METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR"

Transkript

1 METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Metsäliitto Osuuskunta, på engelska Metsäliitto Cooperative. Nedan i dessa stadgar används benämningen Metsäliitto. Metsäliittos hemort är Helsingfors. 2 VERKSAMHETSOMRÅDE Metsäliittos syfte är att verka för att stödja medlemmarnas skogsbruk och för att ordna marknadsföringen av det virke som medlemmarna producerat på ett ekonomiskt och tekniskt effektivt sätt genom att eftersträva vinst och med iakttagande av principen om hållbar utveckling. För genomförande av detta syfte kan Metsäliitto producera skogsbrukstjänster, köpa och sälja virke, bedriva skogsindustri och annan förädling av och handel med skogsbruksprodukter samt förvärva fastigheter och värdepapper som är nödvändiga för verksamheten. Även andra än medlemmar kan utnyttja Metsäliittos tjänster, om inte förvaltningsrådet annat beslutar. 3 ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP OCH INLEDNING AV MEDLEMSKAPET Som medlem kan Metsäliittos styrelse anta varje privatperson eller sammanslutning som besitter minst tre hektar växtlig skogsmark i Finland, som är villig att verka för det syfte som anges i stadgarna och vars verksamhet inte heller i övrigt strider mot stadgarna. Med skogsägare jämställs också en sådan privatperson eller sammanslutning som har bestående besittningsrätt till skogen. Den som vill bli medlem i Metsäliitto ska till en av Metsäliittos styrelse befullmäktigad person inlämna en skriftlig ansökan i vilken han eller hon kommunvis anger den totala arealen växtlig skogsmark som han eller hon äger eller besitter på ett bestående sätt. den femte zonen 12,5 andelar per hektar. En kommunförteckning, av vilken antalet andelar per hektar framgår, ingår som bilaga till dessa stadgar. Varje medlems skyldighet att ta andelar beräknas så att arealen av den skogsmark som medlemmen äger, angiven i hektar, multipliceras med det fastställda antalet andelar per hektar för kommunen i fråga, och produkten höjs till närmaste hela tal. Om en medlem förvärvar mer skogsmark eller överlåter skogsmark till någon annan, beräknas hans eller hennes skyldighet att ta andelar på nytt på ovan nämnda sätt. Om medlemmens skyldighet att ta andelar minskar, kan han eller hon begära återbetalning av det belopp som betalats för det överskjutande antalet andelar på samma villkor som en avgående medlem. Gör medlemmen inte detta, omvandlas de överskjutande andelar för vilka full insats har betalats till tilläggsandelar. 5 BETALNING AV ANDELAR Insatsen uppbärs på det sätt som styrelsen bestämmer ur köpeskillingen för virke som mottagits av medlemmen eller på annat sätt i pengar inom fem (5) år från dagen för anslutning som medlem. Om medlemmens skyldighet att ta andelar stiger med anledning av att han eller hon förvärvar mer skogsmark eller att stadgarnas bestämmelse om skyldighet att ta andelar ändras, ska förhöjningen betalas inom fem år från det att den trädde i kraft. Ränta eller överskottsåterbetalning till en medlem innehålls för betalning av andelarna tills medlemmens andelar är till fullo betalda. Antalet A-tilläggsandelar är minst en (1) och högst niohundra miljoner ( ). Antalet B-tilläggsandelar är minst en (1) och högst trehundra miljoner ( ). Antalet C-tilläggsandelar är minst en (1) och högst hundra miljoner ( ). På tilläggsandelarna betalas ränta enligt 14 i stadgarna. Räntan på tilläggsandelarna kan avvika från den ränta som betalas på andelar som tagits enligt 4 i stadgarna. Därtill kan tilläggsandelarna vara förknippade med annan ekonomisk förmån. Metsäliittos styrelse kan besluta att ge nya tilläggsandelar i samband med en fond- eller blandhöjning. En tilläggsandel eller en del av den som getts i samband med en fond- eller blandhöjning återbetalas inte, om inte Metsäliittos styrelse i samband med att tilläggsandelarna ges eller av särskilda orsaker senare beslutar att den kan återbetalas. Om en dylik tilläggsandel eller en del av den inte återbetalas, ska den överföras till en reservfond när de allmänna villkoren för återbetalning uppfylls. Tilläggsandelskapitalet kan sänkas utan ändring av stadgarna så att tilläggsinsatserna eller en del av en tilläggsinsats återbetalas till medlemmarna eller till den till vilken medlemmens rättigheter har övergått. Beslut om sänkning av A-, B- och C-tilläggsandelskapitalet kan fattas separat. Härvid ska tilläggsinsatserna till alla medlemmar som tagit av respektive tillläggsandelar återbetalas i samma proportion. En medlem kan få sin tilläggsandel återbetalad antingen när han eller hon utgår som medlem eller annars på skriftlig begäran. Det belopp som betalats för A-tilläggsandelar återbetalas till medlemmen eller till den på vilken medlemmens rättigheter har övergått, sex (6) månader och det belopp som har betalats för B- och C-tilläggsandelar arton (18) månader efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet upphörde, eller andelslaget mottog medlemmens skriftliga begäran om minskning av tilläggsandelarna med beaktande vad som fastställs i 15 i stadgarna. 6 TILLÄGGSANDELAR Tilläggsandelar finns av tre slag: A-tilläggsandelar, B-tilläggsandelar och C-tilläggsandelar. Tilläggsandelar som tagits innan dessa stadgar trädde i kraft är A-tilläggsandelar. Till- Medlemskapet inleds när sökanden har antecknats i Metsäliittos medlemsföreckning. läggsandelarnas nominella belopp är en (1) euro. Det belopp som inbetalats för tilläggsandelarna 4 MEDLEMMARNAS utgör tilläggsandelskapital. 7 ÖVERFÖRING AV ANDELAR SKYLDIGHET ATT TA ANDELAR Om utgivande av tilläggsandelar och om En medlem kan överföra sin rätt till insatsen Andelens nominella belopp är en (1) euro. betalning av dem och övriga villkor beslutar för en andel eller tilläggsandel på någon annan Metsäliittos styrelse. Villkoren för tilläggsandelar av samma slag kan avvika från varandra, to. Om förvärvaren är medlem i Metsäliitto genom ett skriftlig meddelande till Metsäliit- Varje medlems skyldighet att ta andelar bestäms utgående från arealen av den skogsmark som medlemmen äger och den kom- avvikande koder. han eller hon samma rätt till återbetalning av varvid dylika tilläggsandelar kan tecknas med eller på ansökan godkänns som medlem, har mun i vilken skogsmarken är belägen, dock insatsen för andelar och tilläggsandelar och till så att medlemmen är skyldig att ta högst andelar. För fastställandet av andelarna indelas landet i fem geografiska zoner. Antalet andelar i den första zonen är 65, i den andra 50, i den tredje 35, i den fjärde 22,5 och i Endast en medlem vars insatser är till fullo betalda kan ta tilläggsandelar. Tilläggsandelarna ska betalas i en post. De rättigheter som en tilläggsandel medför uppkommer när tillläggsandelen har betalts till Metsäliitto. överskott som överlåtaren skulle ha haft. Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap eller om ansökan avslås, har förvärvaren endast samma rätt som överlåtaren skulle ha haft vid sin avgång. Registrerade FO-nummer

2 8 MEDLEMMENS EKONOMISKA ANSVAR Medlemmarna i Metsäliitto ansvarar för Metsä liittos förbindelser endast med sin insats och tilläggsinsats. 9 PRINCIPIELL MARKNADS- FÖRINGSSKYLDIGHET Medlemskapet innebär en principiell skyldighet att till Metsäliitto för marknadsföring överlåta saluvirke som avverkas ur skog som medlemmen äger och besitter. 10 AVGÅNG OCH MEDLEM- SKAPETS UPPHÖRANDE En medlem har rätt att avgå ur Metsäliitto genom en skriftlig anmälan till styrelsen eller till en av styrelsen befullmäktigad person. Medlemmens rättigheter och skyldigheter i Metsäliitto upphör genast när avgångsanmälan har kommit in till Metsäliitto. Om medlemmen till fullo har överfört rätten till insatsen för sina andelar på någon annan, har en skriftlig anmälan om överföringen samma inverkan som om överlåtaren hade anmält sin avgång ur Metsäliitto. När en sammanslutning som är medlem i Metsäliitto upphör eller upplöses, anses den ha avgått ur Metsäliitto. 11 UTESLUTANDE AV MEDLEM En medlem kan uteslutas ur Metsäliitto: 1 om han eller hon inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och dessa stadgar, 2 om han eller hon har tillfogat Metsäliitto kännbar skada eller uppenbart har handlat i strid mot dess intressen, 3 om han eller hon inte uppfyller de i 3 1 momentet nämnda förutsättningarna. Om uteslutande av medlemmar beslutar Metsäliittos styrelse. En utesluten medlem har rätt att överklaga uteslutningsbeslutet hos fullmäktige. Besvärsskriften ska skickas till styrelsen inom en månad efter det att medlemmen har underrättats om uteslutande genom protokollutdrag. Om fullmäktige måste rösta om uteslutandet, ska omröstningen förrättas med slutna röstsedlar. Beslutet om uteslutande återgår, om minst en tredjedel (1/3) av de vid omröstningen avgivna rösterna motsätter sig det. Har beslutet inte överklagats inom utsatt tid, förblir styrelsens beslut i kraft. 12 ÅTERBETALNING AV INSATSER NÄR MEDLEM- SKAPET UPPHÖR När medlemskapet i Metsäliitto har upphört, har den tidigare medlemmen eller den till vilken rätten till insatserna har övergått, rätt att återfå insatsen för andelarna inom ett år efter närmast följande bokslutsdag efter att medlemskapet upphörde med beaktande av vad som fastställs i bestämmelserna i 15 i stadgarna. Utan hinder av ovanstående kan en före detta medlem få tillbaka sin insats inom den kalendermånad som följer efter att medlemskapet upphört, under förutsättning att Metsäliitto har utdelningsbart överskott motsvarande återbetalningen, och att det sammanlagda beloppet av de insatser som ska återbetalas under räkenskapsperioden inte överstiger tio (10) procent av andelskapitalet enligt senast fastställda balansräkning. Rätten till påskyndad återbetalning bestäms i kronologisk ordning utifrån när medlemskapet har upphört. Om medlemskapet upphör på grund av dödsfall, anses medlemskapet vid tillämpningen av bestämmelserna om återbetalning av insatsen ha upphört när Metsäliitto fick meddelande om dödsfallet. 13 FONDER För att trygga Metsäliittos verksamhet uppläggs en reservfond ända till dess att fonden motsvarar tre gånger andelskapitalets belopp, dock minst en (1) procent av balansomslutningen. Till reservfonden ska överföras minst fem (5) procent av räkenskapsperiodens överskott enligt balansräkningen, tills fonden har uppnått sitt fulla belopp. På förslag av förvaltningsrådet kan fullmäktige upprätta även andra fonder, om vilkas användning samtidigt fattas närmare beslut. 14 DISPONERING AV ÖVER- SKOTT Till medlemmarna kan av Metsäliittos överskott utdelas ränta eller överskottsåterbetalning eller annan avkastning. Det belopp som utdelas får inte överskrida det utdelningsbara överskottet enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden, med beaktande av begränsningarna enligt 8 kap. 3 5 i lagen om andelslag. Räntan på andelarna och tilläggsandelarna beräknas utifrån det antal dagar under räkenskapsperioden som andelen och tilläggsandelen har varit inbetalda. Om överskottsåterbetalning utdelas till en medlem i förhållande till i vilken grad han utnyttjat Metsäliittos tjänster, verkställs utdelningen enligt volymerna av de virkesslag som Metsäliitto under räkenskapsåret mottagit av medlemmarna i förhållande till de virkesslag för vilka överskott enligt beslutet ska återbetalas. Rätten till framtida ränta eller återbetalning av överskott eller annan intäkt upphör den dag då medlemskapet har upphört. 15 ANDELEN TILLÄGGS- ANDELAR OCH ANDELAR SOM ÅTERBETALAS För återbetalning av tilläggsandelar och andelar kan man använda en tredjedel av det utdelningsbara överskottet enligt den senast fastställda balansräkningen. 16 FULLMÄKTIGE Medlemmarnas beslutanderätt i Metsäliitto utövas av fullmäktige, som väljs bland medlemmarna inom respektive valkrets. Förvaltningsrådet fastställer indelningen av landet i valkretsar. Vid bestämmande av valkretsarna strävar man efter att följa samma indelningsgrunder som för Metsäliittos distriktsorganisation: från varje valkrets väljs en fullmäktigeledamot per varje påbörjat 2300-tal röstberättigade medlemmar i Metsäliitto som finns upptagna i vallängden för valkretsen den 1 januari det år valet förrättas. Fullmäktigeledamöterna väljs på det sätt som anges i Metsäliittos valordning med iakttagande av proportionellt valsätt. Valbara till fullmäktige är Metsäliittos myndiga medlemmar som antagits som medlemmar före den 1 januari det år när valet förrättas och som inte är anställda hos Metsäliitto eller medlemmar i dess förvaltningsråd eller styrelse. Valbar till fullmäktige är alternativt även medlemmens make eller maka under samma förutsättningar som medlemmen. Om någon av de invalda före mandattidens utgång avgår från fullmäktige eller väljs in i förvaltningsrådet eller styrelsen, träder i hans eller hennes ställe på förvaltningsrådets kallelse den enligt valordningen valda suppleanten. Fullmäktigeval förrättas vart fjärde år. Fullmäktiges mandattid börjar den 1 juli det år när valet förrättas och upphör den 30 juni fyra år senare. Fullmäktige har rätt att för sina medlemmar fastställa arvoden samt ersättning för resekostnader. 17 FULLMÄKTIGESAMMAN- TRÄDE Fullmäktige håller årligen ett ordinarie sammanträde på en dag som fastställs av förvaltningsrådet senast före utgången av juni efter räkenskapsperiodens utgång. Extra sammanträde hålls, om så har beslutats vid fullmäktiges tidigare sammanträde eller om förvaltningsrådet eller styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av fullmäktigeledamöterna för ett angivet ändamål skriftligt anhåller om det av förvaltningsrådet. Fullmäktigesammanträdena hålls på Metsäliittos hemort eller i Esbo, om inte förvaltningsrådet i ett enskilt fall beslutar att sammanträdet ska hållas på någon annan ort i Finland. Fullmäktigesammanträdet öppnas av förvaltningsrådet ordförande. Därefter väljer full mäktige inom sig en ordförande för sammanträdet. Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträdet.

3 Vid fullmäktigesammanträdet har varje ledamot en röst. Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet bland dem som deltar i omröstningen, om inte annat föreskrivs i lag eller i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, andra ärenden genom ordförandens röst. Protokollet över fullmäktigesammanträdet förs och undertecknas av förvaltningsrådets sekreterare och det bestyrks av sammanträdets ordförande och två valda protokolljusterare. 18 SAMMANKALLANDE AV FULLMÄKTIGE Fullmäktigesammanträdet sammankallas av förvaltningsrådets ordförande eller vid förfall för honom eller henne av vice ordföranden. Kallelse till fullmäktigesammanträdet skickas skriftligen till varje ledamot tidigast två månader och senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. I kallelsebrevet ska anges vilka ärenden som kommer att behandlas vid sammanträdet. Av fullmäktigeledamöterna föreslagna ärenden kan tas upp till behandling vid fullmäktiges ordinarie sammanträde, om de skriftligt har lämnats in till förvaltningsrådet minst tjugo (20) dagar före sammanträdet. 19 ÄRENDEN SOM SKA BEHAND- LAS VID FULLMÄKTIGES ORDINARIE SAMMANTRÄDE Vid fullmäktiges ordinarie sammanträde framläggs 1 bokslutet, som omfattar resultat räkning, balansräkning och verksamhetsberättelse samt koncernbokslutet, som omfattar koncernresultat- och balansräkning, 2 förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, 3 revisionsberättelsen, 4 styrelsens förklaring på eventuella anmärkningar av revisoren, beslutas 5 om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen, 6 om dispositionen av överskott enligt den fastställda balansräkningen eller om åtgärder som en eventuell förlust föranleder, 7 om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören, 8 om arvodena till ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt till revisoren, 9 om antalet ledamöter i förvaltningsrådet, väljs 10 ledamöterna i förvaltningsrådet, 11 en revisorer som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisorssamfund, samt behandlas 12 övriga i kallelsen nämnda ärenden. 20 FÖRVALTNINGSRÅDET Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) personer som fullmäktige utsett bland Metsäliittos medlemmar. Därtill kan personalen utse högst fem (5) ledamöter på det sätt som särskilt avtalas i enlighet med lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning. På förslag av förvaltningsrådet kan fullmäktige till förvaltningsrådet utöver de ordinarie ledamöterna och personal representanterna välja högst tre (3) sakkunnigledamöter. Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar efter det ordinarie fullmäktigesammanträdet vid vilket han eller hon har blivit invald och fortsätter till utgången av det ordinarie fullmäktige sammanträde som hålls tre (3) år senare. När en ledamot i förvaltningsrådet har fyllt 65 år upphör dock hans eller hennes mandattid vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet följande år, och i hans eller hennes ställe utser fullmäktige en ny ledamot för den återstående mandattiden. Vid inval av ledamöter i förvaltningsrådet strävar man efter att minst en person ska bli invald från varje valkrets. Av förvaltningsrådets ledamöter avgår årligen närmast en tredjedel. Till förvaltningsrådet får inte höra personer som är ledamöter i Metsäliittos styrelse. Förvaltningsrådet kan ha kommittéer som förbereder ärenden som hör till förvaltningsrådets beslutanderätt. Förvaltningsrådet fattar beslut om att grunda en kommitté samt om dess sammansättning och arbetsordning. 21 FÖRVALTNINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE Förvaltningsrådet utser inom sig för ett år i sänder en ordförande och en vice ordförande samt kallar en sekreterare. Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av sin ordförande eller vid förfall för denna av sin vice ordförande så ofta som ärendena det påkallar eller styrelsen det begär. Förvaltningsrådet är beslutfört om mera än hälften av dess ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden, handhas ordförandens uppgifter av den ledamot i förvaltningsrådet vilken de närvarande utser. Vid lika röstetal vid röstning i förvaltningsrådet avgör ordförandens röst. Vid förvaltningsrådets sammanträde förs protokoll, i vilket antecknas vilka som varit närvarande, alla beslut som fattats och alla omröstningar som företagits. Vid sammanträdet har styrelsens ledamöter rätt att närvara och yttra sig. Förvaltningsrådets ordförande eller vice ordförande och sekreterare undertecknar handlingar som skickas ut på förvaltningsrådet vägnar. 22 FÖRVALTNINGSRÅDETS UPPGIFTER Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka att Metsäliitto sköts i enlighet med dessa stadgar, förvaltningsrådets beslut och Metsäliittos intresse, samt att tillse att fullmäktiges beslut verkställs. Till förvaltningsrådet uppgifter hör: 1 att för tre (3) år i sänder utse styrelseledamöter och att fastställa deras löner och arvoden. Valbara till styrelsen är Metsäliittos medlemmar. Förvaltningsrådet har befogenhet att, om skäl föreligger, befria en styrelseledamot från sitt uppdrag före utgången av mandattiden, 2 att utse verkställande direktör, som samtidigt är chefdirektör, om inte förvaltningsrådet beslutar annat, 3 att ge styrelsen anvisningar i ärenden som är vittbärande eller annars principiellt viktiga, 4 att granska styrelsens verk samhetsberättel se, bokslut och koncernbokslut samt ge ett utlåtande om den till fullmäktige, 5 att till fullmäktige ge förslag om disposition av överskottet, 6 att förbereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt 7 att fatta beslut om övriga ärenden som styrelsen överför till förvaltningsrådet för avgörande eller som enligt dessa stadgar eller lag ska behandlas av förvaltningsrådet. 23 STYRELSEN Till styrelsen hör minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt Metsäliittos verkställande direktör och chefdirektör, om förvaltningsrådet enligt 22 separat har utsett en sådan. Mandatperioden för en ledamot i styrelsen börjar från ingången av det kalenderår som börjar efter det förvaltningsrådets sammanträde vid vilket han eller hon har blivit vald, och pågår tre år i sänder. Mandatperioden för en ledamot i styrelsen upphör vid utgången av det kalenderår under vilket han eller hon fyller 65 år. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i sänder. Vice ordförande är Metsäliittos verkställande direktör eller chefdirektör. Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutför när fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. Styrelsen kan ha utskott som förbereder ärenden som hör inom styrelsens beslutanderätt. Styrelsen fattar beslut om att grunda ett utskott samt om dess sammansättning och arbetsordning.

4 24 STYRELSENS UPPGIFTER Styrelsens uppgift är att besluta om de angelägenheter som omfattas av styrelsens beslutanderätt enligt gällande lag om andelslag vid respektive tidpunkt samt därtill: 1 vid behov fastställa chefdirektörens uppgifter, 2 anställa och avskeda de ledande tjänstemän som omedelbart underlyder verkställande direktören och den eventuellt utsedda chef direktören, 3 besluta om förvärv och avyttrande av fastigheter samt om inteckning av dem för skuld, 4 förbereda de ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträden, 5 ge någon av sina ledamöter eller vid behov någon person utom styrelsen i uppdrag att under uppsikt av styrelsen handha speciella ärenden eller annars någon bestämd del av förvaltningen. Vid styrelsesammanträdena ska föras protokoll. 25 RÄKENSKAPSPERIOD, BOKSLUT OCH REVISION Metsäliittos räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet ska färdigställas senast den 31 mars. Efter det att förvaltningsrådet har avgivit sitt utlåtande om bokslutet, ska det lämnas till revisorn för granskning, senast 30 dagar före fullmäktiges ordinarie sammanträde. Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till förvaltningsrådets ordförande senast två veckor före fullmäktiges ordinarie sammanträde. 26 FIRMATECKNING Metsäliittos firma tecknas av styrelseledamöterna samt de personer vilka styrelsen beviljat prokurafullmakt, två tillsammans. 27 DISTRIKTSRÅD Som kontaktlänk mellan medlemmarna och Metsäliittos anskaffningsorganisation finns i varje anskaffningsdistrikt ett distriktsråd. 28 OMBILDNING AV SAMMAN- SLUTNINGSFORM Om Metsäliitto ombildas till ett aktiebolag får medlemmarna i fusionsvederlag aktier i aktiebolaget, i förhållande till antalet betalade andelar och tilläggsandelar. 29 DELNING ELLER FUSION Om Metsäliitto delas eller fusioneras med ett annat andelslag, får medlemmarna i fusionsvederlag andelar och tilläggsandelar i det övertagande andelslaget i förhållande till antalet betalda andelar och tilläggsandelar. 30 LIKVIDATION ELLER UPP- LÖSNING AV ANDELSLAGET Om Metsäliitto träder i likvidation, upplöses eller beslut fattas om att avlägsna det ur registret, utdelas till medlemmarna efter det att skulderna har betalats: 1 den del av de utdelningsbara tillgångarna som tillfaller tilläggsandelarna, dock högst insatsen för tilläggsandelarna, 2 den del av de utdelningsbara tillgångarna som tillfaller andelarna, dock högst insatsen för andelarna, 3 återstående medel i proportion till vad respektive medlem har betalt i insatser. 31 ÄNDRING AV STADGARNA Om inte lagen om andelslag föreskriver ett strängare förfarande, krävs för ändring av dessa stadgar att ändringsförslaget vid fullmäktiges sammanträde biträds av minst två tredjedelar (2/3) av fullmäktigeledamöterna. Vid beslut som gäller ombildande av Metsäliitto till aktiebolag, krävs att ändringsförslaget vid fullmäktiges sammanträde biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av fullmäktigeledamöterna. Godkända vid fullmäktiges sammanträde Till rådet hör 1 de från distriktets område invalda ledamöterna i fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen; 2 av de kandidater som inte har invalts i fullmäktige två gånger så många personer som invalts till fullmäktige ledamöter från distriktets område, dock alltid minst fem, i den ordning som det personliga röstetalet anger. Distriktsrådet kan kalla sakkunnigmedlemmar. Distriktsrådets uppgifter finns angivna i reglementet, som fastställs av förvaltningsrådet.

5 ANTALET ANDELAR PER HEKTAR Nr Kommun Andelar/ha 020 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Birkala Björneborg Borgnäs Borgå Brahestad Brändö Bötom Eckerö Enare 12,5 046 Enonkoski Enontekis 12,5 049 Esbo Etseri Eura Euraåminne Evijärvi Finström Forssa Fredrikshamn Föglö Geta Grankulla Gustavs Haapajärvi Haapavesi Halso Hammarland Hangö Hankasalmi Harjavalta Hartola Hattula Hausjärvi Heinola Heinävesi Helsingfors Hirvensalmi Hollola Honkajoki Huittinen Humppila Hyrynsalmi Hyvinge Hämeenkoski Högfors Idensalmi Ii Iitis Ikalis Ilmajoki Ilomants Imatra Ingå Jakobstad Jalasjärvi Janakkala Jockis Joensuu Jomala Jorois Joutsa Juankoski Juuka Juupajoki Juva Jyväskylä Jämijärvi Jämsä Kaavi Kajana Kalajoki Kangasala Kangasniemi Kankaanpää Kannonkoski Kannus Karleby Karlö Karstula Karvia Kaskö Kauhajoki Kauhava Kaustby Keitele Kemi Kemijärvi 22,5 241 Keminmaa Kempele Kervo Keuru Kihniö Kimitoön Kinnula Kitee Kittilä 12,5 263 Kiuruvesi Kivijärvi Kjulo Kolari 12,5 275 Konnevesi Kontiolax Korsholm Korsnäs Koski Tl Kotka Kouvola Kristinestad Kronoby Kuhmo Kuhmoinen Kumlinge Kumo Kuopio Kuortane Kurikka Kuusamo 22,5 257 Kyrkslätt Kyyjärvi Kärkölä Kärsämäki Kökar Lahtis Laihela Laitila Lapinlahti Lappajärvi Lappo Lappträsk Larsmo Laukaa Lemi Lemland Lempäälä Leppävirta Lestijärvi Lieksa Limingo Liperi Loimaa Lojo Loppi Lovisa Luhanka Lumijoki Lumparland Lundo Luumäki Luvia Malax Mariehamn Marttila Masku Merijärvi Miehikkälä Muhos Multia Muonio 12,5 500 Muurame Mynämäki Mäntsälä Mänttä-Vilppula Mäntyharju Mörskom Nakkila Nastola Nivala Nokia Nousis Nurmes Nurmijärvi Nykarleby Nyslott Nystad Nådendal Närpes Orimattila Oripää Orivesi Oulainen Outokumpu Padasjoki Paltamo Parikkala Parkano Pedersöre Pelkosenniemi 12,5 854 Pello 22,5 577 Pemar Perho Pertunmaa Petäjävesi Pieksämäki Pielavesi Pihtipudas Polvijärvi Posio 22,5 615 Pudasjärvi 22,5 616 Pukkila Punkalaidun Puolanka Puumala 65

6 625 Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Pyhäranta Pyttis Påmark Pälkäne Pöytyä Rantasalmi Ranua 22,5 710 Raseborg Raumo Rautalampi Rautavaara Rautjärvi Reisjärvi Reso Riihimäki Ristijärvi Rovaniemi 22,5 700 Ruokolahti Ruovesi Rusko Rääkkylä S:t Karins S:t Michel Saarijärvi Sagu Salla 12,5 734 Salo Saltvik Sastamala Sastmola Savitaipale Savukoski 12,5 743 Seinäjoki Sibbo Sievi Siikainen Siikajoki Siikalatva Siilinjärvi Simo Sjundeå Sodankylä 12,5 759 Soini Somero Sonkajärvi Sotkamo Sottunga Storkyro Storå Sulkava Sund Suomussalmi 22,5 778 Suonenjoki Sysmä Säkylä Taipalsaari Taivalkoski 22,5 833 Taivassalo Tammela Tammerfors Tavastehus Tavastkyrö Tervo Tervola Tohmajärvi Toholampi Toivakka Torneå Träskända Tusby Tuusniemi Tyrnävä Uleåborg Ulvila Urjala Utajärvi Utsjoki 12,5 892 Uurainen Vaala Valkeakoski Valtimo Vanda Varkaus Vasa Vehmaa Vesanto Vesilahti Vetil Vichtis Vieremä Viitasaari Villmanstrand Vimpeli Virolahti Virrat Vårdö Väståboland Vörå Ylivieska Ylöjärvi Ypäjä Åbo Äänekoski Östermark Övertorneå 22,5

7 ANDELSAVGIFTSZONERNA Brahestad

8 Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 4,9 miljarder euro 2013 och koncernen sysselsätter cirka personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka finska skogsägare. Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsäliitto Osuuskunta Norrskensparken 2, ESBO Telefon PEFC/

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Finlands Kommunförbund 3.2.2011 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Koefficient för invånarantal: 0,352147 Koefficient för beskattningsbara inkomster: 0,00002308 1) Beskattningsbara

Läs mer

Landskap 2013. Kommuner 2013

Landskap 2013. Kommuner 2013 Kommuner 2013 (31.12.2012) Landskap 2013 (Statsrådets beslut om landskap 799/2009) 020 Akaa 06 Birkaland 005 Alajärvi 14 Södra Österbotten 009 Alavieska 17 Norra Österbotten 010 Alavus 14 Södra Österbotten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 oktober 2011 1089/2011 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets.

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagens bestämmelser om valkretsindelningen ändras

Läs mer

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015 Kommunernas sammanslagningsutredningar och - förslag 5.1.2015 Nyland: utredningskriterierna Kommunens befolkningsunderlag < 20 000 Pendlingskriteriet Metropolkriteriet Samhällsstrukturkriteriet Kriteriet

Läs mer

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Dnr A72/200/2016 FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Justitieministeriets förordning

Justitieministeriets förordning Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med justitieministeriets beslut

Läs mer

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Upphandlingsområden Bilaga 8 26.2.2014 29/331/2014 Till serviceproducenterna UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13

Läs mer

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009 020 AKAA X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 015 ARTSJÖ X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019 AURA

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen I de andra valkretsarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 oktober 2012 581/2012 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%)

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%) Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per, 30.4.2012 e- Andel e- Nylands 3901 1128 28,92 % Egentliga Finlands 6449 2590 40,16 % Satakunta 3858 1549 40,15 % Tavastlands 4350 1684 38,71 % Birkalands 4520

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2013 534/2013 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Kronoby kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Inger Bjon 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Namn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

Lag. om ändring av vallagen

Lag. om ändring av vallagen Lag om ändring av vallagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i vallagen (714/1998) 5, 12, 14 17, 58 och 73, av dem 5 sådan den lyder i lag 563/2015, 14 och den finska språkdräkten i 58 sådana de

Läs mer

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna Beslut VM/2199/02.02.06.00/2012 Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 5.2.2013 Kommunstyrelserna Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Inga Roos 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Namn

Läs mer

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen.

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så att indelningen i valkretsar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelserna i vallagen om indelningen i valkretsar

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Den svarande instansens officiella namn Namn - Ingå kommun 2. Namn på den person som registrerat svaren Namn - Anne Öhman 3. Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för

Läs mer

RP 123/2012 rd. ändras så att det på fastlandet finns 12 valkretsar i stället för nuvarande 14. Det föreslås ringar.

RP 123/2012 rd. ändras så att det på fastlandet finns 12 valkretsar i stället för nuvarande 14. Det föreslås ringar. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen I de andra valkretsarna

Läs mer

Lag. om ändring av vallagen. Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

Lag. om ändring av vallagen. Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 Lag om ändring av vallagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i vallagen (714/1998) 1, den finska språkdräkten i 2 3 mom., 3 och 5, den finska språkdräkten i

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Korsnäs kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Christina Båssar 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Begäran om utlåtande SHM Svarstid (UTC+2) 2016-02-09 12:56:29 Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn Kristinestads stad 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn Dan-Anders

Läs mer

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2010 Nr 1034 1038 INNEHÅLL Nr Sidan 1034 Lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens

Läs mer

Pensioner i siffror 2013

Pensioner i siffror 2013 Pensioner i siffror 2013 Bekanta dig med pensioner på webben www.fpa.fi Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Pensionsärenden 020 692 222 Efterlevandepensioner 020 692 228 Innehåll Folkpension

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Begäran om utlåtande 1 (5) Dnr: 7.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleföretagen Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Följande landskapsförbund startar ansökningsförfarandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 290/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så att den finska

Läs mer

Enkät till begäran om utlåtande

Enkät till begäran om utlåtande Enkät till begäran om utlåtande 1. Respondentens officiella namn Namn - Nedervetil fullmäktigegrupp i Kronoby kommun 2. Namn på den person som antecknat svaret Namn - Elisabeth Hagström 3. Kontaktuppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2010 Nr 426 431 INNEHÅLL Nr Sidan 426 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal... 1609 427 Lag om ändring av 35 i äktenskapslagen...

Läs mer

Printed at 27. joulukuuta 2011 11:19:58 Page 1 or 1

Printed at 27. joulukuuta 2011 11:19:58 Page 1 or 1 Folkpensionsanstalten/aktuarialgruppen 27.12.2011 Tabell Y/1:35 1 PENSIONSBELOPP OCH BELOPP som hör samman med BOSTADSBIDRAG beräknade i euro från och med 1.1.2012 Tabellerna upptar förmåner utan avvägning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen 1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att valkretsindelningen ändras så att det på fastlandet

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1771 1779 INNEHÅLL Nr Sidan 1771 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar...

Läs mer

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år Källa: Statistikcentralen samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år Källa: Statistikcentralen samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2015 4.11.2016 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut 2014-2015 (inkl. särredovisade affärsverk)

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 oktober 2012 regeringens

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2010 Nr 668 671 INNEHÅLL Nr Sidan 668 Lagomstatsborgenföretteuropeisktfinansielltstabiliseringsinstrument... 2305 669 Lag om sättande

Läs mer

RP 8/2010 rd. I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie riksdagsval

RP 8/2010 rd. I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie riksdagsval Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie

Läs mer

'049 ESBO x x x x x x x x x x '989 ETSERI x x x x x '050 EURA x x x x x '051 EURAÅMINNE x x x x x

'049 ESBO x x x x x x x x x x '989 ETSERI x x x x x '050 EURA x x x x x '051 EURAÅMINNE x x x x x Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2006 004 ALAHÄRMÄ x x x x x '005 ALAJÄRVI x x x x x x '006 ALASTARO x x x x x x x x '009 ALAVIESKA x x x x x x '010 ALAVUS x x x x

Läs mer

Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009

Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009 Tjänstemännens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2009 Välkommen att svara på Tjänstemannaunionen TU:s arbetsmarknadsundersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagen ändras. Det föreslås att tidpunkten för ordinarie

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015 5 Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 5 FAMILJ 6 36 STUDIER 5 869 ANTALET FÖRSTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND TOTALT 79 ARBETE 5 36 INTERNATIONELLT

Läs mer

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2016, förhandsuppgift 2.6.2017 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut 2015-2016 (inkl.

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2010 Nr 1213 1218 INNEHÅLL Nr Sidan 1213 Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 2567 Statsr'dets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 Statsr'det har vid föredragning fr'n jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Pensioner i siffror 2012

Pensioner i siffror 2012 Pensioner i siffror 2012 Bekanta dig med pensioner på webben www.fpa.fi Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Pensionsärenden 020 692 222 Efterlevandepensioner 020 692 228 Innehåll Folkpension

Läs mer

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Vastaajan tiedot E-mail info@korsnas.fi Aloitusaika 30.8.2013 Lopetusaika 30.8.2013 1. 1. Kommunnummer: 1. Kommunnummer: 20 0 5 0 9 0 10 0 16 0 18

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 4 juni 2007 Nr 632 INNEHÅLL Nr Sidan 632 Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden... 3095 Nr 632 Statsrådets

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Markeringarna i dokumentet beskriver ändringar i förhållande till nu gällande stadgar.

Markeringarna i dokumentet beskriver ändringar i förhållande till nu gällande stadgar. Markeringarna i dokumentet beskriver ändringar i förhållande till nu gällande stadgar. ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND I. ANDELSLAGETS NAMN, HEMORT, ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE. 1 Andelslagets firma

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2011 43/2011 Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011 I enlighet med

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen

Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Enkät till kommunerna om totalreformen av kommunallagen Vastaajan tiedot E-mail minna.koivisto@vm.fi Aloitusaika 4.9.2013 Lopetusaika 4.9.2013 1. 1. Kommunnummer: 1. Kommunnummer: 20 0 5 0 9 0 10 0 16

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA Finlands Kommunförbund Budget 2016 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF KT KOMMUNARBETSGIVARNA BUDGET 2016 Finlands Kommunförbund Budget 2016 2 Innehåll Sida 1 Budget för Finlands Kommunförbund rf 3 1.1 Allmänt 3

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2006 Nr 6 8 INNEHÅLL Nr Sidan 6 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010

Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010 Tjänstemannaunionens undersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet 2010 Välkommen att svara på Tjänstemannaunionen TU:s arbetsmarknadsundersökning om arbetsförhållandena och välbefinnandet

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner

Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner Tjänstemannaunionens och Fackförbundet Suoras arbetsmarknadsundersökning 2010 om arbete och löner Välkommen att svara på årets upplaga av arbetsmarknadsundersökningen (TMT del 1) för Tjänstemannaunionen

Läs mer

Gäller från INNEHÅLL

Gäller från INNEHÅLL Pensionstabeller INNEHÅLL Belopp i samband med pensionsförmånerna... 2 Gränsbelopp i samband med pensionsförmånerna... 3 Folkpension och extra fronttillägg... 4 Kompletteringsbelopp till fortsättningspension

Läs mer