Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik"

Transkript

1 Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (3) Identitet TN Handläggare Jens Plambeck Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket, Vinnova (Verket för innovationssystem) och Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) har i en gemensam avsiktsförklaring beslutat att bidra till att ett centrum för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för kollektivtrafiken etableras i Sverige. De tre storstadsregionerna har blivit kontaktade för medverkan i initiativet och i framtagandet av ett förfrågningsunderlag till universitet och högskolor. SL har ställt sig positiv till initiativet och Trafiknämnden beslutade den 20 september 2011 (TN ) att uppdra åt SL: att i samverkan med övriga initiativtagare, fortsätta arbeta för bildandet av ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik, samt att ge vd i uppdrag att under våren 2012 återkomma till styrelsen med underlag för beslut om SL:s medverkan i och finansiering av ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik I december 2011 skickade Vinnova ut Inbjudan att lämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden (se bilaga 1). Parterna bakom Inbjudan är Trafikverket, Vinnova och Formas samt de tre regionala kollektivtrafikaktörerna Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionens Kollektivtrafikavdelning och Region Skåne genom Skånetrafiken. Universitet och högskolor som bjuds in att svara på Inbjudan är följande: - Stockholms Universitet - Handelshögskolan i Stockholm - Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Göteborgs Universitet - Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) - Lunds Universitet - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2 2 (3) Syfte med Nationellt utvecklingscentrum Parterna vill med ett nationellt utvecklingscentrum åstadkomma: - Fokus på kollektivtrafik i urbana miljöer - Stärkt samverkan mellan bransch och forskning men också inom forskning - Forskning inom kollektivtrafikens kunskapsbehov - En kollektivtrafik som utvecklas ur en kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet - Lyft för forskningens och branschens kunskapsnivå - Ett centrum som bildar framtida nod för svensk forskning och projekt inom kollektivtrafikområdet Efter utvärdering av inkomna förslag beslutar parterna om man vill gå vidare till en startfas om två år. Därefter föreslås en fortsättning ytterligare åtminstone fem år. Verksamheten ska utvärderas efter två år och sedan vart femte år. Förslaget innebär att ett sammanhållet centrum etableras på en geografisk plats i en gemensam lokal i en av de tre storstadsregionerna. Samverkan förutsätts ske med universitet, högskolor och forskningsinstitut m.m. över hela landet. På sikt och efter kollektivtrafikens behov ska möjlighet till internationellt samarbete undersökas. Uppdaterad tidplan Vinnova skickade ut Inbjudan (förfrågningsunderlag) till universitet/högskolor Februari 2012 Beslut i Trafiknämnden avseende medfinansiering Inlämning av förslag från universitet/högskolor (anbud) till Vinnova Sista datum för Vinnova-beslut om etablering av Nationellt utvecklingscentrum (dessförinnan ska utvärdering ha skett) Januari 2013 Tidigast start av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Finansiering Under startfasen finansieras utvecklingscentrum av Formas, Trafikverket och Vinnova med vardera 1 MSEK/år. Till detta tillkommer att Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionen och Region Skåne som gruppering medfinansierar med 1 MSEK/år och universitet/högskolor med 1 MSEK/år. Totalt innebär det 5 MSEK/år de första två åren. I full verksamhet finansierar Formas, Trafikverket och Vinnova utvecklingscentrum med 3 MSEK/år vardera (totalt 9 MSEK), Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionen och Region Skåne som gruppering totalt 9 MSEK/år och universiteten åtminstone 9 MSEK/år. Totalt 27 MSEK/år de följande fem åren.

3 3 (3) Kostnader förknippade med SL:s engagemang i ett nationellt utvecklingscentrum summeras de första sju åren till en medfinansieringsnivå på 1/3 MSEK/år för åren och 3 MSEK/år för åren Totalt för perioden innebär det 15,7 MSEK. De tre regionala kollektivtrafikaktörerna förbinder sig dessutom till att avsätta egen tid i projekt m.m. Hur mycket tid som ska avsättas är inte reglerat med det förutsätts en vilja att delta. Den totala kostnaden är därmed större än den kontanta medfinansieringen. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att medfinansiera ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik med 0,7 MSEK åren att ge vd i uppdrag att under 2012 återkomma till styrelsen med information om den fortsatta processen Anders Lindström Verkställande direktör Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling Bilaga 1. Inbjudan att lämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden Vinnova

4 Inbjudan Att inlämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden.

5 2 1. Allmänt om förfrågan Väl fungerande storstadsområden utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen och är nödvändiga för samhällelig välfärd. Städer och tätorter måste organiseras så att de förblir attraktiva, så att trafik och transporter fungerar. Samtidigt genomgår kollektivtrafikområdet stora förändringar där forskning och innovation är viktiga drivkrafter i detta förändringsarbete. På initiativ av Formas, Trafikverket och VINNOVA och i samverkan med Region Skåne, Storstockholms lokaltrafik (SL) och Västra Götalandsregionen föreslås inrättande av ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik (i fortsättningen kallat nationellt centrum) med fokus på storstadsområdena. 1 Den samlade kollektivtrafikbranschen har antagit utmaningen att på sikt fördubbla resandet och marknadsandelen. Etableringen av ett nationellt centrum är tänkt att kunna få en central roll i detta arbete och centrat öppnar upp för bredare delaktighet från branschen inom forskningsområdet. Centrats verksamhet, baserad på forskning och innovation, ska bidra till och ge drivkraft i samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafikområdet. Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft vilket innebär att dagens trafikhuvudmän ersätts av nya regionala kollektivtrafikmyndigheter i varje län. De nya kollektivtrafikmyndigheterna ska definiera behovet av regional kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik menas kollektivtrafik inom ett län eller länsöverskridande kollektivtrafik över flera län om dess huvudsakliga roll är att tillgodose vardagspendling. Kollektivtrafikmyndigheten ska utarbeta trafikförsörjningsprogram till grund för beslut om trafikplikt, det vill säga möjlighet att organisera regional trafik genom upphandling. Programmet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län och berörda organisationer inom länet och vara beslutat senast den 1 oktober Region Skåne blir från att varit ensam trafikhuvudman med helhetsansvar för all kollektivtrafik i Skåne ny regional kollektivtrafikmyndighet och uppdraget regleras i avtal med länets 33 kommuner. Västra Götalandsregionen har redan en kollektivtrafiknämnd med ett helhetsansvar för kollektivtrafiken i länet och är ensam ägare av Västtrafik. En av uppgifterna är att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. I Stockholm kommer Trafiknämnden, inom Stockholms läns landsting, att bli regional kollektivtrafikmyndighet. OBS: Finansiärerna förbehåller sig rätten att när som helst under förfrågningsperioden och utan särskild information justera detta förfrågningsunderlag. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på VINNOVAs webbsida. 1 För mer information om Formas, Trafikverket och VINNOVA se De nuvarande trafikhuvudmännen kommer att från 1 januari 2012 ombildas till regionala kollektivtrafikmyndigheter. I denna text omnämns de som kollektivtrafikens parter.

6 3 2. Kunskapsbehov inom kollektivtrafikområdet Region Skåne, Väst Götlandsregionen och SL har i ett gemensamt arbete formulerat kunskapsbehov inom kollektivtrafikområdet, vilka kommer att vara viktiga i det nationella centrats verksamhet. Den fem kunskapsfälten, vilka presenteras nedan, illustrerar några större områden, vilka på olika sätt behöver beforskas. För att nå framgång måste de forsknings- och utvecklingsprojekt som formuleras inom de olika fälten bedrivas i samverkan mellan olika aktörer. Fälten nedan ska alltså inte betraktas som avgränsade forskningsfrågor. Den branschgemensamma visionen är en lämplig utgångspunkt för ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafiken. Det är en vision som tagits fram genom en omfattande dialogprocess nationellt med branschens aktörer. Visionen säger att; Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle Visionen sätter in kollektivtrafiken i ett sammanhang, där kollektivtrafiken är ett medel och inte ett mål i sig. Kollektivtrafiken ska användas och utvecklas på ett effektivt sätt tillsammans med andra transportsätt - med utgångspunkt i människors resbehov och ett mer hållbart samhälle. Det hållbara samhället innefattar såväl den ekonomiska, som den sociala och miljömässiga dimensionen. Storstockholms Lokaltrafik, Region Skåne och Västra Götalandsregionen har gemensamt identifierat följande fem kunskapsfält (se även bilaga): Kunskapsfält I Det politiska uppdraget Samspelet mellan politik, marknad och affärsmannaskap i ett långsiktigt perspektiv, särskilt politikens roll för att öka resandet och marknadsandelen. Exempelvis behövs kunskaper om: - ekonomisk styrning och incitament för att utveckla samhället i en riktning mot ett mer hållbart resande - förmåga till omställning för att möta nya resbehov och förväntningar från befolkningen - effekten av visioner, mål och strategier på kollektivtrafikresandet - påverkan på styrbarheten i och med den nya kollektivtrafiklagen - modeller för uppföljning och utvärdering Kunskapsfält II Kollektivtrafiken i samhällsplaneringen Samspelet mellan region- och stadsutveckling och kollektivtrafik för ett hållbart samhälle, med särskilt fokus på relationerna mellan infrastrukturhållare, regionala kollektivtrafikmyndigheter samt samhällsplanerare och markexploatörer. Exempelvis behövs kunskaper om: - infrastrukturens betydelse för utveckling av kollektivtrafiken - sambandet mellan infrastruktur och resenärens behov av pålitlighet och punktlighet - utveckling av modeller för att värdera den nytta som kollektivtrafiken genererar i samhället, dels i form av arbetstillfällen, regionförstoring och därmed skatteintäkter men också i samhällsnytta i form av t ex miljövinster och trafiksäkerhet

7 4 - ur ett strikt ekonomiskt perspektiv analysera finansiering av driften av kollektivtrafiken och balansen mellan skatteintäkter och biljettintäkter - effekten av finansiella samverkanslösningar för att stödja kollektivtrafikens utveckling Inom detta kunskapsområde är samverkan mellan aktörerna centralt för att kunna gemensamt skapa en ökad kunskap om samhällsbyggandet. Kunskapsfält III - Urverket Samspelet mellan resenärs- och verksamhetsperspektiven för ett välsmort reseurverk. Inom detta kunskapsområde står kundens perspektiv och ambitionen att öka marknadsandelen i fokus. Exempelvis behövs kunskaper om: - sambandet mellan resenärernas behov och värderingar och val av transportsätt - olika kundgruppers behov inom kollektivtrafiken, t ex barn, äldre, personer med funktionsnedsättning - betydelsen av socio-ekonomiska faktorer och genderperspektiv - betydelsen av samhället för kollektivtrafiken - samband mellan verksamheter, t ex tjänsteutbud, hela-resan-perspektivet, betallösningar mm, och ökad marknadsandel - modeller för att analysera investeringar i infrastruktur och fordon ur ett kundperspektiv, t ex tillgänglighet, miljö och resenärernas värdering Kunskapsfält IV Kollektivtrafikens affärer Interaktion mellan marknadsaktörerna. Rollerna för samverkan mellan operatör och myndighet står i fokus inom detta kunskapsområde. Exempelvis behövs kunskaper om: - operatörernas nya roll med ökat inflytande och delaktighet i planering av trafiken - samverkan mellan aktörerna inom affär och trafik i och med den nya kollektivtrafiklagen - avtalsmodeller och dess betydelse för ökad markandsandel - sambanden mellan den nya kollektivtrafiklagen, utveckling av ledarskap och medarbetarskap inom branschens organisationer Kunskapsfält V Utveckling av teknik och tjänster Kunskapsfältet avser tekniska innovationer som medel för en förbättrad kollektivtrafik, genom användning av teknik och teknik i system. Exempelvis behövs kunskaper om: - innovation och utveckling av olika tekniska system, nya trafikkoncept, tjänster och produkter för att utveckla kollektivtrafiken - fordonsutvecklingens del i utvecklingen av kollektivtrafiken som produkt - utveckling av nya tekniska lösningar för att anpassa kollektivtrafiken till olika kundbehov, t ex personer med funktionsnedsättning

8 5 Inom flera av kunskapsfälten är det centralt med benchmarking med andra länder och branscher för att få en bredare förståelse. Kollektivtrafikens utveckling är beroende av god samverkan mellan många aktörer och därför är samverkan viktigt som ett övergripande tema genom samtliga kunskapsfält. 3. Vilka aktörer förfrågan riktar sig till Föreliggande förfrågan riktar sig till universitet och högskolor i de tre storstadsregionerna, det vill säga Lunds universitet, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm, samt VTI, vilka är välkomna att inkomma med förslag. 4. Beskrivning av förfrågningsunderlaget 4.1 Bakgrund och motiv fokus på storstadsregionerna och de viktigaste frågorna för en stärkt kollektivtrafik Storstadsområdena fortsätter växa och är viktiga motorer för utvecklingen i hela landet. De har en strategisk roll för att utvecklingen ska vara hållbar. Utformningen av transportsystemet i kombination med bebyggelsestruktur och lokaliseringsmönster är avgörande i den utvecklingen. Energieffektiva storstäder är också en viktig förutsättning för att nå klimatmålen. Storstaden och storstadsområdena ska vara attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Det dagliga livet ska vara enkelt tack vare en attraktiv kollektivtrafik, mobila tjänster, bra förutsättningar att gå och cykla säkert samt få störningar i trafiken. Idag finns det stora brister i storstäderna vad gäller tillgängligheten för medborgare och näringsliv. Trängsel i transportsystemet skapar långa restider men också en dålig miljö. En bättre trafikstyrning och vägledning för effektivare kapacitetsutnyttjande behövs. Om fler bilister väljer andra färdsätt kan också trängseln minska. Det finns brister i kollektivtrafiken inom storstadsområdena när det gäller kapacitet i högtrafik och punktlighet. Resenärerna förväntar sig bättre trafikinformation, särskilt vid störningar, än vad som erbjuds idag. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. En kraftigt utbyggd kollektivtrafik kan bidra till att begränsa miljöpåverkan och samtidigt ge den tillgänglighet som stimulerar både ekonomisk utveckling och social utjämning. Resenärerna i kollektivtrafiksystemet efterfrågar ett relevant utbud med rimliga restider samt enkla, säkra och tillförlitliga resor. Detta förutsätter i sin tur en kollektivtrafik baserad på en mer utvecklad kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet än vad som erbjuds idag. Kollektivtrafikområdet har dock kännetecknats av ett stort avstånd mellan forskare och praktiker. En förändring pågår men samspelet mellan forskning och praktik behöver stärkas ytterligare för att forskningen ska komma till praktisk användning.

9 6 Flera forskningsutförare har transportområdet som ett strategiskt styrkeområde och det finns goda möjligheter att sätta kollektivtrafikfrågorna i ett bredare sammanhang kopplat till samhällsplanering, transportsystem etcetera. Detta initiativ syftar till att lyfta både forskningen och branschens kunskapsnivå och är därför viktigt för att utveckla kollektivtrafiken och samtidigt berika befintliga transportrelaterade forsknings- och innovationssatsningar. Det vetenskapliga förhållningssättet för att utveckla kollektivtrafiken kräver ett fördjupat samspel mellan kollektivtrafikens praktiska utövare och olika forskningsdiscipliner. En första viktig förutsättning för detta är att möjliggöra att forskningen utgår från kollektivtrafikföretagens frågeställningar, men också att de akademiska disciplinerna kan bidra till att formulera de relevanta frågeställningarna. För det andra att de enskilda kollektivtrafikparterna omsätter forskningsresultaten i praktiskt arbete och definierar nya forskningsuppgifter utifrån praktiska erfarenheter. För det tredje att forskningen har hela den disciplinära bredd som praktikens frågor kräver. Slutligen bör också en professionalism för kollektivtrafiken grundläggas genom en satsning på akademisk utbildning. För att åstadkomma detta har Formas, Trafikverket och VINNOVA i en gemensam avsiktsförklaring beslutat att möjliggöra uppstarten av ett nytt kollektivtrafikcentrum. Vidare har Region Skåne, SL och Västra Götalandsregionen för avsikt att stödja centrat, dels i egenskap av finansiärer, dels genom medverkan i centrats verksamhet. 4.2 Syfte Föreliggande förfrågningsunderlag syftar till att ta in förslag på hur ett nationellt kollektivtrafikcentrum kan startas och bedrivas. Syftet med centrat är att det ska stödja kollektivtrafiken genom att på vetenskaplig grund, och i samverkan mellan forskningsutförare och bransch utveckla och implementera nya arbetsmetoder, tjänster, system och produkter. Finansiärernas önskemål är att verksamheten vid det nya centrat ska bygga på multidisciplinär forskning och att verksamheten ska ske i samspel mellan bransch och akademi. Centrat ska vara självständigt gentemot universitetet och centrats föreståndare /styrelse ska kunna anställa personal och bestämma vilka projekt som ska drivas inom ramen för centrat. Sökanden uppmanas att beskriva hur ett centrum med kollektivtrafikinriktning finansiellt och organisatoriskt relaterar till persontransporter och transportsystemsatsningar, samt övriga styrkeområden vid sökande universitet. 4.3 Effekt- och resultatmål Målsättningen med centrat kan sammanfattas i följande punkter: Centrat ska bli en ny plattform och en nod/koordinator för att initiera forskning och utveckling kring kollektivtrafiken som ett medel för att underlätta människors vardag och bidra till hållbar samhällsutveckling. Centrat ska bidra till fördjupad samverkan mellan aktörerna i kollektivtrafiken, myndigheterna och i centrat ingående universitet och högskolor. Centrat ska bidra till ett nära och gott samarbete mellan medparterna från kollektivtrafiken i storstadområdena. Centrat ska delta aktivt i internationella nätverk och samarbeten. Samarbetet i centrat ska fördjupa kollektivtrafikens kompetensnivå genom att satsa på praktisk och i det längre perspektivet, även akademisk utbildning.

10 7 Andra intressenter (kollektivtrafikföretag, industriföretag, operatörer med flera) ska successivt bjudas in som fullvärdiga medlemmar i centrat. Efter 5 års drift i full verksamhet ska centrat vara en internationellt erkänd kompetensnod. 4.4 Genomförande - kraftsamling Ett av de viktigaste skälen bakom detta initiativ är att åstadkomma en kraftsamling av forskning och innovation inom kollektivtrafiken. Finansiärernas bidrag går till en nod, där noden främst ska förstås som funktionen att vara en förmedlande länk/kanal mellan akademi och praktik men också att vara koordinator för andra relevanta satsningar. Noden ska ha en fysisk kärna, då det skapar ytterligare mervärden i centras verksamhet och därför är viktigt för uppdraget. Detta innebär att centrat ska etableras på en geografisk plats i en gemensam lokal. En väsentlig del av verksamheten ska förläggas vid denna plats. I förslaget ska också beskrivas hur centrat avser att samarbeta med, och dra nytta av verksamheter som bedrivs vid andra lärosäten. Centrat ska alltså utnyttja befintliga nätverk och grupperingar i forskningssystemet. Frågeställningarna som centrat ska utgå från ska baseras på kollektivtrafikens utmaningar. Samverkan mellan centrats aktörer är avgörande för verksamheten. Både bransch och akademi ska ha utbyte av, och gemensamt bedriva verksamheten. Det är en viktig uppgift för det nationella centrat att skapa förutsättningar för detta. Under startfasen ska bland annat kunskapsöversikter tas fram över områden som parterna anser viktiga. Forskning och utvecklingsarbete ska vara internationellt ledande. Centrat ska ledas av en styrelse, styrelsen ska utses av parterna. Centrat ska på sikt och efter kollektivtrafikens behov undersöka möjlighet till samarbete med andra universitet/kollektivtrafikaktörer utanför Sverige. I förfrågningsunderlaget måste därmed de intresserade svenska universiteten visa hur de tänker samarbeta med andra internationella forskningsmiljöer. 4.5 Verksamheten vid centrat ska omfatta följande aktiviteter 1. Befintlig relevant grundutbildning. På sikt är det rimligt att akademisk grundutbildning och utbildning på avancerad nivå samt kompetensutveckling för praktiker förstärks inom ramen för centrats verksamhet. Utbildning och kompetensutveckling bör bygga på en syntes av praktisk och akademisk grund. 2. Forskning i samverkan, vilket innebär att forskningen genomförs på flera olika nivåer där praktiker från kollektivtrafiken deltar aktivt. 3. Forskarutbildning, inklusive industridoktorander. 4. Skapa förutsättningar för innovationsprocesser inom kollektivtrafikområdet. 5. Stimulera till samverkan och implementering samt resultatspridning, information och kommunikation. 5. Tidplan Öppningsdatum: 16 december 2011 Sista ansökningsdag: 2 maj 2012 Sista datum för beslut: 15 oktober 2012 Tidigaste datum för projektstart: 1 januari 2013

11 8 6. Finansiering Finansiärernas engagemang omfattar en startfas på ca två år och därefter i första hand två femårsperioder. Centrat kommer att utvärderas efter varje etapp och kan komma att avslutas om utvärderingen visar att etableringen inte gav avsedda effekter. Under startfasen (de två första åren) finansieras centrat av Formas, Trafikverket och VINNOVA med 1 mkr/år vardera, till detta tillkommer att medparter från kollektivtrafiken som gruppering finansierar centrat med 1 mkr/år och universitet med 1 mkr/år (totalt 5 mkr/år). I förslaget ska den sökandes finansieringsmodell beskrivas, exempelvis gällande fördelningen mellan in-kind och kontanta medel. Karaktären på in-kind delen ska också redovisas. För att säkerställa centrats självständighet gentemot universitet är det viktigt att centrat förfogar över fria medel. I förslaget ska därför universitetets relation till det nationella centrat beskrivas. Verksamheten hos universitet/universiteten kommer att utgöra grunden för centrats verksamhet under startfasen, dessutom ska finansieringen bland annat täcka kostnader för att bygga upp centrat men också för kunskapsöversikter, forskningsstrategier samt förslag till uppstart av eventuella nya utbildningar. I full verksamhet är ambitionen att Formas, Trafikverket och VINNOVA finansierar centrat med tre mkr/år vardera (totalt nio mkr), medparterna från kollektivtrafiken totalt nio mkr/år och universiteten åtminstone nio mkr/år (uppdelat på in kind och kontanta medel). Följande avtal kommer att reglera verksamheten vid centrat: a) Formas, Trafikverket och VINNOVA har träffat avtal om initiativ till forskning/utbildning för kollektivtrafiken i storstadsområdena. b) Formas, Trafikverket och VINNOVA och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna träffar avtal om finansieringen av centrat och forskning/utbildningen. c) VINNOVA tar beslut om vid vilket universitet centrat ska etableras. d) Avtal tecknas mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och det utvalda universitetet. e) Avtal tecknas om att deltagarna förbinder sig att avsätta såväl medel som arbetstid i centrat. 7. Krav som ska beskrivas i förslaget 7.1 Förslagets innehåll Följande ska beskrivas och kommer att vara vägledande i bedömningen av ansökningarna 1. Strategisk idé/vision. Presentera idén och motivera därefter med: 1.1 Bakgrund och befintligt styrkeområde 1.2 Arten och graden av förnyelse. Hur man avser arbeta för att främja förnyelse. 1.3 Förutsättningar för att centrat ska utvecklas till ett internationellt ledande styrkeområde, exempelvis drivkrafter och central utvecklingsinfrastruktur såsom nätverk, FoU-kompetenser och starka förnyelsekoncept. 2. Förväntade resultat och implementeringspotential 3. Centrats organisation. Vilka äger och driver den strategiska idén och i vilka roller? Hur är samverkan mellan olika aktörer organiserad? 3.1 Former för samverkan med avnämarna.

12 9 3.2 Samverkan med andra aktörer i såväl Sverige som internationellt som är viktiga för centrat Geografisk kärna innefattande regionens aktörer. 3.4 Hur kommer centrat arbeta multidisciplinärt. 4. Forskning och utveckling och praktisk, i det längre perspektivet, även akademisk utbildning. 4.1 Viktig befintlig forsknings- och utvecklingsinfrastruktur samt nätverk för samarbete och lärande. 4.2 Vilka FoU-satsningar som är nödvändiga för att lyfta centrat till internationell spets samt hur detta ska genomföras. 5. Hur centrat planerar att arbeta med innovation, utveckling, forskning samt utbildningsinsatser samt en handlingsplan för genomförandet och implementering. 5.1 Arbetsprocessen, det vill säga hur processen ska fördjupas och förankras samt genomförs. 5.2 Hur ledarskapet ska utövas för helheten och för delprocesser. 5.3 Behov av fysiska och immateriella investeringar. 5.4 Tidplan och milstolpar. Vad vill man uppnå vid respektive tidpunkt. 5.5 Ekonomisk plan inklusive hur finansiärernas medel ska användas. 5.6 Av vilka och på vilket sätt finansiärernas anslag ska motfinansieras med en minst lika stor summa. 5.7 Hur resultaten tas emot och implementeras hos avnämarna. 6. Strategi och åtgärder för lärande. 6.1 Strategi och åtgärder för kunskapsutbyte och lärande inom och mellan aktörerna. 6.2 Strategi och åtgärder för egen uppföljning och utvärdering, till exempel följeforskning, samt lärande utifrån dessa. 8. Hur man lämnar förslag Förslaget ska lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. För att kunna lämna in ett förslag måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att förslaget ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av förslaget såvida inte VINNOVA begär in dem. 9. Bedömning De inkomna förslagen bedöms av en av finansiärerna utsedd utvärderingsgrupp. Det är trovärdigheten i förslagen som kommer att bedömas, bland annat gällande förmågan att samverka. Som ett led i bedömningen kan finansiärerna uppta en dialog med en eller flera förslagsställare om eventuella kompletteringar eller preciseringar. Utvärderingsgruppen avger en rekommendation till finansiärerna, därefter tar finansiärerna ett gemensamt beslut om vilket universitet som avtal ska tecknas med. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande.

13 Sekretessfrågor De inkomma förslagen kommer som huvudregel att betraktas som allmänna handlingar, vilka allmänheten har rätt att ta del av. Detta gäller även de förslag som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om förslaget innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11. Bedömningskriterier Det är trovärdigheten och kvaliteten i de föreslagna satsningarna som bedöms. Bedömningen är en sammanvägning av de olika aspekter som framgår av rubriken 6 "Krav som ska beskrivas i förslaget. Dessutom kommer följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna: 1. Akademisk kvalitet inklusive etablerade internationella nätverk. 2. Dokumenterade erfarenheter av motsvarande samarbete mellan universitet och andra relevanta verksamheter. 3. Användbarhet utifrån bedömningar av de deltagande företagen/praktikerna. 4. Managementkompetens att leda centret samt säkra dess självständighet som verksamhet med egen ledning. Bedömningen kommer att göras av en internationell expertgrupp där även svenska sakkunniga ingår. Gruppen kommer att bestå av en blandning av akademiker och praktiker. 12. Förslagets innehåll Finansiärerna ser gärna en samverkan mellan flera universitet, vilka också kan lämna in ett gemensamt förslag. Vidare är det tänkbart att ett eller flera universitet samarbetar med flera medparter från kollektivtrafiken. Förfrågningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till förslaget ska bifogas en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska utgå från rubrikerna listade under rubrik 6 Krav som ska beskrivas i förslaget. Vidare ska en personalbilaga skickas in. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömningen. Bilagorna ska vara i pdf-format.

14 11 Projektbeskrivningen ska vara på max 12 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och engelska och omfatta punkterna under rubriken Krav som ska beskrivas i förslaget. Dessutom ska organisationsnr och arbetsställe för de olika parterna i projektet anges. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max 4 A4-sidor med 12 punkters text per person. (Bifoga personalbilaga för föreståndare, ingående forskare och utvecklare från akademi och kollektivtrafikmyndigheter.) 13. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Per Norman, utlysningsansvarig VINNOVA, Emma Gretzer, utlysningsansvarig VINNOVA, Einar Tufvesson, kontaktperson Trafikverket, Gun Jönsson, administrationsansvarig, VINNOVA, Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen, VINNOVAs IT-support, tel ,

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process www.k2centrum.se K2 - Sveriges nationella kunskaps- och kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet Verksamhetsidé: Målsättningen

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Följeforskning biologiska läkemedel

Följeforskning biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-04-11 [DIARIENUMMER] Följeforskning biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Vinnova och Vetenskapsrådet har på uppdrag

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik 1 (6) Datum 2011-09-02 Identitet TN 1109-190 Trafiknämnden Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Vägverket beställde i samråd med Vinnova och Formas en förstudie av Måns Lönnroth i

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 1 2009-09-06 Utlysning Internationell innovationspraktik 2010 Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-09-14 2016-03424 Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv En utlysning inom programmet Innovationsforskning.

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Kompetenscentrum Riktad utlysning

Kompetenscentrum Riktad utlysning UTLYSNING 1 (15) Kompetenscentrum 2017- Riktad utlysning Fullständig ansökan 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (16) UTLYSNING Datum 2013-02-28 Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer