Högpresterande elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högpresterande elever"

Transkript

1 Högpresterande elever -Lärares syn på didaktiska val, utmaningar och möjligheter för dessa elever inom läs- och skrivutvecklingen i F-3. Camilla Bergström & Emma Lindberg Examensarbete, 30hp Grundlärarprogrammet F-3. Examensarbeten för grundlärarexamen, 240hp Vt, 2020

2 Sammanfattning Syftet med denna studie är att öka kunskapen i hur högpresterande elever stöttas och utmanas av lärare i ordinarie undervisning i F-3 inom läs- och skrivutvecklingen. Studien fokuserade på vilka utmaningar och möjligheter verksamma lärare upplever att det finns i stöttningen. Frågeställningarna besvarades genom nio semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare upplever att ett stort ansvar för högpresterande elever ligger hos läraren. En utmaning som framkommit är val av material och tid för planering. En möjlighet som sågs i resultatet är att högpresterande elever kan inspirera andra elever och sig själva och på så vis driva klassen framåt. Det har också visats att det finns två nyckelstrategier för att utmana och stimulera dessa elever, acceleration och berikning. Studien har funnit att det är viktigt att högpresterande elever inkluderas och att de har ett socialt samspel med sina klasskamrater och lärare. Nyckelord: Pedagogik, inlärning, förmåga, svenskundervisning & begåvning.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte & frågeställningar Kunskapsöversikt Centrala begrepp Högpresterande elever Särskilt begåvade elever Berikning & acceleration Högpresterande elevers läs- och skrivutveckling För- och nackdelar med berikning och acceleration Tidigare forskning om högpresterande elever i skolan Högpresterande elevers skolmiljö och upplevelser Högpresterande elever som läsare & skrivare Acceleration Nivågruppering Teori Sociokulturella perspektivet Metod Metodval Urval och avgränsningar Genomförande Analysmetod Forskningsetiska överväganden Reflektion kring samarbetet Resultat Didaktiska val som lärare beskriver sig göra för att stötta och utmana högpresterande elever Didaktiska val i form av resurser, berikning och nivågruppering Acceleration som didaktiskt val Didaktiska utmaningar lärare upplever att det finns för att stötta och utmana högpresterande elever Didaktiska möjligheter lärare upplever att det finns för att stötta och utmana högpresterande elever... 27

4 7 Diskussion Resultatdiskussion Didaktiska val som stöttar och inkluderar högpresterande elever Utmaningar Högpresterande elever ska vara frontfigurer i en klass, de ska vara en förebild. - Möjligheter i didaktiska val för högpresterande elever Slutdiskussion Implementering för skolan Metoddiskussion Vidare forskning Referenslista Bilagor Bilaga 1 Missivbrev Bilaga 2 Samtyckesbrev Bilaga 3 Begreppsförklaring Bilaga 4 Intervjumanus... 44

5 1 Inledning Alla elever har rätt till att utvecklas och till en lust att lära (Skolverket, 2019). Skollagen (SFS, 2010:800, 1 kap 4) säger barn och elever ska ges stöd och stimulans för att de utvecklas så långt som möjligt. Att elever ska ges samma stöd och stimulans innebär bland annat att elever som har lättare för att nå utbildningens lägsta kunskapskrav likväl som de elever som ligger i riskzonen för att inte uppnå kunskapskraven ska utmanas och stöttas i undervisningen. Skolinspektionens (2016) granskning visar att en tredjedel av de deltagande grundskoleeleverna inte tyckte att de får anpassningar, i form av utmanande uppgifter, i skolan. Dagens klassrum har en heterogen elevgrupp vilket innebär att klasserna har olika erfarenheter och bakgrunder. Detta i samband med kraven i svenskämnets kursplan gällande läs- och skrivförmågan ställer krav på lärares strategier i läs- och skrivundervisningen (Gibbons, 2016). Att behärska skrift är nödvändigt för att kunna fungera i samhället och arbetslivet menar Säljö (2000) och Bjar (2006). Författarna lyfter fram skolans perspektiv genom att läs- och skrivutvecklingen inte bara är viktigt i svenskämnet utan i alla ämnen. Oftast har läs- och skrivinlärningen börjat redan innan skolstarten och det är viktigt att eleven själv finner ett intresse i läsandet och skrivandet (Bjar, 2006; Kadioglu Ates & Afat, 2018). Gruppen av elever som studien valt att inriktas på, högpresterande elever, börjar generellt läsa och skriva tidigare än andra elever, de är också mer intresserade av det. Denna studie genomförs för att öka kunskapen angående högpresterande elever och hur de stöttas i sin individuella utveckling. Våra erfarenheter har visat att skolor arbetar mer riktat mot de lågpresterande eleverna. Persson (2010) skriver att svenska skolan är egalitär och fokuserar på att elever ska uppnå lägsta kunskapskraven, när eleven har uppnått detta får eleven inte lika mycket stöd. Skolinspektionens granskning (2016) stödjer påståendet och tillägger att lärarnas prioritet är lågpresterande elever. Skolinspektionen (2018) skriver att högpresterande elever riskerar att lämnas själva då de anses klara uppgiften utan hjälp. Det finns en risk för att dessa elever blir understimulerade och de börjar då störa andra elever (Persson, 2010; Kadioglu Ates & Afat, 2018). Nylander (2018) skriver att dessa elever inte blir bemötta på ett professionellt sätt och eleverna kan känna sig ignorerade, förminskade och mobbade av lärare och klasskamrater. Följderna av detta får allvarliga konsekvenser för högpresterande elever.

6 En av dessa konsekvenser är att eleven tappar intresset för att utvecklas och anpassar sig efter andra, vissa elever blir hemmasittare (Nylander, 2018). Perssons (2010) undersökning visade att 92% av de högpresterande eleverna hade psykosociala problem som en konsekvens av att de inte fått stöd och förståelse i skolan. Denna studie kommer att beskriva och analysera hur högpresterande elever får stöttning i F-3 inom läs- och skrivutvecklingen. 1.1 Syfte & frågeställningar Syftet med studien är att öka kunskapen om några behöriga lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar kring stöttning av högpresterande elever. Studiens syfte är också att öka kunskapen kring vilka didaktiska val lärare beskriver att de gör för att stötta dessa elevers läs- och skrivutveckling i årskurs F-3. I frågeställningarna benämner vi samtliga lärare, specialpedagoger och speciallärare för lärare. Studien genomförs bland ett urval av lärare i årskurs F-3 inom läs- och skrivutveckling. Följande frågeställningar ställs för att besvara studiens syfte: Vilka didaktiska val beskriver några lärare att de gör gentemot högpresterande elever för att stötta och utmana dem? Vilka didaktiska utmaningar upplever några lärare att det finns för att stötta och utmana högpresterande elever? Vilka didaktiska möjligheter uppfattar några lärare att det finns för att stötta och utmana högpresterande elever?

7 2 Kunskapsöversikt Följande avsnitt bearbetar viktiga begrepp för studien såsom högpresterande elever, särskilt begåvade elever samt läs- och skrivutvecklingen utifrån dessa elevers perspektiv. Berikning och acceleration är två nyckelbegrepp i stöttning för högpresterande elever och dessa kommer därför också att beskrivas. Studien kommer att fokusera på högpresterande elever men har ändå valt att tydliggöra vad särskilt begåvade elever är för att skilja på dessa då det förekommer förväxlingar mellan dessa elevgrupper. Utifrån engelska texter har ord som high performance/achievement/ability och gifted uppkommit. Studiens tolkning av dessa begrepp är högpresterande elever. 2.1 Centrala begrepp Detta avsnitt behandlar begrepp som är centrala för studien där högpresterande elever och särskilt begåvade elever samt berikning och acceleration presenteras Högpresterande elever Begreppet högpresterande elever fokuserar på elevens prestation. Prestation är det som eleven faktiskt klarar av och kan visa upp. Persson (2014) uppger att ungefär 15 20% utifrån normalfördelningen är högpresterande elever. Det är viktigt att ta i beaktning att det som en högpresterande elev presterar just nu inte behöver vara fallet i framtiden (Reis & McCoach, 2000). Silverman (2016) menar att samhället inte vill veta av och ogillar högpresterande elever. Därför måste dessa elever som omfattas dölja prestationer och förmågor för att passa in (Silverman, 2016). Studien kommer att använda sig av högpresterande elever som begrepp. Studiens tolkning av högpresterande elever är att det är elever som frekvent visar upp höga prestationer inom läs och skriv Särskilt begåvade elever Elever kan ha en särskild begåvning inom ett eller flera områden och kan kännetecknas med att tänka abstrakt, nyanserat och förstå komplicerade idéer (Skolverket, u.å.; Mönks & Ypenburg, 2009). Persson (2014) uppger att två till fyra procent är särskilt begåvade elever. Många forskare tycks vara överens om att särskilt begåvade elever inte

8 behöver vara högpresterande (Reis & McCoach, 2000; Pettersson, 2017). Reis och McCoach (2000) menar att begreppet särskilt begåvad säger vad eleven är till skillnad från högpresterande som alla elever kan bli. Studiens definition av särskilt begåvade elever är att de är särskilt begåvade inom ett ämne och inte har samma kunskapsnivå i andra ämnen. Särskilt begåvade elever lär sig oerhört fort men de behöver inte prestera med bra resultat vid prov med mera Berikning & acceleration Pettersson (2011), Mönks och Ypenburg (2009) nämner acceleration och berikning som två nyckelbegrepp när läraren ska differentiera den pedagogiska utformningen. Berikning betyder att eleven i fråga får fördjupa och/eller utöka sina kunskaper inom ett ämnesområde (Pettersson, 2011). I studien tolkas begreppet berikning som att eleverna utför ett fördjupat arbete. Detta kan vara att eleven får en svårare nivå av en bok, exempelvis i läsläxa. Ett annat exempel är ett fördjupat arbete i det område/ämne som resterande klasskamrater arbetar med. Vilket gör att eleven får möjlighet att läsa och skriva utefter sin förmåga. Acceleration betyder att elever tilldelas svårare uppgifter och ibland andra läroböcker än sina klasskamrater (Mönks & Ypenburg, 2009). Acceleration kan också innefatta en snabbare undervisningstakt. Det betyder att eleven börjar skolan tidigare eller hoppar över skolår (Pettersson, 2011). Partiell förflyttning betyder att eleven kan läsa ett eller flera ämnen med en högre årskurs (Liljedahl, 2017). Liljedahl (2017) skriver vidare att skolor kan införa accelerationsgrupper, där högpresterande elever tillsammans med lärare kan mötas och utveckla varandra. Studien har valt att använda sig av begreppet acceleration när det handlar om elever som hoppar över en eller flera årskurser eller material. Acceleration kan även innebära att eleven arbetar i sin egen takt och accelererar snabbare i material/arbetsböcker. Det kan också te sig genom att eleverna kan läsa vissa ämnen med högre årskurser. Exempelvis att eleven hoppar över bokstavsträning och gör något som klasskamraterna inte gör för tillfället inom skrivinlärning.

9 2.2 Högpresterande elevers läs- och skrivutveckling. Detta avsnitt kommer att bearbeta läs- och skrivutvecklingen, de olika stegen som eleven utvecklas i för att blir en god läsare och skrivare. Forskning visar på att högpresterande elever utvecklas snabbare och kan ofta läsa och skriva innan skolstart. Därför behandlar detta avsnitt inte den tidiga läs- och skrivinlärningen. Enligt kunskapskraven (Skolverket, 2019, 258) ska eleven kunna språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Skolverket (2019, 270) skriver att kravet på eleven är att hen måste ha strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Enligt skolverket (2017) har läraren en viktig roll i att förmedla olika läs- och skrivstrategier till eleverna, vilket förtydligas i kunskapskraven (Skolverket, 2019, 263) Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. En elev som endast använder strategin om att kunna urskilja språkljuden (fonetiken) och kunskap om hur ord ser ut nedskrivna gör att läsaren inte skapar sig en förståelse av texter (Gibbons, 2016). Enligt Eckeskog (2013) kan läraren använda en strategi för varje lässtund och att tydliggöra strategin innan läsningen. Eleverna kan exempelvis markera ord de inte förstår i par och ställa frågor angående boken. Genom att eleverna först får diskutera innan de skriver ner kan de komma med mer utförliga skrifter. Läsaktiviteterna måste hjälpa eleven att förstå samt utveckla strategier för att kunna läsa texter. En strategi som går att använda bygger på före, efter och under läsning (Eckeskog, 2013). Gibbons (2016) menar att förförståelsen av en text som eleven ska läsa bör vara väsentlig, det som är ett bekant ämne går lättare att läsa än ett för eleven nytt ämne. Läraren bör enligt Eckeskog (2013) känna till texten väl innan läsningen och skapa ett intresse för läsning. Under läsningen kan man stanna till vid svåra ord och bearbeta dem, eleverna får koppla orden till egna erfarenheter (Eckeskog, 2013). Efter läsningen kan man exempelvis bearbeta och sammanfatta texten som lästs (Gibbons, 2016). Langer 1995 (refererat i Liberg, 2006) skriver att under årkurs 1 3 möter eleverna mestadels enklare texter. Det är ofta den narrativa eller den berättande genren som eleverna möter i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Efter det första stadiet i skrivutvecklingen lär sig eleverna att skriva texter som blir alltmer utvecklade och ämnesspecifika. Enligt Liberg (2006) lär sig eleven även att skriva med ett genrespecifikt språk. Det är viktigt att eleven får möta många olika genrer, för dessa är också en viktig

10 del i vår kultur och det samhälle vi lever i (Liberg, 2006). Texterna blir så småningom längre och svårare i innehållet. Eleverna behöver, för att kunna möta texter av detta slag, stöttning i svåra ord och begrepp. Läraren kan förklara och exemplifiera ord och begrepp som är svåra. Liberg (2006) nämner vidare att det är viktigt att stötta eleverna på olika sätt när läraren bearbetar nya ämnesområden. Eleverna kan få skapa egna texter och laborera om det de redan kan om ämnet. Läraren kan också välja att börja med att arbeta med texter som eleverna har mycket tidigare erfarenheter om. Anpassningar måste göras efter elevens nivå. Efter en diskussion bör eleverna få skriva ner vad de hört för att synliggöra det som eleven förstått. Om läraren bara eftersträvar rätt svar finns en risk att eleven endast lär sig att reproducera kunskap. Liberg (2006) förespråkar kommunikativa språkrum som innebär att eleven ska vara aktiva textresurser. Detta kan pågå genom exempelvis diskussioner som är en viktig del i elevens lärandeprocess. Genom att eleverna är textresurser får läraren en bättre inblick i elevens kunskaper och det hjälper läraren att anpassa undervisningen efter klassens behov. Högpresterande elever har en högre potential för läs- och skrivutveckling enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2016). Trots det behöver de stöttning, och det ser olika ut vilket stöd varje individ behöver. Högpresterande elever följer oftast med i undervisningen (SKR, 2016). För att kunna ge en högpresterande elev det stöd som krävs bör läraren sammanställa elevernas intresse, kunskap och önskemål för att sedan anpassa undervisningen för att gynna eleven i hens vidare utveckling (Skolverket, u.å.). Van Tassel-Baska, Johnson, Hughes & Boyce (1996, enligt Kadioglu Ates & Afat, 2018) forskning visar att 50% av högpresterande elever ligger en till tre årskursnivåer före sina klasskamrater inom läsutvecklingen. 2.3 För- och nackdelar med berikning och acceleration Berikning innebär att det inträffar ett fördjupat arbete inom samma ämnesområde, som tidigare beskrivits i En fördel med berikning enligt Pettersson (2011) är att eleven får utmaningar som fördjupar det ordinära materialet. Det är därmed nödvändigt för läraren att fundera på om uppgifterna stimulerar ett fortsatt intresse hos eleven (Pettersson, 2011). En nackdel kan vara att läraren inte tillräckligt med tid och/eller kunskap till att berika elevens inlärning (Mönks & Ypenburg, 2009).

11 Acceleration som nämnts i handlar om att eleven får hoppa över material eller årskurser. En av fördelarna enligt Pettersson (2008) till acceleration är att eleven får jobba vidare i sin takt och inte behöver vänta in klasskamraterna. Denna strategi medför vissa nackdelar, då eleverna i ett klassrum befinner sig på olika nivåer och att undervisningen blir svårare att genomföra gemensamt. En fara enligt författaren är att det kan bli en tävling i snabbhet och förståelsen kommer sekundärt. En fråga lärare kan ställa sig när eleven arbetat klart i en ämnesbok är om eleven ska få nästa årskurs bok eller om det krävs ett berikande arbete istället (Pettersson, 2008). Om eleven dessutom inte får något stöd i det svårare materialet blir detta istället som en typ av utvisning och eleven kan vägrar att arbeta med den tilldelade uppgiften (Liljedahl, 2017). Att jobba med endast acceleration som didaktiskt val för att stötta högpresterande elever medför en risk att dessa elever endast blir prestationsinriktade. En uppflyttning skulle också kunna innebära att eleven får svårt att bilda relationer med de äldre eleverna (Liljedahl, 2017). Huruvida en acceleration är bra eller inte beror på bland annat elevens mognad, kunskapsnivå och personlighet (Liljedahl, 2017).

12 3 Tidigare forskning om högpresterande elever i skolan I följande avsnitt kommer begreppet högpresterande elever undersökas vidare. Vilka tidigare studier som gjorts inom området högpresterande elever kommer att belysas inom områdena skolmiljö, läs- och skrivutveckling, acceleration, berikning och nivåindelningar. Eftersom högpresterande elever generellt kommit långt i sin läs- och skrivutveckling kommer inte den tidiga inlärningsprocessen inom läs och skriv beröras. 3.1 Högpresterande elevers skolmiljö och upplevelser Perssons (2010) studie visar att högpresterande elever inte får stöd och stimulans i grundskolan. Endast åtta procent av de deltagande eleverna i Perssons (2010) undersökning har upplevt skolgången som något positivt. Resultatet visade att detta beror på ointresse och för lite stimulans och stöttning. Pettersson (2011) och Persson (2010) menar att lärarens förståelse, kompetens och vilja är avgörande för en högpresterande elevs upplevelse och goda erfarenheter inom skolan. Vissa elever har upplevt diskriminering av lärare och kamrater på grund av sin prestation (Pettersson, 2011; Persson, 2010). Pettersson (2011) skriver att en elev i sex års ålder valde att dölja sina intressen och förmågor inom bland annat läsning, för att undvika att bli diskriminerad. Perssons (2010) studie visar att svenska skolan inte är anpassad för att tillgodo se högpresterande elevers behov. Han menar att alla resurser tillägnas de elever som riskerar att inte nå de minsta kunskapskraven. Persson (2010) anser att skolan har för låga krav på elever och lärare. Högpresterande elever utmärkte sig enligt Persson (2010) genom att lära sig både snabbt och effektivt. I Petterssons (2011) studie var det en sjuårig elev som tidigt indikerade missnöje med skolan och visade detta genom att ständigt kräva uppmärksamhet av lärare. Studien åskådliggjorde att dessa elever upplevde en stor besvikelse när de äntligen börjat skolan. Eleverna får enligt Pettersson (2011) arbeta med saker de kan sedan flera år och känner varken stimulans eller att de utvecklas. Högpresterande elever kräver extra utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas (Pettersson, 2011). Variationen är stor i intresset hos eleverna och därför bör även lärarens val av aktiviteter variera. Genom att använda ett stort utbud av undervisningsmetoder kan dessa intressen fångas upp och elevernas förmågor kan fortsätta att utvecklas (Pettersson, 2011). Istället används ofta högpresterande elever som hjälpredor och resurser i klassrummet (Persson, 2010; Ivarsson, 2008). Ivarssons (2008) studie visar dock att

13 högpresterande eleverna villigt hjälper sina klasskamrater men gärna jobbar självständigt. Petterssons (2011) studie visar att föräldrar har tvingats att söka extra stöd för att kunna stimulera eleverna i skolan. Kadioglu Ates och Afat (2018) undersökte läsning i tidiga åldrar hos högpresterande elever och vilka erfarenheter och undervisningsproblem som finns. Resultat av studien bland 6 8 åringar visar att lärare till högpresterande elever bör vara hårt arbetande, tänka snabbt samt vara mentalt smidiga och utbildade i specifika förmågor. Pettersson (2011) och Persson (2010) är eniga om att rätt stöd, acceptans och stöttning är en lösning för att vägleda högpresterande elever under deras skolgång. Allodis (2014) studie visade en okunskap hos lärare vilket leder till att högpresterande elever riskerar att tappa motivationen, göra avbrott i kommande studier och det kan även medföra negativa följder på elevernas hälsa. Perssons (2010) studie visar att de konsekvenser som uppkommer av lärarnas oförmåga att stötta högpresterande elever är att de blir uttråkade och ger upp sin skolgång, utan att anstränga sig och får en passiv attityd redan från sex års ålder. Persson (2010) åskådliggjorde även problematiken i elevernas självbild samt att de också generellt hade svårt att bevara och skapa relationer. Enligt Petterssons (2011) studie utmärker sig högpresterande elever i klassrummet genom att de är motiverade att lära sig, nyfikna och har förmågan att fokusera under en längre tid. Studien visade även att dessa förmågor kan ses i tidiga åldrar, redan innan skolstart. Petterssons (2011) resultat visade också högpresterande elevers personliga olikheter, några elever visade nyfikenhet medan andra var försiktiga. 3.2 Högpresterande elever som läsare & skrivare Generellt för att alla elever ska vara motiverade måste de antingen värdesätta uppgiften eller på annat sätt får ut någon vinning av den. Utan den motivationen kommer eleverna inte att anstränga sig. Därför bör undervisningen innehålla målsättningar och framåtsyftande aktiviteter. Underprestationer kan undvikas genom att undervisningen är motiverande och lustfylld. (McCoach & Siegle, 2003) Ivarsson (2008) genomförde en studie som innefattade 13 tidiga läsare i årskurs 1 3. Ett resultat av denna undersökning visade att det är ett flertal elever som kan läsa innan skolstart. Studien visade att dessa elever utvecklades mest innan skolstarten då de mött mycket text i olika skepnader i hemmiljö. Ivarsson (2008) konstaterar att det är elevens

14 eget intresse som driver eleven till att läsa mycket hemma. Det visade sig att dessa elever ofta har äldre syskon. Tidiga läsare arbetar ofta i skolan med det som de redan kan och utvecklas därför inte som de kunde ha gjort. Ivarsson menar att det är viktigt att eleverna får utvecklas och inte enbart får arbeta med material och förmågor de redan behärskar för att eleven inte ska tappa motivationen att fortsätta utvecklas. Resultatet i studien visade att läsundervisningen i de första skolåren ofta inträffar i grupper indelade efter nivåer i elevernas förmåga i läsning. När läsundervisningen är gruppvis förekommer även stöttningen på gruppnivå om inte den enskilde eleven eftersöker individuell hjälp. Studien påvisar att det inte är givet att högpresterande elever kommer fortsätta att intressera sig och utvecklas inom läsning. Lärare i denna studie menar att elever som redan tror sig bemästra läsning ofta slutar att läsa. Därför är det viktigt att dessa elever uppmärksammas och stöttas för fortsatt läsutveckling. Undervisningen bör fokusera på läsförståelse och lässtrategier för att tyda texternas innehåll. (Ivarsson, 2008) Kadioglu Ates och Afat (2018) undersökte läsning i tidiga åldrar hos högpresterande elever och vilka erfarenheter och undervisningsproblem som finns. De intervjuade en pojke som då gick i fjärde klass, hans mamma och elevens tidigare förskollärare. Eleven kunde läsa vid 3,5 års ålder och kunde känna igen bokstäver vid ett års ålder. Den fonologiska medvetenheten var hög och han lärde sig sånger och rim snabbt. Även om elevens läsförmåga utvecklades snabbt hamnade hans skrivfärdighet efter. Han hade också svårigheter med det sociala och gillade mest att vara ensam. Han tappade sin vilja att lära och blev uttråkad under lektioner redan i förskolan. De långa repetitionsövningarna som gavs för att hålla honom upptagen kan ha fått honom negativt inställd till att skriva. Enligt studien bör lärare för högpresterande elever ha tålamod, förståelse samt vara kunniga. Några beteenden dessa elever kan uppvisa i klassrummet är att de kan visa motstånd och störa andra. För att eleven ska kunna utvecklas och fortsätta ett livslångt lärande är det viktigt att öka hens intresse för att läsa. En elev som är intresserad av att läsa och tycker om att läsa kan lättare göra det till en vana. 3.3 Acceleration Acceleration är ett didaktiskt verktyg som innebär att elever kan hoppa över årskurser eller material som tidigare nämnts i Pettersson (2011) har gjort en studie som visar på att acceleration inte är vanligt förekommande. I två av sex fall i studier som genomförts i Sverige (Pettersson, 2011) har eleverna gjort en tidigare skolstart. I inget av fallen har

15 eleven hoppat över en eller fler årskurser efter förskoleklass. Studien visar även på att extra stöd i accelerationsaktiviteter inte är vanligt förekommande. Acceleration i material inträffar vanligtvis i senare år i grundskolan. Den vanligaste accelerationsformen är att eleverna blir tilldelade material från högre årskurser (Pettersson, 2011). Högpresterande elever har ett högre tempo i skolarbetet än sina klasskamrater. Därför behöver de en undervisning som ger dem nytt material och en möjlighet att vidareutvecklas i sin takt. Deras behov av acceleration är stort för att inte bli uttråkade i skolan. (Pettersson, 2017) I Tyskland har en studie visat att acceleration är en vanlig anpassning (Kretschmann, Vock & Lüdtke, 2014). Studien har undersökt hur det går för elever som accelererar en årskurs och det visade sig att de presterat lika bra som de äldre klasskamraterna. Enligt Kuo och Lohmans (2011) studie visar det att elever som hoppade över en eller flera årskurser i tidig ålder har ett bättre resultat inom läsning i gymnasiet. 3.4 Nivågruppering Nivågruppering är ett didaktiskt val som innebär att eleverna delas in utefter förmåga och prestation. Det kan också innebära att elever indelas efter hur de fungerar ihop. I en studie utförd i USA av Chorzempa och Graham (2006) angående nivågrupperingar inom läsutvecklingen framkom det att 66% av lärarna använde sig av nivågruppering i undervisningen. Studien visar att den främsta anledningen till att lärare använder sig av nivågrupperingar var för att se till alla elevers behov, inte bara elevernas kunskapsutveckling, utan även det sociala behovet. Vidare förekom att mer erfarna lärare inte använder sig av nivågruppering då de anser sig kunna se till alla elevers behov genom andra indelningar. Chorzempa och Graham (2006) och Liljedahl (2017) anser att nivågruppering medför vissa fördelar, exempelvis att högpresterande elever får kunskaper som de inte skulle ha fått om det var en heterogen grupp de deltog i.

16 4 Teori I detta avsnitt behandlas det sociokulturella perspektivet utifrån läs- och skrivutveckling. Studien har valt det sociokulturella perspektivet för att undervisningen är viktig att utforma utifrån stöttning för elever samt interaktioner mellan elever och lärare. Detta perspektiv kommer användas i bearbetning av resultatet samt vid utformningen av intervjufrågor. 4.1 Sociokulturella perspektivet Teorin har sitt ursprung från filosofen, psykologen och pedagogen Lev Vygotskij. Detta perspektiv fick en viktig roll i skolan under 1980-talet (Säljö, 2000). De centrala delarna enligt Säljö (2000) i den sociokulturella teorin är språkanvändning och kommunikation. Det innebär att språket utvecklas i det sociala samspelet. Språket är länken mellan eleven och dess omvärld (Säljö, 2000). Teorin innebär att eleven utvecklas genom interaktioner med andra. Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv förekommer genom ett aktivt handlande samt att eleverna är delaktiga i ett sammanhang (Eckeskog, 2015). Vygotskij utformade ett arbete kring tänkande, utveckling och språk. Hans synsätt är att vi: ständigt utvecklas, inte kan lära utan att utvecklas och inte kan utvecklas utan att lära (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Vygotskij (2001) anser att alla elever kan lära sig, fortsätta utvecklas och lösa svårare uppgifter med rätt hjälp och stöttning. En elev kan lösa en uppgift på egen hand om den ligger inom elevens utvecklingszon. För att en elev ska kunna lösa en uppgift som ligger utanför elevens utvecklingszon, den proximala utvecklingszonen, krävs det rätt stöttning och vägledning (Vygotskij, 2001). Den proximala utvecklingszonen spelar stor roll för inlärningen och utvecklingen under skoltiden. Genom den proximala utvecklingszonen kan läraren se vad en elev är påväg att utveckla, inte bara vad hen redan kan. Det handlar om att ge eleven stöd för att utvecklas vidare, det kan vara ledande frågor, ge exempel etcetera. Det visar sig att en elev med hjälp av detta kan klara uppgifter på en mycket högre nivå. Detta sker genom exempelvis samarbete eller att eleven få mer instruktioner. Det visar sig att den proximala utvecklingszonen har större direkt betydelse för den intellektuella utvecklingens dynamik och för elevens framgång än den aktuella utvecklingsnivån. I samarbete är eleven klokare än när hen arbetar själv. (Vygotskij, 2001) För denna studie innebär ett sociokulturellt perspektiv att elever ska stöttas och vägledas utifrån sin förmåga. Interaktion mellan lärare och elever är viktig för att läs- och

17 skrivförmågan ska utvecklas inom den proximala utvecklingszonen. Exkluderas eleverna och det inte förekommer någon interaktion är stöttningen för eleven inte i enlighet med det sociokulturella perspektivet. I ett sociokulturellt perspektiv är berikning ett bättre didaktiskt val för att stötta högpresterande elever. Berikning förekommer i ordinarie undervisning och inkluderar och medför ett socialt samspel. Acceleration kan leda till exkludering och lite interaktion då eleven kan lämnas ensam. Genom detta får inte heller eleven jobba inom elevens proximala utvecklingszon. Enligt sociokulturella perspektivet ska lärare som vill utmana elever tilldela eleverna uppgifter som de inte klarar av att slutföra utan stöttning (Gibbons, 2016). Det eleven inte kan klara idag utan hjälp, kan de klara imorgon med stöd av en mer erfaren person, exempelvis av en lärare (Gibbons, 2016). Läroplanen ställer nya krav på eleven enligt Gibbons (2016) då eleverna själva anses kunna tillägna sig och producera text. De traditionella dragen i läs- och skrivundervisning kan och bör inte undvikas, såsom grammatik och ordförråd, dock är den viktigaste aspekten att skapa betydelse i lärprocessen (Gibbons, 2016). Gibbons (2016) menar att ju fler sociala sammanhang och erfarenheter eleven har desto skickligare blir eleverna i sin läs- och skrivutveckling. Den kognitiva utvecklingen händer i samband med sociala aktiviteter i ett arbete som är målinriktat. Detta arbetssätt föreslår att de aktiva deltagarna i lärandeprocessen är både lärare och elever och att det försiggår genom samarbete. Stöttning ska leda elever till nya kognitiva nivåer. Detta kräver av lärarna att de ställer lika höga krav på alla elever. Forskningen har enligt Gibbons (2016) under lång tid visat att hög nivå på stöttningen i samband med en hög kognitiv utmaning är bra för alla elever. För att kunna bedöma elever måste lärare veta på vilken kunskapsnivå de ligger på. Endast då går det att anpassa undervisning och stöttning för eleverna. I den proximala utvecklingszonen bör läraren först ta reda på vad eleven kan själv för att därefter kunna lägga upp stöttning till nästa utvecklingszon. (Gibbons, 2016)

18 5 Metod I följande avsnitt redogörs för val av datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar, genomförande, dataanalys, analysmetod samt etiska överväganden för att besvara studiens frågeställningar. Studien syftar till att besvara vilka didaktiska val som lärarna gör för högpresterande elever för att stötta och utmana dem inom läs- och skrivutvecklingen. Avsnittet behandlar även vilka didaktiska utmaningar och möjligheter lärarna upplever att det finns för att stötta och utmana elever som är högpresterande. 5.1 Metodval I denna studie intervjuades sju lärare i F-3, en speciallärare och en specialpedagog. Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ studie är den metod som bäst besvarar frågor som handlar om hur människor har upplevt saker och ting (Hedin & Martin, 1996). Kvalitativa metoder inriktar sig på att beskriva och tolka fenomen och vill uppnå en förståelse kring ett problem. Eftersökning av material till kunskapsöversikten genomfördes genom sökmotorer såsom universitetsbiblioteket, ERIC samt Google Scholar. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare stöttar högpresterande elever idag samt vilka utmaningar och möjligheter som finns i ämnet. För att få en inblick och en förståelse i hur informanter tolkar detta fenomen utfördes intervjuer som datainsamlingsmetod (Widerberg, 2002). 5.2 Urval och avgränsningar Vårt urval av informanter i studien är aktiva lärare inom F-3. Vi vände oss först till kontakter vi etablerat sedan tidigare för att se om de var intresserade av ett deltagande i studien. Från dessa kunde även fler kontakter erhållas. Vissa informanter kontaktades via rektorer och genom att de var intresserade av ämnet vi valt. Detta kallar Bryman (2001) bekvämlighetsurval. Urvalsmetoden innefattar även att informanterna valdes efter tillgänglighet (Bryman, 2001). Informanterna har deltagit av egen vilja och uttryckte sig gärna om ämnet, vilket Lagerholm (2010) anser är viktigt. Vi har valt informanter från totalt sju skolor i tre olika kommuner varav en friskola. På grund av olika förutsättningar i verksamheterna medförde det en spridning i resultatet. Vi har valt att också intervjua en specialpedagog och en speciallärare för att få en inblick i hur dessa professioner stöttar lärare i arbetet gällande högpresterande elever. Det

19 har visat sig att även speciallärare stöttar lärare på skolan trots att det är specialpedagogens primära arbetsuppgift. Därför valde vi att intervjua både specialpedagog och speciallärare. Våra informanter kommer att vara anonyma och vi har valt att benämna dem med L1, L2 etc. L står för lärare. S står för special-lärare/pedagog. I resultatdelen skiljer vi endast lärare, specialpedagog och speciallärare åt. Specialpedagogen benämns som S1 och specialläraren som S2. I tabellen redovisas inte S1 och S2 då de inte har en specifik klass utan jobbar med ett flertal elevgrupper. Följande lärare har deltagit i vår studie: Tabell 1. Redovisning av F-3 lärare: benämningen av lärare, nuvarande klass, elevantal, antal högpresterande elever och lärarnas utbildning. Lärare Nuvarande Elevantal Antal Utbildning Klass högpresterande L1 Årskurs Förskola och grundskola L2 Förskole Förskola och specialpedagog Klass L3 Årskurs Förskoleklass 6 L4 Årskurs Förskoleklass 6 L5 Resursteam Grundskolelärare L6 Årskurs Förskoleklass 3 L7 Årskurs Förskoleklass - 6 Tabellen visar att det var en informant som inte ansåg sig ha någon högpresterande elev i sin nuvarande klass. De övriga informanterna har ett ungefärligt snitt på 19% högpresterande elever i sin nuvarande klass. Vilket följer normalfördelningskurvan av antal högpresterande elever som det enligt statistik bör finnas per elevgrupp. 5.3 Genomförande Den första kontakten etablerades genom att ett missivbrev skickades ut via mejl till rektor (Bilaga 1) på berörda skolor. Efter ett godkännande av rektor skickades ett samtyckesbrev (Bilaga 2) ut till berörda lärare för att väcka ett intresse i att delta. I missivbrevet till rektor stod studiens syfte och rättigheterna för informanterna. Informanterna informerades även

20 om att det skulle förekomma en inspelning av intervjun för att lättare kunna transkribera och analysera data. Informanterna skrev även under missivbrevet innan intervjun påbörjades. En pilotintervju genomfördes innan datainsamlingen började för att kontrollera om frågorna besvarade studiens syfte och frågeställningar samt om frågorna var välformulerade. Därefter korrigerades de frågor som ansågs vara diffusa eller irrelevanta. Genom pilotstudie är det enligt Dalen (2015) ett bra tillfälle att testa den tekniska utrustningen samt sig själv som intervjuare. Intervjun hade teman utformade utifrån forskningsfrågorna och det sociokulturella perspektivet. Innan intervjubesöken skickades begreppsförklaringar (Bilaga 3) ut för att informanterna skulle ha samma definition av begreppen högpresterande elever, acceleration och berikning som studien valt att ha. Intervjuerna genomfördes med en semistruktur (Dalen, 2015), vilket betyder att ämnet och området är förutbestämt men att frågor även kan komma spontant. Intervjufrågorna finns bifogat som Bilaga 4. Vid intervjutillfällen där båda författarna deltog ställde författarna tre frågor vardera. Författaren som inte ställde frågor formulerade följdfrågor som frångick intervju-manuset. När intervjun skedde med endast en av författarna ställdes följdfrågor när det passade. Efter intervjun gavs utrymme till informanten att tillägga eller ställa frågor inom det aktuella området. Dalen (2015) ger belägg för att frångå intervjumanuset för att berika intervjun. Varje intervju varade mellan minuter på vald plats av informanten. Insamlade data förvaras i ett låst skåp i sex månader. 5.4 Analysmetod I följande avsnitt beskrivs det hur den insamlade data har analyserats. Samtliga intervjuer transkriberades från ljudfil till text och varje författare transkriberade fyra intervjuer var. En av transkriptionerna var betydligt längre. Första halvan av denna intervju transkriberade en författare och den andra halvan transkriberade den andra författaren. Transkriptionerna utgick från intervjufrågorna och skrevs ner utan ord såsom öh, alltså och ehm. Efter att samtliga intervjuer transkriberats skrevs de ut på papper för att bearbetas vidare. En första analys gjordes utifrån vad informanterna sagt under intervjuerna varvid även underliggande teman framkom. En andra analys har gjorts utifrån teoretiskt perspektiv, det sociokulturella perspektivet, där faktorer som definierade varje tema framkom såsom inkludering, stöttning, proximala utvecklingszonen och interaktion. Resultatet presenteras utifrån

21 teman och valdes bestående av forskningsfrågorna. Det blev därmed tre huvudrubriker; vilka didaktiska val som lärarna gör för att stötta högpresterande elever, vilka utmaningar och vilka möjligheter lärarna ser i att undervisa högpresterande elever. Kategorier inom temat stöttning för högpresterande elever som hittades var: resurser, berikning, nivågruppering samt acceleration. Transkriberingarna lästes och analyserades ett flertal gånger och deltagarnas svar markerades med olika färger beroende på tema. Utefter de olika temana lades relevanta delar av informanternas svar in i resultatdelarna. Därefter skrevs en sammanhängande text som sedan omarbetades till att bli mer läsvänlig. 5.5 Forskningsetiska överväganden Denna undersökning har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska aspekter. De aspekterna är i form av fyra huvudkrav vilka är grundläggande individskyddskrav som består av följande: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Sekretess innebär att all data är sekretessbelagd endast om det finns i angiven lag. Studien har behandlat data utefter sekretesskraven bland annat genom att förvara all data i ett låst skåp tills den raderats. Tystnadsplikten innebär att all insamlad data ska hanteras med tystnadsplikt. Information kring informanter har inte och kommer inte att diskuteras med andra inblandade än de i studien. Anonymitet innebär att personuppgifter och namn inte framgår i studiens material så att informanten inte på något sätt kan identifieras. Integritet menas med att vi som forskare har skyddat informanternas personliga integritet och de har rätt till skydd för insyn i sitt privatliv. Konfidialitet är ett mer allmänt krav som betyder att studien inte ska sprida uppgifter till obehöriga. 5.6 Reflektion kring samarbetet I denna studie är vi två författare. Ett gemensamt arbete har förekommit genom hela studien förutom två intervjuer som gjordes enskilt då de ägde rum samma dag på olika platser. Vi har valt att läsa och bearbeta olika artiklar för att effektivisera arbetet och därefter diskuterat dem tillsammans. Nästan dagligen förekom träffar mellan oss. Samarbetet har påverkat utfallet på så vis att det har möjliggjort fler infallsvinklar i problemet och kunnat diskutera oss fram då vi har fastnat i olika faser. Detta har gjort att vi kunnat få en bra takt i skrivandet och en djupare analys. I vårt samarbete kan ingen av oss se några nackdelar.

22 6 Resultat I detta kapitel kommer resultatet att presenteras, med utgång från studiens frågeställningar och det sociokulturella perspektivet. Därför kommer begrepp såsom inkludering, stöttning, proximala utvecklingszone och interaktion att användas. Ett avsnitt behandlar vilka didaktiska val som lärarna beskriver sig göra för att stötta högpresterande elever inom läsoch skrivutvecklingen. De övriga två avsnitten behandlar utmaningar och möjligheter som lärarna har uppfattat för att stötta högpresterande elever. Eftersom läs- och skrivutvecklingen pågår genomgripande i alla ämnen har studien inte fokuserat på endast ämnet svenska. Resultatet handlar om ämnet genomgripande och därför benämns inte alltid läs- och skrivutvecklingen. 6.1 Didaktiska val som lärare beskriver sig göra för att stötta och utmana högpresterande elever Många lärare är eniga om att eleverna ska få utvecklas inom sin proximala utvecklingszon när det kommer till läs- och skrivutvecklingen. Uppdraget enligt Skolverket (2019) och Skollagen (SFS, 2010:800) säger att lärare ska se till alla elevers behov och stötta dem utefter deras förmåga. Detta avsnitt kommer att visa resultatet utifrån intervjuerna angående vilka didaktiska val lärare beskriver sig göra för att tillgodose högpresterande elevers behov. Informanterna är eniga om att ansvaret för att stötta högpresterande elever ligger hos klassläraren. Lärarens uppdrag är att se till alla elevers behov och att låta alla elever utvecklas. Det är vårt uppdrag. Vi måste se till att barnen får det dom behöver på den nivå där dom är. (L4). Många lärare uttrycker också att uppdraget är svårt, att läraren först och främst måste stötta lågpresterande elever. Högpresterande elever får trots det inte glömmas bort. Och det är klart att man vill att dom svaga klarar sig. [...] Det uppdraget känns jätteviktigt. Man får absolut inte glömma bort de andra. För då kan man tappa dem. (L7). Insatser och resurser tilldelas de elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. L3 säger att högpresterande elever inte får lika mycket stöttning som de övriga eleverna i klassrummet. Högpresterande elever är självfungerande och blir inte förstahandsprioriterade. Man väljer i första hand att släcka bränder i den andra änden istället för att man ska gå åt andra hållet. (L3). L3 menar att fokus läggs på lågpresterande elever istället för att utmana och stötta högpresterande elever.

23 Det blir som sagt väldigt mycket i fokus på dom som har det svårt. Och att det är dom som får extra stöd men jag har sett väldigt lite sånt. Det blir ändå så att dom som har det svårt får gå iväg på extra lästräning ibland. Och högpresterande blir mer på mitt ansvar i klassrummet. (L6) Enligt många informanter ligger ansvaret i stöttningen av högpresterande elever på lärarens axlar. Vissa lärare uttryckte att de inte vet hur de ska stötta och utmana högpresterande elever. Det finns däremot mycket kunskap om lågpresterande elever med fokus på stöttning. Då ser man som man gjort varje år, dom som ligger väldigt långt efter och vi har lagt insatsen där. Dom här som ligger högt då? Där har vi funderat länge, hur ska vi ge dom det dom behöver? (L2). L2 anser att lågpresterande elever tilldelas mest insatser. Läraren anser att det diskuteras på skolan hur man ska stötta högpresterande elever genom anpassningar i undervisningen. Några informanter anser däremot att högpresterande elever inte behöver en extra anpassning utan stöttningen ska ingå i det vanliga pedagogiska arbetet. En lärare menar att det är i arbetslagen som undervisningsanpassningar mestadels diskuteras. Lärarnas fokus ligger på elever som har någon problematik. Det är såna som finns i klassrummet och gör det dom ska och det funkar. Det blir ju mest att man diskuterar dom som har någon sorts problematik. Högpresterande blir som bara att, ja det funkar för den här och den jobbar på liksom. (L6) Eftersom högpresterande elever mestadels klarar sig själva i klassrummet, uteblir diskussionen bland personalen, rörande anpassning och vidare stöttning för dessa elever. Informanterna har i samråd med förskoleklasslärare och speciallärare samtal kring vad eleverna gjort i förskoleklass för att undvika upprepning i årskurs 1. Dom [eleverna] ska få annat material och det är i samråd med speciallärare vi [lärare] får tips på hur man kan gå vidare och i samråd med förskoleklasslärare också. Och se vad dom gjort så att vi inte arbetar med samma sak där som dom redan gjort det när dom kommer till ettan. (L2) Om högpresterande elever inte får stimulans och ges möjlighet att utvecklas kan detta medföra en risk att dessa elever blir uttråkade och omotiverade. För att motverka denna risk kan lärare ta hjälp av varandra för att utveckla undervisningen. Ett exempel på detta är att fyra lärare har, i samråd med lärare från exempelvis 4 6, fått stöd och hjälp i material till högpresterande elever. Idag behöver lärare inte hämta en fysisk bok i samma

24 utsträckning då det finns tillgängligt på internet. Jag går och frågar dom som har treor nu om dom har någonting [material] som kan passa. (L6). Enligt två informanter kan anpassningar göras för högpresterande elever genom att exempelvis låta eleven hoppa över material eller att anpassa genom gruppindelningar. Informanterna anser att det är viktigt att ha material på olika nivåer i undervisningen. Högpresterande elever, som klarar uppgifter fort, behöver anpassningar i form av extrauppgifter eller att de får fördjupa sig i ämnet. Läraren kan exempelvis skriva ett arbetsschema på tavlan eller ha en överenskommelse med eleven om vad som ska göras när hen är klar. Det är viktigt att den högpresterande eleven har tillgång till ett fortsatt arbete och inte blir en resurs för de övriga eleverna. S2 tycker inte att dessa elever ska användas som en hjälpfröken. Jag tror absolut inte på att högpresterande elever ska vara någon hjälpfröken. Jag reser ragg för det argumentet. Jag mår riktigt dåligt över det, för den elevens skull. Det gör man inte för den elevens skull. Man gör det för lärarens skull. (S2) S2 uttrycker en oro för att inte se till elevens behov utan istället använda dem som en slags extrahjälp till de övriga eleverna. Enligt S2 görs detta för att förenkla arbetet för läraren och inte för elevens utveckling. Nästa avsnitt kommer att behandla vilka didaktiska val lärare beskriver att de gör för högpresterande elever i form av resurser såsom material, tid och övriga anpassningar Didaktiska val i form av resurser, berikning och nivågruppering Enligt L3 är skolan egalitär och inte upplagd för att lägga resurser på högpresterande elever. Idag finns det knappt resurser som räcker till lågpresterande elever. Man måste trycka på att skolan inte är utformad för att ge resurser till högpresterande elever. Utan den är utformad för att stötta de svaga. Och den finns knappt längre heller (L3). Trots att L3 anser att skolan fokuserar på lågpresterande elever anser många av lärarna att resurser i form av extra stöd även bör användas för att stötta de högpresterande eleverna. S1 tycker att lärare bör göra extra anpassningar till högpresterande elever på samma vis som det i dagsläget anpassas till lågpresterande elever. Medan L4 anser att högpresterande elever, precis som lågpresterande elever, ska får en möjlighet att gå till speciallärare/specialpedagog för att få mer stöttning.

25 Ibland kanske [...] de högpresterande ska gå till spec. för att få utmaning där. För de är lika svåra som dom svaga. Då jag har mer ett jämt spann om jag har dom svaga och dom mittemellan än om jag har dom mittemellan och de högpresterande. (L4) Ett förslag av L4 är att även högpresterande elever får hjälp och stöd av specialpedagog/speciallärare inom läs- och skrivutvecklingen. Ett annat didaktiskt val av lärare för att stötta dessa elever kan vara i form av berikning inom den ordinarie undervisningen. Genom att använda sig av berikning kan undervisningen anpassas efter alla elevers förmågor under samma arbetspass och tema. L7 arbetar med berikning genom att ge alla elever likvärdiga arbetsuppgifter men att uppgiften är utvecklad på olika sätt. Genom de olika nivåerna kan lågpresterande och högpresterande elever arbeta inom samma område i klassrummet. Nivåanpassade böcker tycks flera lärare arbeta med, exempelvis läxläsningsböcker som är uppdelade i tre nivåer. L1 säger sig ha två elever som har den högsta nivån, de eleverna sitter själva i korridoren under läxläsningen och arbetar med svårare frågor tillhörande den lästa texten. Trots att L1 har två elever som har kommit längre än sina klasskamrater inom läsutvecklingen anser L1 sig inte ha några högpresterande elever i sin nuvarande klass. Dessa två elever får ingen stöttning och vägledning i läxläsningen. Bokserien som L1 och andra informanter använder har endast tre nivåer vilket medför en svårighet att anpassa till de elever som kommit längre i läsutvecklingen. Det finns inget som är ett nästa steg. Du har den svåraste boken. Det är många som denna bok är för lätt för. (S1). Svårigheten med denna typ av läxläsningsböcker är att det finns för få nivåer. Övriga läseböcker och texter är lättare att nivåanpassa för högpresterande elever enligt fyra lärare. För att du är högpresterande behöver du inte ha ett annat arbete, utan då kan du ha en djupare text och ett annat arbete till den texten. (L3). L3 anser att högpresterande elever inte behöver ett annat arbete än de övriga eleverna men det bör anpassas till en högre nivå. Ett exempel enligt L3 är att högpresterande elever får en mer avancerad text att läsa och en svårare uppgift tillhörande denna text. L5 tillägger att det inte får förbises att det handlar om en lärprocess och inte endast om läsning. L7 anser att högpresterande elever som kommit långt i läsutvecklingen inte nödvändigtvis har utvecklats lika mycket i skrivprocessen. De är duktiga när de börjar ettan på att läsa, de behöver inte vara speciellt framåt i skrivningen för att de är duktiga i läsningen. (L7). S1, L4 och L7 anser att det är viktigt att beakta att en elev som kan läsa inte nödvändigtvis behöver betyda att eleven bör få ett svårare material. Ett exempel inom läsutvecklingen är att eleven har bra läsflyt men inte lika utvecklad läsförståelse. Då bör eleven utveckla

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016

Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Ljungbackens skola Föräldrafrukost Tisdagen den 27 september 2016 Hur arbetar skolan med läs- och skrivinlärning? Hur kan du som förälder på bästa sätt stötta ditt barn i sin läs- och skrivutveckling?

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning 1 Utgångspunkt Egen skolform sedan 1998 Ettårig frivillig skolform (ca 95% av alla sexåringar deltar) Förskoleklassen omfattas av de två första delarna

Läs mer

Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning ett ansvar för hela samhället. Remissvar från Östersunds kommun

Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning ett ansvar för hela samhället. Remissvar från Östersunds kommun Östersund 2018 11 22 Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning ett ansvar för hela samhället. Remissvar från Östersunds kommun Barn och ungdomar har rätt att få utveckla förutsättningar för en

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Arbetsområde: Huvudsakligt ämne: Svenska 1-3 Läsår: Tidsomfattning: Ämnets syfte Undervisning i ämnet svenska syftar till: länk Följande syftesförmågor för ämnet ska utvecklas: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola

Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola Barnet/eleven, språket och pedagogiken KAPITEL 1 1. Pratar vi om språkstörning på vår förskola/skola? Hur förstår vi det begreppet/den diagnosen?

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen en Skolinspektionen Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Flatåsskolan

Läs mer

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019).

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). I detta dokument synliggörs föreslagna likheter och skillnader mellan kursplanerna.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9

Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9 Språkutveckling i förskolan med sikte på åk 9 Varför språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt? Språkets betydelse i samhället kan inte nog betonas. Ca 20% av alla elever riskerar inte kunna vara

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

JOHAN ASMUS OCH REBECCA ÖSTERBERG

JOHAN ASMUS OCH REBECCA ÖSTERBERG DOM KLARAR SIG ÄNDÅ Hur samverkan mellan några rektorer, specialpedagog/speciallärare och lärare påverkar högpresterande elever i deras läsutveckling. JOHAN ASMUS OCH REBECCA ÖSTERBERG Akademin för utbildning,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Om en skola för alla. - och vägen dit. Josefin Nilsson

Om en skola för alla. - och vägen dit. Josefin Nilsson Om en skola för alla - och vägen dit Josefin Nilsson Om en skola för alla Om en skola för alla Medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet www.andrasprak.su.se

Läs mer

Under en genomgång visar du hur 0,682 kan skivas som ett tal i bråkform

Under en genomgång visar du hur 0,682 kan skivas som ett tal i bråkform Linda Mattsson & Eva Pettersson Mattetalanger Uppmärksamma särskilt begåvade elever och utmana dig själv 1 Under 2016 kommer Nämnaren att presentera en artikelserie under temat Mattetalanger. Denna första

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever Särskilt begåvade elever Ge alla barn en chans! SMaLs årsmöte, 19 januari 2019 Sara Wedahl Särbegåvade barn - Mensa Sverige 1 Mensa Ideell förening, grundades i England 1946 som ett fredsprojekt 135 000

Läs mer

Kursplanen i svenska som andraspråk

Kursplanen i svenska som andraspråk planens centrala innehåll för såväl dig själv som för eleven? Fundera över hur du kan arbeta med detta både i början av kursen men också under kursens gång. Lvux12, avsnitt 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Kursplanearbete, hösten Göteborg 22 april 2010

Kursplanearbete, hösten Göteborg 22 april 2010 Kursplanearbete, hösten 2009 Göteborg 22 april 2010 Uppdraget Skolverket fick 22/ 1 2009 i uppdrag att revidera läroplan och kursplan: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper samt utifrån den nya betygsskalan

Läs mer

Högpresterande elever en bortglömd grupp

Högpresterande elever en bortglömd grupp Högpresterande elever en bortglömd grupp En kvalitativ studie om åtta lärares arbete med högpresterande elever på lågstadiet i matematik High- performing pupils a forgotten group A qualitative study of

Läs mer

Beslut. efter tematiska kvalitetsgranskning av hem- och konsumentkunskap vid Rutsborgskolan i Lomma kommun. Beslut. Lomma kommun

Beslut. efter tematiska kvalitetsgranskning av hem- och konsumentkunskap vid Rutsborgskolan i Lomma kommun. Beslut. Lomma kommun Beslut Lomma kommun info@lomma.se 2018-09-27 Dnr 400-2018:1482 Beslut efter tematiska kvalitetsgranskning av hem- och konsumentkunskap vid Rutsborgskolan i Lomma kommun Inledning Skolinspektionen har med

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun Bilaga 1 Verksam hetsrapport 2015-02-18 Dnr 400-2014:2725 efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun 1 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Hitta språket. Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass

Hitta språket. Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass Hitta språket Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass Lärarinformation Innehåll Inledning 2 Materialets koppling till läroplanen 2 Syfte 3 Progression mot bedömningsstöd i årskurs

Läs mer

Skolenkäten 2015 Analys av insamlade enkätsvar våren och hösten 2015

Skolenkäten 2015 Analys av insamlade enkätsvar våren och hösten 2015 Skolenkäten 2015 Analys av insamlade enkätsvar våren och hösten 2015 www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00 Fax: 08-586 080 10

Läs mer

På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande Gunilla Sandberg Didaktik och specialpedagogik Fördjupa förståelsen av olika barns möte med skolan, sett till de villkor

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola egn Skolinspektionen Beslut Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Tjörnarps skola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Publiceringsår Skolenkäten. Resultat våren 2018

Publiceringsår Skolenkäten. Resultat våren 2018 Publiceringsår 2018 Skolenkäten Resultat våren 2018 2 (15) Innehållsförteckning Inledning... 3 Var sjunde elev i årskurs nio känner sig inte trygg i skolan...4 Försämring avseende upplevd trygghet...4

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTTERMINEN resurscentrum staffanstorps kommun

KURSKATALOG HÖSTTERMINEN resurscentrum staffanstorps kommun KURSKATALOG HÖSTTERMINEN 2017 resurscentrum staffanstorps kommun Vi på Resurscentrum erbjuder utbildningar inom olika områden. Den här kurskatalogen innehåller ett axplock av vad vi kan erbjuda, men vi

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2015:3917 Habiliteket Aktiebolag Org.nr. 556484-2416 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Habilitekets friskola särskola belägen i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Habilitekets friskola särskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:5260 Göteborgs kommun lundby@lundby.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bräckeskolan F-6 i Göteborgs kommun 2 (9) Dnr 43-2015:5260 Tillsyn i Bräckeskolan F-6

Läs mer

Kursplanen i engelska

Kursplanen i engelska I Lvux12, avsnitt 1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund står det att hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå samt att vuxenutbildningen ska ta till

Läs mer

Behöver du mer skrivyta får du be om anteckningspapper eller använda baksidan på pappren.

Behöver du mer skrivyta får du be om anteckningspapper eller använda baksidan på pappren. 11F321 Provmoment: 15 högskolepoäng Salstentamen Grundläggande Läs- och skrivutveckling, nr 1 för kurs vt-17 i Borås och Varberg Ladokkod: Tentamen ges för: Grundläggande svenska för förskoleklass och

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖRSKOLEKLASS, SKOLA, SÄRSKOLA och FRITIDSHEM

VERKSAMHETSPLAN FÖRSKOLEKLASS, SKOLA, SÄRSKOLA och FRITIDSHEM 1 VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 FÖRSKOLEKLASS, SKOLA, SÄRSKOLA och FRITIDSHEM 2 Innehållsförteckning Grundfakta om verksamheten 4 Sammanfattning av läsåret 2017/18 4 Prioriterade områden för kommande verksamhetsår

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6543 Stockholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rinkebyskolan i Stockholms kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) s beslut Föreläggande

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Wilhelm Haglunds Gymnasium, Gimo Utbildningsaktiebolag Antal pedagogisk personal: 13 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 100 procent

Läs mer

Första upplagan Kopieringsförbud. Undantag. Liber AB, Stockholm

Första upplagan Kopieringsförbud. Undantag. Liber AB, Stockholm Första upplagan 2016 Kopieringsförbud Undantag Liber AB, 113 98 Stockholm Innehållsförteckning Specialpedagogik 1 och 2 lärarhandledning... 1 Lärarhandledning till läromedlen Specialpedagogik 1 och 2...

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå VUXENUTBILDNINGEN Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk Reviderad 2016 Kommunal vuxenutbildning på

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Remissvar angående betänkandet På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik SOU 2016:59

Remissvar angående betänkandet På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik SOU 2016:59 Remissvar angående betänkandet På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik SOU 2016:59 Piteå Kommun 20161030 Betänkandet som ligger till underlag för följande kommentarer från

Läs mer

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se Forskning om läs- och skrivundervisning 11 oktober 2014 tao@du.se Vem är jag? Grundskollärare 1-7 sv /so 1998 Magister i pedagogik 2005 Doktor i pedagogiskt arbete 2011 Undervisade i åk 1-3 i 10 år Föreläsningens

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever 14 december 2012 Till Utredare Marie-Hélène Ahnborg Utredningssekreterare Fredrik Lind Utbildningsdepartementet Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända

Läs mer

Skolenkäten hösten 2018

Skolenkäten hösten 2018 Skolenkäten hösten 2018 Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport Enkätresultat Vendestigens skola, Vendestigens Förskola och Skola AB Elever Total antal Antal svar Svarsfrekvens Årskurs 5 grundskola 9 9 100%

Läs mer

Skolenkäten hösten 2017

Skolenkäten hösten 2017 Skolenkäten hösten 2017 Skolenhetsrapport Enkätresultat för pedagogisk personal grundskola Lejonskolan, Lejonskolan AB Antal pedagogisk personal: 6 Antal svarande: 5 Svarsfrekvens: 83 procent Innehållsförteckning

Läs mer

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Kursplanens syfte Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Regeringsbeslut I:6 2008-09-25 U2008/6144/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (1 bilaga)

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut Beslut Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se 2018-02-02 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms

Läs mer

Skolenkäten hösten 2018

Skolenkäten hösten 2018 Skolenkäten hösten 2018 Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport Enkätresultat Vänersborgs kommun Elever Total antal Antal svar Svarsfrekvens Årskurs 5 grundskola 463 433 94% Årskurs 9 grundskola 393 310 79%

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2017-2019 för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola Fastställd i kommunstyrelsen 2017-06-13 144 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar

Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar 1 Huvudfråga Arbetar förskolan för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande så att de får möjlighet

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Särskild begåvning. Vad kan det innebära och hur kan skolan anpassa undervisningen? Michael Dahlman Psykolog Psykologgruppen

Särskild begåvning. Vad kan det innebära och hur kan skolan anpassa undervisningen? Michael Dahlman Psykolog Psykologgruppen Särskild begåvning Vad kan det innebära och hur kan skolan anpassa undervisningen? Malin Nilsson Specialpedagog Centralt skolstöd, Lotsen malin.d.nilsson@ Michael Dahlman Psykolog Psykologgruppen michael.dahlman@

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Skolenkäten hösten 2015

Skolenkäten hösten 2015 Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal grundskola Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag Antal pedagogisk personal: 683 Antal svarande: 463 Svarsfrekvens: 68 procent Innehållsförteckning

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Skolenkäten våren 2016 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium St Petri skola, Malmö kommun Antal pedagogisk personal: 57 Antal svarande: 41 Svarsfrekvens: 72 procent Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 31 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 84% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Skolenkäten våren 2018

Skolenkäten våren 2018 Skolenkäten våren 2018 Skolenhetsrapport Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasieskola ForshagaAkademin, ForshagaAkademin AB Antal pedagogisk personal: 32 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 94 procent

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Skolenkäten våren 2018

Skolenkäten våren 2018 Skolenkäten våren 2018 Skolenhetsrapport Enkätresultat för pedagogisk personal grundskola Grythyttans skola, Hällefors kommun Antal pedagogisk personal: 9 Antal svarande: 6 Svarsfrekvens: 67 procent Innehållsförteckning

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Skolutveckling på mångfaldens grund

Skolutveckling på mångfaldens grund Välkommen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Skolutveckling på mångfaldens grund Seminarieträff 4: Om bedömning av språkutveckling och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Solveig Gustavsson Eva Westergren

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Kilafors skola F-9 i Bollnäs våren Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 77%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Kilafors skola F-9 i Bollnäs våren Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 77% Enkätresultat för pedagogisk personal i Kilafors skola F-9 i Bollnäs våren 2014 Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 77% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer