Proposition Stadgar Blodstenens Hyresgästförening Proposition Kapitel 1. Allmänt 1.1 Medlemmar Hyresgästföreningen på Blodstensvägen (nedan kallad föreningen) är en förening öppen för de boende skrivna på Blodstensvägen

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Namn 1 Föreningens namn och firma är Svenska skolföreningen i Lissabon, nedan kallad Föreningen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Namn 1 Föreningens namn och firma är Svenska skolföreningen i Lissabon, nedan kallad Föreningen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 1 (6) Carcavelos 2015-05-07 Stadgar för Svenska skolföreningen i Lissabon Namn 1 Föreningens namn och firma är Svenska skolföreningen i Lissabon, nedan kallad Föreningen. Föreningen är partipolitiskt och

Läs mer

STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV

STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV Antagna av årsmötet 2009-03-18 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är, HCV, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som

Läs mer

Stadgar för Telge Energi Vind Ekonomisk förening

Stadgar för Telge Energi Vind Ekonomisk förening Stadgar för Telge Energi Vind Ekonomisk förening 1 Firma Föreningens firma är Telge Energi Vind Ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens styrelse har sitt säte i Södertälje kommun. 3 Ändamål Föreningen är

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

HUNDSTALLET SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN

HUNDSTALLET SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN HUNDSTALLET SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN STADGAR Stadgarna antogs första gången den 25 april 1908 och har därefter reviderats ett antal gånger senast 2014-04-23 1 Föreningens syfte Hundstallet Svenska

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Margareta Henriksson Tjänsteutlåtande 2011-09-19 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/159 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Beslut om inrättande av lokal styrelse vid Runbacka

Läs mer

STADGAR FÖR LOCOST MK. Antagna stadgar på årsmöte KLUBBENS NAMN, SYFTE, VERKSAMHET OCH SÄTE.

STADGAR FÖR LOCOST MK. Antagna stadgar på årsmöte KLUBBENS NAMN, SYFTE, VERKSAMHET OCH SÄTE. STADGAR FÖR LOCOST MK Antagna stadgar på årsmöte 2018-03-10 1. KLUBBENS NAMN, SYFTE, VERKSAMHET OCH SÄTE. Klubbens namn är Locost MK (Motorklubb) och klubbens syfte är att främja byggandet och brukandet

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar För 101net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar För 101net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar För 101net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för. Dalby och Södra Sandby Montessoriförening, ekonomisk förening

Stadgar för. Dalby och Södra Sandby Montessoriförening, ekonomisk förening Stadgar för Dalby och Södra Sandby Montessoriförening, ekonomisk förening 1 Firma Föreningens firma är Dalby och Södra Sandby Montessoriförening, ekonomisk förening. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för föreningen Öfolket

Stadgar för föreningen Öfolket Stadgar för föreningen Öfolket Syfte 1 Öfolket är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1, att renovera och upprusta, bevara och vårda öns

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för föreningen CoderDojo Norrköping, org.nr

Stadgar för föreningen CoderDojo Norrköping, org.nr 1 (11) Stadgar för föreningen CoderDojo Norrköping, org.nr. 802492-5516 1 Allmänt 1.1 Firma Föreningens namn är CoderDojo Norrköping 1.2 Sätesort Föreningen har sin sätesort i Norrköping. 1.3 Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Rekommenderade stadgar för lokalförening i CISV Sweden

Rekommenderade stadgar för lokalförening i CISV Sweden Sida 1/5 Rekommenderade stadgar för lokalförening i CISV Sweden CISV Sweden har tidigare presenterat normalstadgar eller rekommenderade stadgar för lokalföreningar. Dessa är framtagna som ett verktyg för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN PLAYGROUND

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN PLAYGROUND ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN PLAYGROUND Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Meningsskiljaktigheter vad gäller dessa stadgars tolkning avgörs av styrelsen. Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Arbetsordning för Minds styrelse

Arbetsordning för Minds styrelse Policy Mind Antagen av styrelsen: 2015-02-04 Arbetsordning för Minds styrelse 1. Inledning Det är viktigt att Minds styrelseledamöter har klart för sig vilket ansvar och roll de har. Detta dokument beskriver

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 2012-11-08 Reviderade 2013-11-04 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Olympia Ek. Förening

Stadgar för Föräldrakooperativet Olympia Ek. Förening Stadgar för Föräldrakooperativet Olympia Ek. Förening Firma, ändamål och styrelsens säte. 1. Firma Föreningens namn är Föräldrakooperativet Olympia ekonomisk förening. 2. Styrelsens säte Föreningens styrelse

Läs mer

Stadgar Antagna av Kongressen 2018

Stadgar Antagna av Kongressen 2018 Stadgar Antagna av Kongressen 2018 Kap 1. Allmänna bestämmelser Mom 1.1 Namn och säte Förbundets namn är Ungdom Mot Rasism. Förbundets namn översätts på engelska till Youth Against Racism Sweden. Förbundets

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Vill du vara med och förbättra förutsättningarna för barnen på Alviksskolan?

Vill du vara med och förbättra förutsättningarna för barnen på Alviksskolan? Bromma 2008-03-14 Till alla föräldrar som har barn i Alviksskolan Vill du vara med och förbättra förutsättningarna för barnen på Alviksskolan? För att skapa goda förutsättningar att bidra till utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar för Realstars ideell förening Sverige Reviderade vid föreningsstämma

Stadgar för Realstars ideell förening Sverige Reviderade vid föreningsstämma Stadgar för Realstars ideell förening Sverige Reviderade vid föreningsstämma 2017-05-23 1 NAMN Föreningens namn är Realstars ideell förening Sverige (nedan Realstars eller föreningen ). Realstars är en

Läs mer

Stadgar för Hålanda förskola, ekonomisk förening

Stadgar för Hålanda förskola, ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Hålanda förskola, ekonomisk förening 1 Firma Föreningens firma är Hålanda förskola ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Ale kommun. 3 Ändamål Föreningen har

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Antagen vid Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2018 och Sveriges Arkitekters stämma 2018

Antagen vid Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2018 och Sveriges Arkitekters stämma 2018 Antagen vid Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte 2018 och Sveriges Arkitekters stämma 2018 Stadgar 1 Ändamål 2 Medlemmar 3 Organisation 4 Årsmöte 5 Årsmötets åliggande 6 Styrelse 7 Valberedning 8 Studentavdelning

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Tostan Sverige Stadgar

Tostan Sverige Stadgar Tostan Sverige Stadgar 1. Namn Föreningens namn är Tostan Sverige. 2. Ändamål Tostan Sverige är en ideell förening vars syfte är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver. 3. Verksamhet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action 1 Föreningens namn och säte Fair Action är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål och metoder Fair

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Kap. 1 Inledning. Kap. 2 Medlemskap

Kap. 1 Inledning. Kap. 2 Medlemskap STADGAR 2014 Kap. 1 Inledning 1. Föreningens namn är " FRONTSTAGE rock security". 2. FRONTSTAGE är en ideell förening. 3. FRONTSTAGE är en sammanslutning av musikintresserade i Sverige. 4. FRONTSTAGE är

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar för Dansföreningen

Stadgar för Dansföreningen Stadgar för Dansföreningen Bildad 2012-05-21 1 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Firmateckning... 3 5 Verksamhets-och räkenskapsår...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer