EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:56 HV Hur skiljer sig presentationen av biverkningar mellan Produktresumé och de övriga källorna bipacksedel, FASS och Patient FASS för ATC kod C07 Elin Grenvall Jessica Normark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Medicinsk vetenskap 2006:56 HV - ISSN: ISRN: LTU-HV-EX--06/56--SE

2 Hur skiljer sig presentationen av biverkningar mellan Produktresumé och de övriga källorna Bipacksedel, FASS och Patient FASS för ATC kod C07 How does the presentation of side effects differ between Produktresumé, Bipacksedel, FASS and Patient FASS in ATC group C07 Elin Grenvall Jessica Normark Receptarieprogrammet Examensarbete 20 poäng C-nivå Handledare: Anders Ekedahl, NEPI & Apoteket Stab Mai Lindström, Institutionen för Hälsovetenskap Luleå tekniska universitet

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Abstract... 3 Bakgrund... 5 Syfte... 7 Metod... 8 Inklusion... 8 Exklusion... 8 Bearbetning av data... 9 Material Resultat Revideringsdatum Biverkningar som egen rubrik EU:s rekommenderade text: Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar EU:s rekommenderade text: Om du observerar en eller flera biverkningar Biverkningsfrekvenser anges både verbalt och numeriskt Antal lika biverkningar jämfört med Produktresumén Identiska biverkningar mellan alla informationskällorna för ett preparat Likheter i biverkningar mellan respektive informationskälla för olika tillverkare Informationskällornas likheter Identiska biverkningar mellan Produktresumé och övriga informationskällor Frekvensindelningar Diskussion Slutsats Tackord Referenser Ordlista Bilaga Pivottabeller Bilaga

4 Sammanfattning Bakgrund: Det finns fyra olika informationskällor tillgängliga som ska upplysa läkemedelsanvändaren om preparatens biverkningar och dess frekvens. Dessa stämmer dock inte alltid överens utan ger olika upplysningar, vilket kan skapa förvirring och misstänksamhet mot informationen som ges. Detta kan leda till att man kanske inte vågar ta sin ordinerade medicin. Syfte: Att jämföra om presentationen av biverkningar i Produktresumén för Betablockerare i ATC kod C07, överensstämmer med övriga informationskällor så som Bipacksedel, FASS och Patient FASS. Metod: På fass.se hämtades information om biverkningar för ATC kod C07, Betablockerare. Informationskällorna Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS studerades. Insamlade data analyserades sedan i Excel och jämförelser mellan samtliga fyra kunde nu göras. Resultat: Alla fyra informationskällorna för ett preparat har identisk biverkningsbild i 29 % av fallen. Preparat med samma verksamma substans men olika tillverkare var identiska mellan Produktresuméerna till 57 %, Bipacksedlarna till 47 %, FASS till 51 % och Patient FASS till 23 %. FASS var den källa som i 84 % av fallen liknade Produktresumén i sina biverkningar. Bipacksedeln var istället mer lik Patient FASS i sina biverkningar, i 76 % av fallen. Lika antal biverkningar som Produktresumén hade Bipacksedeln i 45 % av fallen. FASS hade samma antal i 84 % av fallen och Patient FASS i 30 %. Detta visade på att det fanns stora skillnader, beroende på vilken källa man söker information i om vilka biverkningar och biverkningsfrekvenser ett läkemedel har. Slutsats: Informationskällorna för Betablockerare, som visade sig vara mest uppdaterade angående biverkningar var Produktresumé och FASS. En uppdatering och samordning av källornas biverkningsbild borde ske kontinuerligt mellan de olika informationskällorna. Detta för att eventuella skillnader inte ska skapa oro och missförstånd hos läkemedelsanvändaren. Orsaken till varför informationskällorna inte innehåller identisk information, beror på att alla preparat inte godkänts vid samma tillfälle. Olika reviderings datum kan betyda att nya uppgifter har tillkommit och att informationskällorna därför innehåller skilda uppgifter. Hur likvärdiga preparat mer exakt skiljer sig i innehåll angående dess biverkningar och vilka preparat som är kopior av andra preparats informationskällor, kan vara ämnen för fortsatta studier inom området. 2

5 Abstract Background: There are four different sources of information available to enlighten the person using the medicine about it s side effects and the frequency of those happening. These don t always agree in information, which can cause confusion and suspiciousness against available information. This can cause that patients not dare to take the prescription of medicine they are supposed to do. Objective: To compare if presentation of side effects agrees for Betablockerare in ATC group C07 between Produktresumé and other sources of information such as Bipacksedel, FASS and Patient FASS. Method: ATC group C07, Betablockare was chosen and data was collected about the side effects of the medicine from the four different sources of information. Finally the data was filled in a pivottabell created in Excel and comparing between all the four was now possible to do. Result: All the four sources of information for one medicine were identical in their side effects in 29 % of the cases. Medicine with the same effective substance but different manufacturer was identical between Produktresuméerna in 57 % of the cases, Bipacksedlarna in 47 % of the cases, FASS in 51 % of the cases and Patient FASS in 23 % of the cases. FASS was the source most similar against Produktresumén looking at side effects, in 84 % of the cases. Bipacksedeln were more similar to Patient FASS looking at side effects, in 76 % of the cases. Medicine compared in numbers of similar side effects between the four sources of information was between Produktresumé and Bipacksedel similar in 45 % of the cases, between Produktresumé and FASS similar in 84 % of the cases and between Produktresumé and Patient FASS similar in 30 % of the cases. This showed that there are big differences in information depending on which source you choose to look at when it comes to searching for information about a medicines side effects and the frequency of those happening. Conclusion: It turns out that the sources of information that seemed to be the most updated for Betablockerare, were Produktresumé and FASS. An update and coordination of the sources side effects should happen continuously between the different sources of information. This is important for not causing worries and misunderstanding for the user when it comes to possible differs between the information. 3

6 The reason why the sources of information are not containing identical information depends on that every medicine not has been approved at the same time. Different date of revision can cause new information and the sources of information are containing different data. How similar medicines differ in data of side effects and which manufacturer of medicine that uses copies of other sources of information, can be subjects for further investigation. 4

7 BAKGRUND Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS är informationskällor innehållande information om ett läkemedels biverkningar. Beroende på vilken av dessa källor man använder för att ta reda på vilka biverkningar och biverkningsfrekvenser ett läkemedel har, så skiljer sig ofta informationen åt. Idag är det vanligt att det sker utbyten av läkemedel innehållande samma verksamma substans, så kallad generika, vilket därmed ersätter det likvärdiga preparatet. Olika tillverkare av en och samma substans kan skilja i biverkningspresentationen och därför skapa oro och missförstånd. Vilket sätt som biverkningsriskerna presenteras på kan avgöra hur läsaren tolkar informationen. Detta kan medföra osäkerhet hos användaren och brister i följsamheten. På grund av skillnader mellan de olika källorna kan detta leda till frågor, som är viktiga för läkemedelsanvändaren. Man kan fråga sig om preparaten verkligen är likvärdiga om de inte har samma biverkningar. Produktresumén eller SPC (Summary of Product Charateristics) är underlaget för övriga informationskällor när det gäller att presentera läkemedelsfakta. Produktresumén är ett sammandrag av all dokumentationen om ett läkemedel. Informationen i Produktresumén var inte i tillgänglig på samma sätt som FASS och övriga informationskällor, eftersom att den varken tryckts som bok eller medföljt läkemedelsförpackningen. Produktresumén hittas på nätet via fass.se. För ett godkännande av ett läkemedel krävs att läkemedelsföretagen lämnar in ett utkast på en Produktresumé till Läkemedelsverket eller till EMEA (europeiska läkemedelsmyndigheten). En kontrollmyndighet godkänner Produktresumén, som har ett tidsbegränsat godkännande. Ett läkemedel har bara ett godkännande för en viss tid. Vart femte år krävs ett nytt tillstånd för en fortsatt försäljning av läkemedlet. Ett nytt godkännande innebär en ny Produktresumé, även på produkter som godkänts innan Produktresumén var ett krav. 5

8 Bipacksedeln följer med läkemedelsförpackningen och har all väsentlig information till användaren om läkemedlet. I den används ett enklare språk, jämfört med Produktresumé och FASS. Bipacksedeln godkänns av läkemedelsmyndigheten, Läkemedelsverket i Sverige eller av EUkommissionen via läkemedelsmyndigheten EMEA. Bipacksedeln uppdateras ständigt och i förpackningen är den därför inte alltid aktuell. För att vara säker på ett aktuellt och korrekt innehåll bör man därför jämföra med fass.se, som har en fortlöpande uppdatering. Godkända Bipacksedlar för alla läkemedel finns inte än, men det försöker man att åtgärda. (ref. 1) FASS grundas på godkänd Produktresumé (SPC) och innehåller det som tillverkaren av läkemedlet vill annonsera. Den innehåller även väsentlig information som ska förenkla förskrivarens behov vid förskrivning av läkemedel.(ref. 2) Patient FASS baseras på innehållet i Bipacksedeln. I denna källa används liksom i Bipacksedeln ett enklare språk jämfört med Produktresumé och FASS. Den är en bra informationskälla, som är lättbegriplig och har ett tydligt språk utan medicinska termer. Produktresumén och FASS använder sig båda av medicinska termer. En kontrollmyndighet ser till att Patient FASS innehåller godkända uppgifter. Innehållet består av det som tillverkaren av läkemedlet vill annonsera. (ref. 1) När ett läkemedelsföretags patent på ett läkemedel gått ut kan konkurrenter fritt tillverka likvärdiga preparat innehållande samma läkemedelssubstans, men till ett lägre pris. Detta innebär att landstingen får lägre läkemedelskostnader för samhället. Parallellimporterade läkemedel med samma verksamma substans räknas även de som utbytbara alternativ till originalpreparatet. Priser på de olika preparaten varierar från månad till månad och det är alltid konkurrens mellan läkemedelstillverkarna om vem som har det billigaste läkemedlet. Patienterna som hämtar ut sina läkemedel får välja mellan det utskrivna preparatet eller ett likvärdigt med ett lägre pris. Väljer man det preparat som står på receptet får man betala mellanskillnaden om det finns ett annat likvärdigt, billigare alternativ. 6

9 Vi har valt att undersöka hur presentationen av biverkningar skiljer mellan de olika informationskällorna för ATC kod C07, Betablockerare. Det är en läkemedelsgrupp många använder sig av. Betablockerare används för flera indikationer, så som hjärtsvikt, högt blodtryck och angina. Samtliga läkemedel verkar genom att de ger en lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och sänker blodtrycket. Syfte Att jämföra om presentationen av biverkningar i Produktresumén för Betablockerare i ATC kod C07, överensstämmer med övriga informationskällor så som Bipacksedel, FASS och Patient FASS. 7

10 METOD I studien analyserades perorala tabletter i ATC kod C07, Betablockerare och vad som skiljde dem åt i presentationen av biverkningar. Bipacksedel och Patient FASS använder enkla uttryck för sina biverkningar, medan Produktresumé och FASS istället använder sig av medicinska termer. De olika källorna använder olika ordval och därför har detta gjorts tydligare genom att välja ett av orden som ersätter alla dessa uttryck. (se ordlista, bilaga 1) Inklusion Beroende på om biverkningar anges med verbala eller numeriska uttryck, tolkas de olika av läsaren. Enligt undersökningar ger verbal beskrivning en mer negativ bild av biverkningarna och på grund av detta användes inte dessa uttryck när biverkningsfrekvenserna angavs i Excel. Istället användes numeriska formuleringar, angivet i procent. (se pivottabeller, bilaga 2) Betablockerare finns som 10 verksamma substanser och 51 preparat, vilka samtliga ingick i studien. Endast 40 av preparaten användes i beräkningarna för att få fram resultaten. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar jämfört med Produktresumén och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har endast läkemedel som innehåller båda informationskällor som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Biverkningar som anges både som verbalt och numeriskt har däremot alla preparat räknats med. Eventuellt bortfall där beror på att vissa preparat saknat vissa informationskällor. När informationskällorna mellan de olika tillverkarna jämförts har även där alla preparat tagits med i beräkningarna. Exklusion All information om biverkningarna finns på fass.se. Eventuell text om ytterligare biverkningar som låg efter informationen om biverkningsfrekvenserna har inte tagits med, eftersom att de var placerade separat. 8

11 De informationskällor som saknar antingen Produktresumé eller Bipacksedel har uteslutits ur undersökningen på grund av att de viktigaste underlagen för biverkningars information saknas. Detta orsakade att 11 av preparaten inte var med i beräkningarna. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har inte läkemedel som inte innehåller båda informationskällorna som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Bearbetning av data Pivottabeller i Excel fylldes med data från informationskällorna i fass.se En indelning av biverkningar från vanligast förekommande till minst vanliga har sedan gjorts. Skillnader i hur biverkningarna anges, som verbala eller numeriska uttryck avgör hur användaren tolkar informationen. Om en biverkning anges som vanlig, tolkas det negativt, jämfört med om det istället översätts till procentsatser. (ref. 3) Biverkningsriskerna anges i källorna antingen verbalt eller numeriskt: Mycket vanliga eller > 1/10 Vanliga eller > 1/100 Mindre vanliga eller 1/100-1/1000 Sällsynta eller 1/1000-1/10000 Mycket sällsynta eller < 1/10000 Vi har valt att jämföra biverkningar utifrån olika indikationer, biverkningar för patienter med hjärtsvikt respektive patienter som behandlas för högt blodtryck och angina. En del preparat har två biverkningstabeller indelade efter olika indikationer. En för patienter med hjärtsvikt, en annan för patienter med högt blodtryck och angina. 9

12 MATERIAL ATC kod C07, Betablockerare valdes. Substanserna som studerades var följande, indelat i olika undergrupper: C07A A03 Pindolol C07A A05 Propranolol C07A A06 Timolol C07A A07 Sotalol C07A B02 Metoprolol C07A B03 Atenolol C07A B07 Bisoprolol C07A G01 Labetalol C07A G02 Karvedilol C07F B02 Felodipin och Metoprolol (kombination av Beta och Alfablockerare) De olika källorna som studerades var följande: Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS Vi valde den nätbaserade FASS, där man hittar all information och som uppdateras kontinuerligt. Data fördes in i pivottabeller i Excel, med följande rubriker: ATC kod Aktiv substans andelsnamn Källa Reviderings datum Finns biverkningarna med som en egen rubrik i mediet? Finns EU:s rekommenderade text Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar? Finns EU:s rekommenderade text Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i detta informationsblad tala om det för din läkare eller farmaceut? Biverkningar 10

13 RESULTAT Reviderings datum Identiskt mellan Produktresumé och Bipacksedel i 19 av 39 fall, (49 %). Identiskt mellan Produktresumé och FASS i 26 av 36 fall, (72 %). Identiskt mellan Produktresumé och Patient FASS i 24 av 33 fall, (73 %). Biverkningar som en egen rubrik Alla, (100 %) av informationskällorna Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient FASS har biverkningar som en egen rubrik. EU:s rekommenderade text Liksom alla läkemedel kan X ha biverkningar Produktresumén hade med denna text i 1 av 40 fall, (3 %). Bipacksedeln hade med denna text i 18 av 40 fall, (45 %). FASS saknade denna text. Patient FASS hade med denna text i 4 av 40 fall, (10 %). EU:s rekommenderade text Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i detta informationsblad tala om det för din läkare eller farmaceut Produktresumén hade med denna text i 1 av 40 fall, (3 %). Bipacksedeln hade med denna text i 16 av 40 fall, (40 %). FASS saknade denna text. Patient FASS hade med denna text i 5 av 40 fall, (13 %). Biverkningsfrekvenser anges både verbalt och numeriskt Produktresumén hade detta i 43 av 51 fall, (84 %). Bipacksedeln hade detta i 27 av 51 fall, (53 %). FASS hade detta i 18 av 45 fall, (40 %). Patient FASS hade detta i 6 av 43 fall, (14 %). 11

14 Antal lika biverkningar jämfört med Produktresumén Produktresumén och FASS stämde bäst överens, med 84 % i likhet. Patient FASS stämde sämst överens med Produktresumén när det gällde antal biverkningar. Identiska biverkningar mellan alla informationskällor för ett preparat Alla informationskällor stämde överens i 15 av 51 fall, (29 %). 12

15 Tabell 1. Likheter i biverkningar mellan respektive informationskälla för olika tillverkare 60% 50% 40% 30% 20% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 10% 0% Produktresumé till 57 % 2. Bipacksedel till 47 % 3. FASS till 51 % 4. Patient FASS till 23 % När det gällde olika tillverkare av en och samma verksamma substans stämde informationskällorna för dessa överens mellan Produktresuméerna. De informationskällor som stämde sämst överens med varandra var Patient FASS. 13

16 Tabell 2. Informationskällornas likheter 84% 82% 80% 78% 76% 74% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 72% Biverkningarna i Produktresumén stämde överens med FASS i 43 av 51 fall, (84 %). 2. Biverkningarna i Bipacksedeln stämde överens med Patient FASS i 31 av 41 fall, (76 %). Mest lik i biverkningar mellan varandra var Produktresumén och FASS. Bipacksedeln hade mest likheter med Patient FASS. 14

17 Tabell 3. Identiska biverkningar mellan Produktresumé och övriga informationskällor 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Produktresumé Bipacksedel FASS Patient FASS 10% 0% Produktresumén och Bipacksedeln är identiska i sin information gällande antal biverkningar i 23 av 51 fall, (45 %). 2. Produktresumén och FASS är ofta identiska, gällande antal biverkningar i 38 av 45 fall, (84 %). 3. Produktresumén och Patient FASS är lika i antal angivna biverkningar i 13 av 43 fall, (30 %). Den informationskälla som är mest lik Produktresumén i biverkningar är FASS. Patient FASS är den som är minst lik Produktresumén i biverkningar. 15

18 Biverkningsriskerna angavs i källorna endast verbalt: Mycket vanliga Vanliga Mindre vanliga Sällsynta Mycket sällsynta Biverkningsriskerna angavs i källorna både verbalt och numeriskt: Mycket vanliga > 1/10 Vanliga > 1/100 Mindre vanliga 1/100-1/1000 Sällsynta 1/1000-1/10000 Mycket sällsynta < 1/10000 Frekvensindelningar Biverkningarna finns angivna som ett frekvensområde: Vanliga, för följande preparat: Sotacor Bristol Myers Squibb Sotalol Merck NM Sotalol ratiopharm Biverkningarna finns angivna som tre frekvensområden: Vanliga, mindre vanliga och sällsynta, för följande preparat: Pindolol Merck NM Viskén Novartis Propranolol Merck NM Blocadren Merck Sharp & Dohme Metoprolol GEA RETARD (Hexal) Seloken Astra Zeneca Seloken ZOC Astra Zeneca Seloken ZOC Orifarm (Parallellimporterat) Seloken ZOC IVAX Scandinavia (Parallellimporterat) Seloken ZOC Paranova (Parallellimporterat) 16

19 Seloken ZOC Medartuum (Parallellimporterat) Atenolol Nordic Drugs Atenolol Nycomed Atenolol Merck NM Atenolol NM Pharma Tenormin Pfizer Bisomerck E Merck Kredex Roche Biverkningarna finns angivna som fyra frekvensområden: Vanliga, mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta, för följande preparat: Inderal/ Inderal RETARD Astra Zeneca Inderal RETARD Paranova (Parallellimporterat) Inderal RETARD Orifarm (Parallellimporterat) Atenolol Sandoz Bisoprolol Alpharma Bisoprolol ratiopharm Bisoprolol Sandoz Bisoprolol STADApharm Emconcor Merck Emconcor CHF Emconcor Medartuum (Parallellimporterat) Karvedilol Actavis Logimax/ Logimax FORTE Astra Zeneca Logimax FORTE Orifarm (Parallellimporterat) Logimax FORTE Paranova (Parallellimporterat) Logimax Medartuum (Parallellimporterat) Logimax IVAX Scandinavia (Parallellimporterat) 17

20 Biverkningarna finns angivna som fyra frekvensområden: Mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga och sällsynta, för följande preparat: Carvedilol HEXAL Carvedilol Orion Pharma Karvedilol Arrow Carvedilol Alpharma Carvedilol Alternova Karvedilol Scand Pharm Carvedilol Teva Carvedilol STADA Carvedilol Sandoz Biverkningarna finns angivna som fem frekvensområden: Mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta, för följande preparat: Metoprolol HEXAL Trandate GlaxoSmithKline 18

21 DISKUSSION Vi anser att Bipacksedeln är en bra sammanfattning av all väsentlig information om ett läkemedel. Bipacksedeln ger en bra information och lättillgänglig källa för läkemedelsanvändaren, då den följer med i läkemedelsförpackningen. Produktresumén var dock den informationskälla som var mest innehållsrik när det gällde läkemedelsfakta. Dessutom är Produktresumén underlaget för all övrig utformning av informationskällor. Av den anledningen ansåg vi att informationen i Produktresumén var viktigast och gjorde därför våra jämförelser utifrån den. Bipacksedel, FASS och Patient FASS är alla källor vars information, antingen finns i läkemedelsförpackningen eller i böcker. Med tanke på Produktresuméns betydelse är det synd att den inte är mer lättillgänglig utan endast finns åtkomlig via nätet. Det finns ofta skillnader mellan de fyra olika informationskällorna. En del av preparaten har i vissa fall inte egna informationskällor, utan är bara en kopia av ett av de likvärdiga preparatens information. Detta är en stor anledning till att deras data ofta också stämmer överens. Reviderings datum var identiskt mellan Produktresumé och Bipacksedel i 19 av 39 fall, (49 %). Produktresumé och FASS i 26 av 36 fall, (72 %). Av alla preparat stämde reviderings datum mellan Produktresumé och Patient FASS mest överens, i hela 24 av 33 fall, (73 %). Finns inte båda parter med kan inte heller en jämförelse göras. Det var endast 33 fall där både Produktresumé och Patient FASS fanns med. Produktresumé och FASS hade oftare identiska reviderings datum men fick ändå sämre likhet. Skillnaden till resultatet beror på att de hade 3 källor mer att jämföra mellan. FASS var mest lik Produktresumén gällande antal biverkningar, med hela 84 %. Patient FASS stämde sämst överens med Produktresumén. Detta beror antagligen på att Produktresumé och FASS hade samma reviderings datum i 72 % av fallen, vilket innebär att de har uppdaterats samtidigt. 19

22 Även om de olika informationskällorna för ett preparat hade samma antal biverkningar behövde det inte betyda att de innehöll exakt samma biverkningar. Biverkningspresentationen mellan de fyra olika informationskällorna var i dessa fall endast helt identiska till 29 %. Hela 57 % av Produktresuméerna stämde överens mellan olika tillverkares preparat, när det gällde samma verksamma substans. Sämst likhet mellan de olika tillverkarnas preparat hade Patient FASS, med endast 23 %. Detta visar på att Produktresumén inte förändras nämnvärt i sin information oavsett vilken tillverkaren av läkemedlet är. Patient FASS har stora olikheter i sin information beroende på tillverkaren. Det är synd att andra källor inte håller samma standard som produktresumén gällande informationen. De fyra olika informationskällorna innehåller ofta olika information gällande biverkningar. Av dessa är Produktresumén identisk med biverkningarna FASS biverkningar i 43 av 51 fall, ( 84 %). Bipacksedeln är istället lik Patient FASS, när det gäller biverkningar, vilket ses i 31 av 41 fall, (76 %). Eftersom att Produktresumén är så lik FASS anser vi därmed FASS som en tillförlitlig källa. Med facit i hand kan man förstå att när ett utbyte av det förskrivna preparatet har skett kan det likvärdiga preparatet vara annorlunda i sin presentation av biverkningar i informationskällorna, jämfört med det förskrivna. Detta ger en fel bild till läkemedelsanvändaren och kan på så sätt orsaka många frågor. Det blir lätt att misstolka informationen i tron att preparaten skulle vara olika. Denna missuppfattning kan därför leda till att man istället skulle välja det preparat som angav minst biverkningar. I studien beskrevs presentationen av biverkningsrisken numeriskt eftersom att, beroende på hur biverkningarna presenteras uppfattas de på olika sätt. Beskrivs en biverkningsfrekvens med siffror (numeriskt) ger det en mer objektiv bild till användaren av hur stor risken är att drabbas. En biverkning beskriven med ord (verbalt) anses mer förvirrande, eftersom att det råder olika åsikter om vad som är till exempel är vanligt. 20

23 Beroende på om syftet med Betablockerare är att behandla hjärtsvikt eller högt blodtryck och angina kan biverkningsbilderna vara olika. Detta medför att preparatet får två olika biverkningsbilder och av denna anledning har dessa två tabeller tolkats som två olika källor. Detta har vi gjort för att kunna göra jämförelser inför uträkningarna. I bland har inte alla fyra informationskällor för ett preparat två indikationer. Alla består därför inte av två biverkningstabeller, utan vissa av dem har endast en tabell. Detta medförde att vi har jämfört källorna med en tabell två gånger, mot de med två tabeller. Det blev ostrukturerat och svårtolkat att jämföra de olika biverkningspresentationerna på grund av att det tog tid att separera de två tabellerna. Det hade varit en fördel om de två separata indikationerna med två tabeller hade varit sammankopplade, till en generell biverkningstabell. På så sätt hade man kunnat använda informationen som en källa, istället för två. För läkemedelsanvändaren kan det däremot vara bra att ha två olika tabeller innehållande information om vilka biverkningar de kan vänta sig, när de använder läkemedlet för olika indikationer. Vid jämförelse av reviderings datum, antal biverkningar och skillnader mellan Produktresumé och Bipacksedel, Produktresumé och FASS, Produktresumé och Patient FASS, har endast läkemedel som innehåller de informationskällor som jämförs med varandra tagits med i beräkningarna. Endast preparat kan jämföras i källor där båda parter finns med och för att få en så korrekt uträkning som möjligt. Biverkningar som var placerade under informationen om biverkningsfrekvenserna togs inte med. Vi ansåg att detta orsakade en otydlig information, som läkemedelsanvändaren antagligen aldrig skulle uppmärksamma. För att kunna visa en trovärdig biverkningsbild krävs det att de två riktiga informationskällorna finns att tillgå. Saknas de väsentligaste informationskällorna, Produktresumé eller Bipacksedel har de heller inte räknats med. 21

24 Presentationen av biverkningarna var enkelt att hitta i de flesta fall, av den orsaken att alla informationskällor hade biverkningar som rubrik. I vissa fall hade en del läkemedel två olika tabeller beroende på vilken indikation läkemedlet används för. Mallen som användes för att föra in data till pivottabellerna i Excel var bra och enkel att tyda. Tabellerna var praktiska och gav en bra överblick på hur biverkningsbilden kan skilja beroende på vilken källa man tittade på. Metoden att söka data till jämförelserna mellan informationskällorna var lätt, av den orsaken att all information hämtades från samma hemsida på Internet. Slutsats Ett krav för trovärdighet är att ge identisk information. Om det anges olika antal biverkningar och biverkningsfrekvens i olika källor, kan detta orsaka misstro och en felaktig tolkning av läkemedelsanvändarna. Orsaken till varför informationskällorna inte innehåller identisk information, beror på att alla preparat inte godkänts vid samma tillfälle. Olika reviderings datum kan betyda att nya uppgifter har tillkommit och att informationskällorna därför innehåller skilda uppgifter. Hur likvärdiga preparat mer exakt skiljer sig i innehåll angående dess biverkningar och vilka preparat som är kopior av andra preparats informationskällor, kan vara ämnen för fortsatta studier inom området. Vår undersökning visade på att det fanns olikheter för Betablockerare, i hur biverkningar presenteras och att dessa skillnader var för stora. Detta kan man konstatera eftersom att de fyra informationskällorna vilka inte stämde överens mellan varandra. Produktresumén var mest lik FASS i informationen om biverkningar, vilka båda var aktuella och uppdaterade informationskällor. Bipacksedeln överensstämmer med Patient FASS, som var den informationskällan som var sämst uppdaterad. Uppdatering av alla källor kontinuerligt är viktigt för att läkemedelsanvändare ska få tilltro för läkemedelsindustrin. 22

25 Tackord Våra handledare Anders Ekedahl och Mai Lindström har vid minsta fundering funnits till hands och gett omedelbara lösningar på problemen. De har båda varit till stor hjälp under vårt arbete och vi tackar dem hjärtligt. Referenser 1. ( ) 2. ( ) 3. (A Ekedahl Bipacksedlar biverkningstext) Material från handledare Anders Ekedahl innehållande mall för examensarbete ( ) 23

26 ORDLISTA Extremiteter: ARMAR OCH BEN/ HÄNDER OCH FÖTTER Bradykardi, långsam puls/ hjärtfrekvens/ hjärtverksamhet, långsamma hjärtslag, låg puls: LÅNGSAM HJÄRTFREKVENS AV-block, totalt AV-block, AV-överledningsstörningar, förlängd AV-överledningstid, rubbningar i hjärtats signalsystem, hjärtpåverkan, hjärtblock, totalt hjärtblock: STÖRNINGAR I HJÄRTATS RETLEDNINGSSYSTEM Ortostatisk hypotoni/ hypotension, yrsel/ svimning när man hastigt reser sig upp, svimningsanfall som följd av för lågt blodtryck, synkope sekundärt till hypotension, postural hypotension: BLODTRYCKSFALL NÄR MAN RESER SIG UPP Sömnrubbningar, sömnbesvär, sömnproblem: SÖMNSTÖRNINGAR Nedstämdhet: DEPRESSION Bronkospasm hos astmatiker, förvärrade luftrörsbesvär: KRAMP I LUFTRÖREN HOS ASTMATIKER Hudreaktioner, överkänslighetsreaktioner såsom klåda, rodnad, utslag: KLÅDA, RODNAD, HUDUTSLAG. Ökning av leverenzymer, förhöjda leverenzymvärden, transaminasstegring, levertoxicitet: LEVERPÅVERKAN Allergisk rinit: ALLERGISK RINNSNUVA Minskat tårflöde, försämrat tårflöde: TORRA ÖGON Inflammation i ögats bindhinna, konjunktivit: BINDHINNEINFLAMMATION Provocera eller förvärra: ORSAKA ELLER FÖRVÄRRA Alopecia: HÅRAVFALL Ökning av triglycerider, ökade triglyceridvärden: ÖKNING AV BLODFETTER Stickningar i huden, parestesier, onormala känselförnimmelser: MYRKRYPNINGAR I HUDEN Tremor, skakningar: DARRNINGAR Synrubbningar, dimsyn: SYNSTÖRNINGAR Irriterade ögon: ÖGONIRRITATION Buksmärta, epigastrisk smärta: MAGSMÄRTA 24

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet EAMENSARBETE 2007:018 HV Hur biverkningar står presenterade i produktresumé, bipacksedel, FASS samt Patient-FASS för ATC-kod M02AA, Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk Karolina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:06 HV Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07 Daniel Lindgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril. Marie Andersson

EXAMENSARBETE. Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril. Marie Andersson EXAMENSARBETE 2009:05 HV Biverkningspresentationen i bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva substansen enalapril Marie Andersson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter Amlodipin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare

EXAMENSARBETE. Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare EXAMENSARBETE 2008:020 HV Hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos läkemedelsgruppen protonpumpshämmare Sara Andersson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion 16 juni 2005 Levitra Bayer Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Vardenafildihydroklorid Välj förpackning

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedlarna Observera: Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet från referral-proceduren. Produktinformationen kan senare uppdateras

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV Bipacksedel: Information till användaren Thalidomide Celgene 50 mg hårda kapslar Talidomid VARNING Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. Ta inte talidomid om du är gravid eller kan bli gravid.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Rogaine. I denna bipacksedel finner du information om:

Rogaine. I denna bipacksedel finner du information om: Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Rogaine måste trots detta användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Rogaine Forte 50 mg/ml 60 ml kutan lösning

Rogaine Forte 50 mg/ml 60 ml kutan lösning 1 juni 2005 Rogaine forte Pfizer Kutan lösning 50 mg/ml klar, färglös till ljusgul lösning För stimulering av hårväxt och hos män även minskning av håravfall vid androgen alopeci Aktiv substans Minoxidil

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

150527_v6.0_Imn_PI_SV

150527_v6.0_Imn_PI_SV Bipacksedel: Information till patienten Imnovid 1 mg hårda kapslar Imnovid 2 mg hårda kapslar Imnovid 3 mg hårda kapslar Imnovid 4 mg hårda kapslar pomalidomid Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol.

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rogaine 20 mg/ml kutan lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 20 mg minoxidil. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Kutan lösning

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer