Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration"

Transkript

1 december 2012 Li Jansson Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration

2 Innehåll Inledning... 2 Lokala lösningar på ungdoms arbetslöshet och integration... 3 Stora lokala variationer i ungdomars och invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. 4 Privata instegsjobb påverkar ungdomsarbetslösheten Offentliga jobb och övriga jobb har inte samma effekter Totala jobb Offentliga jobb Företagsklimatet påverkar de privata instegsjobben Sammanfattning Appendix

3 Inledning En av de stora samhällsutmaningarna är att minska det kvarvarande utanförskapet. Men utanförskapet, att sakna arbete, är ingen jämnt fördelad börda. Av de personer som lever utan en inkomst av arbete är 80 procent unga, utomeuropeiskt födda eller personer med nedsatt arbetsförmåga. Det finns ingen enkel lösning för att komma till rätta med dessa problem. Men flera studier har visat att utformningen av företagsklimatet är centralt för att öka jobbskapandet och minska utanförskapet. Bara att förbättra det lokala företagsklimatet har potential att skapa nya jobb, om alla kommuner förbättrar sig i nivå med de bästa kommunerna 1. Kommuner med ett bra företagsklimat lyckas bättre med integrationen, även när hänsyn tas till andra förklaringar som utbildningsnivåer, tidpunkt för invandring och var i landet kommunen ligger. Skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda är betydligt lägre där. Vi kan också se att kommuner med ett bra företagsklimat har fler utomeuropeiskt födda akademiker i yrken som matchar deras kompetens. Men en växande samhällsutmaning är att möta dem vars utbildning inte är särskilt lång, eller att de på grund av att de är unga, invandrade eller saknar erfarenhet från svensk arbetsmarknad. För dem kan jobb med lite lägre utbildningskrav vara en väg till egen försörjning. Instegsjobbens framväxt förklaras oftast av anställningskostnadernas omfattning, som löner, arbetsrätt och arbetsgivaravgifter. Men även utformningen av företagsklimatet kan också påverkas tillgången på dessa jobb. En ny studie visar att bättre lokalt företagsklimat kan skapa upp till nya lite enklare jobb med lägre förkunskapskrav. Kreicbergs utredning och opinion har anlitats för att utreda på vilket sätt företagsklimatet inverkar på förekomsten av jobb med lägre kvalifikationskrav. Detta kopplas i sin tur till utvecklingen av ungdomsarbetslöshet och integration. Stockholm november 2012 Li Jansson, nationalekonom Svenskt Näringsliv 1 Välståndssamhälle för alla den företagsamma vägen ur fattigdom, Jansson

4 Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration Arbetslösheten bland svenska ungdomar är betydligt högre än i resten av befolkningen. Arbetslösheten bland åringar ligger över 20 procent medan den totala arbetslösheten ligger runt sju procent. Även utrikesfödda har en betydligt sämre position på arbetsmarknaden än infödda svenskar. Under 2010 var förvärvsfrekvensen bland infödda svenskar cirka 80 procent. Motsvarande andel för personer födda utanför EU/EFTA var cirka 50 procent. Det finns flera orsaker till dessa stora skillnader. Den ekonomiska forskningen visar bland annat att en strikt arbetsrätt och en sammanpressad lönestruktur med höga lägstalöner missgynnar svagare grupper på marknaden. Även utbildningssystemet och arbetsförmedlingen kan påverka ungdomarnas och de utrikesföddas möjligheter på arbetsmarknaden. Politiska reformer kan därför underlätta anställningar av medarbetare utan lång erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Många av dessa frågor avgörs i första hand på nationell nivå. Men även lokala politiker kan påverka förutsättningarna för dessa grupper. Arbetsmarknadsläget för ungdomar och utrikes födda varierar kraftigt mellan olika kommuner. Även om det ibland finns lokala avvikelser i kollektivavtalen som styr arbetsrätt och lägstalöner kan inte dessa små skillnader förklara variationen i ungdomsarbetslöshet. Det finns därför anledning att studera vilken roll lokala politiska beslut kan spela. Självklart har även svagare grupper större förutsättningar att hitta jobb i kommuner som präglas av en stark arbetsmarknad. Ju fler jobb det finns totalt, desto större är möjligheterna att unga kan få jobb. Men även vilken typ av jobb som finns i kommunen bör ha betydelse. Exempelvis är handeln och hotell- och restaurangbranschen betydligt viktigare arbetsgivare för ungdomar än för befolkningen som helhet. Dessa branscher skapar många instegsjobb både för ungdomar och för invandrare. Inom andra branscher ställs ofta högre krav på arbetslivserfarenhet och utbildning. Utbredningen av dessa branscher i en kommun beror delvis på köpkraften i kommunen. Men en del styrs också av politiska beslut. Vilken mark upplåts till kommersiella lokaler? Hur sker tillståndsgivningen för exempelvis uteserveringar? Hur lång tid tar det för kommunen att fatta beslut? Hur är kommunens servicenivå till företagen? Hur stor del av den kommunala verksamheten som är konkurrensutsatt bör också påverka ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Konkurrensutsättningen kan påverka den allmänna företagstillväxten och dessutom öka rörligheten på arbetsmarknaden. I en kommun där en stor del av vård, skola och omsorg är konkurrensutsatta kommer nya företag att skapas hela tiden samtidigt som andra försvinner. Därmed blir också ungdomarnas och de utrikes föddas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden större. I denna rapport analyserar vi om dessa hypoteser stämmer. I ett första steg undersöks om förekomsten av lättillgängliga jobb i högre grad än det totala antalet jobb förklarar skillnaderna i ungdomsarbetslöshet och sysselsättningsgrad bland utrikesfödda mellan olika kommuner. Vidare studerar vi om det har betydelse i vilken sektor dessa enklare jobb finns. I nästa steg granskar vi om det lokala företagsklimatet har betydelse för förekomsten av dessa jobb. 3

5 Stora lokala variationer i ungdomars och invandrares möjligheter på arbetsmarknaden Det officiella måttet på arbetslöshet, och således även ungdomsarbetslöshet, beräknas utifrån arbetskraftsundersökningen (AKU) som SCB utför månadsvis. Men i och med att AKU är en stickprovsundersökning går det inte att utifrån denna utläsa den lokala arbetslösheten på till exempel kommunnivå. För att ändå kunna få en uppfattning om hur ungdomsarbetslösheten skiljer sig åt mellan landets kommuner har vi valt att använda oss av Arbetsförmedlingens statistik. Här kan vi utläsa hur många ungdomar som var inskrivna på de lokala arbetsförmedlingarna och på så sätt uppskatta ungdomsarbetslösheten även på kommunal nivå. Vi är medvetna om att måtten långt ifrån är identiska. För att klassas som arbetslös inom AKU krävs det att du sökt ett arbete under undersökningsveckan. Detta kan ju många personer göra även om de inte är inskrivna på någon arbetsförmedling. Dessutom sätts de arbetslösa i relation till den totala arbetskraften för att beskriva nivån på arbetslösheten i AKU. Medan de sätts i relation till hela befolkningen i Arbetsförmedlingens statistik. Arbetsförmedlingens statistik underskattar således den egentliga ungdomsarbetslösheten. Samtidigt finns det uppgifter över hur många personer som också befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Arbetsförmedlingens statistik, vilket drar upp detta mått. Samtidigt ska inte problemen med att använda Arbetsförmedlingens uppgifter över arbetslösheten överdrivas. När det gäller den totala arbetslösheten finns det uppgifter på länsnivå från både AKU och Arbetsförmedlingen. I diagrammet nedan visas att det finns en betydande samvariation mellan de båda måtten. Är arbetslösheten hög jämfört med andra delar av landet enligt det ena måttet är den också det enligt det andra måttet. Diagram 1. Samvariation mellan arbetslöshetsmått i länen R2 = 0, Arbetslöshet* enligt AF Källa: SCB, Arbetsförmedlingen. Arbetslöshet enligt AKU *Här ingår även personer i arbetsmarknadsprogram 4

6 Eftersom vi endast använder statistiken som jämförelser mellan kommuner och samma premisser gäller i alla kommuner anser vi att statistiken från Arbetsförmedlingen ger en god bild över hur ungdomsarbetslösheten skiljer sig åt mellan kommunerna. Och resultatet är slående. Det existerar stora variationer på lokal nivå när det gäller ungdomarnas arbetslöshet. Den lägsta arbetslösheten hittas i Danderyds kommun, Stockholms län, där 1,8 procent av ungdomarna är inskrivna på arbetsförmedlingen. Den högsta arbetslösheten finns i Haparanda, Norrbotten, där närmare var fjärde ungdom är inskriven på arbetsförmedlingen. Tabell 1. Kommuner med den lägsta respektive högsta ungdomsarbetslösheten. År 2011? Kommun Ungdomsarbetslöshet* Kommun Ungdomsarbetslöshet* Danderyd 1,8 Filipstad 20,2 Lidingö 2,4 Ragunda 20,2 Vaxholm 2,5 Bromölla 20,2 Täby 2,8 Vilhelmina 20,6 Vallentuna 3,3 Kalix 20,6 Håbo 3,4 Storfors 21,3 Lund 3,5 Sollefteå 21,6 Solna 3,5 Bräcke 22,4 Nacka 3,6 Överkalix 23,2 Värmdö 3,7 Haparanda 23,4 *Här ingår även personer i arbetsmarknadsprogram Källa: Arbetsförmedlingen Det finns även stora variationer i arbetsmarknadssituationen för utrikes födda. Eftersom arbetsförmedlingen inte ger ut arbetslöshetsstatistik med avseende på födelseland på kommunnivå använder vi oss av SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och sysselsättningsgraden istället för att undersöka deras arbetsmarknadssituation. I Trosa kommun, Södermanland, är mer än 70 procent av de utomeuropeiskt födda sysselsatta. Den lägsta sysselsättningsgraden hos samma grupp återfinns i Hällefors, där endast drygt 20 procent har en sysselsättning. Tabell 2. Kommuner med dne lägsta respektive högsta sysselsättningsgraden hos invandrare*. År 2010? Kommun Sysselsättningsgrad Kommun Sysselsättningsgrad Trosa 71,1 Ronneby 33,6 Håbo 69 Bräcke 31,3 Mörbylånga 67,1 Storfors 31,1 Salem 66,8 Vingåker 30,7 Nykvarn 66,5 Lessebo 30,4 Täby 66,3 Karlskrona 30,2 Kungsbacka 66,3 Vilhelmina 30 Vallentuna 65,8 Smedjebacken 29,2 Laxå 65,2 Sorsele 28,1 Strömstad 65,1 Hällefors 21,3 *Födda utanför EU/Efta Källa: SCB, RAMS. 5

7 Privata instegsjobb påverkar ungdomsarbetslösheten För att kunna studera om förekomsten av instegsjobb påverkar den lokala ungdomsarbetslösheten började vi med att ta fram data över vad som kan räknas som instegsjobb. I detta sammanhang går det inte att använda sig av branschstrukturen i kommunerna. Visserligen skiljer sig exempelvis den genomsnittliga utbildningsnivån mellan olika branscher. Men även inom branscherna finns det stora variationer. Det finns yrken med både lägre och högre kvalifikationskrav i samtliga branscher. Istället har vi utgått från SCB:s yrkesindelning SSYK där samtliga anställda delas in efter vilket yrke de har. Här började vi med att identifiera vilka jobb som kunde karaktäriseras som jobb med lägre kvalifikationskrav. Vi utgick från SCB:s lönestrukturstatistik och fördelade lönerna efter yrken på tresiffernivå (SSYK). Därefter valde vi ut de yrken som hade en genomsnittlig månadslön som understeg kronor. Totalt hittades 33 yrken som uppfyllde kravbilden. Nedan redovisas dessa i tabellform. Det fanns ytterligare två yrken vars månadslön understeg kronor. Dessa var förskolelärare samt behandlingsassistenter. Men eftersom dessa yrken många gånger kräver en akademisk examen kan de inte klassas som instegsjobb. Tabell 3. Yrken med en månadslön under kronor kontorssekreterare och dataregistrerare 413 lager- och transportassistenter 414 biblioteksassistenter m.fl. 415 brevbärare m.fl. 421 kassapersonal m.fl. 422 kundinformatörer 512 storhushålls- och restaurangpersonal 513 vård- och omsorgspersonal 514 frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 611 växtodlare inom jordbruk och trädgård 612 djuruppfödare och djurskötare 613 växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 614 skogsbrukare 714 målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 732 drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 741 slaktare, bagare, konditorer m.fl. 742 möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 823 maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 824 maskinoperatörer, trävaruindustri 826 maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 827 maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 828 montörer 832 fordonsförare 834 däckspersonal 912 städare m.fl. 913 köks- och restaurangbiträden 914 tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 915 renhållnings- och återvinningsarbetare 919 övriga servicarbetare 921 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 931 grovarbetare inom bygg och anläggning 932 handpaketerare och andra fabriksarbetare 6

8 Efter att ha identifierat vilka yrken som har en genomsnittlig månadslön som understiger kr/månad behöver vi veta hur många personer som arbetar inom dessa yrken i privat respektive offentlig sektor. Detta får vi reda på via Yrkesregistret där vi även får reda på hur fördelningen ser ut kommun för kommun. Därefter relaterade vi antalet som arbetar i ovanstående yrken till kommunens invånare i arbetsför ålder (15 64 år). Det ger oss en uppfattning om hur vanlig förekomsten av enklare jobb är i Sveriges samtliga kommuner. I likhet med ungdomsarbetslöshet och sysselsättningsgrad hos invandrare finns även stora lokala skillnader när det gäller förekomsten av enklare privata jobb. I Strömstad kommun, Västra Götaland, uppgår de enklare privata jobben till 26 procent av den arbetsföra befolkningen. Även Sigtuna kommun i Stockholms län uppvisar en andel som överstiger 25 procent. I den andra ändan finns Forshaga kommun i Värmlands län vars andel privata enklare jobb endast uppgår till 4,1 procent av den arbetsföra befolkningen. Tabell 4. Kommuner med den högsta respektive lägsta förekomsten av enklare privata jobb. Kommun Andel enklare privata jobb Kommun Andel enklare privata jobb Strömstad 25,9% Degerfors 6,5% Sigtuna 25,0% Norberg 6,4% Ovanåker 22,9% Grums 6,0% Götene 22,6% Salem 5,8% Uppvidinge 22,6% Ale 5,5% Laxå 21,3% Öckerö 5,2% Falkenberg 21,3% Storfors 4,4% Burlöv 20,5% Hammarö 4,4% Sotenäs 20,2% Älvkarleby 4,4% Älmhult 20,2% Forshaga 4,1% Källa: SCB, Yrkesregistret. Frågan är då om andelen lättillgängliga jobb i kommunerna påverkar den lokala ungdomsarbetslösheten? Hypotesen är ju att en stor andel enklare jobb ska bidra till att minska tröskeleffekterna till den lokala arbetsmarknaden för ungdomar. En hög andel sådana jobb borde enligt denna hypotes leda till en relativt lägre ungdomsarbetslöshet. På samma sätt borde även invandrarnas sysselsättningsgrad vara högre i dessa kommuner. Vid en första anblick verkar detta samband svagt. En stor andel jobb med lägre kvalifikationskrav i kommunen verkar inte på något påtagligt sätt påverka vare sig ungdomsarbetslösheten eller invandrarnas sysselsättningsgrad. Men bilden störs av de kommuner där en stor del av invånarna arbetar på annat håll, så kallade förorts- och pendlingskommuner. I dessa kommuner arbetar över 40 procent av invånarna i en annan kommun än de bor i. 2 Det gör att det i vissa fall inte behövs någon stark lokal arbetsmarknad för att hålla nere arbetslösheten. En låg arbetslöshet i en pendlingseller förortskommun kan istället uppstå tack vare en stark arbetsmarknad i närliggande, ofta större, kommuner. 2 I förortskommuner arbetar över 50 procent av invånarna i en annan kommun och i pendlingskommuner är motsvarande andel 40 procent. 7

9 För att kontrollera detta introducerade vi så kallade dummyvariabler för pendlingsoch förortskommuner. På så sätt rensar vi för den effekt på den lokala arbetslösheten som uppstått tack vare en stark arbetsmarknad i en grannkommun. I regressionen nedan är ungdomsarbetslösheten den beroende variabeln som ska förklaras av andelen privata enklare jobb och de två dummyvariablerna för kommuntyp. Tabell 5. Y = Ungdomsarbetslöshet. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Enklare jobb 0,395*** Förortskommun 6,107*** Pendlingskommun 1,200* Adj R 2 0,264 När vi tog hänsyn till typ av kommun uppstod alltså ett tydligt samband mellan kommunernas ungdomsarbetslöshet och förekomsten av enklare jobb i motsvarande kommun. Sambandet är statistiskt signifikant (lågt p-värde). Skattningen visar att en ökning av andelen privata instegsjobb med en procentenhet minskar ungdomsarbetslösheten med cirka 0,4 procentenheter. Även kommuntypen har betydelse för ungdomsarbetslösheten även om p-värdet för pendlingskommuner inte är signifikant på femprocentsnivån. Eftersom multipla regressioner inte går att visualisera i diagram form redovisar vi en enkel regression där vi endast redovisar sambandet för de kommuner som varken är pendlings- eller förortskommuner med tillhörande förklaringsvärde. Diagram 2. Samband mellan ungdomsarbetslöshet och andel privata jobb med lägre förkunskapskrav Ungdomsarbetslöshet R2 = 0, Andel privata instegsjobb 8

10 En motsvarande regressionskörning där vi istället använder invandrares sysselsättningsgrad som beroende variabel visar på liknande resultat då vi använder enklare jobb som förklaringsvariabel och? kontrollerar för kommuntyp?. Sambandet är klart positivt. Ju högre andel enklare privata jobb desto högre sysselsättningsgrad. Beräkningarna tyder på att en ökning av andelen privata instegsjobb med en procentenhet ökar sysselsättningsgraden bland utrikes födda med 0,8 procentenheter. Däremot är kommuntypen pendlingskommun inte en signifikant variabel för sysselsättningsgraden. Tabell 6. Y = Sysselsättningsgrad, invandrare. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Enklare jobb 0,790*** Förortskommun 12,967*** Pendlingskommun 0,957 Adj R 2 0,317 9

11 Offentliga jobb och övriga jobb har inte samma effekter Totala jobb Men ju fler jobb det finns i en kommun desto lägre borde även ungdomsarbetslösheten bli, oavsett vad det är för jobb som finns. Det kan alltså invändas att det inte är en stor andel instegsjobb som bidrar till en lägre ungdomsarbetslöshet utan det är det totala utbudet av jobb som är det som observeras. För att kontrollera detta har vi gjort en liknande regression som ovan där vi åter ger förorts- och pendlingskommuner en dummyvariabel. Men istället för andelen enklare jobb som förklaringsvariabel till den lokala ungdomsarbetslösheten använder vi andelen totala jobb i förhållande till den arbetsföra befolkningen som förklaringsvariabel. Tabell 7. Y = Ungdomsarbetslöshet. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Totala jobb 0,078*** Förortskommun 6,328*** Pendlingskommun 1,327* Adj R 2 0,209 Skattningen visar att sambandet mellan det totala antalet jobb och ungdomsarbetslösheten inte alls är lika starkt som för privata enklare jobb. En ökning av det totala antalet jobb med en procentenhet minskar ungdomsarbetslösheten med endast 0,08 procentenheter. Effekten av enklare privata jobb är alltså fem gånger starkare. Vidare är förklaringsvärdet lägre och p-värdet högre i denna skattning. För att visualisera resultatet visas endast de kommuner som inte är förorts- eller pendlingskommuner med tillhörande förklaringsgrad. Diagram 3. Samband mellan ungdomsarbetslöshet och andel totala jobb. 100% 90% 80% R2 = 0, % Andel jobb 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ungdomsarbetslöshet 10

12 Även när vi tittar på invandrares sysselsättningsgrad blir resultaten sämre när vi använder oss av andelen totala jobb som förklaringsvariabel. En ökning av det totala antalet jobb med en procentenhet ökar sysselsättningsgraden bland de utrikesfödda med endast 0,12 procentenheter. Effekten var mer än sex gånger starkare för de enklare privata jobben. Även förklaringsgraden är betydligt lägre i denna beräkning. Tabell 8. Y = Sysselsättningsgrad, invandrare. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Totala jobb 0,126*** Förortskommun 12,853*** Pendlingskommun 0,791 Adj R 2 0,247 Offentliga jobb Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare i de flesta kommuner. Och även i det offentliga finns motsvarande enklare jobb som redovisades tidigare. 3 Även här finns stora variationer när det gäller omfattningen av jobben. I Eksjö kommun, Jönköpings län, uppgår de offentliga enklare jobben till 19 procent av den arbetsföra befolkningen. Motsvarande andel i Vellinge ligger endast på 1,4 procent, vilket är den lägsta noteringen i riket. Tabell 9. Kommuner med den högsta respektive lägsta förekomsten av enklare offentliga jobb. Kommun Andel enklare offentliga jobb Kommun Andel enklare offentliga jobb Eksjö 19,1% Vallentuna 4,6% Dorotea 19,0% Salem 4,5% Lycksele 18,3% Vaxholm 4,5% Överkalix 18,1% Sollentuna 4,1% Ånge 17,6% Sundbyberg 3,9% Åsele 17,4% Upplands Väsby 3,6% Arvidsjaur 17,3% Staffanstorp 3,4% Pajala 16,2% Nacka 3,3% Norsjö 16,2% Täby 3,0% Vilhelmina 16,0% Vellinge 1,4% Källa: SCB, Yrkesregistret. För att ta reda på om även enklare jobb i den offentliga sektorn leder till en lägre ungdomsarbetslöshet gör vi motsvarande regression som tidigare. Men denna gång används således andelen offentliga enklare jobb som förklaringsvariabel till ungdomsarbetslösheten. 3 Vi studerar alltså exakt samma yrkesgrupper som i tabell 3. Men nu studeras de jobb som finns i den offentliga sektorn. 11

13 Tabell 10. Y = Ungdomsarbetslöshet. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Enklare offentliga jobb 0,571*** Förortskommun 2,299*** Pendlingskommun 0,784 Adj R 2 0,253 Men till skillnad från privata enklare jobb verkar en hög andel offentliga enklare jobb samvariera med en högre ungdomsarbetslöshet. Det vill säga ju högre andel enklare offentliga jobb desto högre ungdomsarbetslöshet. Detta resultat kan verka motstridigt med tanke på de resultat som tidigare presenterats. En förklaring kan vara att sambandet mellan ungdomsarbetslöshet och många enklare offentliga jobb är omvänt till skillnad från när vi studerade de privata jobben. Det skulle alltså kunna vara att det är ungdomsarbetslösheten som förklarar den höga andelen offentliga jobb. Med en svag jobbtillväxt i privat sektor utgör den offentliga sektorn en större del av den totala ekonomin. En annan tänkbar anledning till det motstridiga resultatet är att det främst är inom den privata sektorn som utslagning av aktörer sker och där nya aktörer etablerar sig. Offentliga verksamheter lägger oftast inte ned verksamheter eller blir utkonkurrerade av andra aktörer. Däremot effektiviseras de bland annat genom minskning av personalstyrkan 4. Men i dessa fall träder lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna in, vilka oftast gynnar äldre anställda. Enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) var medelåldern för en anställd inom det offentliga mellan år. I privatägda aktiebolag låg motsvarande medelålder på 40 år. Det motstridiga resultatet kan alltså visa att de privata enklare jobben till större del kommer ungdomar och invandrare till del. Medan de enklare jobben inom det offentliga till större delen innehas av äldre och svenskfödda. Även om resultaten kan vara förvånande finns det andra studier som ger liknande resultat. En studie från IFAU 5 visade att sysselsättningen ökade på marknader som konkurrensutsattes. Framförallt var det sysselsättningen bland unga, utrikesfödda och äldre som ökade. Nedan visas regressionen i diagramform för de kommuner som inte klassats som förorts- eller pendlingskommuner med tillhörande förklaringsgrad. 4 Antalet kommunanställda har till exempel minskats med anställda under perioden Hanspers och Hensvik, Konkurrens och sysselsättning, Rapport 2011:12, IFAU,

14 Diagram 4. Samband mellan ungdomsarbetslöshet och andel enklare offentliga jobb Ungdomsarbetslöshet R2 = 0, Andel offentliga instegsjobb En regressionskörning på motsvarande sätt för invandrares sysselsättningsgrad visar på samma resultat. En hög andel enklare offentliga jobb tenderar att samvariera med en lägre sysselsättningsgrad hos kommunens utlandsfödda (födda utanför EU/Efta) invånare. Tabell 11. Y = Sysselsättningsgrad, invandrare. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Enklare offentliga jobb 1,002*** Förortskommun 5,983*** Pendlingskommun 2,760** Adj R 2 0,287 Företagsklimatet påverkar de privata instegsjobben. Genomgången i tidigare avsnitt visar tydligt på vikten av enklare jobb i den privata sektorn för att förbättra arbetsmarknadssituationen för ungdomar och invandrare. Frågan är då vad de lokala politikerna kan göra för att öka möjligheterna till tillväxt i den privata servicesektorn. En stor del av tillväxtmöjligheterna avgörs på nationell nivå genom kollektivavtal, utbildningssystemet, arbetsgivaravgifter, arbetsrätten, RUT- och ROT-avdrag och restaurangmomsen. En del av variationerna i förekomsten av privata instegsjobb mellan olika kommuner kan heller inte påverkas genom lokala politiska beslut. Exempelvis kan närheten till stränder eller skidbackar dra upp turismen i en kommun och därmed skapa ett stort antal instegsjobb inom turistindustrin eller turistnäringen?. Även om alla kommuner kan arbeta för att öka turismen har inte alla samma förutsättningar. Hur tätbefolkad en kommun är kan också ha betydelse för omfattningen på både detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. 13

15 Samtidigt finns det också mycket som kommunen kan göra för att öka tillväxten i den privata servicesektorn. Kommunerna avgör till exempel själva vilka områden som upplåts till handelsområden. Även tillståndshanteringen har stor betydelse. Snabbheten och generositeten kan vara avgörande för många företag. Det kan exempelvis gälla tillstånd för uteservering för olika restauranger. För att se hur mycket den lokala politiken kan påverka förekomsten av privata instegsjobb har vi studerat sambandet mellan dessa jobb och företagens omdömen om det lokala företagsklimatet. Det bör påpekas att ett förbättrat företagsklimat sannolikt inte påverkar just de privata instegsjobben i första hand. Företagsklimatet är minst lika betydelsefullt för etableringar och tillväxt i kunskapsintensiva företag. Men i en kommun där klimatet för företagande generellt är bra bör det också finnas större möjligheter för att skapa tillväxt i den privata servicesektorn. När avancerade verksamheter etableras i kommunen får det kringeffekter genom att underlaget för servicesektorn växer. Svenskt Näringsliv genomför varje år en ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Denna ranking bygger både på statistiska variabler och företagens betyg på olika faktorer. Den faktor som har störst betydelse i denna ranking är företagens totala omdöme om företagsklimatet i kommunen. Betygsstegen går från 1 till 6. Vi har alltså studerat det genomsnittliga betyget på detta omdöme i respektive kommun. Samtidigt finns det som tidigare nämnts andra faktorer som bör påverka förekomsten av privata instegsjobb. Vi har därför inkluderat en variabel som beskriver hur många invånare som finns per kvadratkilometer. Ju mer tätbefolkad en kommun är, desto bättre är förutsättningarna för privata serviceverksamheter. Vi har också lagt till dummyvariabler för pendlings- och förortskommuner. Det bör vara så att behovet av privata servicejobb är mindre i kommuner där en stor del av befolkningen dagligen arbetspendlar till en annan kommun. Eftersom de i detta fall bland annat besöker lunchrestauranger i den kommun de arbetar i och kanske även gör en del av sina inköp i samband med arbetet. Resultaten av regressionen redovisas nedan. Tabell 12. Y = Förekomsten av privata enklare jobb. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Befolkningstäthet 0,0014*** Sammanfattande omdöme 2,042*** Förortskommun 3,953*** Pendlingskommun 2,442*** Adj R 2 0,204 Regressionen uppvisar de förväntade sambanden och samtliga estimat är statistiskt signifikanta. De kommuner som räknas som förortskommuner har 3,9 procentenheter lägre andel enklare privata jobb i relation till befolkningen. För pendlingskommuner är andelen 2,4 procentenheter lägre. Befolkningstätheten har en positiv inverkan på dessa jobb. Resultaten ska tolkas som att en ökning på 100 invånare per kvadratkilometer ger en ökning av de enklare privata jobben med 0,14 procentenheter. Det är alltså inga stora effekter men samtidigt är variationen i befolkningstäthet stor mellan kommunerna. I Stockholm finns det över invånare per kvadratkilometer medan motsvarande notering för Arjeplog är 0,2. 14

16 När det gäller företagsklimatet är effekterna relativt stora. Skattningen visar på att en höjning av det genomsnittliga sammanfattande omdömet på företagsklimatet med ett steg skulle öka de enklare privata jobben med över 2 procentenheter. Det motsvarar en ökning av de enklare instegsjobben med jobb. Enligt de tidigare skattningarna i denna rapport skulle en sådan ökning leda till en minskning av ungdomsarbetslösheten med knappt en procentenhet och dessutom öka sysselsättningsgraden bland invandrare med drygt 1,5 procentenheter. Graden av konkurrensutsättning av kommunernas verksamhet påverkar direkt andelen privata servicejobb. Ju mer av exempelvis äldreomsorgen som konkurrensutsätts, desto fler jobb för vård- och omsorgspersonal finns inom den privata sektorn. Vi inkluderade därför även graden av konkurrensutsättning i regressionen. Tabell 13. Y = Förekomsten av privata enklare jobb. N = 290, Signifikansnivå: ***1% **5% *10% Befolkningstäthet 0,0011** Sammanfattande omdöme 1,907*** Förortskommun 4,257*** Pendlingskommun 2,427*** Entreprenader 0,051 Adj R 2 0,207 Graden av konkurrensutsättning (Entreprenader) har en positiv effekt på de privata servicejobben men sambandet är inte statistiskt säkerställt på 10-procentsnivån. Effekten är heller inte så stor. Skattningarna tyder på att om ytterligare tio procentenheter av de kommunala verksamheterna överlåts på privata utförare ökar andelen privata servicejobb med 0,05 procentenheter. Samtidigt bör det påpekas att det sannolikt finns en samvariation mellan det sammanfattande omdömet om företagsklimatet och graden av konkurrensutsättning. I kommuner med en positiv syn på det privata näringslivet och en bra service till företagen är det vanligare att de också konkurrensutsätter en större del av sina egna verksamheter. Våra tester visar också att om det sammanfattande omdömet utesluts ur regressionen blir graden av konkurrensutsättning signifikant på femprocentsnivån. Sammanfattningsvis visar beräkningarna att kommunerna har möjlighet att påverka förekomsten av privata servicejobb och därmed i förlängningen både ungdomsarbetslösheten och invandrarnas sysselsättningsgrad. Genom konkurrensutsättning av de egna verksamheterna, en hög servicenivå med snabba beslut om olika tillstånd, en tillåtande attityd och inte alltför höga avgifter går det att skapa en bättre grund för en växande privat servicesektor. 15

17 Sammanfattning I denna rapport analyseras vikten av instegsjobb i den privata sektorn för att öka sysselsättningen bland svagare grupper på arbetsmarknaden som ungdomar och invandrare. Vi studerade förekomsten av de 33 yrken med lägst genomsnittliga löner och satte dessa jobb i relation till befolkningen i samtliga kommuner. I ett första steg analyserades sambandet mellan dessa jobb i den privata sektorn och ungdomsarbetslösheten i Sveriges kommuner. Sambanden tyder på att privata instegsjobb har stor betydelse. Uppskattningsvis leder en ökning av dessa privata instegsjobb med en procentenhet till en minskning av den totala ungdomsarbetslösheten med 0,4 procentenheter och till en ökning av sysselsättningsgraden bland utomeuropeiskt födda med 0,8 procentenheter. Eftersom förekomsten av dessa privata instegsjobb varierar med mellan 4 och 26 procent bland Sveriges kommuner visar beräkningarna att det finns en stor potential till att förbättra arbetsmarknadssituationen för både ungdomar och utrikesfödda. Det kan tyckas självklart att antalet jobb i en kommun påverkar arbetsmarknadssituationen för alla invånare. Men effekten av det totala antalet jobb i relation till befolkningen är inte alls lika viktig som just de privata instegsjobben. En ökning av det totala antalet jobb med en procentenhet leder endast till en minskning av ungdomsarbetslösheten med 0,07 procentenheter och till en ökning av utrikesföddas sysselsättningsgrad med 0,13 procentenheter. Effekten av just instegsjobben är alltså fem till sex gånger högre. Instegsjobb i den offentliga sektorn verkar dessutom ha motsatt effekt på de svagare grupperna. Detta resultat är överraskande, men en förklaring kan vara att medelåldern bland de anställda är högre i de offentliga jobben. Eftersom nya företag kommer fram och andra försvinner i den privata sektorn blir jobbrörligheten högre i den privata sektorn vilket gör det lättare för svagare grupper att komma in på arbetsmarknaden. Förekomsten av privata jobb styrs i hög utsträckning av beslut på den nationella nivån. Det gäller arbetsrätt, arbetsgivaravgifter, kollektivavtalade löner och utbildningssystemet. Men i denna rapport visas också att det lokala företagsklimatet har betydelse för framväxten av de privata instegsjobben. Även när vi tar hänsyn till exempelvis befolkningstätheten i kommunerna framkommer det att i kommuner där företagen ger det lokala företagsklimatet ett högt betyg finns det också fler privata instegsjobb. Detta kan tyckas vara förvånande då ett gott företagsklimat kanske främst förknippas med etableringar och tillväxt i kunskapsintensiva företag. Men det finns flera förklaringar till att även servicejobben påverkas av företagsklimatet. De lokala politikerna kan på många sätt direkt påverka framväxten av dessa instegsjobb genom att konkurrensutsätta de egna verksamheterna, genom att upplåta mark till detaljhandeln och genom en hög servicenivå. Det kan också gälla tillståndsgivning för till exempel hotell och pensionat, uteserveringar eller för att ansluta ett avlopp. Om arbetsmarknaden ska förbättras för ungdomar och invandrare måste nödvändiga steg tas på såväl den nationella som den lokala nivån. 16

18 Appendix Här redovisas de utdatasammanfattningar som ligger till grund för regressionsanalyserna som diskuteras i rapporten. Tabell 5. Ungdomsarbetslöshet och privata enklare jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 3, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,438E 19 Residual , , Totalt ,0411 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Konstant 18, , , ,262E 56 16, Priv. Instegsjobb 0, , , ,797E 09 0, Förortskommun 6, , , ,058E 19 7, Pendlingskommun 1, , , , ,

19 Tabell 6. Invandrares sysselsättningsgrad och privata enklare jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 7, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,901E 24 Residual ,599 56, Totalt ,579 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 37, , , ,037E 60 33, ,89965 Priv. Instegsjobb 0, , , ,465E 09 0, , Förortskommun 12, , , ,838E 23 10, , Pendlingskommun 0, , , , , , Tabell 7. Ungdomsarbetslöshet och totala jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 4, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,07E 15 Residual , , Totalt ,0411 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 18, , , ,09E 30 15, ,20586 Andel jobb/bef 0, , , , , , Förortskommun 6, , , ,64E 16 7, , Pendlingskommun 1, , , , , ,

20 Tabell 8. Invandrares sysselsättningsgrad och totala jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 7, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,58E 18 Residual ,646 62, Totalt ,579 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 39, , , ,34E 36 34, , Andel jobb/bef 0, , , , , , Förortskommun 12, , , ,28E 17 10, , Pendlingskommun 0, , , , , , Tabell 10. Ungdomsarbetslöshet och enklare offentliga jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 3, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,215E 18 Residual , , Totalt ,0411 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 7, , , ,483E 09 4, , Off.instegsjobb 0, , , ,145E 08 0, , Förortskommun 2, , , , , , Pendlingskommun 0, , , , , ,

21 Tabell 11. Invandrares sysselsättningsgrad och enklare offentliga jobb. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 7, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression , , , ,786E 21 Residual ,897 58, Totalt ,579 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 59, , , ,241E 76 54, , Off.instegsjobb 1, , , ,44E 07 1, , Förortskommun 5, , , ,198E 05 3, , Pendlingskommun 2, , , , , , Tabell 12. Förekomst av enklare privata jobb och sammanfattande omdöme. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 3, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression 4 878, , , ,096E 14 Residual , , Totalt ,3732 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 6, , , , , ,94918 Befolkningstäthet 0, , , , , , Sammanfattande omdöme 2, , , , , , Förortskommun 3, , , ,342E 13 4, , Pendlingskommun 2, , , ,771E 06 3, ,

22 Tabell 13. Förekomst av enklare privata jobb och entreprenader. UTDATASAMMANFATTNING Regressionsstatistik Multipel-R 0, R-kvadrat 0, Justerad R-kvadrat 0, Standardfel 3, Observationer 290 ANOVA fg KvS MKv F p-värde för F Regression 5 902, , , ,352E 14 Residual , , Totalt ,3732 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Konstant 6, , , , , , Befolkningstäthet 0, , , , , , Sammanfattande omdöme 1, , , , , , Förortskommun 4, , , ,627E 13 5, , Pendlingskommun 2, , , ,421E 06 3, , Entreprenader 0, , , , , ,

23 Storgatan 19, Stockholm Telefon

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Andreas Hagström Tfn: 08-786 56 33 PM 2012-03-27 Dnr 2012:524 RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG Uppdragsgivaren har ställt följande frågor om restaurangbranschen i Gävleborgs

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Kvinnors företagande så kan det ta fart

Kvinnors företagande så kan det ta fart Kvinnors företagande så kan det ta fart april 2007 Sammanfattning Jämfört med många andra länder är det relativt få i Sverige som försörjer sig som företagare. Under en lång följd av år har svenska regeringar,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län Årets företagarkommun 2015 Västerbottens län UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag Hjälper företag, offentlig sektor och privatpersoner med beslutsunderlag för säkra

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer