Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS"

Transkript

1 Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning

2 Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier 38GL GLS/38YLYLS med Puron 1fas. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare:

3 Innehåll Sid Allmän information... 2 Pump Down...16 Installationsschema... 3 Överhettningsmetoden...17 Dimensioner och vikter... 4 Enhetens underhåll...18 Anslutningar... 6 Felsökning...19 Val av installationsplats... 7 Tillbehör...21 Köldmedieanslutningar IMQcertifiering...21 Driftsgränser Extra information Elektriska anslutningar angående installation...22 VIKTIG INFORMATION! R410A köldmediet arbetar vid 5070% högre tryck än R22. Försäkra dig om att serviceutrustning och ersättningskomponenter är konstruerade för drift med R410A. R410A köldmediecylinder är rosa till färgen. R410A köldmediecylindrarna har ett vätskeståndsrör, som gör att cylindern kan stå upprätt för direkt påfyllning av vätska. System med R410A skall fyllas med köldmedium i vätskefas. Använd en strypning i manometerstället för att förånga köldmediet innan det förs in i aggregatet. R410A skall, i likhet med andra HFCköldmedier, endast användas med de kompressoroljor som tillverkaren valt ut. Se tabellen nedan. Vacuumpumpen har ej tillräcklig kapacitet för att avlägsna fukt från oljan. POE oljor absorberar snabbt fukt. Exponera inte olja i atmosfären. Låt ej systemet komma i kontakt med atmosfären medan det befinner sig under vacuum. När systemet skall öppnas för service, bryt vacuumet med torrt kväve och ersätt filtertorkarna. Låt ej R410A komma ut i atmosfären. Kombinera detta aggregat endast med de inomhusdelar som specificeras nedan i tabellen (tabell 1). Aggregatstorklek Oljetyp Antal cc Torkare redan installerad på enhetens vätskeledning PVE PVE HAB POE Ej nödvändigt En nödvändigt Ej nödvändigt Ja Tabell 1 Modell endast kyla Värmepumpsmodell HiWall Cassette Konsol Satellite Kraftmatning 38GLS07G703EC40 38GLS09G703EC40 38GLS12G703EC40 38GLS18G703EC40 38GLS24G703EC40 38YL09G703EJ40 42HWS07 42HWS09 42HWS09G 42HWS12 42HWS18 42HWS24 40GKX12 40GKX18 40GKX24 42VKX12 42VKX18 42VKX24 40JX09 40JX12 40JX18 40JX V 50 HZ 1

4 Allmän information Enhetens installation Läs noga igenom denna drift och skötselinstruktion innan installation påbörjas. Installationen skall utföras av en kvalificerad kyltekniker. Följ den ordning som installationsschemat nedan visar. Följ alla nationella säkerhetsföreskrifter. Försäkra dig om att en jordkabel med tillräcklig dimension är väl ansluten. Kontrollera att spänning och frekvens på huvudström motsvarar de uppställda kraven: tillgänglig kraftmatning måste ha kapacitet att driva även andra apparater som ansluts till samma ledning. Försäkra dig också om att alla nationella säkerhetsföreskrifter gällande huvudkretsens kraftmatning har följts. Kraftmatningen måste anslutas till utomhusenheten för modell 38GL/YL, storlek 15, 18 och 24. Anslut inomhus och utomhusenheterna med kopparrör som ansluts på fältet genom flarekoppling. Använd endast isolerade heldragna köldmedierör som är avfettade och avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 300 kpa. Använd aldrig vattenledningsrör av koppar. Prova systemet noga efter installation och förklara alla systemfunktioner för ägaren. Lämna denna drift och skötselinstruktion hos ägaren så att den kan användas vid framtida serviceåtgärder. Använd endast denna enhet på fabriksgodkända applikationer: enheten är avsedd för installation utomhus. Denna drift och skötselinstruktion beskriver installation av utomhusenhet i ett splitsystem. Systemet består av två enheter och är tillverkat av Carrier Villasanta (Italien). Konsultera Carrier eller en kvalificerad kyltekniker innan enheten ansluts till en utomhusdel av annat märke. Ihopkoppling av enheter med olika styrsystem kan orsaka allvarlig skada och medföra att garantin blir ogiltig. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit på grund av ej godkända kopplingar. Tillverkaren ifrånsäger sig allt ansvar för skada som uppstått p g a ändringar eller fel i el och köldmedieanslutningar. Om installationsanvisningarna ej följts eller om enheten använts under andra förhållanden än de som visas i tabell Driftsgränser (sid 13) blir följden att garantin förklaras ogiltig. Försummelse av de elektriska säkerhetsföreskrifterna kan orsaka brandrisk i händelse av kortslutning. Kontrollera att enheten inte fått skador under transporten. Skulle skada upptäckas, kontakta omedelbart transportföretaget. Använd inte eller installera skadad utrustning. I händelse av något fel, stäng av enheten, slå ifrån huvudströmmen och ta kontakt med en kvalificerad kyltekniker. Underhållsåtgärder på köldmediekretsen får endast utföras av kvalificerad personal. Varning! Slå ifrån huvudströmmen innan service utförs eller innan någon intern del på enheten skall åtgärdas. 2

5 Installationsschema START Välj installationsplats och inspektera sedan platsen. Installera inomhusenheten (se manualen för inomhusinstallation) Installera utomhusenheten Anslut köldmediekretsen och dräneringsröret för kondensvatten. Anslut de elektriska ledningarna mellan inomhus och utomhusenhet. Anslut systemet till kraftmatningen: jordkabeln måste kopplas in innan övriga elektriska anslutningar. Systeminställningar (se manual för inomhusinstallation) Genomför driftstester (se manual för installation av inomhusenhet) Förklara systemdriften för ägaren och lämna skriftliga instruktioner. SLUT 3 Sid 3

6 Dimensioner och vikter Tabell II: Max. tillförd eleffekt (1) Tillförd eleffekt Kyla Värme Trög säkring, gl typ, A Kabelarea Värmepump Notera: Aggregatet är avsett för utomhusinstallation. 1) Data refererar endast till utomhusenhet 4

7 Utrymmeskrav Systemfyllning Storlek Märkplåt Lämplig upp till Extra fyllning Extra fyllning (g) med 42VKX inomhusenhet Endast kyla 1015 Värmepump 5

8 Anslutningar 1 = Utomhusenhet 2 = Inomhusenhet 3 = Höjdskillnad Tabell III: Anslutningar Modell Modell Modell Modell Maximal höjdskillnad 5 m 5 m 10 m 15 m Maximal rörlängd 15 m 15 m 30 m 40 m (Minsta möjliga antal rörböjar) Köldmediefyllning Inget köldmedium behöver tillsättas för rörlängd upp till max 6 m max 8 m max 8 m max 8m För längre rör, tillsätt köldmedium, gram/meter Nominell minimal tjocklek enligt följande: Rördiameter, tum mm Minimum nominell tjocklek (mm) 1/4" 6,35 mm 0,80 3/8" 9,52 0,80 1/2" 12,7 0,80 Rördiameter Rördiameter Modell Gas Vätska Gas Vätska (Suggas) (Vätska) (Suggas) (Vätska) mm tum ,52 6,35 3/8" 1/4" ,7 6,35 1/2" 1/4" 24 12,7 6,35 1/2" 1/4" 6 Använd endast graderade köldmedierör (Cu DHP typ i enlighet med ISO 1337), heldragna, avfettade, avoxiderade och lämpliga för driftstryck på minst 4200 kpa och med ett sprängningstryck på kpa. Använd under inga omständigheter vanliga vattenledningsrör av koppar.

9 Val av installationsplats Undvik följande installationsområden: Direkt solljus Alltför nära elelement, ånga eller brandfarlig gas Speciellt smutsiga områden Rekommendationer Välj en plats som är vindskyddad. Välj en plats som är skyddad från direkt solljus Välj ett område där luftutsläpp och ljud från enheten inte stör grannskapet. Golvkonstruktionen måste vara tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt och för att minimera spridning av vibrationer. Välj en plats som inte blockerar gångvägar eller dörrar. När det gäller värmepumpsmodeller måste enheten höjas ovanför markplanet. Välj en plats där kraven på fria utrymmen runt enheten kan uppfyllas. Se till att enheten är tillräckligt upphöjd för att stå skyddad mot förväntat snödjup. Varning: undvik att......koppla ur köldmedieanslutningarna efter installation: det kan orsaka läckage av köldmedium....ansluta dräneringsrören till utomhusenheten. 7

10 Undvik att......utsätta aggregatet för direkt vind....blockera luftutsläpp och luftintag eller sätta något hinder alltför nära enheten (se de minimala utrymmeskraven)....ha multipel installation där enheterna är vända mot varandra.....endast bitvis isolera anslutningsrören, vilket orsakar kondensdropp. 8

11 ...låta droppandet ske på gångvägar....installera på gräsunderlag eller mjuka underlag (i sådana fall bör en solid grund anläggas)....att ha exceptionellt höga höjdskillnader mellan inomhus och utomhusenhet (se tabell, sid 6 Anslutningar )...ha onödiga böjar på anslutningsrören....ha exceptionellt långt avstånd mellan inomhus och utomhusenheten (se tabell Anslutningar, sid 6) 9

12 Undvik att......ha lösa elektriska anslutningar...att platta till eller göra alltför snäva böjar på köldmedieoch dräneringsrören....att smutsa ner rörändar...att låta rören bli våta före anslutning. 10

13 Köldmedieanslutningar Flarekoppling av rörändar Avlägsna skyddskåporna från kopparrörens ändar. Rikta röret nedåt, skär av till önskad längd och ta bort ev grader med hjälp av en brotsch. Avlägsna flaremuttrarna från enhetens anslutningar och placera dem på rörändarna. Flarekoppla röret med hjälp av flareverktyget. Flarekopplingens ändar får inte ha några utstående kanter och väggarna måste vara lika. Enheten kan installeras på golvet...eller på väggen genom att konsoler används. 11

14 Anslut rören i enlighet med de gränser som visas i tabell Anslutningar, sid 6. Smörj rörändarna och flarekopplingens gängor med antifrys olja. Drag åt anordningen ett par varv med fingrarna och drag sedan åt ytterligare med en fast nyckel. Använd de vridmoment som tas upp i tabellen nedan. När så behövs, måste enheten fyllas med extra köldmedium. Den extra fyllningen kan tillsättas med hjälp av en köldmediecylinder som är ansluten till en 1/2" tums schraderventil på sugledningens avstängningsventil. Fyllningen får endast tillsättas när enheten går i kylläge. Om köldmediecylindern används måste den hållas i upprätt läge (vänd den aldrig upp och ner). Den tillsatta köldmediemängden är densamma som skillnaden mellan cylinderns vikt, före och efter åtgärden. Anslutning till enhet Ej tillräckligt åtdragna kopplingar kan orsaka gasläckor. För hårt åtdragen utrustning skadar rörens flarekoppling och orsakar gasläckor. Rördiameter Åtdragsmoment Nm 6, 35 mm (1/4 mm) , 52 mm (3/8 ) ,7 mm (1/2 ) Skiftnyckel eller momentnyckel Innan vaccuumsugning skall systemet läcksökas med Nitrogen plus för att försäkra att alla kopplingar är täta. Avluftning Använd endast en vacuumpump för att avlufta rören.använd ALDRIG enhetens köldmediegas för att avlufta anslutningsrören. Inget extra köldmedium har tillsatts enheten för detta syfte. Avlägsna skyddskåporna från två och trevägsventilerna. Skapa ett vacuum med hjälp av en vacuumpump som är ansluten till serviceanslutningen på sugledningens avstängningsventil, vilket visas i skissen. Avstängningsventilerna hålls helt stängda tills ett vacuum på 0,375 m Hg har uppnåtts. Öppna nu tvåvägsventilen i 3 sekunder, stäng den sedan snabbt för att kontrollera att inga läckor uppstått. Efter läcksökningen, öppna två och trevägsventilerna helt. Sätt tillbaka kåporna och genomför läcksökning. 2. Trevägsventil 3. Schraderventil 4. Ventilkåpa 5. Nålventil 6. Tvåvägsventil 7. Sexkantsnyckel, 7 mm 8. Gasledning (stor diameter) 9. Vätskeledning (liten diameter) 10. Serviceanslutning 11. Inomhusenhet 12. Utomhusenhet 13. Vacuumpump 12

15 När alla anslutningar fullbordats, genomför läcksökning genom att stryka på såpvatten vid anslutningarna. Linda slutligen in alla anslutningar med kondensisolering och dra åt genom att använda tejp, utan att lägga alltför mycket tryck på isoleringen. Reparera och täck över alla eventuella sprickor i isoleringen. Fäst ledningarna på vägg. 14. Rör 15. Rörisolering 16. Fastsättningstejp Tabell: Driftsgränser (1) Kyla (2) Maximalvärden Utomhustemperatur 43 C Inomhustemperatur 32 C torr temp.; 23 C våt temp. Minimalvärden Utomhustemperaur 15 C (4) Inomhustemperatur 21 C torr temp.; 15 C våt temp. Värme (3) Maximalvärden Utomhustemp. 24 C torr temp.; 18 C våt temp. Inomhustemperatur 27 C torr temp. Minimalvärden Utomhustemp. 15 C torr temp.; 17 C våt temp. Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsgränser min. 198 V max 264 V. Notera: 1. Data för utomhusenhet. 2. Enligt ISO /T1 3. Enligt ISO /Hög+ 4. För lägre temperaturer, använd lågtemperaturtillsats upp till 15 C. Varning: Under värmepumpsdrift kommer enheten att genomgå flera avfrostningscykler för att förhindra att isbildning uppstår på utomhusenheten vid låga temperaturer. Under dessa cykler, reduceras fläktens hastighet automatiskt och den kan ej ändras förrän avfrostningscykeln fullbordats. Elektriska anslutningar I några fall kan systemets kraftanslutning genomföras på inomhusenheten. Kontrollera i inomhusenhetens manual om detta är möjligt. Tag bort elskåpets hölje. Anslut ledningarna enligt elschemat och drag åt ordentligt. 13

16 Endast kylenhet Viktigt: Anslut jordkabeln innan någon annan elektrisk koppling genomförs. Koppla ihop inomhus och utomhusenhet innan kraftmatningen ansluts. Innan huvudströmmen kopplas till enheten, lokalisera fasen (L) och nollan (N) och genomför sedan kopplingarna enligt elschemat. Notera: Alla elektriska anslutningar som genomförs på fältet ligger på installatörens ansvar. 1. Anslutningskabel, inomhus och utomhusenhet (ansluts på fältet) 2. Huvudström anslutningskabel (ansluts på fältet) Värmepump Värmepumpsystem S1 S2 Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Temperatursensor, utomhusbatteri (endast värmepump) Jord 1 Anslutningskabel, inom och utomhusdel (ansluts på fältet) L N R Fas Nolledare Fas, anslutning inomhus utomhusdel 2 Anslutningskabel, kraftmatning (ansluts på fältet) 1 Inomhusdel C Y O Nolledare, anslutning, inomhus utomhusdel Förreglingskontakt, kompressor Reglering, reverseringsventil (endast värmep.) 2 Utomhusdel 3 Huvudbrytare W2 Avfrostningssignal (endast värmepump) 14 4 Trög säkring eller automatsäkring (se "Elektriska data")

17 Elektriska data (1) Endast kyla Startström (2) Nominella villkor 230 V 50Hz ISO /T1 Kyla Inomh. 27 C d.b 19 C w.b Utomh. 35 C d.b 24 C w.b Tillförd eleffekt Kraftmatning, Värme anslutning Trög säkring gl typ Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /T1 Inomh 32 C d.b 23 C w.b. Utomh. 43 C d.b 32 C w.b Nominella villkor 230 V 50 Hz ISO /Hög + Inomh.20 C d.b 15 C w.b Utomh. 7 C d.b 6 C w.b Toppvillkor 198 V 50Hz ISO /Hög + Inomh. 27 C Utomh. 24 C d.b 18 C w.b Kabelarea (34) Värmepump Anmärkningar: 1. Data gäller endast utomhusaggregat 2. Startstömmen varar vanligtvis kortare än 1 sek 3. Den kabelarea som anges gäller för standardapplikation med en kabellängd upp till 15 m och vid ett tryckfall som ej överskrider 3%. För specifika villkor och längre kabel måste spänningsfallet kontrolleras och det kan bli nödvändigt att använda en större storlek. Vid dimensionering av kabel skall hänsyn tas till strömförbrukningen vid toppvillkor vid högsta förväntade temperatur för installationen. 4. Om inomhusdelen är utrustad med elektrisk värme, titta i manualen för denna för att få rätt dimensionering av kabeln. Kabelarea, anslutningskabel, inom och utomhusenhet mm² Endast kyla (1) Värmepump (2) (1) (2) (RCY) kabel typ A05 RNF Storlek 1824 (RCY) kabel typa07 RNF Storlek (RC) kabel typ A07 RNF (2 x 1) (YOW2) kabel typ A05 RNF (3 x 1) (S1S2) kabel typ A05 RNF (2 x 0,75) Notera: Efter det att anslutningarna genomförts, återställ höljet till elskåpet. 15

18 Pump Down Pump Down är en process vars syfte är att samla hela systemets köldmedium i utomhusenheten. Åtgärden måste genomföras innan frånkoppling av köldmedierör för att undvika risken för läckage av köldmedium ut i atmosfären. Stäng vätskeventilen med en 7 mm sexkantsnyckel. Sätt systemet i kylläge med hög fläktdrift. (Kompressorn startar omedelbart, förutsatt att tre minuter förflutit sedan det senaste stoppet.) Efter 2 minuters drift, stäng sugventilen med samma nyckel. Stäng av systemet och slå ifrån huvudströmmen. Koppla ur rören. Efter urkoppling, skydda ventilerna och rörändarna från damm. Kontroll av köldmediefyllning Denna kontroll är nödvändig efter en köldmedieläcka orsakad av felaktig anslutning eller efter byte av kompressor. Den bästa metoden för korrekt påfyllning av köldmedium är att totalt tömma köldmediekretsen genom att använda en återvinningsutrustning för köldmedium. Fyll sedan med exakt den köldmediekvantitet som står på enhetens märkplåt. Detta kan genomföras med påfyllningsutrustning av typen Dialacharge. Den ovan nämnda metoden måste användas för värmepumpssystem som arbetar i värmeläge, då det under vintern kan råda driftstörningar (fruset utomhusbatteri) som hindrar stabila driftsvillkor. Följaktligen måste köldmediefyllningen kontrolleras. I kylsystem, eller för värmepumpar som arbetar i kylläge, kan kontrollen av köldmediefyllning genomföras med hjälp av överhettningsmetoden: detta är endast möjligt om den omgivande temperaturen överstiger 15 C Överhettning C 2. Inkommande torr temperatur, kondensor C 3. Inkommande våt temperatur, förångare C 16

19 Överhettningsmetoden Kontrollera temperaturen vid de punkter som visas i illustrationen: Te (förångningstemperatur) med manometer Ta (suggastemperatur) kontakttermometer. Överhettning (TaTe) skall överensstämma med tabellvärdet ± 2 C. Om överhettningen ligger utanför de visade värdena, genomför följande: Om överhettningen är lägre än tabellvärdet, är köldmediefyllningen för stor eller så är luftmängden som passerar genom förångarbatteriet (inomhusenhet) otillräcklig. Om överhettningen är högre än tabellvärdet så är köldmediefyllningen otillräcklig eller så är expansionsdonet (expansionsventil eller kapillärrör) tilltäppt. Genom att ha kännedom om den inkommande lufttemperaturen till kondensorbatteriet är det möjligt att bestämma överhettningens korrekta värde, som bör finnas vid kompressorns inlopp. Vänta i ungefär 5 minuter efter det att köldmedium har tillsatts eller tagits bort; om klimatet i rummet eller om kondensorns inkommande lufttemperatur ändras under påfyllningsproceduren måste mätningen göras om. Endast kylenhet Gas Vätska + gas Vätska Kontroll av köldmediefyllning Värmepump Kylcykel Gas Vätska + gas Vätska Kylcykel Värmecykel 1 = Utomhusenhetens batteri Värmecykel 2 = Inomhusenhetens batteri Kontroll av köldmediefyllning 17

20 Enhetens underhåll Följande underhållsåtgärder måste utföras av kvalificerad personal. Rengöring av batteri Vid behov, genomför följande åtgärder för mer noggrann rengöring av batteriet: Slå ifrån huvdströmmen. Avlägsna enhetens översta hölje genom att lossa på skruvarna. Rengör batteriet noga med en dammsugare, börja längst in och arbeta utåt. Använd även dammsugaren för att ta bort damm på insidan av fläktenheten och rotorbladen. Skada ej bladen, då det kan leda till framtida vibrationer och oljud. Sätt tillbaka enhetens hölje och drag åt skruvarna. Efter en längre avstängningsperiod och vid igångsättning (endast för värmepumpsmodeller). Slå till systemet genom att sätta huvudbrytaren i läge ON (på) utan att starta enheten (fjärrkontrollen skall vara i OFFläge). Koppla inte ur huvudströmbrytaren under enhetens driftsäsong. 18

21 Felsökning Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1), vacuumsug och återfyll. Kompressorn är kontinuerligt i drift: Utomhusdelens kompressor och fläkt startar ej: Enheten har ingen ström: kontrollera huvudströmmens anslutningar. Huvudbrytaren OFF (avstängd): kontrollera och sätt den i ONläge. Huvudbrytarens säkringar trasiga: ersätt Vänta i 3 minuter: kompressorcykelskyddet är aktiverat. Högtryckspressostaten (tillbehör) öppen: kontrollera och eliminera orsaken. För låg huvudspänning Lösa eller felaktiga elektriska anslutningar: kontrollera och reparera. Kompressorn startar inte, men utomhusfläkten är igång: Kompressorns elektriska anslutningar är lösa eller felaktiga: kontrollera och reparera Kompressor utbränd, skuren eller avstängd p g a aktiverad skyddsutrustning: finn orsaken och ersätt kompressorn om nödvändigt. Defekt driftkondensator (enfasmodeller): ersätt Kompressorn startar, men stannar p g a övertemperaturskyddet (förutom de stopp som orsakas av termostatens normala funktion): Felaktig köldmediefyllning (för hög eller för låg) alternativt luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Felaktig huvudspänning (för hög eller för låg). Hinder framför kondensorbatteriet (utomhus eller inom hus vid värmepumpsdrift): avlägsna hindret. Utomhusfläkt avstängd: kontrollera orsaken och reparera. Defekt driftskondensator: kontrollera och ersätt Fel på enhetens inomhustermostat; ersätt Tilltäppt köldmediekrets: kontrollera och tag bort hinder Fel på värmepumpmodellens reverseringsventil: ersätt Kompressorn är för liten för det aktuella luftkonditioneringsbehovet. Den inställda inomhustemperaturen är för låg (vid kylning) eller för hög (vid uppvärmning, värmepumpsmodell). Kontrollera temperaturinställningen. För lite köldmediefyllning; kontrollera och tillsätt köldmedium. Kompressorns ventiler trasiga: ersätt kompressor Luft eller annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmediet (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. Hinder vid luftintag eller smutsiga inomhusfilter: avlägsna hinder eller rengör filter. Frekvent isbildning på utomhusbatteriet (under uppvärmning på värmepumpsenheter): Utomhusfläkten har stannat: kontrollera orsaken och reparera. Felaktiga elektriska anslutningar i avfrostningskretsen: kontrollera de elektriska anslutningarna och reparera. För högt kondenseringstryck: Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Defekt kondensorfläkt (utomhus eller inomhus, vid värmepumpsdrift): ersätt För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida). Luft eller någon annan ickekondenserbar gas i kretsen: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nästa sida), vacuumsug och återfyll. För lågt kondenseringstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium. Defekta kompressorventiler: ersätt kompressor Smutsigt eller blockerat utomhusbatteri: rengör eller avlägsna hinder. Inomhusenhetens luftfilter är smutsiga: rengör För högt förångningstryck: Defekta kompressorventiler: ersätt Den interna högtryckspressostaten är öppen: kontrollera orsaken och reparera. 19

22 För mycket köldmediefyllning: tappa ur lite köldmedium (se anmärkning 1, nedan). Defekt reverseringsventil (på värmepumpsmodeller) eller inre läcka: byt ut. För lågt förångningstryck: För liten köldmediefyllning: tillsätt köldmedium Förångarbatteriet (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell) är täckt med is: se nedan följande punkter. Luftcirkulationen är ej tillräcklig (inomhus eller utomhus, vid värmepumpsmodell): kontrollera orsaken och reparera. Expansionsutrustningen eller sugledningen är tilltäppt: kontrollera och reparera. Utomhusfläkten stannar inte under avfrostningsperioder (under uppvärmning på värmepumpsmodeller): kontrollera elektriska anslutningar. Defekt avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): ersätt. Fel på kontakten mellan rör och avfrostningstermostat (uppvärmning på värmepumpsmodell): kontrollera och reparera. Defekt relä eller avfrostningstimer: ersätt Utomhusfläkten cyklar på grund av övertemperaturskyddet: Defekt fläktkondensator: ersätt Lösa elektriska anslutningar: kontrollera anslutningar. Fläktens axellager kärvar: kontrollera och reparera. Expansionsutrustningen är tilltäppt eller täckt med is: tappa ur köldmedium (se anmärkning 1, nedan), vacuumsug och återfyll. Öppet avfrostningsrelä (uppvärmning vid värmepumpsmodeller): ersätt. Anmärkning 1: Släpp inte ut köldmedium i atmosfären: använd speciell återvinningsutrustning för köldmedium. *** 20

23 Tillbehör Beskrivning Artikelnummer Väggkonsol PTC startkit Kit, elektr. värme, dräneringskärl (1) Kit, elektr. värme, dräneringskärl Anmärkning (1): Obligatoriskt i klimat där utomhustemperaturen förväntas understiga 0 C. IMQ certifiering Detta luftkonditioneringsaggregat är IMQ certifierat. Utomhusenhet Modeller endast kyla Inomhusenhet Utomhusenhet Värmepumpsmodell Inomhusenhet 21

24 Extra information angående installation Endast kyla Värmepump Utomhusenhet Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet 1 Temperaturgivare 5 Vevhusvärmare 2 Högtryckspressostat 6 Tryckuttag 3 Pressostat, köldmedieförlust 7 Högtryckspressostat (07 12 A/C) 4 Frysskyddstermostat 8 Högtryckspressostat (18 A/C) 38GLS/YLS är konstruerade för att arbeta i nordeuropeiska klimat. Dessa modeller kännetecknas av 5 siffror och bokstaven "S" i serienumret. Modeller med köldmediet R410A kännetecknas av 8 siffror och bokstaven "G" i serienumret. Aggregaten är från fabrik utrustade med elektronisk kondensortrycksreglering (HPC) och med högtryckspressostat (HIP) samt pressostat som bryter vid brist på köldmedium (LRPS) och vevhusvärmare. Driftsområde Minimal omgivningstemperatur 15 C Kraftmatning Nominell enfasspänning 230 V 50 Hz Driftsbegränsningar min. 198 V max. 264 V Egenskaper HPC och HIP extern manuell återställning. Elektronisk kondensortrycksreglering för lågtemperatur för monosplit. Kretskort, klätt med isolering, snabbkopplingsplint, anslutningsplint för värmepump. 22 Kondensortrycksregleringen möjliggör drift i kylläge ned till 15 C och håller alltid kondenseringstemperaturen över 41 C 42 C. Kondensortrycksregleringen känner automatiskt av om eventuellt värmeläge är aktivt och sätter utomhusdelens fläktmotor i full drift. HIP Högtryckspressostat, inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet, manuell återställning via den trådlösa fjärrkontrollen. Börvärde Öppen vid 42 bar (610 psig) tryck Sluten vid 30,0 bar (420 psig) tryck LRPS Pressostat som bryter vid brist på köldmedium. Inlödad mellan utomhusbatteriet och expansionsdonet. När högtrycksidan faller under 3,45 bar (köldmediebrist), startar ej kompressorn. Börvärde öppen vid 3,45 bar (50 psig) tryck stängd vid 6,5 bar (95 psig) tryck

25 Kondensortrycksreglering: Koppling från temperaturgivare till kretskort Kondensortrycksreglering och extern, manuell återställning av högtryckspressostat Konfiguration Kondensortrycksregleringen består av två delar: PCB, med elektroniska komponenter och snabbkopplingsplintar. Temperaturgivare, komplett med 500 mm koppling. För att underlätta för användaren är högtryckspressostaten inställd på automatisk återställning. Manuell återställning sker via den trådlösa fjärrkontrollen. Driftsläge Full spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig över börvärdet plus halva det proportionella bandet (fabriksinställt), så är utgående spänning till motorn 97% eller mer av den tillförda spänningen. Låg spänning: När vätskeledningens temperatur befinner sig under börvärdet minus halva det proportionella bandet, så är utgående spänning till motorn fixerad till 125 V. Direktstart När varje kompressor startar spänningsätts fläktmotorn i 3 sekunder. Proportionella bandet Reglerfunktionen känner direkt av förändringar i vätskeledningens temperatur och varierar den utgående spänningen, vilket ökar eller minskar fläktmotorns hastighet. Temperaturinställning Proportionella bandet Lägsta utgående spänning Inställning Direktstart Börvärde +11/11 C 125 V Kondensortrycksregleringen är fabriksinställd på 42 C. 3 sek Återställning av högtryckspressostat Om högtryckspressostaten har löst ut och utomhusdelen har stannat kan återstart ske via den trådlösa fjärrkontrollen. Elpanelen är försedd med reläer som förhindrar att enheten startar innan den trådlösa fjärrkontrollen stängts av. När trycket sjunker under 30 bar (420 psig) är det möjligt att starta aggregatet via fjärrkontrollen. Felsökning Se stycket "Felsökning" sid 19. Anmärkning: Om aggregatet startas för första gången efter flera timmars uppehåll vid en temperatur på 15 C eller lägre, med låg spänning (198 V) kan högtryckspressostaten HIP slå ifrån enheten. I sådana lägen kan aggregatet återställas med den infraröda fjärrkontrollen. 23

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer