Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer"

Transkript

1 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer

2 Säkerhetsinstruktioner för Copeland kompressorer Läs dessa säkerhetsinstruktioner noga före installationen. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i personskador. Dessa instruktioner bör behållas genom hela kompressorns livscykel. Copeland kompressorer är avsedda för installation i system som är byggda enligt Maskindirektivet. De får tas i bruk endast om de har installerats i dessa system enligt anvisningarna och överensstämmer med motsvarande bestämmelser i lagstiftningen. Säkerhetsmeddelanden Kylkompressorer får brukas endast för sin avsedda användning. Endast kvalificerad och auktoriserad personal får installera, starta och underhålla denna utrustning. Elektriska anslutningar måste göras av kvalificerad personal. Alla gällande standarder för anslutning av el- och kylanläggningar måste följas. Använd personlig säkerhetsutrustning. Skyddsglasögon, handskar, skyddskläder, skyddsskor och hjälm skall användas vid behov. Allmänna instruktioner Risk för kollaps! Personskador! Använd rätt utrustning för att flytta kompressorer. Ställ kompressorn i upprätt läge. Vid förvaring får aggregaten staplas om de inte väger mer än 300kg, max 3 högt. Vid transport får de staplas max 2 högt. Stapla inte enstaka kartonger på varandra Se till att emballaget alltid är torrt. Snabbt utsläpp av trycksatt gas! Risk för personskador! Kompressorerna är från fabrik trycksatta till mellan 1,35 och 1,5 bar med torr luft för att säkerställa att ingen inträngning av luft eller fukt uppstår under transporten. Trycket måste sänkas under säkra förhållanden innan anslutningar öppnas eller tätningar tas bort. Systemhaveri! Personskador! System som inte är fyllt med köldmedium eller med ventilerna stängda bör vara elektriskt låst och/eller noggrant uppmärkt om det lämnas utan uppsikt. Endast godkända köldmedier och oljor får användas. Högt tryck! Risk för skador på hud och ögon! Var försiktig när du öppnar en trycksatt komponent eller ett system. Högt tryck! Personskador! Användning av tryckavsäkring enligt EN 378 är obligatoriskt. Gör en säkerhetsbedömning och kontrollera högsta tillåtna tryck före test. Elledningar! Elektrisk stöt! Stäng av kraftmatning och ta ur alla säkringar före ingrepp i elkretsen. Dieseleffekt! Kompressorhaveri! En blandning av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Undvik att köra aggregatet med luft i systemet. Explosion i systemet! Personskada! ANVÄND ALDRIG andra gaser än de tillåtna. Explosiv eld! Brännskada! Blandningar av olja och köldmedium är mycket brandfarliga. Ta bort allt köldmedium innan ett system öppnas. Använd aldrig öppen eld på ett sytem som är fyllt med köldmedium eller trycksatt på annat sätt. Hög yttemperatur! Brännskada! Rör inte kompressorn eller rören innan de har kallnat. Se till så att material runt kompressorn inte kommer i kontakt med kompressorn. Låg yttemperatur! Frysskada! Rör ingen del av kompressor eller rör innan de håller rumstemperatur. 2

3 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer Dessa monteringsanvisningar gäller för alla Copeland Scroll -kompressorer i singelutförande. Anvisningarna är avsedda för användaren och för säker installation, igångkörning, drift och underhåll av Copeland Scroll -kompressorer. De är inte avsedda att ersätta den systemkunskap som finns hos systemtillverkare. 1 Produktbeskrivning 1.1 Lämpliga köldmedier och oljor Modeller Köldmedier Copeland standardoljor Kyloljor ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabell 1: Lämpliga kylmedier och oljor 1.2 Användningsbegränsningar För information om olika användningar för Copeland -produkter hänvisas till urvalsprogrammet Selection Software på 2 Installation 2.1 Hantera kompressorn Transport och förvaring Risk för krosskador! Personskador! Flytta kompressorn endast med lämplig mekanisk utrustning eller annan hanteringsutrustning avpassad för dess vikt. Håll kompressorn upprätt. Pallar kan staplas på varandra så länge vikten inte överstiger 300 kg. Stapla inte enstaka kartonger på varandra. Se till att kartongen alltid är torr. Storage Transport Single Box Figur Placering och fastsättning VIKTIGT Hanteringsskada! Skada på kompressorn! Använd endast lyftöglorna när du behöver flytta kompressorn. Om hetgas- eller suganslutningarna används vid lyft kan skador eller läckage orsakas. Kompressorn ska i möjligaste mån hållas vertikalt under hanteringen. Tätningen på hetgassidan ska tas bort först när tätningen på sugsidan har tagits bort för att den torra luften inuti kompressorn ska ventileras bort. Att ta bort tätningarna i den här ordningen förhindrar beläggning av oljedimma på sugsidans rör vilket annars skulle försvåra hårdlödningen. De kopparpläterade stålrören på sugsidan ska rengöras före hårdlödning. Föremål som t.ex. uppdorningsverktyg får inte föras in längre än 51 mm på sugsidan. I annat fall kan sugfiltret eller motorn skadas. 3

4 2.1.3 Installationsplats Installera kompressorn på ett plant, fast underlag Monteringsdelar Fyra vibrationsdämpande gummifötter medföljer kompressorn. De dämpar kompressorns startvibrationer och minimerar överföringen av ljud och vibrationer till kompressorunderlaget under drift. Metallhylsan i gummifoten håller foten på plats. Hylsan ingår inte i den lastbärande konstruktionen och ett alltför stort moment på bultarna kan skada hylsan. Innerdiametern är avpassat för att passa till t.ex. en M8-skruv. Åtdragningsmomentet är 13 ± 1 Nm. Det är ytterst viktigt att gummifoten inte komprimeras. OBS! För information om monteringsdetaljer hänvisas till Technical Information C Scroll Mounting Parts på 2.2 Hårdlödning VIKTIGT Stopp! Kompressorhaveri! Torr kvävgas under mycket lågt tryck ska hela tiden flöda genom systemet under hårdlödningen. Kvävgasen undantränger luften och förhindrar att kopparoxid bildas i systemet. Kopparoxid kan, om det bildas, senare svepas med genom systemet och blockera filter vid t.ex. kapillärrör, termiska expansionsventiler eller returhål för oljan i vätskeavskiljaren. Föroreningar eller fukt! Lagerhaveri! Ta inte bort tätningarna innan kompressorn har monterats i enheten. Det minimimerar risken för föroreningar och fukt. Copeland Scroll -kompressorer har kopparpläterade stålrör på sug- och hetgassidan. Dessa rör är mycket slitstarkare och mindre läckagebenägna än kopparrör. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. Figur 2 visar rätt tillvägagångssätt för att löda rören på sug- och hetgassidan till en Scroll-kompressor. Figur 2: Hårdlödning av sugsidans rör De kopparpläterade stålrören på Scroll-kompressorerna kan lödas på ungefär samma sätt som vanliga kopparrör. Rekommenderad lödmetall: Alla silfos-material är lämpliga, min. 5 % silver är att föredra. Det är dock möjligt att använda 0 % silver. Kontrollera att rörpassningens inneryta och rörets ytteryta är rena innan du löder. Använd dubbla munstycken och värm upp område 1. Flytta lågan till område 2 när röret närmar sig lödningstemperaturen. Värm område 2 tills lödningstemperaturen har uppnåtts, flytta lågan uppåt, nedåt och runt röret för att röret ska värmas upp så jämnt som möjligt. Tillför lödmaterial till fogen och flytta lågan runt fogen så att lödmaterialet flyter runt hela omkretsen. När lödmaterialet flyter runt hela fogen flyttar du lågan till område 3. På så vis dras lödmaterialet in i fogen. Värm område 3 under kortast möjliga tid. Som med alla lödfogar kan överhettning vara förödande för det slutliga resultatet. Demontera: Värm fogområde 2 och 3 långsamt och jämnt tills lödmaterialet mjuknar och rören kan dras ut ur anslutningarna. Återansluta: Rekommenderad lödmetall: Silfos med min 5 % silver eller silverlod som används för andra kompressorer. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. OBS! Eftersom det finns en kontrollventil på hetgassidans rörfäste är det viktigt att detta inte överhettas så att lödmaterialet flyter in i ventilen. 4

5 2.3 Avstängningsventiler och adaptrar FÖRSIKTIGT Läckage i systemet! Systemhaveri! Det är en stark rekommendation att regelbundet efterdra alla gängade anslutningar efter att systemet har tagits i drift. Figur 3 Copeland Scroll -kompressorer levereras med löd- eller rotalockanslutningar. Det är möjligt att montera rotalockventiler eller rotalockadaptrar, eller att helt enkelt löda anslutningarna. Åtdragningsmoment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF OBS! Mer information om adaptrar och avstängningsventiler finns i reservdelslistan. Tabell 2: Rätt åtdragningsmoment 3 Elektrisk anslutning 3.1 Allmänna rekommendationer Det finns ett kopplingsschema på insidan av locket till kompressorns kopplingsbox. Kontrollera att driftspänning, faser och frekvens stämmer med uppgifterna på märkplåten innan du ansluter kompressorn. 3.2 Elektrisk anslutning Rekommenderade kopplingsscheman (matning och manöverkrets) finns på sidorna 11 och 12. OBS! För luftkonditionerings- och värmeapplikationer är det lämpligt att använda en kontakt i manöverkretsen för att uppfylla föreskrifterna i EN Tabell 3 Enfas PF* Trefas TF* med INT69SC2 Trefas TW* med INT69SCY2 Matning Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7 Manöver Figuur 9/10 Figuur 11 Figuur 12 Enfaskompressorer ansluts till anslutningarna C (Common), S (Start) och R (Run). Trefaskompressorer ansluts till anslutningarna T1, T2 och T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Vevhusvärmare VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. En vevhusvärmare används för att förhindra köldmedieansamling i kompressorn under stillestånd. Tack vare Copeland Scrolls inneboende förmåga att hantera köldmediet i överskottssituationer behövs ingen vevhusvärmare så länge systemfyllningen inte överstiger påfyllningsbegränsningen som visas i Tabell 4. Vevhusvärmare är alltid nödvändigt för ZO-kompressorer. Modell Mediumtemperatur Lågtemperatur Luftkonditionering Värme ZR18K* ZB15K* till ZB26K* ZS21K* till ZS26K* ZB30K* till ZB45K* ZS30K* till ZS45K* ZB56K* till ZB11M* ZB50K* till ZB114K* ZS56K* till ZS11M* ZF06K* till ZF11K* ZF13K* och ZF18K* ZF24K* till ZF48K* ZR22K* till ZR81K* ZP24K* till ZP83K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP91K* ZH15K* till ZH26K* ZH09KVE ZH30K* till ZH45K* ZH13KVE till ZH18KVE ZH56K* till ZH11M* ZH24KVE till ZH48KVE Påfyllningsbegränsning ZB220K* ZR250K* och ZP235K* 11,3 kg ZR310K* till ZR380K* ZP295K* till ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabell 4: Påfyllningsbegränsningar 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg När vevhusvärmare finns är det lämpligt att slå på den minst 12 timmar innan kompressorn startas. På så vis undviks utspädning av oljan och lagerbelastning vid igångkörningen. Vevhusvärmaren ska vara på under kompressorns stilleståndsperioder. Vevhusvärmaren ska monteras under schraderventilen på höljets undersida. Figur 4: Vevhusvärmarens läge 6

7 3.4 Kontroller för trycksäkerhet Högtrycks- och lågtrycksbrytare med manuell återställningsfunktion ger högsta möjliga systemsäkerhet. Nödvändiga börvärden anges i Tabell 5 nedan: Högtryck bar(g) Lågtryck bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Rekommendation för användning i värmepumpssystem Tabell Motorskydd Motorskyddssystemet identifieras av bokstaven i mitten av motorbeteckningen: F för konventionellt inbyggt överströmsrelä för motorskydd W för elektroniskt motorskyddssystem. 3.6 Hetgasskydd Den interna hetgastemperatur som uppnås under vissa extrema driftförhållanden (t.ex. förlust av köldmedieinsprutning eller extremt höga komprimeringsgrader) kan orsaka skador på kompressorn. Tabell 6 nedan anger olika hetgasskydd som kan beställas till Scroll-kompressorer. Mer information om hetgasskydd finns i tillämpningsguiden Application Guidelines. Inbyggt värmeskydd Klixon Inbyggt värmeskydd ASTP Inbyggt termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* till ZR81K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP83K* ZP90K* till ZP182K* ZB15K* till ZB45K* ZB50K* till ZB114K* Endast motorversion TW.. Extern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Endast TF.. eller PF.. alla NTC-givare ZRD ZPD ZBD ZFD alla Tabell 6: Hetgasskydd 4.7 Djupvakuumanvändning Strömkablar! Elektrisk stöt! Stäng av spänningen innan du gör ett högspänningstest. FÖRSIKTIGT Interna ljusbågar! Motorhaveri! Utför inte högspännings- eller isoleringstest om kompressorhuset är vakuumsatt. 7

8 Emerson Climate Technologies utsätter alla Scroll-kompressorer för högspänningstest efter slutmontering. Varje faslindning i motorn kontrolleras enligt EN 0530 eller VDE 0530 del 1 vid en spänningsdifferens på 1000 V plus två gånger nominella spänningen. Eftersom högspänningstester medför extra slitage på lindningsisoleringen rekommenderas inte ytterligare tester av den typen. Använd en lägre spänning om det av någon anledning ändå är nödvändigt. Lossa alla elektroniska enheter, t.ex. modulen för motorskydd, fläktstyrning osv., före testet. 4 Uppstart och drift Dieseleffekt! Kompressorhaveri! Blandningen av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Det får inte finnas luft i systemet vid drift. VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. 4.1 Test av tryckhållfasthet Kompressorns hållfasthet har kontrollerats vid tillverkningen. Det är inte nödvändigt för kunderna att göra fler hållfasthets- eller läckagetester även om kompressorn normalt sett ska testas under systemkontrollen. 4.2 Täthets-/trycktest Högt tryck! Personskador! Beakta personsäkerhetskrav och kontrollera vilka testtryck som ska användas innan du påbörjar testet. Systemexplosion! Personskador! ANVÄND INTE andra industrigaser. FÖRSIKTIGT Systemföroreningar! Fel på lager! Använd endast torr kvävgas eller torr luft för trycktest. Isolera kompressorn om torr luft används i trycktestet och kompressorn inte behöver testas. Använd aldrig köldmedium och testgas (som läckageindikator) tillsammans. 4.3 Systemevakuering Innan installationen tas i drift måste den evakueras med en vakuumpump. En korrekt evakuering minskar kvarvarande fukt till 50 ppm. Under initieringen ska avstängningsventilerna på kompressorns sug- och hetgassidor vara stängda. Lämpligt dimensionerade ventiler bör även installeras på sug- och hetgasledningarna så långt bort från kompressorn som möjligt. 8

9 4.4 Påfyllning FÖRSIKTIGT Lågtrycksdrift! Kompressorskada! Använd inte kompressorn med begränsning på sugsidan. Använd inte kompressorn med en byglad lågtrycksbrytare. Använd inte kompressorn utan tillräcklig systempåfyllning för att upprätthålla minst 0,5 bars tryck på sugsidan. Om trycker faller under 0,5 bar under längre tid än några sekunder överhettas scrollarna och det kan orsaka skador på lagren. Köldmediet till systemet ska fyllas i vätskefas genom påfyllningsventilen för vätska eller en ventil i vätskeledningen. Det är lämpligt att använda ett torkfilter i påfyllningsröret. Eftersom scrollkompressorer har backventil på hetgassidan bör vätska fyllas på samtidigt på högtrycksidan och lågtryckssidan för att säkerställa att köldmedietrycket i kompressorn är positivt innan kompressorn startas. Huvuddelen av påfyllningen ska göras på högtryckssidan i systemet för att förhindra att lagren genomspolas vid första starten efter tillverkning. 4.5 Preliminära kontroller före igångkörning Diskutera installationen i detalj med installatören. Inhämta ritningar, kopplingsschema osv. om det är möjligt. Det är lämpligt att använda en checklista, men kontrollera alltid följande: Visuell kontroll av el, ledningsdragning, säkringar osv. Visuell kontroll av läckage, lösa anslutningar t.ex. expansionsbulber osv. i anläggningen. Oljenivån i kompressorn Justering av högtrycks- och lågtrycksbrytare och eventuella tryckstyrda ventiler Inställning och funktion hos alla säkerhetsfunktioner och skyddsenheter Alla ventiler i rätt driftsläge Tryck- och differenstryckmätare monterade Köldmediet korrekt påfyllt Kompressorns elektriska brytare på rätt plats 4.6 Rotationsriktning Scroll-kompressorer, liksom flera andra typer av kompressorer, komprimerar endast i den ena rotationsriktningen. Rotationsriktningen är inget problem vid enfaskompressorer eftersom dessa alltid startar och går åt rätt håll. Trefaskompressorer roterar åt olika håll beroende på ordningen på faserna L1, L2 och L3. Eftersom risken att koppla spänningen så att rotationen blir fel är 50 % är det viktigt att anslå meddelanden och anvisningar på lämpliga ställen på utrustningen för att säkerställa rätt rotationsriktning när systemet installeras och används. 4.7 Djupvakuumanvändning FÖRSIKTIGT Vakuumdrift! Kompressorskada! Copeland Scroll -kompressorer får aldrig användas för att evakuera kylanläggningar eller luftkonditioneringssystem. Scroll-kompressorer kan användas för att pumpa in köldmedium i en enhet så länge trycken kvarstår inom driftsintervallen. Lågt sugtryck resulterar i överhettning av scrollarna och permanenta skador på kompressorns drivlager. Scroll-kompressorer har ett inbyggt lågtrycksskydd; den flytande tätningen avlastar när tryckskillnaden överstiger ca 20:1 för ZS och ZF eller 10:1 för ZB, ZH, ZO, ZP och ZR. 9

10 5 Underhåll och reparationer 5.1 Rotalockventiler Rotalockventiler ska efterdras regelbundet för att förebygga läckage. 5.2 Byta kompressor FÖRSIKTIGT Otillräcklig smörjning! Lagerhaveri! Byt vätskeavskiljare efter att en kompressor med bränd motor har bytts ut. Vätskeavskiljarens oljeretur eller filter kan vara igensatt med föroreningar eller kan komma att sättas igen. Det resulterar i brist på olja för den nya kompressorn och ett andra haveri. 5.3 Löda loss systemkomponenter Explosionsbrand! Brännskador! Blandningar av olja-köldmedier är mycket brandfarliga. Evakuera allt klökdmedium innan systemet öppnas. Undvik att arbeta med öppen eld i system med köldmedier. 6 Demontering och deponering Töm ur oljan och köldmediet: Släpp inte ut det i miljön. Använd lämplig utrustning och metod för tömning. Deponera olja och köldmedium på lämpligt sätt. Deponera kompressorn på lämpligt sätt. 10

11 7 Kopplingsscheman 7.1 Förklaring till kopplingsschema B1... Rumstermostat B3... Termostat för hetgas C2... Startkondensator F1, F6. Säkringar F3... Högtrycksbrytare F4... Lågtrycksbrytare K1... Kontakt K2... Rekommenderad kontakt som uppfyller EN 60335, luftkonditionering/värme K35... Strömrelä (vid behov) Q1... Huvudbrytare R2... Vevhusvärmare S1... Extra brytare Y5... Insprutningsventil (i förekommande fall) 7.2 Kopplingsscheman Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer