Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUF2949IOX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUF2949IOX http://da.yourpdfguides.com/dref/4300258"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: OM SIKKERHED BETJENINGSPANEL DAGLIG BRUG... 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING HVIS NOGET GÅR GALT..

3 .. 12 INSTALLATION STØJ TEKNISKE DATA MILJØHENSYN.. og elegant. Det er designet med dig i tankerne. til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: com/shop KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer. Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. DANSK 3 1. OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn Generelt om sikkerhed ADVARSEL Netledningen må ikke forlænges. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. Træk ikke i elledningen. 4 Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder

4 løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. 5. Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen. Overdreven varme kan beskadige skabets indvendige plastdele, og fugt kan trænge ind i det elektriske system, så det bliver strømførende. 1.5 Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig).

5 1.3 Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. 1.6 Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. 1.4 Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. 1.7 Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med hushold- DANSK 5 ningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvalt- ning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket, kan genvanmed symbolet vendes. 2. BETJENINGSPANEL ON/OFF-knap 2 Mode-knap 3 Visning 4 Knap til sænkning af temperatur 5 Knap til øgning af temperatur 6 Drink Chill-knap Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles. 2.1 Visning A B C D F A) B) C) D) E) F) E Alarmindikator EcoMode ActionFreeze-tilstand DrinksChill og temperaturindikator DrinksChill -tilstand Ismaskine 2.2 Aktivering af Gør følgende for at tænde for apparatet: 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis displayet er slukket. 3. Alarmsummeren kan gå i gang efter få sekunder. Se "Alarm for for høj temperatur" for at nulstille alarmen. 4. Hvis displayet viser DEMO, er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet "Hvis noget går galt". 5. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur. Se under "Indstilling af temperatur" for at ændre temperaturen. 2.3 Sådan slukkes apparatet Gør følgende for at slukke for apparatet: 1. Tryk på knappen ON/OFF i 3 sekunder. 2. Displayet slukkes Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet Indstilling af temperatur Fryserens temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturvælgeren. Indstil standardtemperaturen: -18 C i fryseren Temperaturindikatoren viser temperaturen. Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer. Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet. ActionFreeze-kontrollampen blinker i få sekunder. Funktionen standser automatisk efter 52 timer. Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk: 1. Tryk på knappen Mode indtil ActionFreeze-indikatoren blinker. 2. ActionFreeze-indikatoren slukkes. Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren Ismaskinring; der ikke lægges andre madvarer i, som skal nedfryses. Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt kan finde de madvarer, du skal bruge. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der skal blive siddende for at sikre god luftcirkulation. På alle hylder undtagen den øverste kan du lægge mad, der rager 15 mm ud fra døren. Hng;gen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen. overskrid ikke udløbsdatoen på pakken. 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. 5.1 Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: DANSK 11 Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste. Det øger apparatets ydeevne og sparer energi. Undgå at beskadige kølesystemet. Når du flytter skabet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i varmt vand med neutral sæbe til udvendig rengøring. Brug ikke sulfosæbe eller skurepulver. Det vil skade lakken eller anti-fingerprintbelægningen på rustfrit stål. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden den monteres igen. Der må ikke bruges vaskemidler eller slibemidler. 5.3 Afrimning af fryseren Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne. Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet. 5.

6 4 Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: 1. Sluk for ismaskinen 2. Luk for vandet 3. Tøm isbeholderen 4. Tag stikket ud af stikkontakten 5. Tag al maden ud 6. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør 7. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt. Når ismaskinen starter igen, må der ikke bruges is, der er fremstillet den første dag, for at sikre en frisk smag. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. 5.2 Rengøring af ismaskinen Rengør efter behov isbeholderen, og brug kun en blød klud og varmt vand. 12 www. electrolux.com 5.5 Rengøring af ventilationsristen Ventilationsristen kan fjernes og blive vasket. Sørg for, at døren er åben og: Løsn den nederste kant af risten ved at trække udad/opad. Træk risten lige ud for at fjerne den fuldstændigt. Støvsug under kabinettet. 6. HVIS NOGET GÅR GALT Når apparatet er i brug, kan der opstå nogle små, men irriterende problemer, der kan løses uden assistance fra en tekniker. Problemerne er beskrevet i følgende oversigt, så du ikke risikerer unødvendige udgifter til tekniker. Der forekommer visse lyde, når køleskabet kører (fra kompressor og kølekredsløb). Det er normale driftslyde og betyder ikke, at der er noget galt. Apparatet kører ikke konstant, så hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du aldrig røre apparatets strømførende dele uden først at tage stikket ud af kontakten. Fejl Apparatet støjer. Mulig årsag Apparatet står ikke stabilt. Løsning Kontrollér, om apparatet står stabilt (alle ben og hjul skal hvile på gulvet). Se under "Nivellering". Se under "Alarm for høj temperatur". Lydalarmen lyder. Alarmikonet blinker. Temperaturen i fryseren er for høj. Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Alarm for åben låge". Den øverste og nederste firkant vises i temperaturdisplayet Der er sket en fejl under temperaturmålingen. Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen). Vælg en højere temperatur. Kompressoren kører Termostatknappen står muligvis forkert. hele tiden. Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen". Lågen er blevet åbnet for tit. Lad ikke åben stå åben længere end nødvendigt. DANSK 13 Fejl Mulig årsag Madvarernes temperatur er for høj. Løsning Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Der er for høj rumtempera- Sænk stuetemperaturen. tur. Der er for meget rim og is. Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen". Dørpakningen er defekt el- Se under "Lukning af låler snavset. gen". Temperaturen i apparatet er for lav. Temperaturen i apparatet er for høj. Termostatknappen står muligvis forkert. Termostatknappen står muligvis forkert. Vælg en højere temperatur. Vælg en lavere temperatur. Lågen er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af lågen". Madvarernes temperatur er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere. Der er lagt store mængder Læg mindre mængder mad mad til indfrysning på én i ad gangen. gang. Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Tænd for apparatet. Sæt stikket helt ind i kontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontroller sikringen. Kontakt en autoriseret elektriker. Der er ingen is. Ismaskinen er ikke slået til. Se under "Aktivering og deaktivering af ismaskinen". Ingen vandtilførsel. Tilslut til vandtilførsel. Se under "Udskiftning af pæren". Luk lågen. Se under "Nivellering". Se under "Nivellering". Pæren er defekt. Lågen har stået åben i for lang tid. Pæren lyser ikke. Lågen støder på ventilationsristen. Døren flugter ikke med kabinettet. Apparatet er ikke i vater. Apparatet er ikke i vater Fejl Displayet viser DEMO Mulig årsag Løsning Apparatet er i demonstrati- Hold Funktionsknappen onstilstand (DEMO). nede i 10 sekunder, eftersom der lyder en lang advarsel, og Displayet slukker et kort øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt. Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet. 6.1 Udskiftning af pære Apparatet er forsynet med en indvendig LED-lampe med lang holdbarhed. Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/ S Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret. 6.2 Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 7. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. Klimaklasse SN N ST T Omgivelsestemperatur +10 C til + 32 C +16 C til + 32 C +16 C til + 38 C +16 C til + 43 C 7.1 Opstilling Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: DANSK Placering 50 mm Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Luftspalten kan være: Lige over apparatet Bag ved og over overskabet I så fald skal rummet bag overskabet være mindst 50 mm dybt Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.

7 Hvis der ikke er jord på stikkontak- ten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. 7.4 Fjernelse af transportbeslag Apparatet leveres med transportbeslag, der holder døren på plads under transport. De fjernes på følgende måde: Åbn døren. Fjern transportbeslaget fra dørens sider. Nogle modeller har en lyddæmpende plade under kabinettet. Fjern ikke denne plade Afstandsstykker, bagpå Montér afstandsstykkerne (ligger i posen med tilbehørsdele) som vist på figuren. Montér afstandsstykkerne på kondensatorens beslag (sort rist) på bagsiden af apparatet. 7.6 Tilslutning af vandslangen. Vandforsyningen skal tilsluttes en stophane med 3/4" udvendigt gevind inden for 1,5 m fra apparatet. Arbejdet bør udføres af en kyndig VVS-installatør. På markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer. Vandslangen må ikke være knækket, klemt eller bøjet. Sikkerhedsventilen, der ligger i en pakke inden i apparatet, skal bruges til at forhindre overløb. Inden sikkerhedsventilen placeres på hanen, skal du dreje markøren mod uret til nummer 10 med den medfølgende plastiknøgle. Installér sikkerhedsventilen på hanen, og lad mindst 10 liter vand løbe gennem enheden. Inden du tilslutter apparatet, skal du dreje markøren til nummer 1 på sikkerhedsventilen. Hvis sikkerhedsventilen er blevet spærret, skal du afkoble den og trykke på det røde pressestempel inden i det nederste hus af selve enheden. Inden apparatet tages i brug og placeres på sin endelige plads, skal du sørge for, at vandtilslutningen er korrekt udført, og at der ikke er utætheder i tilslutningen til vandhanen. Stram skruen med fingrene. Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i tilslutningsstykket. Det anbefales, at apparatet placeres på en drypbakke, der er beregnet til køle-/fryseskabe, for at gøre det nemmere at opdage eventuelle utætheder. 7.7 Nivellering Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Juster evt. benene med den medfølgende fastnøgle. DANSK Start af ismaskinen første gang. Sørg for korrekt tilslutning af vandforsyningen. Se "Tilslutning af vandslangen". 1. Åbn for hanen til vandtilslutningen. 2. Start fryseren, og ismaskinen starter automatisk. Den vil begynde at lukke vand, ind, når der er nået en tilstrækkelig lav temperatur. Der må ikke bruges is, som er fremstillet den første dag, for at sikre en frisk smag. 7.9 Vending af dør Det er ikke muligt at vende døren. 8. STØJ Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). SSS RRR! HISSS! IC CL CR K! OK CLICK! BRRR!! U BL BB AC K! CLICK! BRRR! BRRR! 18 BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! DANSK TEKNISKE DATA Mål Højde Bredde Dybde Temperaturstigningstid Spænding Frekvens De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket mm 595 mm 623 mm 10 h 230 V 50 Hz Vandtryksinterval Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100 kpa) Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar (1000 kpa) Tilslut ikke produktet i lokaler, hvor den omgivende temperatur kan falde til under frysepunktet. Apparatet må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen. Apparatet må kun tilsluttes koldtvandsforsyningen. Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under 1 bar. Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug SÄKERHETSINFORMATION.. KONTROLLPANEL.... DAGLIG ANVÄNDNING. ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....

8 .... OM MASKINEN INTE FUNGERAR.. INSTALLATION BULLER.. TEKNISKA DATA MILJÖSKYDD... och snygg har den utformats med dig i åtanke. till Electrolux. finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. 1.2 Allmän säkerhet VARNING Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet. Var noga med att inte skada kylkretsen. Elektriska delar (t. ex. för kvävning kan föreligga. skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. Dra inte i nätkabeln. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. lämpar sig inte som rumsbelysning. Använd aldrig en hårtork eller andra elektriska produkter för att påskynda avfrostningen. För hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande. 1.5 Installation För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.

9

10 Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen. När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor). Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning). 1.3 Daglig användning Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free) Fryst mat får inte frysas om när den har tinats. Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar. Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen. Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen. 1.6 Service Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Rengör inte produkten med metallföremål. symbolen 2. i stickkontakten i eluttaget. 2. återställning av larmet, se "Larm vid för hög temperatur". 4. Om DEMO visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar". 5. Temperaturindikeringarna visar den inställda standardtemperaturen. Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur. 2.3 Stänga av Gör på följande sätt för att stänga av produkten: 24 www. electrolux.com Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder. Displayen stängs av. För att koppla loss produkten från strömkällan: dra ut stickkontakten ur eluttaget. Funktionen avaktiveras när man väljer att ställa in en annan temperatur. 2.7 ActionFreeze-läge Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. ActionFreeze-indikeringen blinkar i några sekunder. Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar. Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt: 1. Tryck på Mode-knappen tills ActionFreeze-indikeringen blinkar. 2. ActionFreeze-indikeringen släcks. Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen. 2.4 Temperaturreglering Den inställda temperaturen för frysen kan justeras genom att man trycker på temperaturknapparna. Ställa in standardtemperatur: -18 C i frysen Temperaturvisningen visar den inställda temperaturen. Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen. 2.5 Ismaskin Ismaskinen är påslagen vid leverans och startar automatiskt när produkten ansluts till vatten- och elnät. Aktivera och inaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. Kontrollampan för ismaskinen blinkar i några sekunder. Symbolen OFF visas när ismaskinen är avstängd DrinksChill-läge DrinksChill-läget används för att ställa in en signal vid en önskad tidpunkt. Den är användbar exempelvis när ett recept kräver att man låter en blandning svalna under en viss tid, eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som har lagts i frysen för snabb kylning. Aktivera funktionen: 1. Tryck på knappen DrinkChill. DrinksChill-indikeringen visas. Timern visar det inställda värdet (30 minuter). 2. Tryck på knappen för att sänka eller höja temperaturen för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter. 3. Timern börjar att blinka (min). När nedräkningen är över blinkar DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm hörs: 1. Ta ut dryckerna ur frysen. 2. Tryck på DrinkChill-knappen för att stänga av ljudet och avsluta funktionen. Det går att avaktivera funktionen när som helst under nedräkningen: 1. Tryck på knappen DrinkChill. 2. DrinksChillindikatorn släcks. Det går att ändra den inställda tiden när som helst under nedräkningen och innan den är över, genom att trycka på knappen 2.6 EcoMode För optimal förvaring av livsmedel väljer du EcoMode. Aktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas. Kontrollampan EcoMode blinkar i några sekunder. Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen. För frysen: -18 C EcoMode-kontrollampan visas. Avaktivera funktionen: 1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan EcoMode blinkar. 2. EcoMode-indikatorn släcks. SVENSKA 25 för att sänka temperaturen och knappen för att höja temperaturen Larm vid för hög temperatur En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott eller om dörren lämnas öppen) indikeras genom att: kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar Larmet ljuder. För att återställa larmet: 1. Tryck på valfri knapp. 2. Ljudsignalen stängs av. 3. Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i nå- gra sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen. Kontrollampan för larm fortsätter att blinka tills normala förhållanden råder igen Larm vid öppen dörr Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att: larmindikatorn blinkar ljudsignal låter. När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.

11 Medan larmfasen pågår kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på en knapp. 3. DAGLIG ANVÄNDNING 3. 1 Infrysning av färska livsmedel Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror. För att frysa in en liten mängd färska livsmedel behöver inte den aktuella inställningen ändras. För att frysa in färska livsmedel, aktivera Action Freeze-funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som ska frysas läggs in i frysfacket. Man kan lägga livsmedlen som skall frysas in var som helst i frysfacket utom längst ner. Den största mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten, en etikett som sitter på produktens insida. Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period. Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta den matvara du söker. Om stora mängder mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom den nedre korgen. Denna måste vara på plats för att säkerställa god luftcirkulation. Med undantag för den översta hyllan kan du på alla hyllor placera mat som sticker ut 15 mm från dörren. I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat). 3.3 Upptining Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen. Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid. 3.2 Förvaring av fryst mat Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror. 26 www. electrolux.com 3.4 Hyllan ovanför ismaskinen Hyllan ovanför ismaskinen kan inte tas bort. 3.5 Dispensera is Isdispenseringen börjar när du vrider vredet moturs. Avbryt dispenseringen genom att vrida vredet tillbaka till startläget. SVENSKA Borttagning av fryslådor och glashyllor från frysen Några av fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra lådan mot dig tills du når stoppet och avlägsna sedan lådan genom att vinkla den främre delen uppåt För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre del något och sätt in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats Produkten är försedd med hyllstoppar för att hyllorna ska sitta säkert. Hyllorna måste lyftas upp (1) på varje sida och därefter dras utåt (2). Glashyllorna är utrustade med expanderrullar fastsatta med låssprintar. 2 1 För att ta bort låssprintarna: 1. Lossa låssprinten med en skruvmejsel på båda sidor om expanderrullen. 2. Dra sedan ut båda låssprintarna (1). 3. Dra sedan ut glashyllan utåt (2) www. electrolux.com 3.7 Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga. Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen. Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut på uppsamlingsbrickan. 4. ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS 4.1 Tips om infrysning Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt: Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten. Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period. Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet. Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver. Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta. Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten. Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid. Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden. Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna. 4.2 Tips om förvaring av fryst mat Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt: Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren. Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt. Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt. Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare. SVENSKA UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FÖRSIKTIGHET Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll. Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck. Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen. 5.1 Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.

12 inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. skölj och torka noga. Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra kylen/frysen invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt. Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning. Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten så att inte golvet repas. Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. 5.2 Rengöra ismaskinen Vid behov, rengör isbehållaren och använd endast en mjuk trasa och varmt vatten. Se till att isbehållaren är helt torr innan den sätts tillbaka på sin plats. Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel. 5.3 Avfrostning av frysen Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna. Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen. 5.4 Långa uppehåll Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge: 1. Stänga av ismaskinen 2. Stäng av vattenanslutningen 3. Töm isbehållaren 4. Koppla loss produkten från eluttaget 5. Plocka ur alla matvaror 6. Rengör produkten och alla tillbehör 7. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas. När ismaskinen startas igen, använd inte is som tillverkats den första dagen för att vara säker på att den smakar bra. Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott Rengöring av ventilationsgallret Ventilationsgallret kan tas bort så att det kan diskas. Öppna dörren och gör sedan på följande sätt: Lossa gallrets nedre kant genom att dra det utåt/uppåt. Dra gallret rakt ut för att ta bort det helt. Dammsug under kylen. 6. OM MASKINEN INTE FUNGERAR Under drift kan ibland små problem uppstå som du själv kan lösa utan att tillkalla en servicetekniker. Följande tabell ger råd som hjälper dig att lösa sådana problem för att undvika onödiga serviceavgifter. Produkten avger vissa ljud under drift (kompressor och cirkulation). Detta är normalt och innebär inte att något är fel. Produkten arbetar hela tiden, så när kompressorn stannar innebär inte detta att produkten är utan ström. Det är därför du inte får ta i de elektriska delarna utan att först koppla bort produkten från eluttaget. Problem Produkten bullrar. Möjlig orsak Produkten står ostadigt. Åtgärd Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötter och hjul ska ha kontakt med golvet). Se avsnittet "Avvägning". Se avsnittet "Larm vid för hög temperatur". Se avsnittet "Larm vid öppen dörr". Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras). Ställ in en varmare temperatur. Se avsnittet "Stängning av dörren". Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt. Larmsignalen ljuder. Temperaturen i frysskåpet Larmikonen blinkar. är för hög. Dörren är inte ordentligt stängd. Övre eller undre fyr- Ett fel har inträffat i mätkanten visas på ningen av produktens temperaturdisplayen temperatur. Kompressorn arbetar hela tiden. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren har öppnats för ofta. SVENSKA 31 Problem Möjlig orsak Åtgärd Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur för hög. sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Rumstemperaturen är för hög. Det har bildats för mycket frost och is. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörrtätningen är deformerad eller smutsig. Temperaturen i produkten är för låg. Temperaturen i produkten är för hög. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. Dörren är inte ordentligt stängd. Sänk rumstemperaturen. Se avsnittet "Stängning av dörren". Se avsnittet "Stängning av dörren". Ställ in en varmare temperatur. Ställ in en lägre temperatur. Se avsnittet "Stängning av dörren". Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur för hög. sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Temperaturen i frys- Matvaror är placerade för skåpet är för hög. nära varandra. Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera. Stora mängder mat har Lägg in mindre mängder lagts in samtidigt för infrys- mat för infrysning samtidigt. ning. Produkten fungerar inte. Produkten har stängts av. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Sätt på produkten. Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget. Produkten får ingen ström. Anslut en annan elektrisk Eluttaget är strömlöst. produkt till eluttaget. Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker. Ingen is. Ismaskinen är inte påslagen. Ingen vattentillförsel. Belysningen fungerar inte. Lampan är trasig. Dörren har varit öppen för länge. Dörren blockerar ventilationsgallret. Produkten står inte i våg. Se "Slå på och stänga av ismaskinen". Åtgärda vattentillförsel. Se avsnittet "Byte av lampan". Stäng dörren. Se avsnittet "Avvägning". Se avsnittet "Avvägning".

13 Powered by TCPDF ( Dörren är felinriktad. Produkten står inte i våg Problem DEMO visas på displayen Möjlig orsak Produkten är i demonstrationsläge (DEMO). Åtgärd Håll lägesknappen intryckt ca 10 sek tills ljudsignalen hörs och displayen släcks en stund: produkten börjar arbeta normalt. Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet. 6.1 Byte av lampan Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd. Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation". Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen. 6.2 Stängning av dörren 1. Rengör dörrtätningarna. 7. måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmat- ningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning. 7.4 Ta bort transportstöden Produkten har ett transportstöd för att säkra dörren under transport. Ta bort transportstödet från dörrsidorna. Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. får inte vara sprucken, klämd eller ligga i tvära böjar. Säkerhetsventilen som medföljer i en förpackning inuti produkten ska användas för att förhindra översvämning Innan säkerhetsventilen placeras på kranen ska pekaren vridas moturs till nummer 10 med medföljande plastnyckel. Sätt fast säkerhetsventilen på kranen och låt minst 10 liter vatten rinna genom anordningen. Innan produkten ansluts ska pekaren vridas till nummer 1 på säkerhetsventilen. Om säkerhetsventilen slagit ifrån, demontera den och tryck in den röda kolven inuti det nedre huset på anordningen. Innan produkten ställs på sin slutliga plats, kontrollera att vattenanslutningen har gjorts korrekt och att inget läckage förekommer vid anslutningen till kranen. Dra åt skruven tillräckligt mycket för hand. Kontrollera att packningen sitter rätt i kopplingen. Vi rekommenderar att produkten placeras på en avrinningsmatta avsedd för kyl-/ frysskåp, för att enklare kunna upptäcka eventuellt läckage. 7.7 Justering av höjd Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel Starta ismaskinen första gången. Kontrollera att kopplingen till kranen är ordentligt gjord. Se avsnittet "Anslutning av vattenslang". 1. Öppna kranen. 2. När du startar frysen sätts ismaskinen igång automatiskt. Vatten börjar fyllas på när temperaturen är tillräckligt låg. Använd inte is som tillverkats under den första dagen för att vara säker på att få en bra smak Omhängning av dörrar Det går inte att hänga om dörren. 8. BULLER Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel). SSS RRR! HISSS! IC CL CR K! OK BRRR!! U BL BB AC K! SVENSKA 35 CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! 36 com SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 9. TEKNISKA DATA Mått Höjd Bredd Djup Temperaturökningstid Nätspänning Frekvens Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten mm 595 mm 623 mm 10 tim. 230 V 50 Hz Vattentryck Vattentrycket måste vara minst 1 bar (100 kpa). Högsta tillåtna vattentryck är 10 bar (1000 kpa) Kontakta din installatör om vattentrycket är under 1 bar. Vid vattentryck över 10 bar måste en reduceringsventil monteras (finns i fackhandeln). SVENSKA 37 Anslut inte produkten till vatten i utrymmen där omgivningstemperaturen kan sjunka under fryspunkten. Produkten får endast anslutas till en dricksvattenledning. Produkten får endast anslutas till en kallvattenledning. 10. MILJÖSKYDD Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte med produkter märkta med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret SVENSKA A

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING ERU1102FOW...... SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUN2244AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning 58

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ERC33260W ERC37260W...

ERC33260W ERC37260W... ERC33260W ERC37260W...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION..................................................... 3 KONTROLLPANEL.............................................................

Läs mer

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X Bruksanvisning Frysskåp FG2995 FG2995X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

ERF8000W ERF8000X...

ERF8000W ERF8000X... ERF8000W ERF8000X...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. KONTROLLPANEL.......................................................

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X Bruksanvisning Frys FG3320 FG3340 FG3340X Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången _ 5 Daglig användning _ 5 Råd och tips 6 Säkerhetsinformation För din egen

Läs mer

bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning Kyl-frys Køle-/fryseskab ERB34257W ERB39251W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1402AOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1204FOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X

bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

EN3000AHW EN3500AHW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20

EN3000AHW EN3500AHW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20 EN3000AHW EN3500AHW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715 Bruksanvisning Kylskåp KS3315 KS3715 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 Daglig användning 4 Råd och tips _ 5 Underhåll och rengöring _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet och

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...10 6. RÅD OCH TIPS... 13 7. SKÖTSEL

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

EUF7000W1. SV Frysskåp Bruksanvisning

EUF7000W1. SV Frysskåp Bruksanvisning EUF7000W1 SV Frysskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. RÅD OCH TIPS... 8 6. SKÖTSEL

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3454MFW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING... 7 6.

Läs mer

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till!

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...6 5.

Läs mer

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X Bruksanvisning Kyl-frys KF34300 KF34300X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801 Bruksanvisning Kyl-frys KF1801 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Säkerhetsföreskrifter Läs noga de bifogade instruktionerna

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1122

Bruksanvisning. Frysskåp FG1122 SV Bruksanvisning Frysskåp FG1122 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Användning 4 När produkten används första gången 4 Daglig användning 4 Säkerhetsinformation Råd och tips 5 Skötsel

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Морозильни к. Congelador. Frysskåp ITE2390-2

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Морозильни к. Congelador. Frysskåp ITE2390-2 Инструкция по эксплуатаци и Manual de instrucciones Bruksanvisning Морозильни к Congelador Frysskåp ITE2390-2 32 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 32 Säkerhetsföreskrifter 33 Användning 35 När produkten används

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

SDB41411AS. DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL

SDB41411AS. DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL SDB41411AS DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5

Läs mer

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S83600CMM1

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S83600CMM1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

EN3700JHW EN3500AHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21

EN3700JHW EN3500AHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21 EN3700JHW EN3500AHW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...6 4. DAGLIG

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Frysskåp FG2995 FG2995X SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W

bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 41 Användning 43 När maskinen används första gången 43 Daglig

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17 Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2 Инструкция по эксплуатаци и Manual de instrucciones Bruksanvisning Холодильни к Frigorífico Kylskåp IKE2460-2 26 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 26 Säkerhetsföreskrifter 27 Användning 28 Daglig användning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3600KOW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 7 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING... 7 6.

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1660-3 12 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 12 Säkerhetsföreskrifter 13 Användning 14 När produkten används första gången 15 Daglig användning 15 Råd och tips

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 SV Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Användning 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och rengöring

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

EN3615MOW SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING EN3615MOX

EN3615MOW SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING EN3615MOX EN3615MOW EN3615MOX SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING... 5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 8 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...9

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X SV Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Användning 5 Daglig användning 6 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och

Läs mer

ERF7000W1. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERF7000W1. SV Kylskåp Bruksanvisning ERF7000W1 SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. RÅD OCH TIPS... 8 6. SKÖTSEL OCH

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Observera! Detta skåp är avsett för förvaring av färska och frysta livsmedel. Det kylmedium som används är isobutan eller R-600a som det också kallas. Därför är det viktigt att följande

Läs mer