Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik"

Transkript

1 Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (3) Identitet TN Handläggare Jens Plambeck Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket, Vinnova (Verket för innovationssystem) och Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) har i en gemensam avsiktsförklaring beslutat att bidra till att ett centrum för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för kollektivtrafiken etableras i Sverige. De tre storstadsregionerna har blivit kontaktade för medverkan i initiativet och i framtagandet av ett förfrågningsunderlag till universitet och högskolor. SL har ställt sig positiv till initiativet och Trafiknämnden beslutade den 20 september 2011 (TN ) att uppdra åt SL: att i samverkan med övriga initiativtagare, fortsätta arbeta för bildandet av ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik, samt att ge vd i uppdrag att under våren 2012 återkomma till styrelsen med underlag för beslut om SL:s medverkan i och finansiering av ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik I december 2011 skickade Vinnova ut Inbjudan att lämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden (se bilaga 1). Parterna bakom Inbjudan är Trafikverket, Vinnova och Formas samt de tre regionala kollektivtrafikaktörerna Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionens Kollektivtrafikavdelning och Region Skåne genom Skånetrafiken. Universitet och högskolor som bjuds in att svara på Inbjudan är följande: - Stockholms Universitet - Handelshögskolan i Stockholm - Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Göteborgs Universitet - Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) - Lunds Universitet - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2 2 (3) Syfte med Nationellt utvecklingscentrum Parterna vill med ett nationellt utvecklingscentrum åstadkomma: - Fokus på kollektivtrafik i urbana miljöer - Stärkt samverkan mellan bransch och forskning men också inom forskning - Forskning inom kollektivtrafikens kunskapsbehov - En kollektivtrafik som utvecklas ur en kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet - Lyft för forskningens och branschens kunskapsnivå - Ett centrum som bildar framtida nod för svensk forskning och projekt inom kollektivtrafikområdet Efter utvärdering av inkomna förslag beslutar parterna om man vill gå vidare till en startfas om två år. Därefter föreslås en fortsättning ytterligare åtminstone fem år. Verksamheten ska utvärderas efter två år och sedan vart femte år. Förslaget innebär att ett sammanhållet centrum etableras på en geografisk plats i en gemensam lokal i en av de tre storstadsregionerna. Samverkan förutsätts ske med universitet, högskolor och forskningsinstitut m.m. över hela landet. På sikt och efter kollektivtrafikens behov ska möjlighet till internationellt samarbete undersökas. Uppdaterad tidplan Vinnova skickade ut Inbjudan (förfrågningsunderlag) till universitet/högskolor Februari 2012 Beslut i Trafiknämnden avseende medfinansiering Inlämning av förslag från universitet/högskolor (anbud) till Vinnova Sista datum för Vinnova-beslut om etablering av Nationellt utvecklingscentrum (dessförinnan ska utvärdering ha skett) Januari 2013 Tidigast start av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Finansiering Under startfasen finansieras utvecklingscentrum av Formas, Trafikverket och Vinnova med vardera 1 MSEK/år. Till detta tillkommer att Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionen och Region Skåne som gruppering medfinansierar med 1 MSEK/år och universitet/högskolor med 1 MSEK/år. Totalt innebär det 5 MSEK/år de första två åren. I full verksamhet finansierar Formas, Trafikverket och Vinnova utvecklingscentrum med 3 MSEK/år vardera (totalt 9 MSEK), Storstockholms Lokaltrafik, Västra Götalandsregionen och Region Skåne som gruppering totalt 9 MSEK/år och universiteten åtminstone 9 MSEK/år. Totalt 27 MSEK/år de följande fem åren.

3 3 (3) Kostnader förknippade med SL:s engagemang i ett nationellt utvecklingscentrum summeras de första sju åren till en medfinansieringsnivå på 1/3 MSEK/år för åren och 3 MSEK/år för åren Totalt för perioden innebär det 15,7 MSEK. De tre regionala kollektivtrafikaktörerna förbinder sig dessutom till att avsätta egen tid i projekt m.m. Hur mycket tid som ska avsättas är inte reglerat med det förutsätts en vilja att delta. Den totala kostnaden är därmed större än den kontanta medfinansieringen. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att medfinansiera ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik med 0,7 MSEK åren att ge vd i uppdrag att under 2012 återkomma till styrelsen med information om den fortsatta processen Anders Lindström Verkställande direktör Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling Bilaga 1. Inbjudan att lämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden Vinnova

4 Inbjudan Att inlämna förslag om att skapa ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik, i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi, med fokus på storstadsområden.

5 2 1. Allmänt om förfrågan Väl fungerande storstadsområden utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen och är nödvändiga för samhällelig välfärd. Städer och tätorter måste organiseras så att de förblir attraktiva, så att trafik och transporter fungerar. Samtidigt genomgår kollektivtrafikområdet stora förändringar där forskning och innovation är viktiga drivkrafter i detta förändringsarbete. På initiativ av Formas, Trafikverket och VINNOVA och i samverkan med Region Skåne, Storstockholms lokaltrafik (SL) och Västra Götalandsregionen föreslås inrättande av ett nationellt centrum för forskning och innovation för en kunskapsbaserad kollektivtrafik (i fortsättningen kallat nationellt centrum) med fokus på storstadsområdena. 1 Den samlade kollektivtrafikbranschen har antagit utmaningen att på sikt fördubbla resandet och marknadsandelen. Etableringen av ett nationellt centrum är tänkt att kunna få en central roll i detta arbete och centrat öppnar upp för bredare delaktighet från branschen inom forskningsområdet. Centrats verksamhet, baserad på forskning och innovation, ska bidra till och ge drivkraft i samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafikområdet. Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft vilket innebär att dagens trafikhuvudmän ersätts av nya regionala kollektivtrafikmyndigheter i varje län. De nya kollektivtrafikmyndigheterna ska definiera behovet av regional kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik menas kollektivtrafik inom ett län eller länsöverskridande kollektivtrafik över flera län om dess huvudsakliga roll är att tillgodose vardagspendling. Kollektivtrafikmyndigheten ska utarbeta trafikförsörjningsprogram till grund för beslut om trafikplikt, det vill säga möjlighet att organisera regional trafik genom upphandling. Programmet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län och berörda organisationer inom länet och vara beslutat senast den 1 oktober Region Skåne blir från att varit ensam trafikhuvudman med helhetsansvar för all kollektivtrafik i Skåne ny regional kollektivtrafikmyndighet och uppdraget regleras i avtal med länets 33 kommuner. Västra Götalandsregionen har redan en kollektivtrafiknämnd med ett helhetsansvar för kollektivtrafiken i länet och är ensam ägare av Västtrafik. En av uppgifterna är att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. I Stockholm kommer Trafiknämnden, inom Stockholms läns landsting, att bli regional kollektivtrafikmyndighet. OBS: Finansiärerna förbehåller sig rätten att när som helst under förfrågningsperioden och utan särskild information justera detta förfrågningsunderlag. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på VINNOVAs webbsida. 1 För mer information om Formas, Trafikverket och VINNOVA se De nuvarande trafikhuvudmännen kommer att från 1 januari 2012 ombildas till regionala kollektivtrafikmyndigheter. I denna text omnämns de som kollektivtrafikens parter.

6 3 2. Kunskapsbehov inom kollektivtrafikområdet Region Skåne, Väst Götlandsregionen och SL har i ett gemensamt arbete formulerat kunskapsbehov inom kollektivtrafikområdet, vilka kommer att vara viktiga i det nationella centrats verksamhet. Den fem kunskapsfälten, vilka presenteras nedan, illustrerar några större områden, vilka på olika sätt behöver beforskas. För att nå framgång måste de forsknings- och utvecklingsprojekt som formuleras inom de olika fälten bedrivas i samverkan mellan olika aktörer. Fälten nedan ska alltså inte betraktas som avgränsade forskningsfrågor. Den branschgemensamma visionen är en lämplig utgångspunkt för ett nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafiken. Det är en vision som tagits fram genom en omfattande dialogprocess nationellt med branschens aktörer. Visionen säger att; Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle Visionen sätter in kollektivtrafiken i ett sammanhang, där kollektivtrafiken är ett medel och inte ett mål i sig. Kollektivtrafiken ska användas och utvecklas på ett effektivt sätt tillsammans med andra transportsätt - med utgångspunkt i människors resbehov och ett mer hållbart samhälle. Det hållbara samhället innefattar såväl den ekonomiska, som den sociala och miljömässiga dimensionen. Storstockholms Lokaltrafik, Region Skåne och Västra Götalandsregionen har gemensamt identifierat följande fem kunskapsfält (se även bilaga): Kunskapsfält I Det politiska uppdraget Samspelet mellan politik, marknad och affärsmannaskap i ett långsiktigt perspektiv, särskilt politikens roll för att öka resandet och marknadsandelen. Exempelvis behövs kunskaper om: - ekonomisk styrning och incitament för att utveckla samhället i en riktning mot ett mer hållbart resande - förmåga till omställning för att möta nya resbehov och förväntningar från befolkningen - effekten av visioner, mål och strategier på kollektivtrafikresandet - påverkan på styrbarheten i och med den nya kollektivtrafiklagen - modeller för uppföljning och utvärdering Kunskapsfält II Kollektivtrafiken i samhällsplaneringen Samspelet mellan region- och stadsutveckling och kollektivtrafik för ett hållbart samhälle, med särskilt fokus på relationerna mellan infrastrukturhållare, regionala kollektivtrafikmyndigheter samt samhällsplanerare och markexploatörer. Exempelvis behövs kunskaper om: - infrastrukturens betydelse för utveckling av kollektivtrafiken - sambandet mellan infrastruktur och resenärens behov av pålitlighet och punktlighet - utveckling av modeller för att värdera den nytta som kollektivtrafiken genererar i samhället, dels i form av arbetstillfällen, regionförstoring och därmed skatteintäkter men också i samhällsnytta i form av t ex miljövinster och trafiksäkerhet

7 4 - ur ett strikt ekonomiskt perspektiv analysera finansiering av driften av kollektivtrafiken och balansen mellan skatteintäkter och biljettintäkter - effekten av finansiella samverkanslösningar för att stödja kollektivtrafikens utveckling Inom detta kunskapsområde är samverkan mellan aktörerna centralt för att kunna gemensamt skapa en ökad kunskap om samhällsbyggandet. Kunskapsfält III - Urverket Samspelet mellan resenärs- och verksamhetsperspektiven för ett välsmort reseurverk. Inom detta kunskapsområde står kundens perspektiv och ambitionen att öka marknadsandelen i fokus. Exempelvis behövs kunskaper om: - sambandet mellan resenärernas behov och värderingar och val av transportsätt - olika kundgruppers behov inom kollektivtrafiken, t ex barn, äldre, personer med funktionsnedsättning - betydelsen av socio-ekonomiska faktorer och genderperspektiv - betydelsen av samhället för kollektivtrafiken - samband mellan verksamheter, t ex tjänsteutbud, hela-resan-perspektivet, betallösningar mm, och ökad marknadsandel - modeller för att analysera investeringar i infrastruktur och fordon ur ett kundperspektiv, t ex tillgänglighet, miljö och resenärernas värdering Kunskapsfält IV Kollektivtrafikens affärer Interaktion mellan marknadsaktörerna. Rollerna för samverkan mellan operatör och myndighet står i fokus inom detta kunskapsområde. Exempelvis behövs kunskaper om: - operatörernas nya roll med ökat inflytande och delaktighet i planering av trafiken - samverkan mellan aktörerna inom affär och trafik i och med den nya kollektivtrafiklagen - avtalsmodeller och dess betydelse för ökad markandsandel - sambanden mellan den nya kollektivtrafiklagen, utveckling av ledarskap och medarbetarskap inom branschens organisationer Kunskapsfält V Utveckling av teknik och tjänster Kunskapsfältet avser tekniska innovationer som medel för en förbättrad kollektivtrafik, genom användning av teknik och teknik i system. Exempelvis behövs kunskaper om: - innovation och utveckling av olika tekniska system, nya trafikkoncept, tjänster och produkter för att utveckla kollektivtrafiken - fordonsutvecklingens del i utvecklingen av kollektivtrafiken som produkt - utveckling av nya tekniska lösningar för att anpassa kollektivtrafiken till olika kundbehov, t ex personer med funktionsnedsättning

8 5 Inom flera av kunskapsfälten är det centralt med benchmarking med andra länder och branscher för att få en bredare förståelse. Kollektivtrafikens utveckling är beroende av god samverkan mellan många aktörer och därför är samverkan viktigt som ett övergripande tema genom samtliga kunskapsfält. 3. Vilka aktörer förfrågan riktar sig till Föreliggande förfrågan riktar sig till universitet och högskolor i de tre storstadsregionerna, det vill säga Lunds universitet, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm, samt VTI, vilka är välkomna att inkomma med förslag. 4. Beskrivning av förfrågningsunderlaget 4.1 Bakgrund och motiv fokus på storstadsregionerna och de viktigaste frågorna för en stärkt kollektivtrafik Storstadsområdena fortsätter växa och är viktiga motorer för utvecklingen i hela landet. De har en strategisk roll för att utvecklingen ska vara hållbar. Utformningen av transportsystemet i kombination med bebyggelsestruktur och lokaliseringsmönster är avgörande i den utvecklingen. Energieffektiva storstäder är också en viktig förutsättning för att nå klimatmålen. Storstaden och storstadsområdena ska vara attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Det dagliga livet ska vara enkelt tack vare en attraktiv kollektivtrafik, mobila tjänster, bra förutsättningar att gå och cykla säkert samt få störningar i trafiken. Idag finns det stora brister i storstäderna vad gäller tillgängligheten för medborgare och näringsliv. Trängsel i transportsystemet skapar långa restider men också en dålig miljö. En bättre trafikstyrning och vägledning för effektivare kapacitetsutnyttjande behövs. Om fler bilister väljer andra färdsätt kan också trängseln minska. Det finns brister i kollektivtrafiken inom storstadsområdena när det gäller kapacitet i högtrafik och punktlighet. Resenärerna förväntar sig bättre trafikinformation, särskilt vid störningar, än vad som erbjuds idag. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. En kraftigt utbyggd kollektivtrafik kan bidra till att begränsa miljöpåverkan och samtidigt ge den tillgänglighet som stimulerar både ekonomisk utveckling och social utjämning. Resenärerna i kollektivtrafiksystemet efterfrågar ett relevant utbud med rimliga restider samt enkla, säkra och tillförlitliga resor. Detta förutsätter i sin tur en kollektivtrafik baserad på en mer utvecklad kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet än vad som erbjuds idag. Kollektivtrafikområdet har dock kännetecknats av ett stort avstånd mellan forskare och praktiker. En förändring pågår men samspelet mellan forskning och praktik behöver stärkas ytterligare för att forskningen ska komma till praktisk användning.

9 6 Flera forskningsutförare har transportområdet som ett strategiskt styrkeområde och det finns goda möjligheter att sätta kollektivtrafikfrågorna i ett bredare sammanhang kopplat till samhällsplanering, transportsystem etcetera. Detta initiativ syftar till att lyfta både forskningen och branschens kunskapsnivå och är därför viktigt för att utveckla kollektivtrafiken och samtidigt berika befintliga transportrelaterade forsknings- och innovationssatsningar. Det vetenskapliga förhållningssättet för att utveckla kollektivtrafiken kräver ett fördjupat samspel mellan kollektivtrafikens praktiska utövare och olika forskningsdiscipliner. En första viktig förutsättning för detta är att möjliggöra att forskningen utgår från kollektivtrafikföretagens frågeställningar, men också att de akademiska disciplinerna kan bidra till att formulera de relevanta frågeställningarna. För det andra att de enskilda kollektivtrafikparterna omsätter forskningsresultaten i praktiskt arbete och definierar nya forskningsuppgifter utifrån praktiska erfarenheter. För det tredje att forskningen har hela den disciplinära bredd som praktikens frågor kräver. Slutligen bör också en professionalism för kollektivtrafiken grundläggas genom en satsning på akademisk utbildning. För att åstadkomma detta har Formas, Trafikverket och VINNOVA i en gemensam avsiktsförklaring beslutat att möjliggöra uppstarten av ett nytt kollektivtrafikcentrum. Vidare har Region Skåne, SL och Västra Götalandsregionen för avsikt att stödja centrat, dels i egenskap av finansiärer, dels genom medverkan i centrats verksamhet. 4.2 Syfte Föreliggande förfrågningsunderlag syftar till att ta in förslag på hur ett nationellt kollektivtrafikcentrum kan startas och bedrivas. Syftet med centrat är att det ska stödja kollektivtrafiken genom att på vetenskaplig grund, och i samverkan mellan forskningsutförare och bransch utveckla och implementera nya arbetsmetoder, tjänster, system och produkter. Finansiärernas önskemål är att verksamheten vid det nya centrat ska bygga på multidisciplinär forskning och att verksamheten ska ske i samspel mellan bransch och akademi. Centrat ska vara självständigt gentemot universitetet och centrats föreståndare /styrelse ska kunna anställa personal och bestämma vilka projekt som ska drivas inom ramen för centrat. Sökanden uppmanas att beskriva hur ett centrum med kollektivtrafikinriktning finansiellt och organisatoriskt relaterar till persontransporter och transportsystemsatsningar, samt övriga styrkeområden vid sökande universitet. 4.3 Effekt- och resultatmål Målsättningen med centrat kan sammanfattas i följande punkter: Centrat ska bli en ny plattform och en nod/koordinator för att initiera forskning och utveckling kring kollektivtrafiken som ett medel för att underlätta människors vardag och bidra till hållbar samhällsutveckling. Centrat ska bidra till fördjupad samverkan mellan aktörerna i kollektivtrafiken, myndigheterna och i centrat ingående universitet och högskolor. Centrat ska bidra till ett nära och gott samarbete mellan medparterna från kollektivtrafiken i storstadområdena. Centrat ska delta aktivt i internationella nätverk och samarbeten. Samarbetet i centrat ska fördjupa kollektivtrafikens kompetensnivå genom att satsa på praktisk och i det längre perspektivet, även akademisk utbildning.

10 7 Andra intressenter (kollektivtrafikföretag, industriföretag, operatörer med flera) ska successivt bjudas in som fullvärdiga medlemmar i centrat. Efter 5 års drift i full verksamhet ska centrat vara en internationellt erkänd kompetensnod. 4.4 Genomförande - kraftsamling Ett av de viktigaste skälen bakom detta initiativ är att åstadkomma en kraftsamling av forskning och innovation inom kollektivtrafiken. Finansiärernas bidrag går till en nod, där noden främst ska förstås som funktionen att vara en förmedlande länk/kanal mellan akademi och praktik men också att vara koordinator för andra relevanta satsningar. Noden ska ha en fysisk kärna, då det skapar ytterligare mervärden i centras verksamhet och därför är viktigt för uppdraget. Detta innebär att centrat ska etableras på en geografisk plats i en gemensam lokal. En väsentlig del av verksamheten ska förläggas vid denna plats. I förslaget ska också beskrivas hur centrat avser att samarbeta med, och dra nytta av verksamheter som bedrivs vid andra lärosäten. Centrat ska alltså utnyttja befintliga nätverk och grupperingar i forskningssystemet. Frågeställningarna som centrat ska utgå från ska baseras på kollektivtrafikens utmaningar. Samverkan mellan centrats aktörer är avgörande för verksamheten. Både bransch och akademi ska ha utbyte av, och gemensamt bedriva verksamheten. Det är en viktig uppgift för det nationella centrat att skapa förutsättningar för detta. Under startfasen ska bland annat kunskapsöversikter tas fram över områden som parterna anser viktiga. Forskning och utvecklingsarbete ska vara internationellt ledande. Centrat ska ledas av en styrelse, styrelsen ska utses av parterna. Centrat ska på sikt och efter kollektivtrafikens behov undersöka möjlighet till samarbete med andra universitet/kollektivtrafikaktörer utanför Sverige. I förfrågningsunderlaget måste därmed de intresserade svenska universiteten visa hur de tänker samarbeta med andra internationella forskningsmiljöer. 4.5 Verksamheten vid centrat ska omfatta följande aktiviteter 1. Befintlig relevant grundutbildning. På sikt är det rimligt att akademisk grundutbildning och utbildning på avancerad nivå samt kompetensutveckling för praktiker förstärks inom ramen för centrats verksamhet. Utbildning och kompetensutveckling bör bygga på en syntes av praktisk och akademisk grund. 2. Forskning i samverkan, vilket innebär att forskningen genomförs på flera olika nivåer där praktiker från kollektivtrafiken deltar aktivt. 3. Forskarutbildning, inklusive industridoktorander. 4. Skapa förutsättningar för innovationsprocesser inom kollektivtrafikområdet. 5. Stimulera till samverkan och implementering samt resultatspridning, information och kommunikation. 5. Tidplan Öppningsdatum: 16 december 2011 Sista ansökningsdag: 2 maj 2012 Sista datum för beslut: 15 oktober 2012 Tidigaste datum för projektstart: 1 januari 2013

11 8 6. Finansiering Finansiärernas engagemang omfattar en startfas på ca två år och därefter i första hand två femårsperioder. Centrat kommer att utvärderas efter varje etapp och kan komma att avslutas om utvärderingen visar att etableringen inte gav avsedda effekter. Under startfasen (de två första åren) finansieras centrat av Formas, Trafikverket och VINNOVA med 1 mkr/år vardera, till detta tillkommer att medparter från kollektivtrafiken som gruppering finansierar centrat med 1 mkr/år och universitet med 1 mkr/år (totalt 5 mkr/år). I förslaget ska den sökandes finansieringsmodell beskrivas, exempelvis gällande fördelningen mellan in-kind och kontanta medel. Karaktären på in-kind delen ska också redovisas. För att säkerställa centrats självständighet gentemot universitet är det viktigt att centrat förfogar över fria medel. I förslaget ska därför universitetets relation till det nationella centrat beskrivas. Verksamheten hos universitet/universiteten kommer att utgöra grunden för centrats verksamhet under startfasen, dessutom ska finansieringen bland annat täcka kostnader för att bygga upp centrat men också för kunskapsöversikter, forskningsstrategier samt förslag till uppstart av eventuella nya utbildningar. I full verksamhet är ambitionen att Formas, Trafikverket och VINNOVA finansierar centrat med tre mkr/år vardera (totalt nio mkr), medparterna från kollektivtrafiken totalt nio mkr/år och universiteten åtminstone nio mkr/år (uppdelat på in kind och kontanta medel). Följande avtal kommer att reglera verksamheten vid centrat: a) Formas, Trafikverket och VINNOVA har träffat avtal om initiativ till forskning/utbildning för kollektivtrafiken i storstadsområdena. b) Formas, Trafikverket och VINNOVA och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna träffar avtal om finansieringen av centrat och forskning/utbildningen. c) VINNOVA tar beslut om vid vilket universitet centrat ska etableras. d) Avtal tecknas mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och det utvalda universitetet. e) Avtal tecknas om att deltagarna förbinder sig att avsätta såväl medel som arbetstid i centrat. 7. Krav som ska beskrivas i förslaget 7.1 Förslagets innehåll Följande ska beskrivas och kommer att vara vägledande i bedömningen av ansökningarna 1. Strategisk idé/vision. Presentera idén och motivera därefter med: 1.1 Bakgrund och befintligt styrkeområde 1.2 Arten och graden av förnyelse. Hur man avser arbeta för att främja förnyelse. 1.3 Förutsättningar för att centrat ska utvecklas till ett internationellt ledande styrkeområde, exempelvis drivkrafter och central utvecklingsinfrastruktur såsom nätverk, FoU-kompetenser och starka förnyelsekoncept. 2. Förväntade resultat och implementeringspotential 3. Centrats organisation. Vilka äger och driver den strategiska idén och i vilka roller? Hur är samverkan mellan olika aktörer organiserad? 3.1 Former för samverkan med avnämarna.

12 9 3.2 Samverkan med andra aktörer i såväl Sverige som internationellt som är viktiga för centrat Geografisk kärna innefattande regionens aktörer. 3.4 Hur kommer centrat arbeta multidisciplinärt. 4. Forskning och utveckling och praktisk, i det längre perspektivet, även akademisk utbildning. 4.1 Viktig befintlig forsknings- och utvecklingsinfrastruktur samt nätverk för samarbete och lärande. 4.2 Vilka FoU-satsningar som är nödvändiga för att lyfta centrat till internationell spets samt hur detta ska genomföras. 5. Hur centrat planerar att arbeta med innovation, utveckling, forskning samt utbildningsinsatser samt en handlingsplan för genomförandet och implementering. 5.1 Arbetsprocessen, det vill säga hur processen ska fördjupas och förankras samt genomförs. 5.2 Hur ledarskapet ska utövas för helheten och för delprocesser. 5.3 Behov av fysiska och immateriella investeringar. 5.4 Tidplan och milstolpar. Vad vill man uppnå vid respektive tidpunkt. 5.5 Ekonomisk plan inklusive hur finansiärernas medel ska användas. 5.6 Av vilka och på vilket sätt finansiärernas anslag ska motfinansieras med en minst lika stor summa. 5.7 Hur resultaten tas emot och implementeras hos avnämarna. 6. Strategi och åtgärder för lärande. 6.1 Strategi och åtgärder för kunskapsutbyte och lärande inom och mellan aktörerna. 6.2 Strategi och åtgärder för egen uppföljning och utvärdering, till exempel följeforskning, samt lärande utifrån dessa. 8. Hur man lämnar förslag Förslaget ska lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. För att kunna lämna in ett förslag måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att förslaget ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av förslaget såvida inte VINNOVA begär in dem. 9. Bedömning De inkomna förslagen bedöms av en av finansiärerna utsedd utvärderingsgrupp. Det är trovärdigheten i förslagen som kommer att bedömas, bland annat gällande förmågan att samverka. Som ett led i bedömningen kan finansiärerna uppta en dialog med en eller flera förslagsställare om eventuella kompletteringar eller preciseringar. Utvärderingsgruppen avger en rekommendation till finansiärerna, därefter tar finansiärerna ett gemensamt beslut om vilket universitet som avtal ska tecknas med. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande.

13 Sekretessfrågor De inkomma förslagen kommer som huvudregel att betraktas som allmänna handlingar, vilka allmänheten har rätt att ta del av. Detta gäller även de förslag som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om förslaget innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11. Bedömningskriterier Det är trovärdigheten och kvaliteten i de föreslagna satsningarna som bedöms. Bedömningen är en sammanvägning av de olika aspekter som framgår av rubriken 6 "Krav som ska beskrivas i förslaget. Dessutom kommer följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna: 1. Akademisk kvalitet inklusive etablerade internationella nätverk. 2. Dokumenterade erfarenheter av motsvarande samarbete mellan universitet och andra relevanta verksamheter. 3. Användbarhet utifrån bedömningar av de deltagande företagen/praktikerna. 4. Managementkompetens att leda centret samt säkra dess självständighet som verksamhet med egen ledning. Bedömningen kommer att göras av en internationell expertgrupp där även svenska sakkunniga ingår. Gruppen kommer att bestå av en blandning av akademiker och praktiker. 12. Förslagets innehåll Finansiärerna ser gärna en samverkan mellan flera universitet, vilka också kan lämna in ett gemensamt förslag. Vidare är det tänkbart att ett eller flera universitet samarbetar med flera medparter från kollektivtrafiken. Förfrågningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till förslaget ska bifogas en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska utgå från rubrikerna listade under rubrik 6 Krav som ska beskrivas i förslaget. Vidare ska en personalbilaga skickas in. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömningen. Bilagorna ska vara i pdf-format.

14 11 Projektbeskrivningen ska vara på max 12 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och engelska och omfatta punkterna under rubriken Krav som ska beskrivas i förslaget. Dessutom ska organisationsnr och arbetsställe för de olika parterna i projektet anges. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max 4 A4-sidor med 12 punkters text per person. (Bifoga personalbilaga för föreståndare, ingående forskare och utvecklare från akademi och kollektivtrafikmyndigheter.) 13. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Per Norman, utlysningsansvarig VINNOVA, Emma Gretzer, utlysningsansvarig VINNOVA, Einar Tufvesson, kontaktperson Trafikverket, Gun Jönsson, administrationsansvarig, VINNOVA, Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen, VINNOVAs IT-support, tel ,

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik 1 (6) Datum 2011-09-02 Identitet TN 1109-190 Trafiknämnden Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Vägverket beställde i samråd med Vinnova och Formas en förstudie av Måns Lönnroth i

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

2008-09-05. Utlysning

2008-09-05. Utlysning 2008-09-05 Utlysning Forska&Väx 2008 Forska&Väx 1. Inbjudan Finansiering för små och medelstora företag innovation, forskning och utveckling Växa genom innovation, forskning och utveckling. Forska&Väx

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt"

2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning Verifiering för Tillväxt 1 2010-01-18 Utlysning VINN-Verifiering 2010 Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt" En utlysning inom programmet VINN-verifiering 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag 2005-02189 Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag Innehållsförteckning 1. Inbjudan... 3 2. Utlysningens syfte... 4 3. Bakgrund och motiv...

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Forskning om finansiella marknader

Forskning om finansiella marknader 1 2014-05-14 Utlysning Forskning om finansiella marknader En utlysning inom programmet Finansmarknadsforskning. 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lean Wood Manufacturing Discipline

Lean Wood Manufacturing Discipline Utlysningstext Delprogram 2 2006-02-17 1(11) Utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Lean Wood Manufacturing Discipline Uppbyggnad av en kunskapsplattform för utveckling av industriellt byggande

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer