Avslagsyrkande angående Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avslagsyrkande angående Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Yrkande Särskilt yttrande Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet Kristdemokraterna Datum Avslagsyrkande angående Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1. Avslå motionen. Yrkandet Motionärerna önskar att social resursförvaltning ges i uppdrag att utreda formerna för ett pilotprojekt med reglerat kortsystem i staden för att säkerställa utbetalda bistånd. Idag betalas ekonomiskt bistånd vanligtvis ut via banksystem och ska ske på ett sådant sätt att mottagaren inte kan identifieras. Som det framgår i tjänsteutlåtandet, är det inte förenligt med lagstiftning att införa ett system där personer som beviljas ekonomiskt bistånd får det utbetalt på det sätt som motionärerna föreslår. Ett exempel som motionärerna tar upp är Australien som infört kontantlöst socialbidrag. Alliansen anser att ett sådant system skulle ha långtgående inverkan på den individuella friheten. Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå så att de kan klara sig. Staden ska inte kontrollera biståndstagare på ett sådant sätt att vi begränsar personers frihet och integritet. Det är av stor vikt att fler individer kommer ut i arbete och kan försörja sig själva. Lösningen på problemet är dock inte att kontrollera individer på så sätt att de inte har möjligheten att besluta om sin egna ekonomi. För att minska alkohol- och tobaksmissbruk finns det andra viktiga instanser som staden erbjuder. Det är viktigt att all form av missbruk minskar i samhället. Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1)

2 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0801/19 Handläggare Kaj Larsson Telefon: E-post: Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad Motionen I en motion till kommunfullmäktige av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) föreslås att uppdrag ges till social resursförvaltning om att utreda formerna för ett pilotprojekt med reglerat kortsystem i Göteborgs Stad samt hur det skulle kunna fungera i praktiken. Motionärerna menar att genom att upphandla ett särskilt betalkort som kan användas i förutbestämda butiker så säkerställs att behovet av mat och kläder bättre tillgodoses för främst barn. Vidare menar motionärerna att det är av vikt att kunna begränsa möjligheten att använda det utbetalade biståndet till bland annat alkohol och tobak. Ett sådant kortsystem finns och används i Australien. Motionens huvudsyfte är att kunna garantera minderåriga och vuxna utan beslutanderätt i en familj en tillgång av det allra viktigaste för ett drägligt liv. Motionens syfte är att utreda möjligheten att på en generell nivå införa ett reglerat utbetalningssätt av ekonomiskt bistånd till alla barnfamiljer och andra vuxna som inte på egen hand kan styra en familjs utgifter. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att kommunfullmäktige ger Social resursförvaltning i uppdrag att utreda formerna för ett pilotprojekt med reglerat kortsystem i Göteborgs Stad samt hur det skulle kunna fungera i praktiken. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret har bedömt att det inte är ändamålsenligt att remittera motionen då det inte är förenligt med lagstiftningen att införa ett system där personer som beviljas ekonomiskt bistånd får det utbetalt på så sätt att de inte själva kan besluta om den egna ekonomin. I undantagsfall kan särskilda utbetalningsformer användas men det förutsätter att det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. Enligt portalparagrafen i socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) samt beslut från Justitieombudsmannen är det inte tillämpligt att utbetalning av ekonomiskt bistånd får ske på ett sådant sätt som motionen föreslår. I 1 kap. 1 socialtjänstlagen anges att socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4)

3 Utbetalning av biståndet bör ske på ett neutralt sätt så att den enskilde inte kan identifieras som mottagare av ekonomiskt bistånd. Sådant bistånd bör betalas ut månadsvis genom bank- eller postgiro eller genom liknande betalningssätt. Härutöver bör kontantutbetalningar kunna göras i vissa situationer, t.ex. när någon till följd av oförutsedda händelser är i akut behov av hjälp. Att en utbetalning av försörjningsstöd generellt eller för vissa utvalda grupper ska styras anses inte vara förenligt med socialtjänstlagens intentioner eller Socialstyrelsens allmänna råd. Det kan i vissa fall vara lämpligt att socialtjänsten betalar direkt till exempelvis en hyresvärd eller el-leverantör. Det kan vara i situationer då den enskilde själv önskar detta men även på nämndens initiativ. En förutsättning i det senare fallet är att den enskilde frivilligt går med på det. Syftet är i så fall att det ekonomiska biståndet går till avsett ändamål, dvs. att det tillförsäkrar hushållet boende, el för uppvärmning och andra behov. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat bland annat följande. Ekonomiskt bistånd bör utformas så att biståndsmottagaren själv ges utrymme att planera och fatta beslut om den egna ekonomin inom ramen för det erhållna biståndet. Bistånd i form av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen ska normalt utbetalas månadsvis. Sådant bistånd bör betalas ut genom bank- eller postgiro eller genom liknande betalningssätt. Extraordinära utbetalningssätt i form av rekvisitioner eller matkuponger ska däremot användas i rena undantagsfall när mycket speciella omständigheter föreligger. När det inte föreligger sådana speciella omständigheter är dessa utbetalningssätt inte i överensstämmelse med hur socialtjänsten bör verka (JO:s ämbetsberättelse 2003/04 s. 250 och JO:s beslut , dnr ). Ekonomiska konsekvenser Enligt stadsledningskontorets bedömning är motionens förslag inte förenligt med gällande lagstiftning varför rubricerade perspektiv inte kommenteras. Barn-, Jämställdhets-, Mångfalds-, Miljö- och Omvärldsperspektiven Enligt stadsledningskontorets bedömning är motionens förslag inte förenligt med gällande lagstiftning varför rubricerade perspektiv inte kommenteras. Bilaga Motionen Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4)

4 Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 121 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad Göteborg Stad har skenande kostnader för ekonomiskt bistånd. Enligt 2017 års statistik (1) uppgick den till drygt 1 miljard kronor. Det är viktigt att ha full kontroll över dessa ökande kostnader, reducera dem och vända ökningstakten. För såväl den enskilde individens välmående som för samhället är eget arbete och egen försörjning den bästa lösningen. Många har en lång väg till egen försörjning. I särskilt utsatta familjer utan egen inkomst är det viktigt att säkerställa att barn och vuxna får rätt försörjningsstöd till respektive utgiftspost. Därför bör utbetalningsmodellen förändras, främst med barnens bästa i åtanke. Vi vill förhindra att pengarna går till droger, tobak, spelmissbruk eller liknande. Det finns exempel på barn som inte får tillagad och näringsrik mat i hemmet. Skolbespisningen blir den enda plats där de får lagad mat. Vårdnadshavarna väljer annat framför barnens behov. För att komma till rätta med detta finns redan fungerande lösningar i andra länder som kan användas. I Australien har man infört ett så kallat kontantlöst socialbidrag, vilket visat sig vara mycket framgångsrikt (2). Där används vanliga bankkort med spärrar mot större kontantuttag, spel, tobak, alkohol och andra destruktiva inköp. Med detta köpkort kan pengarna bara användas till något som på sikt gynnar familjen och främst barnen i sin helhet. Genom upphandlade avtal med ett antal leverantörer ger man familjerna goda valmöjligheter att själva bestämma bl.a. livsmedel och kläder. Man bör däremot inte kunna använda kortet till större kontantuttag som ofta leder till köp av alkohol eller andra droger. För att ge barnen möjlighet att delta och betala mindre avgifter på badhus, vid biobesök eller kunna ha med sig kontanter under skolutflykter, kan ett rimligt kontantuttag medges. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4)

5 Motionens syfte: Huvudsyftet är att kunna garantera minderåriga och vuxna utan beslutanderätt i en familj en tillgång av det allra viktigaste för ett drägligt liv. Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna. Att: Kommunfullmäktige ger Social resursförvaltning i uppdrag att utreda formerna för ett pilotprojekt med reglerat kortsystem i Göteborgs Stad samt hur det skulle kunna fungera i praktiken. Agneta Kjaerbeck (SD) (Jörgen Fogelklou SD) Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Motion om felaktigt utbetalda bidrag

Motion om felaktigt utbetalda bidrag TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2018-10-04 KLK 2017/1019 Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kansliavdelningen Kommunfullmäktige Magnus.Gjerstad@hassleholm.se Motion om felaktigt utbetalda

Läs mer

Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, motion (2017:45)

Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, motion (2017:45) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-530/2017 Sida 1 (7) 2017-10-13 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-11-14

Läs mer

Yttrande angående motion av Jörgen Fogelklou (SD) om noggranna åldersutredningar där tvekan finns om den ensamkommande asylsökandes ålder

Yttrande angående motion av Jörgen Fogelklou (SD) om noggranna åldersutredningar där tvekan finns om den ensamkommande asylsökandes ålder Göteborg 2016-02-09 Yttrande (L) Kommunstyrelsen 2016-02-10 Yttrande angående motion av Jörgen Fogelklou (SD) om noggranna åldersutredningar där tvekan finns om den ensamkommande asylsökandes ålder Inledningsvis

Läs mer

Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri

Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri Yttrande S MP V Kommunstyrelsen 2018-10-17 Ärende 1222/18 Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri Motionärens förslag har, som påpekas i förvaltningens tjänsteutlåtande, redan

Läs mer

Bistånd till illegala invandrare

Bistånd till illegala invandrare Utlåtande Rotel VI (Dnr 2017/001265) Bistånd till illegala invandrare Motion (2017:48) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen

Läs mer

Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun

Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun 2019-06-12 1 (8) Dnr :KS2017/228-4 Socialförvaltningen Teresia Granlund Utvecklingsledare berit.ligard@bollebygd.se Socialnämnden Svar på motion om ledsagning i Bollebygds kommun Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid "glapp" i väntan på etableringsstöd

Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid glapp i väntan på etableringsstöd TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-12-04 Diarienummer KS/2017:239 Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid "glapp" i väntan på etableringsstöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår

Läs mer

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:564 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - från försörjningsstöd till stöd för självförsörjning

Ekonomiskt bistånd - från försörjningsstöd till stöd för självförsörjning Ekonomiskt bistånd - från försörjningsstöd till stöd för självförsörjning Ellinor Malmborg, Stadsjurist Lisa Ruuth, 1:e socialsekreterare, Östra Göteborg Elisabeth Vähäkuopus Paulin,1:e socialsekreterare,

Läs mer

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564)

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

Justerat Åsa Lindhagen (MP) och Andréa Ström (M) Socialnämndens beslut

Justerat Åsa Lindhagen (MP) och Andréa Ström (M) Socialnämndens beslut Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-12-13 Justerat 2016-12-19 Åsa Lindhagen (MP) och Andréa Ström (M) 18 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Dnr 3.1.1-596/2015 Socialnämndens

Läs mer

Vad gör socialförvaltningen här???

Vad gör socialförvaltningen här??? Vad gör socialförvaltningen här??? Organisation Socialchef Administration, ekonomi och personal Avdelningen för försörjningsinsatser IFO avdelning1 IFO avdelning 2 Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft

Redovisning av uppdrag angående en Göteborgsmodell att motverka svart arbetskraft Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-10 Diarienummer 0317/16 Handläggare Markus.Landahl Telefon: 031-368 03 95 E-post: markus.landahl@stadshuset.goteborg.se Redovisning av uppdrag angående

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Utlåtande 2016:42 RVI (Dnr 106-1027/2015) Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Östermalms stadsdelsförvaltning socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-06-20 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-08-24 Revidering av riktlinjerna

Läs mer

Förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

Förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: Dnr 9017/21.109 Medborgarförslag 2/2017 B-körkort för alla Förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: - Medborgarförslaget avslås då ett riktat körkortsbidrag

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 maj 2017 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 maj 2017 följande dom (mål nr ). HFD 2017 ref. 26 Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag. 4 kap. 1 socialtjänstlagen

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar Kommunstyrelsen KS 51 2019-03-27 1/4 Dnr KS/2018:317-034 Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionens förslag/att-sats

Läs mer

Motion från (M) angående hemtjänstutförande i Västerås

Motion från (M) angående hemtjänstutförande i Västerås TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-28 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00087-1.7.1 Christina Becker Epost: christina.becker@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Motion från (M) angående hemtjänstutförande

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2017 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 maj 2016 i mål nr

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1905/17

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1905/17 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-12-20 Diarienummer 1905/17 Välfärd och Utbildning Individ-och familjeomsorg samt Funktionshinder Jan Svensson Telefon 070-761 10 05 E-post: jan.svensson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. - remiss från kommunstyrelsen

Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-07 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

att beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningsdirektören som i sin tur anmäler besluten till nämnden,

att beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningsdirektören som i sin tur anmäler besluten till nämnden, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-12-17 Diarienummer 0431/14 Verksamhetsstöd Maria Wannerskog Telefon 031-367 90 01 E-post: maria.wannerskog@socialresurs.goteborg.se Delegationsordning 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - svar på remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2007-05-07 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-18 Diarienummer 1128/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Avstående från att utse revisor

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna penar av sin pappa, som hon bodde hos, för att klara sig och att hon

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-05-01 Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Försörjningsstöd

Läs mer

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017 PM 2017:99 RVI (Dnr 110-630/2017) Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 juni 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Motion från (SD), utöka hjälpen till Västerås hemlösa

Motion från (SD), utöka hjälpen till Västerås hemlösa TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-03-09 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00657-1.7.1 Individ- och familjeförvaltningen Gunilla Westberg Epost: gunilla.westberg@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Motion från

Läs mer

Svar på remiss om Betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Svar på remiss om Betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Skärholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-07-03 Handläggare Nicoletta Zoannos Telefon: 08-508 24 594

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Biträdande stadsdirektör

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Biträdande stadsdirektör STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN 1113/2007 SID 1 (5) 2007-03-30 Handläggare: Sara Hallström Telefon: 08-508 29451 Kommunstyrelsen Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt

Läs mer

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor A B C D E Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-02-16 SOTN 2004-03-23 DNR 105-038/2004 Handläggare: Anette Eriksson Telefon: 508 25 008 Till Socialtjänstnämnden Förslag till ändrade riktlinjer

Läs mer

Motion av Mikael Jansson (SD) angående folkomröstning om trängselskatten

Motion av Mikael Jansson (SD) angående folkomröstning om trängselskatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-05-06 Diarienummer 0579/10 Repronummer 134/10 Stadsutveckling och samhällsanalys Stadsutveckling Annette Borg Telefon 031-368 02 82 E-post: annette.borg@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Socialchefens tjänsterum kl. 14:00-15:45 Beslutande Jenny Delén (M), ordförande Göran Långström (PF), 1 vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2 vice ordförande Övriga

Läs mer

Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd Motion (2017:7) av Martin Westmont (SD)

Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd Motion (2017:7) av Martin Westmont (SD) Utlåtande 2018: RVII (Dnr 106-343/2017) Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd Motion (2017:7) av Martin Westmont (SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen staben Tjänsteutlåtande Dnr 881-2015-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-10-26 Handläggare Helena Örnevall Telefon: 08-508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-11-19

Läs mer

Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansli SN 2019/295

Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansli SN 2019/295 Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Svar på motion från Sara Sixten och Sedat Dogru (M) om att reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte ska kompenseras av höjt

Läs mer

FARSTA STADSDELSNÄMND

FARSTA STADSDELSNÄMND SIDA 18 11 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Svar på remiss från kommunstyrelsen BESLUT Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om etableringslån istället för ekonomisk hjälp

Tjänsteskrivelse. Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om etableringslån istället för ekonomisk hjälp SIGNERAD 2018-04-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2018-04-16 Vår referens Annica Eriksson Utvecklingssekreterare annica.eriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M)

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten

Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten 181016 Evy Almstrand, projektledare Inkluderande Rehabilitering Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Utredning av ordförandeförslag - Lån istället för bidrag till nyanlända Dnr SN18/

Utredning av ordförandeförslag - Lån istället för bidrag till nyanlända Dnr SN18/ 2018-10-09 Mathias Elmersjö Utvecklingsledare 08-124 57 353 Mathias.Elmersjo@ekero.se Utredning av ordförandeförslag - Lån istället för bidrag till nyanlända Dnr SN18/104-524 Bakgrund På Socialnämndens

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab och kansli Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-09 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Riktlinjer för bostadssociala insatser

Riktlinjer för bostadssociala insatser 15 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2018-04-06 SCN-2018-0205 Socialnämnden Riktlinjer för bostadssociala insatser Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Riktlinjer 4 KAP. 1 OCH 2 SOCIALTJÄNSTLAGEN BEHANDLINGSENHETERNA SOCIAL & ARBETSMARKNAD LIDKÖPING

Riktlinjer 4 KAP. 1 OCH 2 SOCIALTJÄNSTLAGEN BEHANDLINGSENHETERNA SOCIAL & ARBETSMARKNAD LIDKÖPING Riktlinjer för tillämpning av 4 kap, 1 och 2 SoL inom behandlingsenheterna vid Social & Arbetsmarknad i Lidköping (ekonomienheten har egna riktlinjer) "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Utlåtande 2012: RVII (Dnr 325-2029/2011) Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Förslag att upphäva stadens riktlinjer Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 234 Redovisning av partistöd för 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november

Läs mer

Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten

Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten Christian Brunsson Samordnare Multimodal Rehabilitering Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 1 andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 1 andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. HFD 2017 ref. 33 Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen

Fastställd av kommunstyrelsen VANSBRO KOMMUN RIKTLINJER för Boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i

Läs mer

Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Fastställda av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-13, 45, Dnr VON 2015/103 Innehållsförteckning

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 juni 2018 följande dom (mål nr och ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 juni 2018 följande dom (mål nr och ). HFD 2018 ref. 39 Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här kan inte begränsas

Läs mer

Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket ----

Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket ---- Handling 2016 nr 65 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: Individ- och familjenämnden.

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: Individ- och familjenämnden. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-05-31 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00225-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 200 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om ändrad uthyrningspolicy för Göteborgs kommunala fastighetsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet Landskrono stod LANDSKRONA STAD KOMMU f'js1yrelsen Ank. 2014-12- 1 ~ Individ- och familjenämnden b;~/-=r 2:t ( Dossienr. 0[0,040 Datum 2014-12-11 103 dnr 2014/00020 016 710 Remissyttrande motion (S) -

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Nämndens riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt

Nämndens riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt Nämndens riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt Arbetsmarknadsnämnden beslut Dnr AMN-2017-0347 Innehåll Inledning... 2 Fritidsaktiviteter för barn... 2 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning ekonomiskt bistånd Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-08-07 Handläggare Madelen Lyckedal 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-08-24 Revidering av riktlinjerna

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 november 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Andreas Victor Storgatan 30 831 30 Östersund MOTPART Socialnämnden i Östersunds kommun 831 82 Östersund ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinje för kommunkontrakt

Riktlinje för kommunkontrakt Riktlinje för kommunkontrakt och försöksboende Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2018-12-19 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Castor 2018.79 Dokumentinformation

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete?

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Flera lagar som styr Socialtjänstlagen - SoL Hälso- och sjukvårdslagen- HSL Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU32 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i socialtjänstlagen. Den lagändring

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer