Funktioner, Procedurer och Parametrar. Funktioner, Procedurer och Parametrar... Funktioner, Procedurer och Parametrar procedurspecifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktioner, Procedurer och Parametrar. Funktioner, Procedurer och Parametrar... Funktioner, Procedurer och Parametrar procedurspecifikation"

Transkript

1 Funktioner, Procedurer och Parametrar I delar vi upp underprogram i två grupper : Funktioner: lämnar alltid ett värde som resultat Funktionsnamnet får ett värde i funktionen genom: funktionsnamn := expr; Anropet av funktionen gör att vi erhåller ett värde som alltid måste användas: t.ex. IF funcanrop = värde THEN variabel := funcanrop; Writeln(funcAnrop); Procedurer: lämnar inte något värde som resultat. (Bara bieffekter!) men kan fungera som en funktion som lämnar fler värden som resultat. Anropas genom ProcNamn(< lista av aktuella parametrar >); Parametrarna kan vara av två typer: Värdeparametrar som endast kan föra in värden till proceduren eller Referensparametrar som både kan föra in och ut värden till proceduren. Gäller även funktioner men man brukar aldrig använda referensparametrar i funktioner DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 Funktioner, Procedurer och Parametrar funktionsspecifikation Funktioner, Procedurer och Parametrar procedurspecifikation FUNCTION funcnamn(par1, par2: typ1; ): uttyp; CONST TYPE VAR <satser>; funcnamn := expr ; <satser>; PROCEDURE procnamn(par1, par2: typ1; ); CONST TYPE VAR <satser>; OBS funcnamn := expr; kan finnas på fler ställen i funktionen!! DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

2 Ex: PROCEDURE newsection(ch : Char; n: Integer); IF n = 0 THEN WriteLn ELSE Write(ch); newsection(ch, n-1); Om vi vill skapa ett underprogram som tar två värden och byter plats på dem: från till y x 3 5 y x 5 3 så kan vi inte använda en funktion utan måste vi använda en procedur! DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 PROCEDURE swap(a, b: Integer); VAR tmp: Integer; tmp := a; a := b; b := tmp; Det fungerar inte eftersom a och b kommer att vara kopior av de aktuella parametrarna! Parametrar av detta slag kallas värdeparametrar. Man kan förhindra att värden kopieras genom att före en parameter skriva VAR. Detta gör att den anropande parameterns adress kopieras in i stället för dess värde. Parametrar av detta slag kallas referensparametrar. Programmet arbetar då med variabeln själv och inte en kopia. PROCEDURE swap(var a, b: Integer); VAR tmp:integer; tmp:=a; a:=b; b:= tmp; Nu fungerar det! Om man vill skriva ut tre tal i (fallande) storleksordning: DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

3 Parametrar och globala variabler PROGRAM sortthree; VAR tal1, tal2, tal3: Integer; PROCEDURE swap(var a, b: Integer); VAR tmp:integer; tmp := a; a := b; b := tmp; PROCEDURE sort(var a, b, c: Integer); IF a < b THEN swap(a, b); IF a < c THEN swap(a, c); IF b < c THEN swap(b, c); Write( Ge tre tal: ); ReadLn(tal1, tal2, tal3); sort(tal1, tal2, tal3); WriteLn(tal1, tal2, tal3); END. Om en variabel inte finns deklarerad i den egna omgivningen så går man till närmaste yttre omgivning och letar. Detta betyder att om man glömmer att deklarera en variabel så riskerar man att påverka variabler i andra programdelar! Detta kallar vi bieffekter! Variabler som är deklarerade utanför det egna underprogrammet kallas globala variabler och de som är deklarerade i det egna underprogrammet kallas lokala (även parametrar) Ett exempel på användning av globala variabler och dess konsekvenser: DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 PROGRAM tzt (input, output); PROCEDURE iterate; VAR i: Integer; PROCEDURE newsection (ch: char); newsection( * ); Writeln(i : 3, kub(i) : 10); IF i = 0 THEN WriteLn i := i - 1; ELSE IF i > 1 THEN iterate i := i - 1; END procedure iterate; Write(ch); newsection(ch) huvudprogram END i := 10; END procedure newsection; iterate; END. huvudprogram FUNCTION kub (x: Integer): Integer; kub := x * sqr(x) END function kub; Om man arbetar med globala storheter så är risken för fel stor!!! Ändra inte globala storheter. Måste de ändras så skicka dem som parametrar! I de listhanterare som definierades på tidigare föreläsningar kan vissa funktioner bytas mot procedurer för att få en mer naturlig användning, vilka? Alla de som bara påverkar listans inre struktur t.ex i den för enkellänkade sorterade listor create insert(l, e) delete(l, k) retrieve(l, k) empty(l) member(l, k) L i s t a D.v.s. insert och delete bör vara procedurer! DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

4 PROCEDURE delete(l: listptr; key: keytype); VAR tmp : elementptr; PROCEDURE deleteelement(e: elementptr); IF e^.next <> NIL THEN IF equal(e^.next^.entry^.key, key) THEN tmp := e^.next; e^.next := tmp^.next; Dispose(tmp^.entry); Dispose(tmp) END ELSE IF lessthan(e^.next^.entry^.key, key) THEN deleteelement(e^.next) END deleteelement; delete IF NOT empty(l) THEN IF equal (L^.firstElement^.entry^.key, key) THEN tmp := L^.firstElement; L^.firstElement := tmp^.next; Dispose(tmp^.entry); Dispose(tmp) END ELSE deleteelement(l^.firstelement) END delete; DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 Separatkompilering PROCEDURE insert(l: listptr; e: itemptr); VAR tmpptr: elementptr; PROCEDURE insertelement(var e: elementptr); IF e = nil THEN e := tmpptr ELSE IF NOT lessthan(e^.entry^.key, tmpptr^.entry^.key) THEN tmpptr^.next := e; e := tmpptr END ELSE insertelement(e^.next) END insertelement; insert NEW(tmpPtr); tmpptr^.next := nil; tmpptr^.entry := e; insertelement(l^.firstelement); IF tmpptr^.next = L^.firstElement THEN L^.firstElement := tmpptr END insert; För att kunna använda förut definierade programdelar finns i de flesta versioner möjlighet att inkludera separat kompilerade filer eller att textuellt inkludera moduler i det egna programmet. OBS! att detta inte är möjligt i standard! DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

5 Exempel Kalkylatorn Vi kan dela upp detta program i tre delar: calc.p där själva huvudprogrammet ligger. commmand.p där alla funktioner och procedurer för att t.ex. hämta de kommandon vi ger till kalkylatorn finns. stack.p här finns alla funktioner och procedurer som vi behöver för en stack. Vi tittar lite närmare på command.p: module command interface; export command = (commandsequencepointer, commandsequencetype, commandpointer, commandtype, createcommandsequence, getcommand, putcommand, clearcommandsequence, emptycommandsequence); type commandpointer = ^commandtype; commandtype = record entry : char; next : commandpointer end; commandsequencepointer = ^commandsequencetype; commandsequencetype = record first, last : commandpointer end; DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 function createcommandsequence: commandsequencepointer; function getcommand (cmd: commandsequencepointer): char; function putcommand (cmd: commandsequencepointer; acommand: char): commandsequencepointer; function clearcommandsequence (cmd: commandsequencepointer): commandsequencepointer; function emptycommandsequence (cmd: commandsequencepointer): boolean; end. module command implementation; import StandardInput; standardoutput; DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

6 Den första satsen module command interface; talar om att allt det som finns fram till första end. är sådant som behövs för att det som står i nästa sats: export command = (commandsequencepointer, commandsequencetype, commandpointer, commandtype, createcommandsequence, getcommand, putcommand, clearcommandsequence, emptycommandsequence); skall kunna synas så att andra programdelar kan utnyttja det. Resten av filen, efter första end., innehåller de kompletta funktions- och procedurdeklarationerna. I implementationsdelen, som den andra delen kallas, kan man ha allt som går att ha i ett pascalprogram (men inte ett helt program). Det som definieras i denna del syns inte utåt. kompilera exempelvis med gpc -o kalk stack.p command.p calc.p och kör med kalk eller möjligen./kalk DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21 DA2001 (Föreläsning 16) Datalogi 1 Hösten / 21

Ordnad lista. Listor... Ordnad lista... Ordnad lista typer

Ordnad lista. Listor... Ordnad lista... Ordnad lista typer Listor... Ordnad lista Hur blir det om man skall sätta in och ta ut mitt i listan? Hur blir det om vi förutom referenser framåt också har referenser bakåt? Kan vi tänka oss annan organisation än linjära

Läs mer

GOTO och lägen. Några saker till och lite om snabbare sortering. GOTO och lägen (3) GOTO och lägen (2)

GOTO och lägen. Några saker till och lite om snabbare sortering. GOTO och lägen (3) GOTO och lägen (2) Några saker till och lite om snabbare sortering GOTO och lägen GOTO hemskt eller ett måste? CASE enkla val över diskreta värdemängder Snabb sortering principer Snabb sortering i Scheme och Pascal QuickSort

Läs mer

Några saker till och lite om snabbare sortering

Några saker till och lite om snabbare sortering Några saker till och lite om snabbare sortering GOTO hemskt eller ett måste? CASE enkla val över diskreta värdemängder Snabb sortering principer Snabb sortering i Scheme och Pascal QuickSort (dela städat

Läs mer

Pascal. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur.

Pascal. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

Poster... Poster. Poster... Poster...

Poster... Poster. Poster... Poster... Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal...

Pascal... Pascal. Pascal... Pascal... ... Programspråk uppkallat efter Blaise. Skapat av Nicolaus Wirt. Avsett för undervisning för att lära ut typbegreppet och styrstrukturer. Har fått stor spridning p.g.a. enkelhet och att kompilatorn varken

Läs mer

Pascal. reserverade ord fördefinierade funktioner och procedurer egendefinierade funktioner, procedurer och objekt

Pascal. reserverade ord fördefinierade funktioner och procedurer egendefinierade funktioner, procedurer och objekt Programspråk uppkallat efter Blaise. Skapat av Nicolaus Wirt. Avsett för undervisning för att lära ut typbegreppet och styrstrukturer. Har fått stor spridning p.g.a. enkelhet och att kompilatorn varken

Läs mer

Poster. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur.

Poster. Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. Poster Vi har ofta behov av att behandla klumpar av data som i sig är inhomogena men sett över ett helt register har klumparna lika struktur. TYPE car = RECORD model : 1900..2000; ndoors : 2..5; weight

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 10 december 2008 1. a. Man testar med typiska värden, gränsvärden och värden utanför specificerad indatavärdemängd. Helst med alla permutationer av

Läs mer

Typsystem. Typsystem... Typsystem... Typsystem... 2 *

Typsystem. Typsystem... Typsystem... Typsystem... 2 * Typsystem Typsystem finns i alla programmeringsspråk. Avsikten med typsystem är att kontrollera att uttryck är säkra i den bemärkelsen att innebörden i operanderna är klar och inte är motsägelsefull och

Läs mer

Typsystem. DA2001 (Föreläsning 23) Datalogi 1 Hösten / 19

Typsystem. DA2001 (Föreläsning 23) Datalogi 1 Hösten / 19 Typsystem Typsystem finns i alla programmeringsspråk. Avsikten med typsystem är att kontrollera att uttryck är säkra i den bemärkelsen att innebörden i operanderna är klar och inte är motsägelsefull och

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

Standardfilerna Input och Output

Standardfilerna Input och Output Standardfilerna Input och Output Standardfilerna Input och Output är textfiler av typen TEXT (som bara finns för filer). Innehållet är av typen Char och filerna är strukturerade i form av rader. En sådan

Läs mer

Standardfilerna Input och Output. Filer... Filer... vanlig utbyggnad för ökad dynamik. Filer... filtyper

Standardfilerna Input och Output. Filer... Filer... vanlig utbyggnad för ökad dynamik. Filer... filtyper Standardfilerna Input och Output... Standardfilerna Input och Output är textfiler av typen TEXT (som bara finns för filer). Innehållet är av typen Char och filerna är strukturerade i form av rader. En

Läs mer

Sökning och sortering. Sökning och sortering - definitioner. Sökning i oordnad lista. Sökning med vaktpost i oordnad lista

Sökning och sortering. Sökning och sortering - definitioner. Sökning i oordnad lista. Sökning med vaktpost i oordnad lista Sökning och sortering Sökning och sortering - definitioner Att söka efter data man lagrat undan för senare användning är vanligt Egentligen har man ingen annan anledning för att lagra undan data Har man

Läs mer

Kontinuerliga listor. Fält (listor) Kontinuerliga listor... Kontinuerliga listor...

Kontinuerliga listor. Fält (listor) Kontinuerliga listor... Kontinuerliga listor... Fält (listor) Kontinuerliga listor En lista av värden 2 3 4 5 6 7 8 9... kan naturligtvis representeras av tal1, tal2, tal3,... men det finns då ingen möjlighet att välja element utan att explicit ange

Läs mer

Sökning och sortering

Sökning och sortering Sökning och sortering Att söka efter data man lagrat undan för senare användning är vanligt Egentligen har man ingen annan anledning för att lagra undan data Har man mycket data och många sökningar måste

Läs mer

Omgivningar. Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem.

Omgivningar. Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem. Omgivningar Omgivningar är viktiga eftersom de avgör vilka namn som är synliga och därmed dessas innebörd och de värden som är förknippade med dem. (define (sqrroot c) (define (fixpoint guess c eps) (define

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 6 maj 2000 1. För att proceduren sortera ska fungera som tänkt kan den se ut på följande sätt: const min = 1; max = 3; type tal = integer; index = min..max;

Läs mer

Abstraktion. Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion...

Abstraktion. Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion... Abstraktion Inom programmeringstekniken används två former av abstraktion dataabstraktion och programabstraktion. Dataabstraktion handlar om aggregat för att gruppera samhörande data. Programabstraktion

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Underprogram - Funktioner Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 18 september 2014 Översikt 2/22 Återblick till satsblocken Funktioner - Namngivna satsblock

Läs mer

Abstraktion. procedurabstraktion. DA2001 (Föreläsning 26) Datalogi 1 Hösten / 27

Abstraktion. procedurabstraktion. DA2001 (Föreläsning 26) Datalogi 1 Hösten / 27 Abstraktion Inom programmeringstekniken används två former av abstraktion dataabstraktion och programabstraktion. Dataabstraktion handlar om aggregat för att gruppera samhörande data. Programabstraktion

Läs mer

Repetition i Pascal. Exemplen fac. Exemplen fac i Pascal. Exemplen fac motivering. Orginalet

Repetition i Pascal. Exemplen fac. Exemplen fac i Pascal. Exemplen fac motivering. Orginalet Repetition Introduktion Repetition i Exemplen fac Orginalet I Scheme använde vi rekursion för all slags repetition. Efterom Scheme är ett funktionellt språk återsänder alla språkkonstruktioner ett värde

Läs mer

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python.

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python. är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för. När man interpreterar ett språk tillhandahåller man en interpretator som läser sats för sats och försöker tolka den. När man kompilerar

Läs mer

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python.

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python. är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för. När man interpreterar ett språk tillhandahåller man en interpretator som läser sats för sats och försöker tolka den. När man kompilerar

Läs mer

2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17

2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17 2D1310 Programmeringsteknik Tentamen (1p) lördag 29 april 2000 kl 14-17 Hjälpmedel: En Pascalbok. För betyget godkänd krävs att a- eller b-delen av varje fråga (uppgift 1-6) är rätt besvarad. Ett mindre

Läs mer

Innehåll MySQL Intro. Allmänt om Lagrade Procedurer Enkel utformning Skapa en lagrad procedur Använda parameter som indata

Innehåll MySQL Intro. Allmänt om Lagrade Procedurer Enkel utformning Skapa en lagrad procedur Använda parameter som indata Innehåll MySQL Intro Allmänt om Lagrade Procedurer Enkel utformning Skapa en lagrad procedur Använda parameter som indata 1 Lagrad procedur / Stored Procedure Lagrad procedur har många namn, förkortningen

Läs mer

Tentamen Grundläggande programmering

Tentamen Grundläggande programmering Akademin för Innovation Design och Teknik Tentamen Grundläggande programmering Kurskod: DVA103 Datum 2012-06-11 Tid 14.10 16.30 Examinator: Lars Asplund Maxpoäng: 48 Betygsgränser: Betyg 3: 20 Betyg 4:

Läs mer

Uppgift 1 (grundläggande konstruktioner)

Uppgift 1 (grundläggande konstruktioner) Uppgift 1 (grundläggande konstruktioner) a) Skriv ett program som låter användaren mata in 7 heltal och som gör utskrifter enligt nedanstående körexempel. Mata in 7 heltal: 1 0 0 3 1 1 1 Tal nr 2 var en

Läs mer

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster)

Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Uppgift 1a (Aktiekurser utan poster) Vi har lite olika upplägg i de kurser vi håller och i vissa kurser finns det med något som vi kallar "poster" (eng. "record"). I andra har vi inte med detta. Vi har

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Variabler och konstanter

Variabler och konstanter Variabler och konstanter Deklareras automatisk när man stoppar in data i dem. X = 7 Y = A Z = Kalle Definieras av att de har: ett namn (X) en datatyp (Integer) ett värde (t.ex. 7) Lagras i datorns minne!

Läs mer

Funktionens deklaration

Funktionens deklaration Funktioner - 1 Teknik för stora program #include #include......... cout

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen

Datalogi, grundkurs 1. Lösningsförslag till tentamen Datalogi, grundkurs 1 Lösningsförslag till tentamen 19:e maj 2000 1. a. (4p) I koden finns två fel. i. I den inre funktionen ser vi att argumentet in referensanropas. Det får till följd att listan förstörs,

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 3: Funktioner

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 3: Funktioner Introduktion till programmering Föreläsning 3: Funktioner 1 1 Mer matematik Vi har sett matematiska uttryck med variabler, värden och operatorer, ex: 17+n pi/2 hours*60+minutes Kan man även skriva uttryck

Läs mer

Deklarationer/definitioner/specifikationer

Deklarationer/definitioner/specifikationer Deklarationer/definitioner/specifikationer Konstantdefinitioner innebär att ett namn binds och sätts att referera till ett värde som beräknas vid kompileringen/interpreteringen och som under programmets

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2014

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2014 Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2014 Föreläsning V36 Föreläsning 1 Vad är programmering? Boken! Kurs-PM Vad är ett program? Kompilerande- Interpreterande Programmeringsmiljö Hello World! Att

Läs mer

2D1311 Programmeringsteknik för Bio1 och Bio2, vt 2003 Fiktivt prov På flervalsfrågorna är endast ett svar rätt om inget annat anges i frågan! Det rik

2D1311 Programmeringsteknik för Bio1 och Bio2, vt 2003 Fiktivt prov På flervalsfrågorna är endast ett svar rätt om inget annat anges i frågan! Det rik 2D1311 Programmeringsteknik för Bio1 och Bio2, vt 2003 Fiktivt prov På flervalsfrågorna är endast ett svar rätt om inget annat anges i frågan! Det riktiga provet tar 45 minuter (en lektionstimme) och det

Läs mer

Objektorienterad programmering. Fält som funktionsresultat. Mer om fält: att uppdatera ett parameterfält. Kontrast: Parametrar av primitiv typ

Objektorienterad programmering. Fält som funktionsresultat. Mer om fält: att uppdatera ett parameterfält. Kontrast: Parametrar av primitiv typ orienterad programmering Föreläsning 3 Exempel: Telefonboken Fält som funktionsresultat Exempel Definiera static double[] vectorsum(double[] a, double[] b) Betrakta sedan följande kodavsnitt:... double[]

Läs mer

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera

Programdesign. Dokumentera. Dokumentera Programdesign Dokumentera Välj datastruktur så programmet blir så enkelt som möjligt. Välj algoritm så programmet blir lättläst, robust och effektivt. Analysera programmet för att få en bra metod. Överväganden

Läs mer

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift )

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) 2004-03-10.kl.08-13 Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) Du skall skriva ett program som ritar ut en åtthörning på skärmen. Åtthörningen skall dock se ut enligt exemplen nedan och det är så att användaren skall

Läs mer

Python. Vi har ofta behov av att behandla datastrukturer på ett enhetligt sätt så att vi kan göra samma sak i flera olika program.

Python. Vi har ofta behov av att behandla datastrukturer på ett enhetligt sätt så att vi kan göra samma sak i flera olika program. Moduler Vi har ofta behov av att behandla datastrukturer på ett enhetligt sätt så att vi kan göra samma sak i flera olika program. Vi har också ofta behov av att skapa överblick i våra program. Som ett

Läs mer

Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal. Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl.

Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal. Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl. Datalogi, grundkurs 1 Övningsuppgifter i Pascal Serafim Dahl, Carina Edlund, Kjell Lindqvist m.fl. Hösten 2010 Datalogi, grundkurs 1, hösten 2009 1 1. Skriv en funktion som återsänder ett heltal som läses

Läs mer

Introduktion till MATLAB, med utgångspunkt från Ada

Introduktion till MATLAB, med utgångspunkt från Ada Introduktion till, med utgångspunkt från Desktop-miljö som innefattar editor, kommandofönster, graffönster och mycket mer. Interpreteras Snabbt att testa kommandon Terminal + emacs + gnatmake Kompileras

Läs mer

1 Funktioner och procedurell abstraktion

1 Funktioner och procedurell abstraktion 1 Funktioner och procedurell abstraktion Det som gör programkonstruktion hanterlig och övergripbar och överhuvudtaget genomförbar är möjligheten att dela upp program i olika avsnitt, i underprogram. Vår

Läs mer

Dagens föreläsning Programmering i Lisp. - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning

Dagens föreläsning Programmering i Lisp. - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning 1 Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Block, räckvidd - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch

Läs mer

Programdesign. minnesutrymme storlek på indata. DA2001 (Föreläsning 15) Datalogi 1 Hösten / 20

Programdesign. minnesutrymme storlek på indata. DA2001 (Föreläsning 15) Datalogi 1 Hösten / 20 Programdesign Välj datastruktur så programmet blir så enkelt som möjligt. Välj algoritm så programmet blir lättläst, robust och effektivt. Analysera programmet för att få en bra metod. Överväganden vid

Läs mer

Exempel att testa. Stora problem och m-filer. Grundläggande programmering 4. Informationsteknologi. Informationsteknologi.

Exempel att testa. Stora problem och m-filer. Grundläggande programmering 4. Informationsteknologi. Informationsteknologi. Grundläggande programmering 4 stefan@it.uu.se - Huvudprogram och underprogram - Egna funktioner - Olika typer av fel - Lite om effektiv programmering Exempel att testa Programmen för några vardagsproblem

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Uppföljning till lektion 5 om pekare. Grundläggande symboler. En struct, en pekartyp och lite variabler

Uppföljning till lektion 5 om pekare. Grundläggande symboler. En struct, en pekartyp och lite variabler Uppföljning till lektion 5 om pekare Pekare, structar och rekursiva funktioner kan sannerligen vara lite knepigt att förstå. Denna lilla skrift är ett försök att me hjälp av många illustrationer göra et

Läs mer

I dag: Blockstruktur, omgivningar, problemlösning

I dag: Blockstruktur, omgivningar, problemlösning Förra gången Förra gången: Rekursiva procedurer I dag I dag: Blockstruktur, omgivningar, problemlösning (define add-1 (define add-2 (lambda (a b) (lambda (a b) (if (= a 0) (if (= a 0) b b (+ 1 (add-1 (add-2

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 1 2 - Block, räckvidd Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch

Läs mer

Översikt över Visual Basic

Översikt över Visual Basic Översikt över Visual Basic Om denna översikt Denna översikt ger en kort introduktion till de viktigaste delarna i programspråket Visual Basic 6.0. På alla ställen där det beskrivs hur man skriver kod gäller

Läs mer

Exempel på ett litet Ada-program

Exempel på ett litet Ada-program Exempel på ett litet Ada-program -- En kommentar som beskriver något. with Ada.Text_IO; procedure Mini is -- Deklarationer. K : constant Integer := 5; X, Y : Integer; -- Körbar kod. Ada.Text_IO.Put( Utskrift

Läs mer

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2003 Tentamen TDDB53 KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Programmering i Ada för MI (MI-ADA) i mars 2003 Tentan lämnas ut 24/3

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning Varför? 732G11 Linköpings universitet 2011-02-08 Varför? 1 2 3 Varför? 4 5 Medelvärde av 5000 tal Varför? while-loopen int nrofints = 5000; int [] integers = new int [ nrofints ]; int pos = 0; while (

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

TENTAMEN TDDB53. Programmering i Ada för MI (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010

TENTAMEN TDDB53. Programmering i Ada för MI (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén mars 2010 Tentamen TDDB53 TENTAMEN TDDB53 (provkod TEN2) den 7 april 2010 kl 8 12 Jour: Emil Nielsen, tel 070 499 89 88 Hjälpmedel:

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Pekare och Listor Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 31 oktober 2014 Översikt 2/41 Internminne Pekare Dynamiska datastrukturer (Enkellänkade) listor Arbeta

Läs mer

Grundläggande datalogi - Övning 1

Grundläggande datalogi - Övning 1 Grundläggande datalogi - Övning 1 Björn Terelius October 30, 2008 Python är ett tolkat språk som kan köras interaktivt. tcs-ray:~/grudat08>python >>> 11+3*4 23 >>> a = 15 >>> b=a >>> print "a =", a, "b

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

OMTENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C kl. 08:15-13: 15

OMTENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C kl. 08:15-13: 15 OMTENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C01 130823 kl. 08:15-13: 15 Ansvarig Lärare: Donald F. Ross Hjälpmedel: Bilaga A: BNF-definition Betygsgräns: Kurs: Max 60p, Med beröm godkänd 50p, Icke utan beröm godkänd

Läs mer

Periodiska decimalbråk

Periodiska decimalbråk 300 Periodiska decimalbråk Hans Riesel K T H Inledning. Du har säkert lagt märke till att decimalerna i vissa enkla tal såsom 1/3 = 0.333... eller 1/11 = 0.0909..., består av en upprepning av en ständigt

Läs mer

Algoritmanalys. Genomsnittligen behövs n/2 jämförelser vilket är proportionellt mot n, vi säger att vi har en O(n) algoritm.

Algoritmanalys. Genomsnittligen behövs n/2 jämförelser vilket är proportionellt mot n, vi säger att vi har en O(n) algoritm. Algoritmanalys Analys av algoritmer används för att uppskatta effektivitet. Om vi t. ex. har n stycken tal lagrat i en array och vi vill linjärsöka i denna. Det betyder att vi måste leta i arrayen tills

Läs mer

Föreläsning 5: Introduktion av pekare

Föreläsning 5: Introduktion av pekare Föreläsning 5: Introduktion av pekare Det bör påpekas att det som tas upp i introduktionen inte är reella exempel på kod. Man anväder inte pekare till att peka på enstaka heltal som i exemplen nedan, men

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2016-01-09 KTH STH Haninge 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL I detta avsnitt beskrivs ett antal praktiska handgrepp som behövs för att köra Jasmine ODQL. 1 ODQL miljön Man kan enklast köra ODQL mot Jasmine från ett vanligt Command

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design (DIT953) Niklas Broberg, 2018

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design (DIT953) Niklas Broberg, 2018 Static vs Dynamic binding Polymorfism Objekt-orienterad programmering och design (DIT95) Niklas Broberg, 2018 Diagnostiskt prov Shape + overlaps(shape): int return 1; Shape shape = new Shape(); Polygon

Läs mer

Du skall naturligtvis visa körexempel med output där det behövs i din rapport!

Du skall naturligtvis visa körexempel med output där det behövs i din rapport! och databprogrammering Christilinda Göstson - PL/SQL, paket och ref cursor Du skall naturligtvis visa körexempel med output där det behövs i din rapport! OBS! Denna labb redovis i labbrapport via mail

Läs mer

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016

Static vs Dynamic binding Polymorfism. Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016 Static vs Dynamic binding Polymorfism Objekt-orienterad programmering och design Alex Gerdes, 2016 Diagnostiskt prov Shape + overlaps(shape): int return 1; Shape shape = new Shape(); Polygon tripoly =

Läs mer

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet

1 Texthantering. 1.1 Typen char. Exempel, skriv ut alfabetet 1 Texthantering I detta avsnitt tas det upp två sätt att arbeta med text i C++ program. Det första sättet som behandlas är hanteringen av textfält. Texter i C++ består utav en serie med enstaka tecken

Läs mer

Föreläsning 4: Poster

Föreläsning 4: Poster Föreläsning 4: Poster Följande är genomgånget: type Person_Type is Namn : String(30); Skonr : Float; Kon : Boolean; Diskussion runt detta med olika typer m.m. Har tagit upp vilka operationer man kan göra

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

DD1361 Programmeringsparadigm. Carina Edlund

DD1361 Programmeringsparadigm. Carina Edlund DD1361 Programmeringsparadigm Carina Edlund carina@nada.kth.se Funktionell programmering Grundidéen med funktionell programmering är att härma matematiken och dess funktionsbegrepp. Matematiskt funktionsbegrepp

Läs mer

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53

KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap, IDA Olle Willén februari 2009 Tentamen TDDB53 KOMPLETTERANDE HEMTENTAMEN TDDB53 Programmering i Ada för MI (MI-ADA) i februari 2009 Tentan lämnas

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

F5: Högnivåprogrammering

F5: Högnivåprogrammering F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data via

Läs mer

Repetition i Python 3. Exemplen fac. Exemplen fac motivering. Exemplen fac i Python

Repetition i Python 3. Exemplen fac. Exemplen fac motivering. Exemplen fac i Python Repetition i Python 3 Exemplen fac Orginalet I Scheme använde vi rekursion för all slags repetition. Efterom Scheme är ett funktionellt språk återsänder alla språkkonstruktioner ett värde men i Python

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT TIDAA

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT TIDAA Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2016 - TIDAA Föreläsning V35 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

F5: Högnivåprogrammering

F5: Högnivåprogrammering 1 F5: Högnivåprogrammering Parameteröverföring Koppling mellan låg- och högnivåprogrammering Lokala variabler Heapen Datatyper 1 Subrutin, parameteröverföring: 1(3) Via register genom värde Skicka data

Läs mer

Polymorfi (många skepnader) är egentligen en mängd olika abstraktionsmekanismer och en indelning skulle kunna se ut så här: polymorfi

Polymorfi (många skepnader) är egentligen en mängd olika abstraktionsmekanismer och en indelning skulle kunna se ut så här: polymorfi Polymorfi Polymorfi (många skepnader) är egentligen en mängd olika abstraktionsmekanismer och en indelning skulle kunna se ut så här: polymorfi universell ad hoc parametrisk inclusion coersion overloading

Läs mer

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL Denna tutorial är en fortsättning på den tutorial där vi skapade klassen Car och sedan objekt av denna klass. Vi skall nu lära oss att lagra dessa objekt i en samling och även

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod:

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod: Tentamen Programmeringsteknik II 2016-01-11 Inledning I bilagan finns ett antal mer eller mindre ofullständiga klasser. Några ingår i en hierarki: List, SortedList, SplayList och ListSet enligt vidstående

Läs mer

Paket (2) nautisk_mil : constant Float := * foot; ångström : constant Float := 10.0E-10; mile : constant Float := 5280.

Paket (2) nautisk_mil : constant Float := * foot; ångström : constant Float := 10.0E-10; mile : constant Float := 5280. Paket (2) with LängdKonstanter; use LängdKonstanter; procedure Main is Ett huvudprogram som infogar detta paket: Paket (1) Ett paket med en praktisk uppsättning konstanter: package LängdKonstanter is --

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Det finns många flaggor till g++,

Det finns många flaggor till g++, C++, Övning 1 Jonas Sjöbergh, jsh@nada.kth.se Inge Frick, inge@nada.kth.se Alexander Baltsatsis hur man kompilerar och kör make preprocessor minnesallokering, pekare grundläggande C++, funktioner m.m.

Läs mer

Programmering II (ID1019) :00-11:00

Programmering II (ID1019) :00-11:00 ID1019 Johan Montelius Programmering II (ID1019) 2015-06-11 08:00-11:00 Instruktioner Du får inte ha något materiel med dig förutom skrivmateriel. Mobiler etc, skall lämnas till tentamensvakten. Svaren

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 2015, kl 8 12

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 2015, kl 8 12 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tentamen, lördag 29 augusti 215, kl 8 12 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt.

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 4: Villkor och rekursion

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 4: Villkor och rekursion Introduktion till programmering Föreläsning 4: Villkor och rekursion 1 1 Några inbyggda funktioner (med resultat!) Konverterar mellan de grundläggande typerna: >>> int("32") 32 >>> int(3.999) 3 >>> float(32)

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C kl. 08:15-13:15

TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C kl. 08:15-13:15 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK -- DVG C01 140605 kl. 08:15-13:15 Ansvarig Lärare: Donald F. Ross Hjälpmedel: Bilaga A: BNF-definition Betygsgräns: Kurs: Max 60p, Med beröm godkänd 50p, Icke utan beröm godkänd

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Ann Pan panda@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

Föreläsning 10. Pekare (Pointers)

Föreläsning 10. Pekare (Pointers) Föreläsning 10 Pekare (Pointers) Dagens kluringar int a=5; int f(int b) a--; b++; return b; int main() int a=3; printf("%d,",f(a)); printf("%d",a); return 0; int f(int a) if(a==1) return a; else return

Läs mer

Att använda pekare i. C-kod

Att använda pekare i. C-kod Att använda pekare i C-kod (Bör användas av de som känner sig lite hemma med C-programmering!) Rev 1, 2005-11-23 av Ted Wolfram www.wolfram.se Syfte: Man kan tycka att det är komplicerat att använda pekare

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 2: C-programmeringens grunder Henrik Björklund Umeå universitet Björklund (UmU) Programmeringsteknik 1 / 32 Mer organisatoriskt Imorgon: Datorintro i lab Logga

Läs mer