Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer"

Transkript

1 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer

2 Säkerhetsinstruktioner för Copeland kompressorer Läs dessa säkerhetsinstruktioner noga före installationen. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i personskador. Dessa instruktioner bör behållas genom hela kompressorns livscykel. Copeland kompressorer är avsedda för installation i system som är byggda enligt Maskindirektivet. De får tas i bruk endast om de har installerats i dessa system enligt anvisningarna och överensstämmer med motsvarande bestämmelser i lagstiftningen. Säkerhetsmeddelanden Kylkompressorer får brukas endast för sin avsedda användning. Endast kvalificerad och auktoriserad personal får installera, starta och underhålla denna utrustning. Elektriska anslutningar måste göras av kvalificerad personal. Alla gällande standarder för anslutning av el- och kylanläggningar måste följas. Använd personlig säkerhetsutrustning. Skyddsglasögon, handskar, skyddskläder, skyddsskor och hjälm skall användas vid behov. Allmänna instruktioner Risk för kollaps! Personskador! Använd rätt utrustning för att flytta kompressorer. Ställ kompressorn i upprätt läge. Vid förvaring får aggregaten staplas om de inte väger mer än 300kg, max 3 högt. Vid transport får de staplas max 2 högt. Stapla inte enstaka kartonger på varandra Se till att emballaget alltid är torrt. Snabbt utsläpp av trycksatt gas! Risk för personskador! Kompressorerna är från fabrik trycksatta till mellan 1,35 och 1,5 bar med torr luft för att säkerställa att ingen inträngning av luft eller fukt uppstår under transporten. Trycket måste sänkas under säkra förhållanden innan anslutningar öppnas eller tätningar tas bort. Systemhaveri! Personskador! System som inte är fyllt med köldmedium eller med ventilerna stängda bör vara elektriskt låst och/eller noggrant uppmärkt om det lämnas utan uppsikt. Endast godkända köldmedier och oljor får användas. Högt tryck! Risk för skador på hud och ögon! Var försiktig när du öppnar en trycksatt komponent eller ett system. Högt tryck! Personskador! Användning av tryckavsäkring enligt EN 378 är obligatoriskt. Gör en säkerhetsbedömning och kontrollera högsta tillåtna tryck före test. Elledningar! Elektrisk stöt! Stäng av kraftmatning och ta ur alla säkringar före ingrepp i elkretsen. Dieseleffekt! Kompressorhaveri! En blandning av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Undvik att köra aggregatet med luft i systemet. Explosion i systemet! Personskada! ANVÄND ALDRIG andra gaser än de tillåtna. Explosiv eld! Brännskada! Blandningar av olja och köldmedium är mycket brandfarliga. Ta bort allt köldmedium innan ett system öppnas. Använd aldrig öppen eld på ett sytem som är fyllt med köldmedium eller trycksatt på annat sätt. Hög yttemperatur! Brännskada! Rör inte kompressorn eller rören innan de har kallnat. Se till så att material runt kompressorn inte kommer i kontakt med kompressorn. Låg yttemperatur! Frysskada! Rör ingen del av kompressor eller rör innan de håller rumstemperatur. 2

3 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer Dessa monteringsanvisningar gäller för alla Copeland Scroll -kompressorer i singelutförande. Anvisningarna är avsedda för användaren och för säker installation, igångkörning, drift och underhåll av Copeland Scroll -kompressorer. De är inte avsedda att ersätta den systemkunskap som finns hos systemtillverkare. 1 Produktbeskrivning 1.1 Lämpliga köldmedier och oljor Modeller Köldmedier Copeland standardoljor Kyloljor ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabell 1: Lämpliga kylmedier och oljor 1.2 Användningsbegränsningar För information om olika användningar för Copeland -produkter hänvisas till urvalsprogrammet Selection Software på 2 Installation 2.1 Hantera kompressorn Transport och förvaring Risk för krosskador! Personskador! Flytta kompressorn endast med lämplig mekanisk utrustning eller annan hanteringsutrustning avpassad för dess vikt. Håll kompressorn upprätt. Pallar kan staplas på varandra så länge vikten inte överstiger 300 kg. Stapla inte enstaka kartonger på varandra. Se till att kartongen alltid är torr. Storage Transport Single Box Figur Placering och fastsättning VIKTIGT Hanteringsskada! Skada på kompressorn! Använd endast lyftöglorna när du behöver flytta kompressorn. Om hetgas- eller suganslutningarna används vid lyft kan skador eller läckage orsakas. Kompressorn ska i möjligaste mån hållas vertikalt under hanteringen. Tätningen på hetgassidan ska tas bort först när tätningen på sugsidan har tagits bort för att den torra luften inuti kompressorn ska ventileras bort. Att ta bort tätningarna i den här ordningen förhindrar beläggning av oljedimma på sugsidans rör vilket annars skulle försvåra hårdlödningen. De kopparpläterade stålrören på sugsidan ska rengöras före hårdlödning. Föremål som t.ex. uppdorningsverktyg får inte föras in längre än 51 mm på sugsidan. I annat fall kan sugfiltret eller motorn skadas. 3

4 2.1.3 Installationsplats Installera kompressorn på ett plant, fast underlag Monteringsdelar Fyra vibrationsdämpande gummifötter medföljer kompressorn. De dämpar kompressorns startvibrationer och minimerar överföringen av ljud och vibrationer till kompressorunderlaget under drift. Metallhylsan i gummifoten håller foten på plats. Hylsan ingår inte i den lastbärande konstruktionen och ett alltför stort moment på bultarna kan skada hylsan. Innerdiametern är avpassat för att passa till t.ex. en M8-skruv. Åtdragningsmomentet är 13 ± 1 Nm. Det är ytterst viktigt att gummifoten inte komprimeras. OBS! För information om monteringsdetaljer hänvisas till Technical Information C Scroll Mounting Parts på 2.2 Hårdlödning VIKTIGT Stopp! Kompressorhaveri! Torr kvävgas under mycket lågt tryck ska hela tiden flöda genom systemet under hårdlödningen. Kvävgasen undantränger luften och förhindrar att kopparoxid bildas i systemet. Kopparoxid kan, om det bildas, senare svepas med genom systemet och blockera filter vid t.ex. kapillärrör, termiska expansionsventiler eller returhål för oljan i vätskeavskiljaren. Föroreningar eller fukt! Lagerhaveri! Ta inte bort tätningarna innan kompressorn har monterats i enheten. Det minimimerar risken för föroreningar och fukt. Copeland Scroll -kompressorer har kopparpläterade stålrör på sug- och hetgassidan. Dessa rör är mycket slitstarkare och mindre läckagebenägna än kopparrör. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. Figur 2 visar rätt tillvägagångssätt för att löda rören på sug- och hetgassidan till en Scroll-kompressor. Figur 2: Hårdlödning av sugsidans rör De kopparpläterade stålrören på Scroll-kompressorerna kan lödas på ungefär samma sätt som vanliga kopparrör. Rekommenderad lödmetall: Alla silfos-material är lämpliga, min. 5 % silver är att föredra. Det är dock möjligt att använda 0 % silver. Kontrollera att rörpassningens inneryta och rörets ytteryta är rena innan du löder. Använd dubbla munstycken och värm upp område 1. Flytta lågan till område 2 när röret närmar sig lödningstemperaturen. Värm område 2 tills lödningstemperaturen har uppnåtts, flytta lågan uppåt, nedåt och runt röret för att röret ska värmas upp så jämnt som möjligt. Tillför lödmaterial till fogen och flytta lågan runt fogen så att lödmaterialet flyter runt hela omkretsen. När lödmaterialet flyter runt hela fogen flyttar du lågan till område 3. På så vis dras lödmaterialet in i fogen. Värm område 3 under kortast möjliga tid. Som med alla lödfogar kan överhettning vara förödande för det slutliga resultatet. Demontera: Värm fogområde 2 och 3 långsamt och jämnt tills lödmaterialet mjuknar och rören kan dras ut ur anslutningarna. Återansluta: Rekommenderad lödmetall: Silfos med min 5 % silver eller silverlod som används för andra kompressorer. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. OBS! Eftersom det finns en kontrollventil på hetgassidans rörfäste är det viktigt att detta inte överhettas så att lödmaterialet flyter in i ventilen. 4

5 2.3 Avstängningsventiler och adaptrar FÖRSIKTIGT Läckage i systemet! Systemhaveri! Det är en stark rekommendation att regelbundet efterdra alla gängade anslutningar efter att systemet har tagits i drift. Figur 3 Copeland Scroll -kompressorer levereras med löd- eller rotalockanslutningar. Det är möjligt att montera rotalockventiler eller rotalockadaptrar, eller att helt enkelt löda anslutningarna. Åtdragningsmoment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF OBS! Mer information om adaptrar och avstängningsventiler finns i reservdelslistan. Tabell 2: Rätt åtdragningsmoment 3 Elektrisk anslutning 3.1 Allmänna rekommendationer Det finns ett kopplingsschema på insidan av locket till kompressorns kopplingsbox. Kontrollera att driftspänning, faser och frekvens stämmer med uppgifterna på märkplåten innan du ansluter kompressorn. 3.2 Elektrisk anslutning Rekommenderade kopplingsscheman (matning och manöverkrets) finns på sidorna 11 och 12. OBS! För luftkonditionerings- och värmeapplikationer är det lämpligt att använda en kontakt i manöverkretsen för att uppfylla föreskrifterna i EN Tabell 3 Enfas PF* Trefas TF* med INT69SC2 Trefas TW* med INT69SCY2 Matning Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7 Manöver Figuur 9/10 Figuur 11 Figuur 12 Enfaskompressorer ansluts till anslutningarna C (Common), S (Start) och R (Run). Trefaskompressorer ansluts till anslutningarna T1, T2 och T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Vevhusvärmare VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. En vevhusvärmare används för att förhindra köldmedieansamling i kompressorn under stillestånd. Tack vare Copeland Scrolls inneboende förmåga att hantera köldmediet i överskottssituationer behövs ingen vevhusvärmare så länge systemfyllningen inte överstiger påfyllningsbegränsningen som visas i Tabell 4. Vevhusvärmare är alltid nödvändigt för ZO-kompressorer. Modell Mediumtemperatur Lågtemperatur Luftkonditionering Värme ZR18K* ZB15K* till ZB26K* ZS21K* till ZS26K* ZB30K* till ZB45K* ZS30K* till ZS45K* ZB56K* till ZB11M* ZB50K* till ZB114K* ZS56K* till ZS11M* ZF06K* till ZF11K* ZF13K* och ZF18K* ZF24K* till ZF48K* ZR22K* till ZR81K* ZP24K* till ZP83K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP91K* ZH15K* till ZH26K* ZH09KVE ZH30K* till ZH45K* ZH13KVE till ZH18KVE ZH56K* till ZH11M* ZH24KVE till ZH48KVE Påfyllningsbegränsning ZB220K* ZR250K* och ZP235K* 11,3 kg ZR310K* till ZR380K* ZP295K* till ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabell 4: Påfyllningsbegränsningar 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg När vevhusvärmare finns är det lämpligt att slå på den minst 12 timmar innan kompressorn startas. På så vis undviks utspädning av oljan och lagerbelastning vid igångkörningen. Vevhusvärmaren ska vara på under kompressorns stilleståndsperioder. Vevhusvärmaren ska monteras under schraderventilen på höljets undersida. Figur 4: Vevhusvärmarens läge 6

7 3.4 Kontroller för trycksäkerhet Högtrycks- och lågtrycksbrytare med manuell återställningsfunktion ger högsta möjliga systemsäkerhet. Nödvändiga börvärden anges i Tabell 5 nedan: Högtryck bar(g) Lågtryck bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Rekommendation för användning i värmepumpssystem Tabell Motorskydd Motorskyddssystemet identifieras av bokstaven i mitten av motorbeteckningen: F för konventionellt inbyggt överströmsrelä för motorskydd W för elektroniskt motorskyddssystem. 3.6 Hetgasskydd Den interna hetgastemperatur som uppnås under vissa extrema driftförhållanden (t.ex. förlust av köldmedieinsprutning eller extremt höga komprimeringsgrader) kan orsaka skador på kompressorn. Tabell 6 nedan anger olika hetgasskydd som kan beställas till Scroll-kompressorer. Mer information om hetgasskydd finns i tillämpningsguiden Application Guidelines. Inbyggt värmeskydd Klixon Inbyggt värmeskydd ASTP Inbyggt termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* till ZR81K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP83K* ZP90K* till ZP182K* ZB15K* till ZB45K* ZB50K* till ZB114K* Endast motorversion TW.. Extern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Endast TF.. eller PF.. alla NTC-givare ZRD ZPD ZBD ZFD alla Tabell 6: Hetgasskydd 4.7 Djupvakuumanvändning Strömkablar! Elektrisk stöt! Stäng av spänningen innan du gör ett högspänningstest. FÖRSIKTIGT Interna ljusbågar! Motorhaveri! Utför inte högspännings- eller isoleringstest om kompressorhuset är vakuumsatt. 7

8 Emerson Climate Technologies utsätter alla Scroll-kompressorer för högspänningstest efter slutmontering. Varje faslindning i motorn kontrolleras enligt EN 0530 eller VDE 0530 del 1 vid en spänningsdifferens på 1000 V plus två gånger nominella spänningen. Eftersom högspänningstester medför extra slitage på lindningsisoleringen rekommenderas inte ytterligare tester av den typen. Använd en lägre spänning om det av någon anledning ändå är nödvändigt. Lossa alla elektroniska enheter, t.ex. modulen för motorskydd, fläktstyrning osv., före testet. 4 Uppstart och drift Dieseleffekt! Kompressorhaveri! Blandningen av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Det får inte finnas luft i systemet vid drift. VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. 4.1 Test av tryckhållfasthet Kompressorns hållfasthet har kontrollerats vid tillverkningen. Det är inte nödvändigt för kunderna att göra fler hållfasthets- eller läckagetester även om kompressorn normalt sett ska testas under systemkontrollen. 4.2 Täthets-/trycktest Högt tryck! Personskador! Beakta personsäkerhetskrav och kontrollera vilka testtryck som ska användas innan du påbörjar testet. Systemexplosion! Personskador! ANVÄND INTE andra industrigaser. FÖRSIKTIGT Systemföroreningar! Fel på lager! Använd endast torr kvävgas eller torr luft för trycktest. Isolera kompressorn om torr luft används i trycktestet och kompressorn inte behöver testas. Använd aldrig köldmedium och testgas (som läckageindikator) tillsammans. 4.3 Systemevakuering Innan installationen tas i drift måste den evakueras med en vakuumpump. En korrekt evakuering minskar kvarvarande fukt till 50 ppm. Under initieringen ska avstängningsventilerna på kompressorns sug- och hetgassidor vara stängda. Lämpligt dimensionerade ventiler bör även installeras på sug- och hetgasledningarna så långt bort från kompressorn som möjligt. 8

9 4.4 Påfyllning FÖRSIKTIGT Lågtrycksdrift! Kompressorskada! Använd inte kompressorn med begränsning på sugsidan. Använd inte kompressorn med en byglad lågtrycksbrytare. Använd inte kompressorn utan tillräcklig systempåfyllning för att upprätthålla minst 0,5 bars tryck på sugsidan. Om trycker faller under 0,5 bar under längre tid än några sekunder överhettas scrollarna och det kan orsaka skador på lagren. Köldmediet till systemet ska fyllas i vätskefas genom påfyllningsventilen för vätska eller en ventil i vätskeledningen. Det är lämpligt att använda ett torkfilter i påfyllningsröret. Eftersom scrollkompressorer har backventil på hetgassidan bör vätska fyllas på samtidigt på högtrycksidan och lågtryckssidan för att säkerställa att köldmedietrycket i kompressorn är positivt innan kompressorn startas. Huvuddelen av påfyllningen ska göras på högtryckssidan i systemet för att förhindra att lagren genomspolas vid första starten efter tillverkning. 4.5 Preliminära kontroller före igångkörning Diskutera installationen i detalj med installatören. Inhämta ritningar, kopplingsschema osv. om det är möjligt. Det är lämpligt att använda en checklista, men kontrollera alltid följande: Visuell kontroll av el, ledningsdragning, säkringar osv. Visuell kontroll av läckage, lösa anslutningar t.ex. expansionsbulber osv. i anläggningen. Oljenivån i kompressorn Justering av högtrycks- och lågtrycksbrytare och eventuella tryckstyrda ventiler Inställning och funktion hos alla säkerhetsfunktioner och skyddsenheter Alla ventiler i rätt driftsläge Tryck- och differenstryckmätare monterade Köldmediet korrekt påfyllt Kompressorns elektriska brytare på rätt plats 4.6 Rotationsriktning Scroll-kompressorer, liksom flera andra typer av kompressorer, komprimerar endast i den ena rotationsriktningen. Rotationsriktningen är inget problem vid enfaskompressorer eftersom dessa alltid startar och går åt rätt håll. Trefaskompressorer roterar åt olika håll beroende på ordningen på faserna L1, L2 och L3. Eftersom risken att koppla spänningen så att rotationen blir fel är 50 % är det viktigt att anslå meddelanden och anvisningar på lämpliga ställen på utrustningen för att säkerställa rätt rotationsriktning när systemet installeras och används. 4.7 Djupvakuumanvändning FÖRSIKTIGT Vakuumdrift! Kompressorskada! Copeland Scroll -kompressorer får aldrig användas för att evakuera kylanläggningar eller luftkonditioneringssystem. Scroll-kompressorer kan användas för att pumpa in köldmedium i en enhet så länge trycken kvarstår inom driftsintervallen. Lågt sugtryck resulterar i överhettning av scrollarna och permanenta skador på kompressorns drivlager. Scroll-kompressorer har ett inbyggt lågtrycksskydd; den flytande tätningen avlastar när tryckskillnaden överstiger ca 20:1 för ZS och ZF eller 10:1 för ZB, ZH, ZO, ZP och ZR. 9

10 5 Underhåll och reparationer 5.1 Rotalockventiler Rotalockventiler ska efterdras regelbundet för att förebygga läckage. 5.2 Byta kompressor FÖRSIKTIGT Otillräcklig smörjning! Lagerhaveri! Byt vätskeavskiljare efter att en kompressor med bränd motor har bytts ut. Vätskeavskiljarens oljeretur eller filter kan vara igensatt med föroreningar eller kan komma att sättas igen. Det resulterar i brist på olja för den nya kompressorn och ett andra haveri. 5.3 Löda loss systemkomponenter Explosionsbrand! Brännskador! Blandningar av olja-köldmedier är mycket brandfarliga. Evakuera allt klökdmedium innan systemet öppnas. Undvik att arbeta med öppen eld i system med köldmedier. 6 Demontering och deponering Töm ur oljan och köldmediet: Släpp inte ut det i miljön. Använd lämplig utrustning och metod för tömning. Deponera olja och köldmedium på lämpligt sätt. Deponera kompressorn på lämpligt sätt. 10

11 7 Kopplingsscheman 7.1 Förklaring till kopplingsschema B1... Rumstermostat B3... Termostat för hetgas C2... Startkondensator F1, F6. Säkringar F3... Högtrycksbrytare F4... Lågtrycksbrytare K1... Kontakt K2... Rekommenderad kontakt som uppfyller EN 60335, luftkonditionering/värme K35... Strömrelä (vid behov) Q1... Huvudbrytare R2... Vevhusvärmare S1... Extra brytare Y5... Insprutningsventil (i förekommande fall) 7.2 Kopplingsscheman Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Ahlsell Kyl tipsar! Acson Luftkonditionering singelsplit i ON/OFF-utförande. Stort utbud av inomhusdelar (R410A) - Vägg - Golv/Tak - Kassett - Kanal

Ahlsell Kyl tipsar! Acson Luftkonditionering singelsplit i ON/OFF-utförande. Stort utbud av inomhusdelar (R410A) - Vägg - Golv/Tak - Kassett - Kanal K Y L k ata l o g e n 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Ahlsell Kyl tipsar! Sanyo Brett sortiment av luftkonditionering och värmepumpar i inverterutförande (R410A) - Singel split - Flexi Multi - PAC-i - VRF-system, ECO-i

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer