Manual Røremaskine Model: MK-36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Røremaskine Model: MK-36"

Transkript

1 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug

2 Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål 7. Hastighedsvælger 11. Piskeris 4. Nedre kabinet 8. Åbne knap 12. Støv cover

3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger For at undgå elektrisk stød, skal du ikke bruge denne enhed i nærheden af vand. Dyp ikke netledningen i vand eller anden væske. Læs råd, oplysninger og om sikkerhed, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning omhyggeligt og grundigt, før du bruger røremaskinen for første gang. Netledning må ikke knækkes eller klemmes. For at undgå enhver risiko for at snuble, lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord. Sørg for, at spændingen vist på rating label svarer med den i lysnettet. Rating label findes på bunden af motorblokken. Røremaskinen skal kun forbindes til en AC-forsyning (~). Motoren skal altid slukkes før røremaskinen forbindes med lysnettet. (Drej (7) til indstillingen "0"). Brug ikke udendørs. Kun egnet til indendørs brug. Dette apparat bør ikke sættes op tæt på åben ild, let antændelige materialer (gardiner, tekstiler, etc.), en radiator, en ovn eller en anden varmekilde. Før brug, placer enheden på en vandret og plan overflade. Anbring denne enhed så tæt som muligt på strømkilden, så du hurtigt og nemt kan tage stikket ud. Apparatet skal betjenes med den type af strøm der er angivet på rating label. Hvis du er i tvivl om detaljerne i den tilgængelige strømforsyning, så spørg din forhandler eller det lokale strømforsyningsselskab. Forsøg ikke selv at reparere enheden, da du vil blive udsat for farlige strømførende dele eller andre farer ved at åbne og fjerne dækslerne. Reparationer må kun udføres på en kvalificeret værksted. Dette er ikke et legetøj! Hold den væk fra børn. Enheden skal anvendes og opbevares utilgængeligt for børn. Omhyggelig overvågning er påkrævet, når enheden bruges af eller i nærheden af børn. Apparatet bør kun bruges til sit formål. Brug aldrig uden noget i og uden opsyn. Under brug, må der ikke røres bevægelige dele med fingrene. Skader som følge af forkert brug eller manglende overholdelse vores

4 betjeningsvejledning / sikkerhedsanvisninger dækkes ikke. Tag apparatet fra strøm, når det ikke er i brug eller før rengøring. Hvis ledningen er beskadiget, skal dens udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, som bevæger sig under brug. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Teknisk information Volt/frekvens: V~50/60Hz 1000W Skål kapacitet: 5 liter Standard indhold Røremaskine 1 stk. Røreskål 1 stk. Dejkrog 1 stk. Piskeris 1 stk. Æggepisker 1 stk. Manual 1 stk.

5 Inden ibrugtagning Alle dele af røremaskinen skal rengøres grundigt, før de bruges første gang. (Se afsnittet: Rengøring). Tag den ønskede længde af ledningen fra opbevaringen på basen og tilslut enheden til lysnettet. Brug 1. Bland maden som fabrikanten angiver, drej derefter den lille knap (8) i retning mod uret for at åbne dækslet på kabinettet. 2. Saml røreskålen (3) (fyldes med fødevarer inden den sættes ind derefter dreje den på med uret.) 3. Sæt dejkrogen (10) eller æggepisker (9) eller blande piskeris (11) i bladets stik, derefter drej den på med uret. 4. Tryk den øverste del af kabinettet (1) ned ved at dreje knappen (8) i urets retning. Anvendelse At blande eller ælte dej: 1. Forslag til forhold mellem mel og vand er 5:3. 2. Start med hastighed 1 i 10 sekunder, så hastighed 2 i 10 sekunder, herefter hastighed 3 i ca. 3 minutter. 3. Ved påfyldning i skål, vær opmærksom på at maksimum ikke overskrides. 4. Maksimal mængde af mel er 1500g. 5. Dej krog eller piskeris bør bruges. Piskning af æggehvider eller fløde: 1. Start ved hastighed 4 til 6, pisk æggehviderne uden at stoppe i ca. 5 minutter, afhængig af størrelsen af æggene, indtil stift. 2. Maksimal mængde er 24 æg. 3. For flødeskum, pisk 250 ml frisk fløde ved hastighed 4 til 6 i ca. 5 minutter. 4. Ved påfyldning i skål med mælk, fløde eller andre ingredienser, skal du være opmærksom på at den maksimale kapacitet ikke overskrides. 5. Æggepisker bør anvendes.

6 Blanding af shakes, cocktails eller andre væsker: 1. Bland ingredienserne i henhold til den tilgængelige opskrift, brug fra hastighed 1 til 6 i ca. 5 minutter. 2. Overskrid ikke den maksimale mængde for skålen. 3. Piskeris bør anvendes. Rengøring 2. Før rengøring, skal du sørge for at hastighedsvælger er sat i position 0 og at stikket er taget ud af stikkontakten. 3. Efter brug, lad enheden køle af, før du begynder at rense den. 4. For at rengøre ydersiden af enheden, skal du bruge en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. 5. Ved rengøring af interiør og eksteriør og støvtæt dæksel (12) brug ikke nogen slibende rengøringsmidler eller alkohol. 6. Nedsænk aldrig enheden i vand. 7. Dejkrog, æggepisker og piskeris tåler alle maskinopvask. Tilbehøret kan også rengøres i varmt vand og opvaskemiddel. 8. Røreskålen tåler maskinopvask. Skålen kan også rengøres med varmt vand og opvaskemiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

7 Bruksanvisning Köksmaskin Modell: MK-36 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning och spara den för framtida bruk.

8 Delar 5. Övre kabinett 5. Nedre skydd 9. Äggvisp 6. Lock till skål 6. Gummifötter 10. Degkrok 7. Blandningsskål 7. Hastighetsväljare 11. Blandningsvisp 8. Nedre kabinett 8. Öppnarknapp 12. Dammskydd

9 Viktiga säkerhetsföreskrifter För att undvika elstötar bör denna apparat inte användas nära vatten. Doppa inte strömsladden i vatten eller i någon annan vätska. Läs råden, informationen och säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning noggrant innan maskinen används första gången. Strömsladden får inte böjas eller klämmas. Låt inte strömsladden hänga ned från en bordskant då det finns risk för att snubbla. Kontrollera att spänningen som anges på märketiketten motsvarar elnätets spänning. Märketiketten finns på undersidan av motorblocket. Maskinen skall endast anslutas till en AC-strömförsörjning (~). Motorn måste alltid vara avstängd innan maskinen anslutas till elnätet (vrid (7) till inställningen 0 ). Använd inte maskinen utomhus. Den är endast avsedd för inomhus användning. Köksmaskinen bör inte placeras nära öppen eld, lättantändliga material (gardiner, textilier osv.), ett värmeelement, en ugn eller någon annan värmekälla. Före användning placeras maskinen på en vågrät och plan yta. Placera maskinen nära strömkällan så det är snabbt och lätt att dra ut stickkontakten. Maskinen måste användas med den typen av spänning som anges på märkskylten. Fråga din återförsäljare eller det lokala elbolaget om du är osäker på detaljerna angående den tillgängliga strömförsörjningen. Försök inte att reparera köksmaskinen själv då du kommer att utsättas för farliga strömförande delar eller andra faror när maskinens luckor öppnas och tas bort. Reparationer får endast utföras på en kvalificerad verkstad. Köksmaskinen är inte en leksak! Håll den borta från barn. Den måste användas och förvaras utom räckhåll för barn. Noggrann övervakning krävs när maskinen används av eller i närheten av barn. Maskinen bör endast användas för vad den är avsedd för. Används aldrig tom eller utan tillsyn.

10 Vid användning får man inte vidröra rörliga delar med fingrarna. Skador orsakade av felaktig användning eller på grund av att bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna i denna manual inte följs täcks inte av garantin. Koppla bort maskinen från strömmen när den inte används eller före rengöring. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller av en motsvarande kvalificerad person för att undvika faror. Stäng av köksmaskinen innan du byter tillbehör eller kommer nära delar, som under användning är rörliga. Denna köksmaskin är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte har instruerats i användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Teknisk information Spänning/frekvens: V~50/60Hz 1000W Skålkapacitet: 5 liter Standardinnehåll Köksmaskin 1 st. Blandningsskål 1 st. Degkrok 1 st. Blandningsvisp 1 st. Äggvisp 1 st. Bruksanvisning 1 st.

11 Före användning Alla köksmaskinens delar måste rengöras noggrant innan de används första gången (se avsnittet: Rengöring). Använd önskad längd av sladden och ta ut den ur basens förvaringsområde. Härefter måste sladden anslutas till elnätet. Användning 5. Blanda maten enligt tillverkarens instruktioner och vrid sedan den lilla knappen (8) moturs för att öppna kabinettets lucka. 6. Bygg ihop blandningsskålen (3). Denna fylls med mat innan den ställs in i maskinen varefter skålen vrids medurs. 7. Sätt i degkroken (10), äggvispen (9) eller blandningsvispen (11) i maskinens kontakt och vrid sedan kroken/vispen medurs. 8. Tryck kabinettets (1) överste del nedåt genom att vrida knappen (8) medurs. Att blanda eller knåda deg: 6. Ett förslag till förhållande mellan mjöl och vatten är 5:3. 7. Börja med hastighet 1 under 10 sekunder, sedan hastighet 2 under 10 sekunder och härefter hastighet 3 under ca 3 minuter. 8. Vid påfyllning av skålen är det viktigt att den maximala mängden inte överskrids. 9. Maximal mängd mjöl är 1500 g. 10. Degkrok eller blandningsvisp bör användas. Att vispa äggvitor eller grädde: 6. Börja med hastighet 4 till 6. Vispa äggvitorna utan paus under ca 5 minuter tills de är fasta. Tiden beror på äggens storlek. 7. Maximal mängd är 24 ägg. 8. Vid vispgrädde vispas 250 ml färsk grädde med hastighet 4 till 6 under ca 5 minuter. 9. Om skålen fylls med mjölk, grädde eller andra ingredienser är det viktigt att den maximala kapaciteten inte överskrids. 10. Äggvisp bör användas.

12 Blandning av shakes, drinkar eller andra vätskor: 4. Blanda ingredienserna i enlighet med det tillgängliga receptet. Använd hastighet 1 till 6 under ca 5 minuter. 5. Överskrida inte skålens maximala kapacitet. 6. Blandningsvisp bör användas. Rengöring 1. Vid rengöring är det viktigt att hastighetsväljaren är inställd på 0 och att stickkontakten har tagits ut ur vägguttaget. 2. Efter användning måste maskinen svalna innan den rengöras. 3. Vid rengöring av maskinens utsida måste man använda en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. 4. När man rengör interiör, exteriör och dammskyddet (12) får varken slipande rengöringsmedel eller alkohol användas. 5. Doppa aldrig maskinen i vatten. 6. Degkrok, äggvisp och blandningsvisp tåler maskindisk. Tillbehören kan även diskas med varmt vatten och diskmedel. 7. Blandningsskålen tåler maskindisk. Skålen kan även diskas med varmt vatten och diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Manual - DK Model: VCM40A16L

Manual - DK Model: VCM40A16L Manual - DK Model: VCM40A16L Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

HD 90 HD 100. S Varmepledd. Brugsanvisning

HD 90 HD 100. S Varmepledd. Brugsanvisning HD 90 HD 100 S S Varmepledd Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Teckenförklaring

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Mikrobølgeovn MM720CPB-PM

Mikrobølgeovn MM720CPB-PM Mikrobølgeovn MM720CPB-PM HN 7697 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Läs mer

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm LET S GO OUT 1 77 95 cm 24,5 cm 20 cm 67 cm 20 cm 59.5 cm 40.5 cm 58.5 cm 2 1. 2. 3. 4. 3 DANSK Lets Go udendørs rollator Tillykke med købte af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere,

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1 22/09/11 11:18 Page35 BESKRIVNING a Elvisp b Hastighetsväljare och utmatningsknapp för tillbehören c Vispar d Degkrokar e Ballongvisp (beroende på modell) VIKTIGA

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM V 50Hz 900W

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM V 50Hz 900W INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2072 230V 50Hz 900W Description 1. Top Cover; 2.Shower Head; 3 Water Window; 4. Power Switch; 5. Power Cord; 6.Base Decorate; 7.Carafe Assy; 8. Body; 9.Funnel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k SV b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q SV SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Mikrovågsugn. Användarmanual MODELL: HN 1676

Mikrovågsugn. Användarmanual MODELL: HN 1676 Mikrovågsugn Användarmanual MODELL: HN 1676 Läs instruktionerna noggrant innan mikrovågsugnen tas i bruk och förvara dem för senare bruk. Om instruktionerna följs så kommer du att få många års glädje av

Läs mer

Model SM V 50Hz 300W

Model SM V 50Hz 300W Instruction Manual for Smoothie To Go Model SM1050 230V 50Hz 300W PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE USE OF THIS APPLIANCE. 1 Safety Precautions Read all instructions carefully

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W SV HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 42006. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 42006 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK FLISKÆRER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye iseskærer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

FCA-50 FIG. A. Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com

FCA-50 FIG. A. Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com FCA-50 5 1 2 3 4 FIG. A Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com FCA-50 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR

Läs mer

REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN REVERSIBLE 202002 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8 års ålder eller av personer med nedsatt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Model 26192. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 26192. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 26192 Brugsanvisning Bruksanvisning EL-HÆFTE/SØMPISTOL ADVARL: Ved brug af elektrisk værktøj skal de generelle sikkerhedsregler altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og andre

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 OBH Nordica Glassmaskin Innan användning Innan du använder apparaten för första gången

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

JUG BLENDER SM 5040 sv

JUG BLENDER SM 5040 sv JUG BLENDER SM 5040 sv SVENSKA 58-66 2 A B C D E F G H I J K L M 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

FE1-32 FIG. A. Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com

FE1-32 FIG. A. Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com FE1-32 5 4 3 2 1 FIG. A Copyright 2013 Page 1 www.ford-tools.com FE1-32 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

Läs mer

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 300

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 300 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter...3

Läs mer

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014

SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 DANSK MANUAL SVENSK MANUAL ID KODE:M-1561.2014 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 DANSK MANUAL Montage af poolens skimmerfilter Vigtigt: Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsinformationer

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM V 50Hz 1000W

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2073 230V 50Hz 1000W 5 6 1 7 2 8 4 3 Description 1. Reservoir Cover 2. Reservoir 3. Power Switch 4. Power Cord 5. Filter Assembly 6. Basket Holder 7. Funnel

Läs mer

Instruction Manual for Water Kettle. Model No.: WK8212Y. 230V 50Hz 2200W

Instruction Manual for Water Kettle. Model No.: WK8212Y. 230V 50Hz 2200W Instruction Manual for Water Kettle Model No.: WK8212Y 230V 50Hz 2200W MAX 1.7L 1.50 1.00 0.5L MIN Importance This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given

Läs mer

Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning.

Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 17:00 Page97 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för matlagning. BESKRIVNING AV EN a Motorenhet a1 upplåsningsknapp

Läs mer

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 500

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 500 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning T 500 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Sikkerhedsforeskrifter...3

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Instruction Manual for Toaster. Model No.: T V~ 50Hz 800W

Instruction Manual for Toaster. Model No.: T V~ 50Hz 800W Instruction Manual for Toaster Model No.: T362 230V~ 50Hz 800W INSTRUCTION FOR USE PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. IMPORTANT INSTRUCTIONS 1. Please read these instructions before

Läs mer

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten. STANLEY DELUXE IPX4 Stanley deluxe elektrisk grill EG201501-02 MONTERING - OG BRUKSANVISNING! VARNING: Undvik elstötar. Sänk aldrig grillen eller delar av den i vatten eller annan vätska medan den är ansluten.

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

FE1-60-B FIG. 1 Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-60-B FIG. 1 Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-60-B FIG. 1 Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-60-B DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde...

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning Luftpumpe Airflow 400 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i brug. Vi anbefaler,

Läs mer

Superflow F 8000 / 10000

Superflow F 8000 / 10000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow F 8000 / 10000 DANSK Brugsanvisning for Superflow F pumper Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager pumpen i brug. Da vi hele tiden forbedrer

Läs mer

MEAT SLICER INSTRUCTION MANUAL. Model: MS8920S. 230V 50Hz 150W

MEAT SLICER INSTRUCTION MANUAL. Model: MS8920S. 230V 50Hz 150W MEAT SLICER INSTRUCTION MANUAL Model: MS8920S 230V 50Hz 150W FOR HOUSEHOLD USE ONLY PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE USE OF THIS APPLIANCE. IMPORTANT SAFEGUARD When using electrical

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Brugsanvisning / Bruksanvisning Bio pumpe 2000 Bio pump 2000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Bio pumpe 2000 Bio pump 2000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Bio pumpe 2000 Bio pump 2000 DK Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden pumpen tages i brug. Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Läs mer

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69609 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

CHOPPER CH 7280 CH 7280 W

CHOPPER CH 7280 CH 7280 W CHOPPER CH 7280 CH 7280 W SV A B C D E F G 32 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer