KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING"

Transkript

1 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution för Europa 1 undertecknades av stats och regeringscheferna för Europeiska unionens medlemsstater vid en högtidlig ceremoni i Rom den 29 oktober Därförinnan hade regeringsrepresentanter för samtliga 25 medlemsstater och tre kandidatländer 2 vid regeringskonferensen, som avslutades i Bryssel den 18 juni 2004, enhälligt antagit fördragstexten. För att fördraget skall träda i kraft måste det ratificeras dvs. godkännas av vart och ett av de undertecknande länderna i enlighet med de förfaranden som fastställs i de respektive ländernas författning. De nuvarande 25 medlemsstaterna skall alltså var och en godkänna fördraget nationellt. I det konstitutionella fördraget reserverades två år för denna process; fördraget träder i kraft den 1 november 2006, om alla ratificeringsförfaranden har avslutats före det. Enligt samma artikel skall ratifikationsinstrumenten deponeras hos Republiken Italiens regering. Om alla ratifikationsinstrument inte har deponerats , träder det konstitutionella fördraget i kraft den första dagen i den andra månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. Ratificeringsförfaranden Var och en medlemsstat ratificerar således det konstitutionella fördraget enligt sina för 1 Fördragstexten inklusive protokoll och bilagor se EUT C 310, Bulgarien, Rumänien och Turkiet deltog som observatörer i konferensen. 1

2 fattningar. På grund av bestämmelserna i medlemsländernas författningar och ländernas politiska traditioner är ratificeringsförfarandena olika. Enligt huvudregeln sker ratificeringen på två sätt: enbart genom ett godkännande av parlamentet eller genom folkomröstning. I flera medlemsstater krävs ytterligare statschefens godkännande. Av EU:s 25 medlemmar har 15 länder Belgien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Sverige, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike meddelat att de kommer att ratificera det konstitutionella fördraget enbart genom ett beslut av det nationella parlamentet. I åtta medlemsstater nämligen Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien förutsätter den nationella ratificeringen på ett eller annat sätt folkomröstning. I fem av dem Danmark, Frankrike, Irland, Portugal och Storbritannien är folkomröstningens resultat bindande och avgörande för den nationella ratificeringen. I tre länder Luxemburg, Nederländerna och Spanien är folkomröstningen rådgivande och ger i praktiken parlamentet rätt att fatta det slutliga beslutet. I två medlemsstater Polen och Tjeckien finns det ännu inte något slutligt beslut om sättet för ratificeringen. Situationen i Holland och Frankrike efter att dessa länder förkastat fördraget i folkomröstningar I Nederländerna skulle det konstitutionella fördraget ratificeras nationellt utifrån en rådgivande folkomröstning och parlamentets godkännande. Folkomröstningen hölls den 1 juni I den röstade nästan 62 % mot ett godkännande av fördraget. Trots att det negativa resultatet var endast rådgivande, meddelade regeringen att den inte kommer att fortsätta det nationella ratificeringsförfarandet. Nederländerna har inte tidigare hållit folkomröstning i EU frågor. I Frankrike skulle det konstitutionella fördraget ratificeras nationellt genom ett godkännande i folkomröstning. Denna hölls den 29 maj Nästan 55 % av dem som röstade motsatte sig ett godkännande av fördraget. Eftersom den franska folkomröstningen i denna fråga enligt landets lagstiftning var bindande, kunde den franska regeringen inte fortsätta ratificeringsförfarandet. Frankrike har två gånger tidigare röstat om EU frågor: 1972 var det frågan om en utvidgning av dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen EEC att omfatta även Storbritannien, Irland och Danmark, 1992 om godkännande av fördraget om Europeiska unionen eller Maastrichtfördraget. Vad följer på de negativa resultaten av folkomröstningarna Redan vid förhandlingarna om det konstitutionella fördraget dryftade man frågan om någon eller några medlemsstater inte kan ratificera fördraget, framför allt på grund av ett negativt folkomröstningsresultat. Man skissade på flera olika alternativ för en sådan situation, men man kunde inte komma överens om en bestämmelse för detta, utan nöjde sig med en förklaring i frågan. I förklaringen 3 sägs att om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat fördraget inom två år efter undertecknandet, men ratificeringen medför problem för en eller flera medlemsstater, skall Europeiska rådet ta upp frågan till behandling. Några längre gående beslut om följderna av en eventuell negativ folkomröstning kunde inte fattas vid förhandlingarna om fördraget. Man nöjde sig alltså med att konstatera att medlemsstaternas ledare i Europeiska rådet diskuterar den situation som uppstår till följd av att medlemsstater stött på problem med ratificeringen hösten 2006, dvs. under Finlands period som EU ordförande. 3 Förklaring nr 30 i slutakten från regeringskonferensen som godkände det konstitutionella fördraget, EUT C 310, , s

3 Europeiska rådet beslutade i juni 2005, när resultaten av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna var kända, att ta upp frågan till diskussion redan då, dvs. tidigare än överenskommet. Efter diskussionerna nådde Europeiska rådet enighet, som stats och regeringscheferna i EU:s medlemsstater utformade till ett uttalande. 4 I detta påminner man bland annat om att det konstitutionella fördraget är resultatet av en kollektiv process som skall se till att en utvidgad europeisk union fungerar mer demokratiskt, öppet och effektivt. Medlemsstaternas gemensamma europeiska ambition konstateras ha varit till stor nytta under mer än 50 år och är nu mer relevant än någonsin. I uttalandet framhålls ytterligare bland annat att den europeiska integrationen har gjort det möjligt att säkra medborgarnas välstånd, försvara våra värderingar och våra intressen samt ta vårt ansvar som en betydande internationell aktör. I uttalandet noteras att dittills har tio medlemsstater ratificerat det konstitutionella fördraget och således förklarat att de ansluter sig till detta. 5 Medlemsstaternas stats och regeringschefer noterar dock resultaten av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. De anser inte att dessa resultat ifrågasätter medborgarnas positiva inställning till det europeiska bygget. Medborgarna har dock gett uttryck för sina betänkligheter och sin oro, vilket måste beaktas. Det är således nödvändigt att gemensamt tänka över situationen. Härvidlag skall man i alla medlemsstater och i EU:s institutioner förbinda sig till en omfattande debatt på bred bas förutom om frågor i anslutning till det konstitutionella fördraget också om allmänna frågor som har göra med Europas framtid och prioriteringarna i unionens verksamhet. Om ratificeringsförfarandet sägs det i uttalandet att den senaste utvecklingen inte innebär ett ifrågasättande av ratificeringsprocessens giltighet och att tidsplanen för ratificeringen i olika medlemsstater vid be 4 Se Europeiska rådet i juni 2005 dokument DOC/05/3, daterat I skrivande stund i november 2005 har 14 medlemsstater ratificerat det konstitutionella fördraget. hov skall anpassas mot bakgrund av denna utveckling och alltefter omständigheterna i medlemsstaterna. Till sist konstateras att Europeiska rådet under första halvåret 2006 kommer att göra en samlad bedömning av de nationella debatterna och enas om fortsättningen av processen. Som en följd av Europeiska rådets uttalande beslutade sju medlemsstater Danmark, Finland, Irland, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tjeckien att tills vidare avbryta eller skjuta upp ratificeringsförfarandet. I två andra medlemsstater Estland och Polen är situationen mer eller mindre oklar, inte enbart på grund av Europeiska rådets uttalande, utan också till följd av situationen i länderna i fråga. Situationen i Finland Enligt vad som fastställs i 93 och 94 i grundlagen ratificerar republikens president internationella fördrag som är bindande för Finland, dock så att riksdagens godkännande behövs för internationella fördrag, som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse. Riksdagen skall således godkänna det konstitutionella fördraget och republikens president skall ratificera det på Finlands vägnar. Enligt 53 i grundlagen är det möjligt att ordna rådgivande folkomröstning i Finland. Beslut om folkomröstning skall fattas genom en lag. Finlands regering har inte gett riksdagen någon proposition om folkomröstning. Däremot hade regeringen redan våren 2005 förberett sig för att till riksdagen avlåta en proposition om godkännande av det konstitutionella fördraget i Finland. Till följd av Europeiska rådets uttalande i juni 2005 beslutade Finlands regering emellertid att i stället för en proposition om godkännande hösten 2005 till riksdagen enligt 44 i grundlagen överlämna en redogörelse om fördraget och Finlands EUpolitik. Statsrådets redogörelse ger riksdagen möjlighet att på bred bas debattera frågan, men riksdagen fattar inget egentligt beslut i frågan. 3

4 Hur har de övriga medlemsstaterna gjort? I Belgien sker ratificeringen av det konstitutionella fördraget på nationell nivå i parlamentet och någon folkomröstning ordnas inte i Belgien. Belgiens parlamentariska system består av sju separata delar, vilka är två kamrar i förbundsstatens parlament, Bryssels regionparlament, Valloniens regionparlament, Flanderns regionparlament, den tyska språkliga gemenskapens parlament och den franska språkliga gemenskapens parlament. Sex av dessa har under vårens och sommarens lopp 2005 gett sitt godkännande av fördraget. Belgien har heller aldrig tidigare ordnat folkomröstning i EU frågor. På Cypern sker ratificeringen av det konstitutionella fördraget i parlamentet. Landets enkammarparlament godkände fördraget den 30 juni Cypern har aldrig ordnat folkomröstning i en EU fråga. I Danmark ratificeras det konstitutionella fördraget på basis av resultatet av en folkomröstning. En folkomröstning var planerad till den 27 september 2005, men även Danmarks regering beslutade efter Europeiska rådets uttalande att avbryta förberedelserna för folkomröstningen och skjuta upp den tills vidare. Danmark har ett flertal gånger ordnat folkomröstningar om EU frågor. Den första hölls 1972, och den gällde Danmarks anslutning till dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen. Följande gång röstade danskarna om EU frågor 1986, då det gällde godkännandet av det statsfördrag som kallades Europeiska enhetsakten och som avsevärt ändrade grundfördraget för Europeiska ekonomiska gemenskapen. År 1992 ordnades två folkomröstningar om fördraget om Europeiska unionen dvs. Maastrichtfördraget. Detta fördrag, som för det första i betydande grad ändrade fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och genom vilket för det andra Europeiska unionen inrättades, förkastades i den första folkomröstningen 1992, men godkändes senare i en andra folkomröstning samma år. År 1998 röstade danskarna om godkännandet av Amsterdamfördraget som ändrade grundfördraget för Europeiska gemenskapen och Europeiska unionsfördraget. Senast hölls folkomröstning i Danmark 2000, då frågan gällde införandet av euron i Danmark. I Estland ratificeras det konstitutionella fördraget i parlamentet. Någon folkomröstning har inte ordnats och det är inte heller troligt att en sådan ordnas. Avsikten var att parlamentet skulle debattera fördraget hösten 2005, men efter Europeiska rådets uttalande är tidsplanen oklar. I Grekland är det parlamentet som ratificerar det konstitutionella fördraget. Några partier i parlamentet föreslog visserligen att en folkomröstning borde ordnas om frågan, men tanken fick inte tillräckligt understöd i parlamentet. Enkammarparlamentet godkände det konstitutionella fördraget den 19 april Grekland har aldrig tidigare heller ordnat folkomröstning om EU frågor. I Irland sker den nationella ratificeringen av det konstitutionella fördraget genom folkomröstning och parlamentets godkännande. Efter Europeiska rådets uttalande i juni 2005 beslutade Irlands regering att tills vidare skjuta upp folkomröstningen. Däremot beslutade regeringen att, ungefär på samma sätt som i Finland, ge parlamentet en redogörelse White paper hösten I Irland har man flera gånger ordnat folkomröstningar i EU frågor. Den första hölls 1972, och den gällde Irlands anslutning till dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen. Följande gång röstade irländarna i en EU fråga 1987, då det gällde godkännandet av det statsfördrag som kallades Europeiska enhetsakten och som avsevärt ändrade grundfördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen. År 1992 ordnades en folkomröstning om fördraget om Europeiska unionen eller Maastrichtfördraget. År 1998 röstade man i Irland om godkännandet av Amsterdamfördraget som ändrade grundfördraget om Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeis 4

5 ka unionen. Senast hölls två folkomröstningar, 2001 och 2002, i Irland om godkännandet av Nicefördraget. Detta fördrag, som ändrade grundfördraget om Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeiska unionen, förkastades i den första folkomröstningen i Irland 2001, men godkändes senare i en andra folkomröstning I Italien ratificeras fördraget efter att parlamentet har godkänt det. Båda kamrarna i Italiens parlament har redan godkänt fördraget, den 25 januari och den 6 april Italien har tidigare en gång ordnat en folkomröstning i en EU fråga; en rådgivande folkomröstning 1989 om det då aktuella eventuella konstitutionella fördraget för EG. I Lettland sker ratificeringen av det konstitutionella fördraget likaså i parlamentet. Lettlands enkammarparlament godkände fördraget den 2 juni Lettland ordnade 2003 folkomröstning om landets anslutning till Europeiska unionen. I Litauen ratificeras det konstitutionella fördraget i parlamentet. Litauen var den första av EU:s medlemsstater som ratificerade fördraget, då landets enkammarparlament ratificerade detta den 11 november Året innan ordnade Litauen en folkomröstning om landets anslutning till medlem av Europeiska unionen. I Luxemburg ratificeras det konstitutionella fördraget genom en rådgivande folkomröstning och behandling i parlamentet. Landets enkammarparlament godkände det konstitutionella fördraget första gången den 28 juni 2005, varefter en rådgivande folkomröstning hölls om fördraget. I folkomröstningen den 10 juli 2005 gav över 56 % av dem som röstade sitt stöd för det konstitutionella fördraget. Efter det måste Luxemburgs parlament ännu en andra gång godkänna fördraget, för att Luxemburg skall kunna ratificera det. Luxemburg har inte tidigare ordnat folkomröstning i EU frågor. På Malta sker ratificeringen av det konstitutionella fördraget i parlamentet. Landets enkammarparlament godkände fördraget den 6 juli På Malta har man en gång tidigare ordnat folkomröstning om en EUfråga, nämligen 2003 om landets anslutning till EU. I Polen lyckades parlamentet i juli 2005 inte nå enighet om ett förfarande för att ratificera fördraget i Polen. Därmed kommer frågan att avgöras av det nya parlament som tillträder efter valet hösten Polen ordnade 2003 en folkomröstning om landets anslutning till Europeiska unionen I Portugal sker ratificeringen av statsfördrag enligt den gällande statsförfattningen genom parlamentets godkännande. Portugals regering har dock för parlamentet föreslagit att statsförfattningen skall ändras så att ratificeringen av det konstitutionella fördraget skulle ske genom folkomröstning. Folkomröstning var planerad att hållas i oktober 2005 samtidigt som lokala val, men Portugals regering beslutade efter Europeiska rådets uttalande i juni att skjuta frågan på framtiden. Därmed är också folkomröstningen lagd på is tills vidare. I Slovakien ratificeras det konstitutionella fördraget likaså i parlamentet. Slovakiens enkammarparlament godkände fördraget den 11 maj Slovakien ordnade 2003 folkomröstning om landets anslutning till Europeiska unionen. I Slovenien ratificeras det konstitutionella fördraget i parlamentet. Slovakiens enkammarparlament godkände fördraget den 1 februari I Slovenien ordnades folkomröstning 2003 om landets anslutning till Europeiska unionen. I Spanien sker ratificeringen av det konstitutionella fördraget genom folkomröstning och parlamentets godkännande. Folkomröstningen hölls den 20 februari I den stödde över 76 % av dem som avgav sin röst ett godkännande av fördraget. Folkomröstningen var rådgivande och därför måste det spanska parlamentets båda kamrar ytterligare godkänna fördraget, vil 5

6 ket skedde våren 2005, kongressen i april och senaten i maj Spanien har aldrig tidigare ordnat folkomröstning om EU. I Storbritannien är avsikten likaså att ratificeringen av det konstitutionella fördraget skall ske genom parlamentets godkännande och folkomröstning. Den brittiska regeringen meddelade dock genast efter det negativa resultatet av folkomröstningen i Frankrike, redan före Europeiska rådets uttalande, att den avbryter arbetet för godkännandet av fördraget och tills vidare skjuter upp behandlingen av ärendet. Storbritannien har tidigare en gång ordnat en folkomröstning i en EU fråga, nämligen 1975 då man röstade om landet skall kvarstå som medlem av dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapen EEC. I Sverige skall det konstitutionella fördraget ratificeras i riksdagen. Sommaren 2005 hade den svenska regeringen planerat att överlämna en proposition till riksdagen om godkännande av det konstitutionella fördraget, för att riksdagen skulle ha kunnat besluta om godkännandet under Efter Europeiska rådets uttalande beslutade regeringen emellertid att avbryta processen för godkännandet och tills vidare skjuta upp överlämnandet av propositionen till riksdagen. I Sverige har tidigare ordnats två folkomröstningar i EU frågor. År 1994 gällde det Sveriges anslutning till Europeiska unionen och 2003 röstade man om införandet av euron i Sverige. I Tjeckiska republiken är det troligt att den nationella ratificeringen sker på basis av en folkomröstning. Något beslut om ordnandet av folkomröstningen har dock tills vidare inte fattats. Regeringen har planerat att den hålls i slutet av 2006 eller början av I Tjeckien ordnades 2003 folkomröstning om landets anslutning till EU. I Tyskland ratificeras det konstitutionella fördraget i landets parlament. Någon folkomröstning har alltså inte ordnats i Tyskland. Både förbundsdagen och förbundsrådet i landets tvåkammarparlament godkände det konstitutionella fördraget i maj Tyskland har inte heller tidigare ordnat folkomröstningar i EU frågor. I Ungern ratificerar parlamentet det konstitutionella fördraget nationellt. Ungerns enkammarparlament var ett av de första som godkände fördraget, vilket skedde den 20 december Ungern folkomröstade 2003 om landets anslutning till Europeiska unionen. I Österrike ratificeras det konstitutionella fördraget endast av parlamentet, så någon folkomröstning ordnas inte i Österrike. Bägge kamrarna i landets parlament, nationalrådet och förbundsrådet, godkände det konstitutionella fördraget i maj I Österrike har en gång ordnats en folkomröstning i en EU fråga, 1994, då frågan gällde landets anslutning till EU. Bulgarien och Rumänien har i egenskap av blivande medlemsstater indirekt godkänt det konstitutionella fördraget vid ratificeringen av sina anslutningsfördrag. I bägge ländernas anslutningsfördrag sägs nämligen att Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen enligt det konstitutionella fördraget, om fördraget är i kraft då dessa länder blir medlemmar i EU. Om fördraget inte då är i kraft, ansluter sig länderna till Europeiska unionen enligt de nuvarande grundfördragen, men de har förbundit sig att övergå till en union enligt det konstitutionella fördraget när detta träder i kraft. Europaparlamentet utfärdade den 12 januari 2005 en resolution, i vilken det uttrycker sitt godkännande av det konstitutionella fördraget, trots att själva fördraget inte förutsätter detta. Europaparlamentets godkännande kan ses som ett symboliskt stöd för det konstitutionella fördraget. 6

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER EUROPAPARLAMENTET: VALSYSTEM Valet till Europaparlamentet regleras både av EU:s lagstiftning, som fastställer gemensamma bestämmelser för alla medlemsstater, och av särskilda nationella bestämmelser som

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form 1 Historia 2 Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING AV EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET De avtalsslutande parterna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET EEE/BG/RO/sv 1 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2013 24/2013 (Finlands författningssamlings nr 1030/2012) Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet,

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 13 GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013 56/2013 (Finlands författningssamlings nr 518/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om Kroatiens

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.3.2015 L 60/55 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/348 av den 2 mars 2015 om överensstämmelsen hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt förordning

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Migration, integration och EU. MSoP Ht 2008 Föreläsningarna 10 och 11 Gunnar Myrberg

Migration, integration och EU. MSoP Ht 2008 Föreläsningarna 10 och 11 Gunnar Myrberg Ettförändrat Sverige och ettförändrat Europa: Migration, integration och EU MSoP Ht 2008 Föreläsningarna 10 och 11 Gunnar Myrberg Disposition Migration och integration EU som politiskt system EU:s historia

Läs mer