EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:56 HV Hur skiljer sig presentationen av biverkningar mellan Produktresumé och de övriga källorna bipacksedel, FASS och Patient FASS för ATC kod C07 Elin Grenvall Jessica Normark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Medicinsk vetenskap 2006:56 HV - ISSN: ISRN: LTU-HV-EX--06/56--SE

2 Hur skiljer sig presentationen av biverkningar mellan Produktresumé och de övriga källorna Bipacksedel, FASS och Patient FASS för ATC kod C07 How does the presentation of side effects differ between Produktresumé, Bipacksedel, FASS and Patient FASS in ATC group C07 Elin Grenvall Jessica Normark Receptarieprogrammet Examensarbete 20 poäng C-nivå Handledare: Anders Ekedahl, NEPI & Apoteket Stab Mai Lindström, Institutionen för Hälsovetenskap Luleå tekniska universitet

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Abstract... 3 Bakgrund... 5 Syfte... 7 Metod... 8 Inklusion... 8 Exklusion... 8 Bearbetning av data... 9 Material Resultat Revideringsdatum Biverkningar som egen rubrik EU:s rekommenderade text: Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar EU:s rekommenderade text: Om du observerar en eller flera biverkningar Biverkningsfrekvenser anges både verbalt och numeriskt Antal lika biverkningar jämfört med Produktresumén Identiska biverkningar mellan alla informationskällorna för ett preparat Likheter i biverkningar mellan respektive informationskälla för olika tillverkare Informationskällornas likheter Identiska biverkningar mellan Produktresumé och övriga informationskällor Frekvensindelningar Diskussion Slutsats Tackord Referenser Ordlista Bilaga Pivottabeller Bilaga

4 Sammanfattning Bakgrund: Det finns fyra olika informationskällor tillgängliga som ska upplysa läkemedelsanvändaren om preparatens biverkningar och dess frekvens. Dessa stämmer dock inte alltid överens utan ger olika upplysningar, vilket kan skapa förvirring och misstänksamhet mot informationen som ges. Detta kan leda till att man kanske inte vågar ta sin ordinerade medicin. Syfte: Att jämföra om presentationen av biverkningar i Produktresumén för Betablockerare i ATC kod C07, överensstämmer med övriga informationskällor så som Bipacksedel, FASS och Patient FASS. Metod: På fass.se hämtades information om biverkningar för ATC kod C07, Betablockerare. Informationskällorna Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS studerades. Insamlade data analyserades sedan i Excel och jämförelser mellan samtliga fyra kunde nu göras. Resultat: Alla fyra informationskällorna för ett preparat har identisk biverkningsbild i 29 % av fallen. Preparat med samma verksamma substans men olika tillverkare var identiska mellan Produktresuméerna till 57 %, Bipacksedlarna till 47 %, FASS till 51 % och Patient FASS till 23 %. FASS var den källa som i 84 % av fallen liknade Produktresumén i sina biverkningar. Bipacksedeln var istället mer lik Patient FASS i sina biverkningar, i 76 % av fallen. Lika antal biverkningar som Produktresumén hade Bipacksedeln i 45 % av fallen. FASS hade samma antal i 84 % av fallen och Patient FASS i 30 %. Detta visade på att det fanns stora skillnader, beroende på vilken källa man söker information i om vilka biverkningar och biverkningsfrekvenser ett läkemedel har. Slutsats: Informationskällorna för Betablockerare, som visade sig vara mest uppdaterade angående biverkningar var Produktresumé och FASS. En uppdatering och samordning av källornas biverkningsbild borde ske kontinuerligt mellan de olika informationskällorna. Detta för att eventuella skillnader inte ska skapa oro och missförstånd hos läkemedelsanvändaren. Orsaken till varför informationskällorna inte innehåller identisk information, beror på att alla preparat inte godkänts vid samma tillfälle. Olika reviderings datum kan betyda att nya uppgifter har tillkommit och att informationskällorna därför innehåller skilda uppgifter. Hur likvärdiga preparat mer exakt skiljer sig i innehåll angående dess biverkningar och vilka preparat som är kopior av andra preparats informationskällor, kan vara ämnen för fortsatta studier inom området. 2

5 Abstract Background: There are four different sources of information available to enlighten the person using the medicine about it s side effects and the frequency of those happening. These don t always agree in information, which can cause confusion and suspiciousness against available information. This can cause that patients not dare to take the prescription of medicine they are supposed to do. Objective: To compare if presentation of side effects agrees for Betablockerare in ATC group C07 between Produktresumé and other sources of information such as Bipacksedel, FASS and Patient FASS. Method: ATC group C07, Betablockare was chosen and data was collected about the side effects of the medicine from the four different sources of information. Finally the data was filled in a pivottabell created in Excel and comparing between all the four was now possible to do. Result: All the four sources of information for one medicine were identical in their side effects in 29 % of the cases. Medicine with the same effective substance but different manufacturer was identical between Produktresuméerna in 57 % of the cases, Bipacksedlarna in 47 % of the cases, FASS in 51 % of the cases and Patient FASS in 23 % of the cases. FASS was the source most similar against Produktresumén looking at side effects, in 84 % of the cases. Bipacksedeln were more similar to Patient FASS looking at side effects, in 76 % of the cases. Medicine compared in numbers of similar side effects between the four sources of information was between Produktresumé and Bipacksedel similar in 45 % of the cases, between Produktresumé and FASS similar in 84 % of the cases and between Produktresumé and Patient FASS similar in 30 % of the cases. This showed that there are big differences in information depending on which source you choose to look at when it comes to searching for information about a medicines side effects and the frequency of those happening. Conclusion: It turns out that the sources of information that seemed to be the most updated for Betablockerare, were Produktresumé and FASS. An update and coordination of the sources side effects should happen continuously between the different sources of information. This is important for not causing worries and misunderstanding for the user when it comes to possible differs between the information. 3

6 The reason why the sources of information are not containing identical information depends on that every medicine not has been approved at the same time. Different date of revision can cause new information and the sources of information are containing different data. How similar medicines differ in data of side effects and which manufacturer of medicine that uses copies of other sources of information, can be subjects for further investigation. 4

7 BAKGRUND Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS är informationskällor innehållande information om ett läkemedels biverkningar. Beroende på vilken av dessa källor man använder för att ta reda på vilka biverkningar och biverkningsfrekvenser ett läkemedel har, så skiljer sig ofta informationen åt. Idag är det vanligt att det sker utbyten av läkemedel innehållande samma verksamma substans, så kallad generika, vilket därmed ersätter det likvärdiga preparatet. Olika tillverkare av en och samma substans kan skilja i biverkningspresentationen och därför skapa oro och missförstånd. Vilket sätt som biverkningsriskerna presenteras på kan avgöra hur läsaren tolkar informationen. Detta kan medföra osäkerhet hos användaren och brister i följsamheten. På grund av skillnader mellan de olika källorna kan detta leda till frågor, som är viktiga för läkemedelsanvändaren. Man kan fråga sig om preparaten verkligen är likvärdiga om de inte har samma biverkningar. Produktresumén eller SPC (Summary of Product Charateristics) är underlaget för övriga informationskällor när det gäller att presentera läkemedelsfakta. Produktresumén är ett sammandrag av all dokumentationen om ett läkemedel. Informationen i Produktresumén var inte i tillgänglig på samma sätt som FASS och övriga informationskällor, eftersom att den varken tryckts som bok eller medföljt läkemedelsförpackningen. Produktresumén hittas på nätet via fass.se. För ett godkännande av ett läkemedel krävs att läkemedelsföretagen lämnar in ett utkast på en Produktresumé till Läkemedelsverket eller till EMEA (europeiska läkemedelsmyndigheten). En kontrollmyndighet godkänner Produktresumén, som har ett tidsbegränsat godkännande. Ett läkemedel har bara ett godkännande för en viss tid. Vart femte år krävs ett nytt tillstånd för en fortsatt försäljning av läkemedlet. Ett nytt godkännande innebär en ny Produktresumé, även på produkter som godkänts innan Produktresumén var ett krav. 5

8 Bipacksedeln följer med läkemedelsförpackningen och har all väsentlig information till användaren om läkemedlet. I den används ett enklare språk, jämfört med Produktresumé och FASS. Bipacksedeln godkänns av läkemedelsmyndigheten, Läkemedelsverket i Sverige eller av EUkommissionen via läkemedelsmyndigheten EMEA. Bipacksedeln uppdateras ständigt och i förpackningen är den därför inte alltid aktuell. För att vara säker på ett aktuellt och korrekt innehåll bör man därför jämföra med fass.se, som har en fortlöpande uppdatering. Godkända Bipacksedlar för alla läkemedel finns inte än, men det försöker man att åtgärda. (ref. 1) FASS grundas på godkänd Produktresumé (SPC) och innehåller det som tillverkaren av läkemedlet vill annonsera. Den innehåller även väsentlig information som ska förenkla förskrivarens behov vid förskrivning av läkemedel.(ref. 2) Patient FASS baseras på innehållet i Bipacksedeln. I denna källa används liksom i Bipacksedeln ett enklare språk jämfört med Produktresumé och FASS. Den är en bra informationskälla, som är lättbegriplig och har ett tydligt språk utan medicinska termer. Produktresumén och FASS använder sig båda av medicinska termer. En kontrollmyndighet ser till att Patient FASS innehåller godkända uppgifter. Innehållet består av det som tillverkaren av läkemedlet vill annonsera. (ref. 1) När ett läkemedelsföretags patent på ett läkemedel gått ut kan konkurrenter fritt tillverka likvärdiga preparat innehållande samma läkemedelssubstans, men till ett lägre pris. Detta innebär att landstingen får lägre läkemedelskostnader för samhället. Parallellimporterade läkemedel med samma verksamma substans räknas även de som utbytbara alternativ till originalpreparatet. Priser på de olika preparaten varierar från månad till månad och det är alltid konkurrens mellan läkemedelstillverkarna om vem som har det billigaste läkemedlet. Patienterna som hämtar ut sina läkemedel får välja mellan det utskrivna preparatet eller ett likvärdigt med ett lägre pris. Väljer man det preparat som står på receptet får man betala mellanskillnaden om det finns ett annat likvärdigt, billigare alternativ. 6

9 Vi har valt att undersöka hur presentationen av biverkningar skiljer mellan de olika informationskällorna för ATC kod C07, Betablockerare. Det är en läkemedelsgrupp många använder sig av. Betablockerare används för flera indikationer, så som hjärtsvikt, högt blodtryck och angina. Samtliga läkemedel verkar genom att de ger en lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och sänker blodtrycket. Syfte Att jämföra om presentationen av biverkningar i Produktresumén för Betablockerare i ATC kod C07, överensstämmer med övriga informationskällor så som Bipacksedel, FASS och Patient FASS. 7

10 METOD I studien analyserades perorala tabletter i ATC kod C07, Betablockerare och vad som skiljde dem åt i presentationen av biverkningar. Bipacksedel och Patient FASS använder enkla uttryck för sina biverkningar, medan Produktresumé och FASS istället använder sig av medicinska termer. De olika källorna använder olika ordval och därför har detta gjorts tydligare genom att välja ett av orden som ersätter alla dessa uttryck. (se ordlista, bilaga 1) Inklusion Beroende på om biverkningar anges med verbala eller numeriska uttryck, tolkas de olika av läsaren. Enligt undersökningar ger verbal beskrivning en mer negativ bild av biverkningarna och på grund av detta användes inte dessa uttryck när biverkningsfrekvenserna angavs i Excel. Istället användes numeriska formuleringar, angivet i procent. (se pivottabeller, bilaga 2) Betablockerare finns som 10 verksamma substanser och 51 preparat, vilka samtliga ingick i studien. Endast 40 av preparaten användes i beräkningarna för att få fram resultaten. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar jämfört med Produktresumén och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har endast läkemedel som innehåller båda informationskällor som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Biverkningar som anges både som verbalt och numeriskt har däremot alla preparat räknats med. Eventuellt bortfall där beror på att vissa preparat saknat vissa informationskällor. När informationskällorna mellan de olika tillverkarna jämförts har även där alla preparat tagits med i beräkningarna. Exklusion All information om biverkningarna finns på fass.se. Eventuell text om ytterligare biverkningar som låg efter informationen om biverkningsfrekvenserna har inte tagits med, eftersom att de var placerade separat. 8

11 De informationskällor som saknar antingen Produktresumé eller Bipacksedel har uteslutits ur undersökningen på grund av att de viktigaste underlagen för biverkningars information saknas. Detta orsakade att 11 av preparaten inte var med i beräkningarna. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har inte läkemedel som inte innehåller båda informationskällorna som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Bearbetning av data Pivottabeller i Excel fylldes med data från informationskällorna i fass.se En indelning av biverkningar från vanligast förekommande till minst vanliga har sedan gjorts. Skillnader i hur biverkningarna anges, som verbala eller numeriska uttryck avgör hur användaren tolkar informationen. Om en biverkning anges som vanlig, tolkas det negativt, jämfört med om det istället översätts till procentsatser. (ref. 3) Biverkningsriskerna anges i källorna antingen verbalt eller numeriskt: Mycket vanliga eller > 1/10 Vanliga eller > 1/100 Mindre vanliga eller 1/100-1/1000 Sällsynta eller 1/1000-1/10000 Mycket sällsynta eller < 1/10000 Vi har valt att jämföra biverkningar utifrån olika indikationer, biverkningar för patienter med hjärtsvikt respektive patienter som behandlas för högt blodtryck och angina. En del preparat har två biverkningstabeller indelade efter olika indikationer. En för patienter med hjärtsvikt, en annan för patienter med högt blodtryck och angina. 9

12 MATERIAL ATC kod C07, Betablockerare valdes. Substanserna som studerades var följande, indelat i olika undergrupper: C07A A03 Pindolol C07A A05 Propranolol C07A A06 Timolol C07A A07 Sotalol C07A B02 Metoprolol C07A B03 Atenolol C07A B07 Bisoprolol C07A G01 Labetalol C07A G02 Karvedilol C07F B02 Felodipin och Metoprolol (kombination av Beta och Alfablockerare) De olika källorna som studerades var följande: Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS Vi valde den nätbaserade FASS, där man hittar all information och som uppdateras kontinuerligt. Data fördes in i pivottabeller i Excel, med följande rubriker: ATC kod Aktiv substans andelsnamn Källa Reviderings datum Finns biverkningarna med som en egen rubrik i mediet? Finns EU:s rekommenderade text Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar? Finns EU:s rekommenderade text Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i detta informationsblad tala om det för din läkare eller farmaceut? Biverkningar 10

13 RESULTAT Reviderings datum Identiskt mellan Produktresumé och Bipacksedel i 19 av 39 fall, (49 %). Identiskt mellan Produktresumé och FASS i 26 av 36 fall, (72 %). Identiskt mellan Produktresumé och Patient FASS i 24 av 33 fall, (73 %). Biverkningar som en egen rubrik Alla, (100 %) av informationskällorna Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS har biverkningar som en egen rubrik. EU:s rekommenderade text Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar Produktresumén hade med denna text i 1 av 40 fall, (3 %). Bipacksedeln hade med denna text i 18 av 40 fall, (45 %). FASS saknade denna text. Patient FASS hade med denna text i 4 av 40 fall, (10 %). EU:s rekommenderade text Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i detta informationsblad tala om det för din läkare eller farmaceut Produktresumén hade med denna text i 1 av 40 fall, (3 %). Bipacksedeln hade med denna text i 16 av 40 fall, (40 %). FASS saknade denna text. Patient FASS hade med denna text i 5 av 40 fall, (13 %). Biverkningsfrekvenser anges både verbalt och numeriskt Produktresumén hade detta i 43 av 51 fall, (84 %). Bipacksedeln hade detta i 27 av 51 fall, (53 %). FASS hade detta i 18 av 45 fall, (40 %). Patient FASS hade detta i 6 av 43 fall, (14 %). 11

14 Antal lika biverkningar jämfört med Produktresumén Produktresumén och FASS stämde bäst överens, med 84 % i likhet. Patient FASS stämde sämst överens med Produktresumén när det gällde antal biverkningar. Identiska biverkningar mellan alla informationskällor för ett preparat Alla informationskällor stämde överens i 15 av 51 fall, (29 %). 12

15 Tabell 1. Likheter i biverkningar mellan respektive informationskälla för olika tillverkare 60% 50% 40% 30% 20% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 10% 0% Produktresumé till 57 % 2. Bipacksedel till 47 % 3. FASS till 51 % 4. Patient FASS till 23 % När det gällde olika tillverkare av en och samma verksamma substans stämde informationskällorna för dessa överens mellan Produktresuméerna. De informationskällor som stämde sämst överens med varandra var Patient FASS. 13

16 Tabell 2. Informationskällornas likheter 84% 82% 80% 78% 76% 74% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 72% Biverkningarna i Produktresumén stämde överens med FASS i 43 av 51 fall, (84 %). 2. Biverkningarna i Bipacksedeln stämde överens med Patient FASS i 31 av 41 fall, (76 %). Mest lik i biverkningar mellan varandra var Produktresumén och FASS. Bipacksedeln hade mest likheter med Patient FASS. 14

17 Tabell 3. Identiska biverkningar mellan Produktresumé och övriga informationskällor 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 10% 0% Produktresumén och Bipacksedeln är identiska i sin information gällande antal biverkningar i 23 av 51 fall, (45 %). 2. Produktresumén och FASS är ofta identiska, gällande antal biverkningar i 38 av 45 fall, (84 %). 3. Produktresumén och Patient FASS är lika i antal angivna biverkningar i 13 av 43 fall, (30 %). Den informationskälla som är mest lik Produktresumén i biverkningar är FASS. Patient FASS är den som är minst lik Produktresumén i biverkningar. 15

18 Biverkningsriskerna angavs i källorna endast verbalt: Mycket vanliga Vanliga Mindre vanliga Sällsynta Mycket sällsynta Biverkningsriskerna angavs i källorna både verbalt och numeriskt: Mycket vanliga > 1/10 Vanliga > 1/100 Mindre vanliga 1/100-1/1000 Sällsynta 1/1000-1/10000 Mycket sällsynta < 1/10000 Frekvensindelningar Biverkningarna finns angivna som ett frekvensområde: Vanliga, för följande preparat: Sotacor Bristol Myers Squibb Sotalol Merck NM Sotalol ratiopharm Biverkningarna finns angivna som tre frekvensområden: Vanliga, mindre vanliga och sällsynta, för följande preparat: Pindolol Merck NM Viskén Novartis Propranolol Merck NM Blocadren Merck Sharp & Dohme Metoprolol GEA RETARD (Hexal) Seloken Astra Zeneca Seloken ZOC Astra Zeneca Seloken ZOC Orifarm (Parallellimporterat) Seloken ZOC IVAX Scandinavia (Parallellimporterat) Seloken ZOC Paranova (Parallellimporterat) 16

19 Seloken ZOC Medartuum (Parallellimporterat) Atenolol Nordic Drugs Atenolol Nycomed Atenolol Merck NM Atenolol NM Pharma Tenormin Pfizer Bisomerck E Merck Kredex Roche Biverkningarna finns angivna som fyra frekvensområden: Vanliga, mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta, för följande preparat: Inderal/ Inderal RETARD Astra Zeneca Inderal RETARD Paranova (Parallellimporterat) Inderal RETARD Orifarm (Parallellimporterat) Atenolol Sandoz Bisoprolol Alpharma Bisoprolol ratiopharm Bisoprolol Sandoz Bisoprolol STADApharm Emconcor Merck Emconcor CHF Emconcor Medartuum (Parallellimporterat) Karvedilol Actavis Logimax/ Logimax FORTE Astra Zeneca Logimax FORTE Orifarm (Parallellimporterat) Logimax FORTE Paranova (Parallellimporterat) Logimax Medartuum (Parallellimporterat) Logimax IVAX Scandinavia (Parallellimporterat) 17

20 Biverkningarna finns angivna som fyra frekvensområden: Mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga och sällsynta, för följande preparat: Carvedilol HEXAL Carvedilol Orion Pharma Karvedilol Arrow Carvedilol Alpharma Carvedilol Alternova Karvedilol Scand Pharm Carvedilol Teva Carvedilol STADA Carvedilol Sandoz Biverkningarna finns angivna som fem frekvensområden: Mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta, för följande preparat: Metoprolol HEXAL Trandate GlaxoSmithKline 18

21 DISKUSSION Vi anser att Bipacksedeln är en bra sammanfattning av all väsentlig information om ett läkemedel. Bipacksedeln ger en bra information och lättillgänglig källa för läkemedelsanvändaren, då den följer med i läkemedelsförpackningen. Produktresumén var dock den informationskälla som var mest innehållsrik när det gällde läkemedelsfakta. Dessutom är Produktresumén underlaget för all övrig utformning av informationskällor. Av den anledningen ansåg vi att informationen i Produktresumén var viktigast och gjorde därför våra jämförelser utifrån den. Bipacksedel, FASS och Patient FASS är alla källor vars information, antingen finns i läkemedelsförpackningen eller i böcker. Med tanke på Produktresuméns betydelse är det synd att den inte är mer lättillgänglig utan endast finns åtkomlig via nätet. Det finns ofta skillnader mellan de fyra olika informationskällorna. En del av preparaten har i vissa fall inte egna informationskällor, utan är bara en kopia av ett av de likvärdiga preparatens information. Detta är en stor anledning till att deras data ofta också stämmer överens. Reviderings datum var identiskt mellan Produktresumé och Bipacksedel i 19 av 39 fall, (49 %). Produktresumé och FASS i 26 av 36 fall, (72 %). Av alla preparat stämde reviderings datum mellan Produktresumé och Patient FASS mest överens, i hela 24 av 33 fall, (73 %). Finns inte båda parter med kan inte heller en jämförelse göras. Det var endast 33 fall där både Produktresumé och Patient FASS fanns med. Produktresumé och FASS hade oftare identiska reviderings datum men fick ändå sämre likhet. Skillnaden till resultatet beror på att de hade 3 källor mer att jämföra mellan. FASS var mest lik Produktresumén gällande antal biverkningar, med hela 84 %. Patient FASS stämde sämst överens med Produktresumén. Detta beror antagligen på att Produktresumé och FASS hade samma reviderings datum i 72 % av fallen, vilket innebär att de har uppdaterats samtidigt. 19

22 Även om de olika informationskällorna för ett preparat hade samma antal biverkningar behövde det inte betyda att de innehöll exakt samma biverkningar. Biverkningspresentationen mellan de fyra olika informationskällorna var i dessa fall endast helt identiska till 29 %. Hela 57 % av Produktresuméerna stämde överens mellan olika tillverkares preparat, när det gällde samma verksamma substans. Sämst likhet mellan de olika tillverkarnas preparat hade Patient FASS, med endast 23 %. Detta visar på att Produktresumén inte förändras nämnvärt i sin information oavsett vilken tillverkaren av läkemedlet är. Patient FASS har stora olikheter i sin information beroende på tillverkaren. Det är synd att andra källor inte håller samma standard som produktresumén gällande informationen. De fyra olika informationskällorna innehåller ofta olika information gällande biverkningar. Av dessa är Produktresumén identisk med biverkningarna FASS biverkningar i 43 av 51 fall, ( 84 %). Bipacksedeln är istället lik Patient FASS, när det gäller biverkningar, vilket ses i 31 av 41 fall, (76 %). Eftersom att Produktresumén är så lik FASS anser vi därmed FASS som en tillförlitlig källa. Med facit i hand kan man förstå att när ett utbyte av det förskrivna preparatet har skett kan det likvärdiga preparatet vara annorlunda i sin presentation av biverkningar i informationskällorna, jämfört med det förskrivna. Detta ger en fel bild till läkemedelsanvändaren och kan på så sätt orsaka många frågor. Det blir lätt att misstolka informationen i tron att preparaten skulle vara olika. Denna missuppfattning kan därför leda till att man istället skulle välja det preparat som angav minst biverkningar. I studien beskrevs presentationen av biverkningsrisken numeriskt eftersom att, beroende på hur biverkningarna presenteras uppfattas de på olika sätt. Beskrivs en biverkningsfrekvens med siffror (numeriskt) ger det en mer objektiv bild till användaren av hur stor risken är att drabbas. En biverkning beskriven med ord (verbalt) anses mer förvirrande, eftersom att det råder olika åsikter om vad som är till exempel är vanligt. 20

23 Beroende på om syftet med Betablockerare är att behandla hjärtsvikt eller högt blodtryck och angina kan biverkningsbilderna vara olika. Detta medför att preparatet får två olika biverkningsbilder och av denna anledning har dessa två tabeller tolkats som två olika källor. Detta har vi gjort för att kunna göra jämförelser inför uträkningarna. I bland har inte alla fyra informationskällor för ett preparat två indikationer. Alla består därför inte av två biverkningstabeller, utan vissa av dem har endast en tabell. Detta medförde att vi har jämfört källorna med en tabell två gånger, mot de med två tabeller. Det blev ostrukturerat och svårtolkat att jämföra de olika biverkningspresentationerna på grund av att det tog tid att separera de två tabellerna. Det hade varit en fördel om de två separata indikationerna med två tabeller hade varit sammankopplade, till en generell biverkningstabell. På så sätt hade man kunnat använda informationen som en källa, istället för två. För läkemedelsanvändaren kan det däremot vara bra att ha två olika tabeller innehållande information om vilka biverkningar de kan vänta sig, när de använder läkemedlet för olika indikationer. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har endast läkemedel som innehåller de informationskällor som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Endast preparat kan jämföras i källor där båda parter finns med och för att få en så korrekt uträkning som möjligt. Biverkningar som var placerade under informationen om biverkningsfrekvenserna togs inte med. Vi ansåg att detta orsakade en otydlig information, som läkemedelsanvändaren antagligen aldrig skulle uppmärksamma. För att kunna visa en trovärdig biverkningsbild krävs det att de två riktiga informationskällorna finns att tillgå. Saknas de väsentligaste informationskällorna, Produktresumé eller Bipacksedel har de heller inte räknats med. 21

24 Presentationen av biverkningarna var enkelt att hitta i de flesta fall, av den orsaken att alla informationskällor hade biverkningar som rubrik. I vissa fall hade en del läkemedel två olika tabeller beroende på vilken indikation läkemedlet används för. Mallen som användes för att föra in data till pivottabellerna i Excel var bra och enkel att tyda. Tabellerna var praktiska och gav en bra överblick på hur biverkningsbilden kan skilja beroende på vilken källa man tittade på. Metoden att söka data till jämförelserna mellan informationskällorna var lätt, av den orsaken att all information hämtades från samma hemsida på Internet. Slutsats Ett krav för trovärdighet är att ge identisk information. Om det anges olika antal biverkningar och biverkningsfrekvens i olika källor, kan detta orsaka misstro och en felaktig tolkning av läkemedelsanvändarna. Orsaken till varför informationskällorna inte innehåller identisk information, beror på att alla preparat inte godkänts vid samma tillfälle. Olika reviderings datum kan betyda att nya uppgifter har tillkommit och att informationskällorna därför innehåller skilda uppgifter. Hur likvärdiga preparat mer exakt skiljer sig i innehåll angående dess biverkningar och vilka preparat som är kopior av andra preparats informationskällor, kan vara ämnen för fortsatta studier inom området. Vår undersökning visade på att det fanns olikheter för Betablockerare, i hur biverkningar presenteras och att dessa skillnader var för stora. Detta kan man konstatera eftersom att de fyra informationskällorna vilka inte stämde överens mellan varandra. Produktresumén var mest lik FASS i informationen om biverkningar, vilka båda var aktuella och uppdaterade informationskällor. Bipacksedeln överensstämmer med Patient FASS, som var den informationskällan som var sämst uppdaterad. Uppdatering av alla källor kontinuerligt är viktigt för att läkemedelsanvändare ska få tilltro för läkemedelsindustrin. 22

25 Tackord Våra handledare Anders Ekedahl och Mai Lindström har vid minsta fundering funnits till hands och gett omedelbara lösningar på problemen. De har båda varit till stor hjälp under vårt arbete och vi tackar dem hjärtligt. Referenser 1. ( ) 2. ( ) 3. (A Ekedahl Bipacksedlar biverkningstext) Material från handledare Anders Ekedahl innehållande mall för examensarbete ( ) 23

26 ORDLISTA Extremiteter: ARMAR OCH BEN/ HÄNDER OCH FÖTTER Bradykardi, långsam puls/ hjärtfrekvens/ hjärtverksamhet, långsamma hjärtslag, låg puls: LÅNGSAM HJÄRTFREKVENS AV-block, totalt AV-block, AV-överledningsstörningar, förlängd AV-överledningstid, rubbningar i hjärtats signalsystem, hjärtpåverkan, hjärtblock, totalt hjärtblock: STÖRNINGAR I HJÄRTATS RETLEDNINGSSYSTEM Ortostatisk hypotoni/ hypotension, yrsel/ svimning när man hastigt reser sig upp, svimningsanfall som följd av för lågt blodtryck, synkope sekundärt till hypotension, postural hypotension: BLODTRYCKSFALL NÄR MAN RESER SIG UPP Sömnrubbningar, sömnbesvär, sömnproblem: SÖMNSTÖRNINGAR Nedstämdhet: DEPRESSION Bronkospasm hos astmatiker, förvärrade luftrörsbesvär: KRAMP I LUFTRÖREN HOS ASTMATIKER Hudreaktioner, överkänslighetsreaktioner såsom klåda, rodnad, utslag: KLÅDA, RODNAD, HUDUTSLAG. Ökning av leverenzymer, förhöjda leverenzymvärden, transaminasstegring, levertoxicitet: LEVERPÅVERKAN Allergisk rinit: ALLERGISK RINNSNUVA Minskat tårflöde, försämrat tårflöde: TORRA ÖGON Inflammation i ögats bindhinna, konjunktivit: BINDHINNEINFLAMMATION Provocera eller förvärra: ORSAKA ELLER FÖRVÄRRA Alopecia: HÅRAVFALL Ökning av triglycerider, ökade triglyceridvärden: ÖKNING AV BLODFETTER Stickningar i huden, parestesier, onormala känselförnimmelser: MYRKRYPNINGAR I HUDEN Tremor, skakningar: DARRNINGAR Synrubbningar, dimsyn: SYNSTÖRNINGAR Irriterade ögon: ÖGONIRRITATION Buksmärta, epigastrisk smärta: MAGSMÄRTA 24

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet EAMENSARBETE 2007:018 HV Hur biverkningar står presenterade i produktresumé, bipacksedel, FASS samt Patient-FASS för ATC-kod M02AA, Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk Karolina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Biverkningarnas presentation i bipacksedlar hos läkemedel med den aktiva substansen simvastatin, ATC-kod C10

EXAMENSARBETE. Biverkningarnas presentation i bipacksedlar hos läkemedel med den aktiva substansen simvastatin, ATC-kod C10 EXAMENSARBETE 2007:023 HV Biverkningarnas presentation i bipacksedlar hos läkemedel med den aktiva substansen simvastatin, ATC-kod C10 Liselott Mattsson, Maria Waaranperä Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:014 HV Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10 Pia Engström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:06 HV Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07 Daniel Lindgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril. Marie Andersson

EXAMENSARBETE. Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril. Marie Andersson EXAMENSARBETE 2009:05 HV Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril Marie Andersson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer

Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer Release till Sil SOAP API 5.0 innehåller följande nya källor och tjänster: 1. Ny källa: DHPC ny viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvården 2. Ny källa: Synonymförteckning

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer

Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0

Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 Nyheter i Sil SOAP API 5.0: 1. Ny källa: DHPC ny viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvården 2. Ny källa: Synonymkälla (för biverkningar) 3. Ny funktionalitet

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 643/2006 FÖRETAG AstraZeneca Sverige AB 151 85 SÖDERTÄLJE SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter Amlodipin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flagyl 200 mg resp 400 mg tabletter. Metronidazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (3) FÖRETAG Se bilaga 1. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (3) FÖRETAG Se bilaga 1. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna 2013-12-18 1 (3) Vår beteckning 2875/2013 FÖRETAG Se bilaga 1 SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att de läkemedel som fraår

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Cardizem 60 mg filmdragerade tabletter Cardizem Retard 90 mg depottabletter Cardizem Retard 120 mg depottabletter Cardizem Retard 180 mg depottabletter Diltiazemhydroklorid

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare

EXAMENSARBETE. Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare EXAMENSARBETE 2008:020 HV Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare Sara Andersson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar.

Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid/ipratropriumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Information till hälso- och sjukvårdspersonal 13 maj 2013 Information till hälso och sjukvårdspersonal Nya begränsningar för Protelos/Osseor (strontiumranelat) i behandling av osteoporos på grund av ökad risk för hjärtinfarkt Bästa förskrivare! Detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel.

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. EXAMENSARBETE 2005:44 HV Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. Åsa Skog, Tuija Taavoniku Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning Läkemedelsverket 2014-03-14 Bipacksedeln: Information till användaren Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid Läs noga igenom

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket

En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket Högt blodtryck En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket en sammanfattning Författare: apotekare Niklas Hedberg och fil. lic. Johanna Jacob www.lfn.se En genomgång av de läkemedel som sänker

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bipacksedlars läsbarhet

EXAMENSARBETE. Bipacksedlars läsbarhet EXAMENSARBETE 2005:48 HV Bipacksedlars läsbarhet En studie av bipacksedlar med fokus på kontraindikationer Annica Borg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna Observera: Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet från referral-proceduren. Produktinformationen kan senare uppdateras

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel Säkra läkemedel? Säkra läkemedel? Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pramipexol Stada 18.10.2013, Version V01 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Pramipexol STADA 0,088 mg tabletter Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare ipratropiumbromid/salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion 16 juni 2005 Levitra Bayer Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Vardenafildihydroklorid Välj förpackning

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

EXAMENSARBETE. Anna Sjöberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Anna Sjöberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2007:006 HV Presentationen av biverkningar i Produktresumé och Bipacksedel för Medel vid Psoriasis, ATC-kod D05, samt Starkt och Extra starkt verkande Glukokortikoider till utvärtes bruk,

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

EXAMENSARBETE. Apotekspersonals tolkning av risken att drabbas av en biverkan

EXAMENSARBETE. Apotekspersonals tolkning av risken att drabbas av en biverkan EXAMENSARBETE 2008:011 HV Apotekspersonals tolkning av risken att drabbas av en biverkan Anna Kanon Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Pentiro. 31.7.2014, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pentiro. 31.7.2014, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pentiro 31.7.2014, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Kombinationen av entakapon, levodopa

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin BIPACKSEDEL Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Bilaga I. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännande för försäljning

Bilaga I. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännande för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännande för försäljning 1 Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren

Bipacksedeln: Information till användaren Bipacksedeln: Information till användaren Accupro 5 mg filmdragerade tabletter Accupro 10 mg filmdragerade tabletter Accupro 20 mg filmdragerade tabletter quinapril Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid Bipacksedeln: Information till användaren Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter morfinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Amlodipine Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.

Amlodipine Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg och 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Paminject 3 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 25.2.2016, version V3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Paminject 3 mg/ml koncentrat

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Notera: Denna produktresumé, märkning och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen kan senare

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning 51401 Rx 37,5 mg/5 ml koncentrat till 51402 Rx infusionsvätska, lösning Innehavare av godkännande

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Olazax 7,5 mg tabletter. Olazax 15 mg tabletter. Olazax 20 mg tabletter Olanzapin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Olazax 7,5 mg tabletter. Olazax 15 mg tabletter. Olazax 20 mg tabletter Olanzapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Olazax 5 mg tabletter Olazax 7,5 mg tabletter Olazax 10 mg tabletter Olazax 15 mg tabletter Olazax 20 mg tabletter Olanzapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Valaciclovir Sandoz 250 mg Valaciclovir Sandoz 500 mg Valaciklovir Läkemedelsverket 2015-04-22 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett Läkemedelsverket 2015-08-04 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer