Upphandling av Elenergi. Diarienr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756"

Transkript

1 Upphandling av Elenergi Diarienr

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS Upphandlingens syfte Ekonomisk kapacitet och intyg Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Kreditupplysning Avtal om balansansvar Teknisk och yrkesmässig kapacitet Beskrivning av företaget Produktionsmetod Underleverantörer Omfattning Omfattning av leverans Option om leverans av el från förnybara energikällor Övriga krav Anbud ska acceptera villkoren i detta förfrågningsunderlag Pris, betalning etc Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Språk Undertecknande, behörig firmatecknare Tilldelning av kontrakt Pris per kwh El från förnybara energikällor El från förnybara energikällor Pristillägg för el från förnybara energikällor Allmänna förutsättningar för anbudet Upphandlingsförfarande Anbudets form och antal Frågor och svar Checklista Sekretess hos PTS Kontaktperson för anbudet Inlämnande av anbud Bilagor: 1. Avtal 2. Allmänna villkor El 2004 N 3. Checklista 4. Sanningsförsäkran 5. Begäran om upplysning vid offentlig upphandling (RSV 4820) Post- och telestyrelsen 2

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. PTS verkar för att alla i Sverige skall få tillgång till goda och prisvärda kommunikationer. PTS arbetar med fyra övergripande områden: - konsumenternas intressen i centrum, - effektiv konkurrens, - effektivt resursutnyttjande och - säker kommunikation För att nå våra mål arbetar vi bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom våra områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. Post- och telestyrelsen har ca 250 anställda varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Mer information om PTS finns på 2 Upphandlingens syfte PTS genomför upphandling av sitt behov av elenergi för perioden 1 februari till och med 31 december Upphandling omfattar även option om att förlänga avtalet med tre månader som mest fyra gånger, dvs. ett år. 3 Ekonomisk kapacitet och intyg 3.1 Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas aktuellt registreringsbevis. Utländska anbudsgivare bifogar registreringsbevis från myndighet i anbudsgivarens hemland. 3.2 Skattekontroll Anbudsgivaren ska vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter. Svenska anbudsgivare ska bifoga bilaga 5 Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar offentlig upphandling ifylld. Utländsk anbudsgivare ska uppvisa motsvarande intyg från berörd myndighet i sitt hemland. Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 3.3 Sanningsförsäkran Till anbudet ska bifogas undertecknad bilaga 4 Sanningsförsäkran. Anbudsgivaren ska upprätthålla villkoren i bilagan fram till dess att ett eventuellt avtalsförhållande mellan parterna avslutats. Post- och telestyrelsen 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3.4 Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst 3 enligt UC:s skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader vid sista dag att lämna anbud. 3.5 Avtal om balansansvar Leverantör ska vid avtalets ingående inneha ett giltigt avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. Om anbudet inte innehåller kopia av sådant avtal ska det av anbudet klart framgå vem som kommer att ha balansansvaret för den berörda leveransen. 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 4.1 Beskrivning av företaget Med anbud skall bifogas en beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och utvecklingsplaner m.m. inklusive en redovisning av kvalitetssäkringsrutiner. 4.2 Produktionsmetod PTS är en myndighet med ett fullständigt miljöledningssystem (enl regeringens beslut den 31 januari 2002 (M2002/302/Kn). I myndighetens miljöarbete ingår att göra ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Anbud ska ange vilken/vilka energikällor som används för produktion av elektriciteten. 4.3 Underleverantörer Om anbudslämnaren avser att anlita underleverantörer för uppdraget ska dessa anges i anbudet. 5 Omfattning 5.1 Omfattning av leverans Anbudet ska omfatta leverans av el motsvarande PTS behov i enlighet med bifogat avtal, bilaga 1. Avrop av el skall kunna göras vid samma tillfälle som avtal skrivs eller vid en senare tidpunkt. Nedan redovisas PTS nuvarande volymer och uttagspunkter. Komplett anläggningslista är upprättad med samtliga erforderliga uppgifter som krävs för att genomföra leverantörsbyten (se nedan). PTS innehar sex (6) anläggningar med en årsförbrukning på cirka 0,5 GWh fördelat på: Post- och telestyrelsen 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Schablonanläggningar (S): 5 st med en förbrukning av cirka 0,1 GWh. Timmätta anläggningar (T): 1 st med en förbrukning av cirka 0,4 GWh. Antal nätägare: fyra (4); Fortum, Göteborg Energi, E.ON och Vattenfall Anläggningslista Leveranspunkt Adress och ort Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Omr id: STH Anl id: Föreningsgatan 4 /Geologgatan 8, Kiruna Omr id: MAF Anl id: Limhamnsgårdens Allé 3, Malmö Omr id: MMO Anl id: Svankällevägen, Kungälv Omr id: GBG Anl id: Kabelgatan 4, Kungsbacka Omr id: NHA Anl id: Kabelgatan 4, Kungsbacka Omr id: NHA Anl id: Nätägar e Företag Anl. Säkring Max uttag Beräknad årsförbrukn. Strömsty rka Effekt Energi S/T A kw kwh Fortum T Vattenfall S E.ON S Göteborg Energi S Fortum S 16S Fortum S Anbud ska omfatta hela PTS behov. PTS förbehåller sig rätten att lägga till och avyttra anläggningar från avtalet. Någon viss volym kan inte garanteras. Vi vill dock betona att antalet anläggningar och efterfrågad volym har varit relativt konstant genom åren. Post- och telestyrelsen 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5.2 Option om leverans av el från förnybara energikällor Anbud bör omfatta option om leverans av elektricitet från förnybara energikällor 1. Anbud innehållande sådan option kommer att ges företräde vid val av leverantör i enlighet med p. 7. Om option om leverans av elektricitet från förnybara energikällor erbjuds, ska anbudet innehålla uppgift om; 1. pristillägg för detta, 2. vilket bevismedel/verifikation för miljöaspekten i elen som åberopas (se exempel på godkända bevismedel nedan), Exempel på bevismedel: Ursprungsgaranti inte äldre än 1 år enligt EU-standarden 2 eller likvärdigt, eller nedan verifikationer För nedan nämnda verifikationer skall ursprungsgarantier följa med, eller så ska det finnas ett revisionsförfarande som garanterar att elen inte dubbelräknas: Bilateralt avtal eller RECS-certifikat, Bra-Miljöval-licens/attesterad kopia på elhandelföretagets Bra Miljövallicens eller annan miljömärkeslicens enligt EUGENE standard för den upphandlade produkten., SERO-licens eller EPD/Miljövarudeklaration typ III enligt ISO Om avtal om option tecknas ska resultatet av revision av leveransuppfyllelse vad gäller el från förnybara energikällor finnas tillgänglig hos leverantören under den del av avtalsperioden vilken optionen omfattar, så att PTS kan beredas möjlighet att ta del av denna. Bevismedel: Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 eller likvärdigt eget dokumenterat system som omfattar rutiner eller system som styr och dokumenterar elleveransens ursprung. Om avtal om option tecknas ska redovisning av andel förbrukning per energikälla ske i samband med fakturering. 1 Definition för förnybar energikälla finns i Direktiv 2001/77/EG art 2a. 2 Ursprungsgarantierna regleras av EU-direktivet om förnybar energi (2001/77/EG). I Sverige har EU-direktivet implementerats i lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el (2006:329). Enligt EU:s elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) ska alla elleverantörer för sina kunder ange från vilka energikällor den levererade elen är producerad. E-TRACK är ett EUprojekt som är slutfört och har stötts av Intelligent Energy Europé. Projektets övergripande mål har varit att ta fram en harmoniserad EU-standard för spårning av el inom EU, se Post- och telestyrelsen 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6 Övriga krav 6.1 Anbud ska uppfylla villkoren i detta förfrågningsunderlag Anbudet måste uppfylla de krav som ställs i detta förfrågningsunderlag inklusive kravspecifikation, avtal och övriga bilagor. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i efterhand är starkt begränsade. Det är därför av stor vikt att anbuden innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud där uppgifter utelämnas eller innehållande reservationer avseende ställda krav kan komma att förkastas. 6.2 Pris, betalning etc. Pris omfattande en grundavtalsperiod på 11 månader med start ska anges enligt följande modell: - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 3 - Summa per kwh kr Pris omfattande de därefter följande perioderna (avseende option) per tre månader med start , , samt ska anges enligt följande modell: - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 - Summa per kwh kr Bifogat Avtal, bil. 1, ska gälla. I anbudet ska pris anges exkl moms och i priset ska samtliga med avtalet förenade kostnader ingå. Anbud ska också innefatta uppgift om alla eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med att myndigheten byter adress. 3 Anges av elleverantör som inte är nätägare för offererat objekt. Post- och telestyrelsen 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.3 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Skriftligt anbud skall vara PTS tillhanda senast den 1 oktober 2008 kl 17:00 och skall vara bindande t o m 31 mars För att bindande avtal ska komma till stånd krävs upprättande av skriftligt kontrakt som undertecknats av båda parter. Meddelande om beslut att tilldela kontrakt saknar avtalsverkan och innebär inte att övriga anbud förfaller. 6.4 Språk Anbud skall avlämnas på svenska eller engelska. 6.5 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare. Om behörig firmatecknare inte framgår av registreringsbeviset, skall behörighet styrkas med annan handling, t.ex. fullmakt. 7 Tilldelning av kontrakt Endast de anbud som uppfyller samtliga krav kommer att utvärderas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Pris per kwh 80 % Option om el från förnybara energikällor 20 % 7.1 Pris per kwh 8 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta får 8/1.15=7,0 poäng.) 7.2 El från förnybara energikällor El från förnybara energikällor Anbud som innehåller option om el från förnybara energikällor tilldelas 1 poäng Pristillägg för el från förnybara energikällor 1 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset (pris per kwh plus pristillägg för el från förnybara energikällor). Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 8

9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8 Allmänna förutsättningar för anbudet 8.1 Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs genom ett förenklat förfarande enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 8.2 Anbudets form och antal Anbudet bör upprättas i lika ordningsföljd och med tydliga hänvisningar till de punkter som anges i denna anbudsinfordran. Anbud och informationsmaterial önskas i pappersform i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 3, 4, samt checklista, bil 3, kan lämnas i ett exemplar. 8.3 Frågor och svar Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Catharina Öberg, e-post: senast den 10 september Frågor och svar kommer att publiceras så snart som möjligt därefter på PTS hemsida 8.4 Checklista Checklistan i bil 3 bör fyllas i av anbudsgivaren och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta både anbudsgivarens och den upphandlande myndighetens kontroll av anbudet. 8.5 Sekretess hos PTS Fram till att tilldelningsbeslut meddelats råder absolut anbudssekretess (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Därefter råder sekretess enligt 8 kap. 10 samma lag bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, [ ] om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange om ert anbud innehåller uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt varför ni kan komma att lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av era önskemål utan kommer att företa en självständig prövning. 8.6 Kontaktperson för anbudet Anbudet bör innehålla uppgift om vem hos anbudsgivaren som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post ska adress för detta anges. Post- och telestyrelsen 9

10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8.7 Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud Upphandling av Elenergi Dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 1 oktober 2008 kl 17:00 Stockholm den 28 maj 2008 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Charlotte Murray Stf. Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 10

11 Upphandling av elenergi 1 Dnr Bilaga 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTAL AVSEENDE ELENERGI 1 Avtalad leverans Detta avtal avser elleverans exklusive överföringskostnader. Leverantören ska leverera hela elbehovet i enlighet med lista, se 4, på samtliga uttagspunkter, till priser enligt 5 i detta avtal. Leveranspunkterna utgörs av nätägarens elmätare i uttagspunkten. Avtalad leverans omfattar PTS hela elbehov i uttagspunkten. PTS förbehåller sig rätten att göra avrop vartefter PTS bedömer att behov uppstår. Någon viss volym kan inte garanteras. Leverantören ansvarar för erforderliga kontakter med nätägaren för att åstadkomma mätning som anges i lag, förordningar och föreskrifter. PTS skall teckna erforderliga avtal med nätägaren för att överföra avtalad elleverans. Leverantören ska tillhandahålla erforderlig service. För leverans gäller de särskilda villkoren i detta avtal samt Allmänna avtalsvillkor EL 2004 N, i nu nämnd prioriteringsordning. 2 Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med den 1 februari till och 31 december Om PTS begär det senast tre månader före avtalets utgång ska avtalet förlängas med tre månader. Dock kan avtalet som mest förlängas fyra gånger. 3 Avrop Avrop ska vara skriftliga. Avrop ska kunna omfatta hela eller del av avtalsperioden.

12 Upphandling av elenergi 2 Dnr Bilaga 1 4 Uttagspunkter Nätbolag Nätägarens Leveranspunkt, benämning, Säkring Max Beräknad Anläggningsnummer ev. adress och ort A effekt årsförbrukning abonnemangsnr/id kw kwh Fortum Birger Jarlsgatan 16, STH Stockholm Vattenfall Föreningsg. 4/ Geologg MAF Kiruna E.ON Limhamnsgårdens Allé 3, MMO Malmö Göteborg Energi Svankällevägen, GBG Kungälv Fortum Kabelgatan 4, 16S NHA Fortum NHA Kungsbacka Kabelgatan 4, Kungsbacka Pris PTS betalar 2009 i efterskott för uppmätt (schablonberäknad) energiförbrukning per KWh, - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 PTS betalar 2010 i efterskott för uppmätt (schablonberäknad) energiförbrukning per KWh, - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 För leverans av el från förnybara energikällor betalas ett pristillägg om / kwh. Kostnader i samband med att myndigheten byter adress kommer att ersättas i enlighet med separat överenskommelse. Mervärdesskatt tillkommer till ovan angivna pris. 1 Anges av elleverantör som inte är nätägare för offererat objekt.

13 Upphandling av elenergi 3 Dnr Bilaga 1 6 Volymförändringar PTS förbehåller sig rätten att lägga till och avyttra anläggningar från avtalet. Förändringar av volymen under avtalstiden genom förvärv eller avyttring ingår i detta avtal. Vid nya verksamheter betalar PTS samma pris. Större förändringar av energiuttag förutsätter dock en skriftlig framställan minst två månader i förväg. Uttagspunkter där avtalet upphör med annan leverantör fasas in i detta avtal. 7 Medverkan till anslutningar samt byte av leverantör Leverantören ska ansvara för och säkerställa att erforderliga kontakter med nätägarna genomförs så att byte med elleverantören kan ske på ett enkelt och korrekt sätt i enlighet med de avtalstider som finns. Vidare är det leverantörens ansvar att bidra till ett enkelt och korrekt förfarande vid en eventuell framtida övergång till en annan leverantör genom ett korrekt uppgiftslämnande. 8 Statistik Leverantören ska tillhandahålla statistik avseende förbrukning och kostnader för PTS anläggningar per kvartal. Statistik ska tillhandahållas på datamedia eller genom lösenord på Internet. Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla en anläggningslista med de anläggningar som finns inom det ingångna leveransavtalet. En sådan lista ska innehålla nätägarens anläggningsnummer och leveransadress i enlighet med den anläggningslista som finns bifogad detta förfrågningsunderlag. Utöver det ska leverantören även ta fram statistik över de anläggningar som har timvis mätning. Statistiken ska visa det senaste årets förbrukning uppdelat per månad och fördelat mellan hög- och låglast. Denna information ska ges till PTS vid förfrågan. 9 Uppföljningsmöten På begäran av PTS skall leverantören vara behjälplig med uppföljningsmöten minst en gång per år. 10 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske, specificerat på respektive anläggningsadress varje kvartal i efterskott. Faktura ska avse faktisk förbrukning i efterhand, samt i enlighet med ellag (1997:857) 8 kap 12 innehålla uppgift om; 1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning av energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören sålde till PTS under närmast föregående kalenderår, och 2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

14 Upphandling av elenergi 4 Dnr Bilaga 1 Uppgifterna kommer att användas för myndighetens uppföljning av elenergianvändning som ett led i vårt miljöledningsarbete. Inledningsvis får Leverantören skicka traditionell pappersfaktura till: Post och telestyrelsen FE Hackås Leverantören bör så snart som möjligt efter avtalstecknande övergå till att skicka fakturor i elektronisk form (e-faktura). E-faktura ska skickas som Svefaktura, vilket är det standardformat som statliga myndigheter använder. Betalning ska vara bokförd på angiven förfallodag, vilken infaller tidigast 30 dagar efter att PTS har erhållit faktura. Ränta och avgifter vid dröjsmål i betalning utgår enligt lag. Fakturerings- och andra administrativa avgifter, effektbristersättning och liknande är inkluderat i priset. 11 Balansansvar Leverantören ska under avtalstiden inneha giltigt avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät och åtar sig balansansvar för elleveransen. 12 Avtalsöverlåtelse Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 13 Tvist Tvist rörande detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning och annan tvist härrörande till rättsförhållande med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol i domsaga där PTS har huvudkontor med tillämpning av svensk lag. 14 Uppsägning/hävning av avtalet PTS har rätt att säga upp avtalet i samband med flytt av huvudkontoret. Avtalet upphör att gälla tre månader från den tidpunkt då leverantören mottagit besked om uppsägning pga flytt av huvudkontoret. Fullgör inte part sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter att han anmanats härtill. Part har dock alltid rätt att omedelbart häva avtalet om motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kommer på obestånd.

15 Upphandling av elenergi 5 Dnr Bilaga 1 15 Utförandevillkor Leverantör får ej överlåta utförande av tjänst till annan part utan skriftligt medgivande från PTS. 16 Reklamation Reklamation från PTS skall åtgärdas snarast. Har åtgärd eller rättelse ej skett inom en månad efter skriftlig anmaning äger PTS rätt att häva avtalet. 17 Kontaktpersoner Avrop, beställning och andra kontakter med anledning av uppdraget ska ske genom av PTS utsedd och nedan angiven kontaktperson. PTS: Övriga kontakter med anledning av avtalet ska ske med; PTS: Catharina Öberg Upphandlingsjurist Energiföretaget: N.N. Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den. Post- och telestyrelsen Energiföretaget......

16 EL 2004 N ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa villkor avser försäljning av el som an vänds i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. Försäljning av el omfattar även att i förekommande fall för kundens räkning ombesörja att lagstadgad kvotplikt av elcertifikat uppfylls. För försäljning av el till konsument tillämpas andra villkor. 1.2 I dessa villkor avses med anvisningsleverantör: en elleverantör som gentemot nätägaren har åtagit sig att le verera el till de elanvändare inom nätkoncessionsområdet som saknar elleverantör. balansansvarig: den som i avtal med den systemansvariga myndighe ten åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i kundens ut tags punkt. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att förnybar el har producerats i en anläggning som godkänts enligt lagen om elcertifikat. elleverantör: avser i detta avtal den som säljer el till en kund. kvotplikt: skyldighet att till staten ge in elcertifikat i förhållande till den försålda mängden el till kunden under det närmast föregående kalenderåret. nätägare: innehavare av nätkoncession för det område där kundens anläggningar är belägna. schablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden som en nätägare inom ett av myndighet fastställt geografiskt område utför av seende kunder som har ett säkringsabonnemang om högst 200 ampère eller tar ut en effekt om högst 135 kw vid lågspänning och som inte efter särskild överenskommelse timavräknas. systemansvarig myndighet: den som författningsenligt har ansvaret för att landets produk tion och förbrukning av el är i balans, Affärsverket svenska kraftnät. uttagspunkt: enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med innehava ren av nätkoncession, tar ut el för förbrukning. 1.3 Elleverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Personuppgifter som lämnas till elleverantören kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl elleverantören som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela elleverantören detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden. Begäran om information eller rättelse skall vara egenhändigt undertecknad och ställas till elleverantören. 2. FÖRSÄLJNING AV EL Försäljningsåtagande 2.1 Elleverantören åtar sig att sälja el till kunden på dessa vill kor. 2.2 Om elleverantören eller kunden så önskar skall skriftlig anmälan göras eller skrift ligt avtal träffas om försäljningen. 2.3 Elleverantören ansvarar för att balansansvarig finns för kundens uttagspunkt. Enligt ellagen (1997:857) får elleverantören bara leverera el i uttagspunkten om det finns en ba lansansvarig för denna. Om elleverantören saknar en balansansvarig för kundens uttagspunkt anvisar Affärsverket svenska kraftnät elleverantören en balansansvarig för uttag av el i uttagspunkten. Elleverantören är skyldig att i enlighet med vad som anges i författning anmäla till nätägaren att han skall börja leverera el i uttagspunkten samt uppge vem som åtagit sig balansansvaret för denna. Anmälan skall vara gjord i sådan tid att leveransen kan påbörjas den dag parterna enats om. 2.4 Om elleverantören i något skede inte förmår att se till att det finns balansansvarig skall han omgående underrätta kunden och nätägaren om detta. Kundens åtaganden 2.5 Kunden är skyldig att inneha för leveransen erforderligt avtal med nätäga ren. 2.6 Kunden skall betala för all el som levererats till honom, således även för el som han inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel i sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på nätägaren eller elleverantören. Hinder mot avtalets fullgörande 2.7 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhål lande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Ersättning för skada m.m. 2.8 Om en kund påtalar att ett leverantörsbyte inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar den elleverantör som anmält bytet för att frågan, efter samråd med kundens nätägare, utreds samt för att ett besked lämnas till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked skall, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med elleverantören. 2.9 Om elleverantören inte fullgjort sina skyldigheter enligt 2.3 eller 2.4 har kunden rätt till ersättning av elleverantören för den skada som därvid uppstår. Om kunden gjort sannolikt att han drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 300 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle skall kunden ändå erhålla ersättning med detta belopp. För att få ersättning med högre belopp måste kunden visa skadan och dess storlek Kunden har rätt till ersättning av elleverantören för skada endast om skadan för orsakats av vårdslöshet från elleverantörens sida Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följd skada vid person- eller sakskada Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån. 3. MÄTNING, AVLÄSNING OCH DEBITERING A. För kunder vars köp av el ingår i underlaget för schablonberäkning Mätning 3.1 A Kundens förbrukning registreras av nätägarens mätare eller av mätare som denne godkänt. Bestämmelser om mätning finns i författning samt i kundens avtal med nätägaren. Avläsning samt debitering av försåld el 3.2 A Avläsning och rapportering skall ske på tid och sätt som regleras i författning eller på det sätt som parterna träffat särskild överenskommelse om.

17 3.3 A Debitering får ske preliminärt och får baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen skall fastställas med ledning av kundens tidigare kända för brukning samt övriga omständigheter såsom t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka förbrukningen. Debitering grundad på avlästa mätvärden skall dock, om inte särskilda skäl föreligger, ske minst var tolfte månad och då avtalsförhållandet upphör samt i annat fall, om det särskilt överenskommits. Vid avstämning av debitering som har grundats på beräknade mätvärden (preliminärdebitering) skall avstämningen efter avläsning (slutlig debitering) ske med hänsynstagande till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger skall beräkningen därvid utföras som om kundens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster. Om särskild överenskommelse träffas därom mellan dels parterna, dels kunden och nätägaren skall debitering normalt grundas på avlästa mätvärden. Kunden skall betala merkostnaden för detta. Debitering av förbrukningsavgifter får endast om särskild överenskommelse träffats därom omfatta tid efter räkningens förfallodag. B. För kunder vars köp av el inte ingår i underlaget för schablonberäkning Mätning 3.1B Kundens förbrukning registreras av nätägarens mätare eller av mätare som denne godkänt. Mätningen registreras per timme. Särskilda bestämmelser om mätning finns i författning samt i kundens avtal med nätägaren. Avläsning samt debitering av försåld el 3.2B Avläsning och rapportering skall ske på tid och sätt som regleras i författning. 3.3B Debitering grundas normalt på avlästa mätvärden. Debitering får dock ske preliminärt och får baseras på beräknad förbruk ning. Den beräknade förbrukningen skall fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter såsom t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka förbrukningen. C. Gemensamma villkor 3.4 Efter samråd med kunden skall elleveran tören lämnas tillträde till mätanord ningen. 3.5 Fungerar inte mätanordningen eller har denna registrerat an nan förbruk ning än den verkliga eller har fel skett vid avläsning, beräknar nätägaren efter samråd med elleverantören den mängd el som överförts. Beräkningen skall ligga till grund för elleverantörens debitering. Sådan beräkning får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda parter. Har part uppenbarligen känt till omständighet enligt första stycket utan att underrätta den andra parten om detta får beräkning ske för längre tid. Har förbrukningen beräknats enligt denna punkt skall elleverantören meddela detta senast i samband med debite ringen. 3.6 Beräknad förbrukning enligt 3.5 skall fastställas med ledning av kundens tidi gare kända förbrukning i uttagspunkten samt övriga omständigheter som kan ha påverkat förbrukningen. 3.7 Har beräkning i något av ovan stående fall baserats på oriktiga an tagan den, skall reglering av den fel aktigt debiterade avgiften ske. Regleringen skall normalt ske vid påföljande debi teringstillfälle. 4. BETALNING OCH SÄKERHET 4.1 Om inte annat skriftligen avtalats skall kundens betalning vara elleverantören tillhanda senast på den i elleverantörens räkning angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att elleverantören av sänt räkningen. 4.2 Sker inte betalning i rätt tid har elleverantören, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden, förutom räkningsbeloppet, fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen och ersättning för de kost nader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betal ningspåminnelse samt kostna der för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 4.3 Om elleverantören har skälig anledning befara att kunden inte kommer att fullgö ra sina betalningsförpliktelser har elleverantören rätt att begära godtagbar sä kerhet eller förskottsbetalning för fortsatt försäljning. Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade avgifter för leveransen. Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser skall den ställda säkerheten återlämnas respektive kravet på förskottsbetalning avbrytas. 5. AVTALSBROTT 5.1 Försummar kund att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna för skottsbetalning och är försum melsen inte ringa, har elleverantören rätt att avbryta le veransen till kunden. Elleverantören har även rätt att avbryta leveransen om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt avtalats. 5.2 Innan elleverantören vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkt 5.1 skall kunden beredas tillfälle att vidta rättelse. Avser försummelsen betalning skall kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske. 5.3 Leveransen avbryts genom att nätägaren på elleverantörens begäran frånkopplar kundens anläggning från nätet. 5.4 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist. 5.5 När elleverantören har rätt att avbryta elleveransen enligt har han också rätt att häva avtalet. Häver elleverantören avtalet skall han omedelbart underrätta nätägaren om detta. 5.6 Kunden har rätt att häva avtalet om elleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. 5.7 Om kunden ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta genom att ingå ett nytt avtal om elleverans med en annan leverantör skall kunden ersätta den tidigare elleverantören för vad denne kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. 6. LEVERANSSKYLDIGHET, GILTIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 6.1 Dessa villkor gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet tidigast en månad efter skriftlig uppsägning. Om kundens uppsägning sker genom e-post eller telefax får elleverantören begära att uppsägningen bekräftas genom en av behörig firmatecknare egenhändigt undertecknad handling. En sådan begäran skall göras omgående. Uppsägningen anses i sådant fall inte ha skett om inte bekräftelsen kommit elleverantören till handa före uppsägningstidens utgång. För elleverantören gäller leveransskyldighet i kundens uttagspunkt enligt ellagen. Le veransskyldigheten upphör om kunden slutar att ta ut el i uttagspunkten eller om nå gon annan elleverantör börjar leverera el till kunden i uttagspunkten eller om kunden gör sig skyldig till sådant avtalsbrott som ger elleverantören rätt att begära att elöver föringen avbryts med stöd av bestämmelserna i ellagen. 6.2 Den som utarbetat dessa allmänna villkor får ändra villkoren. Om inte annat avtalats har elleverantören rätt att mot kunden införa sådana ändringar. Elleverantören skall underrätta kunden om ändringarna minst tre månader före ikraftträdandet. Om inte annat avtalats får elleverantören ändra gällande priser och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse skall ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på elleverantörens hemsida. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där leveransen sker. Av efterföljande faktura skall framgå när prisändring skett samt dennas storlek. 6.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från av läst mätarställning, om avläsning sker inom skälig tid från ändrings tidpunkten, eller från en på skälig grund beräknad mätarställning. 6.4 Försäljning av el omfattar också att i förekommande fall för kundens räkning ombesörja att lagstadgad kvotplikt av elcertifikat uppfylls. Elleverantören skall särskilt ange priset eller upplysa kunden om vilken prissättning som elleverantören tillämpar för den del av försäljningen som avser elcertifikat. Upplysningen skall vara sådan att det är möjligt för kunden att beräkna priset. EL 2004 N

18 Dnr Bilaga 3 CHECKLISTA UPPHANDLING AV ELENERGI Denna blankett skall ifyllas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall intyga att/om villkoren accepteras och att ifrågavarande punkter besvarats i anbudet. Uppfylles eller accepteras villkoren ej riskerar anbudet att ej tas upp till prövning. Punkt 3 t.o.m. 7 hänvisar till texten i anbudsinfordran. 3 Ekonomisk kapacitet och intyg 3.1. " Ja Nej 3.2 " Ja Nej 3.3 " Ja Nej 3.4 Ja Nej 3.5 Ja Nej 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Ja Nej 4.1 Ja Nej 4.2 " Ja Nej 4.3 Ja Nej 5 Uppdragsbeskrivning 5.1 Ja Nej 5.2 Ja Nej 6 Övriga krav 6.1 " Ja Nej 6.2 " Ja Nej 6.3 " Ja Nej 6.4 " Ja Nej 6.5 " Ja Nej 7 Tilldelning av kontrakt Ja Nej 8 Allmänna förutsättningar 8.1 Ja Nej 8.2 Ja Nej 8.3 Ja Nej 8.4 Ja Nej 8.5 Ja Nej 8.6 Ja Nej 8.7 Ja Nej

19 Upphandling av elenergi Dnr Bilaga 4 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren. eller dennes ställföreträdare inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i 10 kap 2 LOU inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inte har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) Om anbudsgivare eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring till detta bifogas. Om försäkring inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet förkastas.. Ort och datum. Underskrift

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer