Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen"

Transkript

1 Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 6 maj 2000

2 1. För att proceduren sortera ska fungera som tänkt kan den se ut på följande sätt: const min = 1; max = 3; type tal = integer; index = min..max; vector = array [index] of tal; var v:vector; procedure sortera (var v : vector); var tmp:tal; begin while not ((v[1]<=v[2]) and (v[2]<=v[3])) do begin if v[1] > v[2] then begin tmp:=v[1]; v[1]:=v[2]; v[2]:=tmp; if v[2] > v[3] then begin tmp:=v[2]; v[2]:=v[3]; v[3]:=tmp; { sortera } a. (2p) De fel som finns i den ursprungliga koden är: i. I procedurhuvudet: v måste referensanropas om sorteringen ska ge resultat utanför proceduren. ii. I procedurhuvudet: v kan inte typdeklareras som föreslaget p.g.a. att när vi anropar sortera med ett argument, v1 kan v1 INTE vara av samma typ som den formella parametern, v i procedurhuvudet. iii. I båda IF-satserna finns samma typ avproblem: Det måste finnas en temporär variabel som tillfälligtvis lagrar ett värde. iv. Slutligen kan inte en procedur tilldelas ett värde, det är endast funktioner som kan tilldelas ett värde. Att ändra proceduren sortera till en funktion är inte att rekommendera eftersom en tilldelning till funktionen måste göras. Typen vector är en sammansatt typ och kan inte returneras ty det går inte att returnera annat än atomiska värden till en funktion. Den bästa och enklaste lösningen på detta problem är helt enkelt att ta bort raden sortera := v; och låta referensanropa vektorn som ska sorteras, se under punkt i. 1

3 b. (2p) De sätt vi lärt oss är glassbox, blackbox och tickingbox. i. Glassbox. Man vet hur koden ser ut och väljer testdata så att alla möjliga vägar genomlöps. Provkör därefter programmet med vald testdata för att se att det förväntade resultatet erhålls.. ii. Blackbox. Man ska välja testdata utifrån vetskapen om vad programmet ska göra inte hur koden ser ut. Testdata är en vektor med t.ex. 1) de olika permutationerna av 1, 2 och 3. 2) några eller alla tal lika t.ex. 1, 1 och 2. 3) extrema värden t.ex. MaxInt samt 4) felaktiga värden t.ex. a, hej och iii. Tickingbox. Inget test utförs, först när det blir fel åtgärdas det (förhoppningsvis). 2. a. (1p) Operativsystemets uppgifter: organisera det interna arbetet, assistera program, effektivisera användningen av datorns resurser. b. (1p) Med virtuellt minne håller man endast en del av varje program i primärminnet och resten ligger på sekundärminnet och hämtas in vid behov, varvid den nyss aktuella delen av programmet kan flyttas till sekundärminnet om det inte längre får plats i primärminnet. c. (2p) Både stack och kö är en speciell typ avliststruktur. En lista där operationer endast sker i en ände avlistan kallas stack, dvs elementen sätts in och tas bort från samma ände. Detta kallas också LIFO, Last In First Out. Listor där man opererar på elementen i den ordning som de sätts in kallas för köer, dvs elementen sätts in i ena änden och tas bort från den andra änden i listan. Detta kallas också FIFO, First In First Out. d. (3p) En kontinuerlig lista är en liststruktur där posterna i listan ligger i en följd i minnet. (En kontinuerlig lista är indexerbar och motsvaras av ARRAY i Pascal. När en kontinuerlig lista skapas reserveras plats till hela listan i minnet.) En diskontinuerlig lista är en liststruktur där posterna i listan läggs där minnesutrymme finns och läggs in först när ett NEW-kommando ges. (I Pascal byggs en sådan struktur upp med hjälp avpekare och poster.) En diskontinuerlig listas fördelar framför en kontinuerlig listas är: listan har en flexibel längd, lätt att sätta in och ta bort element inuti en lista samt strukturera om i en lista. 2

4 3. a. (3p) Konstruktor sätter samman komponenter till ett objekt. Selektor väljer ut en komponent från ett objekt. Predikat utför något slags test, resultatet är ett sanningsvärde. Följande kan vara bra att ha: Konstruktorer: (define (makeaktie namn datum start) (list namn datum start)) (define (makeport) (list)) Selektorer: (define (picknamn aktiepost) (car aktiepost)) (define (pickdatum aktiepost) (cadr aktiepost)) (define (pickstart aktiepost) (caddr aktiepost)) (define (firstaktie port) (car port)) (define (restaktier port) (cdr port)) Predikat: (define (empty? port) (null? port)) b. (2p) (define (insert aktiepost port) (cons aktiepost port)) c. (4p) (define (searchaktienamn port) (cond ((empty? port) port) ((eq? aktienamn (picknamn (firstaktie port))) (insert (firstaktie port) (searchaktienamn (restaktier port)))) (else (searchaktienamn (restaktier port))))) 3

5 4. a. (2p) Typdeklarationen för min kö är: CONST min = 1; max = 50; TYPE string = PACKED ARRAY [min..max] OF Char; personptr = ^person; person = RECORD namn : string; persnummer : integer; size : integer; next : personptr; queueptr = ^queue; queue = RECORD first,last : personptr; Jag väljer en diskontinuerlig lista eftersom jag inte vet hur många element som kommer att finnas i kön. Kön har ett huvud vilket underlättar behandlingen av kön. b. (3+3p) PROCEDURE enqueue (p:personptr; q : queueptr); BEGIN IF full(q) THEN WriteLn( Kön är full, kan ej lägga till ett element ) ELSE IF empty(q) THEN BEGIN q^.first:=p; q^.last:=p; END ELSE BEGIN q^.last^.next:=p; q^.last:=p; { enqueue } FUNCTION dequeue (q : queueptr):personptr; VAR tmp: personptr; BEGIN dequeue:=nil; IF NOT empty(q) THEN BEGIN tmp:=q^.first; q^.first:=q^.first^.next; tmp^.next:=nil; dequeue:=tmp; { dequeue } c. (2p) De funktioner som behövs till ovanstående är full och empty. FUNCTION empty (q :queueptr) : Boolean; Previllkor: Kön q har skapats Postvillkor: Om kön, q är tom returneras true annars false. FUNCTION full (q : queueptr): Boolean; Previllkor: Kön q har skapats Postvillkor: Om kön, q är full returneras true annars false. 4

6 5. (6p) program removedate(personal); Var personal, tmp : TEXT; begin reset(personal); rewrite(tmp); while not eof(personal) do if eoln(personal) then begin writeln(tmp); get(personal); end else if personal^ in [ ] then get(personal) else begin write(tmp,personal^); get(personal); reset(tmp); rewrite(personal); while not eof(tmp) do if eoln(tmp) then begin writeln(personal); get(tmp); end else begin write(personal,tmp^); get(tmp); end. 6. a. (2p) Den angivna proceduren är inte svansrekursiv eftersom cons börjar operera på sina argument först efter det att de rekursiva anropen är klara. b. (4p) (define (derivera poly) (define (inner poly potens res) (if (null? poly) res (inner (cdr poly) (+ potens 1) (append res (list (* potens (car poly))))))) (if (null? poly) () (inner (cdr poly) 1 ()))) 5

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 10 december 2008 1. a. Man testar med typiska värden, gränsvärden och värden utanför specificerad indatavärdemängd. Helst med alla permutationer av

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 19:e maj 2000 1. a. (4p) I koden finns två fel. i. I den inre funktionen ser vi att argumentet in referensanropas. Det får till följd att listan förstörs,

Läs mer

Sökning och sortering

Sökning och sortering Sökning och sortering Att söka efter data man lagrat undan för senare användning är vanligt Egentligen har man ingen annan anledning för att lagra undan data Har man mycket data och många sökningar måste

Läs mer

Sökning och sortering. Sökning och sortering - definitioner. Sökning i oordnad lista. Sökning med vaktpost i oordnad lista

Sökning och sortering. Sökning och sortering - definitioner. Sökning i oordnad lista. Sökning med vaktpost i oordnad lista Sökning och sortering Sökning och sortering - definitioner Att söka efter data man lagrat undan för senare användning är vanligt Egentligen har man ingen annan anledning för att lagra undan data Har man

Läs mer

Kontinuerliga listor. Fält (listor) Kontinuerliga listor... Kontinuerliga listor...

Kontinuerliga listor. Fält (listor) Kontinuerliga listor... Kontinuerliga listor... Fält (listor) Kontinuerliga listor En lista av värden 2 3 4 5 6 7 8 9... kan naturligtvis representeras av tal1, tal2, tal3,... men det finns då ingen möjlighet att välja element utan att explicit ange

Läs mer

Ordnad lista. Listor... Ordnad lista... Ordnad lista typer

Ordnad lista. Listor... Ordnad lista... Ordnad lista typer Listor... Ordnad lista Hur blir det om man skall sätta in och ta ut mitt i listan? Hur blir det om vi förutom referenser framåt också har referenser bakåt? Kan vi tänka oss annan organisation än linjära

Läs mer

Typsystem. DA2001 (Föreläsning 23) Datalogi 1 Hösten / 19

Typsystem. DA2001 (Föreläsning 23) Datalogi 1 Hösten / 19 Typsystem Typsystem finns i alla programmeringsspråk. Avsikten med typsystem är att kontrollera att uttryck är säkra i den bemärkelsen att innebörden i operanderna är klar och inte är motsägelsefull och

Läs mer

Typsystem. Typsystem... Typsystem... Typsystem... 2 *

Typsystem. Typsystem... Typsystem... Typsystem... 2 * Typsystem Typsystem finns i alla programmeringsspråk. Avsikten med typsystem är att kontrollera att uttryck är säkra i den bemärkelsen att innebörden i operanderna är klar och inte är motsägelsefull och

Läs mer

Omgivningar. Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem.

Omgivningar. Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem. Omgivningar Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem. (define (sqrroot c) (define (fixpoint guess c eps) (define

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1

Datalogi, grundkurs 1 Datalogi, grundkurs 1 Fiktiv Tentamen Lösningsförslag och kommentarer 1. Lösningsförslaget nedan förutsätter ingenting om filens innehåll och är alltså mer generell än nödvändigt: alfa= ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Läs mer

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Föreläsning 4 Kö Föreläsning 4 ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista ADT Kö Grundprinciper: En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1

Datalogi, grundkurs 1 Datalogi, grundkurs 1 Tentamen 10 december 2008 konverterad till Python Hjälpmedel: Kommer att finnas i skrivsalarna, bl.a. Revised 6 Report on the Algorithmic Language Scheme och två olika s.k. Cheat

Läs mer

Deklarationer/definitioner/specifikationer

Deklarationer/definitioner/specifikationer Deklarationer/definitioner/specifikationer Konstantdefinitioner innebär att ett namn binds och sätts att referera till ett värde som beräknas vid kompileringen/interpreteringen och som under programmets

Läs mer

Funktionell programmering DD1361

Funktionell programmering DD1361 Funktionell programmering DD1361 Tupler Två eller fler (men ändligt) antal element. Elementen kan vara av olika typer. Ex: (1,2) :: (Integer, Integer) (( 2, hejsan ), True) ::? Tupel med två element ->

Läs mer

Tentamen Grundläggande programmering

Tentamen Grundläggande programmering Akademin för Innovation Design och Teknik Tentamen Grundläggande programmering Kurskod: DVA103 Datum 2012-06-11 Tid 14.10 16.30 Examinator: Lars Asplund Maxpoäng: 48 Betygsgränser: Betyg 3: 20 Betyg 4:

Läs mer

Lösningsförslag. TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum:

Lösningsförslag. TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: 2013-03-12 Lösningsförslag Dugga 3 (provkod TEN1), Tid: kl 14-16, Datum: 2013-03- 12 Läs alla frågorna först och bestäm dig för den ordning som passar dig

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

Länkade strukturer. (del 2)

Länkade strukturer. (del 2) Länkade strukturer (del 2) Översikt Abstraktion Dataabstraktion Inkapsling Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper (ADT) Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Abstraktion Procedurell abstraktion

Läs mer

Standardfilerna Input och Output

Standardfilerna Input och Output Standardfilerna Input och Output Standardfilerna Input och Output är textfiler av typen TEXT (som bara finns för filer). Innehållet är av typen Char och filerna är strukturerade i form av rader. En sådan

Läs mer

Standardfilerna Input och Output. Filer... Filer... vanlig utbyggnad för ökad dynamik. Filer... filtyper

Standardfilerna Input och Output. Filer... Filer... vanlig utbyggnad för ökad dynamik. Filer... filtyper Standardfilerna Input och Output... Standardfilerna Input och Output är textfiler av typen TEXT (som bara finns för filer). Innehållet är av typen Char och filerna är strukturerade i form av rader. En

Läs mer

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

Idag: Par och listor. Scheme. DA2001 (Föreläsning 6) Datalogi 1 Hösten / 29

Idag: Par och listor. Scheme. DA2001 (Föreläsning 6) Datalogi 1 Hösten / 29 Idag: Par och listor DA2001 (Föreläsning 6) Datalogi 1 Hösten 2010 1 / 29 Idag: Par och listor Hur hanterar man icke-numeriska problem? DA2001 (Föreläsning 6) Datalogi 1 Hösten 2010 1 / 29 Idag: Par och

Läs mer

Idag: Dataabstraktion

Idag: Dataabstraktion Idag: Dataabstraktion Hur använder vi det vi hittills kan om Scheme för att realisera (implementera) sammansatta data? DA2001 (Föreläsning 7) Datalogi 1 Hösten 2013 1 / 16 Idag: Dataabstraktion Hur använder

Läs mer

Idag: Par och listor. Symboler. Symboler används för att uttrycka icke-numeriska data såsom namn, adress, bilregisternummer, boktitel, osv.

Idag: Par och listor. Symboler. Symboler används för att uttrycka icke-numeriska data såsom namn, adress, bilregisternummer, boktitel, osv. Idag: Par och listor Symboler Hur hanterar man icke-numeriska problem? Hur hanterar man en samling av data? Hur konstruerar man sammansatta datastrukturer? Bra om du har läst följande avsnitt i AS: Pair

Läs mer

Pascal. reserverade ord fördefinierade funktioner och procedurer egendefinierade funktioner, procedurer och objekt

Pascal. reserverade ord fördefinierade funktioner och procedurer egendefinierade funktioner, procedurer och objekt Programspråk uppkallat efter Blaise. Skapat av Nicolaus Wirt. Avsett för undervisning för att lära ut typbegreppet och styrstrukturer. Har fått stor spridning p.g.a. enkelhet och att kompilatorn varken

Läs mer

n Detta för att kunna koncentrera oss på n Tal: number? n Symboler: symbol? n Strängar: string? n Tecken: char? n Boolskt: boolean?

n Detta för att kunna koncentrera oss på n Tal: number? n Symboler: symbol? n Strängar: string? n Tecken: char? n Boolskt: boolean? Tidigare TDDC74 Programming: Abstraktion och modellering Föreläsning 4 Symboler, Par, Listor Representation av par, Grafisk notation för par Representation av listor mha par Typiska listhanteringsprocedurer

Läs mer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer Arrayer Samling av data Datastrukturer int[] minatelnummer = new int[30]; // allokering av tillräckligt // stort minnesutrymme Element refereras genom indexering ringa = minatelnummer[25]; // indexering

Läs mer

ADT Kö. Seminarium 4 Köer och Stackar Innehåll. Operationer. ADT Stack. Definition. Definition

ADT Kö. Seminarium 4 Köer och Stackar Innehåll. Operationer. ADT Stack. Definition. Definition Seminarium 4 Köer och Stackar Innehåll ADT:erna Kö och Stack Definitioner Operationer Exempel på användning Givna klasser i Java Interfacet Queue Klassen Stack Klassen LinkedList Klassen PriorityQueue

Läs mer

Abstraktion. procedurabstraktion. DA2001 (Föreläsning 26) Datalogi 1 Hösten / 27

Abstraktion. procedurabstraktion. DA2001 (Föreläsning 26) Datalogi 1 Hösten / 27 Abstraktion Inom programmeringstekniken används två former av abstraktion dataabstraktion och programabstraktion. Dataabstraktion handlar om aggregat för att gruppera samhörande data. Programabstraktion

Läs mer

Lära dig analysera större och mer komplicerade problem och formulera lösningar innan du implementerar.

Lära dig analysera större och mer komplicerade problem och formulera lösningar innan du implementerar. Laboration 5 Mängder Syfte Lära dig analysera större och mer komplicerade problem och formulera lösningar innan du implementerar. Lära dig kombinera på ett lämpligt sätt de begrepp och metoder som du har

Läs mer

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal...

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal... ... Programspråk uppkallat efter Blaise. Skapat av Nicolaus Wirt. Avsett för undervisning för att lära ut typbegreppet och styrstrukturer. Har fått stor spridning p.g.a. enkelhet och att kompilatorn varken

Läs mer

F12 - Collections. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F12 - Collections. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F12 - Collections ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Collections (samlingar) En collection är ett objekt som fungerar som en samling av andra objekt En collection erbjuder

Läs mer

ADS : STACK ADT: STACK. Stack och Kö -Implementering - Tilllämpningar. Oftast förekommande metoder i Stack. TopOfStack

ADS : STACK ADT: STACK. Stack och Kö -Implementering - Tilllämpningar. Oftast förekommande metoder i Stack. TopOfStack Stack och Kö -Implementering - Tilllämpningar ADS : STACK Det finns ett par vanligt förekommande ADT:er för samlingar av element som egentligen är specialfall av listor. En av dem är Stack Definition:

Läs mer

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter Föreläsning 4 Kö Föreläsning 4 ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter ADT Kö Grundprinciper: En kö fungerar som en kö. Man

Läs mer

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor Abstrakta datatyper 1 Primitiva vektorer Vektorer kan skapas av primitiva datatyper, objektreferenser eller andra vektorer. Vektorer indexeras liksom i C från 0. För att referera en vektor används hakparenteser.

Läs mer

Sökning i ordnad lista. Sökning och sortering. Sökning med vaktpost i oordnad lista

Sökning i ordnad lista. Sökning och sortering. Sökning med vaktpost i oordnad lista Sökning och sortering Sökning i oordnad lista Att söka efter data man lagrat undan för senare användning är vanligt Egentligen har man ingen annan anledning för att lagra undan data Har man mycket data

Läs mer

Poster. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur.

Poster. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

Sista delen av kursen

Sista delen av kursen Sista delen av kursen handlar om hur program, delprogram och datatyper deklareras och vad det man åstadkommit egentligen betyder. Innehåll Syntaktisk (hur ser det ut) och semantisk (vad betyder det) beskrivning

Läs mer

Programspråkslingvistik. Sista delen av kursen. Ett programspråk

Programspråkslingvistik. Sista delen av kursen. Ett programspråk Sista delen av kursen Programspråkslingvistik handlar om hur program, delprogram och datatyper deklareras och vad det man åstadkommit egentligen betyder. Innehåll Syntaktisk (hur ser det ut) och semantisk

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

Funktioner, Procedurer och Parametrar. Funktioner, Procedurer och Parametrar... Funktioner, Procedurer och Parametrar procedurspecifikation

Funktioner, Procedurer och Parametrar. Funktioner, Procedurer och Parametrar... Funktioner, Procedurer och Parametrar procedurspecifikation Funktioner, Procedurer och Parametrar I delar vi upp underprogram i två grupper : Funktioner: lämnar alltid ett värde som resultat Funktionsnamnet får ett värde i funktionen genom: funktionsnamn := expr;

Läs mer

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c)

Två fall: q Tom sekvens: () q Sekvens av element: (a b c) ; (sum-rec '(2 4 6)) = 12. q Första elementet uppfyller vissa villkor: (2 a b c) Programmönster: # Listan som sekvens, Rekursiv process Enkel genomgång av sekvens (element på toppnivån i en lista)) TDDC60 Programmering: abstraktion och modellering Föreläsning 5 Rekursiva och iterativa

Läs mer

Sista delen av kursen

Sista delen av kursen Sista delen av kursen handlar om hur program, delprogram och datatyper deklareras och vad det man åstadkommit egentligen betyder. Innehåll Syntaktisk (hur ser det ut) och semantisk (vad betyder det) beskrivning

Läs mer

Abstraktion. Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion...

Abstraktion. Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion Inom programmeringstekniken används två former av abstraktion dataabstraktion och programabstraktion. Dataabstraktion handlar om aggregat för att gruppera samhörande data. Programabstraktion

Läs mer

Pascal. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur.

Pascal. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

Poster... Poster. Poster... Poster...

Poster... Poster. Poster... Poster... Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Några saker till och lite om snabbare sortering

Några saker till och lite om snabbare sortering Några saker till och lite om snabbare sortering GOTO hemskt eller ett måste? CASE enkla val över diskreta värdemängder Snabb sortering principer Snabb sortering i Scheme och Pascal QuickSort (dela städat

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2012-01-10 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Tisdag 10 januari

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2012-06-04 Skrivtid: 1400-1700 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2010-03-16 Skrivtid: 4 timmar Kontaktperson: Nicolina Månsson Poäng / Betyg: Max 44 poäng

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 2018-06-07, kl 14-18 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis

Läs mer

Symbolisk data. quote. (define a 1) (define b 2) (jacek johan david) (list a b)

Symbolisk data. quote. (define a 1) (define b 2) (jacek johan david) (list a b) Symbolisk data (1 2 3 4) (a b c d) (jacek johan david) ((jacek "jacek@cs.lth.se") (johan "johang@cs.lth.se") (david "dat99dpe@ludat.lth.se")) ((anna 13) (per 11) (klas 9) (eva 4)) (+ (* 23 4) (/ y x))

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1 Datastrukturer föreläsning 3 Stacks 1 Abstrakta datatyper Stackar - stacks Köer - queues Dubbeländade köer - deques Vektorer vectors (array lists) All är listor men ger tillgång till olika operationer

Läs mer

Ändringsbar (mutable compound) data. TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering. Sätta - samman listor kopiering. Hitta sista cons-cellen

Ändringsbar (mutable compound) data. TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering. Sätta - samman listor kopiering. Hitta sista cons-cellen TDDC74 Programmering: abstraktion och modellering Ändringsbar (mutable comound) data Att göra strukturförändringar i listor Ändra car- och cdr-ekare SICP 3 (del ) Föreläsning 8 Anders Haraldsson (set-car!

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17

2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17 2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17 Hjälpmedel: En Pascalbok. För betyget godkänd krävs att a- eller b-delen av varje fråga (uppgift 1-6) är rätt besvarad. Ett mindre

Läs mer

Signalflödesmodellen. Två (gamla) exempel: Kvadratera alla jämna löv.

Signalflödesmodellen. Två (gamla) exempel: Kvadratera alla jämna löv. Strömmar (streams) De sista dagarna objekt med tillstånd modellerades som beräkningsobjekt med tillstånd. Isådana modeller är tiden modelerad (implicit) som en sekvens av tillstånd. För att kunna modellera

Läs mer

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur

Imperativ programmering. Imperativ programmering konstruktioner i Lisp. Datastrukturer (kap ) arraystruktur poststruktur Imperativ programmering konstruktioner i Lisp Imperativ programmering I den imperativa programmeringen skriver vi program satsvist. Datastrukturer (kap.-.) aystruktur poststruktur Iterativa uttryck (avs.)

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer (vektorer) Murach s: kap 8 2013-01-15 1 Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer Arrayer (vektorer) Ofta i ett program har vi flera variabler av samma datatyp som är relaterade till varandra. Exempel

Läs mer

GOTO och lägen. Några saker till och lite om snabbare sortering. GOTO och lägen (3) GOTO och lägen (2)

GOTO och lägen. Några saker till och lite om snabbare sortering. GOTO och lägen (3) GOTO och lägen (2) Några saker till och lite om snabbare sortering GOTO och lägen GOTO hemskt eller ett måste? CASE enkla val över diskreta värdemängder Snabb sortering principer Snabb sortering i Scheme och Pascal QuickSort

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1

Datalogi, grundkurs 1 Datalogi, grundkurs 1 Tentamen 9 dec 2014 Tillåtna hjälpmedel: Revised 6 Report on the Algorithmic Language Scheme och Tre olika s.k. Cheat Sheets för Scheme Sex olika s.k. Cheat Sheets för Python Tänk

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2011-01-11 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Tisdag 11 januari

Läs mer

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp Föreläsning 4 Innehåll Abstrakta datatypen lista Definition Abstrakta datatypen lista egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Nästlade klasser statiska nästlade klasser inre klasser Listklasser

Läs mer

TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer

TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer TDDC74 Lab 02 Listor, sammansatta strukturer 1 Översikt I denna laboration kommer ni att lära er mer om: Mer komplexa rekursiva mönster, procedurer och processer. Hur man kan hantera listor och andra enklare

Läs mer

Dagens föreläsning. Diverse Common Lisp. Konstanter, parametrar, globala variabler

Dagens föreläsning. Diverse Common Lisp. Konstanter, parametrar, globala variabler 21-1-2 1 Dagens föreläsning Hur fungerar ett Lisp system intern struktur av symbolen, tal, listan pekare - delade strukturer - eq minneshantering fri lista - sophämtning/garbage collection stack Diverse

Läs mer

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34

Tentamen. Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, Lördagen den 30 november 2002 kl , salar E33, E34 Tentamen Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Lördagen den 30 november 2002 kl 9.00 14.00, salar E33, E34 Inga hjälpmedel 30 poäng ger säkert godkänt, 40 poäng ger betyg 4 50 poäng ger

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2012-03-14 Skrivtid: 0800-1100 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 14-16

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 14-16 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, 207-04-06, kl 4-6 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, 2017-04-06, kl 17-19 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i

Läs mer

Idag: Dataabstraktion

Idag: Dataabstraktion Idag: Dataabstraktion Hur använder vi det vi hittills kan om Scheme för att realisera (implementera) sammansatta data? Hur separerar man datastrukturen från resten av ett program så att ändringar i datastrukturen

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, , Kåra

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering. Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, , Kåra Tentamen Provkod TEN1, Tid: kl 14-18, 2013-06- 07, Kåra Läs alla frågorna först och bestäm dig för den ordning som passar dig bäst. Även om det i uppgi;en står a< du skall skriva en procedur/funk?on, så

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud.

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud. Analog Digitalitet Kontinuerlig Direkt proportionerlig mot källan Ex. sprittermometer Elektrisk signal som representerar ljud Diskret Digital Representation som siffror/symboler Ex. CD-skiva Varje siffra

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal. Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl.

Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal. Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl. Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl. Hösten 2010 Datalogi, grundkurs 1, hösten 2009 1 1. Skriv en funktion som återsänder ett heltal som läses

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Test, Stack och Kö

Datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Test, Stack och Kö Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 4 Test, Stack och Kö 1 Innehåll Test Datatyperna Stack och kö Specifikation och Gränssnitt Konstruktion Tillämpning 2 Testa VIKTIGT! Test går att göra under många

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg 2013 12 19 1. a) En samling element där insättning och borttagning

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Föreläsning 9 Exempel. Intervallhalveringsmetoden. Intervallhalveringsmetoden... Intervallhalveringsmetoden...

Föreläsning 9 Exempel. Intervallhalveringsmetoden. Intervallhalveringsmetoden... Intervallhalveringsmetoden... Föreläsning 9 Intervallhalveringsmetoden Intervallhalveringsmetoden Newton-Raphsons metod Mer om rekursion Tidskomplexitet Procedurabstraktion Representation Bra om ni läst följande avsnitt i AS: Procedures

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2008-05-27 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Nicolina Månsson, tel. 035-167487 Poäng / Betyg:

Läs mer

Föreläsning 8 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 8 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 8 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 22 november 2017 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datordugga 2 - exempel Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i svårighetsordning.

Läs mer

Objektorienterad programmering E. Back to Basics. En annan version av printtable. Ett enkelt exempel. Föreläsning 10

Objektorienterad programmering E. Back to Basics. En annan version av printtable. Ett enkelt exempel. Föreläsning 10 Objektorienterad programmering E Föreläsning 10 Rekursion Länkade datastrukturer Back to Basics Exekvera programmet för hand! public class Param { public static int f(int x) { return x+1; public static

Läs mer

Datastrukturer. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada

Datastrukturer. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada Datastrukturer Vad är en datastruktur? Vad är en datatyp? Primitiva datatyper i Java Icke-primitiva datatyper i Java Minnesexempel med datastrukturer Vektorer i Java Erik Forslin efo@nada.kth.se Rum 1445,

Läs mer

Föreläsning 4 Innehåll

Föreläsning 4 Innehåll Föreläsning 4 Innehåll Abstrakta datatypen lista Datastrukturen enkellänkad lista Nästlade klasser statiskt nästlade klasser inre klasser Listklasser i Java Implementera abstrakta datatyperna stack och

Läs mer

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6 Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6? DAGENS AGENDA Komplexitet Ordobegreppet Komplexitetsklasser Loopar Datastrukturer Några nyttiga regler OBS! Idag jobbar

Läs mer

Lösningsförslag: Instuderingsfrågor, del D

Lösningsförslag: Instuderingsfrågor, del D Uppgift 1. Objektorienterad programmering, Z1 Lösningsförslag: Instuderingsfrågor, del D a) Inget fält behövs. Man kan läsa in ett tal i taget och addera dessa till summan. b) Här behövs ett fält. c) Här

Läs mer

Börja med att kopiera källkoden till din scheme-katalog (som du skapade i Laboration 1).

Börja med att kopiera källkoden till din scheme-katalog (som du skapade i Laboration 1). Laboration 3 Grafiska figurer I den här laborationen skall du konstruera ett schemeprogram som kan rita rektanglar, punkter, cirklar, linjer och bilder som består utav en eller flera av nyss nämnda figurer.

Läs mer

Variabler som hör till enskilda objekt. Deklareras på översta nivån i klassen och i regel som private.

Variabler som hör till enskilda objekt. Deklareras på översta nivån i klassen och i regel som private. Tentamen Programmeringsteknik I 2013-06-14 med lösningar 1. Svara kortfattat på följande: a) Vad är en instansvariabel? Variabler som hör till enskilda objekt. Deklareras på översta nivån i klassen och

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen

TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering. Tentamen AID-nummer: Datum: 2011-06-10 1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson TDDC74 Programmering, abstraktion och modellering Tentamen Fredag 10 juni

Läs mer