Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar"

Transkript

1 KALLELSE Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl Plats: R3-143, Utbildnings- och forskningssektionen, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Gordana Dodig-Crnkovic Ordförande Erik Janse Lärarrepresentant Björn Karlsson Lärarrepresentant Johan Sundström Lärarrepresentant Carina Söderlund Lärarrepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant Vakant Studeranderepresentant Anna-Karin Fornberg Utbildningsledare UKK Kristina Lundqvist Utbildningsledare IDT Eva Thorin Utbildningsledare EST, vice ordf Joakim Forsberg Extern ledamot Ove Nee Extern ledamot Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Jonas Lostelius Handläggare Julia McNamara Handläggare Michael Rogefelt Handläggare Fackliga företrädare: Henning von Platen SACO vakant OFR-S

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson (Beslut) 2. Fastställande av föredragningslista (Beslut) 3. Rapporter (Information) 4. Revidering av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem, ht-13 (Beslut) 5. Revidering av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem, ht-14 (Beslut) 6. Fastställande av utbildningsplan för masterprogram i innovation och design, ht-14 (Beslut) 7. Resultat från kursvärderingssystem med avseende på vt-13 (Information) 8. Programutbud för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska (Information) 9. Information om Universitetskanslersämbetets pågående kvalitetsutvärderingar - utvärderingsomgång 6 (Information)

3 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 1. Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse justerare enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3. Rapporter a) Utskottsordföranden rapporterar från senaste fakultetsnämndsammanträdet b) Studentkåren rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Förslag till beslut att notera informationen.

4 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 4. Revidering av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem från ht 2013 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 16 maj 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM02) där man vill göra ett byte av kurs. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att byta ut kursen Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp mot kursen Programmering, 7,5 hp för utbildning som startar från ht-13. att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i hållbara energisystem att gälla för utbildning som startar efter Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi EST och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare EST, administrativ chef EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering Bilaga2: Beslutspromemoria Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

5 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 5. Revidering av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem från ht 2014 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 16 maj 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM02) där man vill ändra behörighetskraven. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att den särskilda behörigheten ändras enligt bifogat förslag till ny utbildningsplan för utbildning som startar från ht-14. att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i hållbara energisystem att gälla för utbildning som startar efter Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi EST, stämts av med STC/antagningen och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Utbildningsledare EST, administrativ chef EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins önskemål om revidering (samma bilaga som till ärende 4) Bilaga2: Beslutspromemoria (samma bilaga som till ärende 4) Bilaga 3: Förslag till reviderad utbildningsplan

6 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 6. Fastställande av ny utbildningsplan för masterprogram i innovation och design från ht 2014 (internationellt) Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Fakultetsnämnden har beslutat att masterprogrammet i innovation och design ska få ges på engelska med start ht 2014, under förutsättning att utbildningsplan fastställs senast i samband med utskotts- och fakultetsnämndsmöten i augusti och september Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 31 juli 2013 inkommit med förslag på utbildningsplan för masterprogrammet i innovation och design (AMM06). Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att fastställa utbildningsplanen för masterprogrammet i innovation och design att gälla från ht-14, under förutsättning att akademi IDT senast den 3 oktober 2013 reviderar kursplanen för kursen Projektmetodik i innovation och design, 15 hp, med avseende på att lägga till Innovation och design som ytterligare ett huvudområde för kursen. Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi IDT och har därefter beretts av handläggare på utbildningsoch forskningssektionen. Delges Utbildningsledare IDT, administrativ chef IDT, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga1: Beslutspromemoria Bilaga 2: Förslag till ny utbildningsplan

7 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 7. Resultat från kursvärderingssystem med avseende på vt 2013 Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Jonas Lostelius Via det högskolegemensamma kursvärderingssystemet går det att göra omfattande datauttag över respondenternas svar. Det uttagna datamaterialet kan sorteras på olika nivåer (från akademi- till kurstillfällesnivå) och analyser på aggregerad nivå är möjliga. Mot bakgrund av fakultetsnämndens och utbildningsutskottens kvalitetsansvar presenteras resultat från kursvärderingssystemet med avseende på vt-13. Av resultaten framgår att anordnandegraden är fortsatt god och att i stort sett samtliga kurstillfällen är föremål för utvärdering via högskolans webbaserade enkätverktyg. Resultaten på aggregerad nivå visar att i regel så upprätthålls samma resultat som tidigare terminer. Fortsatt är det många som svarar nej på frågan om man under kursen fått information om resultat på tidigare kursvärderingar och vilka eventuella förändringar som tidigare resultat har lett till. Sju kurstillfällen med 50 procents svarsfrekvens, fler än fem svarande och lägre sammanfattande omdöme än 3,0 identifieras för vt-13. Givet att fakultetsnämnden vid sitt sammanträde den 30 maj 2013 beslöt att följa upp kursanalyser vid det sista sammanträdet 2013 har inte förekomsten av kursanalyser följts upp i föreliggande rapport. Föredragande: Föredras skriftligt. Förslag till beslut att notera informationen. Ärendets beredning Utbildnings- och forskningssektionen har bearbetat data från högskolans kursvärderingssystem. Delges Utbildningsledare vid samtliga akademier, avdelningschefer vid samtliga akademier. Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapport Resultat från kursvärderingssystem vt-13 Bilaga 2: Nytt frågebatteri från , svenska

8 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 8. Programutbud för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå och ska enligt rektors delegationsordning fatta beslut om programutbud och rekryteringsmål. Enligt den ordinarie tidplanen ska beslut om svenskt programutbud fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober Verksamheten ska utvecklas i överensstämmelse med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget och högskolans utbildningsutbud ska ligga i linje med forsknings- och utbildningsstrategi för (FUS), vilket bland annat innefattar att utbildningskvaliteten ska vara hög. Fakultetsnämndens utskott (med undantag av forskningsutskottet) ska bereda förslag till beslut om programutbud. Vid sammanträdena i augusti 2013 ska utskotten utifrån akademiernas önskemål om programutbud och ytterligare uppföljningsunderlag påbörja beredningen av ärendet. Utskottens beredning fortsätter vid sammanträdena i september och då ska förslag till utbudsbeslut till fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober 2013 läggas. Föredragande: Jonas Lostelius Förslag till beslut att notera informationen. Ärendets beredning Förfrågan om vilket programutbud som akademierna önskar och instruktioner för hur akademierna ska förfara för att lämna sina önskemål har skickats till akademiernas utbildningsledare med kännedom till bland annat akademichefer den 4 juni Akademiernas önskemål ska inkomma till utbildnings- och forskningssektionen senast den 20 september Av instruktionerna framgår att akademierna EST, IDT och UKK senast den 12 augusti 2013 ska ha inkommit med kommentarer av resultatet av sina åtgärdsplaner för stärkt studentrekrytering till ett antal program som akademierna lämnade i inställandeprocessen våren Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Styrkort Bilaga 3: Prognoser över arbetskraftsbalans Bilaga 4: Akademiernas kommentarer av resultatet av åtgärdsplaner för stärkt studentrekrytering

9 Nr 4: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar 9. Information om Universitetskanslersämbetets pågående kvalitetsutvärderingar utvärderingsomgång 6 Handläggare: Michael Rogefelt Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) utvärderar sedan januari 2011 svensk högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt särskild modell benämnd som Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Under hösten 2013 inleds utvärderingsomgång 6 vilken är den sista i det system som nu är aktuellt. Gällande MDH är examen inom huvudområdena informationsdesign, kammarmusik pedagogik, socialt arbete och specialpedagogik aktuella för utvärdering. Huvudområde och examen (av UKÄ benämnt som utbildning ) som har färre än 5 godkända självständiga arbeten för viss tidsperiod samt avvecklade examen utvärderas inte. Vid mötet delges ytterligare följande information: Utvärderingsmodellen i korthet Examen som berörs för utskottet (även examen med undantag) Intern granskning av självvärderingar utskottets uppdrag Preliminär tidplan Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att notera informationen.

10 Bilaga 1 till ärende 4 och 5 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Handläggare Eva Thorin, utbildningsledare teknik Önskemål om revideringar av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp HST önskar göra revideringar i utbildningsplanerna för ovanstående program från och med ht De föreslagna ändringarna handlar om ändrad behörighet, ändring av namn på värdakademi samt justering av kursnamn. De två senare ändringarna (namn värdakademi, namn kurs) gäller även från ht Ändrad behörighet Ändra behörighetskrav till: Examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng, vari ingår teknisk termodynamik, värmeöverföring, strömningslära. Grundläggande kunskap i miljövetenskap/teknik samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B. A completed Bachelor s degree from an institution of higher education of three years or more, equivalent to at least 180 credits and with a major in engineering, including Engineering thermodynamics, Heat transfer/thermal engineering, Fluid dynamics. Basic knowledge in Environmental science/engineering and 22.5 credits Mathematics/ Applied Mathematics. A TOEFL test result, with a minimum score of 575 with a TWE score of at least 4.5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt) or an IELTS test result with an overall band score of at least 6.5 and no band score below 5.5 or equivalent is required. Anledningen till önskemål till förändring är att många av de sökande till programmet har visat sig ha fel förskunskaper. Idag anges 90 hp energiteknik som krav och då elkraftsutbildningar utan termodynamik, strömningslära och värmeöverföring i vissa fall kan hänföras till energiteknik är förkunskaperna otydliga då den delen av energitekniken inte fungerar som förkunskap till programmet. Vikten av en teknisk bakgrund har också uppmärksammats i samband med kvalitetsutvärderingar. Osäkerhet kring studenternas möjligheter att uppfylla examensmål för en master i teknik utan en teknisk grundexamen har lett till förslag om att kräva en teknisk grundexamen. Den föreslagna formuleringen till nytt behörighetskrav har stämts av med STC/antagningen (Susan Sahlberg).

11 Bilaga 1 till ärende 4 och 5 Ändring av namn på värdakademi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling byts ut mot Akademin för ekonomi, samhälle och teknik I engelska texten (host school): The School of Sustainable Development of Society and Technology byts ut mot The School of Business, Society and Engineering Justering av kursnamn Kursen Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp har bytt namn till Programmeringsteknik 7,5 hp (i Datavetenskap, termin 1) I engelska texten: Programming with C#, 7,5 credits byts ut mot Programming 7,5 credits

12 Bilaga 2 till ärende 4 och 5 Sammanträde 4:2013, MDH / Beslutande Utskottet för teknikutbildningar Ärende MDH /13 Besluts-PM Handläggare Julia McNamara 1 (2) BESLUTSPROMEMORIA Revidering av utbildningsplan för masterprogram i hållbara energisystem Bakgrund Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 16 maj 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för masterprogrammet i hållbara energisystem (AMM02). Revideringarna ska gälla dels för utbildning som startar ht-13 och framåt, dels för utbildning som startar ht-14 och framåt. I samband med förberedelser inför utbudsbeslut för ht 2014 har akademi EST uppmärksammat ett behov av ändringar i behörighetskraven för masterprogrammet i hållbara energisystem. De föreslagna ändringarna handlar om byte av kurs på termin 1 (från ht-13) samt ändrad behörighet (från ht-14). Huvudskälet som anges för en revidering är att kunna rekrytera studenter med tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Faktasammanställning Förslag på byte av kurs för utbildning som startar från ht-13: Akademins förslag är att kursen Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp (DVA105) på termin 1 ersätts med kursen Programmering, 7,5 hp (DVA117). Kursplanen för Programmering fastställdes och överlappar helt kursen Programmeringsteknik med C#. Förslag på ändrad behörighet för utbildning som startar från ht-14: Förändringarna som föreslås framgår av förslaget till reviderad utbildningsplan. Anledningen till önskemål om förändring som akademin anger är att många av de sökande till programmet har visat sig ha otillräckliga förkunskaper. I den nuvarande utbildningsplanen anges examen på grundnivå inom naturvetenskap eller teknik, varav minst 90 hp inom energiteknik, som behörighetskrav. Enligt akademin finns det ett dilemma i att elkraftsutbildningar utan termodynamik, strömningslära och värmeöverföring i vissa fall kan hänföras till området energiteknik, men ger inte tillräckliga förkunskaper i förhållande till programmets innehåll. Akademin önskar därmed förtydliga kravet på en teknisk examen samt förkunskaper inom teknisk termodynamik, värmeöverföring samt strömningslära. Akademin pekar i sin förfrågan även på att vikten av en teknisk bakgrund har uppmärksammats i samband med Universitetskanslersämbetets

13 Bilaga 2 till ärende 4 och 5 kvalitetsutvärderingar. Osäkerhet kring studenternas möjligheter att nå examensmålen för en master i teknik utan en tydlig teknisk grundexamen har lett till förslag om att skärpa behörighetskraven för utbildningen. 2 (2) Utbildningsledare vid EST har stämt av den föreslagna formuleringen till nytt behörighetskrav med studentcentrum/antagningen (Susan Sahlberg). I samband med revideringen görs också redaktionella ändringar utifrån de nya riktlinjerna för utbildningsplaner som fastställdes av fakultetsnämnden den 18 april Beredningens förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar föreslås besluta att revidera utbildningsplanen för masterprogrammet i hållbara energisystem med avseende på: att kursen Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp byts ut mot Programmering, 7,5 hp för utbildning som startar från ht-13 att den särskilda behörigheten ändras enligt bifogat förslag till ny utbildningsplan för utbildning som startar från ht-14.

14 Bilaga 3 till ärende 4 Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH /13 Programkod: AMM02 Masterprogram i hållbara energisystem, 120 högskolepoäng Master s Programme in Sustainable Energy Systems, 120 credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden och därefter reviderad av Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott för teknik utskott för teknikutbildningar Värdakademi Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) är värdakademi för Masterprogram i hållbara energisystem. Särskild behörighet Examen på grundnivå inom naturvetenskap eller teknik om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom energiteknik samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: A completed Bachelor s degree from an institution of higher education of three years or more, equivalent to at least 180 credits (180 ECTS), of which at least 90 credits are within Energy Engineering and at least 22,5 credits within Mathematics/Applied Mathematics. English B is required for Swedish students. International students are required to submit A TOEFL test result, with a minimum score of 575 with a TWE score of at least 4.5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt), or an IELTS test result with an overall band score of at least 6.5 and no band score below 5.5, or equivalent. Mål Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Energiteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Energiteknik. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

15 Bilaga 3 till ärende 4 Sida 2 av 3 MDH /13 Programkod: AMM02 - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att inom huvudområdet Energiteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Innehåll Programmet består av 90 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom energiteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng. Årskurs 1 Energiteknik Internationella energisystem, 7,5 hp Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp Processmodellering, 7,5 hp Processoptimering, 7,5 hp Processimulering, 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik Numeriska metoder, 7,5 hp Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp Datavetenskap Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp Programmering, 7,5 hp

16 Bilaga 3 till ärende 4 Sida 3 av 3 MDH /13 Programkod: AMM02 Årskurs 2 Energiteknik Examensarbete, 30 hp Hållbara Energisystem, 30 hp Val inom programmet Inga val förekommer inom programmet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen: - Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik (Master of Science (120 credits) in Energy Engineering) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Övriga föreskrifter För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination, och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.

17 Bilaga 3 till ärende 5 Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH /13 Programkod: AMM02 Masterprogram i hållbara energisystem, 120 högskolepoäng Master s Programme in Sustainable Energy Systems, 120 credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden och därefter reviderad av Fakultetsnämndens utskott för teknikutbildningar Värdakademi Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) är värdakademi för Masterprogram i hållbara energisystem. Särskild behörighet Examen på grundnivå inom naturvetenskap eller teknik om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom energiteknik vari ingår teknisk termodynamik, värmeöverföring och strömningslära samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: A completed Bachelor s degree from an institution of higher education of three years or more, equivalent to at least 180 credits and with a major in engineering, of which at least 90 credits are within Energy Engineering including Engineering Thermodynamics, Heat Transfer/Thermal Engineering and Fluid Dynamics and at least 22,5 credits within Mathematics/Applied Mathematics. English B is required for Swedish students. International students are required to submit A TOEFL test result, with a minimum score of 575 with a TWE score of at least 4.5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt), or an IELTS test result with an overall band score of at least 6.5 and no band score below 5.5, or equivalent is required. Mål Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Energiteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Energiteknik. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

18 Bilaga 3 till ärende 5 Sida 2 av 3 MDH /13 Programkod: AMM02 - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, samt - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att inom huvudområdet Energiteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. Vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Innehåll Programmet består av 90 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom energiteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng. Årskurs 1 Energiteknik Internationella energisystem, 7,5 hp Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp Processmodellering, 7,5 hp Processoptimering, 7,5 hp Processimulering, 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik Numeriska metoder, 7,5 hp Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

19 Bilaga 3 till ärende 5 Sida 3 av 3 MDH /13 Programkod: AMM02 Datavetenskap Programmering, 7,5 hp Årskurs 2 Energiteknik Examensarbete, 30 hp Hållbara Energisystem, 30 hp Val inom programmet Inga val förekommer inom programmet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Teknologie masterexamen med huvudområdet Energiteknik (Master of Science (120 credits) in Energy Engineering) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Övriga föreskrifter För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination, och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.

20 Bilaga 1 till ärende 6 Sammanträde 4:2013, MDH / Beslutande Utskottet för teknikutbildningar Ärende MDH /13 Besluts-PM Handläggare Julia McNamara 1 (2) BESLUTSPROMEMORIA Inrättande av masterprogram i innovation och design (internationellt) samt fastställande av utbildningsplan Bakgrund Masterprogrammet i innovation och design är ett redan befintligt utbildningsprogram som hittills har getts på svenska med intag hösten 2011, sedan dess har man inte haft något intag. Från och med ht 2014 är avsikten att programmet ska ges på engelska och vara sökbart även för internationella studenter. Därmed finns anledning att genomföra vissa förändringar i utbildningsplanen, och de är av sådan art att ett nytt program behöver inrättas och en ny utbildningsplan fastställas. Enligt fakultetsnämndens utbudsbeslut den 30 maj 2013 har programmet godkänts att starta ht-14, under förutsättning att utbildningsplan fastställs senast i samband med utskotts- och fakultetsnämndsmöten i augusti och september Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 31 juli 2013 inkommit med ett förslag på utbildningsplan för masterprogrammet i innovation och design (AMM06). Faktasammanställning Progression och valbara kurser Förändringarna från utbildningsplanen som gäller för det svenskspråkiga programmet, består framförallt i ordningen på kurserna, då studenterna har haft önskemål om en tydligare progression mot examensarbetet. Majoriteten av de valbara kurserna föreslås ligga i slutet av utbildningen istället för början, vilket är fallet i den nuvarande utbildningsplanen. I föreslagen utbildningsplan finns 7,5 hp under årskurs 1 samt 15 hp under årskurs 2, då studenten kan välja kurser fritt. Enligt akademin har det varit problematiskt för studenterna att inleda sin utbildning med valbara kurser. En annan poäng som akademin betonar med att ha majoriteten av de valbara kurserna i årskurs 2 i utbildningen, är att möjliggöra utlandsstudier. Kurser på grundnivå Två av de angivna valbara kurserna Framsyn och scenariodesign, 7,5 hp samt Kaos och ordning i sociala system, 7,5 hp är på grundnivå. Akademin påpekar att planer finns för att inrätta den sistnämnda kursen även på avancerad nivå. Enligt den lokala examensförordningen ska minst 90 hp vara på avancerad nivå för masterexamen.

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Kvalitetsutvärdering av högre utbildning en kritisk granskning av det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission Maj 2013 Lena Adamson, docent i psykologi Om författaren Lena Adamson

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer