Folktandvården Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvården Gävleborg"

Transkript

1 Folktandvården Gävleborg Årsredovisning 2004

2 Ett framgångsrikt år 2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år för Folktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karakteriserar i hög grad verksamhetsåret Syftet med strukturutvecklingen är att skapa en stabil klinikstruktur med en hög tillgänglighet till en högkvalitativ tandvård för länets invånare. 4 procent fler besök 2004 jämfört med 2005 visar att det finns en god efterfrågan på våra tjänster. Teknik och kompetensutveckling har också varit tongivande inslag liksom en kraftfull rektyreringssatsning och en god ekonomi. Tack alla medarbetare för era värdefulla insatser som gjort detta resultat möjligt. Svante Lönnbark Tandvårdschef

3 Innehåll 2 Patienter Tillgänglighet ett viktigt mål Internetombokningar & SMS Verksamhet utanför kliniken 4 Medarbetare Teamtandvård ger möjligheter Fokus på det friska Rekrytering Utbildningskliniker Uppskattat lärlingsprogram Kompetensutveckling 9 Verksamhet Miljö Folkhälsa en viktig hörnsten Bra tandhälsa Ansvar för patienternas omhändertagande Kvalitet och forskning 12 Framtida utmaningar Omvärldsanalys Frisktandvård Priser och prisjämförelser Rekrytering Ny teknik 15 Ekonomi Det gångna året Finansiella verktyg Lönsamhet Finansiering Jämförelse med sjukvården Prissättning och effektivitet 18 Resultaträkning 19 Balansräkning

4 Patienter Under 2004 har vi intensifierat arbetet med att bygga om våra kliniker till det senaste inom teknik och design. De ska utgöra basen för framtidens tandvård i Gävleborg. Med modernt utrustade kliniker kan vi ge patienterna en ännu bättre tandvård. "Kvälls- och lördagstider uppskattas av både patienter och föräldrar till barn, som slipper ta ledigt för att besöka Folktandvården. Lars Wetterberg, klinikchef Slottstorget. I Gävleborgs län bor drygt invånare. Folktandvården erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna. Drygt 60 procent av de vuxna väljer Folktandvården och vi tar hand om 97 procent av barnen. Vi tog emot ca barn och vuxna patienter under året. Med så stort förtroende är det viktigt att vi motsvarar förväntningarna och att vi är tillgängliga när patienterna vill komma. Tillgänglighet ett viktigt mål Våra stora kliniker håller öppet upp till 65 timmar varje vecka, förutom sommarmånaderna juni, juli och augusti. Alla kliniker har öppet några vardagskvällar till och de flesta lördagar. Alla som behöver akut hjälp får komma samma dag. Nya patienter kan med något enstaka undantag få en tid inom 14 dagar. Internet ombokningar & SMS Patienterna kan när som helst under dygnet boka om sina tider via Internet. Varje eftermiddag skickas ett SMS med en påminnelse om den tid patienterna har dagen därpå. Att ha möjlighet att nå oss på telefon är lika viktigt. Flera av våra kliniker har en datoriserad samtalshanterare som gör att vi ringer tillbaka inom 15 minuter. Tandvården ligger i topp även för tillgänglighet. Det sker via välutvecklat teknikstöd anpassat till patientens behov. Ann-Catrin Bergman, landstingsråd. Verksamhet utanför kliniken Tillgänglighet är också att befinna sig där patienterna finns. Vår mobila tandvård finns på skolor och äldreboenden. Vi möter barnen och deras familjer på barnavårdsoch familjecentraler. 2

5 3

6 Medarbetare Antalet medarbetare har minskat samtidigt som kompetensnivån har ökat. Vår teamtandvård är sedan många år väl utvecklad och den ger en god grund för såväl yrkes- som verksamhetsutveckling. Teamtandvård ger möjligheter Teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier samarbetar kring patienten, för att patienten ska omhändertas på rätt kompetensnivå. Tandläkare Tandspecialister Teamtandvården gör att varje yrkeskategori erövrar lite av den kompetens som nästa yrkeskategori har. Det ger utveckling i yrket och för verksamheten. Vi har genom åren satsat på att utveckla tandsköterskerollen i linje med utvecklingen av teamtandvården. Utbildningsnivån är hög och de flesta medverkar i det direkta patientarbetet. Tandläkarna kan ägna sig åt avancerad tandvård till vuxna. Tandhygienisten i teamet tar hand om barn och ungdomar och de friska patienterna. Specialisterna kompletterar bilden med sin fördjupade kunskap. Resurstandläkare, utbildade av specialisterna, tar hand om patienter i gränsområdet allmäntandvård specialisttandvård. Fokus på det friska Folktandvården är en av de förvaltningar i Landstinget Gävleborg som uppvisar den lägsta sjukfrånvaron. Se jämförelse på motstående sida. Under året har speciell uppmärksamhet ägnats åt att öka frisknärvaron. 85 procent av medarbetarna har gjort en hälsoprofilundersökning. En utbildningsdag för alla medarbetare för att öka hälsomedvetandet har arrangerats med temat Hälsan vems ansvar? Folktandvårdens två visionsdagar i juni hade också fokus på och gav inspiration till en hälsofrämjande livsstil. Rekrytering Att rekrytera tandvårdspersonal är en viktig hörnsten i verksamheten. Vi arbetar aktivt med rekrytering både genom mässdeltagande och genom besök på utbildningsorter. Vi har lyckats bra. Under 2004 anställde vi 13 tandläkare och 12 tandhygienister. De nyanställda får ett introduktionsprogram och tilldelas en handledare under det första året. 4

7 Utbildningskliniker Många av klinikerna är utbildningskliniker för tandhygieniststudenter. För att ge studenterna de bästa förutsättningar, har Folktandvården arbetat fram ett kvalitetssäkrat handledarprogram. Det handledarprogram som nu tagits fram i samarbete med samtliga våra handledare garanterar högskolemässigheten samtidigt som det borgar för att den verksamhetsförlagda utbildningen blir densamma oavsett på vilken klinik i länet den genomförs. Ulla-Britt Forsman, utbildningsledare. Folktandvårdens ledar- och medarbetarskap kännetecknas av en god dialog, aktivt lyssnade och ett konstruktivt agerande för att uppnå visionen Bäst på tandvård. Utbildningsklinikerna är en god rekryteringsbas för tandhygienister. 39 av Folktandvårdens tandsköterskor har hittills vidareutbildats till tandhygienister. Ytterligare 14 tandsköterskor studerar just nu. 5

8 Uppskattat lärlingsprogram Sedan 1999 har vi haft ett lärlingsprogram i Folktandvården. Ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildning kan ansöka om en lärlingsanställning. Det har visat sig vara en populär satsning sökte så många som 136 ungdomar och 20 fick anställning. En unik chans att prova om tandvård är något för framtiden! Kompetensutveckling Folktandvården satsar kraftigt på utveckling. Vi arbetar intensivt för att kompetens- och verksamhetsutveckling ska följas åt. Sedan 2002 har vi använt en inventeringsmodell, som givit upphov till ett stort antal utbildningar och annan kompetensutveckling för alla medarbetare. Dessutom har medarbetarna möjlighet till förkovran i form av utbildningsresor, både inom landet och i utlandet. Under ett par år har många utbildningar genomförts i projektform för de olika yrkeskategorierna och de slutfördes under "Lärlingsjobbet utvecklar mig själv och ger mig inblick i arbetslivet och tandvården. Kanske utbildar jag mig till tandläkare " Caroline Eng, lärling Folktandvården Valbo. 6

9 7

10 8 Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättras för länets invånare genom att erbjuda en förebyggande och behandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa.

11 Verksamhet Vuxentandvård ska bära sina egna kostnader i huvudsak genom de avgifter patienterna betalar och ersättning från Försäkringskassan. Riksdagen har tagit beslut om tandvårdsförsäkringen som ligger till grund för att patienten betalar i snitt 85 procent av kostnaden och Försäkringskassan 15 procent. Vår verksamhet är organiserad i allmäntandvård och specialisttandvård (tandreglering, barntandvård, käkkirurgi, protetik och tandlossning). Specialisttandvården är remissinstans för Folktandvården, privattandläkare och andra vårdgivare. Under 2004 tog Folktandvården emot barn och vuxna patienter besök gjorde att ökningen från året innan blev 4 procent Antalet patientbesök har ökat med 4 %. Besöken skedde på våra allmäntandvårdskliniker som under 2004 blev 25 till antalet. Specialistklinikerna hade besök. Vårt arbete med förändring av klinikstrukturen under året har gjorts för att trygga verksamheten inför framtiden. Till grund för det arbetet ligger Landstingsstyrelsens beslut att antalet kliniker ska minskas. Målet är hög tillgänglighet med minst en klinik i varje kommun. Under året genomfördes tre sammanslagningar av kliniker. Kungsgården och två kliniker i Sandviken har bildat en ny klinik i Sandviken. Klinikerna i Bergby och Ockelbo har slagits samman till en enhet i Ockelbo. Klinikerna i Mohed, Ljusne och de två klinikerna i Söderhamn har samordnats till en enhet i Söderhamn. Folktandvårdens fyra specialistkliniker för tandreglering har under året koncentrerats till Gävle och Hudiksvall. Miljö I de nya klinikerna tas hänsyn till miljön och källsortering av sopor byggs in redan från början. När samtliga klinker är ombyggda är alla kliniker i länet miljödiplomerade. Folkhälsa en viktig hörnsten Folkhälsoarbetet är en av Folktandvårdens hörnstenar. Förutom arbetet på klinikerna ger vi information och utbildning i skolor, på företag, i organisationer, på mässor och på hälso- och temadagar. Vi informerar om tobak, kost- och munvård, många gånger i samarbete med andra hälsoaktörer. En nyligen genomförd kartläggning av godis- och läskförsäljning har gjorts på länets högstadie- och gymnasieskolor. Bra tandhälsa Uppföljning av tandhälsan och hur den förbättras sker kontinuerligt. Uppföljningen visar att tandhälsan i Folktandvården Gävleborg är en av landets bästa. Andelen 19- åringar utan hål är 23 procent. Ca 67 procent av 19-åringarna har inga hål mellan tänderna. 9

12 För att hitta nya vägar och stödja de mest utsatta barnen och ungdomarna när det gäller tandhälsan, samarbetar Folktandvården med bl.a. barnavårdscentraler och familjecentraler. Vi arbetar också med projekt i mångkulturella områden där vi informerar om kost och munvård på olika språk. Ansvar för patienternas omhändertagande För att göra resan genom tandvården så enkel, snabb och smidig som möjligt arbetar vi med vårdkedjor, speciellt för barn och ungdomar som har särskilda behov. Det är viktigt för oss att utveckla och anpassa tandvården efter de behov våra patienter har. För att klara detta delas patienterna in i grupper baserat på hur friska de är i munnen. Varje år erbjuds personer i äldreboenden bedömning av munhälsan för att se om de behöver besöka tandvården. Samtidigt ges också utbildning i munhälsovård till personalen på boendena. tekniker där man t.ex. fäster en implantatskruv i gommen. Tandförflyttningarna följs och analyseras på röntgenbilder. Patientens upplevelser och hur väl behandlingen fortlöper studeras i en enkätstudie samtidigt som kostnadseffektivitet av respektive system räknas fram. Kvalitet och forskning Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet. Med Checklistan, ett webbaserat verktyg, kan vi arbeta med kvalitet och samtidigt kan klinikerna jämföra sina verksamheter med varandra. En viktig del i kvalitetsarbetet är att rapportera avvikelser. Det gäller både i behandlingen och att fånga upp synpunkter från patienterna. Forskning är en god grund för utveckling och kvalitetsförbättringar. En FoU-grupp för Folktandvården finns för att uppmuntra och hjälpa medarbetarna till forskning. Inom specialisttandvården pågår just nu post- och doktorandforskning. Ett bra exempel på forskning är det arbete Ingalill Feldmann, övertandläkare vid Specialisttandvården Slottstorget, för närvarande bedriver under rubriken Ny teknik och patientupplevelser. Projektets målsättning är att studera en grupp patienter som behandlas med fastsittande tandregleringsapparatur och som utnyttjar fyra olika system för att motverka oönskade tandförflyttningar. I studien jämförs två traditionella tekniker med två nya 10

13 11

14 Framtida utmaningar Omvärldsspaning Förutsättningarna för att bedriva tandvård förändras. För att kunna garantera en bra tandvård för länets invånare är en av förutsättningarna att medarbetarna är medvetna om och förberedda på det som händer i omvärlden. En utmaning blir därmed att kartlägga och analysera vad som händer i vår omvärld. En del av kartläggningen sker av naturliga skäl i andra länder. Under 2004 har vi besökt Argentina, Nya Zeeland, England och Tyskland. I Tyskland har vi medverkat i EHMA, European Health Management Association, ett nätverk för europeiska hälsooch sjukvårdsaktörer. Där presenterade Folktandvården tandvård i Gävleborg. Dessutom har vi arbetat med rekrytering av tyska tandläkare. Frisktandvård Framtidens utmaningar för Folktandvården handlar mycket om Frisktandvård. Frisktandvård innebär att patienten erbjuds regelbunden undersökning, förebyggande vård och eventuell vård. Allt till ett känt, fast pris. Patienten tar också ett större eget ansvar för sin munhälsa i Frisktandvården. Priser och prisjämförelser I den allmänna debatten lyfts ofta fram hur dyrt det är att gå till tandläkaren. En viktig uppgift för oss är att ge perspektiv på tandvårdskostnaderna i relation till andra utgifter i ett hushåll. Vi ser det också som viktigt att att få fram att god egenvård leder till en bättre tandhälsa som ger minskade kostnader. som kan möta morgondagens patienter, dvs. en bra blandning av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Ett viktigt mål för oss är också att få en mångkulturell mix bland våra medarbetare. Ny teknik Våra nybyggda kliniker bildar en god bas för den teknik som krävs i framtidens tandvård. Telemedicin gör det möjligt att via telelänk kommunicera mellan en tandhygienist vid en mobil utrustning på en skola och tandläkaren på hemmakliniken. Med våra mobila utrustningar kan vi finnas på plats med lika modern utrustning som på våra kliniker. Digital röntgen ger ett bättre slutresultat och en bättre miljö. Även remisshanteringen blir digital vilket ger ett snabbare och säkrare flöde. Laserbehandling är en ny teknik som testas på en av våra kliniker. Att i framtiden alltmer kunna kommunicera med våra patienter på webben blir viktigt. Rekrytering Vårt rekryteringsarbete är omfattande. Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska under de närmaste åren. För Folktandvården blir det därför viktigt att ha en organisation 12

15 Hushållens utgifter TANDVÅRD 1500 kr/år GODIS/CHOKLAD 3400 kr/år FRISÖR 2170 kr/år LÄSK 1950 kr/år GLASS 1150 kr/år SNACKS 730 kr/år TOBAK 2280 kr/år Avser familj med två barn Källa: SCB HUT (Hushållens utgifter) medverkande hushåll år

16 Ett led i att hålla bindningen av kapital på en så låg nivå som möjligt, är att aktivt arbeta med patientens kredittider. En klar förbättring har skett de senaste åren. 14

17 Ekonomi Det gångna året Folktandvården uppvisar under 2004 ett resultat på 3,5 miljoner kronor. Under året har återbetalning på 8 miljoner kronor gjorts på tidigare tagna byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv är ett lån från hyresvärden (eller annan) när vi bygger om en klinik. Kreditivet återbetalas sedan under ett antal år genom en höjd lokalhyra. Återbetalningen har möjliggjorts tack vare en stabil finansiell situation och lösgör organisationen från dyra hyreskontrakt. Finansiella verktyg Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste bedriva verksamhet på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Enbart resultatet är då inte en tillräcklig indikator för att kunna mäta och följa upp effektivitet. Därför arbetar vi med ytterligare tre finansiella verktyg. Det första och mest framträdande talet är avkastning på totalt kapital som för 2004 uppgick till 4,4 procent. Det andra talet, nettomarginalen, uppgick till 1,0 procent medan soliditeten (det tredje verktyget) hamnade på 35,5 procent. Nyckeltalen är fullt godkända med tanke på de stora återbetalningar som gjorts på byggnadskreditiven. Efterfrågan på tandvård och kapaciteten att producera beräknas stiga ytterligare kommande år, mycket tack vare avslutade ombyggnationer på större kliniker som Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall. Att effektiviteten har ökat bekräftas genom att omsättningen per anställd stadigt ökar och just nu uppgår till 750 tusen kronor. Lönsamhet För att säkerställa att vi inte genomför olönsamma investeringar som kan verka prisdrivande arbetar vi aktivt med lönsamhetsberäkningar, det vill säga investeringskalkyler, och investeringsbedömningar. Om vi drar på oss investeringar som inte är lönsamma innebär det att stora resurser måste tas från övrig verksamhet, vilket gör att priset på tandvård påverkas negativt i form av onödiga prishöjningar. Får investeringar däremot ett önskat utfall bidrar de genom sin lönsamhet till att hålla nere priset på tandvård. Finansiering Huvuddelen av Folktandvårdens intäkter kommer från vuxna patienter. Barntandvården, t.o.m det år man fyller 19 år, finansieras av landstingsskatten. Under 2004 var 61,4 procent av verksamheten finansierad av externa pengar. Landstingets del, landstingsersättningen, har det senaste åren minskat. Denna minskning kommer att fortsätta vilket ställer stora krav på oss och vårt arbete med att effektivisera verksamheten. Jämförelse med sjukvården Det kan vara på sin plats att peka på ett par av olikheterna mellan Folktandvården och sjukvården inom Landstinget Gävleborg. Medan vi verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad och har större delen av vår finansiering från externt håll har sjukvården en begränsad konkurrenssituation och finansieras i princip helt via landstingsskatten. Folktandvården är i dessa avseenden mer likt ett vanligt tandvårdsföretag än en traditionell sjukvårdsförvaltning. Prissättning och effektivitet Konkurrenssituationen i länet hårdnar och för att vi ska kunna behålla och förbättra vår position på tandvårdsmarknaden har under året ytterligare fokus lagts på kostnadsmedvetenhet, effektiviseringar i resursutnyttjandet och lönsamhet. Genom att få lönsamhet i investeringar och ett effektivt utnyttjande av det bundna kapitalet kan vi pressa tandvårdspriserna och skapa en konkurrenskraftig tandvård. 15

18 16

19 17

20 Resultaträkning Tkr Nettoomsättning Varor, material och köpt verksamhet Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat

21 Balansräkning Tkr Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga fordringar Interima fordringar Kassa, bank och postgiro Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Interima skulder Summa avsättningar och skulder Summa skulder och eget kapital Nyckeltalsanalys Räntabilitet totalt kapital 4,4% 6,2% Nettomarginal 1,0% 1,4% Soliditet 35,5% 33,9% Lämnad kredittid (antal dagar) 55,19 71,01 19

22 PRODUKTION: Folktandvården Gävleborg Ansvarig: Svante Lönnbark Kontakt: LAYOUT OCH ORIGINAL: Elisabeth Lek, Form&Design AB FOTO: Jan Carlsson, Fotografen i Gävle AB, alla bilder förutom sid 10, Inga Östlund och sid 13, Svante Lönnbark och Carin Wetterberg TRYCK: Gävle Offset AB,

23

24 Verksamhetsidé och Vision Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättras för länets invånare genom att erbjuda en förebyggande och behandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa. Bäst på tandvård - Folktandvården Gävleborg Folktandvården Gävleborg Närsjukhuset i Sandviken plan Sandviken Gävle Sandviken Hedesunda Hofors Ockelbo Söderhamn Hudiksvall Iggesund Bergsjö Ljusdal Järvsö Bollnäs Edsbyn Delsbo

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Folktandvården Gävleborg AB Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg AB Årsredovisning Folktandvården Gävleborg AB Årsredovisning 2012 Året i korthet Ny tillförordnad VD I början av oktober 2012 tillträdde Maria Lönnbark som tillförordnad VD för Folktandvården Gävleborg. Uppdraget var att

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget 2014 Folktandvården

Budget 2014 Folktandvården Budget 2014 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör'

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör' Delårsrapport+för+perioden+1+januari+ +31+mars+2015+ Samtligabeloppirapportenavserkoncernenochangesitkr,ominteannatanges.Beloppeninomparentesavsermotsvarande periodförraåret. + Spelintäkterna+ökade+med+172%+

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer