Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE RS Regionstyrelsen Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Föredragande regionråd: Désirée Pethrus Ärendebeskrivning I ärendet redovisas bidragsgruppens utarbetade förslag till fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet under år 2022, i enlighet med de fastställda riktlinjerna (RS ) och med motivering för respektive tilldelning. Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bidragsgruppens förslag. till beslut Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. till fördelningen av bidrag för intressepolitisk verksamhet, till organisationer i länet som företräder personer med funktionsnedsättning, för år 2022 godkänns. Regionrådsberedningens motivering Regionstyrelsen avsätter årligen i sin verksamhetsplan medel för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I verksamhetsplan 2022 (RS ) har regionstyrelsen avsatt 57 miljoner kronor för bidrag till handikapporganisationer. Av riktlinjerna för bidrag följer att Region Stockholm årligen anslår medel för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Syftet med bidragen är att bidra till ökad social hållbarhet i Region Stockholms verksamheter. Organisationerna utgör en viktig målgrupp för Region Stockholms verksamhet och deras verksamhet bidrar på många sätt till att utveckla regionens olika verksamheter. Regionstyrelsen beslutar om fördelning av medel för intressepolitisk verksamhet efter beredning i bidragsgruppen. Bidragsgruppen består av representanter från samtliga partier i regionfullmäktige samt representanter för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Bidragsgruppens uppgift är att lämna förslag om

2 2 (2) SKRIVELSE RS bidragens fördelning till regionstyrelsen, som sedan beslutar om fördelningen. Av Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (LS ) utbetalas ett årligt belopp till Funktionsrätt Stockholms län, DHR och Synskadades riksförbund Stockholm Gotland för kostnader som organisationerna har för kansliresurser för att fullgöra uppdraget enligt samverkansmodellen. Beloppet räknas årligen upp i relation till förändringen i konsumentprisindex, KPI. Bidraget till de tre organisationerna finansieras inom ramen för de 57 miljoner kronor regionstyrelsen avsatt till handikapporganisationer i bidrag för intressepolitisk verksamhet och som bidragsgruppen har att föreslå fördelning av. I enlighet med bidragsriktlinjerna beviljas Funktionsrätt Stockholms län, DHR respektive Synskadades riksförbund Stockholm Gotland bidrag som ska användas till organisationernas kostnader för löner, lokaler/hyra och administration för intressepolitisk verksamhet. Några ansökande organisationer erhåller enligt bidragsgruppens förslag inte bidrag då de inte bedriver intressepolitisk verksamhet i tillräckligt stor utsträckning eller då de inte bedriver intressepolitisk verksamhet inom Region Stockholms ansvarsområden. Ett annat skäl till att ej vara berättigad till bidrag är att organisationen inte har länsövergripande verksamhet eller att verksamheten inte är öppen för samtliga invånare i länet. Bidragsgruppen motiverar kortfattat sin bedömning av varje ansökan i bilagt förslag till fördelning. Av motiveringen framgår varför en organisation föreslås beviljas bidrag eller ej, samt i förekommande fall varför en organisation föreslås beviljas mer/mindre jämfört med sökt bidrag. Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bidragsgruppens bilagda förslag till fördelning av Region Stockholms bidrag år 2022 för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag 1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 2. till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Irene Svenonius Désirée Pethrus

3 1 (3) Regionledningskontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Annika Olsson RS Regionstyrelsen Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Regionledningskontorets förslag till beslut Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. till fördelningen av bidrag för intressepolitisk verksamhet, till organisationer i länet som företräder personer med funktionsnedsättning, för år 2022 godkänns. Sammanfattning I ärendet redovisas bidragsgruppens utarbetade förslag till fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet under år 2022, i enlighet med de fastställda riktlinjerna (RS ) och med motivering för respektive tilldelning. Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bidragsgruppens förslag. Bakgrund Regionstyrelsen avsätter årligen i sin verksamhetsplan medel för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I verksamhetsplan 2022 (RS ) har regionstyrelsen avsatt 57 miljoner kronor för bidrag till handikapporganisationer. Av riktlinjerna för bidrag följer att Region Stockholm årligen anslår medel för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Syftet med bidragen är att bidra till ökad social hållbarhet i Region Stockholms verksamheter. Regionstyrelsen beslutar om fördelning av medel för intressepolitisk verksamhet efter beredning i bidragsgruppen. Bidragsgruppen består av representanter från samtliga partier i regionfullmäktige samt representanter för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Bidragsgruppens

4 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE RS uppgift är att lämna förslag om bidragens fördelning till regionstyrelsen, som sedan beslutar om fördelningen. Av Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (LS ) utbetalas ett årligt belopp till Funktionsrätt Stockholms län, DHR och Synskadades riksförbund Stockholm Gotland för kostnader som organisationerna har för kansliresurser för att fullgöra uppdraget enligt samverkansmodellen. Beloppet räknas årligen upp i relation till förändringen i konsumentprisindex, KPI. Bidraget till de tre organisationerna finansieras inom ramen för de 57 miljoner kronor regionstyrelsen avsatt till handikapporganisationer i bidrag för intressepolitisk verksamhet och som bidragsgruppen har att föreslå fördelning av. Regionledningskontorets förslag och motivering I enlighet med bidragsriktlinjerna beviljas Funktionsrätt Stockholms län, DHR respektive Synskadades riksförbund Stockholm Gotland bidrag som ska användas till organisationernas kostnader för löner, lokaler/hyra och administration för intressepolitisk verksamhet. Några ansökande organisationer erhåller enligt bidragsgruppens förslag inte bidrag då de inte bedriver intressepolitisk verksamhet i tillräckligt stor utsträckning eller då de inte bedriver intressepolitisk verksamhet inom Region Stockholms ansvarsområden. Ett annat skäl till att ej vara berättigad till bidrag är att organisationen inte har länsövergripande verksamhet eller att verksamheten inte är öppen för samtliga invånare i länet. För att en organisation ska kunna få bidrag från Region Stockholm ska den arbeta intressepolitiskt inom ett eller flera av nedan angivna områden: hälso- och sjukvårdsfrågor, kollektivtrafikfrågor, kulturfrågor, stödja Region Stockholms arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare eller övrigt tillgänglighetsarbete. I linje med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS ) ställs även krav på att organisationerna ska arbeta för att öka intäkterna från andra parter och inte vara helt beroende av intäkter från Region Stockholm. Bidragsgruppen motiverar kortfattat sin bedömning av varje ansökan i bilagt förslag till fördelning. Av motiveringen framgår varför en

5 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE RS organisation föreslås beviljas bidrag eller ej, samt i förekommande fall varför en organisation föreslås beviljas mer/mindre jämfört med sökt bidrag. Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner bidragsgruppens bilagda förslag till fördelning av Region Stockholms bidrag år 2022 för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Ekonomiska konsekvenser Budget om 57 miljoner kronor för bidrag till intressepolitisk verksamhet fastställdes i samband med regionstyrelsens beslut den 17 november 2021 om verksamhetsplan 2022, RS Beslut om fördelning av bidrag ryms inom befintlig budget. Carina Lundberg Uudelepp Regiondirektör Hanna Wiik Hållbarhetsdirektör Beslutsunderlag 1. till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp,

6 till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ansökningar bidrag 2022 Sökt Kommentar Diarienummer RS Nr Förening 1 Afasiföreningen i Stockholms län Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå jämförbar med 2 Apnéföreningen i Stockholm Minskad intressepolitisk verksamhet jämfört med vilket föranleder ett minskat bidrag. 3 Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå, jämförbar med 4 Attention Stockholms län Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå jämförbar med 5 Autism- och Aspergerföreningen Bättre intressepoltisk verksamhet än, därav ett ökat bidrag 6 Blodcancerföreningen i Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 7 Bröstcancerföreningen Amazona i Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med Stockholms län 8 Celiakiföreningen i Stockholms län Bättre intressepoltisk verksamhet än, därav ett ökat bidrag 9 Cystisk fibros Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 10 Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Östra Sverige, (DHB Östra Sverige) Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 11 DHR - förbundet för ett samhälle utan Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med rörelsehinder 12 Dyslexiförbundet FMLS Sth län Inte sökt bidrag fö Elöverkänsligas förening Låg intressepolitisk verksamhet, vilket föranleder att bidrag inte kan beviljas 14 Endometriosföreningen, Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 15 Epilepsiföreningen i Storstockholm Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå 16 Equal (fd RFHL) Låg intressepolitisk verksamhet, vilket föranleder att bidrag inte kan beviljas 17 Frisk och fri (ätstörningar) Bättre intressepoltisk verksamhet jämfört med vilket föranleder ett ökat bidrag 18 FUB Stockholm (4)

7 till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ansökningar bidrag 2022 Sökt Kommentar Diarienummer RS Nr Förening 19 Funktionsrätt Stockholms län Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå, jämförbar med 20 Föreningen Balans Stockholm Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 21 Föreningen dövblinda Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 22 Föreningen för blödarsjuka i Stockholm Bättre intressepoltisk verksamhet jämfört med vilket (FBIS) föranleder ett ökat bidrag 23 Föreningen för de neurosedynskadade i Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med Stockholm 24 Föreningen för Hörselskadade o Döva Barn med Familjer, (FHDBF) 25 Föräldraföreningen Anonymous 0 26 Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med Stockholms län 27 Hjärtebarnsfonden 28 HOBS Stockholm Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 29 Huvudvärksföreningen Bättre intressepoltisk verksamhet 30 Hörselskadades distrikt i Stockholm Den intressepolitiska verksamhet har en hög nivå jämförbar med 31 IFS Stockholmsdistriktet Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 32 ILCO Stockholms län Den intressepolitiska verksamheten kan förbättras därav ett lägre belopp än tidigare år 33 Lymf- och lipödemföreningen Stockholms Den intressepolitiska verksamheten är jämförbar med län 34 Länsförbundet för utvecklingsstörda barn Bättre intressepoltisk verksamhet än, därav ett ökat och ungdomar bidrag 35 Länsföreningen Hjärt Lung Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 36 Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 37 Neuroförbundet Stockholms län Den intressepolitiska verksamheten har en hög nivå jämförbar med 38 Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) Bra intressepolitisk verksamhet jämförbar med 2 (4)

8 Diarienummer RS till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ansökningar bidrag 2022 Sökt Kommentar Nr Förening 39 NSPH Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 40 OCD-föreningen Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 41 Osteoporosföreningen Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 42 Parkinson Stockholm Bra intressepolitisk verksamhet jämförbar med 43 Patientföreningen för hyperhidros Saknar intressepolitisk verksamhet därav beviljas inte något bidrag 44 Personskadeförbundet RTP Bra intressepoltisk verksamhet 45 Posithiva gruppen Psoriasisföreningen i Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 47 RBU Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 48 Reumatikerdistriktet i Stockholms län Bra intressepoltisk verksamhet jämförbar med 49 RFSL Stockholm RG Aktiv Ökad intressepolitisk jämfört med därav beviljas bidrag 51 RSMH Stockholms läns distrikt Bra intressepoltisk verksamhet 52 Sane Stockholm Bättre intressepolitisk verksamhet än. Därav ett ökat bidrag. 53 SPES Region Stockholm Bra intressepolitisk verksamhet jämförbar med 54 SRF Stockholms och Gotlands län Den intressepolitiska verksamheten har en hög nivå. Jämförbar med 55 Stiftelsen Klockargården Stockholms Dövas Förening (SDF) Den intressepolitiska verksamheten har en hög nivå jämförbar med 57 Stockholms stamningsförening Ansökan kom försent 58 Storstockholms Diabetesförening (SSDF) Den intressepolitiska verksamheten har en hög nivå jämförbar med 59 Strokeföreningen Stockholms län Minskad intressepolitisk verksamhet därav ett lägre belopp 60 Tandvårdsskadeförbundet Intressepolitisk verksamhet jämförbar med 61 Tänk om nu Har inte sökt 3 (4)

9 Diarienummer RS till fördelning av Region Stockholms bidrag, år 2022, för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ansökningar bidrag 2022 Sökt Kommentar Nr Förening 62 Unga hörselskadade Har inte sökt 63 Unga rörelsehindrade Stockholm Har inte sökt 64 Ångestföreningen i Stockholms län Bra intressepolitisk verksamhet jämförbar med Summa (4)

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2019

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2019 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-01-16 LS 2018-0100 Regionstyrelsen Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS Bidrag för intressepolitisk till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2018 14 1 (1) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 Bidrag för intressepolitisk

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-0077 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2014

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -11-06 LS 1305-0725 Landstingsstyrelsen! LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3 *11-1 9 0003 8 * Fördelning av för intressepolitisk verksamhet till

Läs mer

Stockholms läns landsting 12*

Stockholms läns landsting 12* Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen KD SKRIVELSE 2012-11-28 LS 1204-0546 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12*12-1 1 0001 4 Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Funktionsrätt Stockholms län. En presentation

Funktionsrätt Stockholms län. En presentation Funktionsrätt Stockholms län En presentation Vad är Funktionsrätt Stockholms län? Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderorganisationer.

Läs mer

TOTALT BIDRAG ÅR 2016 TOTALT BIDRAG ÅR 2015

TOTALT BIDRAG ÅR 2016 TOTALT BIDRAG ÅR 2015 Bidrag kvartal 1 2017, baserat på 2016-2017, års regelverk och utbetalning kvartal 1 ÅR 2016 ÅR 2015 Nr Föreningens namn 1 Afasi Västra Götaland 35 900 143 749 134 747 Omstartsbidrag 2 Svenska Very Special

Läs mer

Verksamhetsbi Organisationsbidrag 10% av. drag 70 % av bidragsramen bidragsramen

Verksamhetsbi Organisationsbidrag 10% av. drag 70 % av bidragsramen bidragsramen 1 Afasi Västra Götaland 386 5 958 137 791 143 749 2 Svenska Very Special Arts 0 0 0 3 Astma och allergiföreningen V G NO 3 430 52 944 281 123 334 067 4 Astma och allergiföreningen V G Väst 411 6 344 38

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 110-126 Tid: 2016-11-30, kl 08:00-10:30 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 116 Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer

Läs mer

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan!

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län En presentation Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län en presentation Vad är HSO? HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i

Läs mer

Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla Ett samhälle för alla Delaktighetsprogram Personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter att leva självständigt och rätt till delaktighet, frihet, acceptans, tillgänglighet och inkludering i samhället,

Läs mer

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012 MISSIV 1(2) 2011-11-18 LK11-0255 Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Maria List-Slotte Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet Med handikapporganisation

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012 1(1) Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1105-0783 2011-12-07 LANOSTWGSSTY&ELSIrN It-12-20 * 013 Landstingsstyrelsen ' -»-v Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet

Läs mer

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag,

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag, 3.0% KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2014-11-27 Diarienummer NHO-2014-0156.15 Nämnden för hälsa och omsorg Bidrag för handikappföreningar 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat 2012-11-19 LJ 2012/378 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet Med organisation inom området funktionshinder

Läs mer

Länsövergripande funktionshinderföreningar i Örebro län

Länsövergripande funktionshinderföreningar i Örebro län Förening: Afasiföreningen i Örebro län 019-673 21 46 afasi.orebrolan@gmail.com www.afasi.se Förening: Alzheimerföreningen i Örebro län Adress: c/o Sven Larsson 070-553 16 55 Klostergatan 7 703 61 Örebro

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2016

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2016 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0512 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer

Läs mer

Framtidens US Agenda: Bakgrund Tidplan för Framtidens US - övergripande Krav och Ramar Tillgänglighet Planeringsprinciper Genomförande utvändigt & invändigt Frågor? Framtidens US Övergripande tidplan

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat 1 (6) Protokoll fört vid Årsmöte 2017-05-15 Justerat 2017-06-07 1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Läs mer

Datum att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag,

Datum att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag, Uppsala r KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-11-28 Diarienummer NHO-2013-0162.15 Nämnden för hälsa och omsorg Bidrag för handikappföreningar 2014 beslut Nämnden

Läs mer

Funktionsrättsföreningar. Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrättsföreningar. Funktionsrätt Stockholms län Funktionsrättsföreningar Afasiföreningen i Stockholms län Vi har språklig träning, aktiviteter och social samvaro för dig med afasi och dina anhöriga. Erbjuder information och utbildning till vården. Bedriver

Läs mer

Fördelning av bidrag 2014 till ideella organisationer. Bilaga 2

Fördelning av bidrag 2014 till ideella organisationer. Bilaga 2 Fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroende Psykisk ohälsa

Läs mer

Långvarig funktionsnedsättning. Våld mot närstående

Långvarig funktionsnedsättning. Våld mot närstående Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 2016 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroendeproblematik

Läs mer

Från Regionkansliet :30

Från Regionkansliet :30 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2006 06 01 15:30 Bidrag till handikapporganisationerna 2006 Västra Götalandsregionen lämnar genom handikappkommittén bidrag till handikapporganisationer på distrikts

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat 1 (5) Protokoll fört vid Årsmöte 2015-05-11 Justerat 2015-06-08 1 Mötets öppnande Ordförande Lena Ringstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Läs mer

Kompensera eller Inkludera?

Kompensera eller Inkludera? Kompensera eller Inkludera? Inkludera - Kompensera Integrera - Inkludera Träna - Kompensera Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Perspektivskifte Från patient till medborgare Utgångspunkter

Läs mer

Bilaga 2. Förslag till fördelning av bidrag 2015 till ideella organisationer

Bilaga 2. Förslag till fördelning av bidrag 2015 till ideella organisationer Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroendeproblematik

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord Målet för Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T, är att ena och stärka funktionshinderrörelsen i gemensamma intressepolitiska

Läs mer

FÖRTECKNINING PÅ REMISSINSTANSER

FÖRTECKNINING PÅ REMISSINSTANSER 1 (6) LD17/03997 Remissinstanser regional kultur- och bildningsplan 2019-2022 Kommuner i Dalarna Politiska partier i landstingsfullmäktige Förvaltningskommuner för de nationella minoriteterna Adoptionscentrum

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat 1 (7) Protokoll fört vid Årsmöte 2016-05-16 Justerat 2016-06-21 1 Mötets öppnande Ordförande Lena Ringstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Läs mer

Yttrande över Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, Regeringsuppdrag N2017/06396/TS

Yttrande över Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, Regeringsuppdrag N2017/06396/TS 1 (1) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-xx-xx RS 2019-0301 Regionstyrelsen Yttrande över Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, Regeringsuppdrag Föredragande regionråd: Irene

Läs mer

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulrika Jansson 2017-08-16 OSN-2017-0436 Rev 2017-08-21 Omsorgsnämnden Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer

Läs mer

l inostingsstyrelsen

l inostingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1105-0719 2011-08- 1 7 l inostingsstyrelsen Dnr: Landstingsstyrelsen i 1-08- 1 7 * 0 31 Reviderad

Läs mer

Fördelning av organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2017

Fördelning av organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2017 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2017-03-28 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Vania Timback Telefon: 010-441 00 00 E-post: vania.timback@vgregion.se Till kommittén för mänskliga rättigheter

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Välkommen till din handikapporganisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland

Välkommen till din handikapporganisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland Välkommen till din handikapporganisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland 1 2 4-5 För personer som har svårt att röra sig Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland (RBU)

Läs mer

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel DS 2017:76. Förslag på remissvar

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel DS 2017:76. Förslag på remissvar Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel DS 2017:76 Förslag på remissvar Absoluta majoriteten av läkemedlen är inom läkemedelsförmånen. Har en reglerad prissättning med maximala inköpspriser till apotek

Läs mer

Brukarhusets Handikappföreningar 2015 2016 Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro

Brukarhusets Handikappföreningar 2015 2016 Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN Tillsammans blir vi starka! Brukarhusets Handikappföreningar 2015 2016 Omslagsbild: Brukarhuset Handikappföreningarna Örebro län, 2015 2 Innehållsförteckning Handikappföreningarna

Läs mer

LSS-temadag Malmö LSS ska utvecklas, inte avvecklas!

LSS-temadag Malmö LSS ska utvecklas, inte avvecklas! LSS-temadag Malmö 2017-11-25 LSS ska utvecklas, inte avvecklas! Funktionsrätt är rätten att fungera i samhället på lika villkor. Det handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga

Läs mer

Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR. Söker du kontakt med någon handikappförening?

Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR. Söker du kontakt med någon handikappförening? Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR Söker du kontakt med någon handikappförening? INNEHÅLL Afasiföreningen i Kronobergs län Astma - och Allergiföreningen i Kronobergs

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Utlåtande Rotel VI (Dnr 2016/001831) Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 Uppdrag från budget Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat MISSIV 1(2) 2014-11-11 LJ 2014/341 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2015 Med organisation inom området funktionshinder

Läs mer

Motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi

Motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-03-13 LS 2018-0272 Regionstyrelsen Motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi Föredragande regionråd: Ella Bohlin Ärendebeskrivning

Läs mer

Välkommen till din handikapp- organisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland

Välkommen till din handikapp- organisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland Välkommen till din handikapp- organisation! Kontaktuppgifter till 44 organisationer i Halland 1 2 4-5 För personer som har svårt att röra sig Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikappföreningar

Riktlinjer för bidrag till handikappföreningar Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum Dnr 2013-10-30 1302708 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Riktlinjer för bidrag till handikappföreningar Grunden för att handikapporganisationer

Läs mer

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019.

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019. Region Stockholm 14 (35) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-01-29 Diarienummer RS 2019-0063 6 Organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum LS 2018-1173 Ärendebeskrivning För att Stockholms läns museum

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer

Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-08-14 RS 2019-0382 Regionstyrelsen Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer Föredragande regionråd: Ella Bohlin Ärendebeskrivning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsa och livskraft för alla. Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsa och livskraft för alla. Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hälsa och livskraft för alla Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor 2013 2016 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: omslag, s. 7,

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 1 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) .~ ---- 1------ Remiss REG ERI NG SKAN SLI ET 2013-02-20 S2013/ 818/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) Remissinstanser: 1. Riksdagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018 FRÅN HSO GÄVLEBORG TILL Kansliet: Ordförande: Ombudsman: Hemsida: Funktionsrätt Gävleborg S Centralgatan 10 (Fack 28) 802 50 GÄVLE tel 073-802 58 17 kansli@funktionsrattgavleborg.se

Läs mer

Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med. funktionsnedsättning

Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med. funktionsnedsättning Vi hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : Handisam - Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10 (Fack 28) Karin Östling tel 026-61 51 63 802 50 mobil 070-376 67 22 E-post: Webbsida:

Läs mer

fi 7o Motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder

fi 7o Motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder åll= Region Stockholm Ärende 25 Förslag 2019:44 Rotel II Föredragande regionråd Anna Starbrink (L) 25 (48) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-04-09 2019-0063 fi 7o Motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om flytt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10 (Fack 28) Karin Östling mobil 073-802 58 17 802 50 mobil 070-376 67 22 E-post: Webbsida:

Läs mer

12 Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB m.m. LS

12 Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB m.m. LS 12 Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB m.m. LS 2018-1109 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-11-21 LS 2018-1109 Landstingsstyrelsen Entledigande av styrelseledamöter i LOCUM AB, AB

Läs mer

Denna rapport handlar om skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa.

Denna rapport handlar om skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa. Förord Denna rapport handlar om skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa. Syftet med rapporten är att undersöka personer med funktionsnedsättningars attityder och inställningar till e-hälsa. HSO

Läs mer

Bidrag inom funktionshinderområdet 2016

Bidrag inom funktionshinderområdet 2016 2015-11-20 RJL 2015/1298 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Bidrag inom funktionshinderområdet 2016 Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 6 LS

Yttrande över departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 6 LS Yttrande över departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 6 LS 2017-0858 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-09-13 LS 2017-0858 Yttrande

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖRORD Handikappföreningarna Sörmland, är en samarbetsorganisation för handikappföreningar på länsnivå. Dess ändamål är att samverka med olika

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Länsövergripande funktionshinderföreningar i Örebro län

Länsövergripande funktionshinderföreningar i Örebro län Förening: Afasiföreningen i Örebro län 019-673 21 46 E-post: afasi.orebrolan@gmail.com Hemsida: www.afasi.se Förening: Alzheimerföreningen i Örebro län 019-10 60 54 Adress: c/o Barbro Redin 070-540 61

Läs mer

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Regionstyrelsen Regionledningskontoret Kristina Pesula 1 (5) Arbets- och personalutskottet Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Ärendebeskrivning I budget 2019 för Region Stockholm,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018 för landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018 för landstingsstyrelsen 1 (3) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-02-06 LS 2018-1160 Regionstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018 för landstingsstyrelsen Föredragande regionråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen Rapport 2015:4 Sjukt engagerad en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT

ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT Förslag till ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT MEDLEMSAVGIFT 2019 Sedan många år tillbaka har Riksförbundet FUB central avisering av medlemsavgiften med möjlighet till lokala föreningsavgifter utöver förbundsavgiften.

Läs mer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-13 1 (3) HSN 2016-4802 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Godkänd av Datum 1. 2013-02-01 Nyutgåva. Länets handikappråd 2013-02-14 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-03-20 LS 2018-0755 Regionstyrelsen Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum Föredragande

Läs mer

Riktlinje för kommunalt tillsatta råd Kommunala

Riktlinje för kommunalt tillsatta råd Kommunala Riktlinje för kommunalt tillsatta råd - Kommunala handikapprådet (KHR) Dokumentnamn Riktlinje för kommunalt tillsatta råd Kommunala handikapprådet (KHR) Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Motion 2019:30 av Anna Sehlin m.fl. (V) om minskad användning av plast i Region Stockholm

Motion 2019:30 av Anna Sehlin m.fl. (V) om minskad användning av plast i Region Stockholm 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-09-11 RS 2019-0638 Regionstyrelsen Motion 2019:30 av Anna Sehlin m.fl. (V) om minskad användning av plast i Region Stockholm Föredragande regionråd: Thomas Eriksson

Läs mer

att Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationer

att Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationer Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1109-1161 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 28 0 0 03 3 " Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Motion 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar

Motion 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar 1 (3) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-03-20 LS 2018-0629 Regionstyrelsen Motion 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar Föredragande regionråd: Tobias Nässén Ärendebeskrivning Elinor

Läs mer

Regiondirektörens instruktion

Regiondirektörens instruktion INSTRUKTION Gäller för Region Jönköpings län Enhet Regiondirektörens instruktion 1. Regiondirektörens uppdrag Regiondirektören är Region Jönköpings läns ledande tjänsteman och förvaltningschef och därmed

Läs mer

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS 2017-0924 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01

Läs mer

Yrkande Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 14 augusti 2019.

Yrkande Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 14 augusti 2019. Region Stockholm Ärende 20 Förslag 2019:73 Rotel: III Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-08-27 RS 2019-0063 148 Motion 2017:67 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om

Läs mer

Arbetsordning för råd för funktionshinderfrågor

Arbetsordning för råd för funktionshinderfrågor Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2015-04-23 Handäggre Daniel Nilsson Kansli- och utredningsavdelningen Diarleriummer 15VON/3 Kommunstyrelsen Arbetsordning för råd för funktionshinderfrågor Förslag till beslut

Läs mer

13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga

13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga 13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga handikappersättningen LS 2018-0241 1 (2) Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Motion 2018:19 av Elinor Odeberg (S) och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen

Motion 2018:19 av Elinor Odeberg (S) och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen 1 (4) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-03-20 LS 2018-0628 Regionstyrelsen Motion 2018:19 av Elinor Odeberg (S) och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen Föredragande regionråd:

Läs mer

Sam- och brukarråd

Sam- och brukarråd Sam- och brukarråd 2019-2022 Val- och nomineringsförfaranden för funktionshinder- och patientrörelsen i Västerbotten Underlag till detta dokument kommer från Funktionsrätt Västerbottens sam- och brukarrådsmöte

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN Nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel SAMMANTRÄDESDATUM 2012-10-17 Revidering av Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor Diarienummer:12OLL2021

Läs mer

Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder

Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-05-08 RS 2018-1192 Regionstyrelsen Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska

Läs mer

Uppdatering av avtal från 1997 mellan Stockholms läns. Internfinans gällande Donationsfondsförvaltningen 5 LS

Uppdatering av avtal från 1997 mellan Stockholms läns. Internfinans gällande Donationsfondsförvaltningen 5 LS Uppdatering av avtal från 1997 mellan Stockholms läns landsting och AB SLL Internfinans gällande Donationsfondsförvaltningen 5 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 Landstingsstyrelsen Uppdatering

Läs mer

Hjorthagen 13 Livstycket Ersta Diakoni Vändpunkten 15 Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 16 Forum idéburna/

Hjorthagen 13 Livstycket Ersta Diakoni Vändpunkten 15 Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 16 Forum idéburna/ Sida 5 (30) 5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2016 Dnr 8.1.1-66/2015 s beslut 1. Verksamhetsbidrag för år 2016 beviljas till 54 verksamheter med angivna summor. Förening Beviljat belopp

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖRORD Handikappföreningarna Sörmland, är en samarbetsorganisation för funktionshindersföreningar på länsnivå. Dess ändamål är att samverka med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10, 2 tr Karin Östling tel 026-61 51 63 802 50 tel 026-65 91 86 / 070-376 67 22 E-post:

Läs mer

Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR. Söker du kontakt med någon handikappförening?

Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR. Söker du kontakt med någon handikappförening? Handikapprörelsen i Kronobergs Län 2015 LÄNSFÖRENINGAR OCH LOKALFÖRENINGAR Söker du kontakt med någon handikappförening? INNEHÅLL Afasiföreningen i Kronobergs län Astma - och Allergiföreningen i Kronobergs

Läs mer

Regionrådsberedningen RS

Regionrådsberedningen RS PAGE \* MERGEFO Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-09-11 RS 2019-0288 Regionstyrelsen Motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) om förbättrad samverkan mellan kommun och region för individer med psykisk ohälsa

Läs mer

Angående remissen om Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Angående remissen om Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen Dnr: 171-1831-2016 Socialroteln Sida 1 (3) Datum: 2017-11-17 Till berörd remissinstans Hässelby-Vällingby SDF Dnr 1.5.1-431-2017 Angående remissen om Ett Stockholm för alla - Program för

Läs mer

Fusion av SL Infrateknik AB. lokaltrafik 4 LS

Fusion av SL Infrateknik AB. lokaltrafik 4 LS Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms 4 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-09-13 Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer