VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor"

Transkript

1 VITA JOBB - en förutsättning för konkurrens på lika villkor

2 2006 startade Skatteverket ett arbete på riksnivå med uppgift att beivra förekomsten av svartarbete ett problem som för svenska medborgare kan uttryckas som en svinn från statskassan med ca 66 miljarder kronor. Dessa 66 miljarder borde komma de svenska medborgarna och företagen som agerar seriöst på den svenska marknaden till gagn. I en samarbetsgrupp arbetar Skatteverket tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Konkurrensverket och sju branschorganisationer för att främja konkurrens på lika villkor enligt svenska lagar och regler. Varje år omvandlas skattemedel för miljarder kronor till tjänster och varor som upphandlas av offentliga aktörer. Stat, kommunerna och landstingen står för en stor del av den marknad som kan avgöra företagens framtid och medborgarnas möjlighet till jobb. Att känna igen ett oseriöst företag är ofta svårt. Själva brottsupplägget är att likna en seriös aktör så långt det är möjligt. Därför är det viktigt att du som upphandlar tjänster inom den offentliga sektorn har kunskap om hur du kan försäkra dig om att du upphandlar tjänster av seriösa aktörer. Med hopp om att Du som tar del av detta material kommer att stödja oss i det viktiga arbetet...

3 Innehåller information från flik 1 Konkurrensverket flik 2 Skatteverket flik 3 Almega Serviceentreprenörerna flik 4 Bemanningsföretagen flik 5 Svenska Taxiförbundet flik 6 Sveriges Åkeriföretag & Sveriges Möbeltransportöres Förbund flik 7 Sveriges Byggindustrier flik 8 Ekobrottsmyndigheten

4 Möjligheten att ställa krav på leverantörer samt utesluta leverantörer enligt LOU och LUF Den 1 januari 2008 trädde lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1072) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) i kraft. Lagarna ersatte därmed den äldre lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU). 1 EG-direktiven om offentlig upphandling och upphandlingslagarna syftar till att verka förebyggande mot regelöverträdelser och främja den fria rörligheten av främst varor och tjänster på den inre marknaden samt att möjliggöra väl fungerande marknader för offentlig upphandling inom EU. Illojal konkurrens på grund av ekonomisk brottslighet rubbar förutsättningarna för konkurrens mellan företag och därmed en väl fungerande inre marknad. I upphandlingslagarna används termerna upphandlande myndighet och upphandlande enhet beroende på om de omfattas av den klassiska sektorn (LOU) eller försörjningssektorerna (LUF). I denna skrift används för enkelhetens skull termen upphandlande myndighet, härvid avses även upphandlande enheter. Skriften tar sin utgångspunkt i upphandling över tröskelvärdena. 2 Reglerna under tröskelvärdena överensstämmer i stort med dessa bestämmelser. Upphandlingens två steg - Prövning av anbudsgivarens lämplighet och prövning av anbudet Vid all upphandling ska den upphandlande myndigheten innan den tar ställning till anbuden, pröva om anbudsgivarna uppfyller de krav som ställs på leverantören i förfrågningsunderlaget. Upphandlingar görs således i två steg. I det första steget utesluts de leverantörer som inte får delta i upphandlingen (uteslutningsprövning), därefter kvalificeras anbudsgivarna efter de uppställda kraven i förfrågningsunderlaget eller annonsen (leverantörskvalificering). Först i det andra steget i upphandlingen utvärderas anbuden (anbudsutvärdering). Det första steget är av störst intresse avseende ekobrottslighet. En upphandlande myndighet kan således i en upphandling under vissa förutsättningar utesluta leverantörer från en upphandling utifrån i lagarna fastställda uteslutningsgrunder. Därutöver kan en upphandlande myndighet välja bort leverantörer som inte kvalificerar sig enligt annons eller förfrågningsunderlag, och som således inte är lämpliga som leverantörer. Upphandlande 1 För upphandlingar som påbörjades före årsskiftet 2007/2008 ska ÄLOU fortfarande tillämpas. En upphandling får anses påbörjad då tillämpligt upphandlingsförfarande beslutats eller allra senast då upp upphandlingen annonserats gentemot allmänheten eller offentliggjorts på annat sätt. 2 Bestämmelser gällande beräkning av kontrakt finns i 3 kap. LOU och LUF. I Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling anges aktuella tröskelvärden. Tröskelvärdet för statliga upphandlande myndigheter uppgår ungefär till 1. 2 miljoner kronor. För övriga upphandlande myndigheter är tröskelvärdet cirka1.9 miljoner kronor.

5 myndigheter får inte anta leverantör som inte kvalificerat sig eller som uteslutits från upphandlingen. Prövning av anbudsgivarens lämplighet (uteslutningsprövning och leverantörskvalificering) Uteslutningsprövning Det finns bestämmelser i LOU och LUF vilka innebär att leverantörer under vissa omständigheter ska uteslutas från en upphandling medan andra omständigheter får leda till uteslutning. Prövningen av anbuden görs utifrån de uteslutningsgrunder som anges i LOU och LUF. Uteslutningsgrunderna gäller både för upphandlingar under och över tröskelvärdena (15 kap. 13 LOU och LUF). Skall medföra uteslutning De omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer anges i 10 kap. 1 LOU och LUF. Leverantörer kan i vissa fall uteslutas om myndigheten får kännedom om att leverantören är dömd för vissa brott. 3 En upphandlande myndighet ska bl.a. utesluta en leverantör om myndigheten får kännedom om att leverantören gjort sig skyldig till viss ekonomisk brottslighet. Brottslighet som ska leda till uteslutning beskrivs genom hänvisning till olika EG-rättsliga akter och syftet är att förhindra att en myndighet ingår avtal med leverantörer som dömts för viss brottslighet. Den brottslighet som avses är bl.a. bestickning, bedrägeri, penningtvätt och deltagande i kriminell organisation. Skyldigheten att utesluta en leverantör uppkommer därmed enbart om en upphandlande myndighet får vetskap om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott (10 kap. 1 första stycket LOU och LUF). En kontroll av dessa uteslutningsgrunder behöver inte ske rutinmässigt utan enbart om det finns grundad anledning att anta att utslutningsgrundande brott föreligger. Myndigheten får vid misstanke begära att leverantören ska visa att någon sådan grund för uteslutning inte föreligger. Får medföra uteslutning De omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer anges i 10 kap. 2 LOU och 10 kap. 2-3 LUF. Den upphandlande myndigheten har dock ingen skyldighet att enligt bestämmelsen utesluta några anbudsgivare. En leverantör får bl.a. uteslutas om leverantören: * Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Innan ett anbud antas bör myndigheten således kontrollera att leverantören är fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter. Vilket bl.a. avser om leverantören är 3 Skyldigheten att utesluta leverantörer enligt 10 kap. 1 LUF omfattar enbart upphandlande enheter inom försörjningssektorerna. Därmed omfattas inte övriga upphandlande enheter inom försörjningssektorn av bestämmelsen dvs. de enheter offentligt styrda organ som definieras i 2 kap. 12 LUF.

6 registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter m.m. En leverantör kan alltså uteslutas från deltagande i en upphandling pga. restförda skatter och avgifter. Denna uteslutningsgrund möjliggör därmed en uteslutning av företag som inte konkurrerar på lika villkor. En upphandlad myndighet kan, för att få in uppgifter om hur svenska företag sköter hanteringen av sina skatter och avgifter, beställa Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling (SKV 4820). Övriga omständigheter som får leda till uteslutning är om leverantören: * Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. * Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta. En överträdelse av bestämmelserna om allvarligt fel i yrkesutövningen eller brott avseende yrkesutövningen kan bl.a. avse otillåten samverkan i samband med upphandling. Det är inte uteslutet att även vissa typer av skattebrott skulle kunna omfattas av dessa bestämmelser. Vidare kan en leverantör uteslutas om leverantören: * Är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud * Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, eller annat liknande förfarande. * I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. En myndighet får undersöka och begära in upplysningar som avses i denna bestämmelse. Det är slutligen leverantören som måste visa att något missförhållande inte föreligger. Upphandlingsreglerna kan alltså aktualisera uteslutning av leverantörer, däremot är det inte möjligt att med hjälp av denna bestämmelse utesluta dennes underleverantörer från upphandlingen. Leverantörskvalificering Kontroll av leverantörers lämplighet En upphandlande myndighet får ställa krav på leverantörers tekniska, ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet. Syftet med att ställa upp sådana krav på leverantörerna är att bedöma om leverantörerna har förmåga att genomföra det som upphandlingen avser. Syftet är alltså att identifiera leverantörer med tillräcklig kompetens, inte att finna den leverantör som är bäst ämnad att genomföra uppgiften. Att kvalificera leverantörer innebär att den upphandlande myndigheten prövar vilka anbudsgivare som uppfyller kraven som har ställts i upphandlingen. Anbudsgivarnas lämplighet granskas därmed utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga

7 kapacitet. De krav som ställs ska framgå av annonsen om upphandling (11 kap. 1-2 LOU 11 kap LUF). Krav som kan ställas på leverantörer i en offentlig upphandling Upphandlingslagarna reglerar inte vilka specifika krav som kan uppställas i en upphandling enligt 11 kap. LOU, med mer än att myndigheten får ställa krav på en lägsta nivå vad gäller ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet samt de bevis som myndigheten får begära in avseende ställa krav (11 kap. 7-9 LOU och LUF samt 11 kap LOU och LUF). Däremot finns det begränsningar i vilka krav som en upphandlande myndighet kan uppställa på leverantörer. Vilka krav som kan ställas i en upphandling måste avgöras utifrån de grundläggande principerna för upphandling, som gäller all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Dessa principer är krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 4 Proportionalitetsprincipen innebär bl.a. att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs på leverantörer måste alltså vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande. Vilka krav som kan ställas upp i en enskild upphandling måste alltså besvaras med utgångspunkt i de allmänna principerna för upphandling. Exempel på krav som kan ställas på leverantörer Den upphandlande myndigheten får begära in uppgifter från leverantörer för att kontrollera att kraven som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen är uppfyllda. Uppfyller inte leverantören de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen får inte den upphandlande myndigheten pröva leverantörens anbud och kan en leverantör uteslutas. Krav på registrering Bland annat kan den upphandlande myndigheten begära att en anbudssökande visar att han är registrerad i aktiebolags -, handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad (11 kap. 6 LOU). Krav på leverantörers ekonomiska ställning En upphandlande myndighet kan i annonsen ange vilka bevis gällande leverantörers ekonomiska ställning som ska visas upp. De uppgifter som kan begäras och utgöra bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet är bl.a. uppgift om företagets samlade omsättning, balansräkningar eller utdrag ur dem, intyg från banker m.m. 4 1 kap. 9 LOU och 1 kap. 24 LUF.

8 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Den upphandlande myndigheten får ställa krav på en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Krav under tröskelvärdena Bestämmelserna i 11 kap. LOU och LUF avser upphandling över tröskelvärdena. Krav på registrering kan dock ställas även under tröskelvärdena. Krav gällande en leverantörs ekonomiska ställning regleras inte under tröskelvärdena, däremot kan man använda bestämmelserna i 11 kap. LOU och LUF som utgångspunkt för krav på leverantörers ekonomiska ställning under tröskelvärdena. Vid upphandling under tröskelvärdena ska upphandlande myndigheter följa de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna för att avgöra vilka krav som kan ställas och vilka bevis som kan krävas. Leverantörskvalificering i försörjningsektorerna I försörjningssektorerna är de upphandlande enheterna inte begränsade till att ställa krav enbart på leverantörernas tekniska, ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet. Det finns inte heller några bestämmelser som reglerar vilka bevis som kan begäras ut av en myndighet. Detta innebär att de upphandlande enheterna, både vid upphandling under och över tröskelvärdena, enbart är skyldiga att följa de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna vid bedömningen av vilka krav som ska ställas i en upphandling. Möjlighet att utesluta anbud som är onormalt låga En upphandlande myndighet får även förkasta anbud som myndigheten anser vara onormalt lågt. Bestämmelsen innebär dock ingen skyldighet att förkasta ett onormalt lågt anbud (12 kap. 3 LOU och LUF). Innan ett anbud förkastas måste myndigheten skriftligen ha begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Vad som får anses vara ett onormalt lågt anbud får avgöras från fall till fall. I bedömningen får hänsyn endast tas till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kontraktet, tekniska lösningar eller ovan gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet, egenarten och originaliteten i anbudsgivarens förslag, att anbudsgivaren erhållit statsstöd m.m. Bestämmelsen möjliggör för upphandlande myndigheter att undersöka bakgrunden till onormalt låga anbud och förkasta dem om inget tillfredställande svar ges. Om en upphandlande myndighet finner anledning att anta att ett lågt anbud är en följd av att leverantören inte betalar skatt eller arbetsgivaravgifter kan det vara lämpligt att granska givna förklaringar. För mer information om offentlig upphandling se Konkurrensverkets hemsida

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Svart och vitt Hur upptäcker jag ett oseriöst företag?

27 Innehåll Seriöst och oseriöst...5 Svartarbete snedvrider konkurrensen...6 Hur arbetar ett svart företag?...7 Hur fungerar svartföretag ekonomiskt?...8 Hur kan man kontrollera företags seriositet?...9 Ekonomisk bedömning...11 Nyckeltal...12 Avtalsreglera underentreprenörer...15 Auktoriserad Serviceentreprenör

28 4

29 1 Seriöst och oseriöst Naturligtvis vill man som köpare av tjänster köpa så billigt som möjligt och få så hög kvalitet som möjligt. Det kan ibland ske till ett mycket lågt pris. Den risk man löper när man gör en sådan upphandling är att man köper svartarbete. Det är tyvärr inte ovanligt i vissa branscher. Svartarbete i företag är.. Sådan brottslighet som hotar eller stör det ekonomiska livet på ett sådant sätt att det inte bara är enstaka individers intressen som berörs. Förekomsten av svartarbete påverkas av en rad faktorer. Rationalitet lönsamhet Konkurrensfördel Risk för upptäckt Normer ekonomiska institutioner Skattesystemet Nödvändighet t.ex arbetslöshet Möjlighet tillgång till resurser Efterfrågan på svart produktion Risken för svartföretagande är olika i olika branscher. Hög risk för svartföretagande finns framförallt inom följande näringsgrenar: Bygg Detaljhandel Lokalvård Restaurang Taxi Tillverkning av livsmedel Flytt Bemanning Kemtvätt I detta avsnitt har resonemanget i stor utsträckning utgått från erfarenheter från städbranschen. 5

30 2 Svartarbete snedvrider konkurrensen Undandragandet av skatter leder till att de oseriösa företagen får konkurrensfördelar gentemot de seriösa. De kan offerera lägre priser utan att få ta några nämnvärda konsekvenser av detta medan de seriösa företagen får se sina marginaler krympa och kanske till och med försvinna. På sikt kan helt enkelt seriösa företag konkurreras ut och tvingas gå i konkurs på grund av pressade priser. När man drabbas av konkurrens på detta sätt och prisnivån sjunker är det första det seriösa företaget gör att försöka effektivisera och rationalisera. Det finns naturligtvis en risk att detta leder till mer pressad produktion och risk för kvalitetsförsämringar. En fungerande marknad förutsätter att svartföretagandet inte växer sig för stort. Omfattningen på svartarbete och svartföretagande är svår att fastställa men enligt Skatteverket var det beräknade skattefelet år 2007, 133 miljarder kronor vilket motsvarar 5 procent av BNP. Av dessa utgjordes cirka 50 procent av svartarbete. Det är framförallt inom mikro, små och medelstora företag som svartarbete återfinns. Dessa företagsgrupper står för över 70 procent av svartarbetet i Sverige. Städbranschen tillhör en av de branscher där svartarbete är vanligt förekommande vilket drabbar seriösa företag och hämmar branschens utveckling. Ekobrottsmyndigheten belyser i en rapport om ekonomisk brottslighet från 2007 hur städbranschen drabbats. De bekräftar att de seriösa företagen ofta utsätts för konkurrens från oseriösa entreprenörer som bl.a. baserar sin verksamhet på användandet av svart arbetskraft. Det har också konstaterats kopplingar inom branschen till organiserade kriminella nätverk, som i sin tur har förgreningar till byggbranschen. Många av dem som arbetar i de oseriösa företagen är invandrare, i vissa fall asylsökande som utsätts för något som närmast kan liknas vid människohandel. 6

31 3 Hur arbetar ett svart företag? Den svarta verksamheten vi är intresserade av bygger oftast på användning av underentreprenörer och falska fakturor. Den entreprenör som fått uppdraget av kunden, huvudentreprenören, kan anlita andra bolag som underentreprenörer och dessa kan i sin tur ha underentreprenörer. På detta sätt kan man få långa kedjor av underentreprenörer som slutar i bolag vars ägare kanske inte ens finns i Sverige. Undandragandet av skatt och arbetsgivaravgifter sker då någonstans längs denna kedja. Det sker ofta i samförstånd med huvudentreprenören men det är naturligtvis mycket svårt att bevisa. Huvudentreprenören kan inte ställas till svars för underleverantörernas brister eftersom dessa är självständiga juridiska enheter. Kunden vet ofta inte om att underleverantörer anlitas. 7

32 4 Hur fungerar svartföretag ekonomiskt? Svartföretagen tjänar pengar på att betala låga löner som inte beskattas och där det inte betalas in någon arbetsgivaravgift/sociala kostnader. Man behåller den moms som kunden får betala och man betalar inga egna skatter. Istället för att betala en arbetskraftskostnad för en städare på ca 150 kr/tim så betalar man en svart lön på 60 kronor/tim. Vinst 90 kr/tim. Istället för att vidarebefordra momsen som man fått när kunden betalade sin faktura så behåller man den genom att redovisa falsk moms på en falsk faktura. Huvudentreprenören kan ofta själv anlita svart arbetskraft. Låga svarta löner är dock ingenting man tar upp i sin bokföring som enda lönekostnader. Istället löses detta med hjälp av falska fakturor från en fiktiv underentreprenör. Sådana falska fakturor kan också köpas från små ljusskygga bolag vars ägare inte är lätt tillgängliga. Priset för en sådan faktura har i rättegångssammanhang uppgetts uppgå till 6 % på angivet belopp. En faktura på kronor kan alltså enligt rättegångsprotokoll kosta kronor. Denna faktura kan nu användas i bokföringen och innebär rejäla avdragsmöjligheter. 8

33 5 Hur kan man kontrollera företags seriositet? De upphandlande enheterna ställer många krav i samband med upphandlingen men låter sig ofta nöjas med svar från leverantörerna som kanske inte är så underbyggda. Om man nu ställer en rad miljökrav, hur följs dessa upp? Ett seriöst företag svarar rimligen ärligt medan mindre seriösa inte är så nogräknade. Genom att ställa många krav och inte bry sig speciellt om svaren eller snarare verkligheten så öppnar de upphandlande enheterna nya oseriösa möjligheter. Var sparsam med krav som inte följs upp! När det gäller allmän seriositet så kan följande punkter ses som en rimlig grund. Vid upphandlingstillfället och för den löpande verksamheten kräv ID brickor hos personalen kräv arbetsuniform/enhetlig arbetsklädsel med firmamärke kontrollera låga anbudspriser reglera användningen av underentreprenörer kräv kvalitets och miljösäkringssystem kontrollera F skattsedel och momsregistrering kräv uppgifter från skattemyndigheten undersök även huvudmän kontrollera uppgifter även löpande Var vaksam vid förändringar. Detta kan ibland vara inledningen till mer omfattande ekonomisk brottslighet. Kontrollera vid ägarbyten byte av styrelseledamöter byte av vd namnbyte på bolaget uppgifter om användning av underentreprenörer signaler i revisionsrapporten kontrollera betalningar och organisationsnummer 9

34 Kontrollera vilket bolag man betalar till, till exempel genom att titta på organisationsnummer: Ett bolag hade betalat sina fakturor men varit slarvigt med att titta vart de gick. Ekopolisen upptäckte snart att kunden hade betalat till ett bolag som de inte hade kontrakt med. Det bolaget hade tömts och försatts i konkurs utan bokföring och styrelse. Kunden visste ingenting. Kunden trodde sig betala till ett och samma bolag hela tiden, men hade efter det första bolagets konkurs betalt till ett annat bolag som också det snart sattes i konkurs utan bokföring och styrelse. Det bolag som kunden sedan påstod sig ha betalat till visade sig inte existera. Kunden hade således betalat för tjänster utförda av ett icke existerande företag till två helt andra bolag. Ekopolisen accepterade inte kundens bedyran att ha handlat i god tro. Tvärtom misstänktes kunden för att ha medverkat i brottet. Ekopolisens efterforskningar hos kunden och alltid lika artiga presentation av sig själva i kundens reception var ganska påfrestande för kunden. Rykten gick. Till slut blev kunden rentvådd men påfrestningarna hade varit stora under tiden och viss goodwill hade gått förlorad genom rykten om fiffel. 10

35 6 Ekonomisk bedömning Dessvärre har de flesta oseriöst verkande företagen lika bra eller till och med bättre vanliga ekonomiska kontrolluppgifter än de seriösa företagen. Detta beror på att de skapar större överskott genom sin svarta verksamhet och därmed har råd att se snygga ut och dessutom lägger de sig vinn om att se så normala ut som möjligt på alla de områden där de kan göra det. De har ofta bättre soliditet bättre balans och kassalikviditet inga betalningsanmärkningar hög klassificering enligt UC eller motsvarande Denna typ av kontroll har alltså som första uppgift att urskilja ekonomiskt starka företag från ekonomiskt svagare. Det har alltså ingenting att göra med om man arbetar svart eller vitt. Naturligtvis ska man göra en ekonomisk kontroll men inse vad den står för. 11

36 7 Nyckeltal Nyckeltal kan användas för att se tendenser. De är inga sanningsbärare i sig utan kan mer fungera som larmklockor. Två nyckeltal ska vi beröra: omsättning per anställd och arbetskraftskostnad per anställd. Uppgifterna till beräkningar av nyckeltal hämtas från företagets årsredovisning. Omsättningen finns överst i resultaträkningen. Kan också kallas fakturering eller försäljning. Antalet anställda framgår av förvaltningsberättelsen eller i någon not till resultaträkningen. Likaså framgår arbetskraftskostnaderna där. Antalet anställda ska egentligen avse årsarbetare dvs. alla tjänster omräknade till heltidsarbetare. Omsättning per anställd hur mycket varje anställd bidrar med till den totala försäljningen. Om företaget använder mycket underentreprenörer blir antalet anställda lågt i förhållande till den uppgivna omsättningen. Det kan då röra sig om omsättning per anställd på en miljon kronor eller mer. Detta mått kan alltså vara ett sätt att se i vilken utsträckning underentreprenörer används. Om man använder antal anställda personer istället för årsarbetare kan man emellertid få ner siffran vilket ger missvisande resultat. Arbetskraftskostnaden per anställd kan då vara ett bättre mått. Med egen anställd personal ligger arbetskraftskostnaden (lönekostnaden) på ca 75 % av omsättningen inom städbranschen som vi använder som exempel här. Arbetskraftskostnaden x 100 omsättning Ju lägre lönekostnaden är av omsättningen desto större andel ligger utlagt på underentreprenörer. Det finns företag som har 30% och mindre. 12

37 Omsättning Noter (kommer efter alla rapporter) Arbetskraftskostnad = lönekostnader + sociala kostnader Vilket ger en arbetskraftskostnad i förhållande till omsättning på 27%. Arbetskraftskostnad/Omsättning = / x 100 = 27% 13

38 Citat från dom B , , Stockholms tingsrätt I oktober 2003 inkom till Ekobrottsmyndigheten en anmälan från Connex som misstänkte att den av Connex anlitade underentreprenören Centralstädning använde svart arbetskraft vid arbete i tunnelbanan. Ekobrottsmyndigheten påbörjade en utredning. Vid granskning av Centralstädnings räkenskaper uppmärksammade Skatteverket att Centralstädnings personalkostnader i förhållande till bolagets omsättning var påtagligt låga med hänsyn till att bolagets verksamhet bestod i försäljning av tjänster. Under perioden februari 2002 till och med oktober 2003 uppgick Centralstädnings omsättning till kr, medan personalkostnaderna under samma period uppgick till kr. I Centralstädnings bokföring påträffades inkommande leverantörsfakturor från bland annat Trunda och Fortlee. Sammanlagt fanns 35 fakturor utställda av Trunda till ett värde av kr (exkl moms) och cirka 50 fakturor utställda av Fortlee till ett värde av kr (exkl moms). Den moms som belöpte på respektive leverantörsfaktura bokförde Centralstädning på kontot för avdragsgill ingående moms. Den ingående momsen drogs sedan av genom månatligen upprättade skattedeklarationer som lämnades in till skatteverket. Trunda registrerades för moms, arbetsgivaravgift och F skatt i mars/april 2002och lämnade under en period månatligen in skattedeklarationer. För april 2002 redovisade bolaget en omsättning om 0 kr. För maj, juni och juli 2002 redovisades mervärdeskattegrundade omsättningar på kr, kr respektive kr. Bolaget gjorde emellertid stora avdrag för ingående moms. Från och med augusti 2002 upphörde bolaget att inkomma med deklarationer. Trunda redovisade aldrig några arbetsgivaravgifter med anledning av att det aldrig fanns några anställda i bolaget. Fortlee kom att ersätta Trunda genom att de faktiska företrädarna för Trunda hade beslutat låta bolaget träda i likvidation och konkurs. Fortlee registrerades för F skatt och moms och lämnade månatligen, för perioderna november 2002 till och med maj 2003, in skattedeklarationer. I samtliga deklarationer redovisade bolaget 0 kr i moms och 0 kr i arbetsgivaravgift. Från och med juni 2003 upphörde bolaget att inkomma med skattedeklarationer. Hösten 2003 försökte företrädarna för Fortlee att överlåta bolaget på så kallade målvakter i Västerås. Ändringsanmälan registrerades aldrig av PRV på grund av att bolaget dessförinnan trädde i likvidation enligt beslut av PRV. Fortlee försattes, på egen ansökan, i konkurs den 9 januari Det upprättades en konkurs bouppteckning, enligt vilken Fortlee inte hade några tillgångar. Någon bokföring eller annat räkenskapsmaterial avseende Fortlee påträffades aldrig. 14

39 8 Avtalsreglera underentreprenörer Det som är den bästa insatsen för att motverka svartarbete är att vara restriktiv gentemot användande av underentreprenörer. Skall underentreprenörer användas måste dessa kontrolleras noggrant. Att underentreprenörer i sin tur skulle använda underentreprenörer finns det naturligtvis ingen anledning till men skulle det förekomma måste dessa naturligtvis kontrolleras lika noggrant. Att använda underentreprenörer som har lägre arbetskraftskostnad i förhållande till omsättningen än 70 75% indikerar att dessa inte fullt ut arbetar med egen anställd personal. De kan då vara del i kedja av underentreprenörer och under underentreprenörer. Branschsaneringsutredningen konstaterade, Vid städentreprenader finns det sällan något skäl för entreprenadföretaget att anlita underentreprenörer. Verksamheten drivs med fördel med egen personal och enbart vid arbetstoppar och för specialarbeten krävs att ytterligare personal tas in, t.ex. genom underentreprenörer. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att problemet med ekonomisk brottslighet i städbranschen ofta kretsar kring underentreprenörer lämpar sig städbranschen väl för att avtalsvägen praktiskt taget förbjuda användningen av underentreprenörer. Härigenom kan ett långtgående ansvar åläggas leverantören för eventuella underleverantörers underlåtenhet att betala skatter och avgifter. Avtalsmässigt kan således inte bara föreskrivas att leverantören måste ha tillstånd av den upphandlande enheten för att ta in underleverantörer och att leverantörskontroll kan utföras för underentreprenörerna utan också att leverantören vid vite ansvara att underentreprenören betalar skatter och avgifter. Utredningen rekommenderar att den beskrivna metoden tillämpas vid offentlig upphandling av städentreprenader. (Branschsaneringsutredningen ss ) 15

Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG

Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG - En trygghet för kunder, företag och medarbetare Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag?

Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag? Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag? Kvalitetssäkrad klottersanering efterfrågas av beställare. Det förekommer många lycksökare i klottersaneringsbranschen

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Projektledare för projektet: Marknadsetablering Spel & Gamification Boost en förstärkning under 2017 för tydligare positionering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Omfattningen av beställarens behov

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling Föredrag 5 februari 2009 Nätverket Renare Mark - Norrköping Advokat Rikard Setterlid Upphandlingsrättsliga utgångspunkter Korrekt och saklig reglering av

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD

Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Leverantörsprövning: Uteslutning, kvalificering och ESPD Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten Konferens Upphandling 24 Malmö den 17 februari 2016 Innehåll Uteslutning. Kvalificering. Det europeiska

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB

Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB (Antagna av Kongressen 2009.) Vem kan bli medlem? Medlemskap i PLR/PLS erbjuds de registrerade företag som

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer