Omsorgsnämndens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24"

Transkript

1 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Ingela Flodin Kim Pedersen (V) Tommy Nilzén (MP) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ingela Flodin

2 Beslutande Ledamöter Kim Pedersen (V) Anita Almén Björk (S) Tommy Nilzén (MP) Karin Hedborg (FP) Stephan Gyllenhammar (MP) Eva Dymén (C) Sara Blidevik (M) Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Björner (S) ersättare för John Nordling (S) Roy Bäckman (C) ersättare för Erik Trönnberg (S) Övriga närvarande Ersättare Ethel Augustsson (C) Tjänstemän Ingela Flodin, nämndsekreterare Erika Bjernhagen Börkén, nämndsekreterare Sven Bergelind, socialchef Irene Blomqvist, verksamhetschef LSS Lena Glavander, förvaltningsekonom

3 11 Tillkommande och utgående ärenden Närvaro vid sammanträdet. Gratis bussresor för pensionärer i Lilla Edets kommun. Föredragningslistan godkänns.

4 12 Närvaro vid sammanträdet Nämndsekreterare Erika Bjernhagen Börkén önskar närvara vid dagens sammanträde. Omsorgsnämnden godkänner enhetligt att nämndsekreterare Erika Bjernhagen Börkén får närvara vid dagens sammanträde.

5 13 Årsrapport för omsorgsnämnden 2013 Dnr 2013/ON075 Dpl 041 Omsorgsnämnden redovisar ett sammanlagt överskott på 1.4 mkr Resultatet har sedan föregående delårsrapport förbättrats betydligt. Orsaken är främst att personalkostnaderna inom personlig assistans blivit lägre än förväntat, men beror även på ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom administration och ökad effektivitet. Av omsorgsnämndens två verksamhetsområden; äldreomsorg och funktionshinder, redovisar äldreomsorgens verksamheter ett underskott på 4.1 mkr medan funktionshinderområdet visar ett överskott på 3.5 mkr. Situationen inom äldreomsorgen har varit mycket ansträngd under året. Efterfrågan på platser i särskilt boende har varit betydligt högre än tillgången, trots att omsorgsnämnden öppnade den enhet vid Soläng som varit temporärt stängd. Verksamheten har tvingats till överbeläggningar och extra bemanning. Lindkullen är den enhet som haft den största överbeläggningen samtidigt som omfattande resurser avsatts för palliativ vård. Antalet betalningsdagar till Västra Götalandsregionen för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt och inneburit en kostnad på 0.5 mkr. Jämfört med 2012 har beläggningen inom särskilt boende ökat med 12 %. Det ökade behovet av äldreomsorg bland kommuninvånarna återspeglas även av att antalet inskrivna personer i hemsjukvården sedan föregående år ökat med 10 % och att antalet insatser från hemtjänsten ökat med 3 %. Personalförstärkningar har varit nödvändiga för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god och säker vård och omsorg. Ökningen beror på att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra sjukdomstillstånd och vård vid livets slut, vilket kräver särskild kompetens och ökad bemanning dygnet runt. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom daterad den 11 februari Årsrapport för omsorgsnämnden 2013.

6 13 forts Omsorgsnämnden godkänner årsrapport 2013.

7 14 Årsrapport 2013 från funktionshinder SOLTAK Dnr 2014/ON030 Chefer för området stöd till personer med Funktionsnedsättningar i SOLTAK samlas i nätverksträffar ett antal gånger under året. Träffarna fungerar som kunskapsöverföring av arbetssätt, metoder, verksamhetssystem etc. Nätverket är också ett forum att delge vad som är aktuellt i våra olika kommuner samt att diskutera vilken form av stöd till personer med funktionsnedsättning som skulle kunna samordnas via SOLTAK AB. Nätverket rapporterar årsvis i respektive kommun samt till projektledare för SOLTAK AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 30 januari Funktionshinder SOLTAK, årsrapport Omsorgsnämnden godkänner informationen.

8 15 Bostadsförsörjningsplan Dnr 2013/ON152 Dpl 011 Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun för perioden Omsorgsnämnden har fått Bostadsförsörjningsplan för samråd. Eventuella synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari Omsorgsnämnden lämnar synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram för med utblick över påföljande period. Programmets huvudsyfte är att klargöra Lilla Edets strategier för bostadsförsörjningen i kommunen. För att kommunen ska uppnå målet om en årlig befolkningstillväxt på 1 % behöver bostäder tillskapas per år. Omsorgsnämnden pekar främst på behovet av att tillskapa centrumnära boende för äldre i form av mindre lägenheter belägna enskilt, i trygghetsboenden eller i särskilt boende. Beslutsunderlag Förslag på synpunkter från förvaltningschefen. Omsorgsnämnden lämnar nedanstående synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram för med utblick över påföljande period: Bostadsförsörjningsprogrammet pekar, med hänvisning till länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys, på ett bostadsbehov hos äldre av tillgängligare och tryggare boende. Gruppen medelålders och äldre har även ett behov av att kunna byta till mindre boende. Länsstyrelsen bedömer även att de stora ungdomskullar som nu är på väg ut på bostadsmarknaden kommer att skapa ett ökat behov av mindre, billiga lägenheter. Mot bakgrund av att programmet även ska ge en utblick över perioden efter 2017 är det viktigt att beakta den kraftiga ökning av antalet äldre som förväntas. I programmet anges att Socialförvaltningen uppger att det råder balans för boende för äldre och för människor med särskilda behov. Den uppgiften var kanske riktig vid tidpunkten då frågan ställdes, men situationen förändras snabbt i takt med att antalet äldre blir fler och gruppen som omfattas av funktionshinder enligt LSS ökar med ca 10 % årligen. Den kraftigaste ökningen av antalet äldre förväntas omkring 2020.

9 15 forts Det är således viktigt att redan under den period bostadsförsörjningsprogrammet avser planera för den kommande situationen. Trygghet i boendet för äldre innebär främst närhet till sjukvård och apotek. Lägenheter för äldre bör därför planeras centrumnära. För att möta kommande behov av bostäder för äldre behövs fler mindre centrumnära lägenheter belägna i ordinarie hyresfastigheter eller i form av trygghetsboenden. En utökning av platser i särskilda boenden korttidsboenden kommer också att krävas. Mindre lägenheter och framförallt billiga lägenheter efterfrågas i ökad utsträckning av ungdomar, studenter och personer med ett svagt fäste på bostadsmarknaden. Efterfrågan är betydligt större än tillgången. Bostadsförsörjningsprogrammet bör även beakta statens krav på ett väsentligt ökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och unga. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

10 16 Uppföljning av genomförd internkontroll 2013 Dnr 2012/ON187 Dpl 704 Omsorgsnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Resultaten från uppföljningen redovisas löpande till förvaltningschefen och en gång per år till omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Internkontrollplanen för 2013 anger fem områden för uppföljning: 1. Kontroll av verkställighet gällande rutiner för hantering av privata medel 2. Kontroll av rutiner för avgiftshantering 3. Kontroll av rutiner för social dokumentation 4. Kontroll av rutiner för omprövning biståndsbeslut enligt SOL och LSS 5. Kontroll av att genomförandeplaner upprättas och följs upp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 23 januari Internkontrollrapport avseende 2013 godkänns. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen

11 17 Internkontroll 2014 omsorgsnämnden Dnr 2014/ON037 Omsorgsnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområdena väljs ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Förvaltningen har tagit fram en interkontrollplan för 2014 för att säkerställa verksamheten och uppföljningen av den interna kontrollen. Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till kommunfullmäktige, kommunrevisionen och omsorgsnämnden. Följande uppgifter ska granskas: Kontroll av att rutiner för privata medel följs Kontroll av att upprättade rutiner för avgiftshantering följ korrekt Kontroll av social dokumentation Kontroll av att omprövning av biståndsbeslut enl SOL och LSS sker inom angiven tid Kontroll av att genomförandeplaner upprättats och följts upp Kontroll av rutiner vid Ängshöken och Pilgården Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 7 februari Förslag till internkontrollplan Omsorgsnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2014.

12 18 Återrapport statsbidrag värdegrundsarbete Dnr 2011/ON077 Dpl 730 En ekonomisk redovisning för bidragsår 2012 och 2013 har skickats till Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Informationen antecknas.

13 19 Information om trygghetsboende i Lödöse Socialchef Sven Bergelind informerar om eventuellt nytt trygghetsboende i Lödöse. Gekå är intresserade av att bygga ytterligare ett boende liknande trygghetsboendet Hägern i Lödöse. Detta trygghetsboende ska vara uppbyggt på samma sätt som Hägern med hemtjänstens personal i bottenvåningen men med färre lägenheter. Broschyr med intresseförfrågan kommer att skickas ut till pensionärsföreningarna i Lilla Edets kommun. Informationen antecknas.

14 20 Behov av utökat antal platser i särskilt boende Dnr 2014/ON042 För närvarande väntar 20 personer på plats i särskilt boende. Av dessa är 6 medicinskt utskrivningsklara och vistas på sjukhus. 3 bor på korttidsboende och 10 bor hemma. Situationen för de som vistas hemma är i några fall mycket otrygg. Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att snarast tillskapa fler platser för såväl korttids- som permanentboende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från socialchefen daterad den 13 februari Förvaltningen får i uppdrag att snarast presentera ett förslag hur behovet av fler platser i särskilt boende ska kunna tillgodoses. Beslutet expedieras till Socialchef Sven Bergelind

15 21 Gratis bussresor för pensionärer i Lilla Edets kommun Dnr 2014/ON058 Pensionärsföreningarna har önskemål att få gratis bussresor inom kommunen för pensionärer. Tidigare har inte Västtrafik varit intresserade av att teckna nya avtal. Nu har även Tanum fått gratis resor och Trollhättan har fått utökat vilket kan betyda att Västrafik nu tecknar nya avtal. Pensionärsrådet har i sin tur lämnat frågan vidare till omsorgsnämnden för utredning. Omsorgnämnden ber kommunstyrelsen att undersöka vad som gäller idag med Västrafik och vilka möjligheter det finns att införa gratis bussresor i Lilla Edets kommun samt kostnaden för detta. Det som önskas är resor inom kommunens gränser, vardagar kl 9-15 samt efter 18 och helger för personer över 70 eller 75 år. Beslutet expedieras till Socialchef Sven Bergelind

16 22 Anmälan om inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 Kallelse till kommunalt pensionärsråd den 24 februari. 2 Beslut från kammarrätten daterat den 4 februari 2014 gällande överklagad riksfärstjänst. 3 Tillsammans gör vi skillnad inspirationsdag om lokal samverkan. 4 Dom från förvaltningsrätten daterad den 27 januari gällande överklagat beslut om personlig assistans. 5 Dom från förvaltningsrätten daterad den 28 januari gällande överklagat beslut om färdtjänst. 6 Intern kontroll ett system för verksamhetsutveckling utbildning den 8 april. 7 Inbjudan till seminariedag om vården i kommunen. 8 KS 5/ Organisationsöversyn.

17 22 forts 9 Cirkulär 13:60 från Sveriges Kommuner och Landsting. Informationen antecknas.

18 23 Anmälan av delegationsbeslut Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av omsorgsnämnden antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut. 1 Dnr 2014/ON034 Tillsättning av tjänst, tre undersköterskor. 2 Dnr 2014/ON029 Beslut enligt 8 kap. 2 socialtjänstlagen om reducerad hyresavgift vid dubbelt boende daterad den 29 januari Ordförandebeslut 1/2014 daterat den 11 februari Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer