Upphandling av Elenergi. Diarienr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756"

Transkript

1 Upphandling av Elenergi Diarienr

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS Upphandlingens syfte Ekonomisk kapacitet och intyg Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Kreditupplysning Avtal om balansansvar Teknisk och yrkesmässig kapacitet Beskrivning av företaget Produktionsmetod Underleverantörer Omfattning Omfattning av leverans Option om leverans av el från förnybara energikällor Övriga krav Anbud ska acceptera villkoren i detta förfrågningsunderlag Pris, betalning etc Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Språk Undertecknande, behörig firmatecknare Tilldelning av kontrakt Pris per kwh El från förnybara energikällor El från förnybara energikällor Pristillägg för el från förnybara energikällor Allmänna förutsättningar för anbudet Upphandlingsförfarande Anbudets form och antal Frågor och svar Checklista Sekretess hos PTS Kontaktperson för anbudet Inlämnande av anbud Bilagor: 1. Avtal 2. Allmänna villkor El 2004 N 3. Checklista 4. Sanningsförsäkran 5. Begäran om upplysning vid offentlig upphandling (RSV 4820) Post- och telestyrelsen 2

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. PTS verkar för att alla i Sverige skall få tillgång till goda och prisvärda kommunikationer. PTS arbetar med fyra övergripande områden: - konsumenternas intressen i centrum, - effektiv konkurrens, - effektivt resursutnyttjande och - säker kommunikation För att nå våra mål arbetar vi bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom våra områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. Post- och telestyrelsen har ca 250 anställda varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Mer information om PTS finns på 2 Upphandlingens syfte PTS genomför upphandling av sitt behov av elenergi för perioden 1 februari till och med 31 december Upphandling omfattar även option om att förlänga avtalet med tre månader som mest fyra gånger, dvs. ett år. 3 Ekonomisk kapacitet och intyg 3.1 Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas aktuellt registreringsbevis. Utländska anbudsgivare bifogar registreringsbevis från myndighet i anbudsgivarens hemland. 3.2 Skattekontroll Anbudsgivaren ska vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter. Svenska anbudsgivare ska bifoga bilaga 5 Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar offentlig upphandling ifylld. Utländsk anbudsgivare ska uppvisa motsvarande intyg från berörd myndighet i sitt hemland. Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 3.3 Sanningsförsäkran Till anbudet ska bifogas undertecknad bilaga 4 Sanningsförsäkran. Anbudsgivaren ska upprätthålla villkoren i bilagan fram till dess att ett eventuellt avtalsförhållande mellan parterna avslutats. Post- och telestyrelsen 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3.4 Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst 3 enligt UC:s skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader vid sista dag att lämna anbud. 3.5 Avtal om balansansvar Leverantör ska vid avtalets ingående inneha ett giltigt avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät. Om anbudet inte innehåller kopia av sådant avtal ska det av anbudet klart framgå vem som kommer att ha balansansvaret för den berörda leveransen. 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 4.1 Beskrivning av företaget Med anbud skall bifogas en beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och utvecklingsplaner m.m. inklusive en redovisning av kvalitetssäkringsrutiner. 4.2 Produktionsmetod PTS är en myndighet med ett fullständigt miljöledningssystem (enl regeringens beslut den 31 januari 2002 (M2002/302/Kn). I myndighetens miljöarbete ingår att göra ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Anbud ska ange vilken/vilka energikällor som används för produktion av elektriciteten. 4.3 Underleverantörer Om anbudslämnaren avser att anlita underleverantörer för uppdraget ska dessa anges i anbudet. 5 Omfattning 5.1 Omfattning av leverans Anbudet ska omfatta leverans av el motsvarande PTS behov i enlighet med bifogat avtal, bilaga 1. Avrop av el skall kunna göras vid samma tillfälle som avtal skrivs eller vid en senare tidpunkt. Nedan redovisas PTS nuvarande volymer och uttagspunkter. Komplett anläggningslista är upprättad med samtliga erforderliga uppgifter som krävs för att genomföra leverantörsbyten (se nedan). PTS innehar sex (6) anläggningar med en årsförbrukning på cirka 0,5 GWh fördelat på: Post- och telestyrelsen 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Schablonanläggningar (S): 5 st med en förbrukning av cirka 0,1 GWh. Timmätta anläggningar (T): 1 st med en förbrukning av cirka 0,4 GWh. Antal nätägare: fyra (4); Fortum, Göteborg Energi, E.ON och Vattenfall Anläggningslista Leveranspunkt Adress och ort Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Omr id: STH Anl id: Föreningsgatan 4 /Geologgatan 8, Kiruna Omr id: MAF Anl id: Limhamnsgårdens Allé 3, Malmö Omr id: MMO Anl id: Svankällevägen, Kungälv Omr id: GBG Anl id: Kabelgatan 4, Kungsbacka Omr id: NHA Anl id: Kabelgatan 4, Kungsbacka Omr id: NHA Anl id: Nätägar e Företag Anl. Säkring Max uttag Beräknad årsförbrukn. Strömsty rka Effekt Energi S/T A kw kwh Fortum T Vattenfall S E.ON S Göteborg Energi S Fortum S 16S Fortum S Anbud ska omfatta hela PTS behov. PTS förbehåller sig rätten att lägga till och avyttra anläggningar från avtalet. Någon viss volym kan inte garanteras. Vi vill dock betona att antalet anläggningar och efterfrågad volym har varit relativt konstant genom åren. Post- och telestyrelsen 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5.2 Option om leverans av el från förnybara energikällor Anbud bör omfatta option om leverans av elektricitet från förnybara energikällor 1. Anbud innehållande sådan option kommer att ges företräde vid val av leverantör i enlighet med p. 7. Om option om leverans av elektricitet från förnybara energikällor erbjuds, ska anbudet innehålla uppgift om; 1. pristillägg för detta, 2. vilket bevismedel/verifikation för miljöaspekten i elen som åberopas (se exempel på godkända bevismedel nedan), Exempel på bevismedel: Ursprungsgaranti inte äldre än 1 år enligt EU-standarden 2 eller likvärdigt, eller nedan verifikationer För nedan nämnda verifikationer skall ursprungsgarantier följa med, eller så ska det finnas ett revisionsförfarande som garanterar att elen inte dubbelräknas: Bilateralt avtal eller RECS-certifikat, Bra-Miljöval-licens/attesterad kopia på elhandelföretagets Bra Miljövallicens eller annan miljömärkeslicens enligt EUGENE standard för den upphandlade produkten., SERO-licens eller EPD/Miljövarudeklaration typ III enligt ISO Om avtal om option tecknas ska resultatet av revision av leveransuppfyllelse vad gäller el från förnybara energikällor finnas tillgänglig hos leverantören under den del av avtalsperioden vilken optionen omfattar, så att PTS kan beredas möjlighet att ta del av denna. Bevismedel: Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 eller likvärdigt eget dokumenterat system som omfattar rutiner eller system som styr och dokumenterar elleveransens ursprung. Om avtal om option tecknas ska redovisning av andel förbrukning per energikälla ske i samband med fakturering. 1 Definition för förnybar energikälla finns i Direktiv 2001/77/EG art 2a. 2 Ursprungsgarantierna regleras av EU-direktivet om förnybar energi (2001/77/EG). I Sverige har EU-direktivet implementerats i lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el (2006:329). Enligt EU:s elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) ska alla elleverantörer för sina kunder ange från vilka energikällor den levererade elen är producerad. E-TRACK är ett EUprojekt som är slutfört och har stötts av Intelligent Energy Europé. Projektets övergripande mål har varit att ta fram en harmoniserad EU-standard för spårning av el inom EU, se Post- och telestyrelsen 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6 Övriga krav 6.1 Anbud ska uppfylla villkoren i detta förfrågningsunderlag Anbudet måste uppfylla de krav som ställs i detta förfrågningsunderlag inklusive kravspecifikation, avtal och övriga bilagor. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i efterhand är starkt begränsade. Det är därför av stor vikt att anbuden innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud där uppgifter utelämnas eller innehållande reservationer avseende ställda krav kan komma att förkastas. 6.2 Pris, betalning etc. Pris omfattande en grundavtalsperiod på 11 månader med start ska anges enligt följande modell: - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 3 - Summa per kwh kr Pris omfattande de därefter följande perioderna (avseende option) per tre månader med start , , samt ska anges enligt följande modell: - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 - Summa per kwh kr Bifogat Avtal, bil. 1, ska gälla. I anbudet ska pris anges exkl moms och i priset ska samtliga med avtalet förenade kostnader ingå. Anbud ska också innefatta uppgift om alla eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med att myndigheten byter adress. 3 Anges av elleverantör som inte är nätägare för offererat objekt. Post- och telestyrelsen 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.3 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Skriftligt anbud skall vara PTS tillhanda senast den 1 oktober 2008 kl 17:00 och skall vara bindande t o m 31 mars För att bindande avtal ska komma till stånd krävs upprättande av skriftligt kontrakt som undertecknats av båda parter. Meddelande om beslut att tilldela kontrakt saknar avtalsverkan och innebär inte att övriga anbud förfaller. 6.4 Språk Anbud skall avlämnas på svenska eller engelska. 6.5 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare. Om behörig firmatecknare inte framgår av registreringsbeviset, skall behörighet styrkas med annan handling, t.ex. fullmakt. 7 Tilldelning av kontrakt Endast de anbud som uppfyller samtliga krav kommer att utvärderas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Pris per kwh 80 % Option om el från förnybara energikällor 20 % 7.1 Pris per kwh 8 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset. (Exempel: Ett pris som är 15 % högre än det lägsta får 8/1.15=7,0 poäng.) 7.2 El från förnybara energikällor El från förnybara energikällor Anbud som innehåller option om el från förnybara energikällor tilldelas 1 poäng Pristillägg för el från förnybara energikällor 1 poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset (pris per kwh plus pristillägg för el från förnybara energikällor). Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset. Post- och telestyrelsen 8

9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8 Allmänna förutsättningar för anbudet 8.1 Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs genom ett förenklat förfarande enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 8.2 Anbudets form och antal Anbudet bör upprättas i lika ordningsföljd och med tydliga hänvisningar till de punkter som anges i denna anbudsinfordran. Anbud och informationsmaterial önskas i pappersform i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 3, 4, samt checklista, bil 3, kan lämnas i ett exemplar. 8.3 Frågor och svar Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Catharina Öberg, e-post: senast den 10 september Frågor och svar kommer att publiceras så snart som möjligt därefter på PTS hemsida 8.4 Checklista Checklistan i bil 3 bör fyllas i av anbudsgivaren och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta både anbudsgivarens och den upphandlande myndighetens kontroll av anbudet. 8.5 Sekretess hos PTS Fram till att tilldelningsbeslut meddelats råder absolut anbudssekretess (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Därefter råder sekretess enligt 8 kap. 10 samma lag bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, [ ] om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange om ert anbud innehåller uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt varför ni kan komma att lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av era önskemål utan kommer att företa en självständig prövning. 8.6 Kontaktperson för anbudet Anbudet bör innehålla uppgift om vem hos anbudsgivaren som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post ska adress för detta anges. Post- och telestyrelsen 9

10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8.7 Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud Upphandling av Elenergi Dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 1 oktober 2008 kl 17:00 Stockholm den 28 maj 2008 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Charlotte Murray Stf. Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 10

11 Upphandling av elenergi 1 Dnr Bilaga 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTAL AVSEENDE ELENERGI 1 Avtalad leverans Detta avtal avser elleverans exklusive överföringskostnader. Leverantören ska leverera hela elbehovet i enlighet med lista, se 4, på samtliga uttagspunkter, till priser enligt 5 i detta avtal. Leveranspunkterna utgörs av nätägarens elmätare i uttagspunkten. Avtalad leverans omfattar PTS hela elbehov i uttagspunkten. PTS förbehåller sig rätten att göra avrop vartefter PTS bedömer att behov uppstår. Någon viss volym kan inte garanteras. Leverantören ansvarar för erforderliga kontakter med nätägaren för att åstadkomma mätning som anges i lag, förordningar och föreskrifter. PTS skall teckna erforderliga avtal med nätägaren för att överföra avtalad elleverans. Leverantören ska tillhandahålla erforderlig service. För leverans gäller de särskilda villkoren i detta avtal samt Allmänna avtalsvillkor EL 2004 N, i nu nämnd prioriteringsordning. 2 Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med den 1 februari till och 31 december Om PTS begär det senast tre månader före avtalets utgång ska avtalet förlängas med tre månader. Dock kan avtalet som mest förlängas fyra gånger. 3 Avrop Avrop ska vara skriftliga. Avrop ska kunna omfatta hela eller del av avtalsperioden.

12 Upphandling av elenergi 2 Dnr Bilaga 1 4 Uttagspunkter Nätbolag Nätägarens Leveranspunkt, benämning, Säkring Max Beräknad Anläggningsnummer ev. adress och ort A effekt årsförbrukning abonnemangsnr/id kw kwh Fortum Birger Jarlsgatan 16, STH Stockholm Vattenfall Föreningsg. 4/ Geologg MAF Kiruna E.ON Limhamnsgårdens Allé 3, MMO Malmö Göteborg Energi Svankällevägen, GBG Kungälv Fortum Kabelgatan 4, 16S NHA Fortum NHA Kungsbacka Kabelgatan 4, Kungsbacka Pris PTS betalar 2009 i efterskott för uppmätt (schablonberäknad) energiförbrukning per KWh, - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 PTS betalar 2010 i efterskott för uppmätt (schablonberäknad) energiförbrukning per KWh, - Elpris kr - Elcertifikatsavgift kr - Energiskatt kr - Ev elöverföringsavgift kr 1 För leverans av el från förnybara energikällor betalas ett pristillägg om / kwh. Kostnader i samband med att myndigheten byter adress kommer att ersättas i enlighet med separat överenskommelse. Mervärdesskatt tillkommer till ovan angivna pris. 1 Anges av elleverantör som inte är nätägare för offererat objekt.

13 Upphandling av elenergi 3 Dnr Bilaga 1 6 Volymförändringar PTS förbehåller sig rätten att lägga till och avyttra anläggningar från avtalet. Förändringar av volymen under avtalstiden genom förvärv eller avyttring ingår i detta avtal. Vid nya verksamheter betalar PTS samma pris. Större förändringar av energiuttag förutsätter dock en skriftlig framställan minst två månader i förväg. Uttagspunkter där avtalet upphör med annan leverantör fasas in i detta avtal. 7 Medverkan till anslutningar samt byte av leverantör Leverantören ska ansvara för och säkerställa att erforderliga kontakter med nätägarna genomförs så att byte med elleverantören kan ske på ett enkelt och korrekt sätt i enlighet med de avtalstider som finns. Vidare är det leverantörens ansvar att bidra till ett enkelt och korrekt förfarande vid en eventuell framtida övergång till en annan leverantör genom ett korrekt uppgiftslämnande. 8 Statistik Leverantören ska tillhandahålla statistik avseende förbrukning och kostnader för PTS anläggningar per kvartal. Statistik ska tillhandahållas på datamedia eller genom lösenord på Internet. Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla en anläggningslista med de anläggningar som finns inom det ingångna leveransavtalet. En sådan lista ska innehålla nätägarens anläggningsnummer och leveransadress i enlighet med den anläggningslista som finns bifogad detta förfrågningsunderlag. Utöver det ska leverantören även ta fram statistik över de anläggningar som har timvis mätning. Statistiken ska visa det senaste årets förbrukning uppdelat per månad och fördelat mellan hög- och låglast. Denna information ska ges till PTS vid förfrågan. 9 Uppföljningsmöten På begäran av PTS skall leverantören vara behjälplig med uppföljningsmöten minst en gång per år. 10 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske, specificerat på respektive anläggningsadress varje kvartal i efterskott. Faktura ska avse faktisk förbrukning i efterhand, samt i enlighet med ellag (1997:857) 8 kap 12 innehålla uppgift om; 1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning av energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören sålde till PTS under närmast föregående kalenderår, och 2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

14 Upphandling av elenergi 4 Dnr Bilaga 1 Uppgifterna kommer att användas för myndighetens uppföljning av elenergianvändning som ett led i vårt miljöledningsarbete. Inledningsvis får Leverantören skicka traditionell pappersfaktura till: Post och telestyrelsen FE Hackås Leverantören bör så snart som möjligt efter avtalstecknande övergå till att skicka fakturor i elektronisk form (e-faktura). E-faktura ska skickas som Svefaktura, vilket är det standardformat som statliga myndigheter använder. Betalning ska vara bokförd på angiven förfallodag, vilken infaller tidigast 30 dagar efter att PTS har erhållit faktura. Ränta och avgifter vid dröjsmål i betalning utgår enligt lag. Fakturerings- och andra administrativa avgifter, effektbristersättning och liknande är inkluderat i priset. 11 Balansansvar Leverantören ska under avtalstiden inneha giltigt avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät och åtar sig balansansvar för elleveransen. 12 Avtalsöverlåtelse Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 13 Tvist Tvist rörande detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning och annan tvist härrörande till rättsförhållande med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol i domsaga där PTS har huvudkontor med tillämpning av svensk lag. 14 Uppsägning/hävning av avtalet PTS har rätt att säga upp avtalet i samband med flytt av huvudkontoret. Avtalet upphör att gälla tre månader från den tidpunkt då leverantören mottagit besked om uppsägning pga flytt av huvudkontoret. Fullgör inte part sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter att han anmanats härtill. Part har dock alltid rätt att omedelbart häva avtalet om motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kommer på obestånd.

15 Upphandling av elenergi 5 Dnr Bilaga 1 15 Utförandevillkor Leverantör får ej överlåta utförande av tjänst till annan part utan skriftligt medgivande från PTS. 16 Reklamation Reklamation från PTS skall åtgärdas snarast. Har åtgärd eller rättelse ej skett inom en månad efter skriftlig anmaning äger PTS rätt att häva avtalet. 17 Kontaktpersoner Avrop, beställning och andra kontakter med anledning av uppdraget ska ske genom av PTS utsedd och nedan angiven kontaktperson. PTS: Övriga kontakter med anledning av avtalet ska ske med; PTS: Catharina Öberg Upphandlingsjurist Energiföretaget: N.N. Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den. Post- och telestyrelsen Energiföretaget......

16 EL 2004 N ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa villkor avser försäljning av el som an vänds i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. Försäljning av el omfattar även att i förekommande fall för kundens räkning ombesörja att lagstadgad kvotplikt av elcertifikat uppfylls. För försäljning av el till konsument tillämpas andra villkor. 1.2 I dessa villkor avses med anvisningsleverantör: en elleverantör som gentemot nätägaren har åtagit sig att le verera el till de elanvändare inom nätkoncessionsområdet som saknar elleverantör. balansansvarig: den som i avtal med den systemansvariga myndighe ten åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i kundens ut tags punkt. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att förnybar el har producerats i en anläggning som godkänts enligt lagen om elcertifikat. elleverantör: avser i detta avtal den som säljer el till en kund. kvotplikt: skyldighet att till staten ge in elcertifikat i förhållande till den försålda mängden el till kunden under det närmast föregående kalenderåret. nätägare: innehavare av nätkoncession för det område där kundens anläggningar är belägna. schablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden som en nätägare inom ett av myndighet fastställt geografiskt område utför av seende kunder som har ett säkringsabonnemang om högst 200 ampère eller tar ut en effekt om högst 135 kw vid lågspänning och som inte efter särskild överenskommelse timavräknas. systemansvarig myndighet: den som författningsenligt har ansvaret för att landets produk tion och förbrukning av el är i balans, Affärsverket svenska kraftnät. uttagspunkt: enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med innehava ren av nätkoncession, tar ut el för förbrukning. 1.3 Elleverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Personuppgifter som lämnas till elleverantören kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl elleverantören som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela elleverantören detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden. Begäran om information eller rättelse skall vara egenhändigt undertecknad och ställas till elleverantören. 2. FÖRSÄLJNING AV EL Försäljningsåtagande 2.1 Elleverantören åtar sig att sälja el till kunden på dessa vill kor. 2.2 Om elleverantören eller kunden så önskar skall skriftlig anmälan göras eller skrift ligt avtal träffas om försäljningen. 2.3 Elleverantören ansvarar för att balansansvarig finns för kundens uttagspunkt. Enligt ellagen (1997:857) får elleverantören bara leverera el i uttagspunkten om det finns en ba lansansvarig för denna. Om elleverantören saknar en balansansvarig för kundens uttagspunkt anvisar Affärsverket svenska kraftnät elleverantören en balansansvarig för uttag av el i uttagspunkten. Elleverantören är skyldig att i enlighet med vad som anges i författning anmäla till nätägaren att han skall börja leverera el i uttagspunkten samt uppge vem som åtagit sig balansansvaret för denna. Anmälan skall vara gjord i sådan tid att leveransen kan påbörjas den dag parterna enats om. 2.4 Om elleverantören i något skede inte förmår att se till att det finns balansansvarig skall han omgående underrätta kunden och nätägaren om detta. Kundens åtaganden 2.5 Kunden är skyldig att inneha för leveransen erforderligt avtal med nätäga ren. 2.6 Kunden skall betala för all el som levererats till honom, således även för el som han inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel i sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på nätägaren eller elleverantören. Hinder mot avtalets fullgörande 2.7 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhål lande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Ersättning för skada m.m. 2.8 Om en kund påtalar att ett leverantörsbyte inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar den elleverantör som anmält bytet för att frågan, efter samråd med kundens nätägare, utreds samt för att ett besked lämnas till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked skall, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med elleverantören. 2.9 Om elleverantören inte fullgjort sina skyldigheter enligt 2.3 eller 2.4 har kunden rätt till ersättning av elleverantören för den skada som därvid uppstår. Om kunden gjort sannolikt att han drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 300 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle skall kunden ändå erhålla ersättning med detta belopp. För att få ersättning med högre belopp måste kunden visa skadan och dess storlek Kunden har rätt till ersättning av elleverantören för skada endast om skadan för orsakats av vårdslöshet från elleverantörens sida Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följd skada vid person- eller sakskada Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån. 3. MÄTNING, AVLÄSNING OCH DEBITERING A. För kunder vars köp av el ingår i underlaget för schablonberäkning Mätning 3.1 A Kundens förbrukning registreras av nätägarens mätare eller av mätare som denne godkänt. Bestämmelser om mätning finns i författning samt i kundens avtal med nätägaren. Avläsning samt debitering av försåld el 3.2 A Avläsning och rapportering skall ske på tid och sätt som regleras i författning eller på det sätt som parterna träffat särskild överenskommelse om.

17 3.3 A Debitering får ske preliminärt och får baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen skall fastställas med ledning av kundens tidigare kända för brukning samt övriga omständigheter såsom t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka förbrukningen. Debitering grundad på avlästa mätvärden skall dock, om inte särskilda skäl föreligger, ske minst var tolfte månad och då avtalsförhållandet upphör samt i annat fall, om det särskilt överenskommits. Vid avstämning av debitering som har grundats på beräknade mätvärden (preliminärdebitering) skall avstämningen efter avläsning (slutlig debitering) ske med hänsynstagande till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger skall beräkningen därvid utföras som om kundens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster. Om särskild överenskommelse träffas därom mellan dels parterna, dels kunden och nätägaren skall debitering normalt grundas på avlästa mätvärden. Kunden skall betala merkostnaden för detta. Debitering av förbrukningsavgifter får endast om särskild överenskommelse träffats därom omfatta tid efter räkningens förfallodag. B. För kunder vars köp av el inte ingår i underlaget för schablonberäkning Mätning 3.1B Kundens förbrukning registreras av nätägarens mätare eller av mätare som denne godkänt. Mätningen registreras per timme. Särskilda bestämmelser om mätning finns i författning samt i kundens avtal med nätägaren. Avläsning samt debitering av försåld el 3.2B Avläsning och rapportering skall ske på tid och sätt som regleras i författning. 3.3B Debitering grundas normalt på avlästa mätvärden. Debitering får dock ske preliminärt och får baseras på beräknad förbruk ning. Den beräknade förbrukningen skall fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter såsom t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka förbrukningen. C. Gemensamma villkor 3.4 Efter samråd med kunden skall elleveran tören lämnas tillträde till mätanord ningen. 3.5 Fungerar inte mätanordningen eller har denna registrerat an nan förbruk ning än den verkliga eller har fel skett vid avläsning, beräknar nätägaren efter samråd med elleverantören den mängd el som överförts. Beräkningen skall ligga till grund för elleverantörens debitering. Sådan beräkning får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda parter. Har part uppenbarligen känt till omständighet enligt första stycket utan att underrätta den andra parten om detta får beräkning ske för längre tid. Har förbrukningen beräknats enligt denna punkt skall elleverantören meddela detta senast i samband med debite ringen. 3.6 Beräknad förbrukning enligt 3.5 skall fastställas med ledning av kundens tidi gare kända förbrukning i uttagspunkten samt övriga omständigheter som kan ha påverkat förbrukningen. 3.7 Har beräkning i något av ovan stående fall baserats på oriktiga an tagan den, skall reglering av den fel aktigt debiterade avgiften ske. Regleringen skall normalt ske vid påföljande debi teringstillfälle. 4. BETALNING OCH SÄKERHET 4.1 Om inte annat skriftligen avtalats skall kundens betalning vara elleverantören tillhanda senast på den i elleverantörens räkning angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att elleverantören av sänt räkningen. 4.2 Sker inte betalning i rätt tid har elleverantören, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden, förutom räkningsbeloppet, fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen och ersättning för de kost nader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betal ningspåminnelse samt kostna der för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 4.3 Om elleverantören har skälig anledning befara att kunden inte kommer att fullgö ra sina betalningsförpliktelser har elleverantören rätt att begära godtagbar sä kerhet eller förskottsbetalning för fortsatt försäljning. Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade avgifter för leveransen. Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser skall den ställda säkerheten återlämnas respektive kravet på förskottsbetalning avbrytas. 5. AVTALSBROTT 5.1 Försummar kund att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna för skottsbetalning och är försum melsen inte ringa, har elleverantören rätt att avbryta le veransen till kunden. Elleverantören har även rätt att avbryta leveransen om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt avtalats. 5.2 Innan elleverantören vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkt 5.1 skall kunden beredas tillfälle att vidta rättelse. Avser försummelsen betalning skall kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske. 5.3 Leveransen avbryts genom att nätägaren på elleverantörens begäran frånkopplar kundens anläggning från nätet. 5.4 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist. 5.5 När elleverantören har rätt att avbryta elleveransen enligt har han också rätt att häva avtalet. Häver elleverantören avtalet skall han omedelbart underrätta nätägaren om detta. 5.6 Kunden har rätt att häva avtalet om elleverantören gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. 5.7 Om kunden ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta genom att ingå ett nytt avtal om elleverans med en annan leverantör skall kunden ersätta den tidigare elleverantören för vad denne kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. 6. LEVERANSSKYLDIGHET, GILTIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 6.1 Dessa villkor gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet tidigast en månad efter skriftlig uppsägning. Om kundens uppsägning sker genom e-post eller telefax får elleverantören begära att uppsägningen bekräftas genom en av behörig firmatecknare egenhändigt undertecknad handling. En sådan begäran skall göras omgående. Uppsägningen anses i sådant fall inte ha skett om inte bekräftelsen kommit elleverantören till handa före uppsägningstidens utgång. För elleverantören gäller leveransskyldighet i kundens uttagspunkt enligt ellagen. Le veransskyldigheten upphör om kunden slutar att ta ut el i uttagspunkten eller om nå gon annan elleverantör börjar leverera el till kunden i uttagspunkten eller om kunden gör sig skyldig till sådant avtalsbrott som ger elleverantören rätt att begära att elöver föringen avbryts med stöd av bestämmelserna i ellagen. 6.2 Den som utarbetat dessa allmänna villkor får ändra villkoren. Om inte annat avtalats har elleverantören rätt att mot kunden införa sådana ändringar. Elleverantören skall underrätta kunden om ändringarna minst tre månader före ikraftträdandet. Om inte annat avtalats får elleverantören ändra gällande priser och har därvid skyldighet att underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse skall ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på elleverantörens hemsida. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där leveransen sker. Av efterföljande faktura skall framgå när prisändring skett samt dennas storlek. 6.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från av läst mätarställning, om avläsning sker inom skälig tid från ändrings tidpunkten, eller från en på skälig grund beräknad mätarställning. 6.4 Försäljning av el omfattar också att i förekommande fall för kundens räkning ombesörja att lagstadgad kvotplikt av elcertifikat uppfylls. Elleverantören skall särskilt ange priset eller upplysa kunden om vilken prissättning som elleverantören tillämpar för den del av försäljningen som avser elcertifikat. Upplysningen skall vara sådan att det är möjligt för kunden att beräkna priset. EL 2004 N

18 Dnr Bilaga 3 CHECKLISTA UPPHANDLING AV ELENERGI Denna blankett skall ifyllas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren skall intyga att/om villkoren accepteras och att ifrågavarande punkter besvarats i anbudet. Uppfylles eller accepteras villkoren ej riskerar anbudet att ej tas upp till prövning. Punkt 3 t.o.m. 7 hänvisar till texten i anbudsinfordran. 3 Ekonomisk kapacitet och intyg 3.1. " Ja Nej 3.2 " Ja Nej 3.3 " Ja Nej 3.4 Ja Nej 3.5 Ja Nej 4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Ja Nej 4.1 Ja Nej 4.2 " Ja Nej 4.3 Ja Nej 5 Uppdragsbeskrivning 5.1 Ja Nej 5.2 Ja Nej 6 Övriga krav 6.1 " Ja Nej 6.2 " Ja Nej 6.3 " Ja Nej 6.4 " Ja Nej 6.5 " Ja Nej 7 Tilldelning av kontrakt Ja Nej 8 Allmänna förutsättningar 8.1 Ja Nej 8.2 Ja Nej 8.3 Ja Nej 8.4 Ja Nej 8.5 Ja Nej 8.6 Ja Nej 8.7 Ja Nej

19 Upphandling av elenergi Dnr Bilaga 4 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren. eller dennes ställföreträdare inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare enligt vad som avses i 10 kap 2 LOU inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inte har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud (gäller ställföreträdare) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (gäller ställföreträdare) Om anbudsgivare eller dennes ställföreträdare inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring till detta bifogas. Om försäkring inte kan lämnas kan detta medföra att anbudet förkastas.. Ort och datum. Underskrift

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. Villkoren har utformats efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Gas 2013 N Gäller fr o m 1 januari 2015 och tillsvidare Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Allmänna avtalsvillkor är utarbetade

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. EL 2009 K Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Datum 2009-05-14 Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Diarienummer 09-5381/72 ISSN Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K (rev) 1(5) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser FILIPSTAD ENERGINÄT 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur Datum 2011-12-23 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Diarienummer 09-1166 Datum 2009-02-18 Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-1166 Författare Charlotte Murray Post-

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635).

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635). 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar där anläggningsinnehavaren är en konsument. För anslutning och överföring av el

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer