EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV LAG (2020:616) OM VERKSTÄLLIGHET AV UNGDOMSÖVERVAKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV LAG (2020:616) OM VERKSTÄLLIGHET AV UNGDOMSÖVERVAKNING"

Transkript

1 UNGDOMSÖVERVAKNING SOM EN BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRD EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV LAG (2020:616) OM VERKSTÄLLIGHET AV UNGDOMSÖVERVAKNING ELLEN BÄCKIUS MADELEINE ENGLESSON Examensarbete i socialt arbete Malmö universitet 15 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Malmö Januari 2021

2 YOUTH MONITORING AS A CRIME PREVENTIVE MEASURE A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS OF LAW (2020: 616) ON THE ENFORCEMENT OF YOUTH MONITORING ELLEN BÄCKIUS MADELEINE ENGLESSON 2

3 Bäckius, E och Englesson, M. Youth monitoring as a crime preventive measure. A qualitative content analysis of law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring. Degree project in social work 15 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, department of social work, ABSTRACT The first of January 2021, the law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring will enter into force. This sanction will essentially mean weekend home arrest. The aim of the study is to use preparatory work to investigate how the new youth sanction is motivated by a crime prevention perspective in the law (2020: 616) on the enforcement of youth monitoring. Furthermore, the aim is to analyze how the law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring is in line with theories about crime prevention measures for young offenders. From the aim of the study, two questions have been developed which read as follows; 1. What is the Swedish state of knowledge about crime prevention measures for youth offenders? 2. How is the law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring described as a crime prevention measure for youth offenders? To answer the first question, scientific articles and studies have been obtained. The second question is answered by connecting the previous state of knowledge, the theoretical starting point and the empirical material. The study s empirical material is based on a qualitative content analysis of the preparatory 2019/20:118 which is the basis for the law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring. The study's results shows that there are elements of crime prevention measures in the law (2020: 616) on the enforcement of youth monitoring, which is consistent with the study's previous state of knowledge and theoretical starting point. Nyckelord: Brottsförebyggande åtgärder, Unga lagöverträdare, Ungdomsbrottslighet, Ungdomspåföljd, Ungdomsövervakning. 3

4 FÖRORD Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Ingela Kolfjord som tagit sin tid att hjälpa oss under arbetets gång. Tack för värdefulla råd och feedback. Ett stort tack till Mia Ekstrand som korrekturläst arbetet samt kommit med synpunkter och tips kring dispositionen. Vi vill även framföra ett varmt tack till våra nära och kära som har varit förstående, lyssnat och uppmuntrat oss under arbetets gång. Ellen Bäckius & Madeleine Englesson 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING Problemformulering Syfte Frågeställningar Avgränsningar Begreppsdefinition Förkortningar Metatext JURIDISK UTGÅNGSPUNKT Svenska lagstiftningsprocessen Svensk lagstiftning vid ungdomskriminalitet TIDIGARE KUNSKAPSLÄGE Det generella brottsförebyggande arbetet Brottsförebyggande åtgärder för ungdomar Brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare TEORETISK UTGÅNGSPUNKT Strukturförändring Socialisationsmodellen Effektivisering av institutioner Kontrollmodellen METOD Metodologiska val, tillvägagångssätt, analys och avgränsning Förtjänster och begränsningar Forskningsetiska överväganden Arbetsfördelning RESULTAT OCH ANALYS Förslag om ny ungdomspåföljd Barn och ungas rättigheter skall säkerställas Verkställighetsplanering Samverkan Verkställighetsplanen Koordinatorn Berusningsmedel under verkställighetstiden Inskränkningar i rörelsefriheten Svar på studiens andra frågeställning DISKUSSION 39 REFERENSLISTA 43 BILAGA

6 1.0 INLEDNING I studiens första kapitel behandlas inledningsvis den problemformulering som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Vidare presenteras de avgränsningar som har gjorts i studien, en central begreppsdefinition, förkortningar som används genomgående i studien samt en beskrivning av studiens disposition, metatext. Studiens inledande kapitel ger en första inblick till varför det är av intresse att undersöka problemet närmare. Utöver det ovannämnda är avsikten, med detta kapitel, att belysa det fokusområde som kommer att ligga till grund för de övriga delarna i studien. 1.1 Problemformulering Ungdomar som begår brott eller riskerar att begå brott är ett prioriterat och viktigt område (Brå u.å.). Repressiva åtgärder framställs i den offentliga debatten av rättsväsende och polis som den enda lösningen på ungdomsbrottslighet. I kontrast till rättsväsende och polis mening i den aktuella debatten talar forskning om inlåsning och tidiga straffrättsliga insatser som ett kontraproduktivt tillvägagångssätt som bidrar till en motsatt effekt (Socialstyrelsen 2019). Regering lade i februari 2020 fram ett lagförslag om en ny påföljd för unga lagöverträdare. Lagförslaget innefattar påföljden ungdomsövervakning vars syfte är att bidra till att förebygga och hindra att nya brott begås. I de fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst fungerar som tillräckliga ingripande straffrättsliga påföljder för ungdomen ska påföljden ungdomsövervakning tillämpas. Brottslighetens straffvärde och typ samt ungdomens tidigare brottslighet skall dock tas i beaktande (Prop. 2019/20:118). Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning utfärdades den 25 juni Den straffrättsliga påföljden kommer för den unga lagöverträdaren att innebära en inskränkning av rörelsefriheten. Under verkställigheten skall den dömda unga lagöverträdarens rörelsefrihet inskränkas på så vis att ungdomen förbjuds att vistas utanför sin bostad under helgens kvällar och nätter. Förbudet kommer att kunna ersättas mot andra liknande förbud om att exempelvis vistas på en specifik plats. Det kan även handla om andra former av rörelseinskränkning såsom att den unga lagöverträdaren kan ha en skyldighet att under vissa särskilda tider uppehålla sig på en särskild plats. Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning kommer att träda i kraft den 1 januari 2021 ( Lag om verkställighet av ungdomsövervakning, 2020:616) I denna studie kommer en närmare undersökning av lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning att göras. Med anledning av det faktum att det inte finns ett specifikt uttalat tillvägagångssätt för hur ungdomsbrottsligheten kan förebyggas eller lösas är det intressant att undersöka hur lagen motiveras av dess förarbeten. Av samma anledning är det dessutom intressant att undersöka hur lagen ställer sig i relation till aktuell samt tidigare forskning och teorier kring brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare. Eftersom lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning skall träda i kraft den 1 januari 2021 är det av relevans att få en fördjupad kunskap om lagstiftningen för såväl yrkesverksamma som för privatpersoner. 6

7 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur förarbetena motiverar ett brottsförebyggande perspektiv i lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Vidare är syftet att analysera hur denna lag överensstämmer med teorier kring brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare. 1.3 Frågeställningar 1. Hur ser det svenska kunskapsläget ut kring brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare? 2. Hur beskrivs lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning som en brottsförebyggande åtgärd för unga lagöverträdare? 1.4 Avgränsningar På grund av ämnets omfattning görs vissa avgränsningar. Vad framgår av den första frågeställningen avgränsas studien till att enbart behandla det svenska kunskapsläget. Utöver det omfattar denna studie brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare som vid tidpunkten för lagföringen är mellan 15 och 21 år. Avgränsningen som gjorts vad gäller ålder motiveras av att ungdomsövervakning är en påföljd som kan dömas ut till lagöverträdare i detta åldersspann, vilket framgår av prop. 2019/20:118. Av den anledningen omfattar begreppet ungdom, i relation till den här studien, personer i åldern 15 till 21 år. Betydelsen av begreppet ungdom, i den här studien, utgår ifrån det juridiska perspektivet. Författarna är medvetna om att begreppet ungdom definieras olika utifrån olika aktörer i samhället. Därmed är det av vikt att tydliggöra vilken betydelse begreppet ungdom har i denna studie. I studiens andra kapitel, vilket behandlar en juridisk utgångspunkt, görs vidare vissa avgränsningar. Kapitlets andra avsnitt berör inte rättskedjan, det vill säga processen från det att en ungdom begår ett brott till att en påföljd döms ut av en tingsrätt. Anledningen till att en sådan avgränsning görs är för att de delar av lagstiftningen, som är av relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, skall få fokus i den här studien. 1.5 Begreppsdefinition För att ge läsaren en bättre förståelse för arbetets innehåll är det av vikt att definiera betydelsen av det centrala begreppet brottsförebyggande åtgärder i relation till den här studien. Brottsförebyggande åtgärder: Inom det brottsförebyggande arbetet hävdar Brå att det finns flera sätt att eventuellt bedöma vad en brottsförebyggande åtgärd är. Utöver det belyser BRÅ att det finns flera sätt att bedöma hur en åtgärden är bra eller inte. Bedömningen grundar sig på huruvida den brottsförebyggande åtgärden är vetenskapligt utvärderad och dokumenterad utifrån erfarenheter av praktiska försök. Utöver det grundar sig även bedömningen på resonemang som är teoretiskt och empiriskt grundade (Brå 2000). 7

8 Åtgärder, inom det brottsförebyggande arbetet, skall syfta till att påverka omständigheter i situationer som gör att personer begår brott. Utöver det skall även brottsförebyggande åtgärder syfta till att minska dragningen hos personer att begå brott (Skydd u.å). 1.6 Förkortningar Bet.: Betänkande BrB: Brottsbalken (1962:700) BRÅ: Brottsförebyggande rådet JuU Riksdagens justitieutskott LUL: Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Prop.: Proposition SFS: Svensk författningssamling SiS: Statens institutionsstyrelse SoL: Socialtjänstlag (2001:453) 1.7 Metatext Studien har delats in i följande sju kapitel; Inledning, Juridisk utgångspunkt, Tidigare kunskapsläge, Teoretisk utgångspunkt, Metod, Resultat och analys, Diskussion. Innehållet i studiens andra kapitel som behandlar en juridisk utgångspunkt är av relevans i förhållande till studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet juridisk utgångspunkt presenterar dels en förklaring av den svenska lagstiftningsprocessen, dels den svenska lagstiftning som behandlar ungdomskriminalitet. I det tredje kapitlet behandlas det tidigare kunskapsläget. Den tidigare kunskap som presenteras i kapitlet har en relevans till studiens syfte och frågeställningar då den behandlar ett perspektiv som belyser brottsförebyggande åtgärder. Fjärde kapitlet rör den teoretiska utgångspunkten. Kapitlet behandlar fyra olika brottsförebyggande modeller som presenteras närmare i varsitt avsnitt. Kapitel fem presenterar metod. Detta kapitel rör bland annat val av metod, tillvägagångssätt, förtjänster och begränsningar, forskningsetiska överväganden samt arbetsfördelning mellan författarna. Studiens sjätte kapitel berör resultat och analys. Kapitlet består av kopplingar mellan tidigare kunskapsläge, teoretisk utgångspunkt samt regeringens proposition 2019/20:118 Ungdomsövervakning, som vidare är studiens empiriska material. Textinnehållet, i kapitlet som berör resultat och analys, utgörs huvudsakligen av delar från proposition 2019/20:118. Delarna som ligger till grund för kapitlets innehåll är av relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, det vill säga de delar som behandlar brottsförebyggande åtgärder. I studiens sista kapitel förs i huvudsak en diskussion kring studiens resultat och analys men även kring författarnas egna tankar och funderingar. I studiens sjunde kapitel presenteras vidare frågor som författarna ser kan vara av intresse att lyfta i framtida forskning. Referenslista och bilaga återfinns i slutet av studien. Bilaga 1 presenterar en tabell av studiens sökningsprocess från det tidigare kunskapsläget. Tabellen i bilaga 1 innehåller rubriker datum, databas, sökord, begränsningar (år och peer-reviewed), antal träffar och valda artiklar och studier. 8

9 2.0 JURIDISK UTGÅNGSPUNKT I detta kapitel ges inledningsvis en närmare förklaring av den svenska lagstiftningsprocessen. Vidare presenteras i kapitlets andra avsnitt hur rådande svensk lagstiftning vid ungdomskriminalitet är utformat. Att belysa den svenska lagstiftningsprocessen samt hur lagstiftning behandlar ungdomskriminalitet har relevans i förhållande till studiens syfte att undersöka lagen om verkställighet av ungdomsövervakning samt dess förarbeten. 2.1 Svenska lagstiftningsprocessen Svensk lagstiftning kan dels grunda sig på beslut i EU, dels lagförslag från den svenska regeringen eller enskilda riksdagsledamöter. I de fall där förslaget kommer från regeringen kallas denna för proposition. Om lagförslaget kommer från en eller flera riksdagsledamöter kallas förslaget istället för motion. När regeringen vill införa en ny lag tillsätts en statlig utredning i syfte att utreda den aktuella frågan. Uppdraget att undersöka förutsättningarna för det som regeringen vill genomföra ges till en kommitté eller en person, en så kallad särskild utredare. Kommittén eller utredaren skriver ett förslag på lag eller lagändring då utredningen är klar. Detta förslag kallas betänkande och lämnas till regeringen. Betänkandet skickas sedan på remiss till de organisationer, myndigheter, kommuner och andra intressenter som berörs. Berörda parter får lämna sina synpunkter, så kallade remissvar. Synpunkter kan även lämnas av de som inte fått remiss skickad till sig. Remissvaren spelar en betydelsefull roll. Är fallet att många av de berörda parterna som lämnat remissvar är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan. Alternativet är att försöka hitta andra lösningar än de som föreslås av utredningen. Förslaget i betänkandet bearbetas sedan av regeringen för att sedan bli ett förslag till lag. Regeringens förslag skickas i många fall till Lagrådet som har i uppgift att granska förslaget, även kallad lagrådsremiss. Regeringen bearbetar lagförslaget för att sedan lämna det som en proposition till riksdagen. Riksdagens utskott, antingen ett eller fler, lämnar synpunkter på förslaget. Detta kallas utskottsbetänkande. För att lagförslaget skall bli en lag skall majoriteten i riksdagen rösta för förslaget vid den omröstning som hålls i riksdagen. En majoritet som röstar för förslaget gör att den nya lagstiftningen utfärdas i Svensk författningssamling, SFS (Regeringen 2015). 2.2 Svensk lagstiftning vid ungdomskriminalitet Den enskilda kommunen svarar för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och stöd som de behöver (2 kap. 1, 2 a kap, 1 SoL, 2001:453). Kommunens socialnämnd har till uppgift att verka för att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden skall i nära samarbete med barn och ungdomars hem främja en gynnsam fysisk och psykisk utveckling samt en allsidig personlighetsutveckling hos barn och ungdomar. Socialnämnden skall vidare bedriva uppsökande verksamheter samt annat förebyggande arbete i syftet att förhindra att barn och ungdomar på något sätt far illa. Vad socialnämnden även skall göra är att följa barn och ungdomars utveckling med uppmärksamhet på tecken om en ogynnsam utveckling (5 kap. 1 första stycket punkt 1,2,3 och 7 SoL). Socialtjänstens mål beskrivs i första paragrafen i socialtjänstlagen. Socialtjänsten skall bland annat frigöra samt utveckla enskildas och gruppers egna resurser med hänsynstagande till människors ansvar för sin egen och andras 9

10 sociala situation. Socialtjänsten skall bygga på respekt gentemot människors självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 andra och tredje stycket SoL). Den 1 januari 2020 trädde lagändringen gällande en implementering av Förenta Nationernas, FN:s, barnkonvention i kraft (Riksdagsskrivelse 2017/18:389). Med barn avses en person under 18 år (1 kap 2 tredje stycket SoL). Brottsförebyggande arbete bedrivs såväl av kommunens socialtjänst som av polismyndigheten. Att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt andra störningar tillhör polismyndighetens uppgift (2 punkt 2 polislag, 1984:387). Polismyndighet skall samarbeta med åklagarmyndighet men även med myndigheter inom socialtjänsten. Polismyndigheten skall underrätta myndigheter inom socialtjänsten omgående om de upptäcker förhållanden som kan föranleda en åtgärd av dem (6 första och andra stycket polislagen). Liksom att polismyndighet skall samarbeta med andra samhällsorgan hör till socialnämndens uppgift att samverka med såväl andra samhällsorgan som med individer (2 kap. 6, 3 kap. 1,4 och 5 SoL). Vad gäller fall där barn far illa eller riskerar att fara illa skall socialnämnd samverka med samhällsorgan eller andra berörda organisationer (5 kap. 1 a SoL). Samverkan behandlas även i lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Handläggare från kommun eller andra myndigheter som handlägger ärenden som rör unga lagöverträdare skall verka för en lokal och regelbunden samverkan mellan företrädare för kommuner och myndigheter (39 LUL). Socialnämndens har ett ansvar att öppna insatser finns tillgängliga som kan möta barn, unga och vårdnadshavares behov (3 kap. 6 a första stycket SoL). Socialnämnden kan förordna en så kallad särskilt kvalificerad kontaktperson till en person som ännu inte fyllt 21 år om denna är i behov av särskilt stöd och vägledning för att motverka en risk för brottslig verksamhet. En förutsättning för att en särskilt kvalificerad kontaktperson skall kunna förordnas är att ungdomen begär eller samtycker till det. Barn över 15 år måste begära eller samtycka till en särskilt kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 b andra stycket SoL). Som nämnts tidigare i kapitlet bygger socialtjänstlagen på självbestämmande och frivillighet. Då frivilliga insatser är otillräckliga kan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vara ett komplement. Vård med stöd av LVU kan bli aktuellt om den unge på grund av brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas (3 LVU). Vård enligt lagens tredje paragraf kan beredas till den unga som fyllt 18 men ännu inte 20 år (1 tredje stycket LVU). Olika regler gäller vid påföljdsval vad gäller unga i åldersgruppen år och åldersgruppen år. För lagöverträdare som ännu inte var fyllda 18 år vid tidpunkten för lagföringen bestäms normalt någon av de särskilda ungdomspåföljderna ungdomstjänst eller ungdomsvård. Ungdomspåföljderna kan förenas med böter om de planerade åtgärderna inte ses vara tillräckligt ingripande i förhållande till brottets grad, i syfte att bibehålla proportionalitet mellan brott och påföljd. Den unga lagöverträdaren kan dömas till sluten ungdomsvård. Verkställigheten av sluten ungdomsvård ansvaras av Statens institutionsstyrelse (SiS). Ett ytterligare alternativ av påföljd för denna åldersgrupp kan vara böter. Lagöverträdaren under 18 år får endast dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl till det. Anser domstolen att synnerliga skäl finns skall påföljden sluten ungdomsvård under en viss tid bestämmas istället för fängelse. Lagöverträdaren som vid tidpunkten för lagföringen är mellan 18 och 21 år kan dömas till samma 10

11 påföljder som andra myndiga lagöverträdare kan dömas till, dock med en straffnedsättning. Denna straffnedsättning kallas för ungdomsreduktion och gäller för samtliga unga lagöverträdare. Särskilda skäl krävs för att någon i åldersgruppen år skall dömas till fängelse. Lagöverträdare i åldersgruppen år kan dömas till någon av de särskilda ungdomspåföljderna under vissa förutsättningar (bet. 2019/20:JuU34, prop. 2019/20:118). Påföljden ungdomsvård skall väljas om den unga lagöverträdaren har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (32 kap. 1 första stycket BrB, 1962:700). Finns det ett särskilt behov av vård skall ungdomsvård väljas framför påföljden ungdomstjänst (prop. 2019/20:118). Syftet med den vård och de åtgärder som ges till den unga lagöverträdaren är att motverka en ogynnsam utveckling hos denne (32 kap. 1 första stycket BrB). Den 1 januari 2021 träder den nya och tredje ungdomspåföljden, ungdomsövervakning, i kraft. Om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottets straffvärde, art samt lagöverträdarens tidigare brottslighet får lagöverträdaren som är under 21 år dömas till ungdomsövervakning. Det krävs särskilda skäl för att en lagöverträdare mellan 18 och 21 år skall kunna dömas till påföljden ungdomsövervakning (32 kap. 3 a första stycket BrB). Ungdomsövervakning skall verkställas av kriminalvården (2 Lag om verkställighet av ungdomsövervakning, 2020:616). 11

12 3.0 TIDIGARE KUNSKAPSLÄGE Det tidigare kunskapsläget presenterar totalt 9 refereegranskade vetenskapliga artiklar och studier som har särskild relevans för denna studie. Sökbaserna SwePub och Sociological Abstracts används för att söka vetenskapliga artiklar och studier. För att kunna besvara studiens frågeställningar används endast svenska artiklar och studier, detta för att få en tydligare kunskapsbild av Sverige. Utifrån studiens två frågeställningar utarbetas olika nyckelord. Enligt David och Sutton (2016) är det av stor betydelse att forskaren väljer relevanta nyckelord som kan styra sökningen. Felaktiga eller irrelevanta nyckelord kan styra sökningen i fel riktning. Nyckelord som är för generella kan generera i alltför många träffar, något som försvårar för forskaren (David & Sutton 2016). I databasen SwePub görs 6 stycken relevanta sökningar. Sökningarna görs med olika sökord. Artiklar och studier med fokus på brottsförebyggande åtgärder, ungdomsbrottslighet, straffrätt och socialrätt inkluderas. Utöver det ligger fokus i sökorden på insatser och påföljder riktat mot unga. I sökningarna finns det artiklar och studier som inte är aktuella för studiens syfte och frågeställningar, dessa exkluderas. Internationella artiklar och studier exkluderas för att få en tydlig bild över det svenska kunskapsläget. De 9 refereegranskade vetenskapliga artiklarna och studierna väljs baserat på deras titel, abstract, nyckelord samt innehåll. Se bilaga 1 för datum, databas, sökord, begränsningar (år och peer-reviewed), antal träffar och valda artiklar och studier. I databasen Sociological Abstracts görs 2 stycken relevanta sökningar. Sökningarna görs med olika sökord. Artiklar och studier med fokus på brottsförebyggande åtgärder i Sverige inkluderas. Det finns artiklar och studier i sökningarna som inte är relevanta för studiens syfte och frågeställningar, dessa artiklar och studier exkluderas. Även internationella artiklar och studier exkluderas. Artiklarna och studier som väljs utifrån dessa sökningar är baserat på deras titel, abstract, nyckelord samt dess innehåll. Se bilaga 1 för datum, databas, sökord, begränsningar (år och peer-reviewed), antal träffar och valda artiklar och studier. Att finna vetenskapliga artiklar och studier som omfattar brottsförebyggande åtgärder riktade till målgruppen unga lagöverträdare är en utmaning under den sökprocess som görs.vad detta skulle kunna bero på är svårigheten att finna relevanta sökord som ger träffar men även att antalet använda sökbaser är begränsade till två. Denna svårighet skulle möjligen kunna påverka studiens resultat och tillförlitlighet. Annat som kan påverka studiens resultat och tillförlitlighet kan vara den begränsade tidsåtgången och sidantalet. I detta kapitel behandlas det rådande svenska kunskapsläget kring ämnet brottsförebyggande åtgärder och arbete i svensk kontext. Inledningsvis presenteras forskning om generellt brottsförebyggande arbete. I kapitlets andra avsnitt behandlas brottsförebyggande arbete riktat mot unga som grupp. Avslutningsvis redogörs det för brottsförebyggande åtgärder som specifikt riktat sig till unga lagöverträdare. Det rådande svenska kunskapsläget som presenteras omfattar såväl nationellt som lokalt brottsförebyggande åtgärder och arbete. Teman som behandlas i detta kapitel är kriminalpolitik, samverkan, hur begreppet brottsförebyggande åtgärder definieras i olika sammanhang, brottsförebyggande insatser, vård och etiska dilemman. Att få en förståelse för det rådande svenska 12

13 kunskapsläget är relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar och dessutom en förutsättning för studiens resultat och analys. 3.1 Det generella brottsförebyggande arbetet Brottsförebyggande arbete kännetecknas av det sociala arbetet och samhällsarbetare. Det brottsförebyggande arbetet har en politisk ram som utforskar den politiska rationaliteten i samhället. Detta kan ses i hur politiker tänker på institutionella rationaliteter, vilka problem och utmaningar som politikerna ser samt vilka lösningar som politiker tilldelar dessa problem och utmaningar. Välfärdspolitiken skall främja allmän social jämlikhet. Av den anledningen förblir det av vikt att bekämpa individuell nöd och sociala problem, såsom brottslighet och annat som avviker från det normala, i samhället. Samhällsorganisationer och offentliga myndigheter kan inte sluta att arbeta med det brottsförebyggande arbetet i samhället. Det brottsförebyggande arbetet behöver omfatta hela spektrumet från samverkan mellan organisationer, på både regional och lokal nivå, till allmän ordning. Samarbete för brottsförebyggande arbete sker på både politisk- och tjänstemannanivå. Samarbetsavtal, som anses vara av betydelse för det brottsförebyggande arbetet, tecknas i Sverige mellan polismyndigheter och kommuner. Trots att samarbete anses vara en viktig förutsättning är det dock inte en metod för brottsförebyggande arbete. Risken finns att samarbete endast blir ett samarbete och inte en brottsförebyggande åtgärd (Johansson 2014). Staten kan inte själva, med sin formella kontroll, lösa den brottsproblematik som finns i samhället. Statens formella kontroll, straffsystemet med strafflagar, domstolar, fängelse och polis, klarar inte av att lösa samhällets alla brottsproblem. Det civila samhället behöver hjälpa till, med sin informella kontroll, för att nå en lösning. Det behöver ske en spridning och en ökad utbredning av den informella kontrollen i form av aktiva och engagerade medborgare, för att nå fram till en lösning. Ett lokalt brottsförebyggande arbete där goda krafter samverkar tillsammans är vidare något som det behöver ske en spridning och ökad utbredning av. Att lösa brottsligheten i samhället blir på så sätt allas ansvar. Lösningen på brottsligheten behöver omfatta en samverkan mellan goda krafter. Denna samverkan utgör en god balans mellan staten, som symboliserar tvång och formell kontroll, och lokalsamhället, som symboliserar frivillighet och informell kontroll. Lokalbefolkningens uppgift är inte, på egen hand, att bekämpa brottsligheten utan att aktivera lokalsamhället i en meningsskapande process. På så sätt tar lokalsamhället sitt ansvar för kriminalpolitiken (Andersson 2011). Det tidigare kunskapsläget belyser en aspekt av att frivillighet hos lokalbefolkningen kan medföra en viss problematik. Brottsförebyggande arbete som bygger på frivilliga insatser av lokalbefolkningen får inte bli det enda medlet för att lösa brottslighet. Målet med de frivilliga medborgarna är att skapa ett gott partnerskap som i längden bidrar till hjälp med det brottsförebyggande arbetet. Det är av den anledningen viktigt att de frivilliga medborgarna handleds för att få en bättre förståelse för de problem och utmaningar som de kommer att hantera samt vilka orsaker och specifika insatser som bör genomföras (Ceccato & Dolmen 2013). Inkludering av lokalbefolkningen och ett närmande till samverkan speglar ett informellt och nätverksbaserat arbetssätt som i förlängningen efterliknar ett demokratiskt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande åtgärder som presenteras som lösningar på brottslighet i utsatta områden är fler poliser och en 13

14 ökad övervakning tillsammans med höjda straff. Detta tillsammans med implementering av annat generellt brottsförebyggande arbete, inom ramen för lokala samverkansprocesser (Lozic 2018). Det har skett ett skifte i förmågan att tolka begreppet brottsförebyggande. Kritik lyfts utifrån det tidigare sättet att tolka begreppet brottsförebyggande arbete. Det tidigare sättet att tolka brottsförebyggande i praktiken efterliknar ett arbete som är kortsiktigt och stuprörstänkande. Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara ett kortsiktigt arbete (Ceccato & Dolmen 2013; Lozic 2018). Det nutida sättet att definiera begreppet brottsförebyggande arbete efterfrågar helhetstänkande, samverkan, anpassningar till det lokala, experimentering samt transformativt och relationellt lärande (Lozic 2018). Begreppet brottsförebyggande arbete identifieras och definieras som samarbete mellan olika parter (Johansson 2014). Begreppet brottsförebyggande och dess mening är en flerdimensionell konstruktion. Begreppet bygger på professioners individuella erfarenheter av att arbeta inom olika områden. Det tidigare kunskapsläget visar att olika professioner definierar begreppet brottsförebyggande på olika vis även om de samarbetar. Polis, socialarbetare och samhällsrepresentanter definierar brottsförebyggande på olika sätt. Polisen definierar brottsförebyggande arbete som något som är baserat på rollen som formell kontroll, förtroende och sociala nätverk för att lyckas med att hantera kriminella händelser som äger rum på offentliga platser. Tjänstemän som arbetar med våld i hemmet tolkar begreppet ur det brottsförebyggande terapeutiska funktion för samhället på de platser där våld i den privata sfären är ett problem. Andra faktorer som spelar in vad gäller hur det brottsförebyggande arbetet definieras och struktureras är samhällets förutsättningar och resurser. Sättet som brottsförebyggande arbete bedrivs på i landsbygdskommuner respektive i städer tenderar att se olika ut. Brottsförebyggande arbete i mindre landsbygdskommuner skiljer sig från storstädernas. Det som skiljer dem åt är att i de mindre landsbygdskommunerna hanteras generellt lägre nivåer av brott än i storstäderna. Utöver det kan även skillnader ses i att mindre kommuner har råd att ta itu med frågor och problem som större stadsområden inte har tid eller resurser för. Det är av vikt, inom det brottsförebyggande arbetet, att ha nödvändig och rätt kunskap för att kunna hantera de problem som uttrycks där problemen befinner sig. Detta är oberoende om det brottsförebyggande arbetet utförs på landsbygden eller i storstäderna (Ceccato & Dolmen 2013). 3.2 Brottsförebyggande åtgärder för ungdomar I följande del presenteras centrala brottsförebyggande åtgärder som framställs i det tidigare svenska kunskapsläget. Åtgärderna som presenteras riktar sig till unga som en grupp och kan således innefatta ungdomar som har begått ett brott men även ostraffade ungdomar. Som presenteras i föregående avsnitt kan vissa skillnader ses i hur brottsförebyggande arbete bedrivs på landsbygd respektive i storstäder. Ur vissa hänseenden har en mindre kommun en fördel vad gäller den typ av brottsförebyggande arbete som riktar sig mot just ungdomar. Namngivning och skam, ett brottsförebyggande fenomen, kan verka mer effektfullt i det mindre samhället jämfört med i den större staden. Den brottsförebyggande strategin namngivning och skam fungerar bättre i mindre samhällen eftersom att de flesta invånarna har kännedom om de andra invånarna. Ett problem kan i det mindre 14

15 samhället lösas snabbare då icke-officiellt prat kan bli officiellt med anledning av att invånarna i det mindre samhället tenderar att i större omfattning springa på varandra. Av vissa kan detta uppfattas som en fördel men för andra kan detta leda till social utestängning (Ceccato & Dolmen 2013). Ur det svenska kunskapsläget går det att urskilja att en långsiktig strategi för att förhindra ungdomsbrottslighet är att hålla ungdomar sysselsatta. Syftet med initiativen att nå alla ungdomar i kommunen är att hålla de underhållna, borta från landsbygdens tristess. Detta kan handla om att få ungdomar att engagera sig i strukturerade- eller halvstrukturerade aktiviteter, ofta efter skoltid under övervakning av en eller flera vuxna. På dagtid skulle det kunna handla om att ungdomen kan besöka en fritidsgård eller ungdomsgård. På sommaren skulle det exempelvis kunna handla om en festival. Aktiviteterna i sig är inte kopplat till brottsförebyggande arbete men att hålla ungdomar underhållna betraktas ur många hänseenden som en brottsförebyggande åtgärd. När ett begränsat utbud av sociala och kulturella aktiviteter för ungdomar är ett faktum spelar exempelvis fritidsgårdar, ungdomsgårdar och festivaler en otvivelaktigt viktig roll i samhällets sociala liv (Ceccato & Dolmen 2013). Andra brottsförebyggande åtgärder som går att urskilja från det tidigare kunskapsläget, i Sverige, är nattvandring och kameraövervakning. Den brottsförebyggande åtgärden nattvandring försöker öka den informella kontrollen som civilpersoner innehar. Åtgärden nattvandring har en idé om att närvaro av civilpersoner i miljöer där ungdomar befinner sig blir extra ögon. Detta ska i sin tur leda till att brottsliga handlingar utförda av ungdomar förhindras. Den informella kontrollen av civilpersoner ger uttryck i att vara avskräckande och moralbildande. Förväntningen på åtgärden är att informella sanktioner, exempelvis tillrättavisning, ska nå fram till ungdomarna bättre än de formella sanktionerna. Nattvandrare mot brott speglar en kriminalpolitik där ett aktivt, ansvarstagande och moraliskt civilsamhälle är lösningen på brottsproblematiken. Till skillnad från nattvandrare speglar åtgärden kameraövervakning något annat. Kameraövervakning sänder ut signaler om att det finns en stat, en ordningsmakt, som är villig att tränga sig in i miljöer där ungdomar befinner sig för att nå sitt mål. Den brottsförebyggande åtgärden kameraövervakning motsvarar, utifrån kriminalpolitiken, en lösning på brottsproblem som består av en ökad formell kontroll. Den brottsförebyggande åtgärden kameraövervakning syftar till att öka den formella kontrollen vilket kan ses som en motsats till vad åtgärden nattvandring syftar till (Andersson 2011). Det blir tydligt att frivilliga krafter utgör en viktig del för det legitima lokala brottsförebyggande arbetet för ungdomar. Utan de frivilliga krafterna från civilsamhället finns risken att det brottsförebyggande arbetet endast framställs som ett toppstyrt projekt utan legitimitet. Det blir därför problematiskt om de frivilliga krafterna från civilsamhället inte existerar. Det blir av den anledningen uppenbart att lokalt brottsförebyggande arbete bygger på frivilliga insatser (Andersson 2011). Det brottsförebyggande arbetet som utförs på fältet för ungdomar begränsas för att det råder brist på rätt kompetens samt dåligt samarbete mellan olika aktörer som arbetar på fältet. De som arbetar på fältet saknar eller har inte tillräcklig kompetens för att möta de ungas behov. Olika aktörer på fältet kan inte samarbeta då det inom olika aktörer råder sekretess. Det svenska forskningsfältet resonerar 15

16 kring huruvida den svenska lagstiftningen egentligen bör omprövas. Bättre informationsutbyte mellan aktörer samt förbättrad kompetens för de som arbetar med interventioner för ungdomar anses vara en förutsättning för att kunna tillgodose och möjliggöra ett brottsförebyggande arbete för de ungdomar som befinner sig i riskzonen (Ceccato & Dolmen 2013). 3.3 Brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare I följande avsnitt presenteras brottsförebyggande åtgärder som riktar sig specifikt till unga lagöverträdare. Kunskapen som presenteras framställs ur det tidigare svenska kunskapsläget. Varför ungdomar begår brott kan förklaras utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet betonar faktorer som finns i de unga lagöverträdares miljö. Det andra perspektivet betonar den unga brottslingens biologiska egenskaper, både de ärvda egenskaperna och de egenskaper som ungdomen skaffat sig under livets gång. De båda perspektiven, kombinerade i mångfaktorsteorier, utgår från att en mänsklig handling är en produkt av olika omständigheter. Andra ideologier utgår från att tro på individens fria vilja och ifrågasätter därför mänskliga handlingar som återkallas av yttre orsaker. Att förklara orsaker till brott är det primära eftersom det är det som styr vilken kriminalpolitik som ska leda landet. Orsaker till brott är det som blir det avgörande i arbetet med brottsförebyggande arbete och åtgärder riktat åt unga lagöverträdare. Desto mer politiken framhäver individens fria vilja desto mindre mening får samhället ansvar att förhindra brott i samhället. Likaså när politiken lägger biologiska aspekter till grund för ungdomskriminaliteten desto mindre hopp blir det i frågan om att socialt anpassa brottslingar. Ju större tro på miljön politiken lägger, desto större utrymme och möjligheter finns det för sociala insatser riktat åt unga lagöverträdare. Det tidigare kunskapsläget belyser att det motsägelsefullt nog kan finnas föreställningar om att individens fria vilja går att kombinera med idéer om att människans handlingar är förutbestämda. Det berör relationen mellan å ena sidan prognoser och uppfostran, å andra sidan moralisk skuld och straff (Kumlien 2018). Den politik som grundar sig på orsaker kopplade till miljöns avgörande betydelse gör brottsförebyggande åtgärder riktat mot unga lagöverträdare legitimt. Tankesättet att straffrättsligt särbehandla ungdomar mellan år grundar sig på två motiv. Det ena syftar till att ungdomar är det samma som bristande mognad och skulle av den anledningen få mindre skuld. Det andra syftar till samhällsnyttan, vård ses vara effektivare än straff för att förhindra ungdomar att återfalla i brottslighet. Den politiska tron på att det är bättre att uppfostra ungdomar som begått brott än att straffa dem som om det vore vuxna medför också en annan viktig aspekt. Det kriminalpolitiken lyckas med, genom det vårdande brottsförebyggande arbetet, är att rädda det stora antalet ungdomar som lever i riskzonen (Kumlien 2018). Av tidigare kunskapsläge framgår att socialt nätverksarbete samt samarbete kan verka brottsförebyggande för unga lagöverträdare. Öppenvårdsprogrammet Hållplats 8 genomsyras av socialt nätverksarbete. Det sociala nätverksarbetet som bedrivs i detta öppenvårdsprogram intar ett holistiskt perspektiv vilket innebär att ungdomen sätts i ett större livssammanhang. Teamet som verkar i Hållplats 8 har som huvudsaklig uppgift vid en inskrivning av en ungdom, som har begått brott, att i samarbete med personen kunna kartlägga dennes nätverk, såväl privata som 16

17 professionella. Det sociala nätverksarbetet som bedrivs kan ses i hur teamet håller vardaglig kontakt med de mest betydelsefulla personerna i ungdomens privata och professionella nätverk. Det skulle kunna handla om föräldrar, förälder, släktingar, vänner, skola, idrottsföreningar, socialsekreterare eller närpolis. Syftet med att kartlägga ungdomens privata och professionella nätverk är att kunna identifiera eventuella prosociala förebilder i personens sociala omgivning. Vidare är teamets avsikt att se om de/n prosociala förebilden/erna kan mobiliseras. Detta i syfte att bidra med en påverkan på den unga lagöverträdares kriminella eller aggressiva tänkande och beteende i eftersträvansvärd riktning. I det nätverksbaserade arbete som Hållplats 8 bedriver är ett viktigt inslag att stödja den unga lagöverträdarens förälder eller föräldrar. Syftet är att stärka föräldern eller föräldrarnas och ungdomens sociala anknytning om denna är bristfällig. Genom att stärka föräldern eller föräldrarnas sociala anknytning till ungdomen minimeras risken för att den unga lagöverträdaren skall återfalla i brottslighet. Vidare bidrar den stärkta sociala anknytningen till att det är enklare att påträffa eventuella förändringstendenser som är negativa hos ungdomen. Skälet till att fokuset ligger i att stärka den sociala anknytning är att en vuxen förebild ses som en part som kan verka som positiv motvikt till den unga lagöverträdarens kriminella umgängeskrets. Hållplats 8 är en så kallad hemmaplanslösning. Tanken bakom hemmaplanslösning är att den unga lagöverträdaren skall tränas i tekniker och praktiker som kan hjälpa ungdomen att kunna stå emot grupptryck samt annat som kan locka denne tillbaka till kriminalitet. Genom att träna på tekniker och praktiker kan den unga lagöveträdaren gradvis gå igenom ett identitetsbyte i en eftersträvsam riktning. En tanke finns att ungdomen som förändrar sitt beteende och tankemönster på sikt dels skall verka som en prosocial förebild för andra ungdomar i liknande situation i lokalsamhället. Dels skall ungdomen verka som en brygga mellan det normsystem som finns i majoritetssamhället och ungdomars sociala världar av avvikande slag (Andersson 2009). Annan svensk forskning visar på en liknande mening om att samarbete är av betydande roll vid brottsförebyggande arbete som riktar sig till ungdomar som redan skapar oro. Samarbete kan ske mellan skola, föräldrar och i vissa allvarligare fall även socialtjänst och polis och sägs sammantaget vara en viktig förutsättning vid brottsförebyggande arbete (Ceccato & Dolmen 2013). Det framkommer dock att svårigheter finns vad gäller samarbetet mellan aktörerna polis och socialtjänst kopplat till ungdomsbrott. Polisen anser att arbetet socialtjänsten bedriver för de ungdomar som begår brott både går för långsamt och är vagt (Johansson 2014). Socialtjänsten har en målrationell beslutslogik vilket bidrar till ett stärkt tolknings-och handlingsutrymme. Socialtjänst skiljer sig åt från polis och åklagare då dessa instanser är mer normrationellt styrda. Det stärkta tolknings-och handlingsutrymmet skulle ur vissa hänseenden kunna bidra till ett innehav av större makt-och handlingsutrymme. Trots detta påvisas det att socialtjänstens aktörer påverkas av polis och åklagare med dess normrationella beslutslogik av straffrättslig karaktär. Socialtjänsten övertar i viss utsträckning den straffrättsligt inriktade logiken. Olika logiker står i konflikt till varandra, kämpandes om att få tolkningsutrymme inom ett visst område. Ett spänningsförhållande mellan straffrätt och socialrätt råder och det blir fråga om ett maktspel mellan de olika aktörerna (Johansson 2011). När ungdomar döms till påföljder där samhället tar över ansvaret för ungdomens vård och hälsa, ungdomsvård, finns det en skyldighet att tillgodose ungdomens bästa (Munthe & Åström 2018). I svensk rätt finns det en grundtanke om att unga 17

18 som begår brott inte ska straffas. Istället för att straffas behöver den unga lagöverträdaren vård. Vården ska i första hand åligga kommunens sociala myndigheter. Den unga lagöverträdarens vård ska särskilt ta hänsyn till vad som innefattar ungdomens bästa (Kumlien 2018). Påföljden ungdomsvård, som unga lagöverträdare kan dömas till, innefattar etiska problem när det handlar om att tillgodose ungdomens bästa. Det är få behandlingsmodeller och behandlingsmetoder, som används i Sverige, som är utvärderade. Av den anledningen är det oklart om olika typer av placeringar verkligen gynnar ungdomar. Samt uppfyller, det etiska grundläggande kravet, uppdraget att vara ansvarstagande från samhällets sida (Munthe & Åström 2018). Ytterligare en påföljd för ungdomar som begår brott belyser aspekter kring etiska dilemman. Påföljden social dygnsvård omfattar svåra etiska frågor såsom frågor om samhällets särskilda ansvar för ungdomar som begår brott. Detta kan handla om både allvarliga och upprepade brott. De etiska frågorna kan handla om komplicerade maktstrukturer, maktstrukturer som styr vården för den unga lagöverträdaren. Det råder även etiska dilemman om den kvaliteten som det finns på kunskapsunderlag för specifika insatser (Munthe & Åström 2018). En annan påföljd för ungdomar som begår brott är en placering på SIS-hem, slutenvården (Enell 2014). När kriminalpolitiken ansåg att unga lagöverträdare borde straffas mer likt de vuxna infördes överlämnande till sluten ungdomsvård. Det är en påföljd som är avsedda för att ersätta fängelsestraff för de ungdomar som är mellan år. Innan en ungdom dömts till sluten ungdomsvård åligger det att den kommunala socialtjänsten yttrar sig. På så sätt korsar socialrätt och straffrätt varandra i ärenden som berör unga lagöverträdare (Kumlien 2018). Väl på SIS-hem går det genom det tidigare kunskapsläget att urskilja utmaningar. Interaktionen mellan ungdomar och yrkesverksamma, på SIS-hemmen, delar inte samma syn på ungdomens fortsatta vård. Ungdomarna uttrycker en oförståelse för vårdens händelseförlopp. Händelseförloppen uppfattas för ungdomarna sällan som begripliga. De yrkesverksamma och ungdomarna har olika uppfattningar om ungdomens vård. Ungdomarna är orienterade åt det som de anser vara det normala. Främst att inte ha någon kontakt med socialtjänsten, men även att bo hemma och vara med sina vänner. De yrkesverksamma orienterar sig åt de förändringsarbetet som görs av ungdomarnas personligheter. Ungdomarnas och de yrkesverksammas världar orienterar sig inte åt samma håll. De olika världarna krockar. Dock eftersträvar både ungdomarna och de yrkesverksamma, på deras egna sätt och perspektiv, förutsägbarhet och kontroll (Enell 2014). I praktiken utgör vården i SIS inte en tydlig markör för ungdomarna när det gäller ökad förutsägbarhet. Vården speglar en bild av att ungdomen utsatts för nya sociala arenor. Stor omsättning på nya handläggare som medför nya bedömningar av ungdomens behov. Vården bidrar till instabilitet för ungdomen. Antingen avslutas vården tidigare än den behöver eller så pågår vården för länge. Vilket leder till problematiska utgångslägen för ungdomen. Av den anledningen är det en viktig aspekt att bygga upp tillit mellan ungdomar och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar. Vården kräver närvaro och tillgänglighet från de yrkesverksamma till ungdomar. Det krävs att varje ungdoms livshistoria, erfarenheter och utsagor beaktas i den fortsatta planeringen av vården. Samtidigt som vårdens planering av åtgärder blir begripligt för ungdomarna. Dock är vården i SIS förknippat med stora utmaningar. Det är utmanande att utreda ungdomarnas 18

19 svårigheter samt att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Den vård som bedrivs i SIS-hem utgör ett komplext uppdrag (Enell 2014). 4.0 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT I detta kapitel behandlas studiens teoretiska utgångspunkter. Sahlins (2000) fyra preventionsmodeller, strukturförändring, socialisationsmodellen, effektivisering av institutioner och kontrollmodellen, fungerar i den här studien tillsammans med det tidigare kunskapsläget som ett ramverk. Detta i syfte att undersöka hur teorier överensstämmer med brottsförebyggande arbete som framställs i lagen om verkställighet av ungdomsövervakning, vilket vidare är studiens syfte. Antalet teorier som används i studien är begränsade, vilket vidare är något som bör beaktas i resultatkapitlet. De brottsförebyggande modellerna, strukturförändring, socialisationsmodellen, effektivisering av institutioner och kontrollmodellen, eftersträvar att fånga upp både aktuella trender och historisk utveckling. Modellerna eftersträvar att vara relevanta för flera olika aktörer och myndigheter. De brottsförebyggande modellerna ska tydliggöra sambandet mellan modellerna och människo- och samhällssyn. Modellerna är konstruerade på ett sätt som både är empiriskt grundat och analytiskt försvarbara. Syftet med modellerna är att ge plats åt åtgärder som både uttalat har ett syfte att vara brottsförebyggande men även verksamheter som inte primärt har som mål att effektivt arbeta brottsförebyggande (Sahlin 2000). 4.1 Strukturförändring Strukturförändringsmodellens antagande är att brott på bästa sätt förebyggs genom förändringar i strukturer. Insatser, som tillhör modellen, är en förbättrad kommunal omsorg, bättre tillsyn av barn, ett ökat lokalt inflytande i olika bostadsområden samt en förbättrad social service. Till strukturförändringsmodellen räknas stora delar av hälsovården och socialpolitiken in. Modellen har en avsikt att gynna individens hälsa och utveckling. Genom att förändra miljöer och strukturer som påverkar individers livschanser och välfärd. Huvudsyftet åligger inte att förändra för de potentiellt kriminella utan fokus ligger på att stärka andra gruppers rättigheter och integritet (Sahlin 2000). Det brottsförebyggande arbetet, enligt denna modell, inriktar sig inte på specifika välfärdsdimensioner eller enskilda individer. Fokus, i denna modell, ligger på att motverka de ökande processer som bidrar till ett ökat avstånd mellan olika grupper i samhället. Strukturella omfördelningar behöver ske av arbete, utbildning och inkomst i samhället. Ur ett brottsförebyggande sammanhang är det strukturella förändringar som ökar jämlikheten samt den sociala och ekonomiska tryggheten i samhället. Utgångspunkten i strukturförändringsmodellen är att individer som mår bra inte begår brott. Den brottsförebyggande modellen riktas bland annat åt att förbättra förutsättningarna, utveckla den mänskliga kapaciteten, för barn. Om barns utveckling undviker att bli störd i växt och mognad har alla barn potential att utveckla en god social kompetens. Därav eftersträvar strukturförändringsmodellen att tillförsäkra alla barn en god uppväxt genom stöd att upprätthålla hög kvalité i miljöer som barn vistas i samt är beroende av. Exempel på miljöer som barn är beroende av är institutioner och miljöer som barn vistas i är deras hem. Brist på sociala band till samhället utgör en risk för individer 19

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet Ds 2017:25 Bilaga Nya ungdomspåföljder Justitiedepartementet Förord Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, gav den 21 december 2016 numera hovrättsrådet Karin Sandahl i uppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun orebro.se SOCIALFÖRVALTNINGENS VÄRDEGRUND UR ETT BARNPERSPEKTIV: Vi stödjer barn i deras vardag. Vi är till för

Läs mer

Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare

Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare Cirkulärnr: 2006:55 Diarienr: 2006/1927 Handläggare: Gigi Isacsson Avdelning: Vård och socialtjänst Sektion/Enhet: Vård och omsorg Datum: 2006-08-15 Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande Socialförvaltning

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd. Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd. Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

STK ASN

STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (7) Datum 2019-05-06 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare paulina.franzen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS

RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS 1 Vård och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER för insatser Kontaktperson/ - familj enl SoL, LVU och LSS Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-06, 32 2 Innehållsförteckning Lagstiftning... 3 Syfte, mål...

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Barn som misstänks för brott Svar på remiss av SOU 2008:111

Barn som misstänks för brott Svar på remiss av SOU 2008:111 -- SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN AVD FÖR STADSÖVERGRI PANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-03-19 SID 1 (6) 2009-02-18 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25618 Till Socialtjänst-

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-23 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-05-14

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 2007-05-07 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 Förslagen i promemorian Utredningen har haft i uppdrag

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2

Sammanfattning. Uppdraget. Våra överväganden och förslag. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppdraget Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Unga lagöverträdare. Motion till riksdagen 2016/17:3234. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) M106 Kommittémotion

Unga lagöverträdare. Motion till riksdagen 2016/17:3234. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) M106 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser

Läs mer

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott Barnets bästa när barn begått allvarliga brott En studie om tolkningen av "barnets bästa" när unga går direkt från sluten ungdomsvård i princip ett straff till vård enligt LVU Kontakt: Michael ärnfalk,

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34)

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) 2012-10-05 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remiss Nya påföljder

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Datum 2019-05-28 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 21-2019 Sid 1 (5) Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 5 juni 2019 Publicerad den 18 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 26 kap. 24 ska upphöra

Läs mer

LAG OCH RÄTT. Brott och straff

LAG OCH RÄTT. Brott och straff LAG OCH RÄTT Brott och straff Olika typer av straff = påföljd En stor del av innehållet i denna powerpoint är hämtat från Brottsrummet.se En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en

Läs mer

Socialtjänstens arbete med barn

Socialtjänstens arbete med barn Socialtjänstens uppgift 5 kap 1 SoL Socialnämnden skall - verka för att barn och ungdom växer upp under goda och trygga förhållanden - i nära samarbete med hemmen främja allsidig personlighetsutveckling

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige 2017-04-05 S2017/02154/FST Bilaga till protokoll 2017-04-05 206 Socialdepartementet Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige Behov av utredning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-02-22 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 Förslag till beslut Att Riktlinjer för handläggning,

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bengt Olof Bergstrand

Bengt Olof Bergstrand Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Annika Staaf Socialtjänstlagen 2015 Till läsaren Till läsaren I denna upplaga har ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) tagits med t.o.m. SFS 2014:761. Detta innebär

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Till dig som ska presentera Socialstyrelsens material om 22 LVU

Till dig som ska presentera Socialstyrelsens material om 22 LVU Till dig som ska presentera Socialstyrelsens material om 22 LVU Den här presentationen kan du använda för arbetsgrupper inom socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvård. Syftet med presentationen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism PM Rotel I (Dnr KS 2018/1306) Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 5 december 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-10 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Läs mer

Remissvar Ds 2017:25, Nya ungdomspåföljder

Remissvar Ds 2017:25, Nya ungdomspåföljder 2017-08- 21 Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Remissvar Ds 2017:25, Nya ungdomspåföljder Förslaget i korthet Utredningen föreslår att två nya påföljder för unga lagöverträdare i ålder

Läs mer

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-20/2009 SID 1 (5) 2009-01-28 Handläggare: Barbro Stenvall Telefon: 50803134 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2006 Handläggare: Leif Jarlebring Yvonne Björkman

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2006 Handläggare: Leif Jarlebring Yvonne Björkman M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-15 SDN 2006-08-24 DNR 400-378/2006 Handläggare: Leif Jarlebring Yvonne Björkman SID 1(5)

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och Juridik Provmoment: Juridik, Omtentamen Ansvarig lärare: Jesper Lundgren och Niklas Rydbo Tentamensdatum: 15 januari, 2014 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RVII (Dnr 001-663/2009) Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Remissvar avseende För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Remissvar avseende För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) Remissvar 1 (5) Datum Vår beteckning 2018-04-23 SBU2018/53 Regeringskansliet Socialdepartementet Er beteckning S2018/00232/FS Remissvar avseende För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 februari 2013 Göran Hägglund Lars

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0100/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter

Läs mer

Yttrande över betänkande Nya Påföljder SOU 2012:34

Yttrande över betänkande Nya Påföljder SOU 2012:34 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkande Nya Påföljder SOU 2012:34 Inledning Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit del av betänkandet och lämnar följande yttrande.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Barnfamiljer i bostadskrisens skugga

Barnfamiljer i bostadskrisens skugga Barnfamiljer i bostadskrisens skugga 2 Dagens föreläsning Bostadslöshetens problematik Bostaden som en rättighet olika perspektiv Barnkonventionen som lag påverkan eller förändring? Gränsdragningar och

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:646 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Ingripanden mot unga. verträdare,

Ingripanden mot unga. verträdare, Ingripanden mot unga lagövertr verträdare Proposition 2005/06:165 SOU 2004:122 BRÅ rapport 2002:19 Vad händer h med unga lagövertr verträdare? BRÅ rapport november 2002 Åklagares, domares och socialtjänstens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Förstagångssamtal samverkan mellan polisen och socialtjänsten i Skärholmens. stadsdelsområde SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden

Förstagångssamtal samverkan mellan polisen och socialtjänsten i Skärholmens. stadsdelsområde SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-02-08 Handläggare: Olavi Puhakka Telefon: 08-508 430 23 Till Socialnämnden Förstagångssamtal samverkan mellan polisen och socialtjänsten

Läs mer

Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott Cirkulärnr: 10:48 Diarienr: 10/3262 Handläggare: Sara Roxell Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst Datum: 2010-07-01 Mottagare: Socialnämnd eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Innehåll

Innehåll Innehåll Handlingsplan för att värna demokratin mot den våldsbejakande extremismen... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Ansvar... 3 Ansvarig förvaltning och funktion... 3 Medarbetaransvar... 3 Chefsansvar... 4 Kontaktperson

Läs mer

Kort om våldsbejakande extremism socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna

Kort om våldsbejakande extremism socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna Kort om våldsbejakande extremism socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna från Våldsbejakande extremism ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna December 2017 Innehåll

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Remiss om ökat skydd vid hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Remiss om ökat skydd vid hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Bromma SDF Socialtjänst och fritid Sida 1 (5) 2019-04-10 Handläggare Hanna Svanström Telefon: 08-508 06 295 Till Bromma stadsdelsnämnd Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 2019/35) Förvaltningens förslag

Läs mer

Meddelandeblad. Modernare adoptionsregler. Nytt kapitel 4 i föräldrabalken. Adoption av ett barn. Barnets bästa. Nr 4/2018 September 2018

Meddelandeblad. Modernare adoptionsregler. Nytt kapitel 4 i föräldrabalken. Adoption av ett barn. Barnets bästa. Nr 4/2018 September 2018 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, handläggare och socialchefer inom socialtjänsten Nr 4/2018 September 2018 Modernare adoptionsregler Den 1 september 2018 trädde nya och modernare adoptionsregler

Läs mer

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-23 Handläggare Erik Nordstrand Telefon: 08-508 43 112 Till Socialnämnden 2016-10-25 Färre i häkte

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Dnr Justitiedepartementet Stockholm

Dnr Justitiedepartementet Stockholm MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2017-02-17 Dnr 502-16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60) Ett starkare skydd för den

Läs mer

Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) REMISSYTTRANDE 1 (10) Datum Diarienr 2012-11-14 AdmD-302-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-06-12 Ju2012/4191/L5 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) Kammarrätten

Läs mer

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014 Kortanalys 5/215 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 214 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte och frågeställningar... 6 Begränsningar... 6 Utvecklingen av sluten ungdomsvård... 7 Antalet domar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och Juridik Provmoment: Juridik, Omtentamen Ansvarig lärare: Jesper Lundgren Tentamensdatum: 4 juni, 2014 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen innehåller 10 frågor.

Läs mer

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU5 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT

ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT Martin Borgeke ATT BEST AM MA PAFOLJD FOR BROTT Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Innehall 7 Forkortningar 15 Introduktion 17 I Allman bakgrund och pafoljdsbestamningsprocessens struktur 23 1.1 Allmant

Läs mer