IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006"

Transkript

1 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006

2 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm

3 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve Stade har ordet 8 Swedish ICT Research AB 9 STFI-Packforsk AB 10 Swerea AB 11 Övrigt som hände Tre goda exempel på forskning med användarnytta 14 Styrelsen och Bolagsstyrningsrapport Ekonomisk redovisning för koncernen och moderföretaget 20 Kontaktinformation IRECO Holding AB Årsberättelse

4 Foto Ateljé Uggla Håkan Widmark har varit verkställande direktör för IRECO Holding mellan 1997 och 2003 och åter sedan 1 april Under 2007 går han i pension. vd om året som gick 2007 fyller IRECO Holding tio år och jag kan se tillbaka på lika många år som anställd i företaget. Det har varit en givande, ofta rolig och alltid lärorik tid och det är inte utan visst vemod som jag nu lämnar över rodret till min efterträdare Peter Holmstedt när jag går i pension efter sommaren. IRECOkoncernen är inne i en mycket spännande fas i utvecklingen av det svenska innovationssystemet där vi med fog kan glädja oss åt många uppnådda mål. Nu ska en ny vision målsättas och tillsammans med styrelse och kansli ska tillträdande VD utarbeta strategierna för den framtida verksamheten. Det är ett spännande arbete! En tillbakablick kan vara på sin plats bildades IRECO Holding AB av Näringsdepartementet (55 %) och KKstiftelsen (45 %) för att förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten. Detta skedde som en direkt följd av att den sk KOFI-utredningen ( ) rekommenderat en bolagisering av befintliga forskningsinstitut samt lagt fram en kritierielista på vad som ska känneteckna ett välfungerande institut. Institutsstrukturen var vid denna tid splittrad och de 17 instituten i IRECO-sfären de flesta mycket små hade olika form, storlek, verksamhetshöjd, antal anställda forskare, regional räckvidd, kundbredd, näringslivsanknytning m m. Nästan alla bedrev verksamhet i stiftelseform, vilket ansågs vara en oflexibel organisationsform för instituten, vars verksamheter måste kunna matchas mot naturliga förändringar i näringslivet. Staten ställde som motkrav till all framtida finansiering att forskningsstiftelserna skulle ombildas till aktiebolag. Detta för att som aktiva ägare kunna säkra tillsättningen av professionella bolagsstyrelser och stärka den affärsmässiga verksamheten med i näringslivet vedertagna standarder för bl a ekonomisk rapportering och uppföljning. IRECOs första huvuduppgift blev att under de närmaste tre, fyra åren tillsammans med forskningsinstitutens industriella ägarföreningar driva en bolagiseringsprocess bland instituten. Som största enskilda ägare i samtliga institut ansågs IRECO vara den mest lämpade parten att driva en sådan ombildning. Ungefär samtidigt som riksdagen 2000 beslutade om en ny forsknings- och innovationspolitik med inriktning på grundläggande och behovsmotiverad forskning, slutfördes bolagiseringen av instituten i IRECO-gruppen. När Thomas Östros lade fram sin forskningsproposition för åren innebar det en ny fas för IRECOs verksamhet. Vårt uppdrag utvidgades 2001 till att omfatta omstruktureringen av instituten inom IRECO-gruppen, inklusive en handfull andra institut, mot en flexibel struktur med färre och större forskningsinstitut. Särskild tonvikt lades på att institutens konkurrenskraft utomlands skulle öka och näringslivets anknytning till verksamheten förstärkas. 4 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

5 Under åren som följde drogs linjerna för den första möjliga grupperingen av forskningsinstitut upp. Modellen fick arbetsnamnet Fyrklövern där material-, ämnes- och/eller teknikgemenskap avgjorde tillhörigheten för instituten som ingick. Tillsammans med institutens näringslivsägare initierade vi i vissa fall sammanslagning av institut med överlappande och komplementära verksamheter och i andra fall en anslutning av institutet till koncernen som dotterbolag. Idag ser vi fyra förstärkta FoU-koncerner där institutsbolagen drar nytta av koncerngemensamma resurser och möjligheter och till synes går en mycket lovande framtid till mötes (se bild s. 16) var det tredje räkenskapsårets som koncern och vår verksamhet gick på allvar åter in i en ny fas när omstruktureringsprocessens första steg fullföljdes med en uttalad avsikt från de statliga ägarna att stärka institutens roll i det svenska innovationssystemet. IRECOs enskilt viktigaste uppgift under året har varit att tillsammans med forskningsinstitutens huvudägare stödja fortsatta integrationsåtgärder i de nybildade forskningskoncernerna. Sedan starten har vi arbetat för att stärka de svenska industriforskningsinstituten och emellanåt har det känts som ett mycket svårmanövrerat projekt. Här bör dock nämnas KK-stiftelsens lovvärda stöd till IRECOinstituten med ca 1 miljard kronor under den gångna tioårsperioden. Från 1 januari 2007 är IRECO Holding helägt av staten sedan KK-stiftelsen valt att överlåta sina aktier (45 %) till Näringsdepartementet. Till sommaren 2006 presenterade Sverker Sörlin sin emotsedda rapport som beskrivs närmare på sid 7. IRECO stödjer i allt väsentligt Sörlin-rapportens slutsatser och rekommendationer och ser den som en mycket värdefull markering för att staten har viljan att ta ett förnyat och framtidsinriktat grepp om innovationspolitiken. Nu återstår att visa förmågan också! Kanske är det för tidigt att sia om resultatet, men det är min övertygelse att vi nu har en realistisk möjlighet att få del av en forsknings- och innovationspolitik som långsiktigt stärker våra institut, ger dem möjlighet att bidra till landets konkurrenskraft och därmed säkrar ytterligare en del av den hållbara välfärd vi vill se i Sverige. IRECO stödjer i allt väsentligt Sörlin-rapportens slutsatser och rekommendationer och ser den som en mycket värdefull markering för att staten har viljan att ta ett förnyat och framtidsinriktat grepp om innovationspolitiken. Nu återstår att visa förmågan också! Industriforskningsinstituten behövs nu om möjligt mer än någonsin. Jag är stolt över att ha fått bidra till att den insikten fått fäste hos en växande krets aktörer i innovationssystemet. Jag ser mycket fram emot att även framgent få följa hur IRECO och dess samarbetspartners i näringslivet, staten och akademin fullföljer effektiviseringen av innovationssystemet genom fortsatt förstärkning av de svenska industriforskningsinstituten, med EU som marknad och samarbetsarena. Jag önskar dem all lycka i det arbetet. Håkan Widmark Verkställande direktör IRECO Holding AB Årsberättelse

6 Ordföranden har ordet: Foto Marie Dalmalm Yngve Stade utsågs vid årsstämman 2006 till ny styrelseordförande i IRECO efter Anders Narvinger, Teknikföretagen ( ). Yngve Stade kommer närmast från Stora Enso där han var Senior Executive Vice President och Sverigechef. I ett välfungerande innovationssystem samverkar forskningsutövarna, staten och näringslivet till gagn för landets utveckling och tillväxt. Staten har ett stort ansvar för att denna samverkan fungerar effektivt med maximal nytta. IRECOs verksamhet syftar till att ta detta statliga ansvar och bidra till ett effektivt innovationssystem med en kraftfull institutssektor. Industriforskningsinstituten förenar hög forskningsnivå med omedelbar industrinytta. Med sitt flexibla och problembaserade arbetssätt skapar instituten kreativa arenor för samverkan mellan lärosäten och näringsliv. De är experter på att med fokus på näringslivets behov, vidareutveckla grundforskningsresultat till kommersiella produkter och processer. Tillväxten och konkurrenskraften i vårt samhälle är beroende av denna samverkan kring forskning och utveckling. Forskningsinstituten gör stor nytta som kompetensförsörjare i näringslivet, inte minst för små och medelstora företag utan egna FoU-resurser. Instituten möter företagens behov av ny kunskap och forskningsresultaten är ofta direkt kommersialiserbara hos beställaren. Ett annat exempel på institutens roll som kunskapsstöd åt näringslivet är i konkurrensen om EUs forskningspengar det 7:e ramprogrammet omfattar totalt 50 miljarder euro! Med ett starkt forskningsinstitut som partner kan även mindre företag ge sig in i ansökningsförfarandet och få del av EUs forskningsresurser. Det råder allmän enighet om att den industrirelevanta forskningen behövs för tillväxt och konkurrenskraft. Det är statens ansvar att långsiktigt bidra till en solid finansiering av institutsstrukturen, som man är medägare till. Snittet inom EU för stöd till tillämpad forskning är 25 procent att jämföras med Sveriges omkring 5 procent. De svenska forskningsinstituten måste nu ges lika förutsättningar som i övriga innovationssystem i Europa. IRECO vill tillsammans med näringslivet verka för att institutens verksamhet ses i ett långsiktigt perspektiv, baserat på gedigna strategiska ambitioner för utveckling och förstärkning av svensk industri. Endast så kan vi möta dagens och morgondagens konkurrensvillkor. En betydande insats har nu gjorts för framtiden i och med ombildningen av ett femtontal mindre institut till fyra stärkta forskningskoncerner som kan dra nytta av varandras styrkor och överbrygga eventuella svagheter. 6 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

7 Utan forskning stannar tillväxten Nu måste nästa steg tas i förstärkningen av den svenska innovationspolitiken; IRECO måste ges kapacitet att fullfölja den ombildning av den svenska institutsstrukturen som inleddes Instituten har hört lovvärda intentioner uttalas under alltför många år, dessvärre har mycket lite manifesterats i konkret handling. Jag förväntar mig att regeringen nu fortsätter omstruktureringen och genomför nya ägandeformer inom den svenska institutssektorn. IRECO bör får en ännu tyngre roll i utvecklingen av näringslivsrelevant forskning och utveckling vid industriforskningsinstituten med utgångspunkt i långsiktighet och uthålligt förstärkt basfinansiering. FAKTA Sörlin-rapporten Yngve Stade Styrelseordförande Sverker Sörlin lade i juni 2006 fram sin rapport EN NY INSTITUTSSEKTOR - EN ANALYS AV INDU- STRIFORSKNINGSINSTITUTENS VILLKOR OCH FRAMTID UR ETT NÄRINGS- OCH INNOVATIONSPOLITISKT PERSPEKTIV. Rapporten beställdes av regeringen som underlag för statens ställningstagande om hur ägande, finansiering och styrning av industriforskningsinstituten bör organsieras i framtiden. Sörlin visar hur och varför det svenska institutssystemet är eftersatt och underfinansierat i jämförelse med jämförbara länder i världen. En rad åtgärder presenteras som nödvändiga för att lyfta den svenska industrirelevanta forskningen och utvecklingen till en nivå som kan främja landets konkurrenskraft och säkra tillväxten och förnyelsen som samhälle och näringsliv efterfrågar. Sörlin föreslår att man fortsätter det påbörjade omstruktureringsarbetet för att stärka instituten och bygger vidare på den befintliga organisationen kring statens holdingbolag IRECO när man ytterligare drar ihop dagens institut till en stramare och effektivare nationell FoU-koncern. Snittet inom EU för stöd till tillämpad forskning är 25 procent att jämföras med Sveriges omkring 5 procent. De svenska forskningsinstituten måste nu ges lika förutsättningar som i övriga innovationssystem i Europa. Rapporten har fått bred spridning bland institutens intressenter och den har presenterats för näringsminister Maud Olofsson. Den 6 december 2006 höll Näringsdepartementet en hearing för hundratalet inbjudna gäster kring rapportens slutsatser och rekommendationer. En interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten har bildats med företrädare för de departement som äger forskningsinstitut samt Finansdepartementet. Gruppen har efter årsskiftet inlett sitt arbete, med avsikt att presentera en slutrapport till sommaren IRECO Holding AB Årsberättelse

8 Swedish ICT Research Verkställande direktör Hans Hentzell 2006 har blivit en bra start inför framtiden för Swedish ICT Research (SICT). Verksamheterna har koordinerats genom ett antal SICT Excellence Centra och verksamhetsråd där forskare och näringslivsrepresentanter arbetar tillsammans. I Kista har SICT etablerat ett centrum för ICT genom att Interactive Institute flyttar ihop med SICS och Acreo. Foto Acreo Under 2006 har SICT och dess dotterbolag Acreo och SICS fått finansiering till tre Institute Excellence Centers från näringslivet, VINNOVA, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Dotterbolagen är också delaktiga i VINN Excellence Centra med Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH, Linköpings universitet och Chalmers. Tillsammans med ett stort antal små och medelstora företag har ny teknik och nya affärsmodeller utvecklats så att en tillväxt som är tio gånger större än de offentliga investeringarna i SICT har skapats. Bredbandsprojektet på Acreo som avslutades under 2006, har varit en föregångare i att skapa framtidens bredband med tv, telefoni och internet. Projektet har varit en viktig plattform för teknikupphandling och bidragit till att några av Sveriges snabbast växande högteknologiföretag kunnat verifiera sina nya produkter och tjänster skall de Centers of Excellence som bildats 2006 vidareutveckla sina verksamheter. Vi kommer även att identifiera och förstärka gemensamma styrkor som kan erbjudas näringslivet. Ett mål är att nå en exportandel på 25 % samt att öka engagemang i EU-projekt från nuvarande nivå på 50 MSEK per år (17 %) ser vi fram mot den fortsatta utvecklingen av forskningsinstituten där Swedish ICT Research kommer att bidra till ökad innovationskraft och tillväxt i näringsliv och samhälle inom informations- och kommunikationsteknologi. Fakta Swedish ICT Research AB Institut i koncernen Acreo AB och SICS-gruppen med SICS Swedish Institute of Computer Science AB, Interactive Institute AB, IT-forskningsinstitutet Viktoria AB och Santa IT Research Institute AB Omsättning Mkr Antal anställda 340 Verksamhetsorter Stockholm, Göteborg, Jönköping, Västerås/Eskilstuna, Växjö, Piteå/Umeå, Uppsala, Norrköping/Linköping och Hudiksvall. Styrelsens ordförande Sven-Christer Nilsson 8 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

9 STFI-Packforsk Verkställande direktör Gunnar Svedberg År 2006 var ett bra år för STFI-Packforsk. Integrationen mellan företagets olika delar har fortsatt. I sammanlagt ett tjugotal forskningskluster har detta utnyttjats. En stabil kundbas som fortsatt värderar industriforskningen högt och ökat intresse från utländska företag har resulterat i ökad omfattning av klusterprogrammen. Under året har företaget bytt ordförande och VD. Leif Brodén, Södra är ny ordförande efter Per Lindberg, Billerud, och Gunnar Svedberg har ersatt Thomas Johannesson som VD. STFI-Packforsk har fortsatt hög aktivitet i branschsamarbetet såväl på europeisk nivå som nationellt. Arbetet med att etablera en strategisk forskningsagenda för den skogsbaserade näringen på ett europeiskt plan har resulterat i en teknologiplattform för sektorn. STFI-Packforsk förväntar ett ökat engagemang inom EU:s sjunde ramprogram. På motsvarande sätt har ett aktivt arbete för en motsvarande svensk forskningsagenda lagt en god grund för delaktighet i det branschforskningsprogram för skogsindustrin som påbörjas under Ett viktigt steg i utvecklingen av avknoppningar togs när helägda dotterbolaget LignoBoost AB etablerades. Syftet är att kommersialisera en patentskyddad unik teknik för att utvinna lignin ur svartlut, en restprodukt från veden vid framställning av kemisk pappersmassa. En demonstrationsanläggning har byggts vid Bäckhammars bruk i Värmland. Finansieringen delas av STFI- Packforsk, Södra, Stora Enso, Fortum Värme och Statens energimyndighet. En marknadsstudie visar att potentialen finns för fullskaleanläggningar i ett hundratal massabruk världen över. STFI-Packforsk har kunder över hela världen, som köper FoU-tjänster där man får mest valuta för pengarna. Allt större flexibilitet krävs av forskningsleverantörerna och man har stora förväntningar på att hög kompetens finns inom de områden som för ögonblicket är av intresse. För att ytterligare stärka STFI-Packforsk nationellt och internationellt krävs därför ytterligare satsningar på kompetensutveckling inom såväl dagens områden som de som kan förväntas bli mer intressanta inom en icke alltför avlägsen framtid. Foto Johan Olsson Fakta STFI-Packforsk AB Institut i koncernen LignoBoost AB och PFI AS (Norge) Omsättning Mkr Antal anställda 250 Verksamhetsorter Stockholm, Kista, Örnsköldsvik samt norska Trondheim. Styrelsens ordförande Leif Brodén IRECO Holding AB Årsberättelse

10 Swerea Verkställande direktör Tomas Thorvaldsson 2006 har varit ett bra år för Swerea. Forskningsvolymen har ökat. Koncernen har haft framgång med forsknings- och utvecklingsuppdrag från både näringslivspartners och offentliga program. Detta har lett till fördjupade samarbeten med nyckelkunder och andra forskningsutförare, inom och utom koncernen. Också den internationella forskningen, främst inom EU går bra, och har en nivå som motsvarar vad den begränsade medfinansieringen medger. Foto Ulf Lundin Samarbetet mellan de olika koncernbolagen utvecklas bra och många olika projekt pågår med deltagande från flera olika dotterbolag. Den totala omsättningen har ökat för koncernen liksom resultatet. Samtliga koncernbolag redovisar positiva resultat och eftersom vi inte är vinstutdelande kan vi återinvestera detta på olika sätt i verksamheten. Riktade satsningar har gjorts inom speciella områden tillsammans med våra medlemsföretag och offentliga finansiärer vilket lett till kraftsamling och koncentration. Större satsningar som kan nämnas inkluderar två Institute Excellence Centra, Kunskapscentrum inom Casting Innovation Centre hos Swe- Cast och Centrum för Processintegration vid ståltillverkning hos MEFOS. Produktionseffektivitet hos svenska företag stöds via Produktionslyftet på IVF och särskilda områden har prioriterats genom Värmebehandlingscentrum hos IVF och KIMAB respektive Korrosionscentrum hos KIMAB. Förutom den näringslivsnära verksamheten stärks samarbetet genom ovanstående centra speciellt med Ingenjörshögskolan i Jönköping, Luleå Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och KTH. En gemensam satsning med Textilhögskolan i Borås där IFP Researchs VD har blivit prefekt stärker det totala forskningsarbetet inom den textila sidan. Integrationsarbetet inom Swerea-koncernen har gått bra. De nya satsningarna förväntas ge resultat både ekonomiskt och forskningsmässigt även Jag förväntar mig en expansion av verksamheten och vi planerar för ökning av forskningspersonal. Fakta Swerea AB Institut i koncernen IVF Industriforskning och utveckling AB, IFP Research AB, SICOMP AB, Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB (KIMAB), MEFOS Metallurgical Research Institute AB och SweCast AB Omsättning Mkr (totalt för alla bolagen, ej legal struktur) Antal anställda 388 Verksamhetsorter Stockholm, Göteborg, Luleå, Jönköping, Piteå samt franska Brest. Styrelsens ordförande Rune Brandinger 10 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

11 övrigt som hände 2006 IRECO helägt av Näringsdepartementet Vid årsskiftet 2006/07 lämnade KK-stiftelsen ägandet i IRECO Holding och överlät samtliga aktier (45 procent) till majoritetsägaren Näringsdepartementet som nu är ensam ägare till bolaget. Ändrade ägarandelar Fördelningen av ägarandelar ändrades under verksamhetsåret så att IRECO vid utgången av 2006 var majoritetsägare till 60 procent i dotterbolaget Swedish ICT Research AB. Ägandet ökade från 40 procent när IRECO förvärvade sammanlagt ytterligare 20 procent av andelarna i SICT-koncernen av de två intressentföreningarna FMOF och FAV. Förvärvet var en följd av ett uttalat önskemål från ägarföreningarna att få bli minoritetsägare i SICT efter fullföljd omstrukturering. Ägarandelen i intresseboalget Swerea AB har under året minskat från 52 procent till 47,3 procent som en följd av att Svenska Gjuteriföreningen gick in som delägare i Swerea och överlät sina aktier i forskningsinstitutet SweCast till Swerea AB. SweCast blev därmed ett helägt dotterbolag till Swerea. Ny ordförande i IRECO Yngve Stade, senast Senior Executive Vice President och Sverigechef, Stora Enso, efterträdde Anders Narvinger, Teknikföretagen som varit styrelsens ordförande sedan Sörlin-rapporten Den 20 juni presenterade Sverker Sörlin, KTH, sin rapport En ny institutssektor - en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv. Rapporten beställdes av regeringen som underlag för statens ställningstagande om hur ägande, finansiering och styrning av industriforskningsinstituten bör organiseras i framtiden (läs mer om rapporten och dess slutsatser i faktarutan på sid 7). Samarbete inom IRECO-gruppen IRECO har stått som värd för tre informationsträffar för koncerncheferna i SICT, Swerea, STFI-Packforsk och SP. Flytt till nya lokaler IRECO flyttade i augusti tillsammans med KK-stiftelsen till Mäster Samuelsgatan 60. Lokalerna är ljusa och öppna, med en flexibel mötesarena. IRECO Holding AB Årsberättelse

12 Elförbrukning som syns! Foto Anette Andersson Foto Magnus Gyllenswärd Flower Lamp slår ut till en vacker blomma när hushållet sparar energi. Power Aware Cord är en patenterad innovation som är på väg att gå i produktion. Den lysande sladden visar hur mycket energi som används. Att på olika sätt visualisera osynliga företeelser är något som alltid förknippats med Interactive Institute. Tillsammans med Energimyndigheten driver institutet sedan att par år tillbaka en forskningsagenda där design används för att göra människor medvetna om energianvändning i hemmet. Detta är ett helt nytt forskningsfält som har fått stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt i och med det initiala projektet STATIC!. En av de många prototyperna som tagits fram inom projektet är Flower Lamp som blivit nominerad av TIME Magazine till Best Inventions Flower Lamp är en taklampa som belönar dig när du sparar energi. Kopplad till hushållets energimätare kommunicerar den med sitt hushåll. När du under en tid inte använt så mycket energi, reagerar lampan genom att slå ut som en vacker blomma. När du istället börjar använda mer slår den ihop sina kronblad igen. Energimyndigheten har bedömt området som så pass viktigt att de i början på 2006 drog igång en satsning på ett större forskningsprogram kring energi, IT och design. Programmet finansierar just nu fem projekt varav två drivs på Interactive Insitute. Det är viktigt att vi ser till ett flertal metoder för att påverka hushållens energianvändning, säger avdelningschef Andres Muld på Energimyndigheten. Samarbetet med Interactive Institute har genererat många spännande resultat som dels illustrerar vilken roll design spelar när det handlar om att göra konsumenten medveten om sin vardagliga energianvändning, men också visar vilken utvecklingspotential produktdesign har inte minst i Sverige. Ett annat exempel på hur man kan kombinera design som medvetandegör energi och stimulerar till beteendeförändring är förlängningssladden Power Aware Cord. Sladden förmedlar både kunskap om energi och diskuterar energianvändning med användaren. Med hjälp av fosfortrådar förmedlar sladden en bild av den mängd energi som du använder. Ju mer energi dina hushållsprodukter drar, desto starkare flödar det blå ljuset. Med hjälp av förlängningssladden kan brukaren bli medveten om energin, till exempel genom att visa att en TV som bara är avstängd med fjärrkontrollen inte sätter stopp för det blå ljuset från sladden. Power Aware Cord är en annan av innovationerna som dessutom patenterats och är på väg att gå i produktion. Ett flertal prototyper från projektet ställdes ut i New York på WIRED NextFest i höstas, och institutet har även i år blivit inbjudna att medverka. Detta forskningsprogram är mycket spännande och delvis banbrytande. Bedömningar av tänkbara effekter är svåra att göra. Men om potentialen för energieffektivisering inom de delar som berör hushållens energianvändning ligger i intervallet 5-10 procent, skulle det kunna ge flera terrawattimmar lägre elanvändning, säger Thomas Korsfeldt, generaldirektör för Energimyndigheten. Interactive Institute är en del av Swedish ICT Research, IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

13 Färdigmat i ny förpackning STFI-Packforsk har tillsammans med Rottneros AB tagit fram en ny typ av livsmedelsförpackning som ska säljas på den växande marknaden för färdigmat. Rottneros tog initiativet till den nya förpackningen för ungefär fem år sedan med avsikt att bredda verksamheten, berättar Joakim Stockhaus, chef för det nya affärsområdet Rottneros Packaging. Vi vände oss till STFI-Packforsk för att få en bra projektledare för de tekniska delarna av projektet. STFI- Packforsk har en väl dokumenterad kunskap om både fibrer och maskinteknik. Under projektet har forskarna vid STFI-Packforsk arbetat tillsammans med tekniker hos oss med vår massa för att hitta rätt teknik för att tillverka färdigmatsförpackningarna. Denna del av projektet har fungerat väldigt väl, konstaterar Joakim Stockhaus. När Gunnar Dafgård AB, Nordens största tillverkare av fryst färdigmat, knöts till projektet blev det möjligt att köra skarpa tester. - Trågen var från början inte laminerade, och vi arbetade med olika lösningar för att göra dem resistenta mot framför allt vatten och fett, säger Gerald Begéli, projektledare på STFI-Packforsk. Dafgårds frysta mat ska dessutom också tåla höga temperaturer i mikrougn eller konventionell ugn. Utvecklingen av tråget SilviPak har skett i nära samarbete mellan konsulter och forskare från STFI-Packforsk, Rottneros, Dafgårds och maskinleverantörer. Gerald Begéli har haft stor nytta av sin erfarenhet från förpackningsmaskiner och laminerade förpackningar. - Slutresultatet har blivit en utomordentlig produkt. Den är mycket mer formstabil än plast och kartong. Tråget har också en isolerande effekt, vilket innebär att du kan ta förpackningen från mikrougnen direkt i handen utan att bränna dig samtidigt som maten hålls varm. Rottneros har i dag världslicens på den teknik man utvecklat i samarbete med STFI-Packforsk och tillverkningen har tagit full fart med målet att om fem år tillverka cirka 400 miljoner tråg per år. Gjuteri med teknisk spets Österby Gjuteri ligger i brukssamhället Österbybruk där järnhanteringen finns dokumenterad sedan 1400-talet. Här framställs till största delen rostfritt stålgjutgods i korta serier som ofta bearbetas vidare i någon av verkstadens datorstyrda svarv-, borrnings-, eller fräsmaskiner. Exempel på produkter är den egna produkten MJP vattenjetaggregat och propellerblad till stora fartyg. Kunderna finns både i Sverige och utomlands. Branschforskningsinstitutet SweCast är en mycket viktig FoU-partner för det moderna gjuteriet. Man hämtar långsiktig ingenjörskunskap från institutet och köper löpande konsulttjänster till sin verksamhet. Tack vare SweCast når vi tillräcklig teknisk höjd i verksamheten för att vara ett trovärdigt alternativ på marknaden, berättar VD Hans Andersson. Vi använder det också som ett starkt argument i vår marknadsföring inte minst utomlands att vi har SweCast och branschorganet Gjuteriföreningen i ryggen. Det stärker vår roll på alla sätt. Nyligen tog man en större order till fusionskraftsindustrin från engineeringföretaget Babcock Noell i Tyskland tack vare den kompetens institutet bistår med. Utan SweCast hade vi varken kunna ta hem eller leverera den ordern, fastslår Hans Andersson. Foto Österby Gjuteri Foto Rottneros SilviPak Foto STFI-Packforsk AB Gerald Begéli, projektledare på STFI- Packforsk, visar den nya förpackningen för fryst färdigmat. SilviPak fungerar lika bra för varm som för fryst mat och materialet kan formas på många olika sätt till flexibla förpackningslösningar. Italienska varvet AB Yachts 88-fotare är utrustad med MJP waterjets. Utrustningen innehåller många olika gjutna detaljer i rostfritt stål. Denna privata lyxyacht byggs i Via Reggio och når 60 knop. SweCast är en del av Swerea IRECO Holding AB Årsberättelse

14 1994 Regeringen tillsätter en kommitté, KOFI, för att förnya industriforskningssystemet KOFI lägger fram slutbetänkandet ATT UTVECKLA INDUSTRI- FORSKNINGSINSTITUTEN och en kriterielista för ett välfungerande institut. Bolagisering av befintliga institut rekommenderas. Holdingbolaget IRECO bildas för att förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten. IRECO ägs av staten genom Näringsdepartementet (55 %) och KK-stiftelsen (45 %) IRECO börjar tillsammans med forskningsinstitutens industriella ägarföreningar bolagiseringsprocessen bland de då 17 instituten i IRECO-sfären. 200 Mkr ställs under dessa år till institutens förfogande för kompetensutveckling Riksdag och regering beslutar om en ny forsknings- och innovationspolitik med inriktning mot grundläggande och behovsmotiverad forskning. VINNOVA får ansvar för forskningsfinansieringen Bolagiseringsprocessen slutförs till största delen under året. Utbildningsminister Thomas Östros lägger fram prop. FOU OCH SAMVERKAN I INNOVATIONS- SYSTEMET för åren IRECOs uppdrag utvidgas till att omfatta omstrukturering av institutssektorn mot en struktur med färre och större industriforskningsinstitut. Instituten skall vara internationellt konkurrenskraftiga och väl förankrade i näringslivet. Foto Ulf Lundin 2002 En första skiss över en tänkbar framtida institutsstruktur med fyra huvudgrupper växer fram, den sk Fyrklövern. Förutom instituten i IRECObolagsstyrningsrapport IRECO Holding AB ägdes från 1997 och fram till 31 december 2006 till 55 % av staten genom Näringsdepartementet och till 45 % av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Från 1 januari 2007 ägs bolaget till 100 % av staten. Bolaget har under 2006 haft tre anställda med Håkan Widmark som verkställande direktör. IRECO äger och förvaltar statens aktier eller andelar i bolag som bedriver industrinära forskning. Syftet är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. IRECO är moderbolag i en koncern som omfattar dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB och STFI-Packforsk AB. IRECO tillhör den grupp av statliga företag som har ett särskilt samhällsintresse. Svensk kod för bolagsstyrning ingår som en del av regeringens ramverk för ägarförvaltning och IRECO följer regeringens riktlinjer härvidlag. En anpassning har gjorts med hänsyn till bolagets ringa storlek. Styrelsens rapport om intern kontroll för 2006 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. Årsstämman Styrelsen utses av stämman och revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. Arvode till revisionsbolag utgår enligt räkning. Årsstämman 2006 hölls den 28 april. Nomineringsprocessen Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha minst fem och högst nio ledamöter som nomineras av ägarna. Nomineringen av ledamöter följer de principer om nomineringsprocessen som beskrivs i Statens ägarpolitik Ägarnas nominering av revisorer följer också de principer om nomineringsprocessen som beskrivs i Statens ägarpolitik Styrelsen Vid årsstämman 2006 valdes följande ledamöter: Yngve Stade, styrelsens ordförande, (född 1947), tidigare Sverigechef Stora Enso, nyval Christer Berggren, (-44), kansliråd, Näringsdepartementet, omval Madeleine Cæsar, (-49), VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, omval Lennart Lübeck, (-38), innehar flera styrelseuppdrag i organisationer med teknisk FoU-anknytning, omval Från vänster VD Håkan Widmark, Madeleine Cæsar, ordförande Yngve Stade, Lennart Lübeck, Christer Berggren, Lena Treschow Torell och Tomas Salzmann. 14 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

15 Tomas Salzmann, (-54), managementkonsult, förtroendevald politisk ordförande, omval Lena Treschow Torell, (-46), VD, Ingenjörsvetenskapsakademien, omval Anders Narvinger, (-48), och Gunnar Svedberg, (-47), lämnade styrelsen vid årsstämman Styrelsen har haft sex ordinarie sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Yngve Stade, Christer Berggren och Madeleine Cæsar. Arbetsutskottet har sammanträtt ett antal gånger under året, huvudsakligen för att förbereda kommande styrelsemöten. AU har även biträtt verkställande direktören med synpunkter i aktuella frågor. Under fjärde kvartalet påbörjades planeringen av rekrytering av ny VD efter Håkan Widmark, som går i pension under Ersättning till styrelsen som fastställts av 2006 års bolagsstämma är kr per år till ordföranden och kr per år till ledamot. Till ordföranden i arbetsutskottet utgår ett arvode om kr per år och till ledamot kr per år. Skattepliktig ersättning till verkställande direktören inkl. förmåner samt pensionskostnader uppgår för 2006 till kr. De totala ersättningarna till styrelse och VD framgår av bolagets årsredovisning. Extern revision Vid extra bolagsstämma i december 2004 utsågs revisionsfirman KPMG Bohlins AB till revisorer för tiden fram till årsstämman Roland Nilsson (-43), auktoriserad revisor, vice VD, KPMG Bohlins AB, utsågs som huvudansvarig för revisionen. Styrelsens rapport om intern kontroll Basen för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget, i huvudsak nedan redovisade dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, attest- och delegationsordning samt redovisningsinstruktioner. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning som reglerar styrelsens uppgifter och interna arbete, bl a frekvens och former för styrelsemöten, ekonomisk rapportering, utvärdering av styrelsens arbete, dels en arbetsinstruktion för verkställande direktören. En översyn har gjorts under året av såväl arbetsordning för styrelsen som arbetsinstruktion för verkställande direktören. Attest- och delegationsordning har fastställts. En huvuduppgift för bolaget har varit att stödja konsolideringen av de nybildade forskningskoncernerna för att fullfölja processen för förnyelse och förstärkning av industriforskningsinstituten till nytta för näringslivet. Viktiga styrdokument för utövandet av ägarrollen är aktieägaravtalen mellan IRECO och övriga ägare i dotter- resp. intressebolag. Styrelsen behandlar kontinuerligt de finansiella rapporterna från bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor. Utvärdering av styrelsens arbete sker en gång per år under ledning av ordföranden. Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer. Enligt FAR SRS, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, är en sådan granskning inte förenlig med god yrkessed då erforderliga granskningskriterier saknas för Inte heller har övriga delar av denna rapport granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 30 mars 2007 Yngve Stade, ordförande Madeleine Cæsar Tomas Salzmann Christer Berggren Lennart Lübeck Lena Treschow Torell gruppen skall ägarna tillsammans överväga att inordna SP, IVL, Imego, JTI och Skogforsk i institutsstrukturen STFI och Packforsk går samman med delar av Framkom och bildar den nya FoUkoncernen STFI-Packforsk. Trätek införlivas i SP som helägt dotterbolag IRECO bildar dotterbolagen Swerea för instituten inom material- och verkstadsteknik och Swedish ICT Research för att samla IKT-instituten. SIK införlivas i SP-koncernen Utbildningsminister Leif Pagrotsky lägger fram prop. FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV för åren där bland annat en höjning av nivån för medlen för strategisk kompetensutveckling föreslås. YKI införlivas i SP-koncernen För perioden har K-medelsnivån höjts och totalt utbetalas under treårsperioden 455 mkr från staten, dvs ( mkr). Under året tillkommer även 20 mkr från KK-stiftelsen. De från början runt 17 industriforskningsinstituten har formerats i fyra FoU-koncerner med olika teknik- och/eller branschinriktning. Till sommaren lägger Sverker Sörlin fram rapporten EN NY INSTITUTSSEKTOR som regeringen beställt. I den föreslås en markant förstärkning av institutens roll i det svenska innovationssystemet, en fortsatt omstrukturering, en modell med helstatligt holdingbolag som moder, samt en höjd och långsiktig finansiering IRECO Holding är helägt av staten sedan KK-stiftelsen har överlåtit sina aktier (45 %) till Näringsdepartementet. IRECO Holding AB Årsberättelse

16 resultaträkning koncernen Belopp i tkr Nettoomsättning Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Bidrag till industriforskningsinstitut Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat ireco-gruppen 16 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

17 balansräkning koncernen Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark 11 Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran 838 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror 801 Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 67 Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN Ställda säkerheter Inga För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Inga IRECO Holding AB Årsberättelse

18 resultaträkning moderföretaget Belopp i tkr Rörelsens intäkter Administrationsanslag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Bidrag till industriforskningsinstitut Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat kommentar Under 2006 förändrades koncernstrukturen genom att det tidigare dotterbolaget Swerea AB blev intresseföretag när aktieinnehavet minskade från 52 % till 47,3 %. Vidare ökades ägarandelen i det tidigare intresseföretaget Swedish ICT Research AB, SICT, från 40 % till 60 %, vilket innebar att SICT blev dotterbolag till IRECO Holding. I övrigt skedde inga förändringar i koncernstrukturen; ägarandelen i STFI-Packforsk AB ligger kvar på 29 %. Swereas omvandling från dotterbolag till intresseföretag och SICTs omklassificering från intresseföretag till dotterbolag innebar en ökning av IRECO-koncernens eget kapital med ca 20 Mkr. 18 IRECO Holding AB Årsberättelse 2006

19 balansräkning moderföretaget Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERFÖRETAGET Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga IRECO Holding AB Årsberättelse

20 IRECO Holding AB Box 3072, Stockholm Besök Mäster Samuelsgatan 60 Telefon Fax Organisationsnummer Styrelsens säte Stockholm

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Perioden januari juni Omsättningen uppgick till 211 Mkr (192 Mkr) Rörelseresultatet före strukturförändringar uppgick till 2 Mkr (17 Mkr) Fördelade Strategiska

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005 innehåll 4 VD om året som gick 6 Swerea 7 STFI-Packforsk 8 Swedish ICT Research 9 Övrigt som hände 2005 10 Fyra kända profiler om näringslivets behov av tillämpad FoU

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Org.nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Första kvartalet 2010 Omsättningen uppgick till 346 Mkr (104 Mkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q1 2011 januari 2012 mars 2012 Stockholm den 31 maj 2012 Kvartalsredogörelse för perioden 2012-01-01 2012-03-31 Perioden januari till mars i sammandrag för

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer