Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS"

Transkript

1 Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning

2 Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier 38GL GLS/38YLYLS med Puron 1fas. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare:

3 Innehåll Sid Allmän information... 2 Pump Down...16 Installationsschema... 3 Överhettningsmetoden...17 Dimensioner och vikter... 4 Enhetens underhåll...18 Anslutningar... 6 Felsökning...19 Val av installationsplats... 7 Tillbehör...21 Köldmedieanslutningar IMQcertifiering...21 Driftsgränser Extra information Elektriska anslutningar angående installation...22 VIKTIG INFORMATION! R410A köldmediet arbetar vid 5070% högre tryck än R22. Försäkra dig om att serviceutrustning och ersättningskomponenter är konstruerade för drift med R410A. R410A köldmediecylinder är rosa till färgen. R410A köldmediecylindrarna har ett vätskeståndsrör, som gör att cylindern kan stå upprätt för direkt påfyllning av vätska. System med R410A skall fyllas med köldmedium i vätskefas. Använd en strypning i manometerstället för att förånga köldmediet innan det förs in i aggregatet. R410A skall, i likhet med andra HFCköldmedier, endast användas med de kompressoroljor som tillverkaren valt ut. Se tabellen nedan. Vacuumpumpen har ej tillräcklig kapacitet för att avlägsna fukt från oljan. POE oljor absorberar snabbt fukt. Exponera inte olja i atmosfären. Låt ej systemet komma i kontakt med atmosfären medan det befinner sig under vacuum. När systemet skall öppnas för service, bryt vacuumet med torrt kväve och ersätt filtertorkarna. Låt ej R410A komma ut i atmosfären. Kombinera detta aggregat endast med de inomhusdelar som specificeras nedan i tabellen (tabell 1). Aggregatstorklek Oljetyp Antal cc Torkare redan installerad på enhetens vätskeledning PVE PVE HAB POE Ej nödvändigt En nödvändigt Ej nödvändigt Ja Tabell 1 Modell endast kyla Värmepumpsmodell HiWall Cassette Konsol Satellite Kraftmatning 38GLS07G703EC40 38GLS09G703EC40 38GLS12G703EC40 38GLS18G703EC40 38GLS24G703EC40 38YL09G703EJ40 42HWS07 42HWS09 42HWS09G 42HWS12 42HWS18 42HWS24 40GKX12 40GKX18 40GKX24 42VKX12 42VKX18 42VKX24 40JX09 40JX12 40JX18 40JX V 50 HZ 1

4 Allmän information Enhetens installation Läs noga igenom denna drift och skötselinstruktion innan installation påbörjas. Installationen skall utföras av en kvalificerad kyltekniker. Följ den ordning som installationsschemat nedan visar. Följ alla nationella säkerhetsföreskrifter. Försäkra dig om att en jordkabel med tillräcklig dimension är väl ansluten. Kontrollera att spänning och frekvens på huvudström motsvarar de uppställda kraven: tillgänglig kraftmatning måste ha kapacitet att driva även andra apparater som ansluts till samma ledning. Försäkra dig också om att alla nationella säkerhetsföreskrifter gällande huvudkretsens kraftmatning har följts. Kraftmatningen måste anslutas till utomhusenheten för modell 38GL/YL, storlek 15, 18 och 24. Anslut inomhus och utomhusenheterna med kopparrör som ansluts på fältet genom flarekoppling. Använd endast isolerade heldragna köldmedierör som är avfettade och avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 300 kpa. Använd aldrig vattenledningsrör av koppar. Prova systemet noga efter installation och förklara alla systemfunktioner för ägaren. Lämna denna drift och skötselinstruktion hos ägaren så att den kan användas vid framtida serviceåtgärder. Använd endast denna enhet på fabriksgodkända applikationer: enheten är avsedd för installation utomhus. Denna drift och skötselinstruktion beskriver installation av utomhusenhet i ett splitsystem. Systemet består av två enheter och är tillverkat av Carrier Villasanta (Italien). Konsultera Carrier eller en kvalificerad kyltekniker innan enheten ansluts till en utomhusdel av annat märke. Ihopkoppling av enheter med olika styrsystem kan orsaka allvarlig skada och medföra att garantin blir ogiltig. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit på grund av ej godkända kopplingar. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skada som uppstått p g a ändringar eller fel i el och köldmedieanslutningar. Om installationsanvisningarna ej följts eller om enheten använts under andra förhållanden än de som visas i tabell Driftsgränser (sid 13) blir följden att garantin förklaras ogiltig. Försummelse av de elektriska säkerhetsföreskrifterna kan orsaka brandrisk i händelse av kortslutning. Kontrollera att enheten inte fått skador under transporten. Skulle skada upptäckas, kontakta omedelbart transportföretaget. Använd inte eller installera skadad utrustning. I händelse av något fel, stäng av enheten, slå ifrån huvudströmmen och ta kontakt med en kvalificerad kyltekniker. Underhållsåtgärder på köldmediekretsen får endast utföras av kvalificerad personal. Varning! Slå ifrån huvudströmmen innan service utförs eller innan någon intern del på enheten skall åtgärdas. 2

5 Installationsschema START Välj installationsplats och inspektera sedan platsen. Installera inomhusenheten (se manualen för inomhusinstallation) Installera utomhusenheten Anslut köldmediekretsen och dräneringsröret för kondensvatten. Anslut de elektriska ledningarna mellan inomhus och utomhusenhet. Anslut systemet till kraftmatningen: jordkabeln måste kopplas in innan övriga elektriska anslutningar. Systeminställningar (se manual för inomhusinstallation) Genomför driftstester (se manual för installation av inomhusenhet) Förklara systemdriften för ägaren och lämna skriftliga instruktioner. SLUT 3 Sid 3

6 Dimensioner och vikter Tabell II: Max. tillförd eleffekt (1) Tillförd eleffekt Kyla Värme Trög säkring, gl typ, A Kabelarea Värmepump Notera: Aggregatet är avsett för utomhusinstallation. 1) Data refererar endast till utomhusenhet 4

7 Utrymmeskrav Systemfyllning Storlek Märkplåt Lämplig upp till Extra fyllning Extra fyllning (g) med 42VKX inomhusenhet Endast kyla 1015 Värmepump 5

8 Anslutningar 1 = Utomhusenhet 2 = Inomhusenhet 3 = Höjdskillnad Tabell III: Anslutningar Modell Modell Modell Modell Maximal höjdskillnad 5 m 5 m 10 m 15 m Maximal rörlängd 15 m 15 m 30 m 40 m (Minsta möjliga antal rörböjar) Köldmediefyllning Inget köldmedium behöver tillsättas för rörlängd upp till max 6 m max 8 m max 8 m max 8m För längre rör, tillsätt köldmedium, gram/meter Nominell minimal tjocklek enligt följande: Rördiameter, tum mm Minimum nominell tjocklek (mm) 1/4" 6,35 mm 0,80 3/8" 9,52 0,80 1/2" 12,7 0,80 Rördiameter Rördiameter Modell Gas Vätska Gas Vätska (Suggas) (Vätska) (Suggas) (Vätska) mm tum ,52 6,35 3/8" 1/4" ,7 6,35 1/2" 1/4" 24 12,7 6,35 1/2" 1/4" 6 Använd endast graderade köldmedierör (Cu DHP typ i enlighet med ISO 1337), heldragna, avfettade, avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 4200 kpa och med ett sprängningstryck på kpa. Använd under inga omständigheter vanliga vattenledningsrör av koppar.

9 Val av installationsplats Undvik följande installationsområden: Direkt solljus Alltför nära elelement, ånga eller brandfarlig gas Speciellt smutsiga områden Rekommendationer Välj en plats som är vindskyddad. Välj en plats som är skyddad från direkt solljus Välj ett område där luftutsläpp och ljud från enheten inte stör grannskapet. Golvkonstruktionen måste vara tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt och för att minimera spridning av vibrationer. Välj en plats som inte blockerar gångvägar eller dörrar. När det gäller värmepumpsmodeller måste enheten höjas ovanför markplanet. Välj en plats där kraven på fria utrymmen runt enheten kan uppfyllas. Se till att enheten är tillräckligt upphöjd för att stå skyddad mot förväntat snödjup. Varning: undvik att......koppla ur köldmedieanslutningarna efter installation: det kan orsaka läckage av köldmedium....ansluta dräneringsrören till utomhusenheten. 7

10 Undvik att......utsätta aggregatet för direkt vind....blockera luftutsläpp och luftintag eller sätta något hinder alltför nära enheten (se de minimala utrymmeskraven)....ha multipel installation där enheterna är vända mot varandra.....endast bitvis isolera anslutningsrören, vilket orsakar kondensdropp. 8

11 ...låta droppandet ske på gångvägar....installera på gräsunderlag eller mjuka underlag (i sådana fall bör en solid grund anläggas)....att ha exceptionellt höga höjdskillnader mellan inomhus och utomhusenhet (se tabell, sid 6 Anslutningar )...ha onödiga böjar på anslutningsrören....ha exceptionellt långt avstånd mellan inomhus och utomhusenheten (se tabell Anslutningar, sid 6) 9

12 Undvik att......ha lösa elektriska anslutningar...att platta till eller göra alltför snäva böjar på köldmedieoch dräneringsrören....att smutsa ner rörändar...att låta rören bli våta före anslutning. 10

13 Köldmedieanslutningar Flarekoppling av rörändar Avlägsna skyddskåporna från kopparrörens ändar. Rikta röret nedåt, skär av till önskad längd och ta bort ev grader med hjälp av en brotsch. Avlägsna flaremuttrarna från enhetens anslutningar och placera dem på rörändarna. Flarekoppla röret med hjälp av flareverktyget. Flarekopplingens ändar får inte ha några utstående kanter och väggarna måste vara lika. Enheten kan installeras på golvet...eller på väggen genom att konsoler används. 11

14 Anslut rören i enlighet med de gränser som visas i tabell Anslutningar, sid 6. Smörj rörändarna och flarekopplingens gängor med antifrys olja. Drag åt anordningen ett par varv med fingrarna och drag sedan åt ytterligare med en fast nyckel. Använd de vridmoment som tas upp i tabellen nedan. När så behövs, måste enheten fyllas med extra köldmedium. Den extra fyllningen kan tillsättas med hjälp av en köldmediecylinder som är ansluten till en 1/2" tums schraderventil på sugledningens avstängningsventil. Fyllningen får endast tillsättas när enheten går i kylläge. Om köldmediecylindern används måste den hållas i upprätt läge (vänd den aldrig upp och ner). Den tillsatta köldmediemängden är densamma som skillnaden mellan cylinderns vikt, före och efter åtgärden. Anslutning till enhet Ej tillräckligt åtdragna kopplingar kan orsaka gasläckor. För hårt åtdragen utrustning skadar rörens flarekoppling och orsakar gasläckor. Rördiameter Åtdragsmoment Nm 6, 35 mm (1/4 mm) , 52 mm (3/8 ) ,7 mm (1/2 ) Skiftnyckel eller momentnyckel Innan vaccuumsugning skall systemet läcksökas med Nitrogen plus för att försäkra att alla kopplingar är täta. Avluftning Använd endast en vacuumpump för att avlufta rören.använd ALDRIG enhetens köldmediegas för att avlufta anslutningsrören. Inget extra köldmedium har tillsatts enheten för detta syfte. Avlägsna skyddskåporna från två och trevägsventilerna. Skapa ett vacuum med hjälp av en vacuumpump som är ansluten till serviceanslutningen på sugledningens avstängningsventil, vilket visas i skissen. Avstängningsventilerna hålls helt stängda tills ett vacuum på 0,375 m Hg har uppnåtts. Öppna nu tvåvägsventilen i 3 sekunder, stäng den sedan snabbt för att kontrollera att inga läckor uppstått. Efter läcksökningen, öppna två och trevägsventilerna helt. Sätt tillbaka kåporna och genomför läcksökning. 2. Trevägsventil 3. Schraderventil 4. Ventilkåpa 5. Nålventil 6. Tvåvägsventil 7. Sexkantsnyckel, 7 mm 8. Gasledning (stor diameter) 9. Vätskeledning (liten diameter) 10. Serviceanslutning 11. Inomhusenhet 12. Utomhusenhet 13. Vacuumpump 12

15 När alla anslutningar fullbordats, genomför läcksökning genom att stryka på såpvatten vid anslutningarna. Linda slutligen in alla anslutningar med kondensisolering och dra åt genom att använda tejp, utan att lägga alltför mycket tryck på isoleringen. Reparera och täck över alla eventuella sprickor i isoleringen. Fäst ledningarna på vägg. 14. Rör 15. Rörisolering 16. Fastsättningstejp Tabell: Driftsgränser (1) Kyla (2) Maximalvärden Utomhustemperatur 43 C Inomhustemperatur 32 C torr temp.; 23 C våt temp. Minimalvärden Utomhustemperaur 15 C (4) Inomhustemperatur 21 C torr temp.; 15 C våt temp. Värme (3) Maximalvärden Utomhustemp. 24 C torr temp.; 18 C våt temp. Inomhustemperatur 27 C torr temp. Minimalvärden Utomhustemp. 15 C torr temp.; 17 C våt temp. Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsgränser min. 198 V max 264 V. Notera: 1. Data för utomhusenhet. 2. Enligt ISO /T1 3. Enligt ISO /Hög+ 4. För lägre temperaturer, använd lågtemperaturtillsats upp till 15 C. Varning: Under värmepumpsdrift kommer enheten att genomgå flera avfrostningscykler för att förhindra att isbildning uppstår på utomhusenheten vid låga temperaturer. Under dessa cykler, reduceras fläktens hastighet automatiskt och den kan ej ändras förrän avfrostningscykeln fullbordats. Elektriska anslutningar I några fall kan systemets kraftanslutning genomföras på inomhusenheten. Kontrollera i inomhusenhetens manual om detta är möjligt. Tag bort elskåpets hölje. Anslut ledningarna enligt elschemat och drag åt ordentligt. 13

16 Endast kylenhet Viktigt: Anslut jordkabeln innan någon annan elektrisk koppling genomförs. Koppla ihop inomhus och utomhusenhet innan kraftmatningen ansluts. Innan huvudströmmen kopplas till enheten, lokalisera fasen (L) och nollan (N) och genomför sedan kopplingarna enligt elschemat. Notera: Alla elektriska anslutningar som genomförs på fältet ligger på installatörens ansvar. 1. Anslutningskabel, inomhus och utomhusenhet (ansluts på fältet) 2. Huvudström anslutningskabel (ansluts på fältet) Värmepump Värmepumpsystem S1 S2 Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Jord 1 Anslutningskabel, inom och utomhusdel (ansluts på fältet) L N R Fas Nolledare Fas, anslutning inomhus utomhusdel 2 Anslutningskabel, kraftmatning (ansluts på fältet) 1 Inomhusdel C Y O Nolledare, anslutning, inomhus utomhusdel Förreglingskontakt, kompressor Reglering, reverseringsventil (endast värmep.) 2 Utomhusdel 3 Huvudbrytare W2 Avfrostningssignal (endast värmepump) 14 4 Trög säkring eller automatsäkring (se "Elektriska data")

17 Elektriska data (1) Endast kyla Startström (2) Nominella villkor 230 V 50Hz ISO /T1 Kyla Inomh. 27 C d.b 19 C w.b Utomh. 35 C d.b 24 C w.b Tillförd eleffekt Kraftmatning, Värme anslutning Trög säkring gl typ Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /T1 Inomh 32 C d.b 23 C w.b. Utomh. 43 C d.b 32 C w.b Nominella villkor 230 V 50 Hz ISO /Hög + Inomh.20 C d.b 15 C w.b Utomh. 7 C d.b 6 C w.b Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /Hög + Inomh. 27 C Utomh. 24 C d.b 18 C w.b Kabelarea (34) Värmepump Anmärkningar: 1. Data gäller endast utomhusaggregat 2. Startstömmen varar vanligtvis kortare än 1 sek 3. Den kabelarea som anges gäller för standardapplikation med en kabellängd upp till 15 m och vid ett tryckfall som ej överskrider 3%. För specifika villkor och längre kabel måste spänningsfallet kontrolleras och det kan bli nödvändigt att använda en större storlek. Vid dimensionering av kabel skall hänsyn tas till strömförbrukningen vid toppvillkor vid högsta förväntade temperatur för installationen. 4. Om inomhusdelen är utrustad med elektrisk värme, titta i manualen för denna för att få rätt dimensionering av kabeln. Kabelarea, anslutningskabel, inom och utomhusenhet mm² Endast kyla (1) Värmepump (2) (1) (2) (RCY) kabel typ A05 RNF Storlek 1824 (RCY) kabel typa07 RNF Storlek (RC) kabel typ A07 RNF (2 x 1) (YOW2) kabel typ A05 RNF (3 x 1) (S1S2) kabel typ A05 RNF (2 x 0,75) Notera: Efter det att anslutningarna genomförts, återställ höljet till elskåpet. 15

18 Pump Down Pump Down är en process vars syfte är att samla hela systemets köldmedium i utomhusenheten. Åtgärden måste genomföras innan frånkoppling av köldmedierör för att undvika risken för läckage av köldmedium ut i atmosfären. Stäng vätskeventilen med en 7 mm sexkantsnyckel. Sätt systemet i kylläge med hög fläktdrift. (Kompressorn startar omedelbart, förutsatt att tre minuter förflutit sedan det senaste stoppet.) Efter 2 minuters drift, stäng sugventilen med samma nyckel. Stäng av systemet och slå ifrån huvudströmmen. Koppla ur rören. Efter urkoppling, skydda ventilerna och rörändarna från damm. Kontroll av köldmediefyllning Denna kontroll är nödvändig efter en köldmedieläcka orsakad av felaktig anslutning eller efter byte av kompressor. Den bästa metoden för korrekt påfyllning av köldmedium är att totalt tömma köldmediekretsen genom att använda en återvinningsutrustning för köldmedium. Fyll sedan med exakt den köldmediekvantitet som står på enhetens märkplåt. Detta kan genomföras med påfyllningsutrustning av typen Dialacharge. Den ovan nämnda metoden måste användas för värmepumpssystem som arbetar i värmeläge, då det under vintern kan råda driftstörningar (fruset utomhusbatteri) som hindrar stabila driftsvillkor. Följaktligen måste köldmediefyllningen kontrolleras. I kylsystem, eller för värmepumpar som arbetar i kylläge, kan kontrollen av köldmediefyllning genomföras med hjälp av överhettningsmetoden: detta är endast möjligt om den omgivande temperaturen överstiger 15 C Överhettning C 2. Inkommande torr temperatur, kondensor C 3. Inkommande våt temperatur, förångare C 16

19 Överhettningsmetoden Kontrollera temperaturen vid de punkter som visas i illustrationen: Te (förångningstemperatur) med manometer Ta (suggastemperatur) kontakttermometer. Överhettning (TaTe) skall överensstämma med tabellvärdet ± 2 C. Om överhettningen ligger utanför de visade värdena, genomför följande: Om överhettningen är lägre än tabellvärdet, är köldmediefyllningen för stor eller så är luftmängden som passerar genom förångarbatteriet (inomhusenhet) otillräcklig. Om överhettningen är högre än tabellvärdet så är köldmediefyllningen otillräcklig eller så är expansionsdonet (expansionsventil eller kapillärrör) tilltäppt. Genom att ha kännedom om den inkommande lufttemperaturen till kondensorbatteriet är det möjligt att bestämma överhettningens korrekta värde, som bör finnas vid kompressorns inlopp. Vänta i ungefär 5 minuter efter det att köldmedium har tillsatts eller tagits bort; om klimatet i rummet eller om kondensorns inkommande lufttemperatur ändras under påfyllningsproceduren måste mätningen göras om. Endast kylenhet Gas Vätska + gas Vätska Kontroll av köldmediefyllning Värmepump Kylcykel Gas Vätska + gas Vätska Kylcykel Värmecykel 1 = Utomhusenhetens batteri Värmecykel 2 = Inomhusenhetens batteri Kontroll av köldmediefyllning 17

20 Enhetens underhåll Följande underhållsåtgärder måste utföras av kvalificerad personal. Rengöring av batteri Vid behov, genomför följande åtgärder för mer noggrann rengöring av batteriet: Slå ifrån huvdströmmen. Avlägsna enhetens översta hölje genom att lossa på skruvarna. Rengör batteriet noga med en dammsugare, börja längst in och arbeta utåt. Använd även dammsugaren för att ta bort damm på insidan av fläktenheten och rotorbladen. Skada ej bladen, då det kan leda till framtida vibrationer och oljud. Sätt tillbaka enhetens hölje och drag åt skruvarna. Efter en längre avstängningsperiod och vid igångsättning (endast för värmepumpsmodeller). Slå till systemet genom att sätta huvudbrytaren i läge ON (på) utan att starta enheten (fjärrkontrollen skall vara i OFFläge). Koppla inte ur huvudströmbrytaren under enhetens driftsäsong. 18

21 Felsökning Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1), vacuumsug och återfyll. Kompressorn är kontinuerligt i drift: Utomhusdelens kompressor och fläkt startar ej: Enheten har ingen ström: kontrollera huvudströmmens anslutningar. Huvudbrytaren OFF (avstängd): kontrollera och sätt den i ONläge. Huvudbrytarens säkringar trasiga: ersätt Vänta i 3 minuter: kompressorcykelskyddet är aktiverat. Högtryckspressostaten (tillbehör) öppen: kontrollera och eliminera orsaken. För låg huvudspänning Lösa eller felaktiga elektriska anslutningar: kontrollera och reparera. Kompressorn startar inte, men utomhusfläkten är igång: Kompressorns elektriska anslutningar är lösa eller felaktiga: kontrollera och reparera Kompressor utbränd, skuren eller avstängd p g a aktiverad skyddsutrustning: finn orsaken och ersätt kompressorn om nödvändigt. Defekt driftkondensator (enfasmodeller): ersätt Kompressorn startar, men stannar p g a övertemperaturskyddet (förutom de stopp som orsakas av termostatens normala funktion): Felaktig köldmediefyllning (för hög eller för låg) alternativt luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Felaktig huvudspänning (för hög eller för låg). Hinder framför kondensorbatteriet (utomhus eller inom hus vid värmepumpsdrift): avlägsna hindret. Utomhusfläkt avstängd: kontrollera orsaken och reparera. Defekt driftskondensator: kontrollera och ersätt Fel på enhetens inomhustermostat; ersätt Tilltäppt köldmediekrets: kontrollera och tag bort hinder Fel på värmepumpmodellens reverseringsventil: ersätt Kompressorn är för liten för det aktuella luftkonditioneringsbehovet. Den inställda inomhustemperaturen är för låg (vid kylning) eller för hög (vid uppvärmning, värmepumpsmodell). Kontrollera temperaturinställningen. För lite köldmediefyllning; kontrollera och tillsätt köldmedium. Kompressorns ventiler trasiga: ersätt kompressor Luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Hinder vid luftintag eller smutsiga inomhusfilter: avlägsna hinder eller rengör filter. Frekvent isbildning på utomhusbatteriet (under uppvärmning på värmepumpsenheter): Utomhusfläkten har stannat: kontrollera orsaken och reparera. Felaktiga elektriska anslutningar i avfrostningskretsen: kontrollera de elektriska anslutningarna och reparera. För högt kondenseringstryck: Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Defekt kondensorfläkt (utomhus eller inomhus, vid värmepumpsdrift): ersätt För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida). Luft eller någon annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. För lågt kondenseringstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium. Defekta kompressorventiler: ersätt kompressor Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Inomhusenhetens luftfilter är smutsiga: rengör För högt förångningstryck: Defekta kompressorventiler: ersätt Den interna högtryckspressostaten är öppen: kontrollera orsaken och reparera. 19

22 För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nedan). Defekt reverseringsventil (på värmepumpsmodeller) eller inre läcka: byt ut. För lågt förångningstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium Förångarbatteriet (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell) är täckt med is: se nedan följande punkter. Luftcirkulationen är ej tillräcklig (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell): kontrollera orsaken och reparera. Expansionsutrustningen eller sugledningen är tilltäppt: kontrollera och reparera. Utomhusfläkten stannar inte under avfrostningsperioder (under uppvärmning på värmepumpsmodeller): kontrollera elektriska anslutningar. Defekt avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): ersätt. Fel på kontakten mellan rör och avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): kontrollera och reparera. Defekt relä eller avfrostningstimer: ersätt Utomhusfläkten cyklar på grund av övertemperaturskyddet: Defekt fläktkondensator: ersätt Lösa elektriska anslutningar: kontrollera anslutningar. Fläktens axellager kärvar: kontrollera och reparera. Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nedan), vacuumsug och återfyll. Öppet avfrostningsrelä (uppvärmning vid värmepumpsmodeller): ersätt. Anmärkning 1: Släpp inte ut köldmedium i atmosfären: använd speciell återvinningsutrustning för köldmedium. *** 20

23 Tillbehör Beskrivning Artikelnummer Väggkonsol PTC startkit Kit, elektr. värme, dräneringskärl (1) Kit, elektr. värme, dräneringskärl Anmärkning (1): Obligatoriskt i klimat där utomhustemperaturen förväntas understiga 0 C. IMQ certifiering Detta luftkonditioneringsaggregat är IMQ certifierat. Utomhusenhet Modeller endast kyla Inomhusenhet Utomhusenhet Värmepumpsmodell Inomhusenhet 21

24 Extra information angående installation Endast kyla Värmepump Utomhusenhet Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet 1 Temperaturgivare 5 Vevhusvärmare 2 Högtryckspressostat 6 Tryckuttag 3 Pressostat, köldmedieförlust 7 Högtryckspressostat (07 12 A/C) 4 Frysskyddstermostat 8 Högtryckspressostat (18 A/C) 38GLS/YLS är konstruerade för att arbeta i nordeuropeiska klimat. Dessa modeller kännetecknas av 5 siffror och bokstaven "S" i serienumret. Modeller med köldmediet R410A kännetecknas av 8 siffror och bokstaven "G" i serienumret. Aggregaten är från fabrik utrustade med elektronisk kondensortrycksreglering (HPC) och med högtryckspressostat (HIP) samt pressostat som bryter vid brist på köldmedium (LRPS) och vevhusvärmare. Driftsområde Minimal omgivningstemperatur 15 C Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsbegränsningar min. 198 V max. 264 V Egenskaper HPC och HIP extern manuell återställning. Elektronisk kondensortrycksreglering för lågtemperatur för monosplit. Kretskort, klätt med isolering, snabbkopplingsplint, anslutningsplint för värmepump. 22 Kondensortrycksregleringen möjliggör drift i kylläge ned till 15 C och håller alltid kondenseringstemperaturen över 41 C 42 C. Kondensortrycksregleringen känner automatiskt av om eventuellt värmeläge är aktivt och sätter utomhusdelens fläktmotor i full drift. HIP Högtryckspressostat, inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet, manuell återställning via den trådlösa fjärrkontrollen. Börvärde Öppen vid 42 bar (610 psig) tryck Sluten vid 30,0 bar (420 psig) tryck LRPS Pressostat som bryter vid brist på köldmedium. Inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet. När högtrycksidan faller under 3,45 bar (köldmediebrist), startar ej kompressorn. Börvärde öppen vid 3,45 bar (50 psig) tryck stängd vid 6,5 bar (95 psig) tryck

25 Kondensortrycksreglering: Koppling från temperaturgivare till kretskort Kondensortrycksreglering och extern, manuell återställning av högtryckspressostat Konfiguration Kondensortrycksregleringen består av två delar: PCB, med elektroniska komponenter och snabbkopplingsplintar. Temperaturgivare, komplett med 500 mm koppling. För att underlätta för användaren är högtryckspressostaten inställd på automatisk återställning. Manuell återställning sker via den trådlösa fjärrkontrollen. Driftsläge Full spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig över börvärdet plus halva det proportionella bandet (fabriksinställt), så är utgående spänning till motorn 97% eller mer av den tillförda spänningen. Låg spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig under börvärdet minus halva det proportionella bandet, så är utgående spänning till motorn fixerad till 125 V. Direktstart När varje kompressor startar spänningsätts fläktmotorn i 3 sekunder. Proportionella bandet Reglerfunktionen känner direkt av förändringar i vätskeledningens temperatur och varierar den utgående spänningen, vilket ökar eller minskar fläktmotorns hastighet. Temperaturinställning Proportionella bandet Lägsta utgående spänning Inställning Direktstart Börvärde +11/11 C 125 V Kondensortrycksregleringen är fabriksinställd på 42 C. 3 sek Återställning av högtryckspressostat Om högtryckspressostaten har löst ut och utomhusdelen har stannat kan återstart ske via den trådlösa fjärrkontrollen. Elpanelen är försedd med reläer som förhindrar att enheten startar innan den trådlösa fjärrkontrollen stängts av. När trycket sjunker under 30 bar (420 psig) är det möjligt att starta aggregatet via fjärrkontrollen. Felsökning Se stycket "Felsökning" sid 19. Anmärkning: Om aggregatet startas för första gången efter flera timmars uppehåll vid en temperatur på 15 C eller lägre, med låg spänning (198 V) kan högtryckspressostaten HIP slå ifrån enheten. I sådana lägen kan aggregatet återställas med den infraröda fjärrkontrollen. 23

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem.

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem. Värmepumpar Kyla & värme Golvmonterad enhet F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL» Komfortabelt värmesystem» Inverterteknik» Samma sköna känsla i hela rummet» Flexibel installation» Låg ljudnivå www.daikin.se

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009 DS169:1009 Serviceguide Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I Innehåll: Felsökning s.1-5 Elschema s.6-7 Givare s.9-11 Installationen s.12-13 Garantivillkor s.14 Felsökning Fel: Orsak: Åtgärd: Brytare eller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer