Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar grundskolenämnden"

Transkript

1 1 (11) Handläggare Thomas Mårdh Ann-Catrin Andrén Grundskolenämnden Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar - grundskolenämnden Bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar I nedanstående stycken beskrivs de olika bidragsbeloppen, tilläggsbeloppen och tilläggsersättningarna. I slutet av denna bilaga finns tabeller med belopp. Bidragsbelopp Grundbeloppet tillfaller samtliga enheter. I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska bidraget beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner utgår ersättning för lokalkostnader. Lokalbidraget grundar sig på de kommunala skolornas genomsnittliga lokalkostnader per elev. Lokalbidraget ökar med ca 16 procent jämfört med Det beror på att Huddinge kommun har ökade lokalkostnader för grundskola och fritidshem. En konsekvens av detta är då att även lokalbidraget ökar. I bidragsbeloppen till fristående skolor ingår också momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Socioekonomisk tilläggsersättning Samtliga elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. I september 2020 fattade grundskolenämnden beslut om att införa en ny modell för socioekonomisk fördelning från och med. Den nya modellen införs succesivt under fyra år. År 1 () tillämpas 75 procent från den nuvarande tabellmodellen och 25 procent från den nya en, år 2 (2022) tillämpas fördelningen 50/50 osv, för att år 4 (2024) helt tillämpa den nya modellen. För ytterligare information om den nya modellen hänvisas till ärendet Framtagande av ny socioekonomisk resursfördelningsmodell, GSN- 2020/ Vid fördelning av det socioekonomiska tillägget utgår förvaltningen från statistik som hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Avläsning sker en gång per år, den 15 oktober 2020 avseende socioekonomisk tilläggsersättning för. Beloppet betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av bidragsbeloppet. Beloppet är därmed konstant för hela året och inte identifierbart per individ. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

2 2 (11) Tilläggsersättning för nyanlända Vid fördelning av tilläggsersättningen för nyanlända utgår förvaltningen från andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan. Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Avläsning sker en gång per år, den 15 oktober 2020 avseende tilläggsersättning för nyanlända för. Beloppet betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av bidragsbeloppet. Beloppet är därmed konstant för hela året och inte identifierbart per individ. Tilläggsersättningen för nyanlända fördelas till samtliga skolor inom Huddinge såväl kommunala som fristående när de uppfyller kriteriet. Det fördelas också till fristående skolor i andra kommuner med elever folkbokförda i Huddinge Kommun. Tilläggsbelopp Grundskolenämnden uppdrog i juni 2020 åt förvaltningen att se över hanteringen av tilläggsbelopp samt fördelning av verksamhetsstöd till egen regi med anledning av de prejudicerande domar som Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tidigare under året. Förvaltningen har, i ett informationsärende till nämnden i november 2020 (GSN-2020/ ), återrapporterat vilka konsekvenser detta får för grundskolor i egen och fristående regi. Förändringen innebär att det endast är fristående skolor som kan ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppens nivåer ska enligt skollagen utgå från en individuell prövning. Det är rektor som ansöker om tilläggsbelopp och chefen för enheten för ersättning och utredning som enligt delegation beslutar om tilläggsbelopp ska utgå. Tilläggsbelopp för skolskjuts Skolskjuts kan beviljas för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som går i närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat dem. Även elever som går vid andra skolor än nu nämnda såväl som fristående skolor kan ha rätt till skolskjuts. Utgångspunkten för bedömningen om rätt till skolskjuts är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet. En prövning av rätten till skolskjuts sker individuellt i varje enskilt fall och innebär kostnadsfri färd till och från skolan och i första hand i form av buss i linjetrafik men även skolbuss eller skoltaxi. Elever i förskoleklass och grundskola kan inte få skolskjuts direkt till eller från fritidshemmet. Tilläggsbelopp för modersmål Tilläggsbelopp för modersmål utgår för elever som deltar i modersmålsundervisning hos utförare utanför Huddinge. I tilläggsbeloppet för modersmål är även resurser för studiehandledning inkluderat. Elever i Huddinge kommuns kommunala och fristående grundskolor nyttjar modersmålsorganisation och omfattas således ej av detta tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp modersmål Tilläggsbelopp Momsersättning 6 % Totalt Månadsbelopp Fristående enheter utanför Huddinge Kommunala enheter utanför Huddinge

3 3 (11) Bidragsbelopp grundskola I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: Undervisning Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Fristående skolor och skolor i andra kommuner erhåller också ersättning för: Lokalkostnader Fristående skolor erhåller också ersättning för: Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Ersättningar per elev -Grundskoleverksamheten Kommunalt avdrag *) Administrationsersättning (3%) Momsersättnin g (6%) Totalt helår Totalt per månad Grundbelopp Lokalbidrag Kommunala enheter i Huddinge Elev F-klass Elev Åk Elev Åk Elev Åk *) Det kommunala avdraget finansierar gemnsamma satsningar för de kommunala enheterna. Därför är den totala ersättningen för de kommunala enheterna lägre. Fristående enheter Elev F-klass Elev Åk Elev Åk Elev Åk Kommunala enheter utanför huddinge Elev F-klass Elev Åk Elev Åk Elev Åk Bidragsbelopp för fritidshem I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundersättningen innehålla medel för: Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Fristående skolor och skolor i andra kommuner erhåller också ersättning för: Lokalkostnader Fristående skolor erhåller också ersättning för: Administration (schablon på 3 procent)

4 4 (11) Moms (schablon på 6 procent) Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritidshem i förskoleklass-årskurs 3 beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler. Ersättningar per elev -Fritidshemsverksamheten Kommunalt avdrag *) Administrationsersättning (3%) Momsersättnin g (6%) Totalt helår Totalt per månad Grundbelopp Lokalbidrag Kommunala enheter i Huddinge Fritidshem F Fritidshem Fristående enheter Fritidshem F Fritidshem Kommunala enheter utanför huddinge Fritidshem F Fritidshem Bidragsbelopp grundsärskola I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Undervisning Läromedel och utrustning Elevhälsa och medicinska insatser Måltider Fristående skolor och skolor i andra kommuner erhåller också ersättning för: Lokalkostnader Fristående skolor erhåller också ersättning för: Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp, i samband med

5 5 (11) mottagande eller efter behov, av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov och vilka funktionsvariationer och omfattningen av dessa som respektive elev har. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. Ersättningar per elev - Administrationsersättning Moms- Totalt Totalt grundsärskola Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag 3% ersättning 6% helår per månad Kommunala särskolor i Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Fristående särskolor Nivå Nivå Nivå Nivå Kommunala särskolor utanför Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Bidragsbelopp grundsärskolans fritidshem I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Fristående skolor och skolor i andra kommuner erhåller också ersättning för: Lokalkostnader Fristående skolor erhåller också ersättning för: Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagande eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov och vilka funktionsvariationer och omfattningen av dessa som respektive elev har. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun.

6 6 (11) Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritidshem beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler. Ersättningar per elev - särfritidshem Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag Administrationsersättning 3% Momsersättning 6% Totalt Totalt per månad Kommunala särfritidshem i Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Fristående särfritidshem Nivå Nivå Nivå Nivå Kommunala särfritidshem utanför Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Socioekonomisk resursfördelning och tilläggsbelopp för nyanlända Den socioekonomiska resursfördelningen och tilläggsbeloppen för nyanlända för är fastställd enligt nedanstående tabeller och bygger på avläsning 15 oktober Ersättningen utbetalas en gång per månad. För externa skolenheter med färre än sju huddingeelever som är berättigade till socioekonomisk ersättning enligt den nya modellen utgår en schablon på 111:-/elev per månad.

7 7 (11) Socioekonomisk resursfördelning och tilläggsbelopp för nyanlända, kommunala skolor i Huddinge Enhet, kommunala skolor i Huddinge Socioek nuv modell 75% /år Socioek nuv modell 75% /mån Socioek 25%/år Socioek 25%/mån Summa socioek /mån Nyanlända/år Nyanlända/mån Annerstaskolan Balingsnässkolan Edboskolan Glömstaskolan Grindstuskolan Hörningsnässkolan Kräpplaskolan Kungsklippeskolan Kvarnbergsskolan Källbrinksskolan Kästaskolan Långsjöskolan Mörtviksskolan Segeltorpsskolan Sjötorpsskolan Skansbergsskolan Skogskällan Snättringeskolan Solfagraskolan Stenmoskolan Stensängsskolan Tomtbergaskolan Trångsundsskolan Utsäljeskolan Vistaskolan Visättraskolan Vårbackaskolan Vårbyskolan Ängsnässkolan Östra grundskolan Summa Socioekonomisk resursfördelning, friskolor i Huddinge

8 8 (11) Socioekonomisk resursfördelning, friskolor utanför Huddinge Enheter, Friskolor utanför Huddinge Socioek nuv modell 75% /år Socioek nuv modell 75% /mån Socioek 25%/år Socioek 25%/mån år månad ink 6% moms XE-Alla Nationers Fria Skola XE-Almaskolan XE-Deltaskolan XE-Engelska skolan Norr XE-Entréskolan XE-Estniska skolan XE-Europaskolan XE-Farsta Strandsskolan XE-Franska skolan XE-Fryshuset XE-Futuraskolan AB XE-IES Enskede XE-IES Liljeholmen XE-IES Länna XE-IES Skärholmen XE-IES Älvsjö XE-IES Årsta XE-Jensens grundskola Långholmen XE-Kristna skolan XE-Kulturama Hammarby Sjöstad år XE-Kunskapsskolan Tumba XE-Kunskapsskolan i Enskede XE-Kunskapsskolan i Fruängen XE-Lycée Francais de Sthlm XE-Martinskolan XE-Metapontum XE-Novia Engelska Skolan XE-Olympen Telefonplan XE-Pops Academy XE-Pysslingen AB Farstaängskolan XE-Pysslingen AB Mondial Mälarhöjde XE-Pysslingen AB Primaskolan XE-Rosholmen Education Academi XE-S:t Eriks katolska skola XE-Stockholm International Academy XE-Stockholms Internationella Monte XE-Sverigefinska Stockholm XE-The Tanto International School XE-Tyska skolan/deutsche Schule XE-Vittra Södermalm XE-Vittra Telefonplan AB XE-Västerholms friskola S:a Friskolor utanför Huddinge

9 9 (11) Socioekonomisk resursfördelning, kommunala skolor utanför Huddinge Enheter, Kommunala skolor utanför Huddin Socioek nuv modell 75% /år Socioek nuv modell 75% /mån Socioek 25%/år Socioek 25%/mån år månad XK-Adolf Fredriks skola XK-Aspuddens skola XK-Bredängsskolan XK-Farsta Grundskola XK-Farsta Grundskola, Adolf Fredrik XK-Fittjaskolan XK-Gubbängsskolan XK-Haninge kommun UBF XK-Kungliga Sv balettskolan XK-Lillholmsskolan XK-Magelungsskolan XK-Sjöängsskolan XK-Sätraskolan S:a Kommunala skolor utanför Huddinge Tilläggsbelopp för nyanlända, friskolor i Huddinge Enheter, Friskolor i Huddinge Nyanlända ersättning/ år Nyanländaersättning/ mån månad ink 6% moms Enskild - XE-IES Huddinge Enskild - XE-Myrstugubergets Friskola Enskild - XE-Pysslingen AB Juringe skolan Enskild - XE-Skapaskolan S:a Friskolor i Huddinge

10 10 (11) Tilläggsbelopp för nyanlända, friskolor utanför Huddinge Enheter, Friskolor utanför Huddinge Nyanlända ersättning/ år Nyanländaersättning/ mån månad ink 6% moms Enskild - XE-Alla Nationers Fria Skola Enskild - XE-Futuraskolan AB Enskild - XE-IES Skärholmen Enskild - XE-IES Årsta Enskild - XE-Lycée Francais de Sthlm Enskild - XE-Metapontum Enskild - XE-Novia Engelska Skolan Enskild - XE-Olympen Telefonplan Enskild - XE-Stockholm International Academy Enskild - XE-Södertörns friskola Enskild - XE-Vittra Telefonplan AB Enskild - XE-Västerholms friskola S:a Friskolor utanför Huddinge Utbetalning av grund-och tilläggsbelopp Huddinge kommun tillämpar utbetalning av ersättning, detta innebär att inga fakturor skickas utan särskild överenskommelse. Underlaget beräknas mellan den andra och tredje varje månad. Därefter har utförare från den tredje till den tionde i månaden på sig att kontrollera underlaget genom att logga in i Visa ersättning - Lifecare. Korrigering sker månaden efter utbetalning, undantaget juli och augusti som rättas i september. Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad. Avläsning görs den 15.e varje månad. Undantag från principen: För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid mätningen i maj. För juli och augusti betalas en preliminär ersättning ut baserat på september som sedan rättas i ordinarie utbetalning i september. Ersättningen betalas ut senast den 21:e varje månad. Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning till utföraren För att varje skola ska erhålla rätt bidrag måste förvaltningen få kännedom om vilka Huddingebarn som går i respektive skola. Elevförändringar måste lämnas in omgående till förvaltningen. Utförare måste beakta mätdatum den 15:e samt handläggningstid för handläggarna. Varje utförare lämnar in uppdaterade uppgifter för höstterminen innan juli månads utbetalning genomförs, allt för att

11 11 (11) skolan ska erhålla rätt bidrag. Elevförteckningen ska enbart innehålla elever som är folkbokförda i Huddinge. På listan framgår elevernas namn och personnummer samt information om eleven deltar i modersmålsundervisning på skolan. Uppdaterade elevlistor ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen inför varje nytt läsår. Barn- och utbildningsförvaltningen kontaktas via Behov av extra skolår Om en elev är i behov av extra skolår för att kunna slutföra sin skolgång måste beslut fattas av hemkommunen. Ansökan om att fullgöra skolgång (enligt Skollagen 7 kap 15 ) samt ansökan om skolpliktens förlängning (enligt Skollagen 7 kap 13, finns under e-tjänster och blanketter på Överklagandehänvisning Beslut om bidrag från hemkommunen enligt skollagen (2010:800) kan överklagas genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Stockholm, se skollagen 28 kap. 5 p. 2. Om huvudmannen för den fristående skolan väljer att överklaga beslutet ska det skriftligt anges: - vilket diarienummer beslutet har, - vilken ändring som önskas, samt - vilka skäl som huvudmannen anser finns för ändring av grundskolenämndens beslut. För att överlagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till grundskolenämnden inom tre veckor från det att huvudmannen tagit del av beslutet. Med överklagan bifogas handlingar eller annat som anses stödja uppfattningen. Överklagandet ska innehålla postadress, telefonnummer samt e-postadress. Överklagandet ska undertecknas av behörig person i styrelsen och skickas till: Huddinge kommun Grundskolenämnden Huddinge Har överklagandet kommit in i rätt tid skickas handlingarna vidare till förvaltningsrätten, om barn- och utbildningsförvaltningen inte ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden

Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH 1 (7) Handläggare Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Grundskolenämnden Beslut om bidragsbelopp 2018 - grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2016

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG 2015-10-13 GSN-2015/1297.182 1 (5) HANDLÄGGARE Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Utförare med elev boende i

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2015

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG 2014-10-17 GSN-2014/1614.602 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Utförare med elev boende

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2013

Beslut om bidragsbelopp 2013 16 november 2012 GSN-2012/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2013 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2013. Grundskolenämnden

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (7) Datum 2016-12-12 Bilaga Kimmo Räihä Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 Förslag till ersättningar

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor

Beslut om bidragsbelopp 2019 för förskolor och grundskolor [8] UF/08 Information till utförare/er som har barn och elever som är folkbokförd i Botkyrka i sin verksamhet Beslut om bidragsbelopp 09 för förskolor och grundskolor i Botkyrka har fastställt beslut om

Läs mer

Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande

Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (6) Datum 2017-12-13 Bilaga Vår referens Kimmo Räihä kimmo.raiha@malmo.se Bilaga till beräkningar av ersättningar 2018 till Malmös kommunala och fristående skolor Förslag

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2018-12-14 1 (9) DNR GGN 0558-2018 Till förskolor och skolor med barn/elever folkbokförda i Sundbyberg Information om beslut av bidragsbelopp 2019 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor

Läs mer

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018 2017-12-18 1(5) Vår adress Barn- och bildningsnämnd Borlänge kommun Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Catherine Säll Franzén Catherine.sall@borlange.se Delegationsbeslut Grundbelopp

Läs mer

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen 08-731 30 00 2018-12-20 UN/2019:5 Till Falköpings kommun Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019 Lidingö stad meddelar härmed

Läs mer

Dnr Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor

Dnr Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor Dnr.6.- Bilaga b. Stockholmselever i fristående grundskolor 340/08 Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Akademiska skolan 6 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Akademiska

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 2 Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Inledning 3 1.1 Löpande information till hemkommunen 3 1.2 Bidrag till fristående

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2014-12-19 1 (9) DNR FN-0366/2014-1 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter

Läs mer

Skola Kommunal eller fristående Behörig % Stadsdel Behöriga lärare

Skola Kommunal eller fristående Behörig % Stadsdel Behöriga lärare Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Kommunal eller fristående Behörig % Stadsdel Behöriga lärare Abrahamsbergsskolan Kommunal skola 100 Bromma 90,9 % Adolf Fredriks

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2017-12-21 1 (9) Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor

Läs mer

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Sektor utbildning Antagen av Sektor utbildning Ledningsgrupp 2015-10-12 Reviderad 2018-11-19 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen Bilaga 1 Riktlinjer för s kommuns resursfördelningsmodell Gäller kommunala och fristående utförare av: 1. förskola 2. förskoleklass 3. fritidshem 4. fritidsklubb

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 FÖRSKOLA egen 1-3 år 90 220 kr 97 120 kr 120 140 kr 113 340 kr

Läs mer

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Cordoba International School 33 34 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Fryshuset

Läs mer

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Riktlinjer för ekonomisk ersättning 1 Dnr 2017/BUN 0156 Riktlinjer för ekonomisk ersättning Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Informations- och ansvarsfördelning... 3 2. Ekonomisk ersättning till verksamheterna...

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 1 (9) Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2017 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Läs mer

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Bromma Bromma Enskilda skola

Läs mer

Riktlinje för tilläggsbelopp

Riktlinje för tilläggsbelopp Styrdokument 1 (8) 2018-05-31 Riktlinje för tilläggsbelopp Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Gäller för: Fristående och kommunal, förskola, grundskola och gymnasieskola Dokumentnamn:

Läs mer

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg Datum: 2017-12-21 Till fristående skolor, förskolor och pedagogisk omsorg med barn och elever från Ekerö kommun Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående huvudmän

Beslut om bidrag till fristående huvudmän Beslut om bidrag till fristående huvudmän Reglerna om bidrag och ersättningar Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem

Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem Resursfördelningsmodell grundskola f-9, grundsärskola, fritidshem 1 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-10-26 Reviderad 2016-09-26 Reviderad 2017-09-25

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 Datum 2016-11-08 Beställarkontoret Hélène BöklinJonsson BUN 16/35 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 En kommuns bidrag för barn/elev

Läs mer

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN18/19 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-04 Dnr BUN18/19 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2018

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2018 Datum 2017-11-03 Beställarkontoret Jennie Vellner BUN 17/91 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2018 En kommuns bidrag för barn/elev i fristående

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd Fastställda av skolchef fr.o.m. 2014-03-01 Reviderade 2017-10-06 Innehåll

Läs mer

Resursfördelningsmodell för Kunskapsnämnden 2017

Resursfördelningsmodell för Kunskapsnämnden 2017 bilaga 72 Sid 1 (15) Resursfördelningsmodell för Kunskapsnämnden 2017 2 Innehåll Inledning... 3 Resursfördelningsmodellens konstruktion... 4 Övergripande budgetposter oberoende av huvudman... 6 Elevpeng...

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-02 Vår referens Kimmo Räihä Controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF-2019-11858

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010 1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-03-02 Till Fristående huvudman för xxx Beslut om bidragsbelopp till

Läs mer

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 RAPPORT 1(8) Minela Smajlovic, 0418-47 53 11 minela.smajlovic@svalov.se Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 - omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 & grundskola årskurs 7-9 Uppdragsgivare:

Läs mer

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-10-26 Reviderad 2016-09-26 Reviderad 2017-09-25 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Principer för resursfördelningsmodell

1. Principer för resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och fritidshem med ersättningsnivåer 2017 1. Principer för resursfördelningsmodell Barn- och ungdomskontorets principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp för 2015

Beslut om bidragsbelopp för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-09 FSN-2014/431.601 1 (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag

Läs mer

Skolpeng 2018 British Schools AB

Skolpeng 2018 British Schools AB 2019-05-20 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2019: 211 1 (8) Skolpeng 2018 British Schools AB Förslag till beslut Bidragsbeloppet avseende grundbelopp och socioekonomisk ersättning 2018 för huvudman:

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (17) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (13) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19. Målgrupp

Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19. Målgrupp 1(5) BARN OCH GRUNDSKOLAN Stab utbildning Information om tilläggsbelopp, läsåret 2018/19 Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp för elever/barn med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2

Läs mer

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9. Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade

Läs mer

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund 2017-10-23 1 (5) DNR GGN-0743/2017-2 Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän

Läs mer

Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018 Ny grundskolenämnd och förvaltning Resursfördelningsmodell Information våren 2018 Ny resursfördelningsmodell Innehåll Inledning 1. Nuläge, målbild och syfte 2. Principer för modellens utformande Var står

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Antagna av barn- och ungdomsnämnden den 5 december 2018 dnr 2018/2333 BUN Bidrag 2019 check och peng. Bidrag 2019 Check och peng 2019 Verksamhet 2018 2019 Förskola, grundbelopp 1-2 år, heltid 135 900 kr

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp 2016-03-23 Tillämpningsanvisningar för ansökan om - gällande barn och elever i behov av extraordinärt stöd i förskola, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts 1 (5) Antaget av grundskolenämnden 2015-09-08, 3. Ersätter riktlinjer för kostandsfri skolskjuts. Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen

Läs mer

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan 2018-12-07 1 (5) DNR GGN-0522/2018-2 Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhet år, heltid kr kr. 3-5 år, heltid kr kr. 1-5 år, deltid 15 t/v kr kr

Verksamhet år, heltid kr kr. 3-5 år, heltid kr kr. 1-5 år, deltid 15 t/v kr kr Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2017-11-14, 2017/1480 BUN-2, dnr 2017/1480 BUN-2 Bidrag 2018 Check och peng 2018 Verksamhet 2017 2018 Förskola, grundbelopp 1-2 år, heltid 132 000 kr 135 900 kr 3-5

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-09 BUN 2014/0788 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Regler för skolskjuts. Kl.öööööööööööööö-ä- ÖÖÖ Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts. Kl.öööööööööööööö-ä- ÖÖÖ Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Regler för skolskjuts Kl.öööööööööööööö-ä- ÖÖÖ Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 1 Innehållsförteckning Skolskjuts... 3 Rese- och väntetid... 3 Resor inom skolans verksamhet...

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp, antaget av Utbildningsnämnden

Riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp, antaget av Utbildningsnämnden Riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp, antaget av Utbildningsnämnden 2018-03-15 Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd datum 2018-03-15 Fastställd av Gäller för Dokumentansvarig Förvaltare Publicering

Läs mer

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-08 1.0 Anna Westerling Förskoleförvaltningen

Läs mer

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning

utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning REGLER FÖR utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning Antaget av Antaget Giltighetstid Dokumentansvarig Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 xx Tillsvidare Administrativ chef Håbo kommuns

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2017-09-04 BUN 2017/0765 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Regnbågen Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Riktlinje Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Kommunal och fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola Fastställd: 2019-02-11 Innehåll

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom

Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom Kommunstyrelsen 2018-05-28 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:251 Marita Skog 016-710 55 19 1 (2) Kommunstyrelsen Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom 8396-16 Förslag

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Yttrande över remiss gällande anmälan till JO.

Yttrande över remiss gällande anmälan till JO. Kommunstyrelsen 2017-08-22 Kommunledningskontoret Väldfärd KSKF/2017:400 Annette Johansson 016-710 84 64 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss gällande anmälan till JO. Dnr: 3089-2017 Förslag till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp Barn och elever i behov av extraordinärt stöd i förskola, grundskola, fritidshemrundskola, fritidshem Tillämpningsanvisningar för ansökan om tillläggsbelopp Datum: 2016-06-15 1 Innehåll Inledning 3 Målgrupp

Läs mer

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat Beslut 2014-04-07 Gäller fr.o.m. 2014-08-01 Reviderat 2016-09-05 Regler för utbetalning av bidrag till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Målgrupp. Tilläggsbeloppets storlek

Målgrupp. Tilläggsbeloppets storlek Inledning Den som godkänts som huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att bedriva förskola, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet har rätt till ersättning. Bidraget

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Regler för skolskjuts och elevresor

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Regler för skolskjuts och elevresor Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Regler för skolskjuts och elevresor Fastställt av: Utbildningsnämnden Datum: 2018-04-25, 36 För revidering ansvarar: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr Kommunstyrelsen 2017-09-18 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:38 Marita Skog, utvecklingsdirektör 1 (2) Kommunstyrelsen Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp 2016 - mål nr 367-16 Förslag

Läs mer

Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola

Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola Resursfördelningsmodell gymnasieskola och gymnasiesärskola Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2018-11-30 BUN 2018/0873 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-06 BUN 2014/0795 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag

Läs mer

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng För utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola Beslutade av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 27 mars 2019.

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Kristina Söderberg. Avdelningen för juridik

Kristina Söderberg. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 18:46 Diarienr: 18/05040 Handläggare: Avdelning: Kristina Söderberg Datum: 2018-11-09 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Ersätter: Cirkulär 09:75 Kommunledningen Barn- och utbildningsnämnder

Läs mer

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Skolskjutsreglemente Riktlinjer 2013-03-27 37 Barn- och

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag eller interkommunal ersättning för barn/elev från Sollentuna kommun som går i verksamhet i annan kommun

Ansökan om ekonomiskt bidrag eller interkommunal ersättning för barn/elev från Sollentuna kommun som går i verksamhet i annan kommun Barn- och utbildningskontoret Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Barn- och utbildningskontoret 191 86 Sollentuna Ansökan om ekonomiskt bidrag eller interkommunal ersättning

Läs mer