Utveckling av Örnsköldsviks lekparker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Örnsköldsviks lekparker"

Transkript

1 Utveckling av Örnsköldsviks lekparker En park med plats för lek en lek för alla generationer Antagen av Nämnden för teknik och service

2 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Lekparken för alla...6 Kostnader...6 Underhåll...6 Reinvestering och nyinvestering...6 Nya riktlinjer...7 Konsekvenser av dessa riktlinjer...8 Slutord...8 Lekparker...9 Bjästa...10 Åmynnet...11 Köpmanholmen...12 Bergom...13 Moliden...14 Gottne...15 Mellansel...16 Bredbyn...17 Skorped...18 Sidensjö...19 Björna...20 Gideå...21 Långviksmon...22 Husum...23 Domsjö...24 Svedjeholmen/Sund...25 Hörnett/Varvet...26 Centrum/Ås...27 Järved/Bonäset...28 Arnäs...29 Svartby/Brösta/Högland...30 Gimåt/Gullänget...31 Kroksta...32 Själevad...33 Överhörnäs...34

3 Förord Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s konvention om barnets rättigheter understryker. I Örnsköldsviks översiktsplan 2007 fastslås det att kommunen bör planera för en säker infrastruktur som stöder fysisk aktivitet, tillgängliga trygga mötesplatser för gemenskap, prioritera natur, parker och grönytor som har stor betydelse för trivsel, välbefinnande och den ekologiska balansen. Forskningen är entydig. Vi mår alla bra av att vistas ute i naturen. Stressnivåer sänks och motoriska färdigheter förbättras. När barnen fritt får välja vad och hur de vill leka ökas samarbetsförmåga och skapandelusten. Den fria leken kompletterar leken med fasta redskap. Lekparkerna bör därför innehålla så mycket vegetation som möjligt för att ge möjlighet till den fria leken Sammanfattning Med en strategisk placering av lekparkerna blir inte generationsväxlingarna i bostadsområdena så kännbara över tiden. I dag finns lekparker med få barn i närområdet. Om 9 st nya centralt placerade lekparker byggs kan 31 st lekparker i kommunen avvecklas. Under en 10 års period kommer antalet att minska med 22 st och de ekonomiska resurserna kan koncentreras till de kvarvarande lekparkerna. Med attraktiv utrustning och högre kvalitet ökar lekvärdet och platsen blir en mötesplats för alla åldrar. Lekparkerna kan även anpassas för olika funktionshinder, där det är möjligt. Placering av nya lekparker bör anläggas nära skog eller naturparker så att även de kan användas till fri lek och naturupplevelser. Naturkontakt är en bristvara för dagens barn. Växter förstärker årstidsväxlingarna, bildar rum, ger skugga och skapar vindskydd. Lekparken är samlingspunkten och naturen runt omkring bidrar till att ytterligare öka möjligheterna för upplevelser. Lek är ett måste för barns utveckling och välbefinnande. Lekparker tränar barns koordination, motorik, fantasi, inlärning och sociala samspel. Lekparken ska vara mötesplatsen för olika generationer och kulturer. Lekparken ska vara en tillgänglig miljö. Kvaliteten på lekparken avgör om den nyttjas eller inte. 3

4 Bakgrund I Örnsköldsviks Kommun finns i dag 86 stycken lekparker på kommunal parkmark 4 st i Husum 4 st i Bredbyn 1 st Skorped 2 st i Mellansel 2 st i Moliden 1 st i Gottne 1 st i Björna 1 st i Gideå 1 st i Långviksmon 1 st i Sidensjö 4 st i Bjästa 1 st i Åmynnet 1 st i Köpmanholmen 1 st i Bergom 61 st i Centralorten 7 st av lekparkerna sköts av föreningar med avtal. I bostadsområdena finns det lekparker på privat mark och dessutom erbjuder den kommunala skolgården möjlighet till lek. I Örnsköldsviks Kommun finns ett större antal lekparker än i jämförbara kommuner. Ort Innevånare Lekparker Inv/lekpark Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Härnösand Sundsvall Många lekparker byggdes på 60- och 70-talet och lekredskapen är ålderstigna och slitna. Viss utrustning uppfyller inte Svensk Standard, SS-EN , ett regelverk som bör följas. Det övergripande syftet med standarden är att minimera riskerna för att barn skadas vid lek på lekparker. 4

5 De viktigaste kraven i standarden är: Stötdämpande underlag under klätterställningar, gungor och andra klättringsbara redskap. Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken. Mått på öppningar. Mått på utstickande eller utskjutande delar. Säkerhetsavstånd för hela redskapet och delar av redskapet. Normer för besiktning, underhåll och drift. I Boverkets Byggregler anges att fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. Enligt Plan- och bygglagen måste också lekparker och fasta anordningar på lekparker underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om en personskada uppstår till följd av bristande underhåll kan det ge upphov till skadestånd. Ytterst ansvarig för att säkerhetskraven följs är alltid ägaren av den mark som lekparken ligger på. Parkens budget för nyinvestering tillåter renovering av 2 lekparker per år vilket med dagens antal på 79 st ger en omloppstid på 40 år. Det är alldeles för lång tid då lekredskapsleverantörerna lämnar 15 års garanti på utrustningen. Ingen ny lekpark har byggts i kommunen på 15 år utan endast upprustning och renovering har utförts. Lekparkerna förfaller och förlorar sin attraktionskraft om dagens antal behålls. 5

6 Lekparken för alla I dagens samhälle finns en växande trend av stillasittande som ger hälsorelaterade problem. För att konkurrera med detta krävs attraktiva lekparker och utemiljöer. Lekparken ska vara en mötesplats för alla generationer. Bänkar och en grillplats ger möjlighet till picknick. Lekparken är inte bara för barnen utan fungerar även som mötesplats för föräldrar, mor- och farföräldrar, andra vuxna och ungdomar. Attraktiva lekparker är också viktiga för dagbarnverksamheten. Lekparken ska stimulera till lek och kreativitet för alla barn med eller utan funktionshinder. Det är viktigt att slå vakt om den tätortsnära naturen, som i vissa avseenden kan vara redskapslekparkerna överlägsen. Växtlighet förstärker leken och stimulerar fantasin och ger möjlighet till olika slags lek. Lekparkerna bör därför innehålla så mycket vegetation som möjligt för att ge möjlighet till den fria leken. Träd används för att klättra i. Buskar kan bilda små rum eller kojor och det finns plats att få lite egen tid för sig själv. Kostnader Underhåll Alla lekparker säkerhetskontrolleras årligen av utbildade besiktningsmän. Farliga brister åtgärdas omgående. De redskap som får anmärkningar repareras eller tas bort. Under året utförs veckotillsyn för att upptäcka om några fel eller skador har skett på utrustningen, felaktigheter åtgärdas. I lekparksbudgeten inkluderas förutom skötsel och underhåll av lekparker även kostnader för skötsel av bollplaner, isbanor och gångvägar. Reinvestering och nyinvestering När en lekpark har blivit för dyr att underhålla eller när utrustningen är för gammal och sliten måste hela lekparken rustas upp. Kostnaden kan variera mycket från kr till nära miljonen beroende på graden av upprustning. Kostnaden tas från investeringsbudgeten vilket genererar kapitalkostnader som i framtiden skall betalas med pengar från driftbudgeten. Om en helt ny lekpark ska byggas tas även de pengarna från investeringsbudgeten. 6

7 Nya riktlinjer I vissa bostadsområden ligger lekparkerna nära varandra. De innehåller bara ett fåtal lekutrustningar, ofta finns bara en gunga, en sandlåda och en rutschbana. Upplevelsen är inte attraktiv. Dessa små närlekparker med få funktioner bör slås samman till en större områdeslekpark som ligger centralt i tätorten/stadsdelen. En större områdeslekpark har visserligen ett större upptagningsområde (vissa barn får längre väg) men det kompenseras av dess attraktivitet med fler och roligare redskap. Ett större upptagningsområde genererar fler barn till lekparken vilket ökar attraktionskraften och den sociala gemenskapen både för vuxna och barn. I princip ska närleksbehovet lösas på den egna tomten. På många villatomter finns redan studsmattor, gungställningar och sandlådor även där kommunala lekparker finns i närheten. De mindre närlekparkerna kan avvecklas där en områdeslekpark nås utan att svårforcerade barriärer måste passeras. Järnvägar, livligt trafikerade vägar och vattendrag är barriärer som kan motivera att en närlekpark får finnas kvar. Trygghet, framkomlighet och en central plats föreslås bli styrande för lekparksförekomsten. Målsättningen är att det ska finnas en områdeslekpark av hög kvalitet i varje stadsdel/tätort med möjlighet till sand-, gung- och klätterlek med rutschbana. Lekparken ska innehålla så många olika funktioner att det lockar barn och ungdomar från ett stillasittande liv. Där det är möjligt kompletterad med en yta som kan användas för bollspel. Med tanke på den naturligt kuperade miljö som finns i kommunen bör vinterleken i form av pulkbackar utnyttjas bättre. Med en grillplats kan dessa platser fungera som en mötesplats både sommar som vinter. Även annan social lek som t ex boule eller volleyboll kan komplettera utbudet av lek. Tillgänglighet för funktionshindrades behov ska tas tillvara. Riktlinjer för placering av lekparker baseras på: Trygghet Attraktivitet Tillgänglighet Naturnära Central plats 7

8 Konsekvenser av dessa riktlinjer Flera närlekparker kan avvecklas i takt med att områdeslekparkerna byggs ut. Detta innebär att antalet lekparker i framtiden kan minskas med 22 st. De kvarvarande kan behållas attraktiva om färre närlekparker tar personalresurser och kostnader. Med ett färre antal frigörs även den arbetstid som avsätts för besiktning och kontroller. I förslaget byggs 9 st nya områdeslekparker för att ett centralt läge som är attraktivt och tryggt ska kunna uppnås. Detta medför att en förstärkning av investeringsbudgeten behövs för att kunna få ett gott resultat. Desto snabbare utvecklingen av lekparkerna kan ske desto fortare kan driftmedel och personalresurser frigöras så att standarden kan höjas. Avvecklingen av lekparker kan upplevas negativt av den enskilde medborgaren därför läggs inga lekparker ned innan en ny områdeslekpark har byggts eller en befintlig renoverats. Många kommer att få närmare till en större attraktivare lekpark med fler funktioner och större utbud av lekmöjligheter. Slutord Lekparkerna kan i framtiden få en stor betydelse för många människor. Om de utvecklas på rätt sätt kan de bli generationsövergripande samlingsplatser som erbjuder integration mellan olika grupper i samhället. De kan främja folkhälsan då många människor idag är allt för stillasittande. Leken stimulerar kreativiteten och fantasin hos oss och utomhusvistelsen minskar stressnivån, så genom att främja leken främjar vi vår framtid. 8

9 Lekpaker Här nedan kommer en förteckning på alla de idag förekommande kommunala lekparkerna. Teckenförklaring till kartorna: Områdeslekplats Befintlig lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas Bjästa... sid 10 Åmynnet... sid 11 Köpmanholmen... sid 12 Bergom... sid 13 Moliden... sid 14 Gottne... sid 15 Mellansel... sid 16 Bredbyn... sid 17 Skorped... sid 18 Sidensjö... sid 19 Björna... sid 20 Gideå... sid 21 Långviksmon... sid 22 Husum... sid 23 Domsjö... sid 24 Svedjeholmen/Sund... sid 25 Hörnett/Varvet... sid 26 Centrum/Ås... sid 27 Järved/Bonäset... sid 28 Arnäs... sid 29 Svartby/Brösta/Högland... sid 30 Gimåt/Gullänget... sid 31 Kroksta... sid 32 Själevad... sid 33 Överhörnäs... sid 34 9

10 Bjästa Mandolinvägen Naturnära lekpark med stor gräsyta Blandat nyare och äldre utrustning Lekutrustning utspridd Förslag: Ny bollplan. Lekredskapen flyttas ihop. Uppröjning av lekskog. Gallring för ljusinsläpp. Plantering. Violinvägen Naturnära lekpark Isbana, pulkbacke och lekskog. Vindskydd, grillring. Lite utrustning Daghemsvägen Populär lekplats i vacker miljö. Sliten utrustning Förslag: Områdeslekplats Balletvägen Stora lekytor utan vegetation Förslag: Bollplan. Flytta ihop lekutrustningen. Plantering. Med mer växtlighet skulle en laburintmiljö kunna skapas. 10 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

11 Åmynnet Brusvägen Stora lekytor utan vegetation. Lite utrustning Bollplan Ingen vegetation. 11

12 Köpmanholmen Virkesvägen Naturnära lekpark med utspridd lekutrustning i bra skick. Bollplan Köpmanholmsvägen/Byskillnadsvägen Mötesplats Förslag: Ny småbarnslekpark 12 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

13 Bergom Marsipanvägen Liten lekpark i bra skick. 13

14 Moliden Kantarellvägen Naturnära mellan hus Äldre utrustning Närhet finns till Murkelvägens lekpark Murkelvägen Bollplan, grillring Äldre utrustning Stora grönytor 14 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

15 Gottne Bygdegårdsvägen Lite utrustning Ingen vegetation 15

16 Mellansel Villavägen Blandad äldre och nyare utrustning Lite utrustning Mellan hus Vid Mellansel badet Förslag: Ny områdeslekpark 16 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

17 Bredbyn Rektorsvägen Naturnära Lite, äldre utrustning Kemivägen Mellan hus. Lite, äldre utrustning Närhet till Rektorsvägens lekpark Olympiavägen Naturnära. Badplats Lite utrustning 17

18 Skorped Faktorsvägen 18 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

19 Sidensjö Varpvägen Lite utrustning Stora grönytor med bollplan 19

20 Lillvägen Björna Lillvägen Lite, äldre utrustning 20 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

21 Gideå Snickerivägen Stora grönytor Äldre utrustning 21

22 Långviksmon Tjädervägen Lite utrustning 22 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

23 Husum Sandviksvägen Äldre utrustning Ingen vegetation Förslag: Områdeslekpark Nybovägen Utrustning i bra skick Ingen vegetation Ringvägen Naturnära Mellan hus Lite utrustning Gevärsvägen Naturnära Lite, äldre utrustning Närhet till Ringvägens lekpark 23

24 Domsjö Brommavägen Kuperad mark Utrustning kompletterad 2009 Baggesvägen Ligger inne bland husen känns privat. Närhet till Brommavägens lekpark Tjärnmyrvägen Naturnära lekpark med utrustning i bra skick. Utrustning kan flyttas till föreslagen ny områdeslekpark efter Bondegatan. Drevstigen Naturnära lekpark med delvis äldre utrustning. Utrustningen i bra skick kan flyttas till föreslagen ny områdeslekpark efter Bondegatan. Vallvägen Liten lekpark i bra skick. Bondegatan Förslag: Ny områdeslekpark i naturnära centralt läge. 24 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

25 Sund Kvarnbäcksvägen Naturnära med rinnande vatten. Lite utrustning i bra skick. Förslag: Komplettering av utrustning. Södra Doktorsgatan Naturnära lekpark Renoverad 2009 Rågvägen Naturnära lekpark nära bergkulle Lite utrustning i bra skick. Centralt läge Förslag: områdeslekpark Hallbacken Naturnära lekpark med äldre utrustning Närhet finns till Rågvägens lekpark Majsvägen Stor yta mellan hus, bollplan Närhet finns till Rågvägens lekpark Svedjeholmen Mårtensgärdan Kompletterad 2009 Bollplan Stenvägen Bollplan, spolas Blandad nyare och äldre utrustning Vegetation behövs 25

26 Hörnett Roddaregatan-Hörnettsvägen Centralt läge, naturnära Flytta 30 skylt? Förslag: Ny områdeslekpark Tallvägen Naturnära Lite utrustning i bra skick flyttas till ny områdeslekpark Varvet Bågegatan Blandad nyare och äldre utrustning Närhet finns till Häggvägens lekpark Häggvägen Naturnära Äldre utrustning Älvgatan Bollplan, spolas Dåliga markförhållanden Utrustning i bra skick flyttas till ny områdeslekpark 26 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

27 Centrum Ås/Västerlånggatan Cityleken Ombyggd 2010 Dalgatan Äldre utrustning Närhet till föreslagen ny lekpark i Kyrkparken Sjukhusparken Äldre utrustning Närhet till föreslagen ny lekpark i Kyrkparken Frejgatan Naturnära Bollplan Blandad nyare och äldre utrustning Salmostaden Naturnära Volleybollplan, pulkbacke Utrustning i bra skick Kyrkparken Mötesplats Skolan använder redan ytan Förslag: Ny lekpark Ås/Västerlånggatan Bollplan som spolas Liten lummig lekplats Närhet till nytt bostadsområde i Veckefjärden via tunnel 27

28 Bonäset Rodervägen Naturnära Blandad nyare och äldre utrustning i bra skick Relingsvägen Naturnära Boulebana, bollplan Utrustning i bra skick Kompletterad 2009 Förslag: Områdeslekpark Kompassvägen Lummig lekmiljö Renoverad 2008 Järved Murarvägen Naturnära Utrustning i dåligt skick Närhet finns till ny föreslagen lekpark vid Järvedsbollplan Skomakarvägen Utrustning i bra skick flyttas till ny föreslagen lekpark vid Järvedsbollplan Närhet finns till ny föreslagen lekpark vid Järvedsbollplan Gluped Naturnära Ingen utrustning Närhet finns till ny föreslagen lekpark vid Järvedsbollplan Vid Järvedsbollplan Förslag: Ny områdeslekpark 28 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

29 Arnäs Rättarvägen Liten yta mellan hus Utrustning i bra skick Vårdhemsvägen Naturnära Bollplan Äldre lekutrustning 29

30 Högland Knuttebovägen Lite utrustning i bra skick Lummig lekpark Svartby-Brösta Lidervägen Kvarterslekplats. Äldre lekutrustning Närhet finns till föreslagen ny skogslekpark vid bollplan Brösta Violvägen Mindre lekpark med äldre utrustning Närhet finns till föreslagen ny skogslekpark vid bollplan Brösta Förslag: Ny skogslekpark vid bollplan Brösta Solrosvägen Bollplan, spolas. Lite utrustning Närhet finns till Mimosavägens lekpark Mimosavägen Naturnära, stora grönytor. Används av Höglandskolan Äldre utrustning. Dräneringsbehov Förslag: Områdeslekpark 30 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

31 Gimåt Morkullevägen Naturnära. Komletterad Förskola i närheten Svanvägen/Tranvägen Naturnära. Äldre utrustning. Närhet till Morkullevägens lekpark. Snäppvägen Äldre utrustning. Närhet till Morkullevägens lekpark Svanvägen Stort uppvuxet grönområde. Centralt läge Fågelvägen Förslag: Ny områdeslekpark Gullänget Blomstervägen Naturnära med gallringsbehov Äldre utrustning Rundsvängen Bollplan Liten yta mellan hus, äldre utrustning Närhet finns till ny föreslagen lekpark vid Florabadet Florabadet I anslutning till Hälsans stig Förslag: Ny lekpark 31

32 Kroksta Wattmansvägen Naturnära Bollplan, cykelslinga Lite utrustning i bra skick Hingstvägen Renoverad 2008 Naturnära Flitigt använd Minkvägen Lite utrustning Mellan hus Lekvägen Naturnära Bollplan Renoverad 2009 Förslag: Områdeslekpark Älgvägen-Hjortvägen Bollplan Blandat äldre och nyare utrustning Stor grönyta mellan husen 32 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

33 Själevad Måndagsvägen Naturnära Bollplan Lite äldre utrustning Markvägen Stor uppvuxen grönyta mellan husen Bollplan spolas Louisavägen Äldre utrustning Mellan hus, utan vegetation Närhet till Mycklingsvägens lekpark Mycklingsvägen Blandad äldre och nyare utrustning Stor uppvuxen grönyta Centralt läge Förslag: Områdeslekpark Märtavägen Blandad äldre och nyare utrustning Mellan hus Erik Sjöblomsvägen Skogslekpark Blandad äldre och nyare utrustning Sågudden Äldre utrustning Boulebana, bollplan Bryggeriudden Stor grönyta vid fjärden Bollplan, äldre utrustning Förslag: Områdeslekpark Mariavägen Äldre utrustning 33

34 Överhörnäs Kalkstensvägen Hockeyrink, volleybollplan Stor grönyta Äldre utrustning 34 Områdeslekplats Bef. lekplats Skola/dagis Lekpark med privat skötsel Föreslagen ny lekpark Lekpark som avvecklas

35

36 besök gärna Foto: Tommy Westin och Elisabeth Strand-Hübinette Parksektionen, Örnsköldsviks kommun.

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun

Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun 1(5) Lekplatsprogram för lekplatser inom offentlig platsmark vid Gotlands Kommun 1. Varför ett lekplatsprogram? Hur skall programmet fungera? Programmet skall ge riktlinjer för vilka miljöer vi vill att

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

Antagen av xxxxx 2015-XX-XX. Lekplatsplan. lekplatser på allmän platsmark 2015-2020

Antagen av xxxxx 2015-XX-XX. Lekplatsplan. lekplatser på allmän platsmark 2015-2020 Antagen av xxxxx 2015-XX-XX Lekplatsplan lekplatser på allmän platsmark 2015-2020 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning/Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 6 Säkerhet och tillgänglighet... 6 Olika behov

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 RUBRIKER I PRESS Hyresgästerna hotar stämma värden på grund av att denne

Läs mer

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan. Riddarvägen Beskrivning: Beläggen på parkmark bredvid Österskärsskolan. Denna lekplats är avsedd för alla barn mellan 1 och 15 år. Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn. Lekplatsen

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholm

Lekplatsplan för Ängelholm Lekplatsplan för Ängelholm Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Parkavdelningen, juni 2010 Av: Birger Ekenstierna, parkingenjör Innehållsförteckning 2010-10-27 Sammanfattning...3 Situation & Syfte...3

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholms kommun

Lekplatsplan för Ängelholms kommun Lekplatsplan för Ängelholms kommun Barn behöver en säker och attraktiv utemiljö. Med leken stimuleras barnens utveckling och samvaro. Lekplatserna blir de naturliga mötesplatserna för denna utveckling

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Älmhults kommun Tekniska kontoret Parkavdelningen 2014 Godkänd av Bengt Pettersson teknisk chef 20141201 Av: Ingela Thulander, parkförman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ljungen Yllet. Solbacken

Ljungen Yllet. Solbacken Ljungen Yllet Kullen Stävie Ljung Nya Dala Dala Solbacken Lackalängan Egnahem LEKPLATSPLAN FURULUND 05-0- Uppdragsorganisation Beställare: Kävlinge kommun Kontaktperson: Camilla Persson Konsult: Tyréns

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

Projekt Lekpark. Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas.

Projekt Lekpark. Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas. Projekt Lekpark Projektet syftar till att skapa en plats där små och större barn kan mötas. Lekplatsen ska stimulera barnens fantasi och bilda ett eget engagemang att leka skälv och med andra. Den ska

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll S eptember 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll December 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan

UPPRUSTNING AV LÖTPARKEN Lötparken - Illustrationsplan Lötparken - Illustrationsplan Lötparken ska genomgå en upprustning där temat Savann kommer att sätta prägel på platsen och lekmöjligheterna. Här kommer finnas generösa sandytor som erbjuder möjligheter

Läs mer

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Varför behövs en lekplatspolicy? En lekplatspolicy behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala lekplatserna. Den är tänkt som en

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Lekplatser. Om någonting är viktigt så är man redo att satsa. Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark

Lekplatser. Om någonting är viktigt så är man redo att satsa. Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark Lekplatser Om någonting är viktigt så är man redo att satsa Upprustningsplan för lekplatser belägna på allmän platsmark 2016-01-13 LEK-PLATS LEK- Är föreställningar av: Rolig, moralisk, allvarlig, likgiltig,

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning

Konsekvensbeskrivning Duvboskolan skolgård Bakgrund. Utformning Bakgrund I samband med en tillkommande skolbyggnad vid Duvboskolan upprustas skolgården. Den nya skolbyggnaden placeras på kyrkans nuvarande mark och tar därför inte av skolgårdens befintliga yta. Däremot

Läs mer

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället.

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället. Gylleröds samfällighetsförening esiktningsutlåtande över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats Datum 2010-12-13 esiktning utförd av Carola Mooe på uppdrag av Höganäs Kommun Information Denna kontroll/besiktning

Läs mer

Besiktning & utbildning

Besiktning & utbildning LEKPLATSBESIKTNING Besiktning & utbildning Utetjänst AB erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesikt- ningar av lekredskap och redskapens minimiutr ymmen mot de krav som

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Säkra lekplatser Vem bär ansvaret?

Säkra lekplatser Vem bär ansvaret? Säkra lekplatser Vem bär ansvaret? Säkra lekplatser vem bär ansvaret? Sida 2 (4) Ungefär 19 000 barn är offer för olyckor på lekplatser och skolor i Sverige varje år. Utöver de skador och det lidande som

Läs mer

Program för Växjö kommuns lekplatser 2009 PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER

Program för Växjö kommuns lekplatser 2009 PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUNS LEKPLATSER 2009 1 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund och syfte Målsättning Innehåll och upplevelse Strategisk placering Utvecklingsplan 3 4 5 6 8 10 Programmet för Växjö kommuns

Läs mer

LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA. Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281

LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA. Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281 LEKPLATSPROGRAM FÖR KIRUNA Lars-Erik Gunnars, Mia Gunnarfeldt, Mia Persson Antagen i kommunstyrelsen 2012-10-22, 281 Inledning Kiruna kommun ser ett behov av att systematisera investeringar, drift och

Läs mer

Lekplatsprogram. för Alvesta Kommun. Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08

Lekplatsprogram. för Alvesta Kommun. Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08 Lekplatsprogram för Alvesta Kommun Antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2015-12-08 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Regler och riktlinjer för lekplatser och

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret 1 av 10 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12 Brf Toppsockret 2 av 10 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel Malmö Kommun Bilaga metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel 1 Bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Innehållet i lekvärdesfaktorn är hämtad från kapitlet Lekvärdesfaktor i dokumentet

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun

Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-18 Sbn 157 Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun Förslag till åtgärder SÄTERS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

LEKPLATSPLAN. Motala kommun Park- och naturenheten. Tekniska förvaltningen 2010-11-30

LEKPLATSPLAN. Motala kommun Park- och naturenheten. Tekniska förvaltningen 2010-11-30 LEKPLATSPLAN Motala kommun Park- och naturenheten Tekniska förvaltningen 2010-11-30 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Metod... 5 En plats för lek... 6 Olika åldrars

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2012-06-05. HSB:s Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2012-06-05. HSB:s Brf Toppsockret 1 av 8 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2012-06-05 HSB:s Brf Toppsockret 2 av 8 Noteringar i anslutning till besiktning av lekmiljöer Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan-

Läs mer

Enheter Omsorg Adress Tel Ansvarig Kökschef Arnäsgården. Vårdhemsvägen Natalie Andersson Tillagningskök

Enheter Omsorg Adress Tel Ansvarig Kökschef Arnäsgården. Vårdhemsvägen Natalie Andersson Tillagningskök Enheter Omsorg Adress Tel Ansvarig Kökschef Arnäsgården Vårdhemsvägen 15 0660-787 06 Natalie Andersson 891 95 Arnäsvall 070-190 34 02 073-270 35 76 Björkhem Tillagningakök Björnaborg Tillagingskök Båtsmanstorpet

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Underlag till investeringsprojekt

Underlag till investeringsprojekt Bilaga 2.5 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Parkplan.2 Renovering och utveckling av Belonaparken samt Källboparken Renovering och utveckling av Öjeparken Belopp: 2017: 450 000 kr

Läs mer

Riktlinjer. Kommunala lekplatser

Riktlinjer. Kommunala lekplatser Riktlinjer Kommunala lekplatser 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Telefoni 2014-12-17 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM - 2016 Antagandehandling November 2016 Producerad av: Projektledare: Referensgrupp: Text: Foto: Illustrationer: Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Linn Arnås, Projektanställd

Läs mer

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid.

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Lekvärdefaktor Inspiration till grönare skolgårdar med barnperspektiv Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Vuxna, barn,

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Lekparker i utveckling. En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser

Lekparker i utveckling. En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser Lekparker i utveckling En plan för upprustning och utveckling av kommunens lekplatser Klätterpyramid, Alléns lekpark renoverad 2010 Bakgrund Barn stimuleras och mår bra av att få utlopp för leklusten och

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret 1 av 11 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2016-08-10 HSB:s Brf Toppsockret 2 av 11 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012 Lekplatsutredning Förslag december 2012 Bakgrund I mars 2012 fick byggservicekontoret i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda placering och utformning för nya lekplatser i Hofors kommun. En budget

Läs mer

LEKPLATSPROGRAM. Mariestads kommun 2017

LEKPLATSPROGRAM. Mariestads kommun 2017 LEKPLATSPROGRAM Mariestads kommun 2017 Hornsvägen. FÖRORD När ett samhälle utvecklas förändras behoven hos dem som lever och verkar där. Förväntningarna på en lekplats innehåll och form varierar därför

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Örnsköldsviks kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Örnsköldsviks kommun Lokala ordningsföreskrifter för Örnsköldsviks kommun Beslutade av kommunfullmäktige 18 december 1995 226. Ändringar senast beslutad av kommunfullmäktige den 16 juni 2008 145 under 2, 9, ny 10, 11, 12,

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun 2014-01-24 Handläggare Elisabet Nises-Look VD Leksandsbostäder AB (Dnr 2011-19 LBAB) Kommunstyrelsen Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands kommun Utredningsuppdrag Leksandsbostäder har fått

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn Kommunfullmäktige 2007-01-29 22 43 Kommunstyrelsen 2007-09-10 157 369 Arbets- och personalutskottet 2007-08-27 166 372 Kommunfullmäktige 07.12 008 jankf18 Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st 100CU Drottningholms förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 212000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-12 57 100 Lekplatsens adress: Skolallén 3 Mobil: Område/Stadsdel: Drottningholm

Läs mer

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Bakgrund Gåsmossens lekplatser har sedan området byggdes varit mycket populära anläggningar för traktens barn.

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st 6080U Skogsbäckens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Uppgårdsvägen Mobil: Område/Stadsdel: Stenhamra Fax:

Läs mer

Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden 14 maj- 23 maj 2014

Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden 14 maj- 23 maj 2014 Besiktning av kommunens samtliga lekplatser under perioden INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Kommunala lekplatser 9 st 2. Hyresfastigheter l st 3. Skolor och förskolor 12 st 4. Kommentarer 1. KOMMUNALA LEKPLATSER

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik Wikman-konsult AB Bosta der fo r a ldre Utredning av tillgänglighet till bostäder i Örnsköldsvik April 2012 1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 1.1. Prognos över äldreutvecklingen... 2 1.2. Inventering av tillgänglighet

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Översikt Bara Översikt Skabersjö, Holmeja och Hyltarp Översikt Klågerup Översikt Svedala

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Översikt Bara Översikt Skabersjö, Holmeja och Hyltarp Översikt Klågerup Översikt Svedala INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gatu- och Parkenheten 2013-11-08 Inledning sid 1 Syfte sid 1 Dagsläge sid 2 Mål sid 3 Policy för lekplatserna i Svedala kommun sid 3 Tidplan sid 6 Ekonomi sid 6 Exempel på utförda

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920

Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 RONNEBYPARKEN PROGRAM FÖR UPPRUSTNING AV PARKEN Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTUR SEDAN 1920 Förutsättningar Ronnebyparken, kallad Gropen, byggdes samtidigt som de omgivande lerfamiljshusen på 1950-talet.

Läs mer

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Folkhälsa Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Möjligheten att leva sitt liv som man önskar Hållbar livsstil Delaktighet och inflytande Möjlighet till rekreation och rörelse i park och naturmiljöer

Läs mer

New. Nyhet LEK MED FANTASI KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR

New. Nyhet LEK MED FANTASI KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR LEK MED FANTASI New KREATIVITET OCH GLÄDJE FÖR SMÅ BARN OCH FÖRSKOLEBARN ÅLDER: 1 6 ÅR SÄTT FART PÅ FANTASIN De klara färgerna och de mjuka och vänliga formerna hos MOMENTS-produkterna är en uppmaning:

Läs mer

Analyskarta vinteraktiviteter

Analyskarta vinteraktiviteter Analyskarta vinteraktiviteter I Älvsjö finns en spolad isbana på Kämpetorps bollplan. Även intill parkleken i Kristallparken finns en gräsyta som spolas vintertid. På Långsjön finns en spolad naturisbana

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor

Läs mer

Riktlinjer. Kommunala lekplatser

Riktlinjer. Kommunala lekplatser Riktlinjer Kommunala lekplatser 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Telefoni 2014-12-17 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER

BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER BILAGA 3 JÄMFÖRELSE STADSPARKER Vasaparken Stockholm Vasaparken är en knappt sex hektar stor park som ligger centralt i stadsdelen Vasastan, Stockholm. Den anlades i början av 1900-talet och genomgick

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun!

Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun! Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun! Daus Tryck & Media. 2006 Socialdemokraterna i Örnsköldsvik Var finns platserna i äldreomsorgen idag? 2006 06 01 Bredbyn 125 platser

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: BT Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 Bergagatan 33 52 3 Uppsala Bengt Trolle 00 24 4 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: Besiktningens omfattning:

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

Vanadislundens nedre lekplats

Vanadislundens nedre lekplats Vanadislundens nedre lekplats Sammanställning av tidig dialog med allmänheten kring lekplatsens kommande förnyelse April 2013 Vad tyckte du om Vanadislundens nedre lekplats? Vid korsningen Frejgatan/Sveavägen

Läs mer

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen

Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen. PP: Skogen Herrängens skola Sida 1 (5) Skolbarnsomsorgens Pedagogiska planering för skogen PP: Skogen Vi använder oss av skogen där eleven ska ges möjlighet att Träna sin motorik, balans och kroppsuppfattning Utveckla

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service Parkvision 2015 Parkerna skall ge möjlighet till välbefinnande för medborgaren grönytornas olika funktioner skall bidra till fysisk- och psykisk hälsa, samt till mångfald och en god livsmiljö. Antagen

Läs mer

Tekniska kontoret Danderyds kommun. Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser

Tekniska kontoret Danderyds kommun. Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011. Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Tekniska kontoret Danderyds kommun Lekplatsprogram för Danderyds kommun 2011 Policy och åtgärdsprogram för kommunens lekplatser Innehåll Sammanfattning 3 Framtidens lekplatser 3 Bakgrund och syfte 4 En

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st 700U Ekens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Mobil: Område/Stadsdel: Fax: 08-560 58 8 Kontaktperson: Solveig

Läs mer

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark 2016-02-052016-01- 11 1 (5) Kommunstyrelsen Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden

Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland Antagen i tekniska nämnden 2016-11-16 1 Innehåll 1 Lekplatsstrategi... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Målbild... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Strategipunkter...

Läs mer

Besiktning av lekplatser

Besiktning av lekplatser Besiktning av lekplatser Lennart Engbom 26-29 maj 2015 1. KOMMUNALA LEKPLATSER Lekplats Hagstuvägen LEKPLATS- HAGSTUVÄGEN Lekplatsen ligger bredvid cykelväg nedanför Hagstuvägen. Det finns även en fotbollsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 7 november 2012 kl 09:00-10:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Johan Thomasson

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 1 Sammanställning av kommentarer från dialogen i parken 18, 19 och 23 oktober. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet

Läs mer