Swedbank Robur Transition Sweden Årsberättelse 2021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Robur Transition Sweden Årsberättelse 2021"

Transkript

1 Swedbank Robur Transition Sweden Årsberättelse 2021 Förvaltare: Carl-Fredrik Lorenius Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktieer Startdatum: Andelsklasser öppna för handel: A Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Basvaluta: SEK Riskklass Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Kursutveckling Fondens 5 största innehav Hexagon ,3 Volvo B ,5 ABB ,3 Atlas Copco ,3 NIBE Industrier ,0 Placeringsinriktning Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktie som huvudsakligen placerar i bolag inom olika branscher i Sverige. Fonden investerar i bolag utifrån långsiktiga teman där bolagen genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt bolagets bedömning, kan bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden kan även investera i bolag där bolaget identifierat en påbörjad omställning och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en mer hållbar utveckling. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och väljer in de bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till bedömningen om bolagets framtida intjäningspotential. Swedbank Roburs fördjupade hållbarhetsanalys är en integrerad del av investeringsprocessen och ens hållbarhetskriterier begränsar antalet bolag som en kan investera i. Fonden väljer bland de bolag i varje bransch som har ett betydelsefullt arbete inom miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Läs mer i ens informationsbroschyr. Fondens utveckling Under 2021 steg en med 25,8 %. Jämförelseindex steg med 36,7 % under samma period. Sett till den senaste 24-månadersperioden, som redovisas under 2021, var aktivitetsgraden relativt hög jämfört med genomsnittet av tidigare år i tabellen Basfakta. Det berodde på omdisponeringar i portföljen vid förvaltarbyten under de senaste 20 månaderna. Att en utvecklades sämre än sitt jämförelseindex berodde främst på kursfall i ens innehav BHG Group och Vestas Wind Systems samt på avsaknad av innehav eller undervikter i aktier vars kurser steg mycket under året. Till dessa aktier hörde riskkapitalbolaget EQT samt investmentbolaget Investor och spelutvecklaren Evolution Gaming. Avkastningen påverkades därtill negativt av ens undervikt inom fastighetssektorn. Balder, som är ens enda innehav i sektorn, presterade visserligen väl under året men förmådde inte kompensera för undervikten i hela sektorn. Fondens innehav i Nibe, ABB samt Systemair och Bufab avkastade bäst i absoluta tal, medan BHG Group och Vestas Wind Systems bidrog negativt. Under året nyinvesterade en i Husqvarna som är i färd med att ställa om till elmotorer i sina produkter för trädgårdsunderhåll, Zaptec som är ett elbilsladdningsföretag i Norge, samt Revolution Race som tillverkar fritidskläder och i vars börsintroduktion en agerade som s.k. ankarinvesterare jun 2012-dec 2013-jun 2013-dec 2014-jun Transition Sweden A 2014-dec 2015-jun 2015-dec 2016-jun 2016-dec 2017-jun 2017-dec 2018-jun 2018-dec 2019-jun 2019-dec 2020-jun 2020-dec 2021-jun 2021-dec Fondens innehav inom nya energikällor så som Vestas Wind Systems och Scatec hade ett svårt år med ökade kostnader och sämre marginaler. De var dock inte ensamma utan flertalet bolag inom den kategorin fick se sina aktiekurser falla efter en mycket god utveckling under Bedömningen är dock att innehav i denna typ av bolag på sikt gagnar en då stort fokus från många regeringars sida ligger på att öka tillgången till miljövänliga energikällor såsom vind och sol. Marknadens utveckling Den ekonomiska återhämtningen under 2021 blev både snabbare och kraftigare än förväntat, vilket avspeglades i en uppgång för Stockholmsbörsen till nya högstanivåer. OMXSB-indexet steg med 36,7 %, att jämföras med uppgången på 34,3 % för det breda globalindexet MSCI World och 28,2 % för MSCI Europe. De svenska småbolagen utvecklades starkare än stora bolag för åttonde året i rad. En tilltagande inflation och signaler från främst USA om en stramare penningpolitik ledde under året till att aktier med låg värdering generellt utvecklades starkare, jämfört med dyrare och mer räntekänsliga tillväxtaktier, än vi sett på många år. Det starka börsklimatet medförde ett rekordstort antal börsintroduktioner och även ett stort antal bolagsaffärer. Sett till sektorer var Finans den starkaste, följd av Olja & Gas. De svagaste var Allmännyttiga varor och tjänster samt Teleoperatörer och Konsumentvaror. Den svenska kronan försvagades med 10,1 % mot den amerikanska dollarn och 2,4 % mot euron. Övrigt Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden använde en inga derivat. Fonden får använda tekniker och instrument (enl. 24 kap. 13 FFFS 2013:9) men har inte utnyttjat möjligheten inträdde Carl-Fredrik Lorenius i ens förvaltarteam lämnade Catrin Jansson förvaltarteamet. Enligt Swedbank Roburs interna regler är utlåning av värdepapper inte tillåten. Det har inte uppkommit intressekonflikter i samband med ens placeringar.

2 Andelsklasser Fonden har 22 andelsklasser, varav endast klass A i dagsläget är öppen för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i en. Mer information om ens andelsklasser finns i informationsbroschyren. Basfakta Fondförmögenhet, Andelsvärde klass A, SEK 13600, , , , , , , , , ,90 Antal utestående andelar klass A, tusental Utdelning klass A, SEK per andel Fondavkastning slutkurs (inkl utd) klass A, % 25,8 6,0 31,5-8,5 8,6 11,2 4,7 12,2 23,0 17,2 Jämförelseindex (inkl utd) klass A, % 36,7 12,8 31,5-4,6 10,0 9,6 10,5 15,9 28,0 16,7 Tracking error, % 6,5 5,3 3,1 2,8 1,9 1,5 1,8 1,9 1,6 Innehav och positioner i finansiella instrument per Överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES 95,7 No2 Fastighetsbolag Fastighets Balder (SE) No29 Samhällsnyttiga varor & tjänster Aker Horizons (NO) Scatec (NO) ,3 0, ,8 Köp och försäljning av finansiella instrument Omsättning genom er förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB, % Avrundningsdifferenser kan förekomma. Se förklaringar i ordlistan på swedbank.se/ordlistaer * Baseras löpande 12 månader bakåt. 12,3 Finans Överlåtbara värdepapper för regelbunden handel på annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 1,4 Balansräkning Nordea Bank (FI) SEB A (SE) Hälsovård AstraZeneca (GB) Industri , , , , ,4 No32 Råvaror Re:NewCell (SE) , ,4 Övriga finansiella instrument 0,5 Tillgångar, Överlåtbara Värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0 ABB (CH) AFRY (SE) Atlas Copco (SE) Atlas Copco (SE) Beijer (SE) Bravida (SE) Bufab (SE) Electrolux Professional (SE) ,3 2,1 2,7 5,3 1,8 1,6 0,9 No35 Industri Zaptec Norway (NO) Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde , , ,5 0 0,0 Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Epiroc A (SE) Husqvarna (SE) ,0 1,8 Summa finansiella instrument ,5 Resultaträkning NIBE Industrier (SE) Nobina (SE) Sandvik (SE) Sweco B (SE) Systemair (SE) Vestas Wind Systems (DK) Volvo B (SE) , , , , , , ,4 Netto övriga tillgångar och skulder ,5 Fondförmögenhet ,0 Fondfakta Risk- och avkastningsmått Standardavvikelse, % 20,4 Standardavvikelse jmf-index, % 17,7 Tracking error, % 6,5 Intäkter och värdeförändring, Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter 4 3 Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Informationsteknologi Ericsson B (SE) Hexagon (SE) Know It (SE) ,9 6,3 1,9 Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % * Andelsklass A 15,5 Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % * Andelsklass A 11,7 Kostnader, Förvaltningskostnader Räntekostnader Sinch (SE) ,3 Övriga finansiella kostnader 5 4 Volue (NO) Kommunikationstjänster Karnov Group (SE) Schibsted B (NO) , , , ,5 Extern jämförelse Morningstar kategori Morningstar betyg, 3 år Sverige 1 av 5 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Förändring av förmögenhet, ,6 Kostnader Fondförmögenhet vid årets början Konsumtion, Dagligvaror Förvaltningsavgift i, genomsnittlig förmögenhet* Andelsutgivning Essity (SE) ,5 - Andelsklass A 1,25 Andelsinlösen Konsumtion, sällanköpsvaror Autoliv (SE) , Transaktionskostnader(omsättningskostnader), * Transaktionskostnader i, omsatta värdepapper* 0,03 Årlig avgift, % Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Bygghemma Group (SE) Dometic Group (SE) ,0 2,1 - Andelsklass A 1,25 Förvaltningskostnad i, SEK. Sparbelopp SEK* Fondens hållbarhetsarbete Electrolux (SE) Hennes & Mauritz B (SE) MQ (SE) ,6 2,5 0,0 - Andelsklass A 143 Förvaltningskostnad i, SEK. Sparbelopp 100 SEK/mån* - Andelsklass A 8,93 Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering. Rvrc (SE) Skistar B (SE) Thule Group (SE) Råvaror BillerudKorsnäs (SE) Holmen (SE) , , , , , ,1 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,1 Derivatinstrument Högsta derivatbruttoexponering, % 0,0 Lägsta derivatbruttoexponering, % 0,0 Genomsnittlig derivatbruttoexponering, % 0,0 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten? SCA B (SE) , ,3

3 Fondens hållbarhetsprocess är en central och fullt integrerad del av investeringsprocessen, för att som del av en kvalitativ och aktiv investeringsfilosofi nå Swedbank Roburs vision om långsiktigt hållbart värdeskapande. Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka. Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i en. Fonden beaktar riskerna inför varje investering och löpande under portföljbolagens innehavsperiod. Förutom Swedbank Roburs grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla er, använder sig en av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i ens innehav. Dialoger med de berörda bolagen är en viktig komponent i arbetet med hållbarhetsoch klimatriskanalys. Riskanalysen för de enskilda bolagen inkluderar exempelvis klimatspecifika risker, hur bolagens affärsmodeller är anpassade till en hållbar omställning, liksom sociala och bolagsstyrningsrelaterade risker. Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär görs en djupare analys, där även ytterligare intern expertis inom hållbarhetsområdet bistår. Hur kan hållbarhetsrisker påverka ens avkastning om de materialiseras? Hållbarhetsrisker kan påverka ens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att ens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning. Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av en, eller som ingår i ens målsättning: Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption). Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper Vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas av produkten? Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in bolag utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och att välja bort investeringar inom nedan beskrivna verksamheter. Dessutom bedrivs ett påverkansarbete med de bolag en investerar i. Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av ens urvalsprocess. Ett starkt fokus läggs på miljöpåverkan då en föredrar att investera i positiva strukturella tillväxttrender och önskar minimera klimatrisker. Fonden söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Dessutom analyseras sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor. Respekt för internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter är grundläggande för oss som investerare. Vi utför en analys av dessa risker för alla investeringar. Fonden arbetar aktivt med att utifrån relevanta hållbarhetsaspekter påverka de bolag en investerar i genom att exempelvis föra dialog, rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som bolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under Fonden väljer bort. En beskrivning av hur ens främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper ska uppnås finns angiven under rubriken Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål. Referensvärden Fonden har följande index som referensvärde: Inget index har valts som referensvärde Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som en främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av ens miljörelaterade och sociala egenskaper. Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål Fonden väljer in Vilken investeringsstrategi följer en för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna? Hållbarhets- och klimatanalys är en integrerad del i ens fundamentala bolagsanalys. Ett starkt fokus på miljöpåverkan vävs naturligt in i ens förvaltning då en föredrar att investera i positiva strukturella tillväxttrender och önskar att minimera klimatrisker. En central målsättning för en är att sträva efter kontinuerliga förbättringar i kvalitativa hållbarhetsaspekter. Exempelvis strävar en mot en kontinuerlig förflyttning mot en högre nivå av hållbarhet och minskade klimatrisker. I detta arbete ingår att uppmuntra portföljbolag att ställa om sina affärsmodeller till att vara mer hållbara och att höja transparensen i bolagens hållbarhetsrapportering. För att på ett transparent sätt följa och utvärdera ens hållbarhetsarbete görs ett flertal årliga mätningar. Kvaliteten i förvaltningen kvantifieras för att ge bättre insikter kring målsättning och långsiktigt resultat. Som en del av de globala tematiska skeendena och för att minimera portföljens hållbarhets- och klimatrisker, söker en aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Fonden strävar efter att en stigande andel av innehaven ska utgöras av bolag som bidrar till eller gynnas av omställningen. Faktorer som används i urvalsprocessen är bland andra bolagets exponering och hantering av miljöutmaningar och hållbarhetsrisker och hur väl bolagets affärsmodell är positionerad för omställningen. Fonden väljer bort Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Produkter och tjänster Under denna rubrik kan även en som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i en till följd av ens placeringsinriktning. Klusterbomber/personminor Kemiska och biologiska vapen Kärnvapen Vapen och krigsmateriel Alkohol Tobak & Cannabis. Fondbolagets kommentar: Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis. Kommersiell spelverksamhet Pornografi Fossila bränslen (olja, gas, kol) Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort. Uran Internationella normer Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av bolaget självt eller av en underleverantör. Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. (Detta innebär bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Dessutom ska bolagen bedriva ett för sin bransch godtagbart miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.) Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där en bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som bolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. Detta alternativ avser er som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. Länder Av hållbarhetsskäl placerar inte en i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser er som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas. Övrigt Övrigt Fondbolaget påverkar Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Bolagspåverkan i egen regi Fondbolagets kommentar: Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet. Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare Fondbolagets kommentar: Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ. Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter Fondbolagets kommentar: Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service. Röstar på bolagsstämmor Fondbolagets kommentar: Fondbolaget deltar och röstar på bolagsstämmor utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning Fondbolagets kommentar: Fondbolaget deltar i valberedningar utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Annan bolagspåverkan Metoder för att mäta och följa upp Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som ens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att en följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i en. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att en är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom ens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet ens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data. Uppföljning av hållbarhetsarbetet I vilken utsträckning har de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av en uppnåtts?

4 Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i ens investeringsstrategi, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Utöver att följa Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar tillämpar en de tre nyss redovisade övergripande metoderna ( välja in, välja bort och påverka ). Vi strävar samtidigt efter att en successivt allt större andel av en ska vara investerad i innehav som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Under 2021 uppnådde en följande resultat i sitt arbete med att främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper: Under året har vi bedrivit ett aktivt arbete med inval, bortval och påverkan för att sammantaget varje år minska ens koldioxidavtryck i syfte att uppnå koldioxidneutralitet i samstämmighet med Parisavtalet. Fonden har valt in Fonden har mycket långtgående kriterier inom hållbarhet, vilket innebär att alla innehav måste klara de krav som ställs i hållbarhetsanalysens fyra huvudområden: miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik. Utöver att ställa höga krav på hur bolagen bedriver sin verksamhet, strävar en även efter att investera i bolag som kan bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle via sina produkter och tjänster. Till följd av detta har vi under året valt in exempelvis Zaptec, Volue och Husqvarna. Fonden har valt bort Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och väljer även bort bolag som bryter mot internationella normer samt bolag som har koppling till kontroversiella produkter och/eller verksamheter (utöver policyn även vapen, krigsmateriel, alkohol och kommersiell spelverksamhet). Swedbank Roburs analys av kontroversiella produkter och/eller verksamheter är en integrerad del av investeringsprocessen. Dagliga kontroller har gjorts under året för att säkerställa att en inte har investerat i bolag som ägnar sig åt verksamhet som en av hållbarhetsskäl ska välja bort. Under året har en inte valt bort något bolag utöver policyn eller restriktioner mot vissa kontroversiella produkter och/eller verksamheter på grund av bristande hållbarhetsarbete, bolagets produkter eller tjänster. Fonden har påverkat Swedbank Robur har under 2021 fört dialog med 34 bolag avseende hållbarhet och bolagsstyrning. Swedbank Robur har också fört dialog med 4 bolag genom leverantörer och samarbeten. Fondens bolagsdialoger under året har syftat till att vi ska kunna fördjupa oss i bolagens hållbarhetsarbete, transparens och förflyttningstakt. Exempelvis har vi talat med Nobina angående deras omställning till en mer miljövänlig bussflotta samt med Vestas Wind Systems angående deras leverantörskedjor. För ens räkning har Swedbank Robur röstat på 56 bolagsstämmor och deltagit i 22 valberedningar. Vi deltar i och röstar på bolagsstämmor och/eller deltar i valberedningar utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Vi anlitar inte röstningsrådgivare, utan beslut avseende röstning tas utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Fondbolaget har tillgång till extern analys (Nordic Investor Services och ISS Ethix) främst avseende utländska bolag. En fullständig lista över vilka bolag som Swedbank Robur har kontaktat samt de stämmor och/eller valberedningar som Swedbank Robur deltagit i finns på swedbankrobur.se/paverka. Förklaring till jämförelseindex Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index, som följer utvecklingen av de största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Fondbolaget bedömer att index överensstämmer med ens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag, marknad och med avseende på avkastnings- och riskprofil. Riskbedömningsmetod Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för en genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar de av ens exponeringar som uppkommer genom användning av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner. m.fl. görs även en deltaberäkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar bolaget hänsyn till nettning och hedgning. Fondens risker Aktieer ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktie innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Materiella risker i en som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är: Koncentrationsrisk. Fondens placering av tillgångarna koncentreras till ett land (Sverige), vilket ökar risken i en. Då derivat används i en liten utsträckning i en påverkas ens riskprofil i viss omfattning. Ersättningspolicy Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Fondbolagets ersättningspolicy är vidare utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av bolaget förvaltade ernas riskprofiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera långsiktigt hållbar avkastning. Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning i form av månadslön i kontanter. Det rörliga ersättningsprogrammet "Eken" är koncernövergripande och det Individuella prestations- och andelsbaserade ersättningsprogrammet "IPAM" är infört under 2017 specifikt för Robur då regelverket för bolag skiljer sig från regelverket som tillämpas i koncernen i övrigt. Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Rörlig ersättning kan utgå med max 12 fasta månadslöner. Eken är ett generellt prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram och omfattar i princip samtliga anställda inom Swedbank koncernen, dock inte alla anställda inom bolaget, och består normalt av uppskjuten ersättning i form av aktier i Swedbank AB (publ). Är man berättigad till IPAM så har man inte rätt till Eken. IPAM omfattar 57 anställda i bolaget. IPAM består av dels kontanter och dels av andelar. 60 den rörliga ersättningen utbetalas direkt efter prestationsåret, varav 50 % betalas i andelar och 50 % i kontanter. 40 ersättningen skjuts upp enligt nedan, varav 50 % betalas i andelar och 50 % i kontanter. Fondandelar (inklusive uppskjutna andelar) är inlåsta som prestationsrätter ett år efter tilldelning innan de kan säljas. Uppskjutandeperioden ska spegla den rekommenderade innehavsperioden som framgår av ens faktablad, dock minst 3 år. För er med 3 års innehavsrekommendation ska uppskjutandedelen utbetalas efter 3 år, ingen pro-rata. För er med 5 års innehavsrekommendation samt för alternativa investeringser ska uppskjutandedelen utbetalas under 5 år genom en pro-rata fördelning (jämt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp) där den första utbetalningen av kontanter och överlåtelsen av andelar får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. (För alternativa investeringser gäller denna regel under förutsättning att 5 års uppskjutande inte strider mot bedömd ungefärlig genomsnittlig innehavsperiod för innehaven i relevant enligt dokumentationen, exempelvis Informationsbroschyren och investeringsavtal). Rörlig ersättning ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Roburs finansiella situation och motiverat med hänsyn till ens, affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen kan falla bort helt av samma skäl. Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöning och riskexponering i en. I utformningen av anställdas mål tas hänsyn till riskprofilen i de er som den anställde förvaltar, jämförelseindex samt placeringshorisont. Målen är mätbara, tydliga och transparenta. I målen ingår även hur medarbetaren lever bolagets värderingar (öppen, enkel och omtänksam). Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. Rörlig ersättning utgår endast om kvantitativa mål avseende avkastning eller kvalitativa mål avseende ens långsiktiga hållbara strategiska förflyttning över tid är uppfyllda. En hållbar strategisk förflyttning är enligt Robur en förutsättning för att nå en långsiktig finansiell hållbar avkastning. Det innebär att maximal avkastning inte kan genereras om inte både avkastningsmålen och hållbarhetsmålen har tagits i beaktning. Genomförandet av ersättningspolicyn har under året varit föremål för oberoende granskning av Internal Audit utan några väsentliga avvikelser. Information om ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser och föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringser finns publicerad på bolagets webbplats. Ersättningsbelopp Det sammanlagda utbetalda ersättningsbeloppet är kronor, varav kronor avser utbetald rörlig ersättning. Ersättningen täcker samtliga 271 anställda. Sammanlagt utbetalt ersättningsbelopp till bolagets verkställande ledning, anställda som har ett väsentligt inflytande på riskprofilerna för bolaget/erna samt ansvariga för kontrollfunktioner, särskilt reglerad personal (SRS), 79 personer, uppgick under året till kronor exklusive pensionskostnader, varav risktagare: kronor, ledande strategiska befattningar: kronor samt kontrollfunktioner: kronor. Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepapperser, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9, ESMAs riktlinjer och beaktar de riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende värdepapperser och specialer som utfärdats av Fondbolagens förening. Värderingsprinciper Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen ( ). Om balansdagen inte är handelsdag, används pris från senaste handelsdag före balansdagen. Om pris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt bolagets bedömning, får värdering ske på objektiv grund enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Revisionsberättelse Till andelsägarna i Swedbank Robur Transition Sweden. Vi har i egenskap av revisorer i Swedbank Robur Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen Swedbank Robur Transition Sweden för år 2021, med undantag för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Fondens hållbarhetsarbete och Uppföljning av hållbarhetsarbetet ( hållbarhetsinformationen ). Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Swedbank Robur Transition Sweden:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinformationen under rubrikerna Fondens hållbarhetsarbete och Uppföljning av hållbarhetsarbetet.

5 Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet.viäroberoendeiförhållandetill bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Det är bolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i bolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera bolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Det är bolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Fondens hållbarhetsarbete och Uppföljning av hållbarhetsarbetet och för att den är upprättad i enlighet med lag om värdepapperser. Vår granskning av hållbarhetsinformationen för en har skett med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen. Stockholm den 08 mars 2022 PricewaterhouseCoopers AB Peter Nilsson Huvudansvarig Revisor Martin Welén

6 Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Robur Fonder AB avger härmed årsberättelse 2021 för Swedbank Robur Transition Sweden. Stockholm den 08 mars 2022 Liza Jonson, VD Joachim Spetz, Ordförande Gunilla Nyström Lars Afrell Monica Åsmyr Lennart Jacobsen Vår revisionsberättelse beträffande denna årsberättelse har avgivits den 08 mars PricewaterhouseCoopers AB Peter Nilsson, Huvudansvarig revisor Martin Welén,

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2016 31 augusti 2017 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2017 31 augusti 2018 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2016

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2016 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2015 31 augusti 2016 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2011 31 augusti 2012 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Fonden väljer in (Guidelines in English are available on Swesif s website) Fonden väljer in

Fonden väljer in (Guidelines in English are available on Swesif s website) Fonden väljer in Hållbarhetsprofilen förslag Text i de streckade rutorna samt röd text innehåller förslag på hjälptexter för den som ska fylla i. Dessa syns inte för kunden i den färdiga hållbarhetsprofilen. Den färdiga

Läs mer

HÅLLBARHETSINFORMATION

HÅLLBARHETSINFORMATION HÅLLBARHETSINFORMATION Dokumentet avser: PROETHOS FOND ISIN: SE0010547778 ORG.NR: 515602-9406 Fondbolag: Plain Capital Asset Management Sverige AB Senast uppdaterad: 2019-01-21 1. HÅLLBARHETSINFORMATION

Läs mer

Hållbarhetsöversikt 2018

Hållbarhetsöversikt 2018 Hållbarhetsöversikt 2018 Innehållsförteckning Hållbarhetsöversikt Monyx Asset Management AB 2018 Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Världen, Monyx Strategi Sverige/Världen

Läs mer

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Den 25 september lanserade Avanza Fonder 6 nya strategifonder vars allokeringsstrategi baseras på modern portföljteori med syfte

Läs mer

Evli Sverige Småbolag

Evli Sverige Småbolag Uppdaterad 2019-01-15 AKTIEFONDER 420463 - Evli Sverige Småbolag Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Årsberättelse för. Captor Iris Ränta Birger Jarlsgatan Stockholm

Årsberättelse för. Captor Iris Ränta Birger Jarlsgatan Stockholm Årsberättelse för Captor Iris Ränta 515602-9133 2017-12-31 Captor Iris Ränta Årsberättelse 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Captor Fund Management AB, 559051 3189, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden. Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden. Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) Indecap Guide 1 Beskrivning Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i eller har exponering mot andra räntefonder såsom företagsobligationsfonder, kort och lång räntefonder. Fonden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr 824000-1043 ÅRSREDOVISNING 2 0 18 Innehåll: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5-6 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Swedbank Stiftelsetjänster

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. HÅLLBARHETSÖVERSIKT C Coeli Balanserad Coeli Frontier Markets Coeli Global Selektiv Coeli Likviditetsstrategi Coeli Mix Coeli Nordisk Företagsobligationsfond Coeli Potential Coeli Balanserad Hållbarhetsaspekter

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Handelsbanken Kortränta

Handelsbanken Kortränta Uppdaterad 2019-01-15 RÄNTEFONDER 718205 - Handelsbanken Kortränta Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB December 2017 Antagen av styrelsen för SEB Investment Management AB ( fondbolaget ) den 23 februari 2010. Senast reviderad den 15 december 2017. Fondbolagets

Läs mer

1 1 1 ¹ ¹ Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Holding AB, org.nr 556676-2356 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1 Information om ändrade fondbestämmelser Ändrade fondbestämmelser Vi har ansökt om ändrade fondbestämmelser för nedanstående fonder. De är godkända av Finansinspektionen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Antagen av Styrelsen Dokumentnamn 2018-12-12 Ansvarsfulla investeringar, policy Dokumentansvarig Dokumentnummer Version Chef för ansvarsfulla investeringar 39 1 Sida 1. ÖHMANS FILOSOFI

Läs mer

Catella Sverige Hållbart Beta A

Catella Sverige Hållbart Beta A Uppdaterad 2019-08-09 AKTIEFONDER 838441 - Catella Sverige Hållbart Beta A Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34 Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror 2 3 896 633 3 849 782 Övriga intäkter 42 346 17 772 Erhållna ersättningar 65 634 17 342 4 004

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8218 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt

Läs mer

Öhman Global Hållbar

Öhman Global Hållbar Uppdaterad 2019-01-23 AKTIEFONDER 964767 - Öhman Global Hållbar Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Till bolagsstämman i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ortoma AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Swedbank Robur Access Sverige

Swedbank Robur Access Sverige Uppdaterad 2019-06-18 AKTIEFONDER 719674 - Swedbank Robur Access Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Öhman Företagsobligationsfond

Öhman Företagsobligationsfond Uppdaterad 2019-02-20 RÄNTEFONDER 104786 - Öhman Företagsobligationsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning

Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning Kontakt; Sjöräddningssällskapet Jeanette Liljedahl jeanette.liljedahl@ssrs.se Ansvarig; Sjöräddningssällskapets styrelse Antagen av Sjöräddningssällskapets

Läs mer

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND org.nr 80 20 0! -7599 ÅRSREDOVISNING 2016 KF 2017 Bilaga 9:2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har bildats av Svenska Kennelklubben för att främja forsloiing inom de områden som rör hund, i första hand

Läs mer

Öhman Etisk Index Sverige A

Öhman Etisk Index Sverige A Uppdaterad 2019-08-02 AKTIEFONDER 577833 - Öhman Etisk Index Sverige A Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2016-11-29 Policy för ansvarsfulla investeringar Dokumentansvarig Dokumentnummer Version Chef för ansvarsfulla investeringar 39 Sida ÖHMANS FILOSOFI

Läs mer

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Policy för Ansvarsfulla investeringar v Policy för Ansvarsfulla investeringar Fastställd av styrelsen i Xact Kapitalförvaltning AB (fondbolaget eller Xact Kapitalförvaltning) den 31 maj 2017. Värdegrund Fondbolagets uppfattning är att ett

Läs mer

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Policy för Ansvarsfulla investeringar v Policy för Ansvarsfulla investeringar Fastställd av styrelsen i Xact Kapitalförvaltning AB (fondbolaget eller Xact Kapitalförvaltning) den 26 september 2018. Värdegrund Xact Kapitalförvaltning ska inom

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND org.nr 80 24 00-8230 ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har upprättats efter de bestämmelser som framgick av ett i

Läs mer

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 1 Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Avanza Auto 6 är Avanza Auto-fonden med den högsta risknivån. Exponeringen aktier och alternativa investeringar i Avanza Auto

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Quesada Sverigefond Org. Nr. 504400-8679 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond

Läs mer

Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux

Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen

Läs mer

Skandia Sverige Exponering A

Skandia Sverige Exponering A Uppdaterad 20190913 AKTIEFONDER 292193 Skandia Sverige Exponering A Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema Uppdaterad 2019-01-18 AKTIEFONDER 821736 - Handelsbanken Amerika Småbolag Tema Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

1 (3) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Hjorthagshus, org.nr 702000-8954 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2016. Enligt vår uppfattning

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Folksam LO Sverige

Folksam LO Sverige Uppdaterad 2019-04-15 AKTIEFONDER 976928 - Folksam LO Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för

Läs mer

Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global

Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global Stockholm den 19 april 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global 1. Bakgrund och syfte I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt i

Läs mer

SPP Grön Obligationsfond

SPP Grön Obligationsfond Uppdaterad 2019-01-18 RÄNTEFONDER 721506 - SPP Grön Obligationsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Handelsbanken Företagsobligation

Handelsbanken Företagsobligation Uppdaterad 2019-01-15 RÄNTEFONDER 653501 - Handelsbanken Företagsobligation Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Swedbank Robur Mixfond Pension

Swedbank Robur Mixfond Pension Uppdaterad 2019-07-15 BLANDFONDER 749192 - Swedbank Robur Mixfond Pension Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS DONATORERS FOND

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS DONATORERS FOND KF 2017 Bilaga 9:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen bildades genom en sammanslagning av Gustaf Carlbergs fond, Göteborgs Taxklubbs Minnesfond, Olof Hjorths donationsfond, Carl Kjellbergs m. fl. donation,

Läs mer

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om ^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % 2019-03- 2 7 Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr 556707-4827 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

1

1 1 2 3 4 5 6 Årsbokslut för Älgskadefondsföreningen 833200-4624 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Redovisningsprinciper

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 BRONX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 BRONX BRONX FOND: ISIN: SE0004550176 ORG.NR: 515602-5370 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Handelsbanken Norden A1

Handelsbanken Norden A1 Uppdaterad 2019-10-04 AKTIEFONDER 811117 - Handelsbanken Norden A1 Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Skandia Småbolag Sverige

Skandia Småbolag Sverige Uppdaterad 2019-03-25 AKTIEFONDER 103606 - Skandia Småbolag Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Catella Småbolagsfond A

Catella Småbolagsfond A Uppdaterad 2019-09-17 AKTIEFONDER 184416 - Catella Småbolagsfond A Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB December 2017 Antagen av styrelsen för SEB Investment Management AB ( fondbolaget ) den 23 februari 2010. Senast reviderad den 15 december 2017. Fondbolagets

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX

ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX FOND: ISIN: PLAIN CAPITAL ARDENX SE0004550200 ORG.NR: 515602-5388 PERIOD: 2018-01-01 2018-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT...

Läs mer

Öhman Sverige Hållbar A

Öhman Sverige Hållbar A Uppdaterad 2019-04-03 AKTIEFONDER 904904 - Öhman Sverige Hållbar A Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Spiltan Aktiefond Sverige

Spiltan Aktiefond Sverige Uppdaterad 2019-01-18 AKTIEFONDER 152181 - Spiltan Aktiefond Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Frågor och svar om standard för hållbarhetsinformation

Frågor och svar om standard för hållbarhetsinformation Senast uppdaterad: 2018-04-20 Frågor och svar om standard för hållbarhetsinformation Följande promemoria innehåller frågor som har ställts om hur föreningens standard för hållbarhetsinformation ska fyllas

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Optimal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Optimal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux

Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Handelsbanken Amerika Tema A1

Handelsbanken Amerika Tema A1 Uppdaterad 2019-09-09 AKTIEFONDER 840033 - Handelsbanken Amerika Tema A1 Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX LUNATIX FOND: ISIN: SE0006345096 ORG.NR: 515602-7210 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation Uppdaterad 2019-01-23 RÄNTEFONDER 857565 - Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8200 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond, vilket innebär att minst

Läs mer

Redogörelse för ersättningar i Navigera AB år 2016

Redogörelse för ersättningar i Navigera AB år 2016 Redogörelse för i år 2016 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, Finansinspektionens

Läs mer