Antagen av xxxxx 2015-XX-XX. Lekplatsplan. lekplatser på allmän platsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av xxxxx 2015-XX-XX. Lekplatsplan. lekplatser på allmän platsmark 2015-2020"

Transkript

1 Antagen av xxxxx 2015-XX-XX Lekplatsplan lekplatser på allmän platsmark

2 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning/Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 6 Säkerhet och tillgänglighet... 6 Olika behov och krav på lekmiljön... 7 Åldersfördelning i de sex större tätorterna Befolkningsprognos Olika typer av lekplatser Lekplatser i Svalövs kommun Lekplatsernas lokalisering i tätorterna Billeberga Kågeröd Röstånga Teckomatorp Svalöv Tågarp Lekplatsernas status och förutsättningar Åtgärdsplan och krav Åtgärdsplan för en Utveckling av framtida lekmiljöer Lekplatser i planeringsprocessen Tillgänglighetsanpassning Säkerhet... 27

3 3 Sammanfattning Lekplatsplanen ger en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och lekvärde. Planen anger också hur lekplatserna på allmän platsmark kan och ska utvecklas och förbättras ur såväl lek- som säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Lekplatsplanen utgör också en vägledning vid nyanläggning av lekplatser; behovet av lekplats, typ av lekplats etc. Till planen hör en åtgärdsplan, med kalkyler, där prioriteringen av åtgärder för en anges, för att säkra en god standard på lekplatserna i tätorterna. Åtgärdsplanen gäller under förutsättning att den liga investeringsbudgeten om kr för lekplatser ligger kvar alternativt utökas. Med fastställda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för besiktning och underhåll säkerställs att lekplatserna uppfyller EU:s säkerhetsstandard E 1176 och E I enlighet med av Samhällsbyggnadsutskottet beslutade kriterier, ska det vid planering av ny bebyggelse inte vara längre än 500 m mellan bostad och närmaste lekplats. Hänsyn ska också tas till naturliga barriärer såsom järnväg och större vägar så att barn inom upptagningsområdet inte behöver korsa dessa på sin väg till och från lekplatsen. Annette Kronvall Projektledare/ Utredningsingenjör

4 4 Inledning/Bakgrund I Svalövs kommun finns det idag 35 st kommunala lekplatser på allmän platsmark. Antalet fördelar sig enligt nedan: Billeberga Kågeröd Röstånga Svalöv Teckomatorp Tågarp 3 st 4 st 3 st 15 st 5 st 5 st Det finns, utöver ovan nämnda, dessutom ett antal lekplatser i anslutning till skolor, daghem och förskolor. De senare är oftast inhägnade och inte tillgängliga för alla. Ett mindre antal lekplatser ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningar. Dessa lekplatser behandlas inte i denna plan. De allmänna lekplatserna anläggs och förvaltas av Svalövs kommun, Samhällsbyggnad. Kommunen ansvarar för att lig besiktning genomförs och följs upp, kontinuerlig tillsyn, löpande drift liksom upprustning och ev. avveckling. Lekplatserna i Billeberga och Tågarp utgör undantag då skötseln av dessa är utlagd på entreprenad. Det finns ett behov av en långsiktig plan för att förbättra och utveckla kommunens lekmiljöer. Lekplatsplanen syftar till att utifrån en nulägesbeskrivning ge riktlinjer för hur de kommande ens satsning på lekplatser ska se ut och var åtgärder ska prioriteras. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att Sverige ska följa Barnkonventionens protokoll om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att all offentlig miljö, inklusive lekplatser, ska vara tillgänglighetsanpassad. I Svalövs kommun finns idag få lekplatser som uppfyller kraven på tillgänglighetsanpassning. Detta innebär att barn med funktionshinder inte erbjuds de lekmiljöer som de faktiskt är berättigade till enligt regeringens beslut.

5 5 Den 13 februari 2013 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om ett antal kriterier som ska beaktas vid planering/lokalisering av lekplatser. Kommunen ska, med utgångspunkt i kriterierna, erbjuda attraktiva lekplatser, inom rimligt avstånd från bostaden, med hög standard och lekredskap för barn i olika åldrar. Hänsyn ska tas till: aturliga barriärer såsom större vägar, järnväg etc. upptagningsområde, avståndet mellan bostad och lekplats; ska inte överstiga 500 m vid planering av ny bebyggelse Syfte Planen syftar till att: ge en samlad bild av de befintliga lekplatsernas kvalitet och lokalisering ange riktlinjer för utveckling av befintliga lekplatser och planering av nya utgöra underlag för de aktörer som har ansvar för barns och ungdomars lek och fritidsaktiviteter utomhus, men också behovet av motions- och träningsmöjligheter hos vuxna. Lekplatsplanen ska redovisa: en åtgärdsplan för de kommunala lekplatserna med prioritering för genomförande av de åtgärder som föreslås med kostnadskalkyl samt kostnader för framtida underhåll av lekplatsbeståndet

6 6 Mål Kommuninvånarna ska erbjudas relativ närhet till attraktiva, säkra och tillgängliga lekplatser. Kommuninvånarna ska erbjudas lekplatser med lekvärde för barn i olika åldrar där hänsyn ska tas till skötselanpassad utformning. Det ska finnas en helt eller delvis tillgänglighetsanpassad lekplats i var och en av de sex tätorterna (Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp) Kommunens allmänna lekplatser ska uppfylla EU:s säkerhetsstandard enligt E 1176 och E 1177 om krav på lekredskap och stötdämpande underlag. Säkerhet och tillgänglighet Lekplatser spelar en central roll i de flesta barns liv. Utformade på ett säkert sätt är de en källa till glädje och gemenskap för både barn och vuxna. Lekplatser är öppna dygnets alla timmar et runt. Det är därför viktigt att säkerheten är god samtidigt som lekmiljön är stimulerande och utmanande. Den samlade kunskapen, i Europa, om barnsäkerhet på lekplatser återfinns i säkerhetsstandarden (E 1176 och E 1177).

7 7 Olika behov och krav på lekmiljön 0-4 Barn i denna ålder leker ofta bredvid varandra. Två lekredskap med liknande funktion och utseende placeras med fördel bredvid varandra. Bekväma sittplatser och någon form av solskydd är att föredra eftersom barnen oftast g till lekplatsen i sällskap av en vuxen. Viktigt är också att planera lekplatsen så en god uppsikt över barnen erhålls. På denna typ av lekplats bör det alltid finnas en sandlåda och småbarnsgungor. Det är också viktigt att nivåskillnader undviks för att inte begränsa barnens framkomlighet. 5-7 Barn i denna ålder befinner sig i en intensiv lekperiod och de är också den grupp som använder lekplatserna mest. Leken varierar mellan bredvidlek, rörelselek, rollek etc. varför det är viktigt med möjligheter till olika sorters lek. Lekplatsen placeras med fördel i närheten av skog eller annan öppen miljö som ger möjliggör rörelse, kojbygge etc Hos barn i denna ålder är rollekar viktiga. Barnen leker gärna i grupp, varför lekplatsmiljön bör vara utformad så att det finns möjlighet att gömma sig eller smyga på varandra. Lekredskap som främjar balans och rörelse tränar motoriken. Många barn i denna ålder påbörjar olika sporter eller spontanidrottar, varför ytor som medger olika aktiviteter är värdefulla. Spännvidden på vad barnen vill göra är stor och lekplatsen är en av många platser man gärna vistas på under sin fritid Lekplatsen är en mötesplats dit man g för att träffas och umgås. Redskap anpassade för träning, parkour och skateboard är förslag på lämplig utrustning. Även sittplatser i grupp uppskattas. Denna åldersgrupp har ett behov av att utmana sin fysik; hänga, klättra, springa och träna mer medvetet. Vuxna Vuxna utgör en grupp som, i olika syften, spenderar mycket tid på lekplatser. Mor- och farföräldrar följer med sina barnbarn till lekplatsen, varför det finns ett behov av anpassade sittplatser med arm- och ryggstöd. En annan kategori utgör de vuxna som tränar på utomhusgym. Rörelse mjukar upp stela leder, främjar koordination och balans och är allmänt hälsofrämjande.

8 Kågeröd 8

9 9 Åldersfördelning i de sex större tätorterna 2013 Ort 0-4 Billeberga + Tågarp Kågeröd Röstånga Svalöv Teckomatorp TOTALT Befolkningsprognos 2020 Ort 0-4 Billeberga + Tågarp Kågeröd Röstånga Svalöv Teckomatorp TOTALT

10 10 Olika typer av lekplatser ärområdeslekplats Lekplats med en mindre mängd lekutrustning, anpassad för barn i åldern 1-6. Till lekplatsen kommer nästan uteslutande barn boende i närområdet. Denna typ av lekplats dominerar i de flesta kommuner. Ex. på lekutrustning; gungor, vippgungor och sandlåda Tågarp ygatan

11 11 Områdeslekplats Lekplats med ett större utbud av lekutrustning, anpassad för barn i åldern Lekplatsen fungerar som samlingsplats för områdets barn och även som utflyktsmål för närliggande förskolor. Antalet områdeslekplatser i en kommun beror på antalet orter och storleken på dessa. Ex. på utrustning; gungor, vippgungor, rutsch, klätterlek och sandlåda Tågarp Grusvägen

12 12 Temalekplats Lekplats planerad kring ett tema (t.ex. hav, cirkus, bondgd etc.).utrustningen erbjuder lite mer än den traditionella lekplatsen gör, varför lekplatsen fungerar som utflyktsmål även för långväga besökare. Lekutrustningen är anpassad för barn i åldern Drottninghög Helsingborg

13 13 Lekplatser i Svalövs kommun 2015 Ort Adress Typ av lekplats Tillgänglighetsanpassning; helt eller delvis ärområdeslekplats () Områdeslekplats (O) Billeberga (3 st) Blomområdet (Stora lekplatsen) O Delvis Kvarnliden O Rosenvägen Kågeröd (4 st) Telegatan Gullregnsgatan Fjärshusgatan Delvis Stora lekan (Orrestigen) O Röstånga (3 st) Björnbärsstigen Saknas Solgatan (2008) O tillgänglighetsanpassad lekplats i orten Trädgdsgatan/ Rundelsgatan Svalöv (15 st) Södra Parkvägen Centrum Brunnsgatan Centrum Stora Lekan Västervång O Delvis Hans Perssons väg Södervång Skidbacken Södervång Tingsskrivaregatan Södervång Helmfeltsgatan (Alet) orrevång Vetegatan orrevång Skidbacken orrevång Klarinettvägen orrevång Majorsgatan Månsabovägen Svalövssjön O

14 14 Regementsgatan Syd orrevång Regementsgatan orr orrevång ils Jens väg Svalövssjön Teckomatorp (5st) Ringvägen Elgatan Vallmogatan Tånggatan (Stora Lekan) O Delvis Försköningsparken Tågarp (5st) Grusvägen Saknas tillgänglighetsanpassad lekplats i orten Mogatan Ploggatan ygatan Alvgatan

15 15 Lekplatsernas lokalisering i tätorterna Billeberga

16 Kågeröd 16

17 Röstånga 17

18 Teckomatorp 18

19 Svalöv 19

20 Tågarp 20

21 21 Lekplatsernas status och förutsättningar Lekplatserna i kommunens orter, utgörs huvudsakligen av närområdeslekplatser med likartad utformning. Flera av lekredskapen är slitna och behöver bytas ut. Detta gäller även fallskyddsunderlaget där behov av byte/ komplettering föreligger. Upprustning av lekplatser innebär huvudsakligen en komplettering eller utbyte av enstaka ledredskap efter att man vid tillsyn noterat brister eller att det vid besiktning framkommit behov av åtgärder. (Anmärkningar som kräver akuta åtgärder, avhjälps omedelbart). Åtgärdsplan och krav Med en långsiktig plan skapas en bättre överblick för hur åtgärderna fördelas i de sex tätorterna och på vilka lekplatser åtgärder ska ske under kommande. Planen säkerställer också en likvärdig standard på de allmänna lekplatserna vid planering, nyanläggning och upprustning. Åtgärdsplanen gäller under förutsättning att den liga investeringsbudgeten för lekplatser om kr ligger kvar alternativt utökas. I åtgärdsplanen anges: behovet av lekplatser vid exploatering; med hänsyn till bostads- och boendestruktur lekplatser som ska vara kvar i befintligt skick; endast löpande drift och underhåll lekplatser som ska utvecklas och på vilket sätt detta ska ske lekplatser som ska avvecklas och orsaken till detta kostnadsuppskattning för de planerade åtgärderna

22 22 Åtgärdskrav: Varierande lekutrustning; anpassad för olika åldrar och aktiviteter Tillgänglighetsanpassning helt eller delvis för barn med funktionshinder Utformning med hänsyn till drift och underhåll/ slitstark lekutrustning Sittmöjligheter med arm- och ryggstöd Tålig vegetation för lek, lä och skugga Underlag som underlättar tillgänglighet

23 23 Åtgärdsplan för en Ort Adress Billeberga (3 st) Blomområdet (Stora lekplatsen) Typ av lekplats Åtgärder År O 2 st bänkar (ej trä) 2016 ytt klätterhus med rutsch 2016 Gångväg till lekplatsen saknas; idag? sker passage över gräsmatta. Utegym? Kvarnliden O 1 Bänk (ej trä) Lekhus Rosenvägen Kågeröd (4 st) Telegatan Gullregnsgatan Fjärshusgatan Gungställning ytt fallskyddsunderlag (ett redskap) Stora lekan (Orrestigen) O 2 st vippgungor Utegym? Röstånga (3 st) Björnbärsstigen 1 st klätterbil ytt fallskyddsunderlag Ta bort sandlåda ? Svalöv (15 st) Solgatan (2008) Trädgdsgatan/ Rundelsgatan Södra Parkvägen Centrum Gjutaregatan O Sandlåda tas bort 2017 Brunnsgatan Centrum (2011)

24 24 Stora Lekan Västervång O ytt underlag + sandlåda tas bort 1 st blomsnurr+ vippdjur ya gungställningar Utegym? ? Hans Perssons väg Södervång Hinderbana ersätter befintlig lekutrustning så variation erhålls då närhet till 2 lekplatser 2018 Skidbacken Södervång Tingsskrivaregatan Södervång Helmfeltsgatan (Alet) orrevång Gungställning ytt fallskyddsunderlag ett redskap Vetegatan orrevång På sikt endast behålla basketplanen Skidbacken orrevång Klarinettvägen orrevång Majorsgatan Lekplatsen avvecklas på sikt. ärhet till andra lekplatser. Månsabovägen Svalövssjön O Större klätterhus (båt) 2017 Regementsgatan Syd orrevång Regementsgatan orr Bänkar 2017 orrevång ils Jens väg Svalövssjön Lekplatsen avvecklas på sikt. ärhet till andra lekplatser T-torp (5st) Ringvägen Elgatan Gungställning 2017 Vallmogatan Gungställning 2018

25 25 Tånggatan (Stora Lekan) O ya pudor balansbana 2015 Försköningsparken Utegym?? Tågarp (5st) Grusvägen Mogatan Lekplatsen ligger olägligt i vattenmagasin. Tas bort? Lågpunkt ofta under vatten Ploggatan Varmförzinkat nätstaket runt lekplats Riva befintligt trästaket Riva sandlåda ygatan Klätterhus med rutsch 2019 Alvgatan Lekplatsen avvecklas. ära till annan lekplats y lekplats finns med i etapp 2 i Gluggstorpsexploateringen??

26 26 Utveckling av framtida lekmiljöer Långsiktighet ska vara ett krav vid val av lekutrustning. Lekredskap med lång livslängd är ofta dyrare, men kostnaderna kan vara motiverade då de ger lägre driftskostnader på grund av mindre krav på underhåll. Svalöv Brunnsgatan Svalöv Västervång Lekplatser i planeringsprocessen Behovet av utemiljöer för barns och ungdomars lek och aktivitet ska beaktas tidigt i planprocessen. Lekplatser ska placeras i enlighet med de av utskottet antagna kriterierna.

27 27 Tillgänglighetsanpassning Målet är att det ska finnas en helt eller delvis tillgänglighetsanpassad lekplats i var och en av de sex tätorterna. ivåskillnader i form av kantstöd och liknande bör undvikas för en god framkomlighet. Likaså bör fallskyddsplattor eller liknande väljas som underlag istället för sand. Säkerhet Besiktning av kommunens samtliga lekplatser utförs av certifierad extern besiktningsman 1 ggn/. Utförande sker i enlighet med Europastandard för lekplatser (E 1176 och E 1177.) Besiktningsprotokoll används för att säkra lekplatserna och förebygga olyckor. Utöver besiktningen, sker tillsyn av lekplatserna varje vecka och vid dessa tillfällen ska akuta och mindre fel.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Översikt Bara Översikt Skabersjö, Holmeja och Hyltarp Översikt Klågerup Översikt Svedala

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Översikt Bara Översikt Skabersjö, Holmeja och Hyltarp Översikt Klågerup Översikt Svedala INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gatu- och Parkenheten 2013-11-08 Inledning sid 1 Syfte sid 1 Dagsläge sid 2 Mål sid 3 Policy för lekplatserna i Svedala kommun sid 3 Tidplan sid 6 Ekonomi sid 6 Exempel på utförda

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Varför behövs en lekplatspolicy? En lekplatspolicy behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala lekplatserna. Den är tänkt som en

Läs mer

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Älmhults kommun Tekniska kontoret Parkavdelningen 2014 Godkänd av Bengt Pettersson teknisk chef 20141201 Av: Ingela Thulander, parkförman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Lekplatsplan. för Kumla kommun. Antagen av kultur och fritidsnämnden 2012-11-07 61

Lekplatsplan. för Kumla kommun. Antagen av kultur och fritidsnämnden 2012-11-07 61 Lekplatsplan för Kumla kommun Antagen av kultur och fritidsnämnden 2012-11-07 61 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Förord 3 Lustfyllda möten 3 Inledning 4 Syfte 4 Mål 4 Avgränsning och metod 4 Allmänt

Läs mer

Lekplatsprogram. för Alvesta Kommun. Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08

Lekplatsprogram. för Alvesta Kommun. Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08 Lekplatsprogram för Alvesta Kommun Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Regler och riktlinjer för lekplatser och

Läs mer

Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun

Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun 1(5) Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun 1. Varför ett lekplatsprogram? Hur skall programmet fungera? Programmet skall ge riktlinjer för vilka miljöer vi vill att

Läs mer

Ljungen Yllet. Solbacken

Ljungen Yllet. Solbacken Ljungen Yllet Kullen Stävie Ljung Nya Dala Dala Solbacken Lackalängan Egnahem LEKPLATSPLAN FURULUND 05-0- Uppdragsorganisation Beställare: Kävlinge kommun Kontaktperson: Camilla Persson Konsult: Tyréns

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA. Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281

LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA. Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281 LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281 Inledning Kiruna kommun ser ett behov av att systematisera investeringar, drift och

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholm

Lekplatsplan för Ängelholm Lekplatsplan för Ängelholm Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Parkavdelningen, juni 2010 Av: Birger Ekenstierna, parkingenjör Innehållsförteckning 2010-10-27 Sammanfattning...3 Situation & Syfte...3

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholms kommun

Lekplatsplan för Ängelholms kommun Lekplatsplan för Ängelholms kommun Barn behöver en säker och attraktiv utemiljö. Med leken stimuleras barnens utveckling och samvaro. Lekplatserna blir de naturliga mötesplatserna för denna utveckling

Läs mer

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun 2014-01-24 Handläggare Elisabet Nises-Look VD Leksandsbostäder AB (Dnr 2011-19 LBAB) Kommunstyrelsen Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun Utredningsuppdrag Leksandsbostäder har fått

Läs mer

LEKPLATSPLAN. Motala kommun Park- och naturenheten. Tekniska förvaltningen 2010-11-30

LEKPLATSPLAN. Motala kommun Park- och naturenheten. Tekniska förvaltningen 2010-11-30 LEKPLATSPLAN Motala kommun Park- och naturenheten Tekniska förvaltningen 2010-11-30 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Metod... 5 En plats för lek... 6 Olika åldrars

Läs mer

Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden

Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland Antagen i tekniska nämnden 2016-11-16 1 Innehåll 1 Lekplatsstrategi... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Målbild... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Strategipunkter...

Läs mer

Program för Växjö kommuns lekplatser 2009 PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER

Program för Växjö kommuns lekplatser 2009 PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER 2009 1 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund och syfte Målsättning Innehåll och upplevelse Strategisk placering Utvecklingsplan 3 4 5 6 8 10 Programmet för Växjö kommuns

Läs mer

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället.

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället. Gylleröds samfällighetsförening esiktningsutlåtande över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats Datum 2010-12-13 esiktning utförd av Carola Mooe på uppdrag av Höganäs Kommun Information Denna kontroll/besiktning

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

Besiktning & utbildning

Besiktning & utbildning LEKPLATSBESIKTNING Besiktning & utbildning Utetjänst AB erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesikt- ningar av lekredskap och redskapens minimiutr ymmen mot de krav som

Läs mer

Riktlinjer. Kommunala lekplatser

Riktlinjer. Kommunala lekplatser Riktlinjer Kommunala lekplatser 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Telefoni 2014-12-17 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll S eptember 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012 Lekplatsutredning Förslag december 2012 Bakgrund I mars 2012 fick byggservicekontoret i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda placering och utformning för nya lekplatser i Hofors kommun. En budget

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

LEKPLATSPROGRAM. Mariestads kommun 2017

LEKPLATSPROGRAM. Mariestads kommun 2017 LEKPLATSPROGRAM Mariestads kommun 2017 Hornsvägen. FÖRORD När ett samhälle utvecklas förändras behoven hos dem som lever och verkar där. Förväntningarna på en lekplats innehåll och form varierar därför

Läs mer

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Folkhälsa Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Möjligheten att leva sitt liv som man önskar Hållbar livsstil Delaktighet och inflytande Möjlighet till rekreation och rörelse i park och naturmiljöer

Läs mer

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn Kommunfullmäktige 2007-01-29 22 43 Kommunstyrelsen 2007-09-10 157 369 Arbets- och personalutskottet 2007-08-27 166 372 Kommunfullmäktige 07.12 008 jankf18 Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för

Läs mer

Projekt Lekpark. Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas.

Projekt Lekpark. Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas. Projekt Lekpark Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas. Lekplatsen ska stimulera barnens fantasi och bilda ett eget engagemang att leka skälv och med andra. Den ska

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 RUBRIKER I PRESS Hyresgästerna hotar stämma värden på grund av att denne

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Utveckling av Örnsköldsviks lekparker

Utveckling av Örnsköldsviks lekparker Utveckling av Örnsköldsviks lekparker En park med plats för lek en lek för alla generationer Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service Innehåll Förord...3 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Lekparken

Läs mer

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan. Riddarvägen Beskrivning: Beläggen på parkmark bredvid Österskärsskolan. Denna lekplats är avsedd för alla barn mellan 1 och 15 år. Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn. Lekplatsen

Läs mer

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel Malmö Kommun Bilaga metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel 1 Bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Innehållet i lekvärdesfaktorn är hämtad från kapitlet Lekvärdesfaktor i dokumentet

Läs mer

101 Drottningholms förskola, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

101 Drottningholms förskola, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

LEKPLATSRIKTLINJE FÖR VARBERGS KOMMUN

LEKPLATSRIKTLINJE FÖR VARBERGS KOMMUN LEKPLATSRIKTLINJE FÖR VARBERGS KOMMUN LEKPLATSRIKTLINJE FÖR VARBERGS KOMMUN Framtagen av hamn- och gatuförvaltningen, Varbergs kommun, 2012-2013 PROJEKTGRUPP Maja Moberg, Landskapsarkitekt, hamn- och gatuförvaltningen

Läs mer

Tekniska kontoret Danderyds kommun. Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser

Tekniska kontoret Danderyds kommun. Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Tekniska kontoret Danderyds kommun Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011 Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Innehåll Sammanfattning 3 Framtidens lekplatser 3 Bakgrund och syfte 4 En

Läs mer

Riktlinjer. Kommunala lekplatser

Riktlinjer. Kommunala lekplatser Riktlinjer Kommunala lekplatser 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Telefoni 2014-12-17 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll December 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Dnr Ks Lekplatsutredning. Skurup, Mjölnaregatan

Dnr Ks Lekplatsutredning. Skurup, Mjölnaregatan Dnr Ks 2012.17 Lekplatsutredning 2013, Mjölnaregatan 1 Innehåll Inledning Lekplatsutredning Nuläge s. 4 Riktlinjer s. 4 Utvecklingsplan Nuläge s. 7 Förslag s. 7 Genomförande/ s. 7 Utvecklingsplan s. 7

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Samfälligheten Humlens underhållsplan

Samfälligheten Humlens underhållsplan Samfälligheten Humlens underhållsplan Huddinge 2015-01-12; Objekt som förvaltas av samfälligheten, och dess framtida bedömda underhåll. Objekt 1; Ledningar i mark a. VVS 250 000 SEK för nya ledningar Okänd

Läs mer

Lekparker i utveckling. En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser

Lekparker i utveckling. En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser Lekparker i utveckling En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser Klätterpyramid, Alléns lekpark renoverad 2010 Bakgrund Barn stimuleras och mår bra av att få utlopp för leklusten och

Läs mer

Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för större barn och ungdomar. KS 2015-179

Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för större barn och ungdomar. KS 2015-179 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 3 Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för större barn och ungdomar. KS 2015-179 KS, KF

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret 1 av 10 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12 Brf Toppsockret 2 av 10 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan Lötparken - Illustrationsplan Lötparken ska genomgå en upprustning där temat Savann kommer att sätta prägel på platsen och lekmöjligheterna. Här kommer finnas generösa sandytor som erbjuder möjligheter

Läs mer

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen Herrängens skola Sida 1 (5) Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen PP: Skogen Vi använder oss av skogen där eleven ska ges möjlighet att Träna sin motorik, balans och kroppsuppfattning Utveckla

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st 700U Ekens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Mobil: Område/Stadsdel: Fax: 08-560 58 8 Kontaktperson: Solveig

Läs mer

Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, lekhus med rutschbana och klätterställning, sandlåda, basket och fotboll. Ålder 0-12 år.

Lekplats med boll-, roll-, gung- och sandlek. Gungor, lekhus med rutschbana och klätterställning, sandlåda, basket och fotboll. Ålder 0-12 år. Lekplatser Senast uppdaterad den 6 januari 2016 I Mark kan dina barn leka på 54 kommunala lekplatser. Alla med samma höga standard och säkerhet. Här får du information om var lekplatserna ligger och vilken

Läs mer

LEKPLAN FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN Antagen av Servicenämnden

LEKPLAN FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN Antagen av Servicenämnden LEKPLAN FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2016-2022 Antagen av Servicenämnden 2016-09-27 37 Innehåll 1. Inledning och syfte 2 2. Mål och lagstiftning 3 2.1 Kommunala mål och ställningstaganden 3 2.2 Nationella mål

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING 150922 SITUATIONSPLAN 1:1000 Lek utanför hämta/läma-tider bostäder gruppboende I inlast frd II avdelande gungor 2 hcp p I frd cykelparkering (36 platser)

Läs mer

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Bakgrund Gåsmossens lekplatser har sedan området byggdes varit mycket populära anläggningar för traktens barn.

Läs mer

Lekplatser. Om någonting är viktigt så är man redo att satsa. Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark

Lekplatser. Om någonting är viktigt så är man redo att satsa. Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark Lekplatser Om någonting är viktigt så är man redo att satsa Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark 2016-01-13 LEK-PLATS LEK- Är föreställningar av: Rolig, moralisk, allvarlig, likgiltig,

Läs mer

Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden 14 maj- 23 maj 2014

Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden 14 maj- 23 maj 2014 Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Kommunala lekplatser 9 st 2. Hyresfastigheter l st 3. Skolor och förskolor 12 st 4. Kommentarer 1. KOMMUNALA LEKPLATSER

Läs mer

Lekplatsprogram för Ystad kommun. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Ystad Samhällsbyggnad oktober 2012

Lekplatsprogram för Ystad kommun. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Ystad Samhällsbyggnad oktober 2012 Lekplatsprogram för Ystad kommun Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Ystad Samhällsbyggnad oktober 2012 Vision och mål med Ystads kommuns lekplatser, 2012-2020 Övergripande vision Att utveckla

Läs mer

Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun

Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-18 Sbn 157 Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun Förslag till åtgärder SÄTERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Framtiden för lekplatserna i Stenungsunds Kommun. Lekplatsplan. Page 0 (33)

Framtiden för lekplatserna i Stenungsunds Kommun. Lekplatsplan. Page 0 (33) Framtiden för lekplatserna i Stenungsunds Kommun Lekplatsplan Page 0 (33) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte... 5 2 METOD OCH MATERIAL... 6 3 BARNKONSEKVENSANALYS... 6 3.1

Läs mer

Plats för liv Översiktsplan 2016 med utblick mot Kartbilaga. Svalövs kommun Samrådshandling Antagen av kommunfullmäktige xx xx xx

Plats för liv Översiktsplan 2016 med utblick mot Kartbilaga. Svalövs kommun Samrådshandling Antagen av kommunfullmäktige xx xx xx Plats för liv Översiktsplan 2016 med utblick mot 2030 Kartbilaga Svalövs kommun Samrådshandling 2014 11 10 Antagen av kommunfullmäktige xx xx xx 1 Innehållsförteckning Kommunomfattande förändringskarta

Läs mer

Sida 1 av 9. Skälby Trädgårdsstads Samfällighet. Birkagränd, Järfälla. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm

Sida 1 av 9. Skälby Trädgårdsstads Samfällighet. Birkagränd, Järfälla. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm Sida 1 av 9 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser Besiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PBL, BBR. Ordningslagen,

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st 100CU Drottningholms förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 212000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-12 57 100 Lekplatsens adress: Skolallén 3 Mobil: Område/Stadsdel: Drottningholm

Läs mer

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR EK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OOF HADAR Täby kommun 2013 FOTO: OOF HADAR TECKENFÖRKARING A P ekplats Aktivitetsyta Parkering Grillplats Tak/vindskydd Tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av Att kunna styrketräna utomhus vore skönt! Skulle man inte kunna sätta upp några träningsredskap vid pulkabacken! Pålsundsparken, Stockholm Hornsbergs Strandpromenad,

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: BT Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 Bergagatan 33 52 3 Uppsala Bengt Trolle 00 24 4 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: Besiktningens omfattning:

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

233 Ångbåtens förskola Gällstaö, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

233 Ångbåtens förskola Gällstaö, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer Sida 1 av 26 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

Utredning att anlägga en hundlekplats

Utredning att anlägga en hundlekplats 1(13) STADSBYGGNADSKONTORET Gatu- och parkavdelningen Joakim Wallin Johanna Leuf Utredning att anlägga en hundlekplats 2(13) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Antal hundar och regler i kommunen... 3

Läs mer

Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats

Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats Täbyvägen 198 Uppdragsgivare: Samfälligheten Erikslund2 Org nr: 816000-1775 Täbyvägen 236 Telefon: 187 50 Täby Mobil: Fax: Kontaktperson: Fransiso Munoz E-mail:

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: T Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 ergagatan 33 752 3 Uppsala engt Trolle 0708 24 88 74 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: esiktningens

Läs mer

Massor av lekfulla hösterbjudanden!

Massor av lekfulla hösterbjudanden! Massor av lekfulla hösterbjudanden! -34% BLOQX 3, Artikelnummer: BLX4102 Ordinarie pris: 117 380 kr KAMPANJPRIS: 77 471 KR ARTIKEL Att vara KOMPAN-kund Att vara KOMPAN-kund. Bengt Trolle är markförvaltare

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

New. Nyhet LEK MED FANTASI KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR

New. Nyhet LEK MED FANTASI KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR LEK MED FANTASI New KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR SÄTT FART PÅ FANTASIN De klara färgerna och de mjuka och vänliga formerna hos MOMENTS-produkterna är en uppmaning:

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st 6080U Skogsbäckens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Uppgårdsvägen Mobil: Område/Stadsdel: Stenhamra Fax:

Läs mer

i samarbete med SÄKERHETSBESIKTNINGEN GENOMFÖRD MOT FÖLJAND KRAVDOKUMENT Namn: Rissne

i samarbete med SÄKERHETSBESIKTNINGEN GENOMFÖRD MOT FÖLJAND KRAVDOKUMENT Namn: Rissne i samarbete med UPPDRAGSGIVARE: FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN Anläggning - Plats Fastighets AB Förvaltaren Box 7510 : 174 07 Sundbyberg Hallonbergsplan 7 Telefon: Tel växel: Fax: E-mail: 08-706 90 7 08-706

Läs mer

MOVIUM FAKTA #

MOVIUM FAKTA # MOVIUM FAKTA # 3 2016 PLATSBYGGDA LEKMILJÖER Foto: Anna Lenninger. Bättre en bruten arm än en stukad vilja. Så vasst uttryckte sig den statliga myndigheten Barnmiljörådet om balansen mellan barnets lekdrift

Läs mer

Karlskrona kommun ser det som en självklarhet att planera för social hållbarhet!

Karlskrona kommun ser det som en självklarhet att planera för social hållbarhet! SKA SOCIA L KO NSEK VENSA N A LYS Karlskrona kommun ser det som en självklarhet att planera för social hållbarhet! Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling

Läs mer

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 Sida 364 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-07-26 Dnr: KS 2016/291 Kommunstyrelsen E-förslag - Näridrottsplats i

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan Allmänt Ja Nej Om ja; ange åtgärd Deadline Ansvarig Utförare

Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan Allmänt Ja Nej Om ja; ange åtgärd Deadline Ansvarig Utförare Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan 2012-01-17 Fastighetsägaren har ansvaret Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren

Läs mer

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Sida 1 av 9 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 11.55 Ajournering, kl. 9.50 10.00 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) t.o.m. kl. 11.00 Karl-Erik Kruse (S) t.o.m.

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer