Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag för IRECO-koncernen"

Transkript

1 Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver industrinära forskning, genom att bidra till industriforskningsinstitutens långsiktiga kompetensutveckling, stödja samverkan mellan forskningsinstitut, universitet, högskolor och svenskt näringsliv samt arbeta för en ändamålsenlig och konkurrenskraftig struktur för forskningsinstituten. IRECO har av ägaren tilldelats uppgiften att tillsammans med institutens övriga ägare driva en omstruktureringsprocess bland forskningsinstituten i IRECO-sfären. Målet har varit att skapa en effektiv, flexibel och sammanhållen struktur bestående av färre, större och internationellt konkurrenskraftiga forskningsbolag, vilka har en god förankring i näringslivet. Väsentliga händelser under året IRECO var vid utgången av 2008 majoritetsägare i dotterbolaget Swedish ICT Research AB (60 %) och delägare i intressebolagen Swerea AB (49,09 %), STFI-Packforsk AB (29 %) och MEFOS - Metallurgical Research Institute AB (25 %). Inga förändringar i ägandet har ägt rum under året. Förändringar i ägandet som påbörjats under året och genomförs under våren 2009 avser MEFOS Metallurgical Research Institute AB. IRECO överlåter sina aktier i MEFOS till Swerea AB. Överföringen sker i två steg. Steg 1 innebär att IRECO överlåter sina aktier (25 % i MEFOS) till Swerea AB. MEFOS blir därmed intressebolag i Swerea AB. Steg 2 innebär att ytterligare aktier i MEFOS införlivas i Swerea AB och att MEFOS därmed blir dotterbolag i Swerea AB. IMEGO AB, som fram till årsskiftet var ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet, ingår i Swedish ICT Research AB från 1 januari I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50), som lades fram i oktober 2008, föreslår regeringen att ett nytt holdingbolag bildas genom ombildning av IRECO Holding AB för att samordna och utveckla statens ägarintressen i industriforskningsinstituten. Innan propositionen lades fram hade IRECO som utgångspunkt för sitt arbete den interdepartementala arbetsgruppens Handlingsplan för en ny institutssektor (Ds 2007:39). I propositionen föreslogs IRECO ligga till grund för ett förnyat och finansiellt väsentligen förstärkt holdingbolag för att samla de svenska forskningsinstituten i en konkurrenskraftig struktur med möjlighet att förse näringsliv och samhälle med teknisk forskning, utveckling och innovation. Det föreslogs vidare att det förnyade holdingbolaget skulle ges nytt namn och nytt varumärke som kunde samla den i vissa avseenden splittrade institutssektorn under ett paraply i sammanhang där det gagnar instituten att uppträda samlat, t ex i konkurrensen om medel ur EUs olika forskningsprogram. Verksamheten under året har till största del ägnats åt att möta den utmaning som det nya mandatet innebär för IRECO Holding AB, dels genom att höja kapaciteten och stärka organisationen men också genom att förbereda olika kommunikationsaktiviteter som nytt namn, varumärke och ny webbplats. Vidare har IRECO utarbetat nya kriterier för fördelning av kompetensutvecklingsmedel.

2 För att stödja framtida förändringar av institutssektorn arbetar holdingbolaget aktivt med ägarstyrning för att genomföra ägarens, statens, intentioner. Detta innebär bl.a. finansiering av institutens strategiska kompetensutveckling, fortsatt arbete för en effektiv och ändamålsenlig institutsstruktur samt strategisk samverkan med näringsliv och lärosäten för att stärka institutens roll i innovationssystemet. Det yttersta syftet är att genom en fokuserad och excellent tillämpad forskning stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling. I januari 2009 bytte IRECO Holding AB namn till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Omsättning och resultat Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 343 Mkr (344 Mkr). Årets resultat efter skatt uppgick till 17 Mkr (12 Mkr) varav andelar från intressebolag är 16 Mkr (10 Mkr). Övrigt om ekonomi och ställning Finansiell ställning Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 112 Mkr (133 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 185 Mkr (168 Mkr) och kassaflödet visade 21 Mkr (30 Mkr). Förändringen kommer främst från minskning av kassan och rörelseskulderna. Medarbetare Antal årsanställda är 306 (317), varav 31 % (29 %) är kvinnor. Flerårsöversikt 1) ) ) ) ) Nettoomsättning, Mkr Resultat eft. fin. poster, Mkr Årets resultat Antal anställda i genomsnitt Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 10,5 8,8 5,3 4,1 1,2 Kassalikviditet, % ) De omstruktureringar som skett i koncernen sedan bildandet 2004 försvårar jämförbarhet i sifferunderlaget. Se nedanstående anmärkningar. I flerårsöversikten ingår moderbolaget IRECO Holding AB med Swedish ICT Research AB, Swerea AB, STFI-Packforsk AB samt MEFOS AB. 2) Swedish ICT ingår 2007 som dotterbolag, tidigare var bolaget intressebolag. 3) Swerea ingår som dotterbolag januari september 2006, därefter ingår de som intressebolag. 4) Swerea och Swedish ICT ingår i koncernen som dotterbolag, STFI-Packforsk tillkommer som intressebolag. 5) Swerea och Swedish ICT ingår som dotterbolag i koncernen. Definitioner Soliditet = Eget kapital/totalt kapital x 100 Avkastning på eget kapital = Resultat eft. fin. poster/eget kapital x 100 Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar Varulager) / Kortfristiga skulder x 100 Bolag i koncernen Swedish ICT Research AB I koncernen ingår Acreo AB med dotterbolagen IRnova AB och FibertroniX, och SICS Swedish Institute of Computer Science AB med dotterbolagen The Interactive Institute II AB, Santa Anna IT Research Institute AB och IT-forskningsinstitutet Viktoria AB. Swedish ICT Research AB äger även Svenska IT-institutet SITI AB, som är ett vilande bolag. IRECO Holding innehar 60 % av aktierna i Swedish ICT Research AB.

3 Swerea AB I koncernen ingår Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea IVF är en sammanslagning av IFP Research AB och IVF Industriforskning och utveckling AB som gjordes IRECO Holding innehar 49,09 % av aktierna i Swerea AB. STFI-Packforsk AB I koncernen ingår LignoBoost Demo AB, PFI AS i Norge och STFI-Packforsk UK Ltd. IRECO Holding innehar 29 % av aktierna i STFI-Packforsk AB. Medel till kompetensutveckling och omstrukturering Syftet med K-medlen är att ge förutsättningar för industriforskningsinstituten att kontinuerligt utveckla sin kompetens och förmåga att bidra till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Vägledande för K-medelsanvändningen är samarbete mellan instituten, samverkan med UoH, deltagande i internationella forskningsprogram, främst EU, att höja kunskapsnivån hos mindre företag, att bidra till förnyelse i forskningen och att hålla en hög vetenskaplig kvalitet. K-medel har under 2008 stärkt IRECO-koncernen inkl. SP med 203,0 Mkr (143,0 Mkr). Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Under 2009 intensifieras arbetet för att uppnå en sammanhållen och slagkraftig institutsstruktur under det förnyade holdingbolaget. Regeringen betonar i propositionen att industriforskningsinstituten bör stärkas för att bli internationellt mer konkurrenskraftiga och bättre bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Holdingbolagets uppgift skall vara att företräda staten som ägare i industriforskningsinstituten och att skapa förutsättningar för att utveckla och förnya instituten, så att de, med fokus på utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivet bl.a. genom ökad samverkan med näringsliv och lärosäten - och verka för en hållbar samhällsutveckling. Med ökade anslag ges instituten möjlighet till ökad strategisk kompetensutveckling samtidigt som holdingbolaget ges resurser för att stärka sin egen kompetens att ta fram metoder som utvecklar instituten och möjliggör uppföljning av medlens användning. Även stöd till omstruktureringar liksom förstärkning av holdingbolagets kapitalbas omfattas. Holdingbolaget har till uppgift att ta fram och löpande utveckla kriterier för fördelning samt fördela de strategiska kompetensutvecklingsmedlen till instituten för perioden Som ett led i arbetet mot en samlad institutsstruktur har riksdagen den 28 januari 2009 bemyndigat regeringen att avyttra statens aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB till RISE Holding AB, i enlighet med propositionen. En dialog mellan RISE och SP förs för fortsatt hantering av ärendet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Den för närvarande största risken i koncernen bedöms vara den så kallade omvärldsrisken, speciellt inom fordonsindustrin. Ökande problem för koncernens kundföretag, då både fordonsföretagen och dess underleverantörer, kommer att på olika sätt påverka instituten inom koncernen. Stor vaksamhet och tydlig beredskap genomsyrar därför vårt arbete. Utdelningspolicy Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten inte att bereda vinst åt aktieägarna. Vinstutdelning föreslås ej.

4 Tid och plats för årsstämma Årsstämma hålls den 31 mars Öppet bolagsstämmoseminarium hålls den 2 april Årsredovisning Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida den 17 mars Revisionsgranskning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Undertecknande Styrelsen har vid sammanträde den 13 februari 2009 uppdragit till verkställande direktören Peter Holmstedt att underteckna denna bokslutskommuniké. Rapportdatum 2009 Kontaktperson Årsredovisning Anna Breidenskog Hållbarhetsredovisning Mai Terras Delårsrapport januari juni Anna Breidenskog Peter Holmstedt Verkställande direktör

5 Resultaträkning - koncernen Helår 2008 Helår 2007 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Resultat från värdepapper och fordringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Resultat hänförligt till Minoritetens andel i årets resultat Moderbolagets aktieägare Balansräkning - koncernen TILLGÅNGAR Summa materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Summa varulager mm Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital (5000 aktier) Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Minoritetsintressen SUMMA AVSÄTTNINGAR SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser

6 Kassaflödesanalys - koncernen Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde efter ändringar i rörelsekapitalet Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Resultaträkning- moderföretaget Helår 2008 Helår 2007 Rörelsens intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga - 93 ÅRETS RESULTAT Balansräkning - moderföretaget TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning - moderföretaget EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys - moderföretaget Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde efter ändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 innehåll 4 VD Peter Holmstedt har ordet 5 Vision, mål och strategier 6 Styrelseordförande Yngve Stade om FoU och innovation för Sverige 7 Handlingsplanen för en ny svensk

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Delårsrapport januari mars 2014 Industriforskningsinstituten i RISE Research Institutes of Sweden har som mål att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Delårsrapport 2015 Första kvartalet Almi beviljade totalt 1.169 (970) lån med totalt 720 (565) miljoner kronor Inom rådgivningsverksamheten levererades 5.620

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Delårsrapport januari-juni 2015 Andra kvartalet i korthet Almi beviljade totalt 1.259 (1.119) lån på totalt 979 (719) miljoner kronor Inom rådgivningsverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning och läsinstruktioner... 2 Ledningen om en hållbar institutssektor i världsklass...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Perioderna kvartal 2 och första halvåret 2012 Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263 Andra kvartalet 2012 Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer