BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING"

Transkript

1 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

2 ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste skål. GENEREL BESKRIVELSE A. Maskindel, inklusiv fast skål L. Fryseknap (knappen til højre) M. Omrøringsknap (knappen til venstre) B. Rørevinge til fast skål C. Låseskrue til fastgørelse af rørevinger D. Klart låg til fast og udtagelig skål E. Isspatel F. Rørevinge til udtagelig skål G. Udtagelig skål H. Målebæger I. Ledning 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ismaskinen er fremstillet af materialer beregnet til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109. Derudover opfylder maskinen lavspændingsdirektiv 72/23 med efterfølgende ændring 93/68, og elektromagnetismedirektiv 59/336. Ved brug af elektriske apparater, er der nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, der altid skal overholdes: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. 2. Sænk aldrig maskindelen ned i vand eller anden væske. 3. Hold altid opsyn hvis maskinen bruges af børn, eller hvis der er børn i nærheden når maskinen er i brug. 4. Træk stikket ud når maskinen ikke er i brug, og inden dele af maskinen afmonteres eller påmonteres. 5. Hold hænder og redskaber væk fra skålen, når maskinen kører. Skarpe redskaber kan ridse og beskadige skålen. En gummispatel eller en træske kan anvendes i skålen, når maskinen er slukket. 6. Brug ikke maskinen, hvis ledning eller stik på nogen måde er beskadiget. Lad kun et godkendt serviceværksted (oplyses af butik) udføre eventuelle reparationer. 7. Brug kun originalt tilbehør til denne maskine. 8. Anvend ikke maskinen udendørs. 9. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant, og lad den ikke komme i kontakt med varme flader. 10. Brug kun maskinen til det formål, som den er konstrueret til (at lave is). GEM DENNE BRUGSANVISNING VIGTIGT: Denne ismaskine indeholder en frysevæske, der skal have tid til at falde til ro efter transport. Maskinen skal derfor stå oprejst på en plan flade i mindst 12 timer før brug. SÅDAN BRUGES DEN FASTE SKÅL 1. Rengør omhyggeligt alle de dele, der kommer i direkte kontakt med ingredienserne. Advarsel: Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten, før rengøring påbegyndes. 2. Der skal være mindst 20 cm luft på hver side af maskinen for at tillade fri luftcirkulation. Sørg for at ventilationsrillerne er frie og ublokerede. Kontrollér at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på maskinen, før stikket sættes i stikkontakten. 3. Sæt rørevingen B på akslen i den faste skål. 4. Lås den fast ved at skrue låseskruen C med uret. 5. Tryk på fryseknappen L for at starte frysningen. Lad maskinen stå og køle i 5 minutter. 6. Tryk dernæst på omrøringsknappen M for at få rørevingen til at dreje rundt. 7. Hæld ingredienserne ned i skålen. Det bedste resultat opnåes ved først at blande ingredienserne i en separat skål, så blandingen bliver jævn og uden klumper. Anvend altid afkølede ingredienser for at reducere indfrysningstiden. 8. Sæt det klare låg D på den faste skål. Indfrysningstiden afhænger af mængde, ingrediensernes temperatur, istype (flødeis eller sorbet), og rumtemperaturen. 9. Når isen har nået den ønskede konsistens, slukkes fryseknappen L og omrøringsknappen M. 10. Skru låseskruen C af ved at dreje mod uret, og tag rørevingen B af. 11. Spatelen E bruges til at skrabe isen ud. Undgå alle former for metalredskaber. 12. Lad motoren køle ned (ca. 10 minutter), hvorefter det er muligt at lave en ny portion is ved at gentage ovennævnte procedure. 13. Tag tilsidst stikket ud af stikkontakten. SÅDAN BRUGES DEN UDTAGELIGE SKÅL Den udtagelige skål gør det nemmere at lave flere portioner is efter hinanden. Den udtagelige skål er også nemmere at rengøre. 14. Sådan bruges den udtagelige skål: -Fjern låget D; -Skru låseskruen C af; -Fjern rørevingen F; -Hæld to målebægre H cognac eller anden spiritus ned i den faste skål; -Indsæt den udtagelige skål G således, at den sidder i niveau med maskinens overdel; -Isæt den rørevinge F, der hører til den udtagelige skål (den mindste af de 2 rørevinger); - Sæt rørevingen på plads ved at dreje låseskruen C med uret. Maskinen er nu klar til brug. 3

4 15. Tryk på fryseknappen L for at starte frysningen. Lad maskinen stå og køle i 5 minutter. 16. Tryk derefter på omrøringsknappen M for at få rørevingen til at dreje rundt. 17. Hæld dernæst ingredienserne op i skålen. 18. Sæt det gennemsigtige låg D på. 19. Når isen har nået den ønskede konsistens, slukkes for fryseknappen L og omrøringsknappen M. 20. Drej låseskruen C mod uret og tag rørevingen F af. 21. Spatelen E bruges til at skrabe isen ud. Undgå alle former for metalredskaber. 22. Skru låseskruen C af ved at dreje mod uret ; tag skålen G af. Hvis man ønsker det, kan man lade isen blive i skålen og sætte den i fryseren (-12 C**). 23. Tag tilsidst stikket ud af stikkontakten. SÅDAN ANVENDES ISMASKINEN OBS: Sluk aldrig for fryseknappen (L), mens maskinen kører. Hvis det skulle ske ved et uheld eller ved strømafbrydelse, skal man vente i mindst 10 minutter, før maskinen igen tændes. Kompressoren er sikret, således at skader på motoren undgås. Hvis maskinen tændes straks efter, at den har været afbrudt, vil kompressoren ikke fryse. Fryseknappen L tænder/slukker for frysningen. Omrøringsknappen M tænder/slukker for rørevingen. For at stoppe maskinen, trykkes på både omrøringsknappen M og fryseknappen L. Efter at maskinen er stoppet, vent ca. 10 minutter før næste portion is laves. Tænd og sluk ikke maskinen gentagne gange, da det kan forårsage skade på maskinen. FORBEREDELSE AF INGREDIENSER Bland ingredienserne sammen i en separat skål. Køl ingredienserne af i køleskabet før brug. Fyld ikke skålen mere end halvt op. Det giver plads til, at ingredienserne kan udvide sig op til skålens kant under omrøringen. FØR MASKINEN TAGES I BRUG God hygiejne er af største vigtighed ved tilberedning af is. Før maskinen tages i brug, rengøres alle de dele, der vil komme i direkte kontakt med isen. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, før rengøringen påbegyndes. Når maskinen er i brug, skal der være mindst 20 cm luft på hver side af maskinen for at tillade fri luftcirkulation. Sørg for at ventilationsrillerne er frie og ublokerede. Det er helt normalt, at varm luft strømmer fra ventilationsrillerne i siderne. Det er nødvendigt for nedkølingsprocessen. Motorens lyd og hastighed kan variere under processen, og det er helt normalt. FREMSTILLING AF DEN PERFEKTE IS At fremstille en god, sund og naturlig is kræver følgende: 1) At maskinen har gode arbejdsbetingelser: Sørg for at der er nok plads langs siderne til, at luften kan cirkulere frit. Luften er nødvendig for at køle kompressoren. 2) Gode, friske ingredienser. 3) En god opskrift: en perfekt blanding af ingredienser og en per fekt fremgangsmåde. VIGTIGT! For at undgå at der danner sig iskrystaller i isen, må den ikke efterlades for længe i skålen med kølesystemet tændt. Afbryd maskinen så snart isen har nået den rette konsistens. Ser ver isen på afkølede tallerkener. SÅDAN OPBEVARES ISEN - Opbevar isen i fryseren (-12 C**) i en lufttæt beholder. - Når isen er optøet, bør den spises inden for 24 timer. - Indfrys aldrig is, som én gang har været helt eller delvist optøet. 4

5 GLASSMASKIN GELATISSIMO Glassmaskinen levereras komplett med alla tillbehör för användning med fast eller lös glasskål. När du öppnar den ursprungliga förpackningen hittar du den lösa skålen inuti den fasta skålen. ALLMÄN BESKRIVNING A. Glassmaskin, inklusive fast skål. L. Knapp för kylning. M. Knapp för omrörare. B. Omrörare till fast glasskål. C. Åtdragningsratt för omrörare. D. Genomskinligt lock till fast och lös skål. E. Glasspatel. F. Omrörare till lös glasskål. G. Lös skål. H. Mått. I. Nätsladd. 5

6 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Alla material och delar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel uppfyllereg-direktiv 89/109. Dessutom uppfyller produkten kraven i lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) med tillhörande tillägg (93/68/EEG) samt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (59/336/EEG). När du använder elektriska hushållsapparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande: 1. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder apparaten. 2. För att minimera risken för elektriska stötar får den elektriska motordelen aldrig doppas i vatten eller andra vätskor. 3. Håll noggrann uppsikt över alla hushållsapparater som används av eller nära barn. Apparaten måste installeras utom räckhåll för barn. 4. Koppla alltid bort apparaten från vägguttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar samt före rengöring. 5. Undvik att ta i rörliga delar. Håll händer och redskap borta från glasskålen när glassmaskinen används så att du undviker personskador och skador på maskinen. Använd inte vassa föremål eller redskap på glasskålens insida! Vassa föremål kan repa och skada skålen. Använd en gummispatel eller träslev när apparaten är avstängd. 6. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska, eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in apparaten till närmaste behöriga serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering. 7. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparattillverkaren, eftersom dessa kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada. 8. Använd inte apparaten utomhus. 9. Låt inte nätsladden hänga över bords- eller bänkkanter, och låt den inte heller komma i kontakt med heta ytor. 10. Apparaten får endast användas för det ändamål den ursprungligen konstruerades för. All service, utöver normal rengöring och skötsel, får bara utföras av behörig serviceverkstad. Av säkerhetsskäl är apparaten utrustad med en jordad stickpropp. Se till att du använder rätt typ av vägguttag. Enligt lag får denna apparat endast anslutas till ett korrekt jordat vägguttag. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador på personer eller föremål om de föreskrivna säkerhetsanvisningarna inte följs. SPARA DENNA BRUKSANVISNING VIKTIGT! Glassmaskinen innehåller sitt eget kylmedel som måste få sjunka till botten efter transport. Låt maskinen stå på ett plant underlag i minst 12 timmar efter inköp samt efter varje förflyttning där den kan ha vänts på sidan eller upp och ned. ANVÄNDNING AV FAST SKÅL 1. Rengör noga alla delar som kommer i direkt kontakt med ingredienserna Varning: se till att nätsladden är utdragen ur vägguttaget innan du börjar rengöra apparaten. 2. Lämna minst 20 cm fritt utrymme på alla sidor runt apparaten så att luften kan cirkulera fritt. Se till att ventilationsöppningarna är fria och inte tilltäppta. Kontrollera att nätspänningen är samma som anges på apparaten och sätt sedan i stickproppen I i ett vägguttag. 3. Montera omröraren B ordentligt i drivaxelfästet i den fasta skålen. 4. Skruva fast omröraren med hjälp av ratten C på axeln (skruva medurs). 5. Tryck på knappen L för att starta kylningen. Låt glassmaskinen kylas ned i 5 minuter. 6. Tryck på knappen M för att starta omröraren. 7. Häll ingrediensblandningen i skålen. För bästa resultat rekommenderar vi att du blandar ingredienserna i en separat skål så att du får en jämn, klimpfri blandning. Använd alltid kylskåpskalla ingredienser så att temperaturskillnaderna minimeras och beredningstiden kan hållas så kort som möjligt. 8. Sätt det genomskinliga locket D på den fasta skålen. Beredningstiden varierar med blandningens mängd och temperatur, typen av glass (gräddglass eller sorbet) samt rumstemperaturen. 9. Stäng av knapparna L och M när glassen har fått önskad konsistens. 10. Skruva upp ratten C (moturs) och ta loss omröraren B. 11. Använd spateln E när du tar ut glassen ur skålen för servering eller förvaring. Använd inga metallföremål. 12. Låt motorn svalna (tar omkring 10 minuter) innan du gör en ny sats glass enligt stegen ovan. 13. Dra ut stickproppen från vägguttaget när du är klar. 6

7 ANVÄNDNING AV LÖS SKÅL Om du använder den lösa skålen blir det lättare att göra flera satser glass efter varann. Den lösa skålen är också lättare att rengöra. 14. Gör så här när du använder den lösa skålen: -Ta av locket D; -Skruva upp ratten C; -Ta bort omröraren; -Häll två fulla mått (H) of konjak eller annan sprit i den fasta skålen; -Sätt i den lösa skålen G så att den sitter ordentligt i jämnhöjd med glassmaskinens överdel; -Montera omröraren F i den lösa skålen; -Skruva fast omröraren med hjälp av ratten C på axeln (skruva medurs). Glassmaskinen är nu klar att använda. 15. Tryck på knappen L för att starta kylningen. Låt glassmaskinen kylas ned i 5 minuter. 16. Tryck på knappen M för att starta omröraren. 17. Häll ingrediensblandningen i skålen. 18. Sätt på det genomskinliga locket D. 19. Stäng av knapparna L och M när glassen har fått önskad konsistens. 20. Skruva upp ratten C (moturs) och ta loss omröraren F. 21. Använd spateln E när du tar ut glassen ur skålen för servering eller förvaring. Använd inga metallföremål. 22. Ta bort skålen genom att skruva upp ratten C (moturs). Ta ur skålen G. Om du vill kan du lämna kvar glassen i skålen och använda denna för att förvara glassen i frysen eller kylskåpets frysfack (-12 C**). 23. Dra ut stickproppen från vägguttaget när du är klar. SÅ HÄR ANVÄNDER DU APPARATEN VIKTIGT: Stäng aldrig av frysomkopplaren L medan maskinen arbetar. Råkar du stänga av maskinen oavsiktligt måste du vänta i minst 10 minuter innan du sätter på den igen. Detta gäller även vid strömavbrott. Kompressorn är försedd med en skyddsanordning som ska förhindra att motorenheten skadas. Försöker du starta om maskinen omedelbart efter att den har stängs av kommer kompressor n inte att kyla ned glasskålen. Knappen L sätter PÅ och stänger AV kylningen. Knappen M sätter PÅ och stänger AV omröraren. Du stänger av glassmaskinen genom att trycka på knapparna M och L. När du har stängt av glassmaskinen ska du vänta omkring 10 minuter innan du gör en ny sats glass. Sätt inte PÅ och stäng AV glassmaskinen upprepade gånger efter varann. Om du gör det kan maskinen skadas. TÄNK PÅ - Blanda ingredienserna till glassen i en separat skål; - Använd kylskåpskalla ingredienser; - Fyll inte skålen till mer än hälften. Den kontinuerliga omrörningen gör att glassblandningen ökar i volym så att den till slut fyller hela glasskålen. SÄRSKILDA INSTRUKTIONER - Det är extremt viktigt med god hygien när du gör glass. Se till att alla delar särskilt de som kommer i kontakt med glassen är helt rena. - Se till att apparaten är avstängd och utdragen ur vägguttaget innan du gör rent den. - När apparaten används måste det finnas tillräckligt med fritt utrymme till väggar och andra föremål så att inte den nödvändiga luftcirkulationen för att kyla apparaten hindras. Det är normalt att varm luft strömmar upp från ventilationsöppningarna. Kylprocessen kräver detta. - Det är också normalt med variationer i hastighet och ljud under glasstillverkningen. Detta påverkar inte apparatens normala funktionssätt på något sätt. TIPS FÖR EXTRA FIN GLASS Konsten att göra god, hälsosam, naturlig glass med rätt konsistens beror på följande faktorer: 1) För att glassmaskinen ska fungera felfritt måste du lämna tillräckligt med fritt utrymme runt den så att luften kan cirkulera fritt. Luften behövs för att kyla kompressorn. 2) Goda, färska ingredienser. 3) Ett bra recept med en perfekt blandning av ingredienser och perfekt bearbetning. VIKTIGT! För att undvika is- eller frostbildning i glassen ska du inte lämna denna för länge i skålen med kylningen på. Stäng av glassmaskinen så snart glassen har fått önskad konsistens. Använd väl kylda fat eller skålar när du serverar glassen. FÖRVARING AV GLASSEN - Förvara glassen i frysen eller kylskåpets frysfack (-12 C**) i en behållare med tättslutande lock. - Glass som har börjat tina bör ätas inom ett dygn. - Försök aldrig att frysa in glass på nytt när den väl har börjat tina. 7

8 NEMO S.r.l. Via Galileo Galilei trav. III n San Zeno Naviglio Brescia - ITALY -

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Gelato Gelatissimo. Svensk bruksanvisning

Gelato Gelatissimo. Svensk bruksanvisning Gelato Gelatissimo Svensk bruksanvisning GELATO GELATISSIMO A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. Huvudenhet med fast skål kylkompressor Omrörare för fast skål Skruv till omrörare Transparent lock Glasslev

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Model 66256. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 66256. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 66256 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK PLADEHEJS For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladehejs, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 42006 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK FLISKÆRER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye iseskærer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 DANSK MANUAL SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 DANSK MANUAL Montage af poolens skimmerfilter Vigtigt: Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar.

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. Owner s Manual... 1 Manuel de l utilisateur...

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Läs mer

Model 87909. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 87909. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 87909 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK PICNIC-KUGLEGRILL TIL GAS Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye picnic-kuglegrill til gas, beder vi dig

Läs mer

WORSTVULAPPARAAT ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES WURSTFÜLLHORN SET PER INSACCARE EMBUTIDOR DE SALCHICHAS KORVHORN PØLSEFYLLER

WORSTVULAPPARAAT ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES WURSTFÜLLHORN SET PER INSACCARE EMBUTIDOR DE SALCHICHAS KORVHORN PØLSEFYLLER WORSTVULAPPARAAT INSTRUCTIES EN RECEPTEN Sausage Stuffer INSTRUCTIONS AND RECIPES ACCESSOIRE POUR FARCIR LES SAUCISSES MODE D EMPLOI ET RECETTES WURSTFÜLLHORN BEDIENUNGSANLEITUNG UND REZEPTE SET PER INSACCARE

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. KEMIKALIER: Förvara och använd

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Solvärme v Monteringsanvisning

Solvärme v Monteringsanvisning Solvärme v Monteringsanvisning Testvägen 4A 232 37 Arlöv 040-434305 Din nya anlägging Grattis till din nya anläggning. Solvärme enbart till bruksvatten är den enklaste sortens anläggning. Men med vakuumsolfångaren

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33023 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 OBH Nordica Glassmaskin Innan användning Innan du använder apparaten för första gången

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur

Svensk. 0,75 L Culinaire Mengbeker. Чаша блендера. Culinary Blender Jar. Кулинарна кана за блендер. Bol culinaire pour blender/ mixeur 0,75 L Culinaire Mengbeker Instructies Culinary Blender Jar Instructions Bol culinaire pour blender/ mixeur Instructions Küchenmixerbehälter Bedienungsanleitung Caraffa del frullatore Istruzioni Recipiente

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Model 87794. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 87794. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 87794 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK GASGRILL MED 4 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BAGBRÆNDER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till!

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Spårringstänger/Låseringstænger

Spårringstänger/Låseringstænger Spårringstång/Låseringstang Spårringstänger, skaltänger och kabelverktyg är tillverkade i fjäderstål vilket innebär en oöverträffad hållbarhet. Det är särskilt viktigt när det gäller spetsarna på spårringstängerna.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruction Manual for Water Kettle. Model No.: WK8212Y. 230V 50Hz 2200W

Instruction Manual for Water Kettle. Model No.: WK8212Y. 230V 50Hz 2200W Instruction Manual for Water Kettle Model No.: WK8212Y 230V 50Hz 2200W MAX 1.7L 1.50 1.00 0.5L MIN Importance This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer