PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND"

Transkript

1 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

2 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Östersunds kommun Maria Boberg Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Thomas Walker, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: Författare: Datum: Handlingen granskad av: Datum: ÅR-MÅN-DAG Tyréns AB Box Sundsvall Trädgårdsgatan 27 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\SUN\252439\G\_Text\PM.docx

3 Inledning Föreliggande PM behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt. Sammanställning av nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk undersökningsrapport. Innehållsförteckning 1 Objekt Ändamål Underlag för Projekterings PM Styrande dokument Planerad/föreslagen konstruktion Markförhållanden Geotekniska förhållanden Hydrogeologiska förhållanden Miljötekniska förhållanden Markradon Dimensionering Planerade konstruktioner Geoteknisk kategori och säkerhetsklass Sammanställning av geokonstruktionens dimensionerande värden Rekommendationer Grundläggning Stabilitet och sättningar Radon Stabilitet Sättningar Kontroll Kompletterande detaljerad geoteknisk undersökning Schaktbottenbesiktning... 6 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun, Beställare: Östersunds kommun, Sammhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\PM.docx 3(6)

4 1 Objekt På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl. handelsområde Östersunds kommun. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Håkan Henriksson. 2 Ändamål Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende de geotekniska förhållandena för fortsatt planering för uppförandet av ett handelsområde enligt föreslaget planområde. 3 Underlag för Projekterings PM Samtliga underlag redovisas i Markteknisk undersökningsrapport (MUR), daterad Styrande dokument Tabell 1 Styrande dokument Dokument Eurokod 7, 1997 TKGeo 11 Anläggnings AMA 10 5 Planerad/föreslagen konstruktion Planerade byggnader är i form av sk. storbutiker, och skall inrymma handelsbyggnader, parkeringar och område förlastning m.m. Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun, Beställare: Östersunds kommun, Sammhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\PM.docx 4(6)

5 6 Markförhållanden 6.1 Geotekniska förhållanden Ytskiktet utgörs dels av fyllnadsmassor av grovkorniga jordar (grusig sand) på de befintliga körytorna, runt industribyggnaderna. Tjockleken varierar mellan ca 0,5-1,3m. I övrigt består fyllningsmaterialet av en finkornig siltig/lerig morän. I orörd mark och i vissa uppfyllda områden har organiska jordar påträffats. Lagertjockleken varier från 0,1m till som mest 1,5m (T8). Sonderingsstopp har sedan erhållits mot troligt block i morän mellan ca 0,6-6,0meter under markytan. 6.2 Hydrogeologiska förhållanden Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts. Vatten har noterats i skruvborrhål (T8),på en nivå ca 3,0m under markytan. 6.3 Miljötekniska förhållanden Markradon Enligt utförda markradonmätningar kan området klassas som normalradonmark och därmed rekommenderas radonskyddande åtgärder för planerade byggnader, enligt STATENS PLANVERK rapport 59:1982. I undersökningspunkt T8 och T12 uppmättes radonhalten i jorden till 12 resp. 20 kbq/m 3, (rapport BFR R85:1988, rev 1990), se tabell: Radonhalt i jordluft, haltgräns vid klassificering av mark Rekommenderat radonskydd för nybyggnad <10 kbq/m 3 Lågradonmark Inga kbq/m 3 Normalradonhalt Radonskyddande >50 kbq/m 3 Högradonhalt Radonsäkert 7 Dimensionering 7.1 Planerade konstruktioner Grundläggningssätt, grundläggningsdjup och nedräknade laster är vid denna rapports författande inte kända. 7.2 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass Planerade anläggningar avseende anläggning och eventuella stödkonstruktioner kan hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK 2) 7.3 Sammanställning av geokonstruktionens dimensionerande värden Inga härledda värden har tagits fram i detta skede. Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun, Beställare: Östersunds kommun, Sammhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\PM.docx 5(6)

6 8 Rekommendationer 8.1 Grundläggning Innan grundläggning kan ske, måste all organisk jord avlägsnas. Grundläggning utförs lämpligen frostfritt/frostskyddat i torrhet på den fasta moränen, med platta på mark eller plintar på ett kapillärbrytande krossmaterial enligt AMA 10 CEF Stabilitet och sättningar Inga stabilitets- och sättningsproblem bedöms föreligga inom området. 8.3 Radon En kompletterande radonmätning rekommenderas att utföras i samband med en detaljerad geoteknisk utredning. 8.4 Stabilitet Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga. 8.5 Sättningar Eventuella sättningar kommer att utbildas snabbt och inga skadliga sättningar bedöms uppstå. 9 Kontroll 9.1 Kompletterande detaljerad geoteknisk undersökning För att kunna säkerställa ovanstående antaganden, måste en detaljerad geoteknisk undersökning utföras. 9.2 Schaktbottenbesiktning Schaktbottnar skall besiktas av geotekniker innan uppfyllnad får ske. Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun, Beställare: Östersunds kommun, Sammhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\PM.docx 6(6)

7 MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

8 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl. Östersunds kommun Titel på rapport: MUR Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Östersunds kommun Maria Boberg Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Thomas Walker, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: Författare: Datum: Handlingen granskad av: Datum: Tyréns AB Trädgårdsgatan 27 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx

9 Innehållsförteckning 1 Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Arkivmaterial Topografi Ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner Positionering Geotekniska fältundersökningar Utförda sonderingar Utförda provtagningar Undersökningsperiod Fältingenjörer Kalibrering och certifiering Provhantering Geotekniska laboratorieundersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Laboratorieingenjörer Kalibrering och certifiering Provförvaring Hydrogeologiska undersökningar Utförda undersökningar Miljötekniska undersökningar Radon Kalibrering och certifiering Härledda värden Jordartsbeskrivning Hållfasthets- och deformationsegenskaper Hydrogeologiska egenskaper Miljötekniska egenskaper... 9 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 3(9)

10 Bilagor Beteckning Datum Rev. datum Fältrapport Labrapport Ritningar Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum G Plan- och sektionsritning, 1:1000 1: Tillhörande dokument/hänvisningar Beteckning Datum Rev. datum PM Geoteknik O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx

11 1 Objekt På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl. handelsområde Östersunds kommun. 2 Ändamål Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende de geotekniska förhållandena för fortsatt planering för uppförandet av ett handelsområde enligt föreslaget planområde. 3 Underlag för undersökningen Underlag för undersökningen har varit: Grundkarta upprättad genom utdrag ur Samhällsbyggnadsförvaltningens primärkartverk , från Östersunds kommun Anvisningar enligt förfrågningsunderlag Betongen 1 m.fl. Östersund, daterat Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Fältplanering SS-EN Fältutförande Standard eller annat styrande dokument Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument WST / VIM SIS-CEN ISO TS / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Övriga ej Europastandarder Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Provtagningar Skruvprovtagning EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 5(9)

12 Tabell 3. Laboratorieundersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN/ISO Vattenkvot SS-EN/ISO Arkivmaterial Inga tidigare undersökningsmaterial har inarbetats i denna handling. 5.1 Topografi Området utgörs av relativt plan terräng, och markytan sluttar svagt mot öster. 5.2 Ytbeskaffenhet Stora delar består av öppen terräng med asfalterade- och grusade ytor. I övrigt består marken av gräs- och ängsmark med områden med sly och skog. 5.3 Befintliga konstruktioner Stora delar av området utgörs idag av ett industriområde med tillhörande byggnader. 6 Positionering Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Ingemar Engström, Tyréns AB i mätklass A enligt SGF Rapport 1:96. Inmätning har utförts med Trimble R8 GPS/GNSS. Koordinatsystem: SWEREF Höjdsystem: RH Geotekniska fältundersökningar 7.1 Utförda sonderingar Aktuella sonderingar omfattar: Viktsondering (Vim) i 12 st punkter Slagsondering (Slb) i 3 st punkter Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport Betongen 1 m.fl. Östersund, daterad Utförda provtagningar Aktuella provtagningar omfattar: Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 11 st punkter Utförda provtagningar redovisas i Fältrapport Betongen 1 m.fl. Östersund, daterad Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 6(9)

13 7.3 Undersökningsperiod Undersökningarna har utförts under perioden Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Ingemar Engström, fältingenjör Tyréns AB. 7.5 Kalibrering och certifiering Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604. Tabell 4. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Borrbandvagn Christian von Walden, Georent i Sverige AB 7.6 Provhantering Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 Geoteknisk Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. Fältprotokoll för utförda provtagningar redovisas i Fältrapport, daterad Geotekniska laboratorieundersökningar 8.1 Utförda undersökningar Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: Jordartbenämning av 13 st prover Vattenkvot ostörda prover av 6 st prover Inga tydliga lukt- eller färgförändringar som kan vara orsakade av föroreningar har noterats i fält. Utförda provtagningar redovisas i Fältrapport Betongen 1 m.fl. Östersund, daterad Undersökningsperiod Laboratorieundersökningar har utförts under perioden Laboratorieingenjörer Laboratorieundersökningar har utförts av Håkan Henriksson/Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB. Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 7(9)

14 8.4 Kalibrering och certifiering All laboratoriearbete är utför enligt gällande standarder. För information angående kalibrering och certifiering se Laboratorierapport Betongen 1 m.fl. Östersund, daterad Provförvaring Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i tre månader efter utförd undersökning. 9 Hydrogeologiska undersökningar 9.1 Utförda undersökningar Inga hydrogeologiska undersökningar är utförda i detta översiktliga skede. Dock har en notering av iakttagen vattenyta i provtagningspunkt T8 registrerats. Vattenytan noterades var vid undersökningstillfället på nivån , ca 3,0meter under markytan 10 Miljötekniska undersökningar 10.1 Radon Radonundersökning har utförts i 2 provtagningspunkter T8 och T12, med markradoninstrument MARKUS 10. T8 12 kbq/m 3 T12 20 kbq/m 3 Resultatet av markradonmätningarna klassas som Normalradonmark Kalibrering och certifiering Tabell 4. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Markus10 # Claes Ström, Gammadata Instrument AB Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 8(9)

15 11 Härledda värden 11.1 Jordartsbeskrivning På befintliga körytor, visar upptagna provtagningar att ytskiktet utgörs av grovkorniga fyllnadsjordar, grusig sand. (Materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1) I övriga områden med fyllnadsmaterial utgörs dessa av en mer finkornig morän, siltig- alt. lerig morän (materialtyp 5A, tjälfarlighetsklass 4). Lagertjockleken varierar från ca 1,0meter ner till ca 3,0m i provtagningspunkt T9. Vattenkvoten i dessa gjordar varierar mellan ca 10-14%. Fyllningen underlagras av naturligt lagrade moräner, grusig sandig silt/lermorän (materialtyp 5A, tjälfarlighetsklass 4). Vattenkvoten varierar i de undersökta jordarna mellan 12 och 14% Fyllningsmaterialet har framförallt registrerats i områdets norra delar. Där inget fyllnadsmaterial har noterats, består jorden av organiska jordar (mulljord) i överytan. De varierar i lagertjocklek mellan 0,1-0,5m. I provtagningspunkt T8 har dock mullhaltiga jordar noterats ner till ca 1,5m. Mulljorden och fyllningen underlagras av sedan av en fast lagrad finkornig siltig/lerig morän (materialtyp 5A, tjälfarlighetsklass 4). I sonderingspunkt T10, har även ett lager med torv alt. mulljord noterats mellan 0,4-0,8meter under markytan. Sonderingsstopp har erhållits med viktsondering mellan 0,6-5,0m under markytan. I tre av undersökningspunkterna har sonderingsstopp med slagsondering erhållits mellan ca 2,0-6,0m Hållfasthets- och deformationsegenskaper Inga härledda hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats i denna översiktliga geotekniska undersökning Hydrogeologiska egenskaper I samband med fältundersökningen har en vattenyta noterats i undersökningspunkt T8. Vattennivån var vid denna tidpunkt +349,4m, ca 3,0m under markytan. Vår bedömning är att befintlig grundvattenyta ligger i nivå med denna notering. Dock kan grundvattenytan vara högre i samband med riklig nederbörd och vid snösmältningsperioder Miljötekniska egenskaper Resultatet av markradonmätningarna, klassas som Normalradonmark. Dock bör kompletterande radonundersökningar utföras i ett detaljerat skede. Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\MUR.docx 9(9)

16 FÄLTRAPPORT/GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

17 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl. Östersunds kommun Titel på rapport: Fältrapport Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Östersunds kommun Maria Boberg Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: Författare: Datum: Handlingen granskad av: Datum: ÅR-MÅN-DAG Tyréns AB Box Sundsvall Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\SUN\252439\G\_Text\Fältrapport.docx

18 Innehållsförteckning 1 Allmän projektinformation Omfattning Kvalitetsinformation och observationer... 5 Bilagor Beteckning Datum Rev. datum Bilaga 1 Kalibreringsprotokoll borrbandvagn Tillhörande dokument/hänvisningar Denna Fältrapport/Geoteknik tillhör MUR/Geoteknik Betongen 1 m.fl Östersund, daterad Uppdrag: Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\Fältrapport.docx 3(5)

19 1 Allmän projektinformation Datum: Utrustning: Borrbandvagn 604 Ledningsutsättning: Ledningskollen och Östersunds kommun Ansvarig fältingenjör: Ingemar Engström 2 Omfattning Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN Fältutförande SS-EN-ISO / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Beteckningssystem EN ISO :2006 Tabell 2. Utförda sonderingar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument WST / VIM SIS-CEN ISO TS / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Övriga ej Europastandarder Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Provtagningar Skruvprovtagning EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 O:\SUN\252439\G\_Text\Fältrapport.docx

20 Tabell 3. Utförda undersökningspunkter Id Typ Filnamn T1 Slb T SLB Vim Skr T VIM T2 Vim T VIM Skr T3 Vim T VIM Skr T4 Slb T SLB Vim Skr T VIM T5 Slb T SLB Vim Skr T VIM T6 Vim T VIM Skr T7 Vim T VIM T8 Vim T VIM Skr T9 Vim T VIM Skr T9A Vim T9A VIM T10 Vim T VIM Skr T11 Vim T VIM Skr T12 Vim T VIM Skr 3 Kvalitetsinformation och observationer Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn Geotech 604, redovisas i bilaga 1. Uppdrag: Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\Fältrapport.docx 5(5)

21

22

23 LABORATORIERAPPORT/GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

24 Uppdrag: , Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Östersunds kommun Maria Boberg Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: Författare: Datum: Handlingen granskad av: Datum: ÅR-MÅN-DAG Tyréns AB Box Sundsvall Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\SUN\252439\G\_Text\Labrapport.docx

25 Innehållsförteckning 1 Omfattning Kvalitetsinformation och observationer Övrig information... 4 Bilagor Beteckning Datum Rev. datum Bilaga 1 - Laboratorieprotokoll störda prover Tillhörande dokument/hänvisningar Denna Laboratorierapport/Geoteknik tillhör MUR/Geoteknik Betongen 1 m.fl. Östersund, daterad Uppdrag: Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\Labrapport.docx 3(4)

26 1 Omfattning Tabell 1. Utförda laboratorieundersökningar enligt följande standarder/tekniska specifikationer/metodbeskrivningar Metod Klassificering SS-EN/ISO Vattenkvot SS-EN/ISO Standard eller annat styrande dokument Tabell 2. Antal utförda laboratorieundersökningar fördelat på metod Metod Antal Klassificering st Vattekvot st 2 Kvalitetsinformation och observationer Tyréns geolab i Sundsvall har utfört alla laborationer enligt gällande och rådande laboratoriestandarder. De geotekniska laborationerna är utförda av Håkan Henriksson och MedhatAl-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB Sundsvall 3 Övrig information Inga tydliga lukt- eller färgförändringar som kan vara orsakade av föroreningar, har noterats i lab. Uppdrag: Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Beställare: Östersunds kommun Samhällsbyggnad O:\SUN\252439\G\_Text\Labrapport.docx 4(4)

27 Sida 1:2 Uppdragsnamn Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Borrhålsnummer Djup under my/provtagningsnivå Provtagningssätt Jordart PROVTABELL BILAGA Uppdragsnummer: Enligt TK Geo AMA Anläggning Vattenkvot Materialtyp Tjälfarlighetsklass Konflytgräns T1 0,0-0,5 Skr Fyllning/Grusig sand Fältbedömt 0,5-1,0 " Fyllning/silt/lermorän Fältbedömt 1,0-2,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 12% Okulär Anm. T2 0,0-0,1 Skr Mulljord Fältbedömt 0,1-1,0 " Grusig silt/lermorän Fältbedömt 1,0-2,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 12% Okulär T3 0,0-0,5 Skr Mulljord Fältbedömt 0,5-1,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 Okulär 1,0-2,0 " Siltig/lerig morän Fältbedömt T4 0,0-1,3 Skr Fyllning/grusig sand Fältbedömt 1,3-2,0 " Fyllning/grusig silt/lermorän Fältbedömt 2,0-3,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 Okulär T5 0,0-0,1 Skr Mulljord Fältbedömt 0,1-0,8 " Mullhaltig grusig sand Fältbedömt 0,8-2,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 14% Okulär 2,0-3,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 Okulär T6 0,0-0,1 Skr Mulljord Fältbedömt 0,1-1,0 " Något sandig grusig silt/lermorän Fältbedömt 1,0-2,0 " Något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 13% Okulär T8 0,0-1,5 Skr Mulljord Fältbedömt 1,5-2,0 " Fyllning/något sandig grusig siltmorän 5A 4 Okulär 2,0-2,7 " Fyllning/mullhaltig siltig/lerig morän Fältbedömt 2,7-3,0 " Fyllning/Sand Fältbedömt 3,0-3,6 " Siltig/lerig morän Fältbedömt Lab. undersökare Undersökningsdatum Håkan Henriksson/Medhat Al-Nasrawi

28 Sida 2:2 Uppdragsnamn Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Borrhålsnummer Djup under my/provtagningsnivå Provtagningssätt T9 0,0-1,0 Skr 1,0-2,0 " 2,0-3,0 " Jordart Fyllning/Mullhaltig grusig sandig silt/lera Fyllning/mullhaltig grusig sandig silt/lera Fyllning/sandig grusig siltig/lerig morän PROVTABELL BILAGA Uppdragsnummer: Enligt TK Geo AMA Anläggning Vattenkvot Materialtyp Tjälfarlighetsklass Konflytgräns Anm. Fältbedömt Fältbedömt 4A 3 Okulär T10 0,0-0,4 Skr Fyllning/grusig siltig sand Fältbedömt 0,4-0,8 " Torv Fältbedömt 0,8-1,0 " Grusig silt/lermorän Fältbedömt 1,0-2,0 " Fyllning/något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 14% Okulär T11 0,0-0,2 Skr Mulljord Fältbedömt 0,2-1,0 " Fyllning/något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 Okulär 1,0-2,0 " Fyllning/något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 10% Okulär T12 0,0-0,2 Skr Mulljord Fältbedömt 0,2-1,0 " Fyllning/något sandig grusig silt/lermorän 5A 4 Okulär 1,0-2,0 " Grusig silt/lermorän Fältbedömt Lab. undersökare Undersökningsdatum Håkan Henriksson/Medhat Al-Nasrawi

29

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-163 GEOTEKNIK Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175 Rapport ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175 SLUTRAPPORT 2015-10-02 Uppdrag: 265204, GEOTEKNIK PAJALA KOMMUN Titel på rapport: Översiktlig geoteknisk undersökning, Pajala 9:3 och 9:175

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING

PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING 2015-11-09 Uppdrag: 264635, Planprogram Lill-Jansberget Titel på rapport: Lill-Jansberget Status: Utredning Datum: 2015-11-09

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-27 NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND MAF Arkitektkontor

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1 Kund Storumans

Läs mer

GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET

GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET 2013-10-15 Uppdrag: 251029, Geoteknik för elektrifiering av Haraholmsspåret Titel på rapport: Geoteknik

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr 230618 Sidan 1 av 7 FORTIFIKATIONSVERKET / TULLVERKET NY TULLSTATION TÖCKSFORS, ÅRJÄNG Ny Tullstation GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport () Rapport 2015-11-25 Reviderad: Upprättad av: Anders Andersson Granskad av: Godkänd av: Per Rendahl KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA 2016-08-26 UPPDRAG 270938, Förskolor Västerås Titel på rapport: PM Geoteknik(PM/Geo) Datum: 2016-08-26 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Västerås Stad Fastighetskontoret

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-02 DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Tierps Kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun Datum: 2015-03-18 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-810 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Del

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. PM Geoteknik

VASSARA 10, GÄLLIVARE. PM Geoteknik VASSARA 10, GÄLLIVARE PM Geoteknik 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE PM Geoteknik KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972 31 Luleå Besök: Smedjegatan 24 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Geoteknisk undersökning för nya villor och gruppboende inom fastigheterna Lugnet 26-27 & Hallunda 4:34, 2014-08-25 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Markteknisk undersökningsrapport MUR Mullsjö kommun Markteknisk undersökningsrapport MUR Nykyrka Ruder 1:7 m.fl. Mullsjö Grontmij AB Linköping Vår referens Linköping MUR Datum 2013-06-12 Uppdragsnr 10010753 Namnteckning Märta Lidén Granskad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK LILJESTRAND FASTIGHETER AB UPPDRAGSNUMMER: 31110000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx 01-03-91 1 3 5 6 7 7.1 8 9

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Befintliga förhållanden 1 3 Syfte / omfattning 1 4 Underlag

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg BESTÄLLARE Oskarshamn kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE-391 25 Kalmar Besök:

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014 BOHUSGEO AB Kv Magistern Strömstad Detaljplan Försöksrapport/Fält - Geoteknik Undersökningarna utförda i augusti 2014 Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Upprättad av: Daniel Lindberg Granskning: Bengt Leking

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun Datum: 2014-04-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-606 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Björnemossen 3:38, Hova, Gullspångs

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun Datum: 2014-12-09 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-755 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Diamanten,

Läs mer

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE 2013-12-12 Upprättad av: Petter Liljegren Granskad av: Martin Holmberg Kund Östra Sjögatan 18 391 26 Kalmar Kundombud: Peder Hägg Konsult WSP Sverige AB Södra

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) MÖLNDALS STAD KÅLLEREDGÅRDEN DETALJPLAN, MÖLNDAL MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2016-06-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered office:

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer