KALLELSE. Datum Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby Allmänheten inbjuds att ställa frågor till politiker om årsredovisningen Frågestunden som rör ärendena nr 7-17 enligt nedanstående dagordning inleds med en föredragning av ekonomichefen och personalchefen. Frågestunden pågår högst en timme, innan kommunfullmäktige behandlar ärenden enligt nedanstående dagordning. Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande av dagordning 4. Information 5. Motioner för remittering - Motion om utveckling av Hägghults gamla stenbrott 6. Medborgarförslag för remittering - Medborgarförslag om nyttjande av ridanläggningar - Medborgarförslag om skolpersonalens kunskaper om mobbning - Medborgarförslag om uppfräschning av fritidsgården Pulsen - Medborgarförslag om att motverka rasism och främlingsfientlighet - Medborgarförslag om vattentornen i Osby och Lönsboda 7. Årsredovisning inklusive personalekonomisk redovisning Revisionsberättelse för kommunstyrelsen 2012; fråga om ansvarsfrihet 9. Revisionsberättelse för fastighetsnämnden 2012; fråga om ansvarsfrihet 10. Revisionsberättelse för valnämnden 2012; fråga om ansvarsfrihet 11. Revisionsberättelse för miljö- och byggnämnden 2012; fråga om ansvarsfrihet 12. Revisionsberättelse för utbildningsnämnden 2012; fråga om ansvarsfrihet 13. Revisionsberättelse överförmyndaren 2012; fråga om ansvarsfrihet 14. Socialnämndens årsredovisning 2012, behandlas av kommunstyrelsen Revisionsberättelse för socialnämnden 2012; fråga om ansvarsfrihet

2 2(2) Ärende 16. Revisionsberättelse Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2012; fråga om ansvarsfrihet 17. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för AV Media Skåne 2012; fråga om ansvarsfrihet 18. Ny politisk organisation i Osby kommun 19. Ändrade rutiner vid beslut om organisation 20. Förändrad ansvarsfördelning mellan nämnder, behandlas av kommunstyrelsen Motion om uppföljning av lokalt företagande, behandlas av kommunstyrelsen Motion om enkla frågor i kommunfullmäktige, behandlas av kommunstyrelsen Medborgarförslag om miljön kring Vesljungasjön, behandlas av kommunstyrelsen Dag Ivarsson Ordförande Kerstin Ernerskog Sekreterare

3 5

4

5

6 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 7

18

19 8

20

21 9

22

23 10

24

25 11

26

27 12

28

29 13

30

31 14

32

33

34

35 15

36

37 16

38

39 17

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 18

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 19

75

76

77

78 20

79

80

81

82 21

83

84

85

86

87 22

88

89

90 23

91

92

93

94 ÅRSREDOVISNING 2012

95 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf Andersson till kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson. 3. En av de ljusa atriumgårdarna i nybyggnationen. Baksidan fr.v. 1. Boende och personal var givetvis representerade vid invigningen. 2. Många intresserade hade samlats för att inviga Rönnebackens nybyggnation. 3. Invigningssaxen med gul-blått band. 2 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

96 innehåll Innehåll Inledning 4 n Kommunstyrelsens ordförande 4 n Fem år i sammandrag 5 n Hundrakronan 6 n Organisation 7 n Osby kommuns vision 7 Förvaltningsberättelse 8 n Omvärlden 8 n Årets händelser 10 n Målavstämning 12 n Ekonomisk analys 17 n Sammanställd redovisning 27 n Personalredovisning 28 Verksamhetsberättelser 30 n Kommunstyrelsen 30 n Miljö- och byggnämnden 40 n Fastighetsnämnden 43 n Valnämnden 45 n Utbildningnämnden 46 n Socialnämnden 54 n Överförmyndaren 63 n Kommunala bolagen 64 Ekonomisk redovisning 68 n Resultaträkning 68 n Kassaflödesanalys 68 n Balansräkning 69 n Noter 70 n Resultat- och balansräkning VA-verksamhet 74 n Redovisningsprinciper 76 n Kostnads- och intäktsstruktur 77 n Driftredovisning 78 n Investeringsredovisning 78 n Redovisningsmodell 79 n Ord och begrepp 80 Revisionsberättelse 81 OSBY ÅRSREDOVISNING

97 inledning kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Nu när jag återigen sätter mig ner för att sammanfatta det gångna året för kommunen, slås jag av hur många viktiga händelser som passerat under dessa 365 dagar blev ett händelserikt år som präglades av utveckling, samverkan och prioriteringsarbete. Samarbete är viktigt Kommunfullmäktige har under hösten fattat beslut om ny organisation för kommunens förvaltningar. Avsikten med den nya organisationen är ökat demokratiskt inflytande genom fokus på kommuninvånarna och det uppdrag vi ska leverera till dem. Det ska också leda till en bättre intern samordning och högre effektivitet. Vi har sedan tidigare mycket bra samarbete mellan kommunerna i Skåne Nordost, men under de senaste åren har även samarbetet norrut mot Älmhult och IKEA-land utvecklats och tydliggjorts. Tillsammans med Älmhults kommun har vi bildat ett utvecklingsråd för att ta tillvara våra möjligheter till positiv utveckling och samverkan i vårt geografiska närområde. IKEA har 17 olika bolag i Älmhult och är den största privata arbetsgivaren för Osby kommuns invånare (cirka 450 personer). Därför är det viktigt för både vår kommun och IKEA-ledningen att vi samarbetar. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa bra förutsättningar för rekrytering och bosättning. Bostäder och kommunikationer Det finns ett sug efter fler bostäder i Osby kommun och under året har Osbybostäder byggt attraktiva lägenheter i kvarteret Jägaren. Dessutom fortsätter byggandet under i Killeberg, Osby och Lönsboda. Antalet resenärer med Öresundstågen har under året ökat med 7 procent och allt fler väljer att stiga av och på tågen i Osby. Detta resande lär öka ytterligare i december 2013, då man även kan stiga av och på i Killeberg. Då tas nämligen Killebergs nya tågstation i bruk. Utredningsarbetet med förbättrad infrastruktur fortsätter. Den utökade järnvägslinjen Karlshamn-Lönsboda-Älmhult har konkretiserats och Tvärleden (riksväg 15) vid Lönsboda står på agendan. En strategi för bredbandsutbyggnad inom kommunen ska presenteras under våren. Investeringar för attraktivitet Moderniseringen av skolans lokaler fortsätter sker ombyggnad av Klockarskogsskolan i Osby. Förskolan har fått fler lokaler i Killeberg och Osby. Dessutom beslutades det att Sporthallen i Lönsboda ska byggas om. I slutet av året invigdes Rönnebackens nya äldreboende som är den största enskilda investeringen någonsin i Osby kommun. Vi vill att vår kommun ska vara attraktiv för boende och etablering, så att vi kan hävda oss väl i den hårda konkurrensen. Det är mycket som talar för vår kommuns attraktivitet, till exempel har kommunen fått toppbetyg av brukarna inom äldreomsorgen och vårt näringslivsklimat är mycket bra med många små företag. De senaste mätningarna visar på en tendens att företagsklimatet i kommunen har förbättrats ytterligare under året. En sund ekonomi Vi vill behålla en självständig kommun med mycket samverkan och samarbete med kommunerna i regionen omkring oss. Det är därför viktigt att vi har en sund kommunal ekonomi. En förutsättning för detta är bland annat en god balans mellan kostnader och intäkter, vilket kräver mycket arbete med prioriteringar. Den kärva arbetsmarknaden har inneburit att vi just nu har en alltför hög ungdomsarbetslöshet. Under året har ett arbetsmarknadsprojekt inletts, som syftar till att ungdomar och långtidsarbetslösa lättare ska få sysselsättning och fotfäste på arbetsmarknaden. En intressant region Trots de problem som finns idag, ser vi goda möjligheter till en positiv utveckling i vår kommun. Vi finns i en intressant och expansiv region, både vad gäller Skåne som helhet och vår närregion. Satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande bör på sikt också leda till befolkningsökning och därmed stärkt kommunal ekonomi. Därför är det med optimism jag ser fram emot ett nytt år med nya utvecklingsmöjligheter och framgångar. Jag vill slutligen också ta tillfället att här framföra ett stort tack till alla medarbetare i kommunen för de goda arbetsinsatserna under året. Tillsammans hjälps vi åt att ta till vara kraften i vår kommun och utveckla den till dess fulla potential. Anders Pettersson Kommunstyrelsens ordförande 4 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

98 inledning fem år i sammandrag Fem år i sammandrag fem år i sammandrag tkr Antal invånare per 31 december Utdebitering per skattekrona 21,76 21,26 21,26 21,01 21,01 Antal anställda årsarbetare Verksamhetens nettokostnader, Mkr 583,8 566,7 544,8 510,8 525,1 förändring i procent 3,0 4,0 6,7-2,7 4,7 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag, Mkr 600,3 578,6 559,9 527,3 528,6 förändring i procent 3,7 3,3 6,2-0,2 3,2 Nettokostnader i procent av skatteintäkter/bidrag 97,3 97,9 97,3 96,9 99,3 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mkr 16,4 13,1 16,4 19,7 5,3 Nettoinvesteringar, Mkr 89,7 70,2 36,2 39,1 104,1 Låneskuld, Mkr Pensionsskuld, Mkr 1) 3,6 3,7 3,7 4,3 4,6 Tillgångar totalt, Mkr 857,9 821,6 744,0 765,2 729,7 per invånare, kr Skulder totalt, Mkr 317,1 298,3 233,8 270,8 254,8 per invånare, kr Totalt eget kapital, Mkr 536,0 519,7 506,5 490,1 470,4 varav rörelsekapital, Mkr -6,8-16,4-37,4-47,7-51,0 Externa utgifter, Mkr Rörelsekapital i procent av externa utgifter -0,9-2,4-5,6-7,5-8 Soliditet, eget kapital i procent av totala tillgångar Soliditet inkl. pensionsförpliktelser ) Pensionsskulden ingår bland totala skulder och eget kapital. Skuld före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser. OSBY ÅRSREDOVISNING

99 inledning hundrakronan Hundrakronan 100 kronor i skatt till kommunen användes under året så här: 2012 (2011) 26,05 kr (27,06) till vård och omsorg 20,50 kr (20,35) till grundskolan inkl förskoleklasser 10,43 kr (10,08) till förskola och skolbarnomsorg 10,39 kr (10,67) till gymnasieskolan 4,41 kr (4,45) till insatser enligt LSS/LASS 3,90 kr (4,03) till administrativ servicefunktion 3,25 kr (3,67) till fritid 3,08 kr (2,58) till barn- och ungdomsvård 2,51 kr (2,49) till kultur 2,50 kr (2,64) till gator, vägar och parkering 1,93 kr (1,96) till räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd 1,84 kr (1,93) till skolskjutsar och färdtjänst 1,77 kr (2,07) till fysisk och teknisk planering 1,72 kr (1,47) till försörjningsstöd 1,29 kr (1,38) till stöd politiska åtgärder 1,18 kr (0,75) till övrigt 1,03 kr (0,82) till vuxenutbildning och övrig utbildning 0,91 kr (0,81) till missbruksvård för vuxna 0,59 kr (0,08) till arbetsmarknadsåtgärder och flyktingstöd 0,58 kr (0,60) till parker 0,14 kr (0,11) till miljö- och hälsoskydd 6 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

100 inledning osby kommuns organisation Organisation REVISION P KOMMUNFULLMÄKTIGE P VALBEREDNING P VALNÄMND P KOMMUNSTYRELSE P MILJÖ- OCH BYGGNÄMND P SOCIALNÄMND P ÖVER- FÖRMYNDARE P FASTIGHETS- NÄMND P UTBILDNINGS- NÄMND P KOMMUNCHEF F KOMMUN- LEDNINGSKONTOR F RÄDDNINGS- TJÄNST F GATUKONTOR F FASTIGHETS- FÖRVALTNING F MILJÖ- & BYGG- FÖRVALTNING F SOCIAL- FÖRVALTNING F UTBILDNINGS- FÖRVALTNING F OSBYBOSTÄDER AB 100% K FJÄRRVÄRME I OSBY AB 100% K INDUSTRIHUS I OSBY AB 100% K ÖSTRA GÖINGE RENHÅLLNINGS AB 50% K OSBYNOVA AB 100% K P F K POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGSORGANISATION KOMMUNALT BOLAG osby kommuns vision 2020 Osby är en kommun där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nära naturen. Goda kommunikationer skapar närhet och sparar tid. Vår kommun präglas av kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljöarbete säkrar en hållbar livsmiljö för kommande generationer. OSBY ÅRSREDOVISNING

101 förvaltningsberättelse omvärlden Omvärlden Nationell analys av Sveriges kommuner och landsting Ljusare konjunkturutsikter Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 2013:06 Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna tillsammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Trots dessa och liknande positiva tongångar håller vi ändå i huvudsak fast vid vår bedömning från i december. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen, den främsta anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir därför för svensk del ett relativt svagt år med en BNP-tillväxt på enbart 1,4 procent. Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgång i arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Under sensommaren når arbetslösheten 8,2%. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökade pensioner. Även år beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare marginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 2014 stiger sysselsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Tillväxten i svensk ekonomi åren är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. Nationell lagstiftning, nationella regelverk och allmän utveckling Trots att kommunen styrs av folkvalda politiker på kommunnivå, så styrs kommunens uppdrag i hög grad av lagstiftning som beslutas av rikspolitiker. Skolan är ett område där stora förändringar och ökade krav tydliggjorts genom nationella styrdokument under de senaste åren. Inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har kommunen en stor utmaning att leva upp till de målsättningar som slagits fast. Det kommer att kräva nya arbetsformer för att säkerställa ambitionen beträffande kunskapsmål, utveckling och lärande. Det ökade trycket på flyktingmottagning i hela Sverige ställer krav på skolan i de mottagande kommunerna, att hitta arbetsformer till nyanlända elever och elever med annat modersmål. Den snabba IT-utvecklingen är ett annat område som ger stora möjligheter inom skolans värld, inte minst när det gäller elever med särskilda behov. Detta ställer dock stora krav på kommunen att anpassa sig till den snabba utvecklingen för att tillfullo utnyttja IT som pedagogiskt verktyg. Äldreomsorgen är ett annat område som är i politiskt fokus på riksplanet, inte minst kopplat till privata aktörer och vårdkvalitet. Osby kommun bedriver ännu all verksamhet i egen regi. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd kring kommuners ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende som kan påverka bemanningen på äldreboende. Vi kan, utifrån demografi och ökande livslängd, förvänta oss allt fler äldre människor. Eftersom risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder är det troligt att antalet demenssjuka ökar. Den framtida utvecklingen av äldreboenden bör därför fokusera på en utvecklad demensvård. Då vi även ser att vår befolkning allt längre vill bo kvar i en egen bostad ser vi ett stort behov av ett ökat antal alternativa boendeformer för äldre såsom centralt belägna trygghetsbostäder. Krav på medborgarens delaktighet, brukarinflytande och självbestämmande ökar ständigt. För äldreomsorgen finns sedan en nationell värdegrund, som innebär att verksamheten ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv, samt att den äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. 8 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

102 förvaltningsberättelse omvärlden Ett tredje område där det hänt mycket i den nationella lagstiftningen under senare år är plan- och byggområdet. Effekterna av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft 2011 ses nu över och vissa förändringar kan förväntas under de närmaste åren. Bostadsområdet är ett politiskt intressant område då bostadsbristen är hög i många av landets kommuner. Man försöker hitta modeller för att förenkla byggandet samt hela plan- och byggprocessen samtidigt som krav kopplade till tillgänglighet, miljö, energi och klimat måste tillgodoses på ett bra sätt. Kommunen påverkas i hög grad av konjunkturen och dess inverkan på arbetslöshet. Med de förändringar som tidigare skett inom regelverken gällande sjuk - och arbetslöshetsersättning ser vi ett ökat behov av försörjningsstöd. Kommunen försöker nu möta detta genom olika insatser för att minska utanförskap och öka individers kompetens. Regeringen har lämnat förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari För Osby kommun innebär det nu liggande förslaget en positiv förändring. Befolkningsförändringar Osby kommun minskade med 62 kommuninvånare 2012 (minskade med 25 kommuninvånare 2011). Antalet kommuninvånare uppgår till per den 31 december Befolkningsförändringen består av ett födelseunderskott med 16 personer och nettoutflyttning med 46 personer. Samtidigt ökade Skånes kommuner med personer (totalt ) och Sveriges med personer (totalt personer). Förändringar i vårt närområde Diskussioner pågår om en regionförstoring. En ideell förening har bildats med intressenter från landsting/region och kommunförbund från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län för att undersöka möjligheter med en gemensam sydregion för dessa län. Vi ser att detta kan vara mycket positivt för Osby som gränskommun. Oberoende av om det blir en regionförstoring eller ej är det viktigt att skapa förutsättningar att tillvarata de fördelar som en regionförstoring skulle innebära, till exempel att förenkla resandet över länsgränserna genom likartade regelverk inom kollektivtrafiken. I slutet av 2012 beslutade riksdagen att komplettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushållning att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv. Ändringarna träder i kraft den 1 januari Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.. Reserverna är tänkta att kunna användas när det är lågkonjunktur och utvecklingen av skatteunderlaget utvecklas ogynnsamt. Osby kommun är en så kallad pendlingskommun. En kommun som många väljer att bosätta sig i på grund av god kommunal service, prisvärt boende, goda kommunikationer, väl utvecklad kultur och fritidsverksamhet samt en allmänt god livsmiljö. Nu när många nya arbetstillfällen skapas såväl i Älmhult som i Lund genom IKEA och MaxIV/ESS gäller det att ta tillvara möjligheterna genom en aktiv planering för att möjliggöra bostadsbyggande såväl stationsnära som i attraktiva sjönära områden. Detta ställer även krav på planering av skola och förskola samt av infrastruktur inte minst i form av bredbandsutbyggnad. OSBY ÅRSREDOVISNING

103 förvaltningsberättelse årets händelser Årets händelser Industritekniska programmet på Ekbackeskolan i Osby tilldelades Teknikföretagens utmärkelse "Årets Teknikutbildning Gymnasieskola 2012". Killebergs förskolebarn tog det första spadtaget för den nya tågstationen i Killeberg, som ska vara i bruk vintern Arbetet med en ny bussterminal i Lönsboda påbörjades. Den kommer att färdigställas under Ett antal läckor i vattenledningarna medförde under året problem för vattenförsörjningen. För att motverka detta ökades resurstilldelningen, så utbytestakten i ledningsnätet kan höjas. Antalet förskoleplatser utökades genom att förskolan Hasselgården i Osby byggdes ut med två nya avdelningar. Kommunen utsågs till pilotkommun i Sveriges ungdomsråds nationella satsning på medborgardialog. Kommunerna testar nya metoder för att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt. I Osby inrättades en SMS panel bestående av 250 ungdomar, som varje vecka svarar på aktuella frågor. Sveriges television spelade in tv-programmet Konstkuppen i Osby. Konstnären Peter Apelgren skapade, tillsammans med lokala hantverkare, två offentliga konstverk i form av en kanin och en apa. Vattenverket i Visseltofta helrenoverades med nya sand- och kolfilter. Uppförandet av nytt Coop-varuhus medförde att kommunen byggde om korsningen vid varuhuset. Under sommaren firade kommunen att det var 150 år sedan det första tåget gick från Osby station. Detta firades med Pågatågsdop, jubileumsvykort, utställningar och tågfika. I kommunen startades det EU-finansierade projektet "Upptåg". Syftet är att lyfta fram och marknadsföra de blivande stationsorterna Killeberg, Diö och Gemla, som potentiella boendeorter. Den traditionsenliga BoDagen genomfördes i kommunen. Årets upplaga fokuserade på Visseltofta. Dessutom visade man upp lägenheter i kvarteret Jägaren i Osby. Konstverken Lisa (kaninen) och Göran (apan) på Prästängen. Renovering och ombyggnad av Klockarskogsskolan påbörjades. Förskoledelen och nytt kök blev klart under året. I Tillgänglighetsbarometer 2012, jämfördes tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Osby kommun hamnade på första plats. Då det blev bråttom att ordna fler förskoleplatser i Killeberg inköptes paviljonger, som snabbt kunde inredas till ny förskola. Ett dricksvattenprov i Lönsboda överskred Livsmedelsverkets gränsvärde för trikloretylen. Vattentankar med dricksvatten placerades ut under några dygn. Vid den påföljande provtagningen visade provet normala värden. En ny bro med gång- och cykelväg över Tommabodaån invigdes. Den har tillfört en säkrare väg mellan Lönsboda och Hjärtasjötorpet. Kommunens nya landmärke madame Magma av svart diabas. Kommunens nya landmärke Madame Magma invigdes. En stor skapelse i diabas, skapad av Kullaro i Lönsboda, som placerades strax söder om Osby vid riksväg OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

104 förvaltningsberättelse årets händelser Kommunen beslutade att i projektform testa nya samverkansformer för att bättre tillvarata kraften hos de individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Nybyggnationen på äldreboendet Rönnebacken i Osby slutfördes. Kommunens genom tiderna största investering med 36 moderna lägenheterna och gemensamhetslokaler togs i bruk strax före jul. Kommunen har visat mycket goda resultat i kvalitetsjämförelser avseende äldreomsorg och hemtjänst. Trycket på försörjningsstöd har ökat, varför det varit svårt för socialförvaltningen att bedriva verksamheten inom budget. Behovet av förskoleplatser har ökat, men kunnat mötas på ett bra sätt genom att nya förskoleavdelningar blivit klara. IT-användningen i såväl förskola som grundskola har utvecklats under året. Satsning har genomförts inom området "tidig upptäckt tidig insats" för att stödja barn med särskilda behov. Inom såväl förskola som grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har nya läroplaner och styrdokument implementerats. Kommunen arbetar ur ett helhetsperspektiv för att öka attraktionskraften för att locka nya kommuninvånare, inte minst kopplat till nya arbetstillfällen i närområdet. För att locka nya invånare är nöjda kommuninvånare våra bästa ambassadörer, för att vara en attraktiv kommun krävs god kvalitet inom all skola, vård och omsorg och övrig samhällsservice samt ett rikt kulturliv. Vi måste dock även planera för nya bostadsområden, utnyttja vår goda tillgång på fin natur och skapa möjligheter för byggande i attraktiva lägen samt verka för byggande av nya bostäder. Möte med sms-rådet i Medborgarprojektet. Parallellt med att arbetet med vindbruksplan pågick beviljade kommunen bygglov för tre vindkraftsverk. Beslutet är överklagat. Vinner beslutet laga kraft finns möjlighet att uppföra kommunens första vindkraftverk väster om Loshult. Kommunen beslutade att köpa det anrika Brio-huset i centrala Osby. Man förvärvar denna fastighet, för att i framtiden flytta dit de verksamheter man har i det nuvarande kommunhuset. Detta skulle möjliggöra bostäder där istället. Kommunens bostadsbolag, Osbybostäder AB, sålde Kulturhuset i Osby till en lokal näringsidkare. Kort om verksamheten ur ett helhetsperspektiv Kommunens verksamhet under 2012 kan sammanfattas i tre punkter god leverans av välfärdstjänster inom alla våra ansvarsområden arbete för att finna kloka besparingar för att anpassa kostnadsnivån till intäkterna förberedelse för förnyelsearbete inom organisation, styrning och arbetssätt För att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd och öka tillgången till rätt kompetens för arbetsgivare inom kommunen, har ett nytt arbetsmarknadsprojekt startat upp under året. Kopplat till detta pågår ett projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden "Fler i arbete". Kommunen är inne i en fas av förnyelsearbete för att bli en modern kommun med god förmåga att möta framtidens utmaningar. Vi ser över styrningen av kommunen och tydliggör roller mellan styrande politiker och verkställande tjänstemän. I styrningen strävar vi efter att fokusera mer på verksamhetsresultat och kvalitet och bygger in uppföljning och analys så att vi snabbare kan göra nödvändiga justeringar. Vi moderniserar så väl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. Ledord för förändringsarbetet är demokrati, helhetssyn och effektivitet. Medborgarperspektivet genomsyrar den inriktning för ny förvaltningsorganisation som beslutades i slutet av året. Organisationen byggs upp utifrån de tjänster vi levererar till våra kommuninvånare samt prioriterade fokusområden. Nya verksamhetsområden blir "Barn och Skola", "Utbildning och Arbete", "Vård och Omsorg" samt "Samhällsutveckling". Vi lyfter även fram våra huvudprocesser, det vill säga den verksamhet som levererar välfärdstjänster till våra kommuninvånare. För att klara uppdraget på ett bra sätt behövs även effektiva och serviceinriktade stödfunktioner. Förvaltningarnas verksamheter har ur ett helhetsperspektiv fungerat väl. OSBY ÅRSREDOVISNING

105 förvaltningsberättelse målavstämning Målavstämning Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk hushållning som gäller för Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Mål: Aktiviteter som samhällsplanering, näringslivsutveckling, kommunal service och marknadsföring av Osby kommun ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal invånare 31 dec. (Kommunstyrelsen) Minst Osby kommun minskade med 62 kommuninvånare. Detta är den största befolkningsminskning som skett under den senaste 10 års-perioden. Kraftfulla insatser görs nu avseende planering för bostadsbyggande, attraktivitet och infrastruktur för att vända utvecklingen. Mål: Sjukfrånvaron i Osby kommun år 2012 bör vara högst 4,2% enligt timredovisningen (augusti 2011:3,7%). Indikatorer Mål Utfall Kommentar Sjukfrånvaron (Kommunstyrelsen). Max 4,2% 3,9% Sjukfrånvaron i Osby kommun är låg i jämförelse med andra kommuner. Målet är uppfyllt även om sjukfrånvaron ökat från 3,6 % till 3,9 % under Mål: Effektivisering av den kommunala verksamheten eftersträvas kontinuerligt, varför antalet årsarbetare i förhållande till antalet kommuninvånare inte ska öka. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antalet årsarbetare i förhållande till antalet kommuninvånare (Kommunstyrelsen). Max 0,07% 0,07% 0,07 årsarbetare per kommuninvånare är samma nivå som 2011 års årsredovisning. Antalet kommuninvånare har minskat under året från invånare till Antalet årsarbetare har ökat från 893 tillsvidareanställda årsarbetare till 897. Ökningen har skett inom utbildningsförvaltningen som under året startat upp tre nya förskoleavdelningar. 12 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

106 förvaltningsberättelse målavstämning Mål: Attraktiv grundskola med undervisning av hög kvalitet där resurser användas på ett sådant sätt de maximalt bidrar till elevernas lärande. Det genomsnittliga meritvärdet ligger högre än föregående år. Skolområde Hasslaröd-Klockare och skolområde Örkened har förbättrat resultaten jämfört med Skolområde Park-Visseltofta-Killeberg har ett lägre meritvärde vilket kan förklaras av ett större andel nyanlända elever. Även andelen behöriga till gymnasieskolan har ökat jämfört med Det systematiska arbetet med kunskapsutveckling och arbetet med elever i behov av stöd är en anledning till de goda resultaten. Skolorna har även en hög andel behöriga lärare vilket bidrar till en hög kvalitet. Under 2012 har skolorna arbetat för att höja personalens kompetens avseende processen för särskilt stöd och åtgärdsprogram. 97% av eleverna i årskurs 1 (födda 2005) och folkbokförda i Osby kommun har valt Osby kommuns skolor. Det är en något större andel än föregående år. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta under 2013 för att nå ökad måluppfyllelse. Arbetet försvåras dock av brist på IT-verktyg. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Genomsnittliga meritvärden ligger högre än föregående år (Utbildningsnämnden) Minst Genomsnittligt meritvärde är högre än föregående år. Genomsnittlig kostnad per elev överensstämmer med genomsnittlig kostnad i jämförbara kommuner (Utbildningsnämnden) Kostnaden per elev folkbokförd i Osby kommun var 95,1 tkr Kostnaden per elev i jämförbara kommuner (pendlingskommuner) var 96,5 tkr. Andelen behöriga till gymnasiet förbättras jämfört med föregående år (Utbildningsnämnden) Minst 87% 91% Andelen behöriga till gymnasiet har ökat. Andelen elever som väljer grundskolan i Osby kommun ska öka (Utbildningsnämnden) Minst 96% 97% 97% av eleverna i årskurs 1 (födda 2005) har valt Osby kommun. Totalt går 95% av kommunens grundskolelever inklusive grundsärskolan i Osby kommuns skolor. OSBY ÅRSREDOVISNING

107 förvaltningsberättelse målavstämning Mål: Attraktiv gymnasieskola med undervisning av hög kvalitet där resurser används på ett sådant sätt de maximalt bidrar till elevernas lärande. Antalet ungdomar folkbokförda i Osby kommun som väljer Osby kommuns skolor har minskat. Betygspoängen på de båda skolorna ligger något lägre än betygspoängen i riket. Den redovisade kostnaden per elev ligger något högre än kostnaden per elev i jämförbara kommuner. Kostnaden avser samtliga elever folkbokförda i Osby kommun oavsett skola. Gymnasieskolan behöver arbeta aktivt för att fler elever folkbokförda i Osby kommun ska välja kommunens skolor. Hösten 2012 har fler elever från andra kommuner valt Ekbackeskolan och det totala antalet elever har inte minskat trots mindre elevkullar. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andelen elever i årskurs 1 skrivna i Osby kommun som väljer kommunens egna gymnasieskolor ska öka. (Utbildningsnämnden) Minst 45% 35% Andelen elever har minskat. Andelen gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildningen på respektive gymnasieskola inom tre år exklusive introduktionsprogrammet ska ligga högre än året innan (Utbildningsnämnden) Minst 81% 81% På Ekbackeskolan fullföljde 87% av alla elever i årskurs 3 sin utbildning. 81% hade fullföljt sin utbildning inom 4 år. På Naturbruksgymnasiet fick 86% av eleverna i årskurs 3 slutbetyg. 88% av eleverna fullföljde sin utbildning inom 4 år. Betygspoängen för Ekbackeskolan ligger högre än genomsnittet för landets kommuner (Utbildningsnämnden) Minst 14 13,8 Den genomsnittliga betygspoängen var 13,8 för de elever som slutade skolan våren Betygspoängen för Naturbruksgymnasiet ligger högre än genomsnittet för landets kommuner (Utbildningsnämnden) Minst 14 13,5 Genomsnittlig betygspoäng på Naturbruksgymnasiet var lägre än genomsnittlig betygspoäng i riket. Genomsnittlig kostnad per elev i respektive gymnasieskola överensstämmer med kostnaden för jämförbara kommuner (Utbildningsnämnden) Max 105 tkr 107 tkr Den kostnad som redovisas avser kostnad/elev i gymnasieskolan för samtliga elever folkbokförda i Osby kommun. Det vill säga även elever i fristående skolor och i andra kommunala skolor. Jämförbara kostnader för enskilda skolor är inte tillgängliga. 14 OSBY ÅRSREDOVISNING 2012

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2012 ÅRS- REDOVISNING

2012 ÅRS- REDOVISNING 2012 ÅRS- REDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översik...1 Så används din skattekrona...2 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer