VD har ordet. Ny VD och en ny gemensam värdegrund. Affärsområde Entreprenad. Affärsområde Industri. Affärsområde Logistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Ny VD och en ny gemensam värdegrund. Affärsområde Entreprenad. Affärsområde Industri. Affärsområde Logistik"

Transkript

1 Årsrapport

2 VD har ordet 2012 blev ett tufft år med vacklande konjunktur i hela världen och därmed ett generellt lägre behov av transport- och logistiktjänster. AkkaFRAKT med sin tyngdpunkt inom anläggning och entreprenad upplevde också en regional avmattning på större projekt och bostadsproduktion. Affärsområdets totala försäljning minskade därför med 9 procent under året. Inom affärsområde, där jordbruksprodukter och byggrelaterade produkter dominerar, påverkades även där försäljningen negativt. Nergången under året var 7 procent. Inom affärsområde som distribuerar torra, kylda och frysta produkter till i huvudsak dagligvaru- och detaljhandel, var utvecklingen under året stabil. Lönsamhetsmässigt har dock Föreningen lyckats bryta en flerårig förlusttrend och redovisar ett positivt resultat för Mycket glädjande och ett kvitto på att åtgärdsprogrammet med en ny slimmad organisation och ökad kostnadsmedvetenhet burit frukt. Positiv har också utvecklingen varit för vår nya säljkanal, för grus, jord och sten till konsument. Under 2013 kommer vi även börja sälja marksten via denna kanal. Våra intressebolag som stödjer vår huvudverksamhet är i förändring. Skånegrus har under året stängt ner Risebergatäkterna och fokuserar nu produktionen av grus till Ilstorp. Bergtäkten i Norra Rörum utvecklas positivt och blir strategiskt viktig för framtida anläggningsprojekt. Ågab ser stora möjligheter när samhället och regionen på allvar tänker sanera förorenad mark. Kombinationen av Ågab, experten på återvinning av känsliga massor och AkkaFRAKT blir en viktig spelare på denna växande marknad. Sammanfattningsvis upplever jag att AkkaFRAKT är i god form och fit for fight. Om 2012 var året då lönsamhet prioriterades så kommer 2013 bli året då tillväxt skall skapas i Föreningen. Malmö i maj 2013 Lars Heidenberg Verkställande direktör Affärsområde Under våren 2012 lanserades konsumentsatsningen grusiskane.se som fallit väl ut. Produkter och tjänster fortsätter att utvecklas med målet att konsumenten ska kunna köpa allt på samma webbplats när det gäller markmaterial till tomt- och trädgårdsprojekt. I Öresundsregionen var inga större bostadsprojekt igång inom bygg- och anläggning. Det resulterade i en lägre omsättning inom marknadsområdena Kran och Anläggning. Avfallstransporter fick en god tillväxt och volymerna stärktes. Många nya kunder tillkom och marknadsområdets utveckling ser positiv ut. Positivt är även att affärsområdet går in i 2013 utan att ha mist något avtal. Fokus ligger på bearbetning av nya och befintliga kunder. Affärsområde Utveckling har präglat året inom avdelningen. Effektivisering med elektroniska lösningar och utökat samarbete med partners, främst inom jordbruk, lade en god grund att stå på inför I stort var det tillväxt på befintliga kunder, och endast en större kund valde att avsluta samarbetet. För att öka försäljningsinsatserna anställdes en Key Account Manager som tillträdde strax före sommaren. Affärsområdet utökades även med ett marknadsområde när Drag tillkom från affärsområde. Samordningsvinster mellan transportledning inom Drag och Tank & Bulk är anledningen till flytten. Från att ha varit i princip tom är terminalen i Åhus fullbelagd sedan mitten på året. Härifrån drivs tredjepartslogistik för en större kunds räkning och terminalen tillhandahåller ompaketering av gods och sköter leveranserna till kundens kunder. Sammantaget för affärsområdet ser det positivt ut inför 2013 och försäljningen börjar ta fart. Ny VD och en ny gemensam värdegrund Den 1 juli bytte tillförordnad VD titel till verkställande direktör. Det var efter åtta månaders arbete i föreningen som Lars Heidenberg tackade ja till tjänsten. Redan från början såg styrelsen Lars som en stark kandidat till tjänsten och som den resurs som AkkaFRAKT behöver för att kunna fortsätta sin utveckling. Under Lars ledning startades en omfattande utbildningsinsats som fortsätter under Säljare, transportledare och delägare får fortbildning inom olika områden, bland annat systemstöd och säljverksamhet. Resultatet av ett varumärkesarbete som påbörjades under hösten 2011 beslutades i styrelsen i mars En del i varumärkesarbetet var ett kulturarbete som tydliggör AkkaFRAKTs värderingar. Inget nytt har uppfunnits, utan den anda som redan finns har gjorts tydligare och förstärkts. En annan del i arbetet var att förenkla den grafiska profilen. En profilhandbok har producerats som reglerar allt från visitkort till fordonsfärger och stripning av fordon. Profileringen ändras successivt för att bli ekonomiskt försvarbar. Varumärkesarbetet syftar alltså till att skapa en gemensam värdegrund för alla AkkaFRAKT-personer så att vi ska veta hur vi förväntas agera utifrån företagets fastställda värderingar. Till vår hjälp finns sex värdeord, en uppdaterad vision och ett klarlagt syfte. Alla medarbetare har fått en introduktion och alla delägare samt deras chaufförer har varit kallade till en obligatorisk säljutbildning, där ett block var en genomgång av varumärket. Vi har även ett nytt kundlöfte; Vårt ord håller hela vägen. Det är tydligare formulerat än tidigare kundlöfte, knyter an till vad vi gör, och i kundundersökningen som gjordes inom varumärkesarbetet visade det sig också att vi håller vad vi lovar. Det är alltså inga överord som det nya kundlöftet tillkännager. Nu ska fler kunder få veta det. Affärsområde Affärsområde slimmade organisationen under året och bland annat ersattes inte pensionsavgångar, samt att markandsområdet Drag flyttade till affärsområde. Samtidigt breddades verksamheten med flertal nya småföretag för att vara mindre sårbara jämfört med några få större uppdrag. I en satsning gjordes ett riktat utskick till företag med egen distribution. Erbjudandet var att överta distributionen så att det lilla företaget kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och minska sina utgifter kring eget fordon och chaufför. Konceptet är gångbart även under För att kunna ta emot fler och även mindre fordon öppnades tre nya portar på terminalen i Malmö. Malmöterminalen, precis som Kristianstadterminalen, erbjuder omlastning, lagerhållning och tredjepartslogistik. Därtill utgår våra termotransporter från Malmö och Kristianstad med kvalificerad kyl- och frysdistribution i obruten kylkedja till alla orter varje dag. En kartläggning via telemarketing av tänkbara kunder har genomförts i vår region, liknande aktiviteter kommer att genomföras inom fler affärsområden. 2 3

3 A K K A F R A K T AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:, och. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening ( ) ägs av 196 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernens resultaträkning i sammandrag Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter F I N A N S I E L L A K O M M E N T A R E R Koncernens nettoomsättning 2012 uppgick till 824 Mkr jämfört med 873 Mkr föregående år, motsvarande en minskning av omsättnigen med 5,6 %. Koncernens Blad1 omsättning fördelar Omsättning Mkr Akka-koncernen omsättning och tillväxt Page 1 sig relativt jämnt mellan affärsområdena, och, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde. Omsättningfördelning per affärsområde 35% 24% 41% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Affärsområde har utvecklats relativt positivt med hänsyn till byggkonjunkturen där efterfrågan ifrån de större anläggningskunderna varit fortsatt god medan efterfrågan ifrån mindre byggare varit svag. Affärsområde har under året helt avvecklat segmentet oljetransporter. Affärsområde har haft en stabil efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr jämfört med -5,7 Mkr föregående år. Det väsentligt förbättrade resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader, realisationsvinst vid avyttring av fastighet 1,6 Mkr samt att 2011 belastats med avvecklingskostnader för tidigare VD samt avvecklingskostnader av oljetransportverksamheten inom dotterbolaget AkkaÅKERI AB. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 Mkr jämfört med 3,5 Mkr föregående år. Det positiva kassaflödet förklaras av förbättrat resultat och förbättrat rörelsekapital. Koncernens likvida medel uppgick per till 49,9 Mkr jämfört med 49,6 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 14,7 Mkr jämfört med 18,1 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 35,2 Mkr, vid utgången av Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2012 till 72,4 Mkr jämfört med 69,9 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 31 % jämfört med 28 % för Substansvärdet per andel uppgick till 206 Kkr mot 196 Kkr, en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Kapitalets oms. hastighet (ggr) Förändring av omsättningen (%) Soliditet (%) Balansomslutning Tillväxt i % Rörelsens kostnader Driftskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Byggnader och mark Markanläggning Maskiner, inventarier och fordon Pågående nyanläggningar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror, färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

4 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut O R G A N I S A T I O N AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde s verksamhet är placerad. Affärsområde styrs från kontoret i Lund och affärsområde leds från Åhus. Antalet anställda i koncernen uppgår till 69 personer fördelat på 20 kvinnor och 49 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Ekonomi VD Administration L E D N I N G S G R U P P Lars Heidenberg, VD Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Transportörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Marknad Utveckling Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 196 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Birkeland, Personal & Administrativ chef K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut S T Y R E L S E & R E V I S O R E R Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Claes Andersson Jörgen Olsson Lars Heidenberg Styrelsesuppleanter Staffan Einarsson Fredrik Mårtensson V A L B E R E D N I N G Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Mattias Wihlborg Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Laslo Farago, Affärsområdeschef Kent Högberg, Utvecklingschef Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvald revisor Nils-Åke Olsson Foto: Anders Nyström, Maria Wallentin 6 7

5 Vi erbjuder......transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- och tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och fjärr Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor och passerar de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Jordbrukstransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda flak vid transport av potatis vintertid. Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Vi erbjuder försäljning av olika typer av grus, makadam, sand, matjord med mera. Vi levererar material med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Till privatpersoner erbjuder vi även grusiskane.se där grus och jord kan beställas i storsäck samt plattor som levereas via pall. Specialtransporter Med kunskap och modern fordonsflotta löser vi specialtransporter oavsett om det är brett, tungt, långt eller högt gods. Vi transporterar bland annat jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, delar till industrin, betongelement och båtar. Terminal Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik, på flera orter. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, Malmö,

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer