MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN RIKTLINJE FÖR JÄMTLANDS LÄN GÄLLANDE BLIVANDE / NYBLIVNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN RIKTLINJE FÖR JÄMTLANDS LÄN GÄLLANDE BLIVANDE / NYBLIVNA"

Transkript

1 1(19) Riktlinje för Jämtlands län gällande blivande / nyblivna föräldrar med Neuropsykiatrisk och/ eller intellektuell funktionsnedsättning av betydelse för föräldraskapet.

2 2(19) Samverkansgruppen består av representanter från: Vård- och omsorgs förvaltningen sektor Funktionshinder i Östersunds kommun Socialtjänsten Förskolan MHV=Mödrahälsovården Kvinnosjukvården BHV=Barnhälsovården FBH=Föräldra-och barnhälsan-kompetenscentrum för barn- och Mödrahälsovård VH=Vuxenhabilitering Öppenvårdspsykiatrin Representanter från verksamheterna nedan har inte deltagit aktivt i gruppen men bör bjudas in, ffa vid fortbildningsinsatser: BUM=Barn- och Ungdomsmedicin BUP=Barn- och ungdomspsykiatrin BUH=barn- och ungdomshabiliteringen Representanter för enheterna träffas minst en gång per år (på våren) för: - uppföljning av fall som varit under föregående år - utveckling och uppdatering av VP utifrån identifierade behov - för att ge utrymme till erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna Tätare träffar kan sammankallas vid behov uppkommer inom någon verksamhet. Mödrahälsovårdsöverläkaren är sammankallande. Personal inom vårdkedjan Mödrahälsovård - Förlossning/BB Barnklinik Barnhälsovård FC (Familjecentral) Öppenförskola - Förskola möter då och då föräldrar med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionshinder. För att öka kunskapen kring dessa funktionshinder samt underlätta för personalen i vårdkedjan har riktlinjer utarbetats med tips avseende bemötande och pedagogik, verksamheternas olika roller och vilket ansvar respektive instans har. I bilaga finns beskrivning av de olika funktionshindren.

3 3(19) Innehåll INNEHÅLL...3 VERKSAMHETERNAS ROLLER...5 Mödrahälsovårdens (MHVs) roll...5 Kvinnosjukvårdens roll (Spec-MVC/Freja/förlossning/BB)...6 Barnhälsovårdens (BHVs) roll...6 Barnhälsoteam...7 Föräldra- och barnhälsans (FBHs)roll (MBHV-socionomer och -psykologer)...7 Förskolans roll...8 Familjecentral/öppen förskola...8 Förskolan...8 Vuxenhabiliteringens (VHs) roll...8 Öppenvårdspsykiatrins roll...9 Socialtjänstens roll...9 BILAGA KORT INFORMATION OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR...11 ADHD...11 ADD...12 Autismspektrumtillstånd (AST)...12 BILAGA KORT INFORMATION OM INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING...13 Vad är intellektuell funktionsnedsättning?...13 BILAGA BEMÖTANDE OCH PEDAGOGIK...14 BILAGA KORT INFORMATION OM SOCIALTJÄNSTENS, LSS OCH VUXENHABILITERINGENS (VH) UPPDRAG...16 Socialtjänsten...16 LSS...16 Vuxenhabiliteringen (VH)...17 BILAGA

4 4(19) INFORMATIONSKÄLLOR OCH REFERENSER...18 Bra och lättillgängligt material att läsa och hämta:...18 Referenser:...18

5 5(19) Verksamheternas roller Mödrahälsovårdens (MHVs) roll Att genom anamnes och dialog om möjligt igenkänna och uppmärksamma blivande föräldrar med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionshinder Att i samråd med patienten vid behov remittera för vidare utredning vid Öppenvårdspsykiatrin eller kontakt vid Vuxenhabiliteringen. Att erbjuda läkarbesök vid misstanke om ovanstående problematik, som inte tidigare diagnosticerats Att i samråd med patienten informera Kvinnosjukvården om problematiken samt planera för vården efter förlossning. Hemgång bör planeras tidigast för 3 dygn efter förlossning. Att i samråd med patienten kontakta socialtjänsten för ställningstagande till eventuellt behov av stöd för det väntade barnet. Det är bara patienten själv som kan ansöka om råd och stöd från socialtjänsten. Vi skall i första hand verka för en frivillig kontakt så tidigt som möjligt, men om förälder motsätter sig sådan kontakt kan man ändå kontakta socialtjänsten och konsultera utan att nämna aktuellt namn. Att vid behov stödja patienten att själv ansöka om råd och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen inom kommunen. Att initiera träff med de blivande föräldrarna och aktuell BHV-sjuksköterska ca 1 månad innan beräknad förlossning. I förekommande fall lämpligt att aktuell personal från socialtjänsten och LSSpersonal är med. Extra viktigt i de fall familjen kommer att gå på BVC på annan HC. Att sammankalla till/delta i nätverksträff så tidigt som möjligt för att planera insatser. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Att göra tydlig dokumentation av det som planerats för förlossning och tiden efter ca v 36 under rubriken sammanfattning av graviditet i Obstetrix MHV 3. Noteringar i patientuppgifter (notatrutan) vid speciella behov. Tidig hemgång är inte lämplig. Att vid behov skriva remiss till FBH (Föräldra- och barnhälsan) angående föräldrarnas behov av samtalsstöd. Att vid behov erbjuda enskild visning av förlossningen och besvara frågor i god tid inför planerad partus via Freja. Rapportera till MHV.

6 6(19) Kvinnosjukvårdens roll (Spec-MVC/Freja/förlossning/BB) Att för de kvinnor som man får kontakt med under graviditet på Spec-MVC och/eller Frejaverksamhet planera inför förlossning och BB-vistelse med mål att mor och barn ska stanna minst 3 dygn och att de inte går hem under helg. Att noggrant läsa kvinnornas MHV 3 i Obstetrix för att inte missa information gällande föräldrar med denna problematik. Att vid misstanke om att det nyfödda barnet far illa utifrån den egna anmälningsskyldigheten göra orosanmälan till socialtjänsten. Socialjouren kan nås via 112 (social beredskap) dygnet runt. Anmälan går inte att göra på det ofödda barnet, men det går bra att anmäla oro för hur föräldrarna skall klara föräldraskapet. I samråd med föräldrarna rapportera till BHV innan hemgång för att man därifrån skall kunna planera in tidigt hembesök. BHV kan inte läsa mammans journal utan endast barnets i Obstetrix. Att stödja amningen. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Barnhälsovårdens (BHVs) roll Att innan förlossningen träffa förälder tillsammans med mödrahälsovårds barnmorska. Barnmorskan initierar träffen. Extra viktigt i de fall när familjen kommer att gå på BVC på annan HC. Att göra tidigt hembesök efter hemkomst från BB/hembesök så snabbt som möjligt efter hemkomst från Ankaret eller annan institution. Besöket görs om möjligt tillsammans med socialsekreterare/lss stödperson om sådan finns. Att om familjen vistas på Ankaret göra det tidiga hembesöket där. Att BVC i Torvalla svarar för besök enligt barnhälsovårdens program för de familjer som vistas på Ankaret och är skrivna utanför Östersunds kommun. Att vid behov ge extra stöd inom barnhälsovårdens ram. Fokus ligger framför allt på barnets behov. Att vid behov i samråd med föräldrarna kontakta Föräldra- och barnhälsan. Att vid behov i samråd med föräldrarna etablera kontakt med socialtjänsten. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan.

7 7(19) Att vid barnets 10-månadersbesök ha en dialog med föräldrarna om eventuell förskolestart och hur man kan förbereda den så att placeringen blir så bra som möjligt för barnet och familjen. I lämpliga fall kan Familjecentralens/öppna förskolans förskollärare vara med i samtalet om föräldrarna så önskar. Att när man har kännedom om förskolestart, i lämpliga fall, i samråd med förälder/föräldrar informera förskolechef och initiera träff med förskola, förälder/föräldrar och andra personer som är viktiga för familjen. Vid denna samrådsträff belyses familjens behov och de olika yrkesgruppernas roller tydliggörs. Om föräldrarna inte vill ha denna samrådsträff kan de godkänna att enbart förskolechef informeras. Tiden mellan att barnet får en placering och att barnet börjar förskolan kan vara kort, varför snabb handläggning behövs. Om föräldrarna inte godkänner att förskolan kontaktas får detta inte ske. Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts tidigare anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro. Att i samråd med föräldern vid behov remittera för vidare utredning vid Öppenvårdspsykiatrin eller kontakt vid VH. Barnhälsoteam Förskolans rektorer kallar två gånger per år till barnhälsoteam på områdesnivå. Då finns förskola, socialtjänst och BVC representerade. Detta är ett bra forum för att lyfta hur kontakt på bästa sätt kan tas mellan verksamheterna när flera aktörer är eller bör bli inblandade runt dessa barn och vårdnadshavare. Föräldra- och barnhälsans (FBHs)roll (MBHV-socionomer och -psykologer) Att vid behov vara konsult till MHV och BHV Att genom anamnes och dialog om möjligt igenkänna och uppmärksamma blivande/nyblivna föräldrar med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionshinder Att i samråd med föräldern vid behov initiera utredning vid Öppenvårdspsykiatrin eller kontakt vid VH Att efter remiss från MHV eller BHV ha patientkontakt för att förbereda föräldrar inför förlossning och spädbarnstid. FBH:s uppdrag handlar om att hjälpa föräldrar som känner en oro inför förlossningen. Vid rädsla/oro kring exempelvis smärtlindring hänvisas till Frejabarnmorskorna inom Kvinnosjukvården. FBH:s roll innefattar även att vara till stöd för föräldrarna i föräldraskapet. Ovanstående ska ske i samråd med övriga aktörer som är inkopplade. Att vid behov i samråd med föräldrarna etablera kontakt med socialtjänsten. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan.

8 8(19) Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts tidigare anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro. Förskolans roll Familjecentral/öppen förskola Förskolan Att i de fall familjen har kontakt med FC (Familjecentral) eller öppen förskola och pedagogen där får vetskap om att familjen är på väg att söka plats inom förskolan bör pedagogen uppmana dem att redan i ansökan informera om sina behov av stöd. Vid vetskap om placering är det bra om pedagogen uppmanar och stöttar föräldrarna att själva kontakta aktuell förskola i god tid innan barnet börjar. Vid behov kan pedagog på FC (Familjecentral)/öppen förskola delta i samrådsträffar efter samtycke med aktuell familj. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Att förskolechef informerar elevhälsoteam - specialpedagog eller liknande och kan använda dessa för att belysa frågor i samband med förskole start. Att förskolechef, efter samtycke från föräldrarna, utser en kontaktperson på förskole avdelningen som ska delta i samrådsträff som initieras av BHV. Vid denna samrådsträff belyses familjens behov och de olika yrkesgruppernas roller tydliggörs. Överenskommelser som görs på samrådsträffen ska dokumenteras av respektive part. Att förskolechefen, när denne fått information från BHV, förbereder pedagogerna på mottagande avdelning samt snarast initierar och erbjuder/möjliggör kompetenshöjning till specialpedagog, berörda pedagoger och förskolechef, om möjligt redan innan barnet i familjen börjar. Att arbetslaget bör erbjudas handledning Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts tidigare anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro. Med utgångspunkt från dessa punkter planerar kommunerna utifrån sina förutsättningar. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Vuxenhabiliteringens (VHs) roll Att genom dialog och anamnes uppmärksamma och prioritera blivande/nyblivna föräldrar inom ramen för VH:s målgrupp (bl.a. vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrum tillstånd) Att vid behov och samråd med föräldrar etablera kontakt med MHV, BHV, socialtjänsten, FBH och/eller LSS samt förskola. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan.

9 9(19) Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro Öppenvårdspsykiatrins roll Att vara remissinstans, för distriktsläkare och psykiatrin, för personer som är 18 och äldre med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte tidigare är utredda och där psykiatrisk specialistkompetens krävs. Psykiatrisk specialistkompetens krävs i utredningar där differentialdiagnostiska överväganden behöver göras, t.ex. vid misstänkt ADHD, eller där patienten har annan psykisk sjukdom. Att för personer med diagnostiserad ADHD/ADD som har pågående kontakt med NPM göra en behovsbedömning: riskbedömning inför graviditet och postpartum-period och ta ställning till och planera vilka insatser som behövs och av vem och eventuellt ändra medicinering. Att vid behov och samråd med föräldrar etablera kontakt med MHV, BHV, socialtjänsten, FBH och/eller LSS samt förskola. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts tidigare anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro. Vård- och omsorgs förvaltningen sektor Funktionshinder inom Kommunen Att i samråd med medborgaren(föräldern) delta i förekommande nätverksträffar. Vid behov ta kontakt med MHV, BHV, socialtjänsten, FBH och/eller förskola. Om föräldern erhåller insatser från flera aktörer ska denne erbjudas en SIP (samordnad individuell plan) för att underlätta samverkan. Att i samråd med medborgaren (föräldern) klargöra inblandad personal inom vård- och omsorgs roll vid möten med andra verksamheter. Att vid misstanke om att barnet far illa göra orosanmälan till socialtjänsten. Även om orosanmälan gjorts tidigare anmäla igen vid fortsatt oro eller om nya omständigheter framkommer som ger orsak till oro. Socialtjänstens roll Vid pågående kontakt och i samråd med familjen delta i nätverksträffar runt familjen eller initiera kontakt med andra professionella som är viktiga för familjen, MHV/BHV, förskola eller Vård- och Omsorgsförvaltningen inom kommunen. Vid behov av att samordna insatser från flera huvudmän ska en SIP erbjudas föräldrarna för att underlätta samverkan. I samråd med familjen initiera kontakt med för familjen nya aktörer som kan vara familjen behjälpliga, t.ex. Öppenvårdspsykiatrin, VH, Vård- och omsorgsförvaltningen eller Föräldra- och barnhälsan. Detta

10 10(19) är särskilt viktigt att tänka på när det gäller nyinflyttade familjer som kanske inte hunnit skapa sig ett nätverk ännu. Vid behov av placering av barnet och/eller föräldrar på institution eller i familjehem informerar socialtjänsten BHV och förskola. Socialtjänsten upprättar en vårdplan samt en genomförandeplan där det framgår vilka andra huvudmän som ska samverka utifrån barnets behov. Planen följs upp kontinuerligt. Placeras familjen på Ankaret eller annan institution informeras MHV/BHV inför hemkomst i den mån samtycke finns. Ger i samråd med familjen återkoppling till övriga samverkanspartners när ett ärende avslutas. Att ta emot orosanmälningar och göra förhandsbedömning för att besluta om en barnavårdsutredning enligt 11 kap 1 Socialtjänstlagen behöver inledas.

11 11(19) Bilaga 1 Kort information om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Med neuropsykiatri avses symptom och svårigheter som har sin grund i hjärnan och hjärnans funktion. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårigheter inom flera områden: uppmärksamhet, impulskontroll, att reglera sin aktivitetsnivå, socialt samspel, inlärning, minne och motorik. Symptomområdena överlappar varandra och det är vanligt att man kan ha flera neuropsykiatriska diagnoser. Vanliga diagnoser är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder), Tourette syndrom och Autismspektrumtillstånd (AST). Det är även vanligt med andra psykiatriska sjukdomar som ex v affektiva sjukdomar, ångest, missbruk/beroende, personlighetsstörningar och ätstörningar. Här nedan följer några exempel på neuropsykiatriska diagnoser och en beskrivning av hur svårigheterna kan yttra sig: ADHD ADHD är en komplex kognitiv funktionsnedsättning. Drygt 5% av barn i skolåldern och 2,5% bland vuxna har ADHD. Att andelen vuxna är lägre beror på att många med tiden lär sig hantera sina symtom. Problem och svårigheter vid ADHD kan variera och ha olika tyngdpunkt under olika perioder i livet, men kärnsymtomen är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Personen kan ha brister i fråga om arbetsminne och exekutiva funktioner, dvs. svårigheter att planera, organisera och genomföra saker och ting. Uppmärksamhetssvårigheter De flesta personer med adhd brukar brottas med uppmärksamhetssvårigheter eller koncentrations-svårigheter. Det är svårt att få saker ordentligt gjorda på jobbet, att fokusera på sina uppgifter och att orka lyssna aktivt på andra människor. Det kan vara en utmaning att bli klar med sina uppgifter i tid, att hålla ordning och uppgifter som kräver mental ansträngning undviks. Det kan vara lätt att tappa bort sina saker, man är lättdistraherad och glömmer bort tider eller att betala räkningar. Detta kan väcka irritation hos omgivningen, som tolkar det som att man inte anstränger sig. I själva verket är det koncentrationssvårigheterna som ligger bakom dessa beteenden. Det gör det svårt att fokusera på det väsentliga, behålla uppmärksamheten på saker som uppfattas som tråkiga och styra uppmärksamheten på ett flexibelt sätt. Överaktivitet och impulsivitet Som vuxen kan överaktiviteten innebära att det är svårt att sitta stilla längre stunder, man känner sig rastlös och lätt blir uttråkad. Det kan vara svårt att hålla inne med sina reaktioner. Det blir lätt att man pratar för mycket och avbryter andra. Impulsiva handlingar kan leda till situationer som får oönskade konsekvenser. Impulsivitet innebär att det är svårt att bromsa och kontrollera sina impulser och tänka efter innan man agerar.

12 12(19) ADD Liknar ADHD men personen har en lägre aktivitetsnivå än genomsnittet. Det kännetecknas framför allt av uppmärksamhetsproblem med passivitet, oföretagsamhet, dagdrömmande beteende. Inåtvända problem är vanligare. Autismspektrumtillstånd (AST) Att ha autismspektrumstillstånd, innebär att individens tänkande, upplevelser och sättet att bemöta omvärlden är annorlunda än många andra människors, vilket påverkar kontakt, kommunikation, föreställningsförmåga och beteende. Autismspektrumstillstånd innefattar varaktiga brister i social kommunikation och social interaktion i olika sammanhang samt ofta begränsande, repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Människor med autismspektrumtillstånd har ofta en god konkret föreställningsförmåga men sämre abstrakt föreställningsförmåga, vilket innebär svårigheter att se sin egen del i olika sammanhang och svårigheter att förstå hur andra människor tänker.

13 13(19) Bilaga 2 Kort information om intellektuell funktionsnedsättning Vad är intellektuell funktionsnedsättning? Intellektuell funktionsnedsättning uppstår under fosterstadiet eller under barndom och inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. För en person med intellektuell funktionsnedsättning går utvecklingen långsammare och når ibland bara upp till ett litet barns nivå. Det betyder inte att personen är som ett barn vid vuxen ålder utan hon förändras och påverkas av erfarenheter och lärdomar precis som alla andra människor. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta en ojämn begåvningsprofil. Livserfarenhet har dessutom en stor betydelse. Vid tilläggsdiagnoser som t.ex. autism, genetiska avvikelser, psykiatriska diagnoser etc. är begåvningsprofilen oftast ännu mera ojämn. En begåvningsnedsättning kan uppstå när som helst under livet i samband med en förvärvad hjärnskada, och detta handlingsprogram gäller även dem med en förvärvad hjärnskada. Konsekvenser av en kognitiv funktionsnedsättning kan ex v vara dålig tidsuppfattning, svårt att planera och organisera, svårt att tänka i flera steg, läs- och skrivsvårigheter, långsamhet då förmågor inte är automatiserade, svårt att skaffa och upprätthålla relationer, nedsatt minne, svårt att förstå och tolka abstrakta begrepp, svårt att förstå orsak-verkan vilket kan leda till dåligt omdöme, brist på flexiblitet, svårt med problemlösningsförmåga. Intellektuell funktionsnedsättning uppstår under barndom eller under graviditet och medför ett begåvningshandikapp. En begåvningsnedsättning kan dock uppstå när som helst under livet i samband med en förvärvad hjärnskada, och detta handlingsprogram gäller även dem med en förvärvad hjärnskada. Konsekvenser av en kognitiv funktionsnedsättning kan ex v vara dålig tidsuppfattning, svårt att planera och organisera, svårt att tänka i flera steg, läs- och skrivsvårigheter, långsamhet då förmågor inte är automatiserade, svårt att skaffa och upprätthålla relationer, nedsatt minne, svårt att förstå och tolka abstrakta begrepp, svårt att förstå orsak-verkan vilket kan leda till dåligt omdöme, brist på flexiblitet, svårt med problemlösningsförmåga.

14 14(19) Bilaga 3 Bemötande och pedagogik Svårigheternas art och grad varierar från person till person och du behöver specifik kunskap om varje individ du möter men generellt sett har personer med neuropsykiatriska/intellektuella funktionshinder behov av att få stor förståelse från omgivningen; funktionsnedsättningen kan bli ett handikapp i fel miljö och vid felaktigt bemötande. Tänk på att: planera så att du hela tiden ligger ett steg före ge mer tid vid: t.ex. träffar, besök, läkarbesök - undvik stress! anpassa miljön; ljud, ljus, synintryck, lugn och ro etc. strukturera-se de åtta frågorna nedan ge tydlig och konkret information, uttryck positiva och tydliga budskap, undvik kritik och onödiga upprepeningar. Säg vad du menar och mena vad du säger, undvik ironi och underförstådda budskap visualisera; skrift, bilder, foton eller ritat kan ibland förtydliga ordet fokusera på det väsentliga, hjälp individen att se den röda tråden ge strategier, som stöd för planering, skapa rutiner och vanor, små steg åt gången många personer presterar ojämnt uppmuntra till saker som kan kompensera svårigheterna, uppmuntra intressen och starka sidor ge kontinuerligt stöd fråga personen om hen kan återberätta KOM IHÅG: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan döljas bakom: inlärningsproblem, språkstörning familjeproblem missbruk av alkohol, droger mm asocialitet, kriminalitet depression, suicidtankar

15 15(19) utbrändhet anorexi och andra ätstörningar självskadebeteende Inför möten med personer med neuropsykiatriska/intellektuella funktionshinder kan följande åtta frågor vara till stor hjälp för att strukturera och tydliggöra för besökaren vad som skall hända vid mötet: -Vad? -Varför? -När? -Hur länge? -Vart? -Vad ska jag ha med mig? -Vad ska jag förbereda mig på? -Vad händer sedan?

16 16(19) Bilaga 4 Kort information om Socialtjänstens, LSS och Vuxenhabiliteringens (VH) uppdrag Socialtjänsten Socialtjänstens Individ och familjeomsorg har det yttersta ansvaret för att barn inte far illa. Ett ärende aktualiseras hos socialtjänsten genom a) en ansökan från familjen själv eller b) genom en orosanmälan från annan myndighet eller allmänhet. Anmälningsskyldigheten är lagstadgad (14 kap 1 SoL) för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn direkt eller indirekt. Lagen gäller oberoende av vad den professionella har för egen inställning. Socialtjänsten får informera den som har anmälningsskyldighet och gjort anmälan om utredning har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Anmälan skall göras vid misstanke om att ett barn far illa, anmälaren behöver således inte själv konstatera fakta. Finns osäkerhet om anmälan skall göras kan alltid socialtjänsten konsulteras. Det är då viktigt att man diskuterar ärendet utan att nämna den aktuella personens namn (nämner man namn blir det en anmälan). Anmälan går inte att göra på ofödda barn, men det går bra att anmäla oro för hur föräldrarna skall klara föräldraskapet. Efter avslutad utredning har socialtjänsten möjlighet att erbjuda olika former av insatser om det bedöms att familjen har behov av detta. Vid behov hos personal att få kontakt med socialtjänsten kontaktar man aktuell kommuns socialtjänst via respektive kommunväxel. Utanför kontorstid nås Social beredskap via 112 alla veckodagar i de kommuner som har detta samarbete. I de kommuner som inte har Social beredskap via 112 får information sökas via respektive kommuns hemsida. Blankett för orosanmälan finns i Centuri. LSS LSS vänder sig till vuxna, ungdomar och barn som tillhör LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) personkrets 1, 2 och Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med bestående och betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

17 17(19) LSS-insatser måste sökas av individen själv. I alla kommuner i Jämtlands län finns en LSS-handläggare, men i övrigt ser organisationen olika ut. Alla har rätt att söka nedanstående insatser oavsett hur organisationen i kommunen ser ut. Om man inte vill ha insatser från LSS kan man få liknande insatser från socialtjänsten. 9 1 Rådgivning och annat personligt stöd. 9 2 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för personlig assistent upp till 20 timmar. 9 3 Ledsagarservice. 9 4 Biträde av kontaktperson. 9 5 Avlösarservice i hemmet. 9 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (korttidshem eller stödfamilj). 9 7 Korttidstillsyn för barn över 12 år (fritidsklubb). 9 8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. 9 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder utan förvärvsarbete är en sysselsättningsform som ges till grupp 1 och grupp 2 i personkretsen. 10 Individuell plan. 16 Förhandsbesked (om någon vill flytta till annan kommun ska man söka förhandsbesked på de insatser man önskar). Vuxenhabiliteringen (VH) VH arbetar med habilitering på specialistnivå för vuxna (18 år och uppåt) som är i behov av habiliteringsåtgärder på grund av medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Målet är att allsidigt främja utveckling av bästa funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen. VH är ett komplement till det stöd som personer med funktionsnedsättningar får från kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Många åtgärder kommer också att ges i samverkan med dessa. Åtgärderna vid VH är tidsbegränsade och ges efter remiss. Remisser kan skrivas av personer som ansvarar för habilitering på basnivå i kommun och primärvård. Målgrupp: Personer över 18 år med medfödda eller tidigt förvärvade svåra motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar orsakade av dysfunktion i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. med kombinerade motoriska, perceptuella, tal- och språkmässiga och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar såsom vid förvärvad hjärnskada (före 18 års ålder) som tillhör någon av ovanstående målgrupper och har samtidiga symtom/problem/funktionsnedsättningar som förekommer vid ADHD, ADD eller DCD.

18 18(19) Bilaga 5 Informationskällor och referenser Bra och lättillgängligt material att läsa och hämta: 1177 SUF kunskapscentrum, Region Uppsala. Kort om adhd hos vuxna. Socialstyrelsen mfl. Handbok för föräldrar med ASD. Idén med den handboken är att föräldrar med ASD snabbt och enkelt få information och råd. Självhjälp på vägen: Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Socialstyrelsen. Autism och Aspergerförbundet Autismforum, Där finns bl.a. materialet Stöd vid möten Riksförbundet Attention. lokalförening: ADHD-systern, blogg mm Nationellt kompetenscentrum anhöriga Referenser: -Bager, "Barn till mödrar med utvecklingsstörning-en inventering och pilotundersökning utförd i Skaraborgs län " -Hindberg, "När omsorgen sviktar", Rädda barnen, Hindberg "Barn till föräldrar med utvecklingsstörning" Gothia förlag -Grunewald, "Utvecklingsstörda mödrar", INTRA 2000:3. -Göransson, "Hur förståelsen av verkligheten utvecklas", Stiftelsen ALA, Handikappinstitutet, Kollberg, "Omstridda mödrar", Nordiska Hälsovårdsskolan, Göteborg, 1989.

19 19(19) -Kylén, "Begåvning och begåvningshandikapp", Stiftelsen ALA, Pipping, "Kärlek och stålull- att växa upp men en utvecklingsstörd mamma" -Socialstyrelsen, (2002), ADHD hos barn och vuxna -Socialstyrelsen, (1990), "Föräldrar med nedsatt begåvning och deras barn", 1990:24. -Socialstyrelsen (2007) "Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning" Artikelnummer Socialstyrelsen: (2005) "Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns det för kunskap" Artikelnummer Socialstyrelsen (2004) "Anmälningsskyldigheten om missförhållanden som rör barn.artikelnummer Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. United Nations, Utrikesdepartementet. Socialdepartementet, Stockholm, Svenny Kopp: Girls with social and/or attention impairments. Institutet för neurovetenskap och fysiologi. BUP, Göteborgsuniversitet. - Söderman, Antonsson, Nya omsorgsboken Stockholm: Liber, West, "Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma", Socialhögskolan, Lunds universitet, VT 2000.

GODKÄNT AV GRANSKAD AV GILTIGT FR O M. Pia Collberg Pia Collberg 2015-01-21

GODKÄNT AV GRANSKAD AV GILTIGT FR O M. Pia Collberg Pia Collberg 2015-01-21 1 (20) Handlingsprogram för Jämtlands län gällande blivande och nyblivna föräldrar med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning av betydelse för föräldraskapet. 2 (20) Innehåll

Läs mer

Habiliteringen. Info om Habiliteringen, H&H till gruppen. Mitt i livet

Habiliteringen. Info om Habiliteringen, H&H till gruppen. Mitt i livet Habiliteringen Info om Habiliteringen, H&H till gruppen Mitt i livet 2017-10-31 Habiliteringens kännetecken är utredande och behandlande åtgärder som har sin utgångspunkt i funktionshinder med fokus på

Läs mer

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun 2017 12 05 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Christine Mattsson christine.eriksson-mattsson@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 2017 09 01 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Jenny Pörjebäck SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

BHV Uppsala län. Föräldraskap och NPF. 23 och 24 oktober, 2018

BHV Uppsala län. Föräldraskap och NPF. 23 och 24 oktober, 2018 BHV Uppsala län Föräldraskap och NPF 23 och 24 oktober, 2018 SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Helena Bjerkelius Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Föreläsningens upplägg Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås?

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

När föräldern har kognitiva svårigheter Konferens för personliga ombud

När föräldern har kognitiva svårigheter Konferens för personliga ombud När föräldern har kognitiva svårigheter Konferens för personliga ombud Den 14 november, 2018, Eskilstuna Christine Eriksson-Mattsson Agnetha Hammerin SUF-Kunskapscentrum www.regionuppsala.se/suf www.regionuppsala.se/suf

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS Informationsfolder För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS LSS LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en

Läs mer

Inspirationsdag. Föräldraskapsstöd med fokus på förebyggande arbete Dalarna. Lydia Springer

Inspirationsdag. Föräldraskapsstöd med fokus på förebyggande arbete Dalarna. Lydia Springer Inspirationsdag Föräldraskapsstöd med fokus på förebyggande arbete 2018 10 31 Dalarna Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Psykisk ohälsa under graviditet

Psykisk ohälsa under graviditet Godkänt den: 2017-12-03 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård; Mödrahälsovårdsenheten; Region Uppsala Bakgrund Psykisk ohälsa är vanligt, lika vanlig hos gravida kvinnor som hos

Läs mer

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

SoL och LSS vid funktionsnedsättning SoL och LSS vid funktionsnedsättning Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten. Här får du information om två viktiga lagar som gäller när

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Mottagningsenheten. Uppsala kommun.

Mottagningsenheten. Uppsala kommun. Mottagningsenheten Uppsala kommun 2019 03 12 Sandra Melander Lydia Springer www.regionuppsala.se/suf SUF-KC Metodutvecklare Sandra Melander sandra.melander@regionuppsala.se Forskare och arbetsterapeut

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Barnskyddsteam BUP internutbildning Borås 23 maj 2019

Barnskyddsteam BUP internutbildning Borås 23 maj 2019 Barnskyddsteam BUP internutbildning Borås 23 maj 2019 Godfried van Agthoven Överläkare Barn- och ungdomsmedicin Skaraborg Barnskyddsteam VGR/Skaraborg VGR Barnskyddsteam Lina Ljung Roseke, Leg. Psykolog

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

För ett tryggt och självständigt liv. Att ansöka om stöd. För dig med funktionsnedsättning. goteborg.se/funktionsnedsattning

För ett tryggt och självständigt liv. Att ansöka om stöd. För dig med funktionsnedsättning. goteborg.se/funktionsnedsattning För ett tryggt och självständigt liv Att ansöka om stöd För dig med funktionsnedsättning goteborg.se/funktionsnedsattning Styrande lagar SoL och LSS Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och

Läs mer

Stöd och anpassningar inom MHV för personer med kognitiva svårigheter. Vår Gård

Stöd och anpassningar inom MHV för personer med kognitiva svårigheter. Vår Gård Stöd och anpassningar inom MHV för personer med kognitiva svårigheter Vår Gård 2019 03 21 Lydia Springer Sandra Melander SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner &

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 2017 03 16 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Sandra Melander sandra.melander@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling -

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

RUTINER AVSEENDE MOTTAGANDE I GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

RUTINER AVSEENDE MOTTAGANDE I GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Barn- och utbildningsförvaltningen RUTINER AVSEENDE MOTTAGANDE I GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN - PROCESSBESKRIVNING Följande text är Ekerö kommuns tillämpning av Skolverkets allmänna råd om mottagande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vår omsorg, din trygghet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna. Lättläst information

Habiliteringen i Dalarna. Lättläst information Habiliteringen i Dalarna Lättläst information Det här är Habiliteringen Så här kontaktar du Habiliteringen Habiliteringen i Landstinget Dalarna erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling. Vi arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Barns psykosociala ohälsa

Barns psykosociala ohälsa Barns psykosociala ohälsa Vägledning för pedagoger www.sollentuna.se Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och samverkan mellan, representanter från förskolor, Barnoch utbildningskontoret

Läs mer

Samverkan, utveckling och föräldraskap (SUF) mellan Tierps kommun och Region Uppsala

Samverkan, utveckling och föräldraskap (SUF) mellan Tierps kommun och Region Uppsala Vård i Samverkan VIS Kommun: Tierps Kommun Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Chefsgruppen Närvård Tierp Datum: 2018-05-30 Samverkan, utveckling och föräldraskap

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2018-07-06 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner

Sidan 1. Om adhd - för släkt och vänner Sidan 1 Om adhd - för släkt och vänner Sidan 2 Adhd-center Stöd- och kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa inom SLL Målgrupp: Barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i Stockholms län Kurser, föreläsningar

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

När föräldern har kognitiva svårigheter

När föräldern har kognitiva svårigheter När föräldern har kognitiva svårigheter Den 6 december, 2018, Uppsala socialtjänst Agnetha Hammerin Eleonor Belin SUF-Kunskapscentrum www.regionuppsala.se/suf www.regionuppsala.se/suf Anpassat föräldraskapsstöd

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

Funktionsnedsättning att ansöka om stöd

Funktionsnedsättning att ansöka om stöd För ett tryggt och självständigt liv Funktionsnedsättning att ansöka om stöd www.goteborg.se/funktionsnedsattning Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete?

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Flera lagar som styr Socialtjänstlagen - SoL Hälso- och sjukvårdslagen- HSL Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Handläggning inom Omvårdnad Gävle

Handläggning inom Omvårdnad Gävle Handläggning inom Omvårdnad Gävle En förenklad information om lagstiftning och handläggning inom Omvårdnad Gävle. Emelie Hager och Malin Blomqvist OMVÅRDNADSNÄMNDEN Ansvarar för att ge omvårdnad, stöd

Läs mer

Vägledande dokument. Att anmäla oro för barn Socialförvaltningen

Vägledande dokument. Att anmäla oro för barn Socialförvaltningen Vägledande dokument Att anmäla oro för barn Socialförvaltningen Beslutad av: funktionschef IFO 20190502 Reviderad: Dokumentansvarig: enhetschef för barn och unga För revidering ansvarar: enhetschef för

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Utsatta barn inom Barnhabiliteringen. Gunilla Rydberg 2009 11 03

Utsatta barn inom Barnhabiliteringen. Gunilla Rydberg 2009 11 03 Utsatta barn inom Barnhabiliteringen Gunilla Rydberg 2009 11 03 Barn och ungdomshabiliteringen Ingår tillsammans med Hörselhabilitering, Tolktjänst och Vuxenhabilitering i Habiliteringscentrum Habiliteringscentrum

Läs mer

På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer

På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer På G i Älvkarleby kommun för SUF-familjer 2017 09 15 Sandra Melander sandra.melander@regionuppsala.se Lydia.Springer lydia.springer@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Läs mer

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Diagnoser Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avser diagnoser: 1. ADHD - med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning - med enbart hyperaktivitet

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt

Läs mer