Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS"

Transkript

1 Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning

2 Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier 38GL GLS/38YLYLS med Puron 1fas. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare:

3 Innehåll Sid Allmän information... 2 Pump Down...16 Installationsschema... 3 Överhettningsmetoden...17 Dimensioner och vikter... 4 Enhetens underhåll...18 Anslutningar... 6 Felsökning...19 Val av installationsplats... 7 Tillbehör...21 Köldmedieanslutningar IMQcertifiering...21 Driftsgränser Extra information Elektriska anslutningar angående installation...22 VIKTIG INFORMATION! R410A köldmediet arbetar vid 5070% högre tryck än R22. Försäkra dig om att serviceutrustning och ersättningskomponenter är konstruerade för drift med R410A. R410A köldmediecylinder är rosa till färgen. R410A köldmediecylindrarna har ett vätskeståndsrör, som gör att cylindern kan stå upprätt för direkt påfyllning av vätska. System med R410A skall fyllas med köldmedium i vätskefas. Använd en strypning i manometerstället för att förånga köldmediet innan det förs in i aggregatet. R410A skall, i likhet med andra HFCköldmedier, endast användas med de kompressoroljor som tillverkaren valt ut. Se tabellen nedan. Vacuumpumpen har ej tillräcklig kapacitet för att avlägsna fukt från oljan. POE oljor absorberar snabbt fukt. Exponera inte olja i atmosfären. Låt ej systemet komma i kontakt med atmosfären medan det befinner sig under vacuum. När systemet skall öppnas för service, bryt vacuumet med torrt kväve och ersätt filtertorkarna. Låt ej R410A komma ut i atmosfären. Kombinera detta aggregat endast med de inomhusdelar som specificeras nedan i tabellen (tabell 1). Aggregatstorklek Oljetyp Antal cc Torkare redan installerad på enhetens vätskeledning PVE PVE HAB POE Ej nödvändigt En nödvändigt Ej nödvändigt Ja Tabell 1 Modell endast kyla Värmepumpsmodell HiWall Cassette Konsol Satellite Kraftmatning 38GLS07G703EC40 38GLS09G703EC40 38GLS12G703EC40 38GLS18G703EC40 38GLS24G703EC40 38YL09G703EJ40 42HWS07 42HWS09 42HWS09G 42HWS12 42HWS18 42HWS24 40GKX12 40GKX18 40GKX24 42VKX12 42VKX18 42VKX24 40JX09 40JX12 40JX18 40JX V 50 HZ 1

4 Allmän information Enhetens installation Läs noga igenom denna drift och skötselinstruktion innan installation påbörjas. Installationen skall utföras av en kvalificerad kyltekniker. Följ den ordning som installationsschemat nedan visar. Följ alla nationella säkerhetsföreskrifter. Försäkra dig om att en jordkabel med tillräcklig dimension är väl ansluten. Kontrollera att spänning och frekvens på huvudström motsvarar de uppställda kraven: tillgänglig kraftmatning måste ha kapacitet att driva även andra apparater som ansluts till samma ledning. Försäkra dig också om att alla nationella säkerhetsföreskrifter gällande huvudkretsens kraftmatning har följts. Kraftmatningen måste anslutas till utomhusenheten för modell 38GL/YL, storlek 15, 18 och 24. Anslut inomhus och utomhusenheterna med kopparrör som ansluts på fältet genom flarekoppling. Använd endast isolerade heldragna köldmedierör som är avfettade och avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 300 kpa. Använd aldrig vattenledningsrör av koppar. Prova systemet noga efter installation och förklara alla systemfunktioner för ägaren. Lämna denna drift och skötselinstruktion hos ägaren så att den kan användas vid framtida serviceåtgärder. Använd endast denna enhet på fabriksgodkända applikationer: enheten är avsedd för installation utomhus. Denna drift och skötselinstruktion beskriver installation av utomhusenhet i ett splitsystem. Systemet består av två enheter och är tillverkat av Carrier Villasanta (Italien). Konsultera Carrier eller en kvalificerad kyltekniker innan enheten ansluts till en utomhusdel av annat märke. Ihopkoppling av enheter med olika styrsystem kan orsaka allvarlig skada och medföra att garantin blir ogiltig. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit på grund av ej godkända kopplingar. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skada som uppstått p g a ändringar eller fel i el och köldmedieanslutningar. Om installationsanvisningarna ej följts eller om enheten använts under andra förhållanden än de som visas i tabell Driftsgränser (sid 13) blir följden att garantin förklaras ogiltig. Försummelse av de elektriska säkerhetsföreskrifterna kan orsaka brandrisk i händelse av kortslutning. Kontrollera att enheten inte fått skador under transporten. Skulle skada upptäckas, kontakta omedelbart transportföretaget. Använd inte eller installera skadad utrustning. I händelse av något fel, stäng av enheten, slå ifrån huvudströmmen och ta kontakt med en kvalificerad kyltekniker. Underhållsåtgärder på köldmediekretsen får endast utföras av kvalificerad personal. Varning! Slå ifrån huvudströmmen innan service utförs eller innan någon intern del på enheten skall åtgärdas. 2

5 Installationsschema START Välj installationsplats och inspektera sedan platsen. Installera inomhusenheten (se manualen för inomhusinstallation) Installera utomhusenheten Anslut köldmediekretsen och dräneringsröret för kondensvatten. Anslut de elektriska ledningarna mellan inomhus och utomhusenhet. Anslut systemet till kraftmatningen: jordkabeln måste kopplas in innan övriga elektriska anslutningar. Systeminställningar (se manual för inomhusinstallation) Genomför driftstester (se manual för installation av inomhusenhet) Förklara systemdriften för ägaren och lämna skriftliga instruktioner. SLUT 3 Sid 3

6 Dimensioner och vikter Tabell II: Max. tillförd eleffekt (1) Tillförd eleffekt Kyla Värme Trög säkring, gl typ, A Kabelarea Värmepump Notera: Aggregatet är avsett för utomhusinstallation. 1) Data refererar endast till utomhusenhet 4

7 Utrymmeskrav Systemfyllning Storlek Märkplåt Lämplig upp till Extra fyllning Extra fyllning (g) med 42VKX inomhusenhet Endast kyla 1015 Värmepump 5

8 Anslutningar 1 = Utomhusenhet 2 = Inomhusenhet 3 = Höjdskillnad Tabell III: Anslutningar Modell Modell Modell Modell Maximal höjdskillnad 5 m 5 m 10 m 15 m Maximal rörlängd 15 m 15 m 30 m 40 m (Minsta möjliga antal rörböjar) Köldmediefyllning Inget köldmedium behöver tillsättas för rörlängd upp till max 6 m max 8 m max 8 m max 8m För längre rör, tillsätt köldmedium, gram/meter Nominell minimal tjocklek enligt följande: Rördiameter, tum mm Minimum nominell tjocklek (mm) 1/4" 6,35 mm 0,80 3/8" 9,52 0,80 1/2" 12,7 0,80 Rördiameter Rördiameter Modell Gas Vätska Gas Vätska (Suggas) (Vätska) (Suggas) (Vätska) mm tum ,52 6,35 3/8" 1/4" ,7 6,35 1/2" 1/4" 24 12,7 6,35 1/2" 1/4" 6 Använd endast graderade köldmedierör (Cu DHP typ i enlighet med ISO 1337), heldragna, avfettade, avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 4200 kpa och med ett sprängningstryck på kpa. Använd under inga omständigheter vanliga vattenledningsrör av koppar.

9 Val av installationsplats Undvik följande installationsområden: Direkt solljus Alltför nära elelement, ånga eller brandfarlig gas Speciellt smutsiga områden Rekommendationer Välj en plats som är vindskyddad. Välj en plats som är skyddad från direkt solljus Välj ett område där luftutsläpp och ljud från enheten inte stör grannskapet. Golvkonstruktionen måste vara tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt och för att minimera spridning av vibrationer. Välj en plats som inte blockerar gångvägar eller dörrar. När det gäller värmepumpsmodeller måste enheten höjas ovanför markplanet. Välj en plats där kraven på fria utrymmen runt enheten kan uppfyllas. Se till att enheten är tillräckligt upphöjd för att stå skyddad mot förväntat snödjup. Varning: undvik att......koppla ur köldmedieanslutningarna efter installation: det kan orsaka läckage av köldmedium....ansluta dräneringsrören till utomhusenheten. 7

10 Undvik att......utsätta aggregatet för direkt vind....blockera luftutsläpp och luftintag eller sätta något hinder alltför nära enheten (se de minimala utrymmeskraven)....ha multipel installation där enheterna är vända mot varandra.....endast bitvis isolera anslutningsrören, vilket orsakar kondensdropp. 8

11 ...låta droppandet ske på gångvägar....installera på gräsunderlag eller mjuka underlag (i sådana fall bör en solid grund anläggas)....att ha exceptionellt höga höjdskillnader mellan inomhus och utomhusenhet (se tabell, sid 6 Anslutningar )...ha onödiga böjar på anslutningsrören....ha exceptionellt långt avstånd mellan inomhus och utomhusenheten (se tabell Anslutningar, sid 6) 9

12 Undvik att......ha lösa elektriska anslutningar...att platta till eller göra alltför snäva böjar på köldmedieoch dräneringsrören....att smutsa ner rörändar...att låta rören bli våta före anslutning. 10

13 Köldmedieanslutningar Flarekoppling av rörändar Avlägsna skyddskåporna från kopparrörens ändar. Rikta röret nedåt, skär av till önskad längd och ta bort ev grader med hjälp av en brotsch. Avlägsna flaremuttrarna från enhetens anslutningar och placera dem på rörändarna. Flarekoppla röret med hjälp av flareverktyget. Flarekopplingens ändar får inte ha några utstående kanter och väggarna måste vara lika. Enheten kan installeras på golvet...eller på väggen genom att konsoler används. 11

14 Anslut rören i enlighet med de gränser som visas i tabell Anslutningar, sid 6. Smörj rörändarna och flarekopplingens gängor med antifrys olja. Drag åt anordningen ett par varv med fingrarna och drag sedan åt ytterligare med en fast nyckel. Använd de vridmoment som tas upp i tabellen nedan. När så behövs, måste enheten fyllas med extra köldmedium. Den extra fyllningen kan tillsättas med hjälp av en köldmediecylinder som är ansluten till en 1/2" tums schraderventil på sugledningens avstängningsventil. Fyllningen får endast tillsättas när enheten går i kylläge. Om köldmediecylindern används måste den hållas i upprätt läge (vänd den aldrig upp och ner). Den tillsatta köldmediemängden är densamma som skillnaden mellan cylinderns vikt, före och efter åtgärden. Anslutning till enhet Ej tillräckligt åtdragna kopplingar kan orsaka gasläckor. För hårt åtdragen utrustning skadar rörens flarekoppling och orsakar gasläckor. Rördiameter Åtdragsmoment Nm 6, 35 mm (1/4 mm) , 52 mm (3/8 ) ,7 mm (1/2 ) Skiftnyckel eller momentnyckel Innan vaccuumsugning skall systemet läcksökas med Nitrogen plus för att försäkra att alla kopplingar är täta. Avluftning Använd endast en vacuumpump för att avlufta rören.använd ALDRIG enhetens köldmediegas för att avlufta anslutningsrören. Inget extra köldmedium har tillsatts enheten för detta syfte. Avlägsna skyddskåporna från två och trevägsventilerna. Skapa ett vacuum med hjälp av en vacuumpump som är ansluten till serviceanslutningen på sugledningens avstängningsventil, vilket visas i skissen. Avstängningsventilerna hålls helt stängda tills ett vacuum på 0,375 m Hg har uppnåtts. Öppna nu tvåvägsventilen i 3 sekunder, stäng den sedan snabbt för att kontrollera att inga läckor uppstått. Efter läcksökningen, öppna två och trevägsventilerna helt. Sätt tillbaka kåporna och genomför läcksökning. 2. Trevägsventil 3. Schraderventil 4. Ventilkåpa 5. Nålventil 6. Tvåvägsventil 7. Sexkantsnyckel, 7 mm 8. Gasledning (stor diameter) 9. Vätskeledning (liten diameter) 10. Serviceanslutning 11. Inomhusenhet 12. Utomhusenhet 13. Vacuumpump 12

15 När alla anslutningar fullbordats, genomför läcksökning genom att stryka på såpvatten vid anslutningarna. Linda slutligen in alla anslutningar med kondensisolering och dra åt genom att använda tejp, utan att lägga alltför mycket tryck på isoleringen. Reparera och täck över alla eventuella sprickor i isoleringen. Fäst ledningarna på vägg. 14. Rör 15. Rörisolering 16. Fastsättningstejp Tabell: Driftsgränser (1) Kyla (2) Maximalvärden Utomhustemperatur 43 C Inomhustemperatur 32 C torr temp.; 23 C våt temp. Minimalvärden Utomhustemperaur 15 C (4) Inomhustemperatur 21 C torr temp.; 15 C våt temp. Värme (3) Maximalvärden Utomhustemp. 24 C torr temp.; 18 C våt temp. Inomhustemperatur 27 C torr temp. Minimalvärden Utomhustemp. 15 C torr temp.; 17 C våt temp. Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsgränser min. 198 V max 264 V. Notera: 1. Data för utomhusenhet. 2. Enligt ISO /T1 3. Enligt ISO /Hög+ 4. För lägre temperaturer, använd lågtemperaturtillsats upp till 15 C. Varning: Under värmepumpsdrift kommer enheten att genomgå flera avfrostningscykler för att förhindra att isbildning uppstår på utomhusenheten vid låga temperaturer. Under dessa cykler, reduceras fläktens hastighet automatiskt och den kan ej ändras förrän avfrostningscykeln fullbordats. Elektriska anslutningar I några fall kan systemets kraftanslutning genomföras på inomhusenheten. Kontrollera i inomhusenhetens manual om detta är möjligt. Tag bort elskåpets hölje. Anslut ledningarna enligt elschemat och drag åt ordentligt. 13

16 Endast kylenhet Viktigt: Anslut jordkabeln innan någon annan elektrisk koppling genomförs. Koppla ihop inomhus och utomhusenhet innan kraftmatningen ansluts. Innan huvudströmmen kopplas till enheten, lokalisera fasen (L) och nollan (N) och genomför sedan kopplingarna enligt elschemat. Notera: Alla elektriska anslutningar som genomförs på fältet ligger på installatörens ansvar. 1. Anslutningskabel, inomhus och utomhusenhet (ansluts på fältet) 2. Huvudström anslutningskabel (ansluts på fältet) Värmepump Värmepumpsystem S1 S2 Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Jord 1 Anslutningskabel, inom och utomhusdel (ansluts på fältet) L N R Fas Nolledare Fas, anslutning inomhus utomhusdel 2 Anslutningskabel, kraftmatning (ansluts på fältet) 1 Inomhusdel C Y O Nolledare, anslutning, inomhus utomhusdel Förreglingskontakt, kompressor Reglering, reverseringsventil (endast värmep.) 2 Utomhusdel 3 Huvudbrytare W2 Avfrostningssignal (endast värmepump) 14 4 Trög säkring eller automatsäkring (se "Elektriska data")

17 Elektriska data (1) Endast kyla Startström (2) Nominella villkor 230 V 50Hz ISO /T1 Kyla Inomh. 27 C d.b 19 C w.b Utomh. 35 C d.b 24 C w.b Tillförd eleffekt Kraftmatning, Värme anslutning Trög säkring gl typ Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /T1 Inomh 32 C d.b 23 C w.b. Utomh. 43 C d.b 32 C w.b Nominella villkor 230 V 50 Hz ISO /Hög + Inomh.20 C d.b 15 C w.b Utomh. 7 C d.b 6 C w.b Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /Hög + Inomh. 27 C Utomh. 24 C d.b 18 C w.b Kabelarea (34) Värmepump Anmärkningar: 1. Data gäller endast utomhusaggregat 2. Startstömmen varar vanligtvis kortare än 1 sek 3. Den kabelarea som anges gäller för standardapplikation med en kabellängd upp till 15 m och vid ett tryckfall som ej överskrider 3%. För specifika villkor och längre kabel måste spänningsfallet kontrolleras och det kan bli nödvändigt att använda en större storlek. Vid dimensionering av kabel skall hänsyn tas till strömförbrukningen vid toppvillkor vid högsta förväntade temperatur för installationen. 4. Om inomhusdelen är utrustad med elektrisk värme, titta i manualen för denna för att få rätt dimensionering av kabeln. Kabelarea, anslutningskabel, inom och utomhusenhet mm² Endast kyla (1) Värmepump (2) (1) (2) (RCY) kabel typ A05 RNF Storlek 1824 (RCY) kabel typa07 RNF Storlek (RC) kabel typ A07 RNF (2 x 1) (YOW2) kabel typ A05 RNF (3 x 1) (S1S2) kabel typ A05 RNF (2 x 0,75) Notera: Efter det att anslutningarna genomförts, återställ höljet till elskåpet. 15

18 Pump Down Pump Down är en process vars syfte är att samla hela systemets köldmedium i utomhusenheten. Åtgärden måste genomföras innan frånkoppling av köldmedierör för att undvika risken för läckage av köldmedium ut i atmosfären. Stäng vätskeventilen med en 7 mm sexkantsnyckel. Sätt systemet i kylläge med hög fläktdrift. (Kompressorn startar omedelbart, förutsatt att tre minuter förflutit sedan det senaste stoppet.) Efter 2 minuters drift, stäng sugventilen med samma nyckel. Stäng av systemet och slå ifrån huvudströmmen. Koppla ur rören. Efter urkoppling, skydda ventilerna och rörändarna från damm. Kontroll av köldmediefyllning Denna kontroll är nödvändig efter en köldmedieläcka orsakad av felaktig anslutning eller efter byte av kompressor. Den bästa metoden för korrekt påfyllning av köldmedium är att totalt tömma köldmediekretsen genom att använda en återvinningsutrustning för köldmedium. Fyll sedan med exakt den köldmediekvantitet som står på enhetens märkplåt. Detta kan genomföras med påfyllningsutrustning av typen Dialacharge. Den ovan nämnda metoden måste användas för värmepumpssystem som arbetar i värmeläge, då det under vintern kan råda driftstörningar (fruset utomhusbatteri) som hindrar stabila driftsvillkor. Följaktligen måste köldmediefyllningen kontrolleras. I kylsystem, eller för värmepumpar som arbetar i kylläge, kan kontrollen av köldmediefyllning genomföras med hjälp av överhettningsmetoden: detta är endast möjligt om den omgivande temperaturen överstiger 15 C Överhettning C 2. Inkommande torr temperatur, kondensor C 3. Inkommande våt temperatur, förångare C 16

19 Överhettningsmetoden Kontrollera temperaturen vid de punkter som visas i illustrationen: Te (förångningstemperatur) med manometer Ta (suggastemperatur) kontakttermometer. Överhettning (TaTe) skall överensstämma med tabellvärdet ± 2 C. Om överhettningen ligger utanför de visade värdena, genomför följande: Om överhettningen är lägre än tabellvärdet, är köldmediefyllningen för stor eller så är luftmängden som passerar genom förångarbatteriet (inomhusenhet) otillräcklig. Om överhettningen är högre än tabellvärdet så är köldmediefyllningen otillräcklig eller så är expansionsdonet (expansionsventil eller kapillärrör) tilltäppt. Genom att ha kännedom om den inkommande lufttemperaturen till kondensorbatteriet är det möjligt att bestämma överhettningens korrekta värde, som bör finnas vid kompressorns inlopp. Vänta i ungefär 5 minuter efter det att köldmedium har tillsatts eller tagits bort; om klimatet i rummet eller om kondensorns inkommande lufttemperatur ändras under påfyllningsproceduren måste mätningen göras om. Endast kylenhet Gas Vätska + gas Vätska Kontroll av köldmediefyllning Värmepump Kylcykel Gas Vätska + gas Vätska Kylcykel Värmecykel 1 = Utomhusenhetens batteri Värmecykel 2 = Inomhusenhetens batteri Kontroll av köldmediefyllning 17

20 Enhetens underhåll Följande underhållsåtgärder måste utföras av kvalificerad personal. Rengöring av batteri Vid behov, genomför följande åtgärder för mer noggrann rengöring av batteriet: Slå ifrån huvdströmmen. Avlägsna enhetens översta hölje genom att lossa på skruvarna. Rengör batteriet noga med en dammsugare, börja längst in och arbeta utåt. Använd även dammsugaren för att ta bort damm på insidan av fläktenheten och rotorbladen. Skada ej bladen, då det kan leda till framtida vibrationer och oljud. Sätt tillbaka enhetens hölje och drag åt skruvarna. Efter en längre avstängningsperiod och vid igångsättning (endast för värmepumpsmodeller). Slå till systemet genom att sätta huvudbrytaren i läge ON (på) utan att starta enheten (fjärrkontrollen skall vara i OFFläge). Koppla inte ur huvudströmbrytaren under enhetens driftsäsong. 18

21 Felsökning Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1), vacuumsug och återfyll. Kompressorn är kontinuerligt i drift: Utomhusdelens kompressor och fläkt startar ej: Enheten har ingen ström: kontrollera huvudströmmens anslutningar. Huvudbrytaren OFF (avstängd): kontrollera och sätt den i ONläge. Huvudbrytarens säkringar trasiga: ersätt Vänta i 3 minuter: kompressorcykelskyddet är aktiverat. Högtryckspressostaten (tillbehör) öppen: kontrollera och eliminera orsaken. För låg huvudspänning Lösa eller felaktiga elektriska anslutningar: kontrollera och reparera. Kompressorn startar inte, men utomhusfläkten är igång: Kompressorns elektriska anslutningar är lösa eller felaktiga: kontrollera och reparera Kompressor utbränd, skuren eller avstängd p g a aktiverad skyddsutrustning: finn orsaken och ersätt kompressorn om nödvändigt. Defekt driftkondensator (enfasmodeller): ersätt Kompressorn startar, men stannar p g a övertemperaturskyddet (förutom de stopp som orsakas av termostatens normala funktion): Felaktig köldmediefyllning (för hög eller för låg) alternativt luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Felaktig huvudspänning (för hög eller för låg). Hinder framför kondensorbatteriet (utomhus eller inom hus vid värmepumpsdrift): avlägsna hindret. Utomhusfläkt avstängd: kontrollera orsaken och reparera. Defekt driftskondensator: kontrollera och ersätt Fel på enhetens inomhustermostat; ersätt Tilltäppt köldmediekrets: kontrollera och tag bort hinder Fel på värmepumpmodellens reverseringsventil: ersätt Kompressorn är för liten för det aktuella luftkonditioneringsbehovet. Den inställda inomhustemperaturen är för låg (vid kylning) eller för hög (vid uppvärmning, värmepumpsmodell). Kontrollera temperaturinställningen. För lite köldmediefyllning; kontrollera och tillsätt köldmedium. Kompressorns ventiler trasiga: ersätt kompressor Luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Hinder vid luftintag eller smutsiga inomhusfilter: avlägsna hinder eller rengör filter. Frekvent isbildning på utomhusbatteriet (under uppvärmning på värmepumpsenheter): Utomhusfläkten har stannat: kontrollera orsaken och reparera. Felaktiga elektriska anslutningar i avfrostningskretsen: kontrollera de elektriska anslutningarna och reparera. För högt kondenseringstryck: Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Defekt kondensorfläkt (utomhus eller inomhus, vid värmepumpsdrift): ersätt För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida). Luft eller någon annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. För lågt kondenseringstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium. Defekta kompressorventiler: ersätt kompressor Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Inomhusenhetens luftfilter är smutsiga: rengör För högt förångningstryck: Defekta kompressorventiler: ersätt Den interna högtryckspressostaten är öppen: kontrollera orsaken och reparera. 19

22 För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nedan). Defekt reverseringsventil (på värmepumpsmodeller) eller inre läcka: byt ut. För lågt förångningstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium Förångarbatteriet (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell) är täckt med is: se nedan följande punkter. Luftcirkulationen är ej tillräcklig (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell): kontrollera orsaken och reparera. Expansionsutrustningen eller sugledningen är tilltäppt: kontrollera och reparera. Utomhusfläkten stannar inte under avfrostningsperioder (under uppvärmning på värmepumpsmodeller): kontrollera elektriska anslutningar. Defekt avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): ersätt. Fel på kontakten mellan rör och avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): kontrollera och reparera. Defekt relä eller avfrostningstimer: ersätt Utomhusfläkten cyklar på grund av övertemperaturskyddet: Defekt fläktkondensator: ersätt Lösa elektriska anslutningar: kontrollera anslutningar. Fläktens axellager kärvar: kontrollera och reparera. Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nedan), vacuumsug och återfyll. Öppet avfrostningsrelä (uppvärmning vid värmepumpsmodeller): ersätt. Anmärkning 1: Släpp inte ut köldmedium i atmosfären: använd speciell återvinningsutrustning för köldmedium. *** 20

23 Tillbehör Beskrivning Artikelnummer Väggkonsol PTC startkit Kit, elektr. värme, dräneringskärl (1) Kit, elektr. värme, dräneringskärl Anmärkning (1): Obligatoriskt i klimat där utomhustemperaturen förväntas understiga 0 C. IMQ certifiering Detta luftkonditioneringsaggregat är IMQ certifierat. Utomhusenhet Modeller endast kyla Inomhusenhet Utomhusenhet Värmepumpsmodell Inomhusenhet 21

24 Extra information angående installation Endast kyla Värmepump Utomhusenhet Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet 1 Temperaturgivare 5 Vevhusvärmare 2 Högtryckspressostat 6 Tryckuttag 3 Pressostat, köldmedieförlust 7 Högtryckspressostat (07 12 A/C) 4 Frysskyddstermostat 8 Högtryckspressostat (18 A/C) 38GLS/YLS är konstruerade för att arbeta i nordeuropeiska klimat. Dessa modeller kännetecknas av 5 siffror och bokstaven "S" i serienumret. Modeller med köldmediet R410A kännetecknas av 8 siffror och bokstaven "G" i serienumret. Aggregaten är från fabrik utrustade med elektronisk kondensortrycksreglering (HPC) och med högtryckspressostat (HIP) samt pressostat som bryter vid brist på köldmedium (LRPS) och vevhusvärmare. Driftsområde Minimal omgivningstemperatur 15 C Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsbegränsningar min. 198 V max. 264 V Egenskaper HPC och HIP extern manuell återställning. Elektronisk kondensortrycksreglering för lågtemperatur för monosplit. Kretskort, klätt med isolering, snabbkopplingsplint, anslutningsplint för värmepump. 22 Kondensortrycksregleringen möjliggör drift i kylläge ned till 15 C och håller alltid kondenseringstemperaturen över 41 C 42 C. Kondensortrycksregleringen känner automatiskt av om eventuellt värmeläge är aktivt och sätter utomhusdelens fläktmotor i full drift. HIP Högtryckspressostat, inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet, manuell återställning via den trådlösa fjärrkontrollen. Börvärde Öppen vid 42 bar (610 psig) tryck Sluten vid 30,0 bar (420 psig) tryck LRPS Pressostat som bryter vid brist på köldmedium. Inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet. När högtrycksidan faller under 3,45 bar (köldmediebrist), startar ej kompressorn. Börvärde öppen vid 3,45 bar (50 psig) tryck stängd vid 6,5 bar (95 psig) tryck

25 Kondensortrycksreglering: Koppling från temperaturgivare till kretskort Kondensortrycksreglering och extern, manuell återställning av högtryckspressostat Konfiguration Kondensortrycksregleringen består av två delar: PCB, med elektroniska komponenter och snabbkopplingsplintar. Temperaturgivare, komplett med 500 mm koppling. För att underlätta för användaren är högtryckspressostaten inställd på automatisk återställning. Manuell återställning sker via den trådlösa fjärrkontrollen. Driftsläge Full spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig över börvärdet plus halva det proportionella bandet (fabriksinställt), så är utgående spänning till motorn 97% eller mer av den tillförda spänningen. Låg spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig under börvärdet minus halva det proportionella bandet, så är utgående spänning till motorn fixerad till 125 V. Direktstart När varje kompressor startar spänningsätts fläktmotorn i 3 sekunder. Proportionella bandet Reglerfunktionen känner direkt av förändringar i vätskeledningens temperatur och varierar den utgående spänningen, vilket ökar eller minskar fläktmotorns hastighet. Temperaturinställning Proportionella bandet Lägsta utgående spänning Inställning Direktstart Börvärde +11/11 C 125 V Kondensortrycksregleringen är fabriksinställd på 42 C. 3 sek Återställning av högtryckspressostat Om högtryckspressostaten har löst ut och utomhusdelen har stannat kan återstart ske via den trådlösa fjärrkontrollen. Elpanelen är försedd med reläer som förhindrar att enheten startar innan den trådlösa fjärrkontrollen stängts av. När trycket sjunker under 30 bar (420 psig) är det möjligt att starta aggregatet via fjärrkontrollen. Felsökning Se stycket "Felsökning" sid 19. Anmärkning: Om aggregatet startas för första gången efter flera timmars uppehåll vid en temperatur på 15 C eller lägre, med låg spänning (198 V) kan högtryckspressostaten HIP slå ifrån enheten. I sådana lägen kan aggregatet återställas med den infraröda fjärrkontrollen. 23

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA

GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA REV: 1 Augusti 2008 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. PRODUKTDATA... 10 3. MÄRKDATA... 18 4. DIMENSIONER... 19 5. LJUDDATA... 20 6. ELDATA...

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license

Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license 2016 Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license SMÅ HÖGHASTIGHETS KANALSYSTEM är en utbyggnad av ISeries system som gör det möjligt att fördela luften vid kyl- eller värmedrift

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C).

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C). KYL Fläktförångare EVS och EVS/B 4-05 FABRIKANT INTRODUKTION Användningsområde EVS och EVS/B är avsedda för takmontage i mindre kyl-, frys- och svalanläggningar. Förångarna är avsedda för HFC köldmedier.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer