EN3000AHW EN3500AHW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN3000AHW EN3500AHW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20"

Transkript

1 EN3000AHW EN3500AHW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 20

2 2 INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER BETJENINGSPANEL DAGLIG BRUG NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING HVIS NOGET GÅR GALT INSTALLATION STØJ TEKNISKE DATA VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer. Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. SIKKERHEDSANVISNINGER DANSK 3 Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. 1.1 Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. 1.2 Generelt om sikkerhed ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.: kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer stuehuse og af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen miljøer af Bed and Breakfast-typen catering og andre anvendelser uden for detail. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bag-

4 4 panel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. 1.3 Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. 1.4 Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen. For kraftig varme kan skade de indvendige plastdele, og der kan trænge fugt ind i det elektriske system, så det bliver strømførende. 1.5 Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig).

5 1.6 Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. 1.7 Miljøhensyn DANSK 5 Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. 2. BETJENINGSPANEL Min Min Max Max 1. Knap til nulstilling af alarm 2. Alarmlampe 3. Action Freeze-kontakt 4. Action Freeze-lampe 5. Kontrollampe for fryser 6. Termostatknap, fryser 7. Fryserens OFF-stilling 8. Kontrollampe for køleskab 9. Termostatknap, køleskab 10. Køleskabets OFF-stilling 2.1 Aktivering af Sæt stikket i stikkontakten. Drej fryserens termostatknap med uret til en mellemindstilling. Kontrollampen for fryseren tændes. Drej køleskabets termostatknap med uret til en mellemindstilling. Kontrollampen for køleskabet tændes. Hvis temperaturen i fryseren er for høj, blinker advarselslampen, og alarmen starter. 2.2 Sådan slukkes apparatet Sluk for apparatet ved at dreje fryserens termostatknap til OFF-stilling. Kontrollampen for fryseren og køleskabet slukkes. 2.3 Slukning af køleskabet Sluk for køleskabet ved at sætte termostatknappen i OFF-stilling. Kontrollampen for køleskabet slukkes. Køleskabet kan ikke være tændt alene. Hvis fryseren bliver slukket, vil køleskabet også blive slukket. 2.4 Temperaturindstilling Temperaturen reguleres automatisk. Apparatet betjenes på følgende måde: drej termostatknappen mod uret for at sætte opbevaringstemperaturen op. drej termostatknappen med uret for at sætte opbevaringstemperaturen ned. I reglen er en mellemindstilling mest passende.

6 6 Når den præcise indstilling vælges, skal du huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: rumtemperaturen hvor tit døren åbnes mængden af mad apparatets placering. Hvis den omgivende temperatur er høj, eller apparatet er helt fyldt, og apparatet står på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis dette sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. 2.5 Action Freeze-funktion Funktionen Action Freeze slås til ved at trykke på Action Freeze-knappen. Lampen Action Freeze tændes. Funktionen standser automatisk efter 52 timer. Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på Action Freezeknappen. Lampen Action Freeze slukkes. 2.6 Temperaturalarm Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af tidligere strømsvigt) vises ved at: Advarselslampen blinker. Alarmen lyder. Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm. Advarselslampen slukker automatisk, når forholdene igen er normale. 3. DAGLIG BRUG 3.1 Nedfrysning af friske madvarer Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid. Du behøver ikke ændre indstilling, før du indfryser små mængder friske madvarer. Inden indfrysning af friske madvarer startes Action Freeze-funktionen 24 timer før, madvarerne lægges i fryseren. Anbring de madvarer, der skal fryses, i øverste rum. Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, står på typepladen indvendigt i skabet. Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal indfryses. 3.2 Opbevaring af frosne madvarer Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i. Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt kan finde de madvarer, du skal bruge. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer ud, undtagen nederste kurv, der skal blive siddende for at sikre god luftcirkulation. På alle hylder undtagen den øverste kan du lægge mad, der rager 15 mm ud fra døren. Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter indfryse dem igen (efter afkøling). 3.3 Optøning Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.

7 3.4 Grøntsagsskuffe Skuffen egner sig til opbevaring af frugt og grønt. DANSK 7 I nogle modeller har skuffen en skillevæg, der kan sættes i forskellige stillinger, så skuffen kan opdeles efter behag. Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes i forbindelse med rengøring. 3.5 Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. Nogle af hylderne skal løftes op i bagkanten, før de kan tages ud. Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation. 3.6 Udtagning af fryserens frysekurve 1 2 Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal tages ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og når du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan tages ud. Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op i kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.

8 Placering af lågehylder Hylderne i lågen kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse. For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende: træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri, og sæt den derpå i den ønskede højde. Flyt ikke hylden nederst i lågen. Den sikrer korrekt luftcirkulation Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke opvaskemidler eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. Kontroller, at afløbsslangen bag på skabet udmunder i drypbakken 4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD 4.1 Energisparetips Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. 4.2 Råd om køling af friske madvarer Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt

9 DANSK 9 Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den 4.3 Råd om køling Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det kommer i kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det anbefales derfor at opbevare citrusfrugt i separate beholdere. Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind. 4.4 Råd om køleskabstemperatur En passende temperatur i køleskabet er ca. +5 C. Det er normalt lidt højere temperatur øverst i køleskabet og lidt lavere temperatur i nederste del. Hvis termostatknappen er indstillet til en lav temperatur, hvis den omgivende temperatur er høj, eller hvis køleskabet er helt fyldt, kører kompressoren i længere tid. Dette medfører koldere temperatur i nederste del af køleskabet, idet den kolde luft synker ned. Det kan betyde, at madvarer med et højt vandindhold begynder at fryse. Hvis køleskabet er for koldt, kan du vælge en højere temperaturindstilling. Undgå at anbringe eventuelle hylder for tæt på afløbet til afrimningsvand. Dette kan medføre en for lav temperatur. Hvis du vil kontrollere temperaturen i de madvarer, der ligger i køleskabet, stiller du et glas vand midt i skabet og anbringer et retvisende termometer med en nøjagtighed på +/- 1 C i glasset. Efter 6 timer kan du aflæse temperaturen. Målingen skal udføres under stabile forhold (dvs. uden at ændre madmængden). 4.5 Råd om frysning Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden. 4.6 Tips om opbevaring af frostvarer For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du: sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen. sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren. åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen. overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

10 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. 5.1 Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste. Det øger apparatets ydeevne og sparer energi. Undgå at beskadige kølesystemet. Når du flytter skabet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i varmt vand med neutral sæbe til udvendig rengøring. Brug ikke sulfosæbe eller skurepulver. Det vil skade lakken eller anti-fingerprint-belægningen på rustfrit stål. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. 5.2 Rengøring af ventilationsristen Ventilationsristen kan tages af inden vask. Luk først døren op, og: Løsn ristens overkant ved at trække udad/nedad i den. Træk risten lige frem for at tage den helt ud. Støvsug under skabet.

11 DANSK Afrimning af køleskabet Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. 5.4 Afrimning af fryser Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt. Rimlag fjernes på følgende måde: Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted Tag skufferne ud af fryseren Læg isolerende materiale rundt om skufferne, f.eks. tæpper eller aviser. Afrimningen går hurtigere, hvis der sættes skåle med varmt vand (men ikke kogende) i fryseren. Løsn afløbsstudsen fra hvilestillingen, tryk den ind som vist på tegningen, og sæt den i nederste skuffe, hvor vandet kan samle sig Skrab forsigtigt isen af, når den begynder at tø op. Brug en skraber af træ eller plast Når al isen er smeltet, rengøres skabet og tørres af, hvorefter afløbsstudsen sættes på plads. Tænd for skabet, sæt stikket i stikkontakten, og læg dybfrostvarerne på plads. Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige den. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, med mindre de er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed. 5.5 Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: 1. tag stikket ud af stikkontakten 2. tag al maden ud 3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør 4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

12 HVIS NOGET GÅR GALT Når apparatet er i brug, kan der opstå nogle små, men irriterende problemer, der kan løses uden assistance fra en tekniker. Problemerne er beskrevet i følgende oversigt, så du ikke risikerer unødvendige udgifter til tekniker. Der optræder bestemte lyde, når køleskabet kører (fra kompressor og kølekreds). Det er normale driftslyde og betyder ikke, at der er noget galt. Køleskabet kører ikke konstant, så hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du aldrig røre apparatets strømførende dele uden først at tage stikket ud af kontakten. Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet støjer. Apparatet står ikke stabilt. Kontroller, om apparatet står stabilt (alle ben og hjul skal hvile på gulvet). Se under "Nivellering". Lydalarmen lyder. Advarselslampen blinker. Kontrollampen blinker. Kompressoren kører hele tiden. Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet. Der løber vand ind i køleskabet. Temperaturen i fryseren er for høj. Der er sket en fejl under temperaturmålingen. Termostatknappen står muligvis forkert. Døren er ikke lukket korrekt. Døren er blevet åbnet for tit. Madvarernes temperatur er for høj. Der er for høj rumtemperatur. Under automatisk afrimning smelter rim på bagpladen. Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet. Madvarer blokerer, så vandet ikke kan løbe ned i vandbeholderen. Se under "Alarm for høj temperatur" Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen). Vælg en højere temperatur. Se under "Lukning af døren". Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Sænk rumtemperaturen. Det er normalt. Rens afløbet. Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.

13 Fejl Mulig årsag Løsning Der løber vand ud af skabet. Der er for meget rim. Temperaturen i skabet er for lav. Temperaturen i skabet er for høj. Temperaturen i køleskabet er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Apparatet virker ikke. Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren. Madvarerne er ikke pakket godt nok ind. Døren er ikke lukket korrekt. Dørpakningen er defekt eller snavset. Termostatknappen står muligvis forkert. Termostatknappen står muligvis forkert. Termostatknappen står muligvis forkert. Døren er ikke lukket korrekt. Madvarernes temperatur er for høj. Der er ingen cirkulation af kold luft i apparatet. Der er lagt store mængder mad på køl på én gang. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Der er lagt store mængder mad til indfrysning på én gang. Der er slukket for apparatet. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Sæt afløbet til afrimningsvand på fordamperbeholderen. Pak maden rigtigt ind. Se under "Lukning af døren". Se under "Lukning af døren". Vælg en højere temperatur. Vælg en højere temperatur. Vælg en lavere temperatur. Se under "Lukning af døren". Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Sørg for, at der er cirkulation af kold luft i apparatet. Læg mindre mængder mad i ad gangen. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere. Læg mindre mængder mad i ad gangen. Tænd for apparatet. DANSK 13 Sæt stikket helt ind i kontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontroller sikringen. Kontakt en autoriseret installatør. Pæren lyser ikke. Pæren er sprunget. Se under "Udskiftning af pæren". Døren har stået åben i for lang tid. Luk døren.

14 14 Fejl Mulig årsag Løsning Døren støder på Apparatet er ikke i vater. Se under "Nivellering" ventilationsristen. Døren flugter ikke med kabinettet Apparatet er ikke i vater. Se under "Nivellering" Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet. 6.1 Udskiftning af pære 6.2 Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Løsn lampedækslet i forkanten, og vip det bagover. 3. Erstat pæren med en ny pære med samme effekt (maks. styrke fremgår af lampedækslet) og med E14-fatning. 4. Sæt netstikket i stikkontakten. 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret. 7. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, før apparatet installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet bruges korrekt. 7.1 Opstilling Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til 32 C N +16 C til 32 C ST +16 C til 38 C T +16 C til 43 C

15 DANSK Placering 50 mm Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør skabet dog ikke placeres under overskabe. Luftspalten kan være: lige over apparatet bag ved og over overskabet. I så fald skal rummet bag overskabet være mindst 50 mm dybt. 7.3 Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. 7.4 Fjernelse af transportbeslag 3 2 Apparatet leveres med transportbeslag, der holder døren på plads under transport. De fjernes på følgende måde: Åbn døren. Fjern transportbeslaget fra dørens sider. Fjern transportbeslaget fra det nederste hængsel (visse modeller). Nogle modeller har en lyddæmpende plade under kabinettet. Fjern ikke denne plade.

16 Nivellering Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Juster evt. benene med en fastnøgle. På nogle modeller kan de bageste hjul justeres ved, at møtrikken på gevindstangen drejes mod venstre for at løfte apparatet og mod højre for at sænke det. 7.6 Vending af låge Lågen vendes på følgende måde: Tag stikket ud af kontakten. Fjern ventilationsristen. Fjern beslaget, og montér det på ristens modsatte side. Læg apparatet med bagsiden nedad, evt. understøttet på en træklods således at bagsiden ikke bliver skadet. Skru det nederste hængsel af og tag den nederste låge af. Skru det øverste hængsel (A1) af, og tag lågen af. Skru dækpladen (A2) af og montér den på den modsatte side. A1 A2

17 DANSK 17 B1 B2 Fjern blindpropperne (B1) ved at sætte en dorn ind i dem og rok dem løs. Skru det midterste hængsel (B2) af og montér det på den modsatte side. Sæt blindpropperne i. De ligger i posen med tilbehør. Montér den øverste låge og skru det øverste hængsel i. Montér den nederste låge og skru det nederste hængsel i ved at skifte drejetappens placering. Skru drejetappen fast. Sørg for, at lågerne flugter og blokeres af låsemøtrikken Løft apparatet, og sæt ventilationsristen på. Skru håndtaget af. Fjern blindpropperne over hullerne i modsatte side med en 3 4 mm dorn eller et bor. Montér håndtaget. Sæt blindpropperne i. De ligger i posen med tilbehør. Sæt skabet på plads. ADVARSEL Sæt apparatet på plads, bring det i vater, og vent mindst fire timer med at tilslutte det til lysnettet. Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: Alle skruer er strammet. Den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet. Lågen åbner og lukker rigtigt. ADVARSEL Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade pakningen tilpasse sig selv. 8. STØJ Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

18 18 OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! SSSRRR! SSSRRR! CLICK! CLICK! HISSS! HISSS! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK!

19 9. TEKNISKE DATA DANSK 19 Mål Højde Bredde Dybde 1750 mm 595 mm 623 mm Temperaturstigningstid 15 h Spænding 230 V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket. 10. MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

20 20 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER KONTROLLPANEL DAGLIG ANVÄNDNING RÅD OCH TIPS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING OM MASKINEN INTE FUNGERAR INSTALLATION BULLER TEKNISKA DATA WE RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

21 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SVENSKA 21 För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga. När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda. Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn. 1.2 Allmän säkerhet VARNING Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet. Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer miljöer av typen bed and breakfast catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen. Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren. Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig. Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten. Om kylkretsen skadas: undvik att komma nära öppen eld och antändande källor ventilera noga rummet där produkten står Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar. VARNING Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

22 Nätkabeln får inte förlängas. 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats. 4. Dra inte i nätkabeln. 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats. Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador. Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder. Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning. 1.3 Daglig användning Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free) Fryst mat får inte frysas om när den har tinats. Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar. Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen. Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen. 1.4 Skötsel och rengöring Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Rengör inte produkten med metallföremål. Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa. Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten. Använd aldrig en hårtork eller andra värmegenererande apparater för att påskynda avfrostningen. Hög värme kan skada plastdelarna inne i produkten, och fukt kan tränga in i det elektriska systemet och göra det strömförande. 1.5 Installation För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet. Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen. När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor). Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

23 1.6 Service Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas. 1.7 Miljöskydd SVENSKA 23 Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas. 2. KONTROLLPANEL Min Min Max Max 1. Larmåterställningsknapp 2. Larmindikering 3. Action Freeze-funktion 4. Kontrollampa för Action Freeze 5. Nätindikator för frys 6. Temperaturreglage för frys 7. Frysens OFF-läge 8. Nätindikator för kyl 9. Temperaturreglage för kyl 10. Kylens OFF-läge 2.1 Slå på Sätt i stickkontakten i eluttaget. Vrid frysens temperaturreglage medurs till en medelhög inställning Frysens nätindikator tänds Vrid kylens temperaturreglage medurs till en medelhög inställning Kylens nätindikator tänds Om temperaturen i frysen blir för hög tänds larmlampan och en ljudsignal avges. 2.2 Stänga av För att stänga av produkten, vrid frysens temperaturreglage till OFF-läget Kylen och frysens nätindikator slocknar 2.3 Stänga av kylen För att stänga av kylen, vrid kylens temperaturreglage till OFF-läge. Kylens nätindikator slocknar Det går inte att bara ha på kylen. Om frysen är avstängd stängs även kylen av. 2.4 Temperaturreglering Temperaturen regleras automatiskt. Gör på följande sätt för att reglera produkten: vrid temperaturreglaget moturs för att erhålla en varmare förvaringstemperatur. vrid temperaturreglaget medurs för att erhålla en kallare förvaringstemperatur. En medelhög inställning är i regel bäst.

24 24 Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: rumstemperaturen hur ofta dörren öppnas mängden matvaror som förvaras produktens placering Om produkten är inställd på en låg temperatur och omgivningstemperaturen är hög eller full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på baksidan. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen. 2.5 Funktionen Action Freeze Du kan aktivera funktionen Action Freeze genom att trycka på Action Freeze-knappen. Kontrollampan för Action Freeze tänds. Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på Action Freezeknappen. Kontrollampan för Action Freeze slocknar. 2.6 Temperaturlarm Temperaturökning i frysfacket (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott) indikeras på följande sätt: Larmindikeringen blinkar. Larmet ljuder. Under larmfasen kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på larmåterställningsknappen. När normala förhållanden har återställts slocknar larmlampan automatiskt 3. DAGLIG ANVÄNDNING 3.1 Infrysning av färska livsmedel Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel samt långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror. För att frysa in en liten mängd färska livsmedel behöver inte den aktuella inställningen ändras. För infrysning av färska livsmedel ska Action Freeze-funktionen aktiveras i minst 24 timmar innan livsmedlet som ska frysas placeras i produkten Placera den färska maten som skall frysas in i det övre facket Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på produktens insida. Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period. 3.2 Förvaring av fryst mat Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta den matvara du söker. Om stora mängder mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom den nedre korgen. Denna måste vara på plats för att säkerställa god luftcirkulation. Med undantag för den översta hyllan kan du på alla hyllor placera mat som sticker ut 15 mm från dörren. I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat). 3.3 Upptining Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

25 SVENSKA 25 Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid. 3.4 Grönsakslåda Denna låda är lämplig för förvaring av frukter och grönsaker. På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov. Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring. 3.5 Flyttbara hyllor Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal skenor så att hyllorna kan placeras enligt önskemål. Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas. Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation. 3.6 Urtagning av fryslådor från frysen 1 2 Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och tag sedan bort den genom att vinkla den främre delen uppåt. För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre del något och sätt in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats.

26 Placering av dörrhyllorna För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer. Justera hyllorna på följande sätt: dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad position. Flytta inte den nedre dörrhyllan, detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga. Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen. Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut på uppsamlingsbrickan. 4. RÅD OCH TIPS 4.1 Tips för energibesparing Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på insidan av produkten. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

27 4.2 Tips om kylning av färska livsmedel För att erhålla bästa resultat: förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den 4.3 Tips om kylning Praktiska råd: Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn. Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla. Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare. Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt. Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ. Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet. 4.4 Tips om temperaturen i kylskåpet En lämplig temperatur i kylen är cirka +5 C. Det är normalt att temperaturen är högre längst upp i kylen och lägre i den nedre delen. Om temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur, och rumstemperaturen är hög eller kylen är full med matvaror, kommer kompressorn att arbeta under en längre period. Detta resulterar i en lägre temperatur i den nedre delen av kylen på grund av kalluften som sjunker nedåt. Detta kan i sin tur medföra att mat med hög vattenhalt börjar frysa. Ställ in en högre temperatur om det blir för kallt. Placera inte några hyllor mot vattentömningshålet. Detta kan leda till för låga temperaturer. Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, placera ett glas vatten centralt i kylskåpet och ställ en riktig termometer med en noggrannhet på +/ 1 C i det. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätningen ska utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylen). 4.5 Tips om infrysning SVENSKA 27 Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt: Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten. Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period. Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet. Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver. Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta. Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten. Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid. Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden. Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna. 4.6 Tips om förvaring av fryst mat Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

28 28 Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren. Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt. Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt. När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt. Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare. 5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FÖRSIKTIGHET Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll. Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. 5.1 Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa. inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. skölj och torka noga. Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt. Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning. Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten så att inte golvet repas. Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck. Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING ERU1102FOW...... SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning Kyl-frys Køle-/fryseskab ERB34257W ERB39251W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel

Läs mer

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

EN3700JHW EN3500AHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21

EN3700JHW EN3500AHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21 EN3700JHW EN3500AHW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 SV Kyl-frys Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...6 4. DAGLIG

Läs mer

ERC33260W ERC37260W...

ERC33260W ERC37260W... ERC33260W ERC37260W...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION..................................................... 3 KONTROLLPANEL.............................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUN2244AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUN2244AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Läs mer

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1402AOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

SDB41411AS. DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL

SDB41411AS. DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL SDB41411AS DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5

Läs mer

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUF2949IOX http://da.yourpdfguides.com/dref/4300258

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUF2949IOX http://da.yourpdfguides.com/dref/4300258 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1204FOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab SV Bruksanvisning 16 Kyl-frys SCS51804S1 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...6 5.

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715 Bruksanvisning Kylskåp KS3315 KS3715 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 Daglig användning 4 Råd och tips _ 5 Underhåll och rengöring _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet och

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X Bruksanvisning Kyl-frys KF34300 KF34300X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X Bruksanvisning Frys FG3320 FG3340 FG3340X Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången _ 5 Daglig användning _ 5 Råd och tips 6 Säkerhetsinformation För din egen

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning 58

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X Bruksanvisning Frysskåp FG2995 FG2995X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

ERF8000W ERF8000X...

ERF8000W ERF8000X... ERF8000W ERF8000X...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. KONTROLLPANEL.......................................................

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S83600CMM1

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX S83600CMM1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W

bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W bruksanvisning Kyl-Frys ENB34633W Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 41 Användning 43 När maskinen används första gången 43 Daglig

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17 Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till!

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801 Bruksanvisning Kyl-frys KF1801 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Säkerhetsföreskrifter Läs noga de bifogade instruktionerna

Läs mer

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3600KOW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 7 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING... 7 6.

Läs mer

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Läs mer

bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X

bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X bruksanvisning Frysskåp EUF29403W EUF29403X EUF29407W EUF29407X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1660-3 12 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 12 Säkerhetsföreskrifter 13 Användning 14 När produkten används första gången 15 Daglig användning 15 Råd och tips

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kjøl-frys Kyl-Frys 58 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa

Läs mer

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3454MFW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING... 7 6.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X SV Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Användning 5 Daglig användning 6 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3600KOW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3600KOW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. KONTROLLPANELEN...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 7 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X SV Bruksanvisning Kyl-frys KF34300 KF34300X Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Användning 5 Daglig användning 6 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2 Инструкция по эксплуатаци и Manual de instrucciones Bruksanvisning Холодильни к Frigorífico Kylskåp IKE2460-2 26 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 26 Säkerhetsföreskrifter 27 Användning 28 Daglig användning

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1122

Bruksanvisning. Frysskåp FG1122 SV Bruksanvisning Frysskåp FG1122 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Användning 4 När produkten används första gången 4 Daglig användning 4 Säkerhetsinformation Råd och tips 5 Skötsel

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 SV Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Användning 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och rengöring

Läs mer

EN3000AHW EN3005JHW EN3300JHW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3000AHW EN3005JHW EN3300JHW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3000AHW EN3005JHW EN3300JHW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp S7129CS2P 14 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 14 Säkerhetsföreskrifter 15 Användning 16 När produkten används första gången 17 Daglig användning 17 Råd och tips

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Observera! Detta skåp är avsett för förvaring av färska och frysta livsmedel. Det kylmedium som används är isobutan eller R-600a som det också kallas. Därför är det viktigt att följande

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm

77 95 cm. 24,5 cm 20 cm. 67 cm 20 cm cm cm cm LET S GO OUT 1 77 95 cm 24,5 cm 20 cm 67 cm 20 cm 59.5 cm 40.5 cm 58.5 cm 2 1. 2. 3. 4. 3 DANSK Lets Go udendørs rollator Tillykke med købte af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere,

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...6

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF3800

Bruksanvisning. Kyl-frys KF3800 SV Bruksanvisning Kyl-frys KF3800 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Användning 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Råd och tips 7 Skötsel och rengöring

Läs mer

EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 6 4. ANVÄNDNING... 7 5. DAGLIG ANVÄNDNING... 7 6. RÅD

Läs mer

ERF7000W1. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERF7000W1. SV Kylskåp Bruksanvisning ERF7000W1 SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. RÅD OCH TIPS... 8 6. SKÖTSEL OCH

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...10 6. RÅD OCH TIPS... 13 7. SKÖTSEL

Läs mer

EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING EN7000W1 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...7 6. RÅD OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

EUF7000W1. SV Frysskåp Bruksanvisning

EUF7000W1. SV Frysskåp Bruksanvisning EUF7000W1 SV Frysskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. RÅD OCH TIPS... 8 6. SKÖTSEL

Läs mer

ERF4115DOW ERF4115DOX

ERF4115DOW ERF4115DOX ERF4115DOW ERF4115DOX SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 6 4. ANVÄNDNING... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl KF2500

Bruksanvisning. Kyl KF2500 Bruksanvisning Kyl KF2500 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsinstruktioner 3 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Kontrollpanel 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Tricks och

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4030 KS4030X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4030 KS4030X SV Bruksanvisning Kylskåp KS4030 KS4030X Innehåll Säkerhetsinformation Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Användning 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Råd och tips 6 Skötsel och rengöring

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

EN3209MFX SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

EN3209MFX SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING EN3209MFX SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...7 6. RÅD OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner

Vejledning til fjernbetjening. Systemindstillinger. INDLÆRINGS MODE - Instruktioner DK Læs hele brugsanvisningen, før du starter installation og montage. Hvis du har nogen spørgsmål til de instruktioner eller advarsler du finder her i manualen, skal du kontakte din lokale forhandler for

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715 SV Bruksanvisning Kylskåp KS3315 KS3715 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Användning 4 Daglig användning 5 Råd och tips 5 Säkerhetsinformation Skötsel och rengöring 6 Felsökning 7

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer