Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun"

Transkript

1 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun Antagen av kommunstyrelsen

2 Innehåll BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL OCH AVGRÄNSNING... 4 MÅL... 4 AVGRÄNSNING... 4 VERKSAMHETSOMRÅDE OCH AVGIFTER... 4 VATTENKVALITET... 6 HUVUDSAKLIGA YTVATTENRECIPIENTER... 6 GRUNDVATTENRECIPIENTER - VATTENSKYDDSOMRÅDEN... 7 UTBYGGNADSPLAN... 9 KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 ÅR... 9 KOMMUNAL ANSLUTNING OM 5-10 ÅR... 9 KOMMUNAL ANSLUTNING OM ÅR... 9 I SAMBAND MED EXPLOATERING... 9 POLICY FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING AV ENSKILDA AVLOPP VID UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VA BESKRIVNING AV OMRÅDEN PÅ LANDSBYGDEN KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5 ÅR: KATTVIK STORA HULT ÄNGALAG ÖLLÖVSSTRAND FÖRSLÖV -VADEBÄCK LYAVÄGEN SLÄTTARÖD KOMMUNAL ANSLUTNING INOM 5-10 ÅR: KARSTORP-BÅSTAD MÄSINGE HÄLJARP -BÖCKERSKOGEN AXELSTORP FÖRSLÖV PLANTSKOLA

3 Bakgrund År 2006 kom Naturvårdsverkets nya allmänna råd för enskilda avlopp (NFS 2006:7), inriktade på vilken funktion en avloppsanordning ska uppfylla. Fokus flyttades därmed från den tekniska utformningen av anläggningen för att istället ställa krav på anläggningens reningsgrad. Vidare infördes begrepp som hög och normal skyddsnivå, det vill säga recipientens känslighet är styrande för de funktionskrav som kan krävas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Parallellt med detta pågår idag arbetet med att införa EU:s Ramdirektiv för vatten där de enskilda avloppen utgör en viktig miljöaspekt. Idag gäller även Lagen om allmänna vattentjänster, där kommunens skyldigheter att ordna VA-försörjning har skärpts väsentligen. I 6 står följande: 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang. Sammantaget leder alla faktorer ovan till betydligt strängare myndighetskrav på vatten- och avloppsförsörjningen även utanför det nuvarande verksamhetsområdet. I Båstads kommun finns ca 3000 fastigheter med enskilt avlopp. I områden där bebyggelsen förtätas blir det svårt att lösa vatten- och avloppsfrågan med enskilda anläggningar som ska uppfylla allt strängare krav på rening. Med tiden uppstår ett behov av gemensamma avloppslösningar. För att kunna hantera den komplexa vatten- och avloppsfrågan i områden utanför tätorterna har behovet av en strategisk VA-policy växt fram. Denna strategi ska täcka hela kommunen och ge svar på hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras. Sammantaget utgör denna strategi ett planeringsunderlag för en stegvis utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden. Begreppsförklaringar Spillvatten Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett. Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. Recipient Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av spillvatten eller dagvatten. Skyddsnivå av skyddsnivå ska ske utifrån recipientens känslighet för påverkan enligt ett antal miljöoch hälsoskyddskriterier i Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7). Hög skyddsnivå innebär strängare reningskrav än normal skyddsnivå. 3

4 Mål och avgränsning Mål Strategin ska utmynna i en prioriteringslista med områden för utbyggnad av kommunalt VA, riktlinjer för hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad samt bestämmelser för områden som inte inom överskådlig tid berörs av utbyggnad. Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få en gemensam syn på hur byggande på landsbygden kan medges och regleras. Vidare ska den fungera som ett underlag vid prövning av nya VA-anslutningar för bebyggelse på landsbygden. Strategin ska tydliggöra vad som kan förväntas inom närområdet ur VA-försörjningssynpunkt på kort såväl som lite längre sikt. Strategin ska, utifrån varje områdes förutsättningar, föreslå önskvärd framtida VA-lösning enligt följande tre grupperingar: I. Kommunalt VA II. Gemensamhetsanläggningar (GA), i första hand kretsloppsanpassade III. Enskilda anläggningar, i första hand kretsloppsanpassade Utbyggnadsplanerna för VA som presenteras i denna strategi är inte fullt ut bindande. Detta då det vid vidare detaljutredning kan framkomma faktorer som påverkar förutsättningarna för utbyggnad. Avgränsning VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper och som befinner sig utanför dagens verksamhetsområde för kommunalt VA. För enskilda fastigheter som inte ligger inom de områden som tagits upp i strategin kommer tillsyn och prövning även fortsättningsvis att göras från fall till fall. Verksamhetsområde och avgifter Kommunen är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Kommunala VAanläggningar ska ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt den gällande Lagen om allmänna vattentjänster. Den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas. Om kommunen beslutar sig för att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att omfatta det aktuella området. Då gäller vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet. Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala ledningsnätet sker. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som regleras i en kommunal taxa och som ska täcka kostnaden för anläggning av de allmänna distributionsledningarna. Därefter betalar fastighetsägaren en årlig brukningsavgift som ska täcka kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningarna. Även brukningsavgiften regleras i en kommunal taxa. De kommunala taxorna beslutas av kommunfullmäktige. Särtaxa är en förhöjd anläggningsavgift som huvudmannen är skyldig att ta ut när en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet enl. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Var gränsen går för det som kallas i beaktansvärd omfattning är ännu inte juridiskt 4

5 prövat. Norrköpings kommun har satt gränsen till 50 % över den normala anläggningsavgiften. Svenskt vatten nämner 30 % över normala kostnader. Vid ett beslut om verksamhetsområde ska eventuell särtaxa framgå av beslutet och gälla framtida anslutningar i det aktuella området. Detta blir då ett s.k. särtaxeområde. Om särtaxan anges som en faktor av den ordinarie taxan krävs ingen uppräkning av själva särtaxan utan den följer förändringen av normaltaxan. När särtaxan beräknas ska hänsyn tas till framtida utbyggnad och här görs en bedömning av hur många som sannolikt kan komma att ansluta till systemet som byggs ut. Möjligheten till särtaxa gör att utbyggnader kan bli i stort sett självfinansierade. I vissa områden kommer framtida utbyggnad på längre sikt leda till att utbyggnader finansieras genom anläggningsavgifter. Fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet är enligt VA-lagen avgiftsskyldiga när de blivit anvisade en anslutningspunkt. Det innebär att även om berörd fastighetsägare av någon anledning inte ansluter sig till det kommunala ledningsnätet ska ändå anslutningsavgift betalas. Inom verksamhetsområdet för spillvatten godkänns normalt inga enskilda avloppslösningar. Illustrationen nedan ger en grov bild över Båstads verksamhetsområde för spillvatten. Översiktskarta över befintligt verksamhetsområde för spillvatten i Båstads kommun. 5

6 Vattenkvalitet Generellt sett kan man dela upp recipienter i grundvatten- och ytvattenrecipienter. Ytvattenrecipienter motsvaras av bäckar, åar, sjöar samt hav. Grundvattenrecipienter motsvaras av en sammanhängande grundvattenförekomst som är geografiskt avgränsad efter de geohydrologiska förutsättningarna. Recipienterna blir mer eller mindre påverkade av utsläpp av spillvatten, allt beroende på miljöfaktorer som till exempel förorenande ämne, vattenkemisk beskaffenhet, geologiska förutsättningar och biologisk känslighet. Huvudsakliga ytvattenrecipienter Utöver vattendrag och åar finns det inom Båstads kommun två huvudrecipienter, dit ytvattnet slutligen leds: Laholmsbukten och Skälderviken. Generellt gäller att de båda recipienterna har övergödningsproblem med förhöjda halter av näringsämnen. I GIS-portalen VattenInformationSystemSverige (VISS) från Länsstyrelsen, ges följande information om respektive vattenförekomsts status: Ytvattenförekomst Laholmsbukten: Kemisk status: God: Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter Ekologisk status: Otillfredställande: Data från provtagning av växtplankton i vattenförekomsten visar på hög status medan data från bottenfauna visar på otillfredsställande status. Den ekologiska statusen bedöms således vara otillfredsställande enligt principen "one out, all out" ". Ytvattenförekomst Skälderviken: Kemisk status: God: Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter Ekologisk status: Måttlig: Det är bottenfauna och näringsämnen som avgör den ekologiska statusen. Näringsämnena utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Klassificeringen gjord enligt bedömningsgrunderna i handboken. De båda vattenförekomsterna riskerar att inte uppfylla kriterierna för god ekologisk och kemisk status år Det långsiktiga målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år Enligt Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt har miljöförvaltningen rätt att ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 6

7 Grundvattenrecipienter - vattenskyddsområden Till vattenförekomster räknas även grundvatten. I GIS-portalen VatteninformationSystemSverige (VISS) från Länsstyrelsen, ges följande information om Bjärehalvöns grundvattenförekomsts status: Grundvattenförekomst Bjärehalvön: Kvantitativ status: I delar av förekomsten (framförallt kring Torekov) råder bristsituation sommartid med konflikt mellan dricksvattenintresse och bevattningsintressen i området (Länsstyrelsen, VatteninformationSystemSverige, VISS) Kvalitativ status: Vattenförekomsten uppvisar antroprogen påverkan av grundvattenkvaliteten: I den regionala undersökning som genomfördes i december 2007 togs grundvattenprover i fem vattentäkter inom förekomsten. I tre av brunnarna fanns rester av bekämpningsmedel (Medelhalten bekämpningsmedel för förekomsten baserat på fem punkter var 0,06 ug/l.) I en av punkterna överskreds riktvärdet för isoproturon (0,11 ug/l) och bentazon (0,12 ug/l) (denna punkt saknas i DGV-data). I två av punkterna hittades spår av BAM. I en av dessa punkter hittades även atrazin Samtliga halter låg under riktvärdet. Tre av punkterna visar på kvävepåverkan men bara en punkt överskred utgångspunkt för att vända trend (35,36 mg/l) I regional provtagning 2008 följdes 2 av punkterna från 2007 upp. I en av dessa punkter hittades rester av bekämpningsmedel (BAM 0,02 ug/l). Resterande analyser låg under utgångspunkt för att vända trend. I regional provtagning 2009 följdes 3 av punkterna från 2007 upp. Rester av bekämpningsmedel återfanns i 2 av punkterna (BAM 0,01 ug/l samt Atrazin-2-hydroxy 0,01 ug/l). Två av punkterna visade på kvävepåverkan. Högsta uppmätta kvävehalten var 15 mg/l vilket ligger under utgångspunkt för att vända trend. 7

8 Bild. Översikt över upprättade och föreslagna vattenskyddsområden (blått) i Båstads kommun. Alla gränser är inte helt fastställda ännu. Vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt i ett långt perspektiv. I Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16, kan man bland annat läsa att i vattenskyddsområdets primära skyddszon bör föreskrivas om förbud mot ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten. Inom sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på särskilda tillstånd för sådana anläggningar. 8

9 Utbyggnadsplan Kommunal anslutning inom 5 år Kattvik Stora Hult Öllövsstrand Ängalag Förslöv -Vadebäck Lyavägen/terass Slättaröd Kommunal anslutning om 5-10 år Karstorp-Båstad Mäsinge Häljarp- Böckerskogen Axelstorp Förslöv-plantskola Kommunal anslutning om år Hallavara Hovs Hallar I samband med exploatering Anslutning för ovanstående områden kan tidigareläggas om utbyggnad av VA-nätet sker i samband med exempelvis nyanläggning av vattenledning eller annan exploatering, som i skrivande stund inte är känd. På samma sätt kan mindre områden och enskilda fastigheter som här ovan inte nämns få möjlighet till VA-anslutning i samband med sådan aktivitet. Här nedan nämns de idag större kända områden som ansluts då exploatering sker. Torekov/ del av Varan Förslöv-Viarp 9

10 Policy för tillsyn och prövning av enskilda avlopp vid utbyggnad av kommunalt VA I samband med att områden med kommunalt VA byggts ut och verksamhetsområde bildats ska inga enskilda anläggningar beviljas. Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA inom tio år gäller vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild VA-anläggning. I de områden där det dröjer mer än tio år innan en kommunal anslutning till vatten och avlopp genomförs skall tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som uppfyller aktuella miljökrav. I områden med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar för utbyggnad av kommunalt VA bör gemensamma lösningar för avloppshantering rekommenderas. I de områden där beslut fattas om kommunalt verksamhetsområde kommer enskilda anläggningar inte vara möjliga. Därför beviljas inte nyanläggningar av enskilda avlopp inom verksamhetsområde för spillvatten. Detta innebär att de som har undermåliga avlopp kommer tvingas att ansluta till det kommunala nätet. Fastigheter med godkända anläggningar yngre än 10 år och som ansluter sig, kommer att kompenseras ekonomiskt för anläggningen med en rak avräkningstid på 10 år. Utbyggnad inom 10 år I de områden som ska anslutas till kommunalt avlopp inom 10 år kommer ingen aktiv tillsyn att bedrivas. Om en fastighetsägare inte ansluter sig till det kommunala VA-nätet, trots att dennes fastighet ingår i verksamhetsområdet, kan dock tillsyn bli aktuell. Ansökningar om tillstånd till enskilda avloppsanläggningar kommer att prövas. Ansökningar kan förväntas komma in i samband med bygglov, anläggningar vilka slutat fungera, ägarbyten, m.m. Tillfälliga lösningar med tidsbegränsade tillstånd bör övervägas i avvaktan på kommunal anslutning, t.ex. sluten tank. Utbyggnad mellan 10 och 20 år I de områden som ska anslutas till kommunalt VA först om år kommer tillsyn att bedrivas. Krav kommer att ställas på att undermåliga anläggningar skall åtgärdas. Utbyggnad om mer än 20 år I områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA inom 20 år kommer tillsyn att bedrivas. Krav kommer att ställas på att dåliga avlopp åtgärdas. Problemområden kommer att prioriteras, t.ex. där det finns befintliga problem med dricksvattenbrunnar etc. I dessa områden kan det komma att bli omöjligt att lösa frågan i sin helhet med enskilda anläggningar. Gemensamhetsanläggningar kan då behövas. Om dessa inte går att genomföra kan det bli nödvändigt att tvinga fram lösningar i kommunal regi. Beskrivning av områden på landsbygden Nedan följer en genomgång av landsbygdsområden aktuella för kommunal anslutning inom en tioårsperiod i Båstads kommun. Sammantaget ligger nedanstående beskrivningar till grund för 10

11 utbyggnadsplanen ovan. Områdena beskrivs vad gäller antal fastigheter, nuvarande vatten- och avloppslösningar, recipientens känslighet, möjligheter till förtätning och framtida planer. Kommunal anslutning inom 5 år: Kattvik 3:17 4:15 5:35 4:19 5:24 4:18 5:25 5:43 5:23 6:23 3:3 3:21 4:24 5:26 5:46 5:29 5:17 5:27 5:45 5:48 5:44 5:21 5:55 5:22 4:17 5:30 5:14 5:42 5:51 5:20 Laholmsbukten 4:6 S 4:6 3:25 3:28 3:29 3:16 3:3 3:16 3:31 3:3 3:30 4:17 3:27 4:19 S S 3:26 4:17 4:24 Haga byaväg 4:15 4:16 S 5:41 5:40 5:39 5:38 5:37 8:2 Knösaliden 5:31 5:32 5:33 5:34 4:16 5:9 5:33 8:1 5:33 5:10 5:10 Troentorpsvägen 5:24 5:54 1:2 7:2 7:1 S 5:10 7:3 Småbåtshamn S:1 5:16 5:17 5:10 5:18 5:19 S S:2 1:2 Kattvik 7:1 5:21 5:22 5:15 S 5:23 5:15 5:23 5:23 1:2 1:9 7:2 1:48 1:79 1:25 1:2 Kattvik 1:24 1:28 1:27 1:87 1:30 1:741:31 1:28 1:11 Kattviksvägen 1:23 1:34 1:75 1:63 1:58 1:51 1:57 1:44 1:45 1:40 S 1:52 1:29 1:80 1:501:49 S 1:26 1:56 1:90 1:89 1:80 1:41 1:42 1:78 1:78 1:81 1:35 1:66 1:37 S 1:84 1:69 Övre Kattviksvägen 1:68 1:67 1:43 1:82 1:62 1:59 1:83 1:38 1:46 1:39 8:1 2:36 2:27 2:25 2:19 2:202:17 2:23 2:26 2:15 2:18 2:14 2:12 0 2: m 2:6 2:37 Kattvik är en mindre kustby belägen nordväst om Norrvikens Trädgårdar utanför Båstad tätort. Sammanlagt ca 110 fastigheter ligger i Kattvik. I området finns det privata brunnar och enskilda avlopp av varierande kvalitet. De geologiska och topografiska förhållanden som råder medför att infiltration av spillvatten kombinerat med närliggande enskilda brunnar inte är att förorda. Idag är de enskilda brunnarnas dricksvattenkvalitet på flera håll i Kattvik ett problem. Nya enskilda avloppsanläggningar tillåts endast undantagsvis idag. Det finns en mindre fungerande gemensamhetsanläggning i nordvästra Kattvik med vattendistribution och avloppsinfiltration. Dock är anläggningen ålderstigen och bör åtgärdas. I Översiktsplanen 2008 och den Fördjupade Översiktsplanen från samma år anvisas viss utbyggnadsmöjlighet i och intill Kattvik. Med tanke på områdets höga naturvärden och riksintresse finns det dock hårda restriktioner och antalet nya fastigheter kommer sannolikt maximalt uppgå till ett 80-tal. I Kattvik finns det många bostäder inom ett begränsat område vilket innebär en relativt stor påverkan på recipienten Laholmsbukten och grundvattnet. Näringsämnen orsakar övergödning och bakterier påverkar grundvatten- och badvattenkvaliteten i närområdet. LOVA-bidrag har erhållits från Länsstyrelsen att utreda möjligheterna att åtgärda de bristfälliga enskilda avloppen. Mot bakgrund av ovanstående bedöms att Kattvik bör åtgärdas under åren :71 1:73 2:31 2:28 2:30 11

12 Stora Hult Område Stora Hult ligger vid Bjäres västkust längst söderut på gränsen mot Vejbystrand i Ängelholms kommun. Stora Hult växer mest av de mindre byarna på Bjäres västkust. Permanentboende understöds av närheten till Vejbystrand och den infrastruktur och det utbud som finns där. Det aktuella området är en husgrupp på ca 10-talet fastigheter som ligger något öster om den befintliga bebyggelsen i Stora Hult, se bilden ovan. Österut vid Storahultsvägen finns idag en samling hus som saknar kommunalt vatten och avlopp. I övriga samhället är VA utbyggt. Avstånd till det kommunala VA-nätet är ca 190 meter. ÖP 2008 talar om ca 100 nya bostadshus primärt i Stora Hults östra utkanter. Omedelbart väster och sydväst om det aktuella området anvisas plats för en del av denna tillkommande bebyggelse. Detta ska tas i beaktande då nya VA-anläggningar dimensioneras. På grund av det exploateringstryck som finns och närheten till det kommunala VA-nätet ska kommunala VA-ledningar till det aktuella området i Stora Hult byggas ut. 12

13 Ängalag Ängalag är en mindre by som ligger på väg 115 mellan Torekov och Hov. Omkringliggande mark domineras av jordbruk. Genom byn rinner ett vattendrag som mynnar i Laholmsbuktens kustvatten strax öster om Hallands Väderö. Ängalag med närområde innefattar ca 50 fastigheter. I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata brunnar. Många enskilda avlopp uppfyller inte funktionskraven på rening som finns uppställda. Avstånd till kommunalt vatten och avlopp är ca 1150 m. Kommunen välkomnar en bebyggelseutveckling av orterna som ligger en bit från kustremsan. Det finns även ett visst exploateringstryck i och kring Ängalag. Men då byn saknar kommunalt vatten och avlopp finns det i nuläget inga förutsättningar för utbyggnad. Det finns därför inte markerat nybyggnation i Ängalag i ÖP Nya kommunala VA-ledningar kan ändra på detta. Ängalag innehåller relativt många fastigheter i en sammanhängande struktur. Avsaknaden av VAlösningar är idag ett hinder för vidare utveckling av byn. Ett vattendrag rinner nära inpå. Eventuellt kan ytterligare fastigheter utanför Ängalag ansluta sig. Sammanfattningsvis bedöms Ängalag vara ett lämpligt objekt för VA-utbyggnad. 13

14 Öllövsstrand Område Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av ett tiotal fastigheter. I direkt anslutning ligger ett Natura 2000-område och den kustnära naturen är känslig. Privata brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. Kommunalt VA finns ca 100 meter bort. Detaljplan finns för merparten av området. I ÖP 2008 finns inga nyexploateringsplaner i Öllövsstrand inklusive närområdet. På grund av mycket höga naturvärden och det ringa avståndet till kommunalt VA finns det stora skäl till att bygga ut VA-ledningar till aktuellt område. 14

15 Förslöv -Vadebäck Område I Förslövs norra delar finns ett stycke mark kallat Vadebäck. Ca 25 fastigheter finns inom det aktuella området. Husen ligger inom samt nära ett vattenskyddsområde och riksbekanta Vadebäcken rinner igenom området. Vattenledningar finns i stort sett utbyggt inom hela området. Det finns dock inga kommunala avloppsledningar. De enskilda avloppsanläggningarna är i behov av modernisering. På båda sidor om befintlig järnväg finns det förslag på att bygga nya bostäder enligt ÖP Totalt sett är det i Förslöv avsatt möjlighet att i närmsta framtiden bygga ca 600 bostäder, vilket borde innebära i storleksordningen 130 st bostäder vid Vadebäck. Ett känsligt vattenskyddsområde, en skyddsvärd å och större utbyggnadsplaner förenat med bristfälliga enskilda avlopp gör att det finns starka skäl att bygga ut VA i Vadebäck. Dimensionering av nya ledningar ska ta höjd för den planerade tillkommande bebyggelsen. 15

16 Lyavägen Båstad Område Längs med Lyavägen i anslutning till järnvägens passage genom Båstad ligger ett tiotal fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant sluttning på östra sidan av järnvägen. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Enskilda avlopp och privata brunnar ligger till grund för VA-försörjningen. Järnvägen fungerar som en effektiv barriär mot det kommunala VA-nätet på västra sidan om spåren. Avståndet till det allmänna VA-nätet är emellertid kort, endast ca 50 m fågelvägen. Det kuperade läget gör det relativt problematiskt att lösa VA-frågan. Om allt går enligt planerna skall järnvägstunneln genom Hallandsåsen vara färdigställd år Den gamla banvallen omvandlas troligtvis till cykelväg/gångstråk och det gör att det är trivialt att gräva VA-ledningar genom den gamla järnvägsbanken. I dagsläget är det problematiskt med aktivt järnvägsspår. Det ringa avståndet till VA-nätet, närheten till vattenskyddsområdet och de bristfälliga enskilda avloppen talar för en kommunal anslutning. När Hallandsåstunneln blir klar förenklas anslutningsmöjligheterna till det kommunala VA-nätet väsentligt. 16

17 Slättaröd Område Slättaröd är en liten jordbruksby som ligger ca 2,5 km sydost om Torekov. Bebyggelsen utgörs av en blandning av avstyckade fastigheter med permanent- och fritidsbebyggelse och aktiva jordbruk. Antalet fastigheter uppgår till omkring 30 st. I utkanten av byn rinner en bäck med utlopp vid Burensvik. Avståndet till allmän VA-anläggning i nordost är ca 300 meter. Höjdmässigt kan det vara svårt att ansluta hela Slättaröd med självfall dit, utan det kan istället bli aktuellt med en anslutning till spillvattenätet i sydost. Avståndet dit är ca 900 m. ÖP 2008 framställer en möjlig utbyggnad med ca 10 hus i områdets nordvästra hörn. Slättaröd består av en relativt samlad bebyggelse och det finns utbyggnadsplaner för byn. VAutbyggnaden kan framflyttas i tiden om byggnation av vattenledning till vattentornet i norr blir verklighet. 17

18 Kommunal anslutning inom 5-10 år: Karstorp-Båstad Båstad Område Sydväst om Båstad tätort ligger Karstorp, ett område som ligger i en kraftig sluttning ner mot tätorten. Ca 20 fastigheter finns inom vad som kan betraktas som Karstorp. Idag finns det enskilda avlopp och privata vattenbrunnar i Karstorp. Kommunala VA-ledningar ligger nära, fågelvägen ca 80 m från närmsta huset, men i praktiken krävs minst 120 m långa ledningar på grund av de stora höjdskillnaderna. Öster om Karstorpsvägen medför de stora höjdskillnaderna att det blir svårt att anordna spillvattenlösningar utan att behöva pumpa spillvatten från hus till anslutningspunkt. Husen väster om vägen klarar sig dock utan pumpning. Att förse området med dricksvatten kräver tryckstegring. Det finns inga uttalade utbyggnadsplaner i ÖP 2008, då sluttningarna försvårar nybyggnation och landskapsbildsskyddet är stort. Karstorp har goda möjligheter att ansluta sig till det kommunala VA-nätet, dock är det något tekniskt besvärligt och därmed relativt kostsamt. 18

19 Mäsinge Område Mäsinge ligger i Västra Karups västra utkant utmed Lillarydsvägen. Det aktuella området omfattar i storleksordningen 40 fastigheter som idag har enskilda avlopp och privata brunnar. Det är osäkert om funktionskraven uppfylls för de enskilda avloppsanläggningarna. Området i stort sluttar i syd-sydvästlig riktning. Detta innebär att en möjlig självfallslösning är att dra en ny avloppsledning för den östra delen av Mäsinge österut till befintligt nät vid Glimminge. Avloppsvattnet från Mäsinges centrala och sydvästra delar bör däremot ledas söderut mot befintlig ledning vid Möllhult. Inga större utbyggnadsplaner finns för Mäsinge. Det handlar om utbyggnad av ca 5-10 st nya hus. Det är rimliga avstånd till befintligt spillvattennät, ca 80 m i öster och 240 m i söder. Bebyggelsen ligger dessutom relativt samlat längs med vägen. VA-utbyggnad bör ske. 19

20 Häljarp -Böckerskogen Häljarp/Böckerskogen är en samling hus som ligger vid Häljarpsvägen mellan Västra Karup och Båstad tätort. Ca 35 st fastigheter, mestadels fritidshus, ingår i byn. Böckerskogen har en gemensamhetsanläggning för avlopp. Den är på väg att bli gammal och tveksamheter finns kring reningseffekten. Avståndet till befintligt kommunalt VA-nät är ca 2,6 km såväl västerut som österut. Väljer man att gå österut finns det dock möjlighet att även koppla in fastigheterna i Karstorp, se ovan. Några exploateringsplaner finns inte beskrivet i ÖP Det finns däremot förfrågan om ny detaljplan direkt norr om området som kan innebära en tidigareläggning av eventuell kommunal vaanslutning. Böckerskogen är en tät husgrupp vars gemensamhetsanläggning är ålderstigen. Dessvärre är avståndet till befintliga ledningar långt, vilket gör att en kommunal va-anslutning blir kostsam att genomföra. Man bör överväga att uppgradera befintlig gemensamhetsanläggning eller att uppföra ett mindre kommunalt reningsverk på platsen. En eventuell angränsande detaljplan kan förändra tidsaspekten, se ovan under stycket planförhållande. 20

21 Axelstorp Område Strax söder om Båstad tätort ligger Axelstorp, en mindre by (ca 35 hus) byggd på talet med i första hand fritidshus. Dessa hus har med tiden till stor del omvandlats till permanentbostäder. Axelstorpsbäcken som är ett skyddsvärt vattendrag rinner genom byn. Axelstorps VA-försörjning ombesörjs av en gemensamhetsanläggning, som börjar bli gammal. Avstånd till befintliga ledningar i norr är 500 m och det är bra fallhöjd dit. Axelstorpsbäckens omgivande naturvärden och närliggande fornminnen begränsar byns utveckling. När järnvägen försvinner på sikt öppnas möjligheten till varsam komplettering av hus i norr mot Båstad tätort. Axelstorp bör anslutas till det kommunala nätet när väl järnvägen försvinner. Anslutning till det kommunala VA-nätet underlättas då. 21

22 Förslöv plantskola Område Förslöv plantskola ligger sydost om Förslöv tätort och direkt i anslutning till en fossil åker med röjningsrösen från järnålder-medeltid. Ca 5 fastigheter ligger inom det aktuella området. Fastigheterna tillhör en gemensamhetsanläggning vars miljötillstånd går ut om ett par år. Avståndet till det kommunala nätet är 520 m fågelvägen. Ska man följa vägstrukturen ökas ledningsförläggningen ytterligare med ca 150 m. Omedelbart väster om området anger ÖP 2008 att det är lämpligt att placera industriområde och vidare utreds möjligheterna att pröva möjlighet att bygga fler bostäder längre nordväst. Gemensamhetsanläggningen är ej i önskvärt skick, dock är avståndet långt till närmaste VA-nät. Det är dessutom inte många hushåll som är berörda, framtida exploatering kan förvisso ändra på detta. Det finns anledning att avvakta något år för att bevaka exploateringsplanerna innan VA-försörjning byggs ut till fastigheterna. 22

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygd

Strategi för vatten och avlopp på landsbygd Strategi för vatten och avlopp på landsbygd Svalövs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29, 65 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Begreppsförklaringar 3 3. Mål och avgränsning 4 3.1 Recipienter

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA

Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 98 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 1 av 1 KS 7 Dnr KS 001747/2012-500 Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA Beskrivning

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-plan Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 140213ge Falu kommun 1 2 Innehåll Inledning 3 Plan för

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Agenda Bakgrund Underlag för dialog med politiken Kostnadsmodell Tidplan Egna lösningar Hur arbetar vi vidare? Slutsatser Kostnad nytta Gungor och karuseller

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Arbetsgång Allmän hantering av VAförsörjning vart föreligger behovet? VA-översikt Riktlinjer för dricksvattenoch Joakim Ekberg VA-strateg Principupplägg s arbetet startar Sep 2013 Juni 2014 Riktlinjer

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN för vatten tillämpning i fysisk planering Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Översiktsplan Behovsbedömning / miljöbedömning Detaljplan Exempel från ärendehantering http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden. Umeå kommun

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden. Umeå kommun Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Regler för vatten och avlopp i tillväxtoch omvandlingsområden Umeå kommun Antagen av kommunfullmäktige år 2009 1 Framtagande av föreliggande dokument Regler

Läs mer

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025 h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- åtgärdsplan 2013-2025 1 Innehållsförteckning Prioriteringsordning 3 Sammanfattande områdeslista 4 Översiktskartor 5 Pågående

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18).

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18). 1(6) Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ Myndighetsnämnden i Nybro kommun har stämts till mark- och miljödomstolen att svara på vad kärande yrkar och i övrigt anför gällande mål

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns

Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Underlag... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Politisk viljeriktning i Karlshamns kommun... 3 3 Konsekvensanalys... 4 3.1 Problemställning...

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster Lagen om allmänna vattentjänster Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik Informationsmöte VA-utbyggnad i Djupvik 2016-04-24 Dagordning * 10:00 Inledning Admir Ibrisevic (VA-chef) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö * Kommunala beslutet om VA-utbyggnad Christer Axelsson (VA-och

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

METOD FÖR ATT BESTÄMMA VA-ANSVAR I ETT OMRÅDE

METOD FÖR ATT BESTÄMMA VA-ANSVAR I ETT OMRÅDE 204--25 [9] METOD FÖR ATT BESTÄMMA VA-ANSVAR I ETT OMRÅDE Denna metod är framtagen som ett stöd för att underlätta bedömningen av va-ansvar i ett område. Den är grunden för att få en likvärdig bedömning

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Lagstiftning... 2 1.1 Miljöbalken... 2 1.2 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7... 2 1.3 Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön... 2 1.4 EU:s

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2014-09-23 Va 287/13 Stockholm SÖKANDE M K Ombud: Advokaten Å F MOTPART Halmstads kommun Ombud: Va-chefen L L SAKEN Brukningsavgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 33 2015-04-02 Va 179/13 Stockholm SÖKANDE T H MOTPART Bjuvs kommun Ombud: verkställande direktören U T och va-ingenjören O J NSVA SAKEN Skyldighet att betala brukningsavgifter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön.

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön. Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön Agenda Bakgrund För dig som är innanför verksamhetsområdet Avgifter För dig som är utanför verksamhetsområdet Teknik Tidplan Information Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer