Beroende till/från annat dokument LKT Huvuddokument för orientering. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beroende till/från annat dokument LKT Huvuddokument för orientering. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning"

Transkript

1 TEKNISK ANVISNING LKT Beroende till/från annat dokument LKT Huvuddokument för orientering. Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, Nyckelord anvisning, målning, rostskydd Ersatt av Leverantör Leverantörens dokumentnummer Leverantörens referensbeteckning Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar MLPRJO Anvisning godkänd MLPRJO Text om val av färgtyp flyttad från sid. 4 till sid MLPRJO Hänvisningar till AFS 2005:18 Härdplaster införd MLPRJO Reviderad efter innehållet i BSK 07 (istället för BSK 99) MLPRJO Tillkommit nya LKAB kulörer MLPRJO Tillkommit krav på kontakt med LKAB Kemiska nämnden MLPRJO LKAB:s varumärkesprofil har ändrat kulörer; NCS-koden för, mörkgrå och vit har förändrats MLPRJO LKAB:s varumärkesprofil har ändrat NCS-koden mörkgrå och rättats för mörkblå MLPRJO LKAB Industrikulör orange NCS 1060-Y80R ändrad till S1080-Y60R KLKEHU Korrosivitetsklasser C5-I Nymålning ändrad från C5 A5.02 till A5I KLJRLE Exempel på korrosivitetsklasser Im1-3 har tillkommit samt information om katodiskt skydd MLJNPV Revidering hantering av kemikalier Nils-Erik Strömbäck Helt omarbetad, LKT:en består av 10 delar.

2 TEKNISK ANVISNING LKT

3 TEKNISK ANVISNING LKT Innehållsförteckning Syfte 4 Referenser 4 Definitioner 4 Målningssystemens livslängd i LKT:en 5 Undantag Tidsplan Målningsentreprenör och dess personal skall uppfylla följande: LKAB accepterar endast färgprodukter från följande färgtillverkare Dokument som skall bifogas av LKAB beställaren i offerförfrågan och förfrågningsunderlag: Dokumentation som ska begäras in av LKAB från leverantör/utförare: Dokument som skall medfölja leverantörens offert: Dokument som skall levereras i före slutbesiktning: Ansvars-, och garantitider Nymålning Underhållsmålning 10 BILAGA A Grundkontrollrapport BILAGA B Avvikelserapport BILAGA C Tilläggskontrollrapport BILAGA D CSDS / Målningssystemspecifikation

4 TEKNISK ANVISNING LKT Syfte Denna standard är avsedd att användas som stöd vid planering och upphandling av rostskyddsmålning. Referenser SS-EN ISO14001 SS-EN ISO 9001 SS-EN ISO 4624 SS-EN ISO Miljöledningsssytem Kvalitetsledningssystem Bestämning av vidhäftning Bestämning av färgskikts nedbrytning Definitioner Med nymålning menas: Rostskyddsmålning av oskyddat nytt stål som utförs enligt LKAB:s kontraktskrav fram till och med att slutbesiktning utförts och godkänts. Skall utföras i en målningsverkstad. Skador som uppstår på målningssystemet under dess tid i målningsverkad reparations-målas enligt nymålningsystemet. Med bättringsmålning menas: Reparation av skador på målningssystemet som uppstått vid lastning transport, hantering, svetsning och montage till och med att slutbesiktning utförts och godkänts. Utförs oftast på site efter montage. Med underhållsmålning menas: Planerad och nödvändiga reparationer av målningssystem under det rostskyddsmålade stålets livslängd (fr.o.m nytillverkningens slutbesiktning).

5 TEKNISK ANVISNING LKT Målningssystemens livslängd i LKT:en Målningssystemen har en förväntad livslängd på mer än 25år (med livslängd menas antal år fram till första stora underhållsåtgärd). Undantag Denna LKT behandlar ej följande: Rostskyddsmålning av varmförzinkade ytor. Rostskyddsmålning av stål som skall befinna sig i extremt korrosiva miljöer som syror och starka baser. Rostskyddsmålning av andra material än kolstål. 1.0 Tidsplan Det är viktigt att ge tillräckligt tidsutrymme för bättringsmålningen i tidsplanen särskilt för stålkonstruktioner vars driftförhållanden är under vatten, i skvalpzonen eller på andra sätt utsatt för vatten/blöta. Tillräckligt tidsutrymme innefattar förberedande arbeten, utförande av bättringsmålningen och färgens torktid innan drifttagning. Tidsbehovet för bättringsmålning blir särskilt långt vid kalla årstider (lufttemperaturer under +10 C). I detta fall så behöver tid tillsättas för intäckning och uppvärmning av luft/ stål innan utförandet av målningen (ytförbehandling, målning, färgens härdtid).

6 TEKNISK ANVISNING LKT Målningsentreprenör och dess personal skall uppfylla följande: Kontroll ska göras att målningsentreprenören uppfyller följande krav: Företaget skall ha väl dokumenterad kompetens hos ansvarig ledning och rostskyddsmålningsverksamheten skall vara kontinuerlig. Företag som utför rostskyddsmålning skall ha dokumenterad erfarenhet i att organisera, planera och utföra rostskyddmålning av liknande storlek och komplexitet. Företaget skall inneha ett miljöledningssystem t.ex SS-EN ISO Företaget skall inneha ett kvalitetsledningssystem t.ex SS-EN ISO Företaget skall inneha ett dokument som beskriver utförandeprocessen, vid rostskyddsmålning, steg för steg (processledningssystem). En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn skall finnas utsedd. Personen skall ha relevant utbildning och erfarenhet i förhållande till arbetsuppgifterna. Personal skall ha relevant yrkesutbildning i förhållande till arbetsuppgifterna (t.ex blästring, målning m.m). 1.2 LKAB accepterar endast färgprodukter från följande färgtillverkare. Tikkurila, Teknos, Jotun, Hempel och International (Akzonobel)

7 TEKNISK ANVISNING LKT Dokument som skall bifogas av LKAB beställaren i offerförfrågan och förfrågningsunderlag: Allmänna krav för leverantörer & utförare av rostskyddsmålning Teknisk specifikation för målningssystem XX-XX för valt målningssystem. ^ 1.4 Dokumentation som ska begäras in av LKAB från leverantör/utförare: Dokument som skall medfölja leverantörens offert: Kvalitetsledningssystem t.ex SS-EN ISO Miljöledningssystem t.ex SS-EN ISO Sammanfattande beskrivning av målningssystemet - CSDS (Coating System Data Sheet/Målningssystemspecifikation) - Se bilaga C för exempel. Målningssystemet som beskrivs i CSDS skall överensstämma med LKAB:s beställda målsystem. En lista med utförda rostskyddsmålningsprojekt som rostskyddsmålnings-entreprenören har utfört och som liknar detta projekt med hänsyn till mängden rostskyddsmålat stål, det föreskriva rostskyddsmålningssystemet och om det är målning i verkstad eller i fält Dokument som skall levereras i före slutbesiktning: Egenkontrollrapporterna ska tillsammans med eventuellt kontrollintyg skickas till ansvarig beställare på LKAB.

8 TEKNISK ANVISNING LKT Egenkontrollrapporterna för utfört målningsystem utgörs av (se bilaga A, B & C för exempel): Grundkontrollrapport: Där grundkontroll omfattar kontrollåtgärder av allmänt slag som ska utföras vid all ytbehandling. Grundkontroll utförs normalt som egenkontroll av målningsentreprenören och kontrollrapporterna skall godkännas och undertecknas av ansvarig arbetsledare efter utförd rostskyddsmålning. Grundkontrollrapporten innehåller mätvärden som speglar hur väl leverantören har följt färgleverantörens krav gällande utförandet av målningssystemet (CSDS dokumentet). I grundkontrollrapporten, likväl som i CSDS, ingår information som tex utförd rengöring, blästringsgrad, övermålningsintervaller, torktider vid olika temperaturer, antal färgskikt, de individuella färgskiktens tjocklek, det totala målsystemets tjocklek, vilka färgprodukter som har används m.m. Tilläggskontrollrapport: Där tilläggskontroll omfattar sådant som i vissa fall krävs utöver grundkontroll på rostskyddsmålningsobjekt med särskilda krav, främst i mer korrosiva miljöer. Tilläggskontroller skall innehålla mätvärden från kontroller som tex vidhäftningsprov, portäthetprov och saltmängdsprov (kloridmängd). Avvikelserapporter: Eventuella avvikelser från beställningen och färgtillverkarens krav (CSDS) under utförandet av målningssystemet registreras och sammanfattas i avvikelserapporter. Bestående avvikelser av betydelse för den färdiga konstruktionens kvalitet med tillhörande åtgärder ska godkännas av beställaren eller av denne utsedd person.

9 TEKNISK ANVISNING LKT Ansvars-, och garantitider Nymålning Garantiansvarets omfattning för nymålat objekt (även bättringsmålade ytor) innebär ett ansvar för arbetsprestation såväl som för valda produkter. Garantitidens längd är fem (5) år efter slutbesiktad rostskyddsmålning om ej annat överenskommits. Garantitiden startar efter slutbesiktad och godkänd rostskyddsmålning. Leverantör av rostskyddsmålade objekt ansvarar för att nedan angivna värden minst uppfylls under angiven garantitid: Vid vald garantitid 2 år: Rost grad: Ri 1(0,05%) enligt ISO Blåsbildning: 0 enligt ISO Avflagning: 0 enligt ISO Sprickbildning: 0 enligt ISO Vidhäftning på 2-komponentsfärg: 4 Mpa enligt ISO 4624 Vid vald garantitid 5 år: Rost grad: Ri 2 (0,5%) enligt ISO Blåsbildning: 0 enligt ISO Avflagning: 0 enligt ISO Sprickbildning: 0 enligt ISO Vidhäftning på 2-komponentsfärg: 4 Mpa enligt ISO 4624 Om det finns anledningar till att entreprenören anser att ovanställda garantikrav ej kan uppfyllas, beroende på konstruktionens utformning o.s.v., skall detta skriftligen meddelas av utföraren till ansvarig kontaktperson hos LKAB för ställningstagande innan nymålning påbörjas. Undantagna från garantikraven är skador orsakade av aggressiva medier i en omfattning, koncentration eller temperatur som inte kan anses lämpligt för målningssystemet.

10 TEKNISK ANVISNING LKT Underhållsmålning Garantiansvarets omfattning för underhållsmålat objekt innebär ett ansvar för arbetsprestation såväl som för valda produkter. Garantitidens längd skall vara två (2) år efter slutbesiktad rostskyddsmålning om ej annat överenskommits. Garantitiden startar efter slutbesiktad och godkänd ytbehandling. Garantikraven gäller endast för underhållsmålning av typ: 1. Partiell ommålning på site där blästring kan utföras 2. Hel ommålning på site där blästring kan utföras Leverantör av ytskyddsbehandlade objekt ansvarar för att nedan angivna värden minst uppfylls under angiven garantitid: Rost grad: Ri 2 (0,5%) enligt ISO :2004 utgåva 1 Blåsbildning: 1 enligt ISO :2004 utgåva 1 Avflagning: 1 enligt ISO :2004 utgåva 1 Sprickbildning: 1 enligt ISO :2004 utgåva 1 Vidhäftning: 4 Mpa enligt ISO 4624 utgåva 1 Om det finns anledningar till att entreprenören anser att ovanställda garantikrav ej kan uppfyllas, beroende på konstruktionens utformning o.s.v., skall detta skriftligen meddelas av utföraren till ansvarig kontaktperson hos LKAB för ställningstagande innan underhållsmålning påbörjas. Undantagna från garantikraven är skador orsakade av aggressiva medier i en omfattning, koncentration eller temperatur som inte kan anses lämpligt för målningssystemet.

11 GRUNDKONTROLLRAPPORT FÖR ROSTSKYDDSMÅLNING BILAGA A Målningsentreprenör Best. nr Beteckning Innehar auktorisationsbevis eller motsvarande Objekt Ritning Beställare Målningssystem Totalt torrt skikt µm Målning utförd på Varmvalsat stål Kallvalsat stål Gjutgods Kontrollerade arbetsoperationer Förbehandling Grundmålning Täckmålning Avvikelser. Se bifogad avvikelserapport. Tvättning/avfettning med: Rostgrad enligt SS-EN ISO :2007 A B C D Förbehandlingsgrad enligt SS-EN ISO :2006 P 1 P 2 P 3 Förbehandlingsgrad enligt SS-EN ISO :2007 Sa 2 Sa 2½ Sa 3 Ytråhet enligt SS-EN ISO (grit) Fin Medel Grov Damm på stålytor enligt SS-EN ISO : Kontrollmätning av salthalt enligt SS-EN ISO & 9: mg/m2 Tidpunkt/Miljö/Material Datum Lufttemperatur o C Relativ fuktighet % Daggpunkt o C Stålytans temperatur o C Blästermedel Färgtillverkare Färgbeteckning Tillverkningssats nr Härdarbeteckning Härdarsats nr Förbehandling X Applicering av färgskikt Skikt 1 Skikt 2 Skikt 3 Skikt 4 Skikt 5 Medelskikttjocklek µm µm µm µm µm Färgskiktets tjocklek enligt SS ISO ) gäller minsta respektive största lokala skikttjocklek Övrigt Datum Grundfärg (skikt 1) min 1) µm Komplett färgsystem min 1) µm Signatur max 1) µm medel µm max 1) µm medel µm Bilaga E Kontrollrapport (informativ)

12 Avvikelserapport vid rostskyddsmålning Bilaga B Datum Sida 1 (1) Nr: Datum: Signatur: Mottagning Utförande Målningsentreprenör Best. nr Beteckning Objekt Ritning Beställare Kontaktman (även tel.nr) Avvikelser från ställda krav, tidplaner etc. har framkommit med avseende på Konstruktion, allm Slutna rum Trånga spalter Dräneringshål Intermittenta svetsar Laminering Rostgrad Skarpa kanter Ogradade borrhål Svetssprut Svetsar, allm Väder Väntetid Hanteringsskada Transportskada Förbehandling Grundmålning Beskrivning av avvikelse Täckmålning Härdning/torkning Packning/transport Förslag till åtgärd Observatör (vg texta) Åtgärd Beslutat den: av

13 Rapport vid tilläggskontroll vid rostskyddsmålning Bilaga C Datum Sida 1 (1) Slutrapport Delrapport Målningsentreprenör Best. nr Beteckning Objekt Ritning Beställare Målningssystem Totalt torrt skikt µm Kulör Vidhäftning enligt SS-EN ISO 2409:2013, utgåva 3 Medelvärde: Vidhäftning enligt SS-EN ISO :2007, Medelvärde: Portäthet med högspänningsporsökare enligt SS-EN ISO 2746:2015, utgåva 1 Antal genomslag, st/ytenhet: Sökspänning, kv: Mätinstrument (fabrikat och modell): Övrigt: Att ovanstående är riktigt intygas: Datum Underskrift

14 Coating System Data Sheet (CSDS) Bilaga D Projektnamn: Exempel på CSDS Datum: Checked by: XXXXXXX Kund: XXXXXX Rev.no. 01 Approved by: XXXXXXX Målningssystem: MA-V 2, A6.08 (Im 1 High) enl. ISO :2007 Made by: XXXXXXX Buyer s Acceptance: Tillämpligt på: Stål Test report: DocID286 Förbehandling/ utförande: Målningssystem: Förbehandling: Renhet: Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts, fett samt vattenlösliga salter för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg. För att tvätta bort olja och fett kan det vara nödvändigt att tillsätta lämplig tensid, alkali eller att använda emulsion samt skölja efter med rent vatten. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. ISO Sa 2½ (G) enligt SS-EN ISO Ytan ska rengöras efter blästring från damm och andra föroreningar genom dammsugning och/eller renblåsning med tryckluft. Profil: Medium enligt SS-EN ISO Salt test: Konduktivitet motsvarande max -- mg/m² NaCl. (saltmängd) enligt ISO / Stripe-coating: Mixing ratio Före varje sprutapplicering ska extra färg påföras med pensel (stripe coat) på svåråtkomliga ytor. Svåråtkomliga ytor är kanter, hörn, svetsar, ytor bakom vinklar m.m. Detta för att uppnå och säkerställa specificerad skikttjocklek på alla svåråtkomliga ytor. Torr Skikttjocklek (NDFT) Vått film 10 C 23 C Teknosolv Teknosolv Teknosolv Coat No. Produkt Min Spec Max Spec m²/l Min Max FC 1) Min Max FC 1) Mixing Mixing% Rengörning 1 TEKNOMASTIC 80 PRIMER MIOX 2) 4:1 Mioxgrå ,2 8 h 6 m NA 4 h 6 m 7 d Kulör Torrhalt % Skikttjocklek µm Övermålningsintervall 2 TEKNOMASTIC 80 PRIMER 2) 4:1 SSG ,57 8 h 6 m NA 4 h 6 m 7 d TEKNOMASTIC 80 PRIMER 2) 4:1 SSG ,57 8 h 6 m NA 4 h 6 m 7 d TEKNOMASTIC 80 PRIMER 2) 4:1 Enligt spec ,42 8 h 6 m NA 4 h 6 m 7 d Förtunning Total DFT µm God ventilation är nödvändigt. Ytan som ska målas ska vara torr. Under applicering och torktiden ska den omgivande luften, ytan och färgens temperatur vara över +5 C och den relativa luftfuktigheten vara under 80 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3 C över daggpunkten. 2) TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, används då färgen appliceras vid temperaturer under +10 C Reparationssystem: Samma som ovan Total DFT µm Förklaringar h = hours Mon = Month Ext = Extended TBA = To Be Adviced d = days 1) FC = Fully cured (+23 C / 50% RH) NA = Not Applicable CTR = Consult Teknos Representative KE THE WORLD LAST LONGER WE MAKE THE WORLD LAST LONGER LF System 1 CSDS FIN/SWE/NOR.xls

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.100.005 1 10 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, Nyckelord anvisning,

Läs mer

Krav för Auktorisation

Krav för Auktorisation Auktorisation för 2017-12-29 Sida 1 av 5 Krav för Auktorisation av sföretag Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för Auktorisationen av ett företag för kvalificerad rostskyddsmålning föregås av

Läs mer

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.100.005 1 10 Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, Nyckelord anvisning, målning, rostskydd Leverantörens

Läs mer

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Europe Störst i Sverige på rostskyddsmålning www.alucrom.se Bengt Stewall bengt.stewall@midroc.se 010-470 73 07 Snabbfakta Midroc Alucrom AB Kärnverksamhet

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning, projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling

Uppdragsbeskrivning, projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling TEKNISK ANVISNING LKT 1520.520.005 1 5 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 1.0 2018-08-31 MAGEMA För godkännande Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Uppdragsbeskrivning,

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent fysikaliskt torkande silikonbaserad akrylfärg. Den är resistent upp till 260 C. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Korrosion Vad är korrosion? Ordet är latin och betyder gnaga sönder, fräta. Materialförstörelsen kallas korrosion. Årligen korroderar / rostar det för miljarder kronor

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1505;1506 1 1505 fenol/novolac epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande fenol/novolac epoxifärg. Den är resistent för temperaturer upp till 205 C och appliceras

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 7461;7680 1,2 7680 zinkepoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande zinkrik epoxifärg. Är en zinkrik produkt med hög torrhalt. Anpassad för kraven enlighet

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 18380;18340 1 18340 zinkepoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande zinkrik epoxifärg. År en mycket zinkrik produkt med hög torrhalt. Överensstämmer med kraven:

Läs mer

ISO 12944:2018. Sammanfattning av de viktigaste ändringarna för applicerare och beställare

ISO 12944:2018. Sammanfattning av de viktigaste ändringarna för applicerare och beställare ISO 12944:2018 Sammanfattning av de viktigaste ändringarna för applicerare och beställare Om broschyren Broschyren sammanfattar de viktigaste ändringarna i ISO 12944 (ändringar gjorda under 2017 och 2018)

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7740;7742 1 7740 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent lösningsmedelsfri aminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med god kemikalieresistens. Kan användas

Läs mer

Övermålning av hytt. Hyttens plåtdelar. Förbehandling PGRT VIKTIGT!

Övermålning av hytt. Hyttens plåtdelar. Förbehandling PGRT VIKTIGT! Förbehandling VIKTIGT! Karosseriplåten är rostskyddad genom bland annat ett zinkskikt. För ett fullgott rostskydd måste detta zinkskikt återställas före övermålning om det skadats vid till exempel karossarbeten.

Läs mer

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM En guide för att välja förbehandlingsmetod och färgsystem med rekommenderade skikttjocklekar INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Korrosivitetsklasser 2. System

Läs mer

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år F O R S K N I N G S R A P P O R T Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år Författare: Patrik Reuterswärd Sektion: Korrosion, korrosionsskydd och provning Telefon +46 8 674 17 37 E-post: patrik.reutersward@swerea.se

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 735;739 1 735 ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med utmärkt kemikalieresistens. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 16600;16620 1 16600 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent aminhärdande epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Kan användas som mellanskikt

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 260 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 260 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 15520;15523 2 15520 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxifärg. Är snabbtorkande, yttolerant, slitstark, hög torrhalt och av tjockfilmstyp. Avsedd

Läs mer

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål.

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål. 11720;5660;6520 1 11720 epoxi mastic ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt som har hög torrhalt och är järnglimmerpigmenterad

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad) 7761:8220 1 7761 epoxi ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent aminhärdande högmolekylär epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Avsedd som en universal, allround,

Läs mer

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Utomhus i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling anvisning, regelverk, märkning, registrering

Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling anvisning, regelverk, märkning, registrering TEKNISK ANVISNING LKT 1500.100.005 1 5 Beroende till/från annat dokument LKT 1500.100.003, LKT 1500.100.007 Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling Nyckelord anvisning,

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 MASTER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Fackverksmaster Akta

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 9211;9212 6 9211 epoxibaserad ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Detta är en 2 komponents epoxi grundfärg. Högpigmenterad med aluminium flakes vilket ger mycket gott skydd mot inträngning

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 684;11420 1 684 zink etylsilikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är en snabbtorkande produkt med högt innehåll av

Läs mer

Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.520.003 1 5 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, drift-och underhåll, inköp, förrådsstandardisering

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1537 1,2 1537 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent oxidativt torkande alkydfärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt som innehåller zinkfosfatpigment. Kan användas

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Auktorisation för Rostskyddsmålning. Lokaler och utrustning verkstadslokaler (V) 1. Allmänt. Ansökningsblankett 3 Sida 1 av 10

Auktorisation för Rostskyddsmålning. Lokaler och utrustning verkstadslokaler (V) 1. Allmänt. Ansökningsblankett 3 Sida 1 av 10 Auktorisation för Rostskyddsmålning 2015-01-14 Ansökningsblankett 3 Sida 1 av 10 Lokaler och utrustning verkstadslokaler (V) 1. Allmänt Lokalens: Gatuadress, postnummer och ort: Telefon: Presentera nedan,

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 11420;678 1,2 678 zink etylsilikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är en snabbtorkande produkt med högt innehåll

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 2280;4680;6480 1,2 2280 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande högmolekulär epoxifärg. Har en halvblank yta med bra glansbeständighet. Är en produkt med

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Teknisk specifikation SIS-TS 44:2017

Teknisk specifikation SIS-TS 44:2017 Teknisk specifikation SIS-TS 44:2017 Publicerad/Published: 2017-11-22 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 87.020; 87.040 Utförande av stålkonstruktioner Korrosionsskydd genom målning

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 16480;18120 1,2 16480 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Den har en högblank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 9213;9214 6 9213 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Detta är en tvåkomponent lackfärg som är baserad på akryl/polyuretan. Den ger ett blankt slutresultat och har god utflytning.

Läs mer

Approved. Överensstämmer med kraven för VOC innehåll enligt BREEAM International and BREEAM Nor

Approved. Överensstämmer med kraven för VOC innehåll enligt BREEAM International and BREEAM Nor Approved 12660 1,2 12660 Akrylemulsion ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Detta är en enkomponent vattenburen emulgerande akrylfärg. En allsidig, snabbtorkande produkt för användning utvändigt och

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 55 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 55 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 577;576 1,2 577 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxifärg. Är tjockfilmsprodukt som är lösningsmedelsfri. Den har hög tålighet mot repor. Lämplig

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

skyddsräcken och fasta stegar Undertitel Anläggningsmärkning/ Objekt Med tillhörande bärverk

skyddsräcken och fasta stegar Undertitel Anläggningsmärkning/ Objekt Med tillhörande bärverk TEKNISK ANVISNING LKT 1520.520.005 1 5 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 1.0 2018-08-31 KMJORY För godkännande 2.0 2018-10-05 KMJORY Revidering 3.0 2019-02-20 KMJORY Revidering Beroende

Läs mer

5-10 minuter vid 20 C minuter vid 20 C min

5-10 minuter vid 20 C minuter vid 20 C min Beskrivning Autocoat BT WB 450 Topcoat IF är en snabbtorkande vattenburen täckfärg med god motståndskraft mot vatten. Produkten har utmärkt vidhäftning på de flesta typer av grunder och metallunderlag.

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

WB 450 Primer IP

WB 450 Primer IP Beskrivning Snabbtorkande vattenburen kromat fri 1K primer innehållande korrosions hämmande pigment avsedda för chassiramar, behållare etc. Produkten finns i olika färger och för olika tillämpningsändamål.

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 18940;18941 1,2 18940 akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Det här tvåkomponent kemikaliskt härdande modifierad akrylfärg. Produkten innhåller inga isocyanater eller genererar diisocyanater

Läs mer

Ytskyddskommitténs verksamhetsberättelse, 2018 Beteckning

Ytskyddskommitténs verksamhetsberättelse, 2018 Beteckning 1 (5) Sida Ytskyddskommittén har under 2018 haft totalt tre (3) st. möten. Ett möte har genomförts som telefonkonferens. Mötesdeltagandet för året var totalt 79%, 91% vid personliga möten och 55% vid scypemöte.

Läs mer

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor.

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor. Godkänd 1055;1063 1,2 1055 vinylepoxi VValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande vinyl epoxibaserad färg. Avsedd som en Tie-Coat mellan epoxiprimer och antifoulingsystem.

Läs mer

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från

Alla LKABs LKT:er kan även hämtas från TEKNISK ANVISNING LKT 1500.130.005 1 8 Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, konstruktion, inköp, drift-och underhåll Nyckelord Anvisning, instruktion, dokumenthuvud,

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 16560;16561;16840 1,2 16560 epoxi mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant och nötningsbeständig produkt av tjockfilmstyp

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post:

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: TEKNISK ANVISNING LKT 1520.520.004 1 12 Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion Leverantörens dokumentnummer

Läs mer

Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål

Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål Bro över Bondökanalen Piteå Kommun, Norrbottens Län Kontrollplan för tilläggskontroll -Stål FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentnummer :14-915 Uppdragsnummer 61871249768 2014-03-07 Tore Lundmark 15-1745-1 nr

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Marin: Utvändiga och invändiga ytor, inklusive utvändigt skrov, överbyggnad, lastrum och vattenballastankar.

Marin: Utvändiga och invändiga ytor, inklusive utvändigt skrov, överbyggnad, lastrum och vattenballastankar. Approved 478;479;4060 1,2 478 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande ren epoxifärg. Den är snabbtorkande, nötningsbeständig, av tjockfilmstyp med hög torrhalt.

Läs mer

Målning av plåttak. Arja Källbom Dec 2017

Målning av plåttak. Arja Källbom Dec 2017 Målning av plåttak Arja Källbom Dec 2017 Pb Zn? Cu Fe Al-Zn Bra resultat: Lång livslängd Målarfärg Förbehandling Hantverkaren Foto AK S Solberga kyrka. AK Nedbrytning av färgskikt Kråkshult Kyrka, AK Nedbrytning

Läs mer

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT!

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT! Allmän information om målning Allmän information om målning VIKTIGT! Scania rekommenderar att detaljer i mjukt och böjligt material inte ska målas. Exempel är hydraulslangar i gummi och detaljer i mjukplast.

Läs mer

Målning av hytt. Hyttens utvändiga plastdelar. Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar.

Målning av hytt. Hyttens utvändiga plastdelar. Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar. Allmänt Allmänt Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar. Hyttens utvändiga plastdelar De utvändiga plastdelarna på hytten är tillverkade i polyesterplast förstärkt

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 15360;15380 1,2 15360 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande ren epoxifärg. Den är snabbtorkande, nötningsbeständig, av tjockfilmstyp med hög torrhalt.

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 25 C

Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 25 C Approved 1531;3560;1533 1,2 1531 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 27220;27221 1,2 27220 polysiloxan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Detta är en tvåkomponent kemiskt härdande akryl polysiloxan färg. Är en produkt med hög torrhalt. Den har en yta med hög

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-USA / VOC Hong Kong EPA Method 24

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-USA / VOC Hong Kong EPA Method 24 735;739 1 735 VValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande novolac epoxifärg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med utmärkt kemikalieresistens. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

OLIDANS KRAFTSTATION UPPRUSTNING AV 45 TONS BOCKKRAN ÅR 2007 YTBEHANDLING

OLIDANS KRAFTSTATION UPPRUSTNING AV 45 TONS BOCKKRAN ÅR 2007 YTBEHANDLING UPPRUSTNING AV 45 TONS BOCKKRAN ÅR 2007 YTBEHANDLING handling 11.0 Ytbehandlingar av 45- tons bockkran. VATTENFALL POWER CONSULTANT AB Upprättad av Granskad av Godkänd av Curt Lindberg Innehållsförteckning

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Skötselinstruktion allmänt För skötsel av produkter levererade från Weland AB. Dok. Nr. LU 27 Utg. 1

Skötselinstruktion allmänt För skötsel av produkter levererade från Weland AB. Dok. Nr. LU 27 Utg. 1 Skötselinstruktion allmänt För skötsel av produkter levererade från Weland AB Dok. Nr. LU 27 Utg. 1 Innehåll 1. Underlag för konstruktion 2. Material och tillverkning 3. Ytbehandling 4. Hantering 5. Instruktion

Läs mer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport 08:22 Märit Forssander Dec 2007 Roger Carlsson Wille Edwardson Martin Johansson Charlotte Persson Teuvo Piirainen Erik Westerlund Målningsanvisning

Läs mer

Datafält i dokumenthuvud och försättsblad

Datafält i dokumenthuvud och försättsblad TEKNISK ANVISNING LKT 1500.100.009 1 7 Beroende till/från annat dokument LKT 1500.100.005, LKT 1500.100.007, LKT 1500.130.001 Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, avveckling

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong US EPA Method (teoretisk)

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong US EPA Method (teoretisk) Approved 582;583;1525 1,2 582 zink etylsilikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent oorganisk lågzink fukthärdande zink etylsilikatfärg. Är en shop primer avsedd för svetsning och

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 16560;16561;16840 1,2 16560 epoxi mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant och nötningsbeständig produkt av tjockfilmstyp

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. halvblank glans (35-70) Flampunkt ISO 3679 Method 1 35 C

Egenskap Test/Standard Beskrivning. halvblank glans (35-70) Flampunkt ISO 3679 Method 1 35 C Approved 515;519;527;1549 1,2 515 epoxi mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt av tjockfilmstyp med hög torrhalt.

Läs mer

Att välja rätt färgsystem enligt ISO 12944

Att välja rätt färgsystem enligt ISO 12944 Att välja rätt färgsystem enligt FÄRGER OC YTBEANDINGSÖSNINGAR FÖR INDUSTRIE ÅNING OC TUNgT ROSTSKYDD Byggproduktdirektivet och Eurocodes Teknos erbjuder ett omfattande utbud av färg- och ytbehandlingslösningar

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning

Egenskap Test/Standard Beskrivning Approved 577;578 1,2 577 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxifärg. Är tjockfilmsprodukt som är lösningsmedelsfri. Den har hög tålighet mot repor. Lämplig

Läs mer

D814 för att mjuka upp lack ovanpå ett flexibelt underlag

D814 för att mjuka upp lack ovanpå ett flexibelt underlag GLOBAL REFINISH SYSTEM Augusti 2015 Produktinformation Premium UHS Klarlack D8173 PRODUKTER Premium UHS Klarlack D8173 UHS Härdare D8302 Förtunning D8717/D8718/D8719 Accelererad förtunning D8713/D8714

Läs mer

Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015. Jämförelsestudie under 10 år av några tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård

Scandinavian Coating, 19-21 maj 2015. Jämförelsestudie under 10 år av några tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård Jämförelsestudie under 10 år av några tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård Ett projekt initierat och finansierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

Läs mer

ABRATEX MÅLNINGSRÅD.

ABRATEX MÅLNINGSRÅD. ABRATEX MÅLNINGSRÅD ABRATEX Färgsystem ABRATEX Färgsystem ABRATEX har under många år varit synonymt med plåttaksfärger, och successivt har sortimentet utökats. Idag finns flera färgsystem. Frågan är när

Läs mer

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur Tanklining Invändig målning och beläggning i Tankar Grundläggande Lagringstankar av stål för diverse olika vätskor och andra media är ett område där man ställs in för intressanta utmaningar. Huvudfokus

Läs mer

Utvecklad för både global och kust handel. Särskilt lämplig för isiga vatten och trafik i vatten med hög risk för mekaniska skador.

Utvecklad för både global och kust handel. Särskilt lämplig för isiga vatten och trafik i vatten med hög risk för mekaniska skador. Approved 20700;20660;26820 1,2 20660 silikonbaserad harts FRC ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Det är en tvåkomponent epoxi polysiloxan färg som avlägsnar beväxning. Är fri från biocider och ger

Läs mer

Besiktning, råd och underhåll

Besiktning, råd och underhåll Besiktning, råd och underhåll Besiktning, råd och underhåll Plåtens livslängd Då det gäller plåtprodukter brukar man använda två olika mått på livslängd, den estetiska och den tekniska. Estetisk livslängd

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 6660. Fastställd Utgåva Sida 2005-11-14 1 1 (17)

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 6660. Fastställd Utgåva Sida 2005-11-14 1 1 (17) 2005-11-14 1 1 (17) MÅLNING AV FARTYG OCH BÅTAR AV STÅL Grupp M07 Ersätter MF A45:3, A45:6, A45:7, A45:8 INNEHÅLL 1 OMFATTNING 2 2 TILLÄMPNING 2 3 FORDRINGAR 3 3.1 Allmänt 3 3.2 Kulör 3 3.3 Glans 3 3.4

Läs mer

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONELLT STANDARDDOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONELLT STANDARDDOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Produktdatablad December 2006 INTERNATIONELLT STANDARDDOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Produkt Primecoat P565-625 Beskrivning P565-625 Primecoat - grågrön P275-124 Aktivator standard P275-232 Långsam

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

DISBOCRET EFFEKTIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR BETONG BETONGRENOVERING

DISBOCRET EFFEKTIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR BETONG BETONGRENOVERING DISBOCRET EFFEKTIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR BETONG BETONGRENOVERING 1 DISBOCRET RENOVERINGSSYSTEM FÖR BETONG Modern betongrenovering har behov av enkla, effektiva renoveringssystem utan långa ställtider. I

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Träfasader Kvalitetssäkring och garantier

Träfasader Kvalitetssäkring och garantier Grundregel Med ökad kompetens och respekt för materialet göra rätt från början och inom alla avsnitt i värdekedjan. Komplex värdekedja med konstruktörer, arkitekter, tillverkare, distributionsled, entreprenörer,

Läs mer

NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL

NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL Bra brandskydd kräver rätt förbehandling Grunden till ett bra brandskydd läggs redan på konstruktionsbordet d.v.s. resultatet kan

Läs mer

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Januari 2017 www.wijo.se Plåtens livslängd Då det gäller plåtprodukter brukar man använda två olika mått på livslängd: den estetiska och den tekniska. Estetisk

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. ISO ± 2 % Glans (GU 60 ) ISO glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C

Egenskap Test/Standard Beskrivning. ISO ± 2 % Glans (GU 60 ) ISO glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer